Tr�nh t? c�c bu?c th?c hi?n by VTem01

VIEWS: 13 PAGES: 2

									11. Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở:
  a) Trình tự thực hiện:
    - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
    - Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã.
    C ng ch c ti p nhận hồ sơ i t a t nh pháp l và nội dung hồ sơ:
         ng h p hồ sơ đầy đủ, h p lệ th vi t Phi u nhận hồ sơ và h n ngày t
  t qu .
         ng h p hồ sơ thi u ho c h ng h p lệ th h ng d n là lại hồ sơ.
    - Bước 3: Nhận t qu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
       Ng i nhận t qu ph i ang theo Phi u nhận hồ sơ, t ng h p là
 ất Phi u nhận hồ sơ th ph i xuất t nh Giấy ch ng inh nhân dân.
      C ng ch c t    t qu i   t a Phi u nhận hồ sơ ho c Giấy ch ng inh
nhân dân, yêu cầu ng i nhận t qu       nhận vào   theo d i t   t qu ; t ao t
qu cho ng i nhận.
    - Thời gian ti p nhận h sơ và trả k t quả: (ngày lễ nghỉ)
        th hai đ n th sáu áng t    gi   ph t đ n 1 gi 3 ph t;
                   Chiều t 13 gi    ph t đ n 1 gi 30 phút.
  b) Cách thức thực hiện: ực ti p tại t ụ sở cơ quan hành ch nh nhà n c.
  c) Thành phần, số lượng h sơ:
    - Thành phần h sơ:
      Đơn xin sáp nhập, chia tách t ng;
      Luận ch ng h thi v i những nội dung chủ y u quy định tại Điều 9 của
Điều lệ HC , t ng HP và t ng ph th ng có nhiều cấp học;
      Đề án t ch c và hoạt động;
      Dự th o Điều lệ ho c Quy ch hoạt động của t ng;
      Báo cáo gi i t nh việc ti p thu   i n của các cơ quan có liên quan và báo
cáo b sung theo    i n chỉ đạo của UBND huyện, thị xã (n u có);
       ơ y u l lịch è theo b n sao có ch ng thực văn bằng, ch ng chỉ của
ng i dự i n bố t là Hiệu t ởng.
      Văn b n xác nhận của cấp có thẩ quyền về h năng tài ch nh và cơ sở
vật chất đáp ng yêu cầu hoạt động của t ng; quyền sử dụng đất ho c giao đất.
N u là thuê địa đi , thuê nhà, thuê đất th ph i có giấy t thuê phù h p v i pháp
luật hiện hành;
    - Số lượng h sơ: 2 bộ.
  d) Thời hạn giải quy t: 45 ngày là việc t ngày nhận hồ sơ.
  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; t ch c.
  e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,
thị xã.
  g) K t quả thực hiện thủ tục hành chính: Quy t định hành ch nh cho phép sáp
nhập, chia tách t ng HC .
 h) Lệ phí: Không
  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
   - Việc ở t ng phù h p v i qui hoạch ạng l i t ng t ung học và yêu
cầu phát t i n inh t , xã hội của địa ph ơng;
   - Cơ quan, t ch c, cá nhân ở t ng có luận ch ng h thi b o đ
      Có đội ngũ cán bộ qu n l và giáo viên đủ số l ng theo cơ cấu về loại
h nh giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩ chất và t nh độ đào tạo, b o đ  thực hiện
Ch ơng t nh giáo dục ph th ng;
      Có cơ sở vật chất và tài ch nh b o đ đáp ng yêu cầu hoạt động giáo
dục và thực hiện các quy định tại Ch ơng VI của Điều lệ t ng t ung học cơ sở,
t ng t ung học ph th ng và t ng ph th ng có nhiều cấp học.
  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
   - Luật Giáo dục số 38/2 5/QH11 ngày 14/6/2005;
   - Nghị định số 5/2   /NĐ-CP ngày 2//2   của Ch nh phủ quy định chi ti t
và h ng d n thi hành ột số điều của Luật Giáo dục;
   - Quy t định số /2    /QĐ-BGD&Đ ngày 2/4/2     của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Điều lệ t ng t ung học cơ sở, t ng t ung học ph th ng và
t ng ph th ng có nhiều cấp học.

								
To top