Phieu hoi TNA bo sung cua CPO by DlLc8588

VIEWS: 10 PAGES: 3

									Bảng hỏi để phỏng vấn đánh giá nhu cầu TCNL các tỉnh yêu
   cầu Ban Điều phối Dự án Trung ương tổ chức

Bảng hỏi bổ sung: Dùng để hỏi về nhu cầu TCNL yêu cầu Ban ĐPDATW
hoặc WB tổ chức
Đối tượng hỏi:     Cán bộ Ban tỉnh và ban huyện
Nhằm mục đích đánh giá bổ sung nhu cầu TCNL để xác định những nội dung
yêu cầu Ban ĐPDATW/WB tổ chức, xin anh/chị vui lòng trả lời chi tiết một
số câu hỏi sau đây:
  1. Xin anh/chị cho biết anh/chị ở vị trí làm việc nào dưới đây:

                  Vị trí làm việc
STT

1    Lãnh đạo Ban QLDA tỉnh / huyện, Điều phối viên Ban QLDA tỉnh

2    Mua sắm đấu thầu, tổng hợp

3    Kế toán / thủ quỹ Ban QLDA tỉnh / huyện
4    Tăng cường năng lực Ban QLDA tỉnh / huyện

5    Ngân sách phát triển xã / Sinh kế
6    MIS / Giám sát đánh giá
7    Chính sách an toàn và khác

8    CF

  2. Đối với các nội dung dưới đây, xin anh/chị điền thông tin như sau:
  + Nếu anh/chị thấy nội dung nào cần được Ban ĐPDATW/WB tổ chức để
tăng cường năng lực cho cán bộ tỉnh, huyện thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và
có chất lượng các hoạt động trong tỉnh, xin anh/chị đánh dấu vào ô tương ứng
của cột cần thiết và sau đó, anh/chị điền tiếp các thông tin về hình thức tổ
chức phù hợp ở các ô của các cột tiếp theo;
  + Nếu anh/chị thấy nội dung nào không cần được Ban ĐPDATW/WB tổ
chức, anh chị bỏ trống tất cả các ô tương ứng trong hàng.
                                       Hình thức tổ chức

                                   Tập huấn    Hội  Tham quan học
                              Cần
   Các nội dung cần được CPO/ WB tổ chức TCNL           (số ngày)   thảo    tập kinh
                              thiết          (số    nghiệm
                                          ngày)  Trong  Ngoài
                                   Lý   Thực
STT
                                              vùng   vùng
                                  thuyết  hành
                                              dự án  dự án
1   Nắm bắt các quy định tài chính của CP và WB
   Phần mềm kế toán máy và ghi chép sổ sách kế
2
   toán
3   Lập kế hoạch tài chính và báo cáo tài chình
   Thực hiện thanh toán vốn dự án và giải ngân vốn
4
   WB
5   Quản lý hợp đồng
   Phương pháp hạch toán hiệu quả sản xuất kinh
6
   doanh đối với hoạt động sinh kế
   Quy trình, thủ tục triển khai thực hiện các tiểu dự
7
   án sinh kế thuộc các tiểu hợp phần 1.2, 2.2, 2.3
   Phương pháp khảo sát đánh giá hiện trạng để xác
8
   định tiềm năng sinh kế
   Quy trình, thủ tục, phương pháp triển khai tiểu
9
   hợp phần đào tạo kỹ năng liên quan tới việc làm
   Phương pháp lồng ghép lập kế hoạch phát triển
10
   kinh tế - xã hội với lập kế hoạch dự án
   Phương pháp phòng chống rủi ro thiên tai để bảo
11
   vệ tài sản công tư
12  Báo cáo theo Quyết định 803/QĐ - BKH

13  Phương pháp kiểm toán nội bộ

14  WB hướng dẫn thêm về thủ tục đáu thầu
   Kỹ năng máy tính và vận hành, bảo mật đối với
15  hệ thống MIS

16  Phương pháp giám sát đánh giá
   Phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp thông
17
   tin và viết báo cáo
18  Phương pháp tổng hợp kế hoạch

…   Khác
3. Ngoài những nội dung và hình thức nêu trên, anh/chị có đề xuất gì khác
hoặc trong những nội dung nêu trên, anh/chị thấy cần đi sâu chi tiết vào
những lĩnh vực cụ thế nào. Nếu có, xin anh / chị ghi cụ thể:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................


                        Trân trọng cám ơn!


Lưu ý: Các phiếu này cần được các cán bộ của Ban QLDA tỉnh/huyện điền và Ban QLDA
tỉnh tập hợp gửi về Ban ĐPDATW

								
To top