B?NG T?NG H?P K?T QU? ��NH GI� S�NG KI?N KINH NGHI?M

Document Sample
B?NG T?NG H?P K?T QU? ��NH GI� S�NG KI?N KINH NGHI?M Powered By Docstoc
					                           BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                                                     Chuyên ngành: HÓA HỌC
TT   Tên sáng kiến kinh nghiệm          Tác giả              Đơn vị                Kết quả điểm      Kêt    Ghi chú
                                                                              UV     UV 2     UV     quả
                                                                               1            th.định tổng
                                                                                                    hợp
                                                                                                    (xếp
                                                                                                    loại)
1.   Rèn luyện kỹ năng và tư duy     Đặng Bữu        THPT Nguyển Đình Chiểu   A      B      B       B
     học sinh giải bài tập trắc      Truyễn
     nghiệm

2.   Thử tính chất vật lý chung      Nguyễn Hữu      THPT Nguyển Đình Chiểu   A      B      B       B
     của kim loại +                  Chí
     Bài giảng điện tử
3.   Rèn luyện kỹ năng giải          Liêu Thề Minh   THPT Lê Hoài Đôn         A      B      B       B
     nhanh bài toán hóa học vô cơ
     cho học sinh THPT
4.   Phương pháp giải nhanh bài      Nguyễn Văn      THPT Ngô Văn Cấn         B      C      C       C
     toán hai trường hợp             Toàn Em
5.   Giải thích một số hiện tượng    Trần Văn        THPT Phan Văn Trị        B      B      B       B
     lạ khi thí nghiệm với Cu        Nguyện
6.   Tăng tính tương tác trong bài   Trần Minh       THPT Phan Văn Trị        A      B      B       B
     giảng hóa học bằng              Thành
     powerpoint
7.   Áp dụng định luật bảo toàn      Nguyễn Văn      THPT Sương Nguyệt Anh    C      C      C       C
     khối lượng để giải bài tập      Nhân
     hóa học
8.   Vận dụng phương pháp đồ         Nguyễn Thành    THPT Lê Quí Đôn          B      B      B       B
      thị trong giải bài toán hóa     Thạch
      học
9.    Để sử dụng thí nghiệm hóa       Võ Văn Đúng     THPT Huỳnh Tấn Phát       C   C   C   C
      học và thực hành hóa học của
      giáo viên và học sinh bậc
      THPT đạt hiệu quả
10.   Bảo quản và sử dụng đồ dùng     Nguyễn Xuân   THPTHuỳnh Tấn Phát          C   C   C   C
      dạy học                         Sơn
11.   Sử dụng phương pháp tự          Nguyễn Văn Dư THPT chuyên Bến Tre         B   C   C   C
      chọn lượng chất trong giải
      bài tập hóa học
12.   Giải pháp phụ đạo học sinh      Lê Duy Linh     PT Hermann Gmeiner        A   C   C   C
      yếu kém môn hóa học
13.   Sử dụng sơ đồ phản ứng để       Trần thị Kiều   THPT Trần Văn Ơn          A   C   C   C
      giải nhanh bài toán trắc        Lan
      nghiệm hóa học
14.   Phương pháp giải nhanh bài      Trần Minh       THCS Bảo Thạnh - Ba Tri   B   B   B   B
      toán trắc nghiệm khách quan     Trường
15.   Giải pháp phát hiện và bồi      Võ Thị Loan     THCS Châu Hưng - Bình     B   B   B   B
      dưỡng học sinh giỏi môn hóa                     Đại
16.   Giải pháp soạn giảng tiết dạy   Trần Anh Vũ     Phòng GD&ĐT Bình Đại      B   C   C   C
      có ứng dụng CNTT trong các
      trường THCS huyện Bình
      Đại
17.   Một số giải pháp giúp học       Lê Thị ánh      THCS An Hiệp - Châu       C   B   C   C
      sinh học tốt môn hóa học ở      Tuyết           Thành
      trường THCS
18.   Hướng dẫn học sinh học tốt      Nguyễn Văn      THCS An Ngãi trung - Ba   C   B   C   C
      Hóa học 8,9                     Thuận           Tri
19.   Sơ đồ động để dạy các loại      Trần Thị Xuân   THCS Vĩnh Phúc - TPBT     A   B   A   A   Mang tính trực quan cao
      phản ứng đặc trưng của hợp      Mai
      chất vô cơ
                                                                                                        Người tổng hợp


                           BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                            Chuyên ngành: Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Giáo dục đạo đức học sinh
TT   Tên sáng kiến kinh nghiệm        Tác giả               Đơn vị                Kết quả điểm       Kêt          Ghi chú
                                                                           UV 1      UV 2     UV     quả
                                                                                            th.định tổng
                                                                                                    hợp
                                                                                                    (xếp
                                                                                                    loại)
 1   Giải pháp nâng chất lượng     Cao Minh Nhơn   THPT Châu Thành B       C        C       C       C
     học tập của lớp chủ nhiệm                                             (59)     (50)
 2   Một số kinh nghiệm về công    Ngô Văn         THPT Châu Thành B       53       59      C       C
     tác chủ nhiệm lớp bậc THPT    Thương                                   (C)     (C)
 3   Nâng cao chất lượng học tập   Võ Thị Kim      THPT Trương Vĩnh Ký     43       45      K       K
     bằng hoạt động gắn kết với    Phượng
     Cha mẹ học sinh
 4   Phương pháp giúp học sinh     Lê Thị Thanh    THPT Võ Trường Toản     B        B       B       B
     phổ thông rèn luyện hạnh      Bình                                    (80)     (80)
     kiểm
 5   Một số giải pháp cần thiết    Bùi Thị Huỳnh   THPT Sương Nguyệt Anh   B (72) B(65)     B       B
     giúp nâng cao hiệu quả công   Dao
     tác chủ nhiệm
 6   Viết Nhật ký lớp học          Nguyễn Thị      THPT Sương Nguyệt Anh   A(85)    A(85)   A       A
                                   Huỳnh Mai
 7   Làm mới công tác chủ          Nguyễn Thị      THPT chuyên Bến Tre              B       B       B
     nhiệm, góp phần giáo dục      Phương Thảo                             B
     nhân cách, giúp học sinh
     hình thành kỹ năng học để
     chung sống
8    Biện pháp giáo dục học sinh     Đặng Thị Mỹ     TTGDTX Châu Thành           B(70)   B(73)   B   B
     cá biệt                         Phượng
9    Nâng chất tiết tập trung đầu    Huỳnh Văn Rồi   TTGDTX Bình Đại             38      35      K   K
     tuần ở TTGDTX Bình Đại
10   Xây dựng nề nếp kỉ cương        Nguyễn Văn      TTGDTX Châu Thành           41      45      K   K
     trong công tác quản lí ở        Thuyên
     trung tâm GDTX
11   Vận dụng linh hoạt phương       Nguyễn Thị      THCS An Ngãi Tây - Ba Tri   B(75)   B(72)   B   B
     pháp trực quan trong giảng      Kim Loan
     dạy môn GDCD-THCS
12   Một vài giải pháp giáo dục      Bùi Văn Hùng    THCS Tân Thanh - Giồng      C(65)   C(60)   C   C
     đạo đức học sinh trong nhà                      Trôm
     trường
13   Hạn chế học sinh nói chuyện     Trần Thị Trúc   TTGDTX Thành phố Bến        C(51)   C(63)   C   C
     riêng trong giờ học xây                         Tre
     dựng ý thức học tập của học
     sinh
14   Hiệu trưởng tổ chức phối        Trần Văn Mộc    THCS Giao Thạnh             B       B       B   B
     hợp với Ban đại diện Cha
     mẹ học sinh ở trường THCS
     Giao Thạnh .
     Kinh nghiệm tránh nhầm          Bùi Thị Xuân    THPT Lê Qúi Đôn             B       B       B   B
15   lẫn, sai sót khi làm hồ sơ dự   Thiện
     thi Đại học, Cao đẳng,
     Trung cấp chuyên nghiệp
     Thay đổi yêu cầu các bài        Nguyễn Thị      THCS Sơn Định - Chợ Lách    49      48      K   K
16   thực hành phân môn vẽ           Liễu Anh
     trang trí lớp 8 giúp học sinh
     biết ứng dụng trang trí vào
     thực tiễn
17   Sử dụng phương pháp minh        Ngô Thị Kim     THCS Phú Phụng - Chợ        45      44      K   K
     họa trực quan giúp học sinh     Loan            Lách
     thực hành tốt bài vẽ mỹ
     thuật


                            BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                                    Chuyên ngành: Phổ cập - Thư viện - Kế toán tài chính - Tin học
TT      Tên sáng kiến kinh              Tác giả              Đơn vị                    Kết quả điểm Kêt           Ghi chú
             nghiệm                                                            UV 1 UV 2    UV      quả
                                                                                          th.định tổng
                                                                                                   hợp
                                                                                                   (xếp
                                                                                                   loại)
 1   Một số kinh nghiệm quản        Huỳnh Nhựt      Phòng GD&ĐT Mỏ Cày        Không Không Không Không
     lý văn bản công tác phổ cập    Tân             Bắc                       đạt   đạt   đạt     đạt
     giáo dục THCS
 2   Biện pháp duy trì sĩ số ở      Châu Thị Chử    THCS Lương Phú, Giồng          B          B       B       B
     một trường THCS vùng                           Trôm
     kinh tế khó khăn
 3   Một vài biện pháp duy trì sĩ   Nguyễn Hồng     THCS Sơn Định. Chợ Lách        B          B       B       B
     số học sinh trong nhà          Trí
     trường THCS
 4   Một số biện pháp trong         Nguyễn Trung    Phòng GD&ĐT Mỏ Cày             C          C       C       C
     công tác duy trì sĩ số học     Nghiệp          Bắc
     sinh
     Công tác quản lý tài chính     Nguyễn Tấn      Phòng GD&ĐT Mỏ Cày        47         39       Không   Không
     trong trường học               Hưng            Bắc                                           đạt     đạt
     Một số giải pháp quản lý,      Đỗ Thị Thanh                              49         34       Không   Không
     sử dụng các nguồn kinh phí     Thùy            Phòng GD&ĐT Mỏ Cày                            đạt     đạt
     có hiệu quả trong nhà                          Bắc
     trường
 5   Quản lý - Thống kê việc        Trần Thị Lan    THPT Phan Thanh Giản      61         76       B       B
     thu-chi học phí trên phần     Phương                                  (C)   (B)
     mềm kế toán MISA
     Mimosa
6    Thực hành tiết kiệm trong     Phạm Văn Lự    THCS An Phú Trung, Ba    93    90    A       A
     quản lý ngân sách nhà nước                   Tri
7    Xây dựng thư viện trường      Nguyễn Thị     THPT Châu Thành B        44    44    Không   Không
     học hiện đại                  Hồng Diễm                                           đạt     đạt
8    Một số biện pháp thực hiện    Nguyễn Thị     THCS Tiên Long - Châu    59    59    C       C
     trong hoạt động giới thiệu    Xuân Hương     Thành
     sách
9    Kiện toàn từng bước công      Nguyễn Thị     TTGDTX Thạnh Phú         75    75    B       B
     tác quản lý văn thư lưu trữ   Điện
     cơ quan
10   Một số kinh nghiệm sử         Lê Tuyến Lộc   THPT Lê Quí Đôn           90    74       B       B
     dụng phần mềm NETOP
     SCHOOL để giảng dạy và
     quản lý phòng tin học
11   Phương pháp thiết kế bài      Lê Nguyễn Như THPT Chợ Lách A            84    81       B       B
     giảng điện tử bằng phần       Tranh
     mềm powerpoint đạt hiệu
     quả cao
12   Phát hiện học sinh có năng    Nguyễn Thanh   THPT chuyên Bến Tre       83    91       B       B
     khiếu tin học                 Thiên
13   Hướng dẫn sử dụng phần        Nguyễn Hữu     THPT Nguyễn Đình Chiểu    54    53       C       C
     mềm powerpoint để soạn        Thiện
     giáo án
                               BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                                          Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
TT   Tên sáng kiến kinh nghiệm         Tác giả          Đơn vị              Kết quả điểm              Kêt quả
                                                                                                                Ghi chú
                                                                     UV 1      UV 2     UV th.định   tổng hợp
20. Một số giải pháp nâng cao      Nguyễn Thị       THCS Tân
                                                                      85        85         85           A
    chất lượng đội ngũ GV…         Bước             Thiềng, CL
21. Nâng cao chất lượng văn hóa    Nguyễn Thu       THCS Hoàng
                                                                      85        65         75           B
    học sinh yếu kém, chậm tiến    Thủy             Lam, GT
22. Một số biện pháp Hiệu          Ngô Thị Ngọc     THCS Phan
                                                                      69        87         78           B
    trưởng tổ chức phối hợp…       Loan             Triêm, CT
23. Tổ chức lao động quản lý       Trần Văn         THCS Bảo
                                                                      82        68         75           B
    trong tập thể nhà trường       Dưỡng            Thạnh, BT
24. Biện pháp thực hiện nâng       Lê Văn Minh      THCS An Hiệp,
                                                                      75        67         71           B
    cao chất lượng giáo dục                         BT
25. Một vài biện pháp phối hợp     Nguyễn Thị       THCS Sơn Định,
                                                                      85        65         75           B
    của Hiệu trưởng với CĐ…        Xinh Lam         CL
26. Thực hiện PTTĐ Xây dựng        Bùi Văn Dân      THCS Mỹ Hòa,
                                                                      68        72         70           B
    THTTHSTC                                        BT
27. Công tác phối hợp trong thực   Phùng Văn Cho    THCS Châu
                                                                      88        85         87           A
    hiện PTTĐ XD THTTHSTC                           Hưng, BĐ
28. Thực trạng và biện pháp giáo   Lê Văn Thắng     THCS Tân Thanh
                                                                      74        75         75           B
    dục đạo đức…                                    Tây, MCB
29. Một vài biện pháp nâng cao     Nguyễn Anh       THCS Thành phố
                                                                      75        92         83           B
    hiệu quả hoạt động tổ CM       Dũng             BT
30. Công tác phối hợp trong tổ     Trần Thu         THCS Thành phố
                                                                      84        89         87           A
    chức phong trào thi đua…       Nguyệt           BT
31. Thực trạng và biện pháp giáo   Tạ Minh Quang    THCS An Hiệp,
                                                                      90        94         92           A
    dục đạo đức HS…                                 CT
32. Các biện pháp quản lý của      Hồ Thị Thu       Trường NDTEKT
                                                                      70        65         63           B
    BGH đối với hoạt động gd…      Thủy
33. Một số biện pháp chỉ đạo       Trần Chí Thắng   Trường NDTEKT     70        51         65           B
    thực hiện giờ tự học của HS
34. Tổ chức quản lý bồi dưỡng      Thái Văn Vịnh    PT H.Gmeiner
                                                                     75   60   67   B
    nâng cao chất lượng…
35. Tổ chức hoạt động dạy học      Trần Hoàng Mai   PT H.Gmeiner
                                                                     81   81   81   B
    hai buổi trên ngày ở bậc TrH
36. Nâng cao chất lượng học tập    Nguyễn Thành     THPT Lê Quý
                                                                     81   71   76   B
    các lớp cơ bản…                Sang             Đôn
37. Một số giải pháp để nâng cao   Nguyễn Văn       THPT Ngô Văn
                                                                     79   76   78   B
    hiệu quả quản lý DTHT…         Hảo              Cấn
38. Biện pháp quản lý đổi mới      Huỳnh Thị Thu    THPT Võ Trường
                                                                     64   84   74   B
    PPDH của Hiệu trưởng…          Hương            Toản
39. Một số kinh nghiệm chỉ đạo     Phạm Công Tâm    THPT Lê Quý
                                                                     72   73   73   B
    thực hiện PTTĐ XDTHTT…                          Đôn
40. Một số năng lực người giáo     Nguyễn Thị Quế   THPT Châu
                                                                     85   69   77   B
    viên cần tu dưỡng…             Phương           Thành B
41. Một số biện pháp nâng cao      Phạm Hữu Toại    THPT Huỳnh
                                                                     85   65   75   B
    chất lượng GD đạo đứcHS…                        Tấn Phát
42. Cải tiến công tác chủ nhiệm    Lê Đại Từ        THPT Ngô Văn
                                                                     73   59   66   B
    lớp ở trường…                                   Cấn
43. Một số giải pháp nhằm nâng     Nguyễn Văn       Phòng GD&ĐT
                                                                     72   78   75   B
    cao chất lượng quản lý…        Minh             Mỏ Cày Bắc
44. Thực hiện xã hội hóa giáo      Lê Văn Nê        Phòng GD&ĐT
                                                                     85   86   86   A
    dục trên địa bàn cấp huyện                      Bình Đại
45. Nâng cao hiệu quả Xây dựng     Trương Kim       Phòng GD&ĐT
                                                                     78   80   79   B
    THTTHSTC …                     Phượng           Mỏ Cày Bắc
                                  BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                                                   Chuyên ngành: ĐỊA LÝ
TT   Tên sáng kiến kinh nghiệm        Tác giả          Đơn vị              Kết quả điểm              Kêt quả   Ghi chú
                                                                    UV 1      UV 2     UV th.định   tổng hợp
46. Làm thế nào để giờ học Địa     Phạm Thị Mai     THCS An Hiệp,
                                                                     74        86         80           B
    lý đạt hiệu quả                Liên             CT
47. Hướng dẫn HS khai thác         Trần Thị Thu     THCS B.Khánh
                                                                     82        80         81           B
    thông tin trên bản đồ…         Nguyệt           Đông, MCN
48. Vận dụng bản đồ nổi cho        Nguyễn Thị Ánh   Trường NDTEKT
                                                                     93        76         86           A
    việc rèn luyện tư duy, …       Đào
49. Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu      Nguyễn Quan    THPT Huỳnh
                                                                     98        70         84           B
    đồ, nhận xét biểu đồ           Trường         Tấn Phát
50. Cách nhận dạng để vẽ biểu      Lưu Dương      THPT Trương
                                                                     69        85         77           B
    đồ thích hợp cấp THPT          Thanh          Vĩnh Ký
51. Sử dụng ảnh Địa cầu động       Trần Đình Thảo THPT Trương
                                                                     76        80         78           B
    kết hợp với hiệu ứng…                         Vĩnh Ký
52. Rèn luyện kỹ năng nhận         Lê Trung Hiếu  THPT Lê Hoài
                                                                     73        67         70           B
    dạng và phân tích biểu đồ…                    Đôn
53. Phương pháp hướng dẫn HS       Cao Hoài Dũng THPT Lê Quý
                                                                     90        83         87           A
    vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu…                   Đôn
54. Vài kinh nghiệm soạn câu       Nguyễn Công    THPT Trần Văn
                                                                     76        72         74           B
    hỏi trắc nghiệm KQ...          Danh           Ơn
55. Rèn luyện kỹ năng sử dụng      Trần Thị Mương THPT Huỳnh
                                                                     83        98         90           A
    Atlat Địa lý                                  Tấn Phát
56. Phương pháp hướng dẫn          Hà Phú Quốc    THPT Châu
                                                                     66        64         65           B
    soạn đề cương câu hỏi ĐL…                     Thành B
57. Một số biện pháp giáo dục      Nguyễn Trọng   Trường NDTEKT
                                                                     70        64         67           B
    hành vi cho trẻ khiếm thính    Duy
                                BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                                                Chuyên ngành: LỊCH SỬ
TT   Tên sáng kiến kinh nghiệm          Tác giả          Đơn vị              Kết quả điểm              Kêt quả   Ghi chú
                                                                      UV 1      UV 2     UV th.định   tổng hợp
58. Khai thác, vận dụng ĐDDH        Phan Ngọc Thúy   THPT Lê Quí
                                                                       97        96         90           A
    trong giảng dạy Lịch sử 10      Hằng             Đôn
59. Dạy chuyên sâu môn Lịch sử      Nguyễn Thị       THPT Chuyên
                                                                       99        98         90           A
    lớp 12                          Tuyết Mai        BT
60. Hướng dẫn ôn tập Lịch sử có     Huỳnh Thị Xuân   THPT Lê Quí
    hiệu quả trong thi tốt nghiệp                    Đôn               88        82         85           A
    THPT
61. Một số biện pháp nâng cao       Nguyễn Văn       THPT Châu
    sự tập trung chú ý của học      Quốc             Thành B           78        79         79           B
    sinh trong dạy học Lịch sử
62. Phát huy tính tích cực của      Trần Thị Ngọc    THPT Trương
    HS qua SGK và hệ thống câu      Điệp             Vĩnh Ký           82        80         81           B
    hỏi
63. Chọn và bồi dưỡng HSG           Nguyễn T.Kim     THPT Ngô Văn
                                                                       68        70         69           B
    môn Lịch sử                     Hoàng            Cấn
64. Xây dựng và sử dụng bài tập     Ngô Văn Đức      THPT Phan
                                                                       98        86         90           A
    nhận thức trong dạy học LS                       Thanh Giản
65. PP sử dụng hệ thống câu hỏi     Nguyễn Tuấn      THPT Châu
    để phát huy tính tích cực của   Lâm              Thành B           79        76         78           B
    HS trong tiết học Lịch sử
66. Sưu tầm và sử dụng đồ dùng      Nguyễn Đình      THPT Phan Ngọc
    trực quan trong dạy học         Thức             Tòng              76        85         81           B
    LSVN thời nguyên thủy
67. Phát huy hiệu quả PP nêu và     Nguyễn Thị       THCS An Hiệp
    giải quyết vấn đề trong dạy     Ngọc Mỹ          (CT)              74        81         78           B
    học lịch sử
68. Nâng cao chất lượng soạn        Phan Thanh Sơn   THCS Bảo Thạnh    80        82         81           B
     giảng môn LS ở trường…                           (BT)

69. Bước đầu rèn luyện cho học       Nguyễn Thị Thu   THCS Nguyễn
    sinh tính tự học và sáng tạo ở                    Văn Tư (MCB)   68   63   66   B
    bộ môn LS
70. Sử dung hiệu quả kênh hình       Lương Trọng      THCS Thạnh
                                                                     90   84   87   A
    trong khai thác kiến thức LS     Nghĩa            Phước (BĐ)
71. Vận dụng nhạc và thơ để          Nguyễn Quốc      THCS An Định
    giảng dạy và giáo dục học        Khanh            (MCN)          66   80   73   B
    sinh trong dạy học LS
                                  TỔNG HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2010
                                       MÔN: THỂ DỤC-HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP-ĐOÀN ĐỘI

TT         TÊN SÁNG KIẾN                     TÁC GIẢ              ĐƠN VỊ         KẾT QUẢ ĐIỂM    KẾT QUẢ     GHI
            KINH NGHIỆM                                                         UV1 UV2 UVTĐ      TỔNG       CHÚ
                                                                                                   HỢP
1       Trong nhà trường THCS             Đặng Thị Hoàng        PT Hermann      90     95   90      A
                                                                 Gmeiner
2    Kinh nghiệm tổ chức hoạt động        Phạm Thu Thuỷ        THCS Định Hoà                        B
       chương trình CLB khoa học                                                79     78   78
                nhỏ tuổi
3     Ứng dụng công nghệ thông tin        Nguyễn Hữu Phúc     THCS Phan Triêm                       B
     trong các hoạt động Đội trường                                             78     63   65
           THCS Phan Triêm
4    Một số biện pháp nâng cao hiệu         Lê Tuấn Kiệt      THPT Lê Quí Đôn   64     63   65      B
      quả công tác đoàn trường học
5       Xây dựng Liên Đội mạnh             Nguyễn Văn Rị      THCS Tân Thanh    78.5   77   77      B
                                                                   Tây
6    Một số phương pháp nâng cao          Võ Thị Thuý Vân     THCS Long Thới                        B
       chất lượng giáo dục đạo đức                                              75.5   75   75
          trong trường THCS.
7    Nâng cao chất lượng hoạt động       Nguyên Văn Phước     THCS Hưng Khánh                       B
        ngoài giờ lên lớp ở trường                                Trung A       72.5   66   70
      THCS Hưng Khánh Trung A
8    Xây dựng một số bài tập bổ trợ      Nguyễn Văn Phụng      THCS Phú Túc                         C
     kỹ thuật tang cầu, phát cầu cho                                            60     48   60
         học sinh trường THCS.
9     Phương pháp dạy học một vài        Phạm Thị Biên Thuỳ    THCS Mỹ Hoá                          C
       động tác bổ trong môn chạy                                               54     49   54
                cấp THCS
10   Tăng cường rèn luyện thể chất         Trần Văn Việt      THCS Tân Thạch    46     46   46   Không đạt
      phù hợp với thể trạng học sinh
11   Phương pháp giúp học sinh học       Hạ Chí Trường       THPT Phan Thanh    64   73   65   B
     tốt bài thể dục nhịp điệu lớp 12                             Giản
12    Phát huy tính tích cực của học    Nguyễn Quốc Việt     THPT nguyễn Đình   64   74   64   C
        sinh trong rèn luyện sức bền                              Chiểu
13     Huấn luyện và phát huy tính      Huỳnh Minh Quốc     THPT Châu Thành B                  C
      tích cức của học sinh trong tập                                           54   41   54
            luyện môn chạy bền
14      Một số biện pháp khắc phục      Phạm Hoàng Tuấn     THPT Châu Thành B
         những sai lầm thường mắc                                               44   31   44
     trong học kỹ thuật nhảy xa ưỡn
                    than
15      Vận dụng trò chơi vận động       Hà Động Trường      THPT Nguyễn Thị    48   43   48
           trong giờ học Thể dục                                  Định
16   Góp phần dạy tốt và học tốt kỹ      Phạm Xuân Tuấn     THPT Trần Văn Ơn                   B
        thuận chuyền hai môn Bóng                                               77   74   77
                   chuyền
17    Lựa chọn một số bài tập nhằm        Phạm Văn Ta        THPT Chợ Lách A                   B
      phát triển thể lực học môn cầu                                            78   73   78
     long cho học sinh lớp 10 THPT
18       Phương pháp giảng dạy kỹ       Huỳnh Thanh Tùng     THPT Nguyễn Thị    65   62   65   B
        thuật nhảy xa kiểu ưỡn than                               Định
                   khối 11
19       Phát hiện và bồi dưỡng học     Huỳnh Trọng Hiếu    THPT Châu Thành B   59   65   59   C
       sinh có năng khiếu chạy cự li
                 trung bình
20    Kinh nghiệm giảng dạy đi đều       Phan Quốc Hùng     THPT Phan Thanh     75   66   66   B
                  đứng lại                                       Giản
21   Một số kinh nghiệm trong công      Nguyễn Đình Thống   THPT Phan Thanh                    B
     tác tuyển chọn và huấn luyện                                Giản           82   71   71
             môn Bóng đá
22                 Bảng phụ                     Lê Phước Thọ         THPT Trương Vĩnh        83      80       83          B
                                                                            Kí
23       Bước đầu lập thang điểm chạy          Lê Minh Chánh          THPT Phan Thanh        65      62       65          B
          60m của nữ học sinh khối 10                                      Giản
24       Một số giải pháp nâng cao chất       Nguyễn Khắc Nhu        THPT Châu Thành B       67      63       63          C
               lượng môn đá cầu

                                    BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                                          Chuyên ngành: Sinh học

                                                                                                             Kết quả                 Kết quả
     TT      Tên sáng kiến kinh nghiệm                 Tác giả                 Đơn vị               Xếp      Xếp loại      Xếp      tổng hợp
                                                                                                  loại của   của Uỷ     loại của   (Xếp loại)
                                                                                                  Uỷ viên     viên 2    Ủy viên
                                                                                                     1                    thẩm
                                                                                                                          định
     1       Hướng dẫn học sinh giải một      Nguyễn Thị Ngọc Phấn      THCS Châu Hưng,              B          B           C          C
            số dạng bài toán di truyền phân                             Bình Đại
            tử trong công tác bồi dưỡng
            học sinh giỏi
     2      Giúp học sinh có kỹ năng thực     Trần Thi Phương Dung      THCS Bảo Thạnh, Ba           C          C          C           C
            hành- thí nghiệm một số bài                                 Tri
            dạy ở Sinh học 6.
     3      Một số biện pháp góp phần         Ngô Hồng Đào              THCS Tam Phước,              C          C          C           C
            nâng cao chất lượng dạy và                                  Châu Thành.
            học môn Sinh học
     4      Ứng dụng phần mềm                 Trần Thi Chít             THCS Vĩnh Hoà, Ba         Không      Không      Không      Không đạt
            Microsoft powerpoint                                        Tri                        đạt        đạt        đạt
     5      Biện pháp rèn luyện kỹ năng       Võ Thị Thu Sương          THPT Chợ Lách               C          C          C            C
            làm bài trắc nghiệm khách
            quan cho học sinh khối 12 Sinh
            học
6    Các nhận biết một bài tập        Đinh Thị Thanh Thuý     THPT Trần Văn Ơn,      B   C   C   C
     thuộc dạng quy luật hoặc hiện                            Châu Thành
     tượng di truyền trong câu hỏi
     trắc nghiệm khách quan
7    Xây dựng lớp học tích cực, rèn   Bùi Văn Bằng            THPT Sương Nguyệt      B   C   C   C
     kỹ năng tự học môn Sinh học ở                            Anh, Ba Tri
     trường Trung học phổ thông
     Sương Nguyệt Anh
8    Phương pháp hướng dẫn học        Nguyễn Thị Kim Loan     Trung tâm Giáo dục     B   C   C   C
     sinh trả lời câu hỏi lệnh sách                           thường xuyên Thành
     giáo khoa                                                phố Bến Tre
9    Phương pháp hướng dẫn học        Lê Quang Na             THPT Lạc Long Quân,    A   B   B   B
     sinh hình thành một số công                              Thành phố Bến Tre
     thức để giải các bài tập về
     ADN trong giảng dạy Sinh học
     lớp 10.
10   Một số hình thức tổ chức thảo    Tổ Sinh học-Công nghệ   THPT Huỳnh Tấn Phát,   B   C   C   C
     luận nhóm khoa học                                       Bình Đại
11   Quy trình thiết kế bài giảng     Thạch Thị Thuý Loan     THPT Châu Thành B      B   B   B   B
     điện tử cho các tiết ôn tập
12   Phát huy tính tự học, sáng tạo   Lê Thị Xuân Diễm        THPT Lê Quí Đôn,       B   C   C   C
     của học sinh một giờ trên lớp.                           Bình Đại
                             BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
                                                    Chuyên ngành: … TIẾNG ANH…
TT    Tên sáng kiến kinh nghiệm         Tác giả           Đơn vị             Kết quả điểm         Kêt quả    Ghi chú
                                                                      UV 1   UV 2    UV th.định     tổng
                                                                                                  hợp (xếp
                                                                                                    loại)
  1 How to deal with unfamiliar     Lê Văn Tấn        THPT chuyên     B      A      A             A
    words in reading                                  Bến Tre
  2 Group work                      Nguyễn Nam        THPT chuyên     C      C      C             C
                                    Nguyên            Bến Tre
  3 Một vài nguyên tắc ghi nhớ      Đặng Thị Bích     THPT chuyên     B      B      B             B
    cách phát âm tiếng Anh          Thư               Bến Tre
4   Phép nối liên kết và việc đối   Bùi Văn Năm       THPT chuyên     D      C      C             C
    dịch Việt – Anh, Anh - Việt                       Bến Tre
    trong văn bản
  5 Một số biện pháp giúp học       Hồ Thị Liên       THPT Lê Quí     B      B      B             B
      sinh phát âm đúng đuôi “-                       Đôn
      ED,-ES/-S” và trọng âm.
  6   Hiệu quả của việc sử dụng     Cao Thị Ngọc      THPT Lạc Long   B      B      B             B
      tranh ảnh kết hợp với phần    Phương            Quân
      mềm Microsoft
      Powerpoint vào giảng dạy
      từ vựng trong các tiết dạy
      kỹ năng đọc môn Tiếng
      Anh
  7   Phương pháp làm bài trắc      Huỳnh thị Ngọc    THPT Nguyễn     B      C      C             C
      nghiệm dạng hình thức từ .    Giàu              Thị Định
  8   Giúp học sinh có hứng thú     Tưởng Cẩm         THPT Trần Văn   B      B      B             B
      trong tiết học nghe           Thuẩn             Ơn
  9   Một số biện pháp giúp học     Nguyễn Thị        THPT Lê Quí     B      C      C             C
    sinh nắm vững phần             Bích Ngọc       Đôn
    LANGUAGE FOCUS lớp
    12
10 Giải pháp dạy nói có hiệu       Cao Thị Xuân    THPT Võ          B   C   C   C
   quả                             Yến             Trường Toản
11 Rèn luyện kỹ năng làm bài       Trịnh Thị Mỹ    THPT Nguyễn      B   B   B   B
   trắc nghiệm chức năng giao      Hạnh            Thị Định
   tiếp câu đáp lại
12 Sử dụng nhóm nói hợp tác        Đoàn Minh Hiếu Trường PT         B   B   B   B
   để tăng cường động cơ học                      Hermann
   tập và cải thiện khả năng nói                  Gmeiner
   – viết tiếng Anh của học sinh
   lớp 12 tại trường Herman
   Gmeiner
13 Biện pháp giúp học sinh khối    Nguyễn Thị      THPT Ngô Văn     B   C   C   C
   10 tích cực học tập trong giờ   Kim Chung       Cấn
   speaking
14 Thực trạng và giải pháp nâng    Trần Phùng      Phòng GD_ĐT      A   B   B   B
   cao chất lượng dạy học tiếng    Ngọc Liễu       Thành phố Bến
   Anh cấp tiểu học trên địa bàn                   Tre
   thành phố Bến Tre
15 Sưả lổi tiếng Anh về nói và     Lê Thị Thuý     THCS Giao Long   B   D   C   C
   viết tiếng Anh THCS             Hằng
16 Phương pháp dạy từ vựng có      Nguyễn Thị      THPT Tán Kế      C   C   C   C
   hiệu quả.                       Tuyền
17 Giúp học sinh phát triển kỹ     Huỳnh Thị Thu   THCS Thị Trấn    C   C   C   C
   năng đọc môn tiếng Anh tại      Cúc             Thạnh Phú
   trường THCS Thị Trấn
   Thạnh Phú
18 Đổi mới kiểm tra- đánh giá      Dương Thị Kim   THPT Nguyễn      B   B   B   B
   kỹ năng viết                    Phượng          Đình Chiểu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:6/12/2012
language:Vietnamese
pages:18