MARKP020: Markkinoinnin peruskurssi - PowerPoint by D3YeC36

VIEWS: 33 PAGES: 20

									MARKP020: Markkinoinnin
   peruskurssi
  Markkinoinnin sisäinen
   toimintaympäristö
    + Segmentointi
  Torstai 3.10.2002 klo 10-12 ls. D10a

       KTM Nina Koski, Markkinoinnin
        peruskurssi, syksy 2002    1
     Luennon rakenne
1. Sisäisen toimintaympäristön osat
  1.1 Liikeidea
  1.2 Voimavarat
  1.3 Kannattavuus (käsitelty 2.10. luennolla)
2. Segmentointi
   2.1 Segmentoinnin vaiheet
   2.2 Kuluttajamarkkinoiden segmentointi
   2.3 Business-to-Business – markkinoiden
    segmentointi
   2.4 Yksilömarkkinointi
         KTM Nina Koski, Markkinoinnin
          peruskurssi, syksy 2002    2
1. Sisäisen toimintaympäristön osat
 Lahtinen – Isoviita, 2001, s. 19 KTM Nina Koski, Markkinoinnin
                    peruskurssi, syksy 2002  3
1. Sisäisen toimintaympäristön
       osat
 Sisäinen toimintaympäristö tarkoittaa
 yrityksen sisäisiä tekijöitä, joiden rajoissa
 yrityksen toiminta tapahtuu, ja jotka on
 otettava huomioon markkinointipäätöksiä
 tehtäessä.
 Sis. toimintaympäristön osia ovat:
   liikeidea
   voimavarat
   kannattavuustavoite
 yritys voi itse vaikuttaa
          KTM Nina Koski, Markkinoinnin
           peruskurssi, syksy 2002    4
      1.1 Liikeidea
 määrittelee sen, kuinka toiminta-ajatusta
 toteuttamalla ansaitaan rahaa ja saadaan
 aikaan kannattavaa toimintaa
 toiminta-ajatus (missio):
   Miksi yritys on markkinoilla?
   on yrityksen perussuunnan määritys, joka
   ottaa huomioon nykyiset ja ennustettavissa
   olevat toimintaolosuhteet
   jokseenkin pysyvä
määrittää yksityiskohtaisesti yrityksen
menestystekijät

        KTM Nina Koski, Markkinoinnin
         peruskurssi, syksy 2002     5
        1.1 Liikeidea
määrittää, missä kaikessa toiminnassa yritys
on mukana
konkreettinen ja kokonaisvaltainen tapa
toteuttaa liiketoimintaa
”tulos siitä kokonaisosaamisesta, joka
syntyy vuorovaikutuksesta yrityksen
ympäristön kanssa ja niistä eri
voimavaroista ja rakenteista, jotka
mahdollistavat tämän vuorovaikutuksen”
(Jahnukainen, Junnelius & Sonkin, 1988)
mitä, kenelle ja millä tavalla?
          KTM Nina Koski, Markkinoinnin
           peruskurssi, syksy 2002    6
     1.1 Liikeidea
Liikeidean osat:
      KTM Nina Koski, Markkinoinnin
       peruskurssi, syksy 2002    7
         1.1 Liikeidea
   markkinoinnin näkökulma: jako kahteen
1.  Tuotannollinen menestys
     syntyy siitä, että yrityksellä on hyvät tuotteet ja sellaiset
     toimintatavat, jotka asiakkaat hyväksyvät
2.  Kaupallinen menestys
     seuraa siitä, että yritys on valinnut oikeat
     markkinasegmentit ja siitä, että asiakaskunnan
     mielikuvat yrityksestä ovat kunnossa
   kaupallinen menestys on
   kokonaismenestymisen tae
   tuotannollinen menestys mahdollistaa
   kaupallisen menestymisen
            KTM Nina Koski, Markkinoinnin
             peruskurssi, syksy 2002           8
        1.1 Liikeidea
Liikeidean perusominaisuudet:
  perustuu systeeminäkemykseen
   monta eri osaa => järjestelmä
 yhteensopivuus eri osien välillä
 todellinen tapa toimia
 edustaa pitkäaikaista ja ylivoimaista
 osaamista
 pitkällisen kehitysprosessin tulos
 ainutlaatuisuus
           KTM Nina Koski, Markkinoinnin
            peruskurssi, syksy 2002    9
       1.1 Liikeidea
liikeidean voi myös ostaa tai vuokrata
  franchising-yrittäjyys: testatun liikeidean
   monistaminen, perustuu sopimukseen
    McDonald’s, Hesburger, Kotipizza, R-kioski,
     Helios, Arnold’s Donuts, Karkkipussi, Top-
     Sport…
    noin 40% USA:n vähittäiskaupan myynnistä
    kolme tyyppiä (Kotler 2001): 1)
     vähittäismyynnissä, 2) tukkukaupassa, 3)
     palveluissa
  yrityskauppa
    ostohintaan sisältyy usein myös yrityksen
     markkina-arvo
    asiakkaita ei välttämättä saa yrityskaupan
     mukana                    10
        1.2 Voimavarat
   rajoittava ja mahdollistava tekijä
   2 mahdollista jaottelua
1.  henkiset voimavarat
     osaaminen
     ilman henkisiä voimavaroja ei muista
     voimavaroista ole juurikaan hyötyä
2.  fyysiset voimavarat
     koneet, laitteet, toimitilat
     ostaako vaiko vuokrata?
3.  taloudelliset voimavarat
     rahoitusmahdollisuudet
     oma pääoma vs. vieras pääoma
                        11
        1.2 Voimavarat
1.  aineelliset voimavarat
     toimitilat, koneet, laitteet, käyttöpääoma
2.  aineettomat voimavarat
     työ ja osaaminen, persoona, henkilöstö,
     alihankintapalvelut, suhteet

        1.3 Kannattavuus
   tärkein sisäisen toimintaympäristön tekijä
   kannattavuutta käsitelty ke 2.10. luennolla

            KTM Nina Koski, Markkinoinnin
             peruskurssi, syksy 2002    12
      2. Segmentointi
= on markkinoiden eli potentiaalisten
  asiakkaiden lohkomista keskenään erilaisiin
  segmentteihin jollakin lohkomisperusteella
  eli kriteerillä.
  potentiaalisia ostajia paljon + erilaisia
  yksi yritys ei voi tuottaa kaikille markkinoilla
  oleville potentiaalisille asiakkaille heidän
  tarpeitaan vastaavia tuotteita
  tavoitteena tunnistaa markkinoilta osia, joilla
  yritys voi palvella parhaiten ja
  kannattavimmin
          KTM Nina Koski, Markkinoinnin
           peruskurssi, syksy 2002    13
    2. Segmentointi
Segmentoinnin vaihtoehtoiset
toimintatavat:
 Segmentoimaton markkinointi
 Segmentoitu markkinointi
 Keskitetty markkinointi
 Yksilömarkkinointi (One-to-One Marketing
 tai Customized Marketing)


       KTM Nina Koski, Markkinoinnin
        peruskurssi, syksy 2002    14
2.1 Segmentoinnin vaiheet
              15
   2.2 Kuluttajamarkkinoiden
      segmentointi
   monta erilaista lohkomisperustetta
     myös niiden yhdistelmiä voidaan käyttää
1.  Maantieteellinen segmentointi (geographic
   segmentation)
       markkinoiden jakaminen maantieteellisten
       yksikköjen mukaan: maat, alueet, maakunnat,
       kaupungit, kaupunginosat
2.  Demograafinen segmentointi (demographic
   segmentation)
       markkinoiden jakaminen demograafisten
       muuttujien mukaan
       esim. ikä & elämänkaaren vaihe, sukupuoli, tulot
                                16
3.  Psykograafinen segmentointi
   (psychographic segmentation)
     markkinoiden jakaminen sosiaaliluokan,
     elämäntyylin tai persoonallisuuden mukaan
4.  Käyttäytymiseen perustuva segmentointi
   (behavioral segmentation)
     markkinoiden jakaminen tiedon, asenteiden tai
     tuotteen käytön mukaan
     erityisesti
      ostotilanne

      asiakkaan kokemat hyödyt

      käyttäjästatus: ei-käyttäjä, potentiaalinen, ensi
       kertaa jne.
      käytön tiheys

      uskollisuus

                                17
2.3 Business-to-Business -
markkinoiden segmentointi
               18
    2.4 Yksilömarkkinointi
  segmentointi => fragmentointi => yksilömarkkinointi
  toiminnan keskipiste on asiakas, ei tuote
  markkinaosuuden sijasta pyritään kasvattamaan
  asiakasosuutta eli yrityksen osuutta asiakkaan
  ostoista
   ei tuotteelle ostajia, vaan asiakkaalle tuotteita
  yksilömarkkinoinnin käyttökelpoisuuden ja
  kannattavuuden määrittävät:
1.  Asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten erilaisuus
      jos eroavat toisistaan, on järkevää erotella
      asiakkaat => räätälöinti
2.  Asiakkaiden yritykselle tuottaman arvon vaihtelu
      jos asiakasarvot vaihtelevat huomattavasti =>
      keskittyminen arvokkaimpiin asiakkaisiin    19
  2.4 Yksilömarkkinointi
asiakasdifferointimatriisi:
        KTM Nina Koski, Markkinoinnin
         peruskurssi, syksy 2002    20

								
To top