Yhteistoiminnallinen oppiminen Oulu 2008 short by 7M20P11

VIEWS: 0 PAGES: 10

									Yhteistoiminnallinen
  oppiminen

  Pasi Sahlberg
   www.iasce.net
 www.pasisahlberg.com
  Yhteistoiminnallisen oppimisen
        historia
• John Deweyn reformipedagogiikka (1920 - )

• Kurt Lewinin ryhmädynamiikka (1930 - )

• Marton Deutschin sosiaalisen
 vertaisriippuvuuden teoria (1940 - )

• Herbert Thelenin ryhmätutkimus (1950 - )
        Yhteistoiminnallisen oppimisen historia


   Tutkija-kehittäjä     Aika            Menetelma
Johnson & Johnson       1960-luku  Learning Together & Alone
DeVries & Edwards       1970-luku  Teams-Games-Tournaments (TGT)
Sharan & Sharan        1970-luku  Group Investigation (GI)
Johnson & Johnson       1970-luku  Academic Controversy (AC)
Aronson & kumppanit      1970-luku  Jigsaw
Slavin & kumppanit       1970-luku  Student Teams Achievement Divisions (STAD)
Cohen             1980-luku  Complex Instruction (CI)
Slavin & kumppanit       1980-luku  Team Accelerated Instruction (TAI)
Kagan             1980-luku  Cooperative Learning Structures
Stevens, Slavin, & kumppanit  1980-luku  Cooperative Integrated Reading & Composition
                      (CIRC)
            Oppilas-oppilas
kilpailullinen     vuorovaikutus      itsenäinen
         yhteistoiminnallinen
  Yksilöllinen vastuu        Reflektointi ja
  ja tlilivelvollisuus        arviointi          periaatteet
   Sosiaaliset            Vuorovaikutteinen
    taidot                tehtävä
            Positiivinen
            sosiaalinen
           vertaisriippuvuus
              Yhteistoiminnallisen oppimisen asteet
            Opettaja                 Oppimisprosessi            Opetussuunnitelma
            Opettaja puhuu kohtalaisen paljon ja   Oppilaiden välinen vuorovaikutus    Opiskelun perustana ovat
            pyrkii ohjaamaan ja kontrolloimaan    on muodollista ja perustuu lähinnä   ennakkoon laadittu
            oppilaiden toimintaa. Opettaja valitsee  työohjeiden noudattamiseen.      opetussuunnitelma ja oppikirjat.
       Heikko   opiskeltavat asiat, oppimateriaalin,   Oppilaiden suoritukset ja toiminta   Jokaisella oppilaalla on sama
yhteistoiminnallisuus  oppimisen etenemistahdin ja arvioinnin  eivät ole riippuvaisia toisistaan.   materiaali ja opetuksen tulokset
            kriteerit.                Ryhmissä on oppilaita, joiden     ovat suunnitelmien mukaan
                                 aktiivinen osallistuminen on      ennakoitavissa. Oppilaat opiskelevat
                                 heikkoa.                samoja asioita samassa tahdissa.
            Opettaja antaa selkeät ohjeet ja ohjaa  Oppilaiden kesken vallitsee avoin   Opiskelun perustana on opettajan
            oppilaat opiskelemaan pienissä      vuorovaikutus, joka perustuu      oma suunnitelma koulun
            ryhmissä. Hän on valinnut opiskeltavat  keskinäiseen kommunikaatioon ja    opetussuunnitelman pohjalta.
     Keskitason  aiheet ja kysymykset, mutta sallii    rakentavaan sosiaaliseen        Kysymykset ovat luonteeltaan
yhteistoiminnallisuus  oppilaiden valita niiden parista     käyttäytymiseen. Opiskelussa      avoimempia ja ne mahdollistavat
            opiskeltavat teemat. Opettaja ottaa    korostetaan yhteisiä tavoitteita ja  oppilaiden omien ongelmien
            oppilaiden omat näkemykset huomioon    kaikkien aktiivista panosta.      esittämisen. Tavoitteissa
            arvioinnissa.                                  painotetaan myös sosiaalisten
                                                     taitojen kehittämistä.
            Opettaja neuvoo, ohjaa, vastaa      Opiskelutilanteessa vallitsee     Opiskelun lähtökohtana on
            kysymyksiin ja ottaa huomioon       monenkeskinen vuorovaikutus sekä    opetussuunnitelmassa oleva ’iso
            oppilaiden omat ideat koko        toisia tukeva ja kannusta ilmapiiri.  kysymys’, josta oppilaat etsivät
            opiskeluprosessin ajan. Hän valmentaa   Opiskelu perustuu yhteisten      kiinnostavia osaongelmia.
       Vahva   ryhmien muodostumista ja sopii      tavoitteiden saavuttamiseen,      Opiskeltavat asiat ovat avoimia ja
yhteistoiminnallisuus  pelisäännöistä. Opettaja valitsee     jossa kukaan ei yksinään voi      lähellä todellisuutta. Oppimateriaali
            opiskelun ison teeman ja antaa      onnistua. Vuorovaiktus- ja       ei rajoitu oppikirjoihin. Opiskelun
            oppilaiden etsiä sen piiristä omia    yhteistyötaitoja on etukäteen     lopputuloksia ei voida tarkkaan
            kysymyksiä. Opettaja ohjaa oppilaita   harjoiteltu ja niitä pyritään     ennustaa. Tavoitteissa korostetaan
            etsimään tietoa.             käyttämään opiskelussa. Ryhmät     sosiaalisten taitojen oppimista
                                 ovat pieniä ja heterogeenisiä.     tiedollisten tavoitteiden rinnalla.
Menetelmä(t)/           Teoria             Odotetut tulokset       Toiminnan pääasialliset muodot
Kehittäjä(t)
RAKENTEELLINEN          Ryhmädynamiikka ja       Tiimityön paraneminen;     Sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenteiden
LÄHESTYMISTAPA          sosiaalipsykologia.       luokan yhteishengen      korostaminen yksittäisten tekojen muodossa
Spencer Kagan           Muut yhteistoiminnallisen    vahvistuminen; Taipumus    ennakkoon asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kagan Cooperative Learning    oppimisen teoriat ja      ajattelun korostamiseen,    Yli 90 eri rakennetta erilaisia opetustilanteita varten.
Company, USA           menetelmät.           tiedon jakamiseen,
                                 kommunikointiin ja tehtävien
                                 suorittamiseen.
STAD, TAI, CIRC          Uus-behaviorismi ja       Perustietojen ja -taitojen   Suora vaikuttaminen.
Robert Slavin ja         sosiaalipsykologia       omaksuminen.          Tietämisen harjaannuttaminen pelien ja ryhmien
hänen työtoverinsa.                        Opiskelumotivaation      välisten kilpailujen avulla.
Johns Hopkinsin yliopisto,                    vahvistuminen onnistumisen   Arviointi suhteessa aikaisempiin oppisuorituksiin.
Baltimore, USA                          ja saavutusten takia.

PALAPELI             Ryhmädynamiikka ja       Opettajan jakaman       Työskentelyn jakaminen.
Elliot Aronson ja         sosiaalipsykologia       materiaalin sisältämän     Keskinäinen riippuvuus tehtävän eriyttämisen avulla.
hänen työtoverinsa.                        tiedon hallitseminen;     Toisten oppimisen kannustaminen.
Austinin yliopisto, Texas, USA.                  jokaisen ryhmän jäsenen    Yksilöllinen testaaminen.
                                 yhtäläinen rooli opiskelussa
                                 ja toiminnassa.
YHDESSÄ OPPIMINEN ja       Ryhmädynamiikka ja       Pyrkimys suoriutua       Ryhmän yhteisten tavoitteiden korostaminen.
YHTEISTOIMIN-NALLINEN       sosiaalipsykologia;       tehtävistä paranee;      Työskentelyn ja resurssien jakaminen.
ONGELMANRATKAISU         Konfliktinratkaisu.       myönteiset ihmissuhteet;    Yksilöllinen vastuu toiminnasta ja oppimisesta.
David ja Roger Johnson                      henkinen sopeutuminen     Yhteistyötaitojen korostaminen.
Minnesotan yliopisto,                       erilaisiin tilanteisiin.    Toiminnan ja oppimisen analysoiminen.
Minneapolis, USA
KOMPLEKSIOPETUS          Ryhmädynamiikka,        Sosiaalisen statuksen ja    Eriyttäminen tehtävien avulla heterogeenisissä
Elizabeth Cohen ja Rachel Lotan  moniälykkyys-teoriat,      opiskelumahdollisuuksien    ryhmissä.
Stanfordin yliopisto, USA     odotustilateoria.        suhteen vallitseva tasa-    Kirjalliset ohjeet ryhmille monitaitotehtävien
                                 arvoisuus oppimisen ja     tekemiseksi ryhmissä.
                                 sosiaalisten suhteiden
                                 parantamiseksi.
RYHMÄTUTKIMUS           Dewey’n kasvatusfilosofia,   Tiedon hankkiminen;      Yhteissuunnittelu ja ryhmän tekemä tutkimus
Shlomo Sharan ja         sisäisen motivaation teoriat,  pyrkimys ymmärtää asioita   moniulotteisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Yael Sharan            konstruktivistinen       ja ratkaista ongelmien;    Ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen ja dynamiikan
Tel Avivin yliopisto, Israel   oppiminen,           älyllinen ja sosiaalinen    asteiden vaihteleminen.
                 ryhmädynamiikka, Thelenin    kehittyminen.         Työskentelyn jakaminen.
                 luokkayhteisömalli.                      Jokaisen osallisuuden korostaminen.
                                                 Ryhmien tuotosten esittäminen.
Yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutukset
   Pyrkimys     Positiiviset
   suorittaa     suhteet
       Psyykkinen kunto
        ja itsetunto
Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien vaikuttavuusMenetelmä  YTO v kilpailu  N  Menetelmä  YTO v yksilöllinen  N
 Yhdessä    0.85     26  Yhdessä     1.04      57
oppiminen             oppiminen
  AC      0.67     19   AC       0.91      11
 STAD     0.51     15   GI       0.62      1
  TGT     0.48     9    TGT      0.58      5
  GI      0.37     2    TAI      0.33      8
 Palapeli    0.29     9   STAD      0.29      14
  TAI     0.25     7   CIRC      0.18      1
 CIRC     0.18     7   Palapeli     0.13      5
  Yhteistoiminnallisen oppimisen
       oppiminen
•  opettaja ymmärtää yhteistoiminnallisen oppimisen käsitteellisen
  perustan ja millä tavalla yhteistoiminnallinen oppiminen eroaa
  yksilöllisestä ja kilpailullisesta oppimisesta;
•  opettaja ymmärtää käsitteellisellä tasolla mistä peruselementeistä
  yhteistoiminnallinen oppiminen rakentuu, ja kuinka nämä elementit
  erottavat yhteistoiminnallisen oppimisen perinteisestä ryhmätyöstä
  (erityisesti on ymmärrettävä käsitteet positiivinen keskinäinen riippuvuus
  ja yksilöllinen vastuu);
•  opettaja ymmärtää käsitteellisesti ja toiminnallisesti opettajan ja
  oppilaiden uudet roolit yhteistoiminnallisen oppimisen yhteydessä;
•  opettaja osaa suunnitella ja toteuttaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen
  perustuvia opiskelukokonaisuuksia;
•  opettaja on sitoutunut yhteistoiminnallisen oppimisen kokeilemiseen
  ja kehittämiseen jatkuvasti. Tässä yhteydessä on hyväksyttävä se
  tosiasia, että opetuksen ja oppimisen ymmärtäminen edellyttää
  teoreettisen ja tutkimustiedon yhdistämistä omiin kokemuksiin ja
  käsityksiin.
YTOn peruselementit              Vahvuus  Miten?

Positiivinen vertaisriippuvuus
• ryhmän jäsenet kokevat, että yhteisen
tavoitteen saavuttaminen riippuu toisten
onnistumisesta
Yksilollinen vastuu ja tilivelvollisuus
• jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan
ja tilivelvollinenryhmälleen
Vuorovaikutteinen tehtava
• tehtävä edellyttää erilaisia taitoja eikä
kukaan voi suorittaa sitä yksin
Sosiaalisten taitojen korostaminen
• yhteistoiminnassa tarpeellisten taitojen
tunnistaminen, konkretisoiminen ja
harjoittaminen
Reflektointi ja arviointi
• ryhmän toimintaa ja yksilöiden oppimista
pohditaan ja arvioidaan

								
To top