Ke hoach qui hoach can bo

Document Sample
Ke hoach qui hoach can bo Powered By Docstoc
					            D- T                    Ệ

   Ô      Ệ  Ủ Ứ       TP.Hồ Chí Minh              2011

     ố: ………../C T -CB

     KẾ    Ạ    Ự   Ệ   Ô   Á QU      Ạ   Á
        Ủ               Ô      Ệ    Ủ Ứ
                 iai đoạn 2011-2015

I.    ục đích, yêu cầu và nguyên tắc quy hoạch
   1.   ục đích, yêu cầu
    Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý là một nhiệm vụ quan trọng,
nhằm tạo nguồn cán bộ để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bổ nhiệm, điều động, luân
chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ khi cần bổ sung, thay thế và là cơ sở để các cấp thẩm
quyền xem xét bổ nhiệm các chức danh một cách chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ
trước mắt và lâu dài.
    Thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ và các khâu
khác của công tác cán bộ; bám sát thực tiễn, trên cơ sở nắm chắc đội ngũ cán bộ
hiện có và nguồn cán bộ, dự báo được yêu cầu về cán bộ lãnh đạo, quản lý trong
từng giai đoạn kể cả trước mắt và lâu dài.
   2. Các nguyên tắc quy hoạch
    Quy hoạch cần đảm bảo tính kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo và
cán bộ quản lý của nhà trường.
    Quy hoạch phải đảm bảo tính "mở" và "động", không hạn chế trong số ít
người đã được định sẵn.
    Một cán bộ có thể được quy hoạch vào nhiều chức danh; Một chức danh có
thể có từ 1 đến 3 người để quy hoạch.
    Có quyền giới thiệu các cá nhân trong đơn vị hoặc đơn vị khác vào nguồn cán
bộ quản lý (cấp Trưởng / Phó) của đơn vị mình và ngược lại.
    Cán bộ trong diện quy hoạch phải đảm bảo ở nhiều độ tuổi khác nhau.
                                         1
   Hàng năm thực hiện đánh giá, rà soát, điều chỉnh bổ sung, thay thế những cán
bộ đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển
của đội ngũ cán bộ, kịp thời bổ sung những nhân tố mới.
   Cán bộ trong diện quy hoạch phải là người đáp ứng được cơ bản tiêu chuẩn
cho từng chức danh, nhưng cần có kế hoạch bồi dưỡng để tiếp tục hoàn thiện thông
qua luân chuyển, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn công tác.
II. ăn cứ pháp lý:
    ghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính Trị (khóa IX) về công
tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày
23/4/2003 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 47-HD/TCTW ngày
24/5/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.
III.   hẩm quyền và chức danh quy hoạch:
  + hẩm quyền: Hiệu trưởng – Cấp uỷ
  + hức danh qui hoạch:
     ối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Hiệu trưởng đương nhiệm
và Cấp uỷ chủ động quy hoạch nguồn các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng,
báo cáo danh sách qui hoạch lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
     ối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương;
Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa và tương đương: Hiệu trưởng – Cấp uỷ trực tiếp
quyết định quy hoạch.
IV.   ội dung quy hoạch:
  1.  ăn cứ quy hoạch:
   Chiến lược của đơn vị, của nhà trường;
     hiệm vụ của đơn vị;
   Thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có;
   Hệ thống tổ chức hiện có và dự báo mô hình tổ chức của thời gian tới.
  2.  iêu chuẩn từng chức danh :
  2.1 án bộ trong diện quy hoạch vào chức danh      iệu trưởng phải có đủ các
tiêu chuẩn sau đây:
                                         2
   a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, đã qua giảng dạy hoặc tham
gia quản lý giáo dục đại học, cao đẳng ít nhất là 5 năm;
   b) Có học vị từ thạc sĩ trở lên;
   c) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ;
   d) Tuổi khi bổ nhiệm Hiệu trưởng đối với trường cao đẳng công lập không
quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. Trường hợp đặc biệt, cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền thống nhất với Bộ iáo dục và ào tạo để quyết định.
  2.2 án bộ trong diện quy hoạch vào chức danh Phó hiệu trưởng phải có đủ
các tiêu chuẩn sau đây:
     a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong đội ngũ giảng viên của
  đơn vị;
     b) Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng phải có học vị từ thạc sĩ (hoặc có đầu
vào thạc sĩ) trở lên, có đủ sức khoẻ.
   c) Tuổi bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập không quá 55
đối với nam và không quá 50 đối với nữ.
   d) Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có đủ tiêu
chuẩn như Hiệu trưởng.
   e) Trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thống nhất
với Bộ iáo dục và ào tạo để quyết định.
  2.3   án bộ trong diện quy hoạch vào chức danh rưởng khoa, Phó rưởng
khoa phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
     a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong đội ngũ giảng viên của
  đơn vị;
     b) Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đã kinh qua
  công tác quản lý Khoa hoặc Bộ môn ;
     c) Có sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao
     d) Có học vị thạc sĩ trở lên;
     e) Tuổi không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ tính đến thời
điểm mà cán bộ đương chức hết nhiệm kỳ.
                                           3
  2.4 Cán bộ trong diện quy hoạch vào chức danh rưởng bộ môn phải có đủ
các tiêu chuẩn sau đây:
   a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong đội ngũ giảng viên của
  đơn vị;
   b) Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học;
   c) Có sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao;
   d) Có học vị thạc sĩ trở lên;
   e) Tuổi không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ tính đến thời
điểm mà cán bộ đương chức hết nhiệm kỳ.
  2.5 án bộ trong diện quy hoạch vào chức danh         rưởng Phòng, Phó
 rưởng phòng và tương đương phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
   a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong đội ngũ cán bộ, viên
chức của đơn vị;
   b) Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ liên quan;
quy hoạch vào cấp Trưởng đơn vị: ưu tiên cho người đã kinh qua công tác quản lý
từ cấp Phó phòng hoặc cấp Phó trưởng Bộ môn của Khoa;
   c) Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
   d) Có trình độ tốt nghiệp    ại học trở lên (riêng Trưởng phòng  ào tạo, có
trình độ Thạc sĩ trở lên);
   e) Có kiến thức về quản lý nhà nước;
   f) Tuổi không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ tính đến thời
điểm mà cán bộ đương chức hết nhiệm kỳ.
    Lưu ý:
   Cán bộ ở thời điểm đưa vào diện qui hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy
đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh qui hoạch (có thể đáp ứng cơ bản tiêu
chuẩn chức danh qui hoạch, có triển vọng phát triển và cần được tiếp tục rèn luyện
thử thách trong thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng).
   Trong qui hoạch cán bộ phải bao gồm cả cán bộ đương chức (có khả năng tái
cử hoặc bổ nhiệm lại vào nhiệm vụ hiện giữ) và cán bộ mới được giới thiệu lần đầu;
                                          4
Hiệu trưởng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm và
không giữ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
V. Quy trình thực hiện qui hoạch:
      ước 1: Các đơn vị tổ chức họp toàn thể CB V V của đơn vị: iới thiệu cán
bộ vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo trường, các chức danh quản lý của đơn
vị.
    – Thành phần: Toàn thể giảng viên, cán bộ nhân viên của đơn vị.
    – Thời gian: thực hiện từ 10/10/2011 đến 17/10/2011
    –   ội dung:
     Phổ biến Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 -
2015.
     Nêu rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung công tác quy hoạch cán bộ
giai đoạn 2011 -2015 và tiêu chuẩn cán bộ theo quy định.
     Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ vào các chức danh Hiệu trưởng,
Phó hiệu trưởng, chức danh Trưởng, Phó đơn vị (Mẫu 1A)
    Hồ sơ gửi về P.TCNS trước ngày 18/10/2011:
     Biên bản Hội nghị tại đơn vị trong đó thể hiện rõ nội dung hội nghị, kết quả
giới thiệu (ghi rõ số phiếu giới thiệu) của đơn vị.
     Bảng tổng hợp phiếu (Mẫu 1B)
     Các Phiếu giới thiệu qui hoạch các chức danh (các mẫu 1A)
    P.TCNS tổng hợp kết quả báo cáo Hiệu trưởng trước khi tiến hành bước 2.
      ước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường: Lấy phiếu giới thiệu
cán bộ vào diện quy hoạch các chức danh: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng
phòng, Phó trưởng phòng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và tương đương.
    – Thành phần:
       o Cấp ủy;
       o Ban Lãnh đạo nhà trường;
       o Chủ tịch Công đoàn;
       o Bí thư đoàn Trường;
       o Trưởng, phó khoa, phòng, trung tâm trực thuộc.                                          5
   – Thời gian: ừ 20/10/2011 đến 27/10/2011
   –   ội dung:
    Quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung công tác quy hoạch cán
bộ giai đoạn 2011 – 2015 và tiêu chuẩn cán bộ theo quy định.
    Trên cơ sở danh sách nhân sự được giới thiệu qui hoạch, cán bộ chủ chốt
sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng phòng,
Phó trưởng phòng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và tương đương (Mẫu 2A, 2B).
      hân sự đạt được trên 50% phiếu tín nhiệm mới thành lập danh sách để cấp
uỷ, Ban lãnh đạo xem xét.
   P.TC    tổng hợp kết quả báo cáo Hiệu trưởng trước khi tiến hành bước 3.
     ước 3: Hội nghị liên tịch Ban lãnh đạo, cấp ủy trường.
   – Thành phần: Ban lãnh đạo, cấp ủy trường.
   – Thời gian: hiều thứ 2, 31/10/2011.
   –   ội dung:
   Xem xét quyết định cán bộ quy hoạch vào các chức danh theo thẩm quyền.
Hình thức bỏ phiếu kín, tỷ lệ tán thành tối thiểu là trên 50% tổng số thành viên dự
Hội nghị liên tịch. (Mẫu 3A, 3B).
   Hiệu trưởng quyết định qui hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền và công khai kết
quả theo qui định; báo cáo về    ảng ủy ở  D&   T danh sách cán bộ được giới
thiệu qui hoạch vào các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và quyết định qui
hoạch của đơn vị.
     ăm 2011, Trường tiến hành xây dựng qui hoạch cán bộ cho giai đoạn 2011–
2015. Trong những năm tiếp theo, Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng
năm sẽ có kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhân tố mới và đưa những cán bộ
không còn đủ điều kiện và tiêu chuẩn ra khỏi qui hoạch.
Nơi nhận:                         TM. CẤP ỦY
– Lãnh đạo trường,                      Í
– Các tổ ảng,
– BCH C C ,
– Các đơn vị.

                            Phạm gọc ường
                                          6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:71
posted:6/11/2012
language:Vietnamese
pages:6