mau quyet dinh ky luat cap truong

Document Sample
mau quyet dinh ky luat cap truong Powered By Docstoc
					                                                                 Mẫu 17

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số______/TCCB.ĐHCT                      Cần Thơ, ngày........... tháng.......... năm .........


                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

  - Căn cứ quyết định số 622/QĐ.TCCB ngày 12-07-1985 của Bộ Đại học và THCN (nay là Bộ Giáo dục và
   Đào tạo) quy định quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ trong một số mặt
   công tác;
  - Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật
   chất đối với công chức và Thông tư số 05/1999/TT-TCCP, ngày 27-3-1999 của Ban Tổ chức-Cán bộ
   Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998;
  - Căn cứ biên bản của Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Cần Thơ ngày.........tháng.......... năm.........

                             QUYẾT ĐỊNH
  ĐIỀU I. Thi hành kỷ luật..............................
      Ông (bà, anh, chị) ...............................................................................................
      Sinh ngày :............................
      Quê quán :................................................Trú quán :.................................
      Đơn vị công tác hiện nay :.....................
      Nghề nghiệp :............................................Bậc lương:..........................
      Mức lương :............
           Phạm các khuyết điểm :.....................

  ĐIỀU II. Quyết định này thi hành kể từ ngày..................tháng ............năm..............phổ biến
       đến...................
  ĐIỀU III. Các đồng chí Trưởng Khoa............., phòng.......................................................
            và ông (bà, anh, chị) :.................................................. thi hành quyết định này.

                                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


Nơi nhận :
  - Như điều III.
    - Lưu TC,HC,HS.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:6/11/2012
language:Vietnamese
pages:1