HD xay dung Quy che phoi hop lien nganh cap huyen

Document Sample
HD xay dung Quy che phoi hop lien nganh cap huyen Powered By Docstoc
					 VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BẮC GIANG             Độc lập -Tự do - Hanh phúc
   Số: 22/CV-VKS-P1            Bắc Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2012
 “ Hướng dẫn việc xây dựng Quy chế
    phối hợp liên ngành.."
        Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố.
   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao cho Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành: Công an, Toà án nhân dân, Thanh tra, sở
Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và môi trường, sở Công thương, Sở
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Thuế, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống
tham nhũng tỉnh Bắc Giang và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xây dựng Quy chế phối
hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 15/11/2011, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
cùng với Lãnh đạo các ngành nêu trên đã ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công
tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang số
01/LN-QCPH và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2011.
   Để triển khai, thực hiện có hiệu quả và thống nhất quan hệ phối hợp liên ngành
trong công tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh,
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện,
thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
   - Trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành cấp tỉnh số 01/LN-QCPH ngày
15/11/2011, các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các
ngành hữu quan ở địa phương (bao gồm các ngành: Công an, Toà án nhân dân, Thanh
tra, phòng Lao động Thương binh và xã hội, phòng Tài nguyên và môi trường, Đội
quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm, Chi cục Thuế) xây dựng và ký kết Quv chế phối hợp
liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm trên địa
bàn bảo đảm phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương.
   - Sau khi thực hiện xong việc ký kết Qui chế phối hợp liên ngành, các Viện kiểm
sát huyện, thành phố báo cáo kết quả về Viện kiểm sát tỉnh (qua phòng 1) để tổng hợp
báo cáo lãnh đạo Viện tỉnh (Thời gian thực hiện xong, có báo cáo về Viện tỉnh trong
tháng 4/2012).
   - Định kỳ hàng quí, năm các đơn vị có báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế
phối họp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội
phạm (Báo cáo quý I thời điểm lấy số liệu từ 01/1 đến 31/3; báo cáo quý II thời điểm
lấy số liệu từ 01/4 đến 30/6; báo cáo quý III thời điểm lấy số liệu từ 01/7 đến 30/9; báo
cáo quý IV thời điểm lấy số liệu từ 01/10 đến 31/12 hàng năm; Báo cáo năm thời điểm
lấy số liệu từ 01/1 đến 31/12 hàng năm) gửi Viện tỉnh (qua Phòng 1) trước ngày 5 của
quí và năm tiếp theo để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo liên ngành theo qui định.
   Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo Viện kiểm
sát tỉnh (qua phòng 1) để được hướng dẫn, giải đáp.
Nơi nhận:
                   KT. VIỆN RƯỞNG
                   PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lư u P l, V T L T.
                    Nguyễn Xuân Hùng.
                 7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:6/11/2012
language:Vietnamese
pages:2