QD thanh tra noi bo 11 12

Document Sample
QD thanh tra noi bo 11 12 Powered By Docstoc
					    SỞ GD – ĐT PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 87 /QĐ-Tr.TBT               Phú Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2011
                    QUYẾT ĐỊNH
             (V/v: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học)


          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

   - Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
   - Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Ban hành Điều lệ
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học; Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 hướng dẫn thanh tra toàn diện
nhà trường cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, Công
văn số: 5859/BGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học
2011 – 2012;
   - Căn cứ quyết định số 06/QĐ-BNV ngày 02/3/2006 về việc ban hành quy chế
đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập;
   Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị và trình độ chuyên môn, năng lực, nghiệp
vụ sư phạm của CBGV NV.

                   QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường THPT Trần Bình Trọng năm học
2011- 2012 gồm 13 thành viên. (có danh sách đính kèm)
   Điều 2. Ban kiểm nội bộ của trường có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt
động của nhà trường; thanh, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, việc thực hiện
nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và các công tác khác của giáo viên theo quy định của
Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường; Quy chế tổ chức và những quy định khác có liên
quan.
    Điều 3. Các thành viên có tên ở điều 1, bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi
hành.

Nơi nhận:                       HIỆU TRƯỞNG
- Ban kiểm tra nội bộ của trường             (đã ký)
- Lưu VT
                           Trương Hải Tân.
                DANH SÁCH
     BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
             NĂM HỌC 2011-2012
   (Kèm theo Quyết định số: 87 /QĐ-Tr.TBT ngày 12/9/2011 của Hiệu trưởng
             Trường THPT Trần Bình Trọng)


                         CHỨC VỤ
TT    HỌ VÀ TÊN
                     Trong đơn vị        Trong Ban
 1  Trương Hải Tân       Hiệu trưởng            Trưởng ban
 2  Lê Quốc Huy        P. Hiệu trưởng          P. Trưởng ban
 3  Lê Thiên Duẩn       Thư ký hội đồng - Tổ phó     Thư ký
 4  Nguyễn Lý         Chủ tịch công đoàn - Tổ trưởng  Uỷ Viên
 5  Nguyễn Thị Hồng Nhung   Trưởng ban TTND - Tổ trưởng    Uỷ Viên
 6  Ngô Tấn Lộc        Bí thư Đoàn trường        Uỷ Viên
 7  Nguyễn Thị Diệu Hiền    Tổ trưởng             Uỷ Viên
 8  Đặng Thị Đào Nguyên    Tổ trưởng             Uỷ Viên
 9  Nguyễn Khắc Trung     Tổ trưởng             Uỷ Viên
10  Phan Thị Út        Tổ trưởng - Kế toán        Uỷ Viên
11  Lê Tiền Vũ         Tổ phó              Uỷ Viên
12  Lê Giác Hiển        Tổ phó              Uỷ Viên
13  Nguyễn Ngọc Huyền     Nhóm trưởng            Uỷ Viên

   Tổng cộng danh sách có 13 CBVG NV.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:6/11/2012
language:
pages:2