????? ?? ?????? ????? ??? ??????? ?? Register ?? ???? ????? ??? To by HC120611235735

VIEWS: 24 PAGES: 6

									             ‫>-- ‪www.moje-rooz.zim.ir‬‬       ‫!‪!doob‬‬

            ‫ها آزمای ش ک ار شرح‬
                           ‫:1 شماره آزمای ش‬
‫ی ک ت وان یم می 39147 سی آی از ا س ت فاده ب ا ازمای ش ای ن در‬
‫ک رد، خواه یم عمل ت رت یب ای ن ب ه ب سازی م 51 ال ی ص فر شمارن ده‬
‫سی آی ‪ load‬و ‪ down‬پ ای ه و سی آی ‪ up‬پ ای ه ب ه را ‪ Pulser‬اب تدا‬
‫ب ه را سی آی ‪ clear‬پ ای ه و ک ن یم می و صل ول ت +5 ول تاژ ب ه را‬
‫می م ت صل ‪ 7seg‬ب ه را سی آی های خروج ی و ک ن یم می م ت صل زم ین‬
‫+5 ب ه و ک رده جدا زم ین از ل حظه ی ک در را ‪ clear‬پ ای ه اگ ر ن مائ یم‬
‫ک ند می شروع ص فر از دوب اره را شمارش سی آی ن مائ یم و صل ول ت‬

                           ‫: 2 اره شم آزمای ش‬
‫می شمار ب ا ال شمارن ده م شاب ه شماره پ ائ ین شمارن ده عم ل کرد د ی ا‬
‫‪ up‬پ ای ه و ‪ pulser‬ب ه سی ای ‪ down‬پ ای ه ک ه ت فاوت ای ن ی ا ب ا شد‬
             ‫.گ ردد می و صل ول ت + 5 ول تاژ ب ه ‪ load‬و‬
                           ‫: 3 شماره آزمای ش‬
‫ب ای نری صورت ب ه چون 39147 سی آی عم ل کرد ب ه ت وجه ب ا‬
‫شمارش 9 ال ی ص فر از شمارن ده واه یمب خ و تی ک ند می شمارش‬
‫01 عدد 3‪ Q‬و 1‪ Q‬های پ ای ه ی ع نی سی آی خروج ی از اب تدا ک ند‬
‫خروج ی و ده یم می ‪ AND‬ی ک ورودی دو ب ه و ک رده جدا را ب ای نری‬
‫عدد در شمارش ت ا ن مائ یم می ن صب سی آی ‪ clear‬پ اب ه ب ه را ‪AND‬‬
‫ص فر از شمارش ب ه شروع مجددا شمارن ده و شده م تو ف ب ای نری 9‬
             ‫>-- ‪www.moje-rooz.zim.ir‬‬      ‫!‪!doob‬‬

‫و ‪ down‬و سی آی ‪ up‬پ ای ه ب ه ‪ Pulser‬ای نجا در ک ه ن مای د 9 ال ی‬
              ‫.گ ردد می م ت صل ول ت + 5 ول تاژ ب ه ‪load‬‬
                           ‫:4 شماره آزمای ش‬
‫ی ک 39147 سی آی از ا س ت فاده ب ا خواه یم می ازمای ش ای ن در‬
‫ب ه ک ه ک رد خواه یم عمل ت رت یب ای ن ب ه ب سازی م 11 ال ی 3 شمارن ده‬
‫3‪ D‬و 2‪ D‬پ ای ه ب ه و ک رده و صل ول ت + 5 ول تاژ 0‪ D1 , D‬های پ ای ه‬
‫سی آی ورودی در ب ای نری 3 عدد ک ه ن مائ یم می م ت صل را زم ین‬
‫ب ای نری 21 عدد ب ه شمارش و تی شمارن ده ای ن در دا شت خواه یم‬
‫داد خواه یم ‪ NAND‬ی ک ورودی ب ه را خروج ی 2‪ Q3 , Q‬های پ ای ه ر س ید‬
‫عمل ن حوه م ی گردد م ت صل ‪ load‬پ ای ه ب ه را ‪ NAND‬خروج ی و‬
‫ن مای د می شمارش ب ه شروع ص فر از اب تدا ک ه ب ود خواهد ای ن گون ه‬
‫آی ورودی و شده ف عال ‪ load‬پ ای ه ر س ید ب ای نری 21 عدد ب ه و تی‬
‫و شود می دی ده ب ا شد می ب ای نری3 عدد همان ک ه خروج ی در سی‬
       ‫.گ ردد می خ تم 11 ب ه و شود می شروع 3 عدد از شمارش‬
                           ‫:5 شماره آزمای ش‬
              ‫>-- ‪www.moje-rooz.zim.ir‬‬      ‫!‪!doob‬‬

‫ی ک 39147 سی آی از ا س ت فاده ب ا خواه یم می آزمای ش ای ن در‬
‫ب سازی م ‪ a‬ک ن ترل پ ای ه ب ا ) شمار پ ای ین / شمار ب ا ال ( شمارن ده‬
‫طراح ی مداری زی ر جدول ط بق ک ه ک رد خواه یم عمل ت رت یب ای ن ب ه‬
‫و جدول ک ن یم می م ت صل سی آی ‪ down‬و ‪ up‬های پ ای ه ب ه و ک رده‬
                       ‫.ا ست زی ر شرح ب ه مدار‬
‫‪a‬‬   ‫‪clk‬‬  ‫‪Up‬‬  ‫‪Dow‬‬
‫0‬   ‫0‬   ‫1‬   ‫0‬
‫0‬   ‫1‬   ‫1‬   ‫0‬
‫1‬   ‫0‬   ‫0‬   ‫1‬
‫1‬   ‫1‬   ‫0‬   ‫1‬

‫پ ای ه اگ ر و ب اال شمار شمارن ده گ ردد ص فر ‪ a‬ک ن ترل پ ای ه مو ع هر‬
‫+5 ول تاژ ب ه ‪ a‬ک ن ترل‬   ‫شمار پ ای ین شمارن ده .گ ردد و صل ول ت‬
                              ‫.ب ود خواهد‬
                           ‫:6 شماره آزمای ش‬
‫شمار پ ای ین شمارن ده ی ک خواه یم می 39147 سی آی ار ا س ت فاده ب ا‬
‫‪ IC‬ورودی ب ه ک ه ک رد خواه یم عمل ت رت یب ای ن ب ه ن مائ یم در ست ‪BCD‬‬
‫از ب عد ر س ید ص فر عدد ب ه شمارش و تی و داد خواه یم را ب ای نری9 عدد‬
‫چهار ‪ NAND‬ی ک از ا س ت فاده ب ا ک ه ب ود خواهد ب ای نری 51 عدد ص فر‬
‫عدد ک ه را ‪ IC‬ورودی ک ه داد خواه یم ‪ Load‬پ ای ه ب رای پ ال سی ورودی‬
  ‫ب ود خواهد ص فر سمت ب ه 9 از ن ت یجه در سازد ف عال ه ست ب ای نری9‬


                           ‫:7 شماره آزمای ش‬
‫32 ال ی 0 شمارن ده ی ک خواه یم می 39147 سی آی از ا س ت فاده ب ا‬
‫‪ IC‬و تی ک ه ک رد خواه یم عمل ت رت یب ای ن ب ه ب سازی م ‪BCD‬‬
‫می ب ای نری 01 ب ه عدد و تی ن مود شمارش ب ه شروع 1 شماره‬
‫پ ال سی ی ک و شده ص فر 1 شماره ‪ IC‬مداری از ا س ت فاده ب ا ر سد‬
‫ای ن ب ه شود می شمارش عدد ی ک و داد خواد 2 شماره ‪ IC‬ب رای‬
              ‫>-- ‪www.moje-rooz.zim.ir‬‬       ‫!‪!doob‬‬

‫خواهد می و تی و رف ت خواهد 32 عدد ت ا 2 و 1 شماره ‪ IC‬ت رت یب‬
‫‪IC‬دو هر ‪ clear‬های پ ای ه ب ه مدار از پ ال سی شود ب ای نری 42 عدد‬
 ‫شود می ب ای نری 32 ال ی ص فر از دوب اره شمارش و شود می اعمال‬                            ‫: 8 شماره آزمای ش‬
‫از ک ه ت فاوت ای ن ب ا ب ود خواهد 7 شماره آزمای ش ان ندهم آزمای ش ای ن‬
‫خواهد ب ای نری 552 ت ا عدد و گ رف ته ب هره 39147 سی آی عدد 3‬
‫خواهد اعمال ‪ IC‬سه هر ‪ clear‬های پ ای ه ب ه پ ال سی 652 عدد در و رف ت‬
                                  ‫شد‬                          ‫: 1 دوم سری آزمای ش‬
‫ب ه ها شمارن ده طری ق از اط العات آن ال وگ ب ا دی ج ی تال م بدل مدار در‬
‫رار م بدل روی ب ر دی ج ی تال ی رت صو‬   ‫سی آی طری ق از و گ رف ته‬
‫داده ن مای ش خروج ی در و گ ش ته ت بدی ل آن ال وگ ول تاژ ب ه 423‪LM‬‬
‫دارد شهرت )‪ (R/2R‬ن ردب ان ی آن ال وگ ب ه دی ج ی تال مدار ب ه ک ه شود می‬                          ‫: 2 دوم سری آزمای ش‬
‫مداری ای نجا در ک ه ت فاوت ای ن ب ا ب ا شد می 1 دوم سری آزمای ش همان‬
‫ب ه را ‪ DC‬آن ال وگ ول تاژ ک ه شده ا ضاف ه 1 دوم سری آزمای ش دارم ب ه‬
‫دی ج ی تال ی صورت ب ه شمارش ت ا ن مای د می اعمال 2 و 1های شمارن ده‬
            ‫.گ ردد م تو ف و ک رده شمارش ن ظر مورد عدد ت ا‬
              ‫>-- ‪www.moje-rooz.zim.ir‬‬      ‫!‪!doob‬‬


                        ‫: - 1 سوم سری آزمای ش‬
‫‪ RAM‬ی ک 6116 سی آی از ا س ت فاده ب ا خواه یم می آزمای ش ای ن در‬
‫ب ا ک ه ا ست صورت ای ن ب ه عمل طری ه مآوری ب وجود ‪Static‬‬
‫آی ک ه 6116 سی آی ب ه دهی آدرس عمل 39147 سی آی از ا س ت فاده‬
‫سی آی عدد 4 از ا س ت فاده ب ا و گ یرد می ان جام ب ا شد می ‪ RAM‬سی‬
‫ن و ش تن عمل ها ف ر ب ا از ت ا دو ک ه ه س ت ند ب اف ر سی آی ک ه 44247‬
         ‫گ یرد می ان جام ‪ RAM‬روی از خوان دن عمل هم ت ا دو و‬
‫گ رف ته ن ظر در مداری ب ای د 44247 های سی آی ک ردن ف عال ب رای‬
‫ن یز را 6116 سی آی ‪ Write , Read‬های پ ای ه ش کل مطاب ق ک ه شود‬
‫دهی آدرس از ا س ت فاده ب ا اط العات ت رت یب ای ن ب ه و ن مای د ف عال‬
‫در و شده خوان ده و ن و ش ته 6116 سی آی درون در 39147 شمارن ده‬
                      ‫شود می داده ن مای ش ‪7seg‬‬                        ‫: - 2 سوم ریس آزمای ش‬
‫اط العات ک ه ت فاوت ای ن ب ا ب ا شد می 1 – سوم سری آزمای ش همان ند‬
‫روان ت اب لو روی ب ر شود داده ن مای ش ‪ 7seg‬روی ای ن که جای ب ه‬
                         ‫. شود می داده ن مای ش‬                             ‫: چهارم آزمای ش‬
‫ک رد خواهد عمل صورت ای ن ب ه ت ل فن ک ل ید ص فحه آزمای ش ای ن در‬
‫ک ودر دی ورودی در شمارش عمل 39147 سی آی از ا س ت فاده ب ا ک ه‬
‫ک ل ید ص فحه سطرهای ب ه ک ودر دی خروج ی و م ی گ یرد رار 2 →4‬
‫سطرها ب ه ک ه عم ل گر مدار ت عدادی از ا س ت فاده ب ا و گ ردد می م ت صل‬
‫هم ب ا س تون ها و سطرها ه ست م ت صل ک ل ید ص فحه و س تون های‬
            ‫>-- ‪www.moje-rooz.zim.ir‬‬     ‫!‪!doob‬‬

‫سی آی از ا س ت فاده ب ا و گ ردی ده جمع 38247 سی آی ت و سط‬
‫ن مای ش ‪ 7seg‬ت و سط خروج ی در دب اش می ‪ D- latch‬ی ک ک ه37347‬
                          ‫. شود می داده‬                          ‫: پ نجم آزمای ش‬
‫3→ 8 ک ودر دی و 39147 سی آی از ا س ت فاده ب ا آزمای ش ای ن در‬
‫رار گ ذرگ اه درون در 44247 سی آی از ا س ت فاده ب ا اط العات‬   ‫می‬
‫شده طراح ی مدارات ب ا د س تور ت عدادی از ا س ت فاده ب ا و گ یرد‬
             ‫ا ست هگ رف ت رار ها ‪ Register‬در اط العات‬
‫1‪To: n→ R‬‬
‫2 ‪a T 1 : R 1→ R‬‬
‫3‪b T2 : R2→ R‬‬
‫1‪c T3 : R3→ R‬‬

								
To top