Docstoc

Project Management Cost Management

Document Sample
Project Management Cost Management Powered By Docstoc
					           ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HCM
    Trung Taâm Boài Döôõng Kieán Thöùc Keá Toaùn (CPA)
Lôùp Boài döôõng kieán thöùc vaø kyõ naêng quaûn lyù döï aùn xaây döïng
    PHAÂN TÍCH EARNED VALUE     Giaûng vieân: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng
        Taøi lieäu löu haønh noäi boä


          Prepared by Luu Truong Van, M.Eng           1
  TIEÁN ÑOÄ XAÂY DÖÏNG MOÄT NHAØ XÖÔÛNG

                       Ngaøy

  1    2  3  4  5  6     7  8  9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    20
      1  1  1
A
    1
B          1  1  1   1    1
        1
C
            1  1
D
      1  1  1
E                       1   1  1
F                 1    1      1     1  1     1
                        1      1       1
G              1   1    1  1   1  1   1  1  1  1
H                                          1
I                                1  1  1  1
J                                          1  1
K                                            1
L

    1  2  3  3  3  3     3  3  3   3  3   3  3   3  3  2   2
                Prepared by Luu Truong Van, M.Eng                    2
        NGAÂN SAÙCH ÑÖÔÏC GIAO ...

Nhieäm vuï   Thôøi gian   Nhaân coâng  Vaät lieäu   Chi phí khaùc   Toång coâng
       Thaùng
A             3   $20,000           $15,000      $35,000
B             1   $20,000     $25,000   $10,000      $55,000
C             6  $150,000    $500,000   $250,000      $900,000
D*            2   $40,000     $10,000   $10,000      $60,000
E             3   $35,000     $10,000   $25,000      $70,000
F             3   $50,000     $5,000   $20,000      $75,000
G             9   $15,000     $10,000   $20,000      $45,000
H            11   $850,000   $1,500,000   $250,000     $2,600,000
I             1   $15,000     $5,000   $10,000      $30,000
J             4   $35,000     $20,000   $10,000      $65,000
K             2   $20,000     $15,000   $15,000      $50,000
L             1   $25,000     $50,000   $25,000      $100,000

               $1,275,000   $2,150,000   $660,000     $4,085,000


                Prepared by Luu Truong Van, M.Eng              3
Chi phí haøng
ngaøy
                 TIEÁN ÑOÄ CUÛA CHI PHÍ
         Thôøi gian tính theo ngaøy
C.taùc  $000   1  2   3  4   5    6   7   8   9   10    11   12  13   14    15  16   17

A     $12   $12 $12 $12
B     $55 $55
C    $150    $150 $150 $150 $150 $150 $150
D     $30         $30 $30
E     $23   $23 $23 $23
F     $25                   $25 $25 $25
G     $5               $5  $5  $5  $5  $5  $5  $5  $5  $5
H    $236         $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236 $236
I     $30                                                    $30
J     $16                           $16 $16 $16 $16
K     $25                                                    $25 $25
L    $100                                                      $100

        $55 $35 $185 $185 $416   $416  $391  $391  $266  $266  $266  $258  $258  $258  $258  55  125
     Cum  $55 $90 $275 $460 $876 $1,293 $1,684 $2,075 $2,342 $2,608 $2,875 $3,132 $3,390 $3,647 $3,905 $3,960 $4,085
                                        Chi phí haøng ngaøy
                                        Chi phí haøng ngaøy tích lyõu
                      Prepared by Luu Truong Van, M.Eng                       4
         ÑOÀ THÒ CUÛA NGAÂN LÖU
($ ‘000)
   $450
   $400
   $350
   $300
   $250
   $200
   $150
   $100
    $50
    $0
       1  2  3  4   5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17               Prepared by Luu Truong Van, M.Eng       5
   ÑÖÔØNG CONG CHI PHÍ TÍCH LUÕY
  (Ñöôøng cong chöõ S cuûa ngaân saùch döï aùn)

$4,500
$4,000
$3,500
$3,000
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
 $500
  $0
     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17


             Prepared by Luu Truong Van, M.Eng       6
          PHAÂN TÍCH EARNED VALUE

                  A: Keá hoaïch hoaëc ngaân saùch
                                   Chi phí ñaõ döï truø cuûa coâng vieäc theo keá
                Ngaøy caäp nhaät
                                   hoaïch (BCWS: Budgeted Cost of
                                   Work Scheduled)
Chi phí tích luõy
                     B: Thöïc teá :Chi phí thöïc teá cuûa coâng vieäc ñaõ thöïc hieän ( ACWP:
                     Actual Cost of Work Performed)

                       Vöôït chi phí
                               C: Chi phí ñaõ döï truø cuûa coâgn vieäc ñaõ thöïc hieän (BCWP
                                      - Budgeted Cost of Work Performed)

            Vöôït                 Thôøi gian
            thôøi
            gian


                Prepared by Luu Truong Van, M.Eng                         7
       PHAÂN TÍCH EARNED VALUE (t.t)
  Phaân tích Earned Value laø moät heä thoáng ño löôõng söï thöïc hieän
  cuï theå cuûa quaûn lyù döï aùn
  Earned Value laø giaù trò cuûa coâng vieäc maø ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh
  Value - ñöôïc aùp duïng vaøo toång soá cuûa keá hoaïch ñaõ döï truø cho
  caùc coâng vieäc ñaõ thöïc hieän - Budgeted Cost of Work Performed
  (BCWP); cuõng nhö Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) - ngaân
  saùch ban ñaàu vaø chi phí thöïc teá - Actual Cost of Work Performed
  (ACWP) Noù cung caáp moät heä thoáng kieåm soaùt toaøn chi phí döï
  aùn            Prepared by Luu Truong Van, M.Eng       8
$4,500

       DÖÏ AÙN TAÏI CUOÁI NGAØY THÖÙ 8 (‘000)
$4,000

       Ngaân saùch : $2,075
$3,500
       Thöïc teá : $1,613
       BCWP :$1,349
$3,000$2,500
                                              Ngaân saùch
                                              Thöïc teá
                                              BCWP
$2,000$1,500$1,000 $500  $0
     1   2  3  4   5   6   7  8   9  10  11  12   13  14  15    16    17

                     Prepared by Luu Truong Van, M.Eng                   9
                + Toát/ - Xaáu
  Phöông sai cuûa chi phí: CV = BCWP - ACWP
    CV = $1,349 - $1,613 = - $264.

    Nhaø thaàu “loã” $264.000  Caàn phaûi xem theâm döõ lieäu quaù khöù
    ñeå coù keát luaän chính xaùc, nhöng taïm thôøi coù theå ñaùnh giaù : “tieán
    trình thöïc hieän döï aùn cuûa nhaø thaàu laø xaáu”

  Phöông sai cuûa tieán ñoä: SV = BCWP - BCWS
    SV = $1,349 - $2,075 = -$726
  Nhaän xeùt:
    Tieán ñoä thöïc hieän döï aùn : muoän so vôùi keá hoaïch ñaõ laäp.
    Giaù trò coâng vieäc bò chaäm treã laø $726.000
              Prepared by Luu Truong Van, M.Eng        10
          ÑOÀ THÒ HOAØN THAØNH EARNED VALUE


                                    Chi phí cuoái cuøng bò vöôït


                  A
Chi phí tích luõy
                   B             C
                       Tieán ñoä bò vuôït quaù


                        Thôøi gian


               Prepared by Luu Truong Van, M.Eng                    11
  MOÄT VAØI CHÆ SOÁ CUÛA SÖÏ THÖÏC HIEÄN DÖÏ
            AÙN
  Caùc thoâng soá veà söï thöïc hieän cuûa döï aùn (‘000)
    Budgeted Cost of Work Scheduled :BCWS =       $2,075
    Actual Cost of Work Performed: ACWP = $1,613

    Budgeted Cost of Work Performed: BCWP =$1,349

    Budgeted Cost at Completion: BAC = $4,085

  Chæ soá thöïc hieän chi phí (Cost Performance Index):
     CPI = BCWP/ACWP = 0.84
  Chæ soá thöïc hieän tieán ñoä (Scheduling Performance Index): SPI
  =BCWP/BCWS = 0.65
  Chæ soá phaàn raêng hoaøn thaønh (Percent Complete Index): PCI =BCWP/BAC
  = 0.33

             Prepared by Luu Truong Van, M.Eng        12
     DÖÏ BAÙO CHI PHÍ TOAØN BOÄ CUÛA DÖÏ AÙN

  Chi phí döï baùo cho söï hoaøn thaønh :
     FAC = ETC + ACWP
     trong ñoù ETC laø chi phí ñöôïc öôùc löôïng ñeå hoaøn thaønh
  ETC = Phaàn coøn laïi cuûa coâng vieäc/CPI
   = {BAC - BCWP}/ (CPI) ={$4,085-$1,349}/0.84
   = $2,736/0.84 = $3,271
  FAC = $3,271 +$1,613 = $4,883
  Caùch naøy ñaõ ñöôïc chöùng minh vôùi möùc sai soá laø <10% vôùi
  caùc döï aùn lôùn


             Prepared by Luu Truong Van, M.Eng       13
 Caùi gì ñang xaûy ra cho döï aùn cuûa baïn?
Tình huoáng 1?              Tình huoáng 2?         Prepared by Luu Truong Van, M.Eng    14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:6/12/2012
language:
pages:14