CYKL IO dejscia i powroty by 08c5mV

VIEWS: 596 PAGES: 48

									  Zakres kształcenia literackiego, językowego i kulturowego w klasie III D SG w Legionowie oraz poziomy wymagań
                   edukacyjnych: podstawowy i ponadpodstawowy

Wybrane podręczniki: A. Brożek, A. Ciesielska, M. Pułka, D. Zych Swoimi słowami
           M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia językowego z
ćwiczeniami
      Teksty kultury i     Poziom wymagań podstawowy           Poziom wymagań         Odniesienia
      treści kształcenia     ( oceny: dopuszczający i        ponadpodstawowy( oceny:      do podstawy
      językowego            dostateczny)            dobry i bardzodobry)      programowej
                         Uczeń:                  Uczeń:
      Odejścia i powroty  • tworzy własne hasło do rozdziału,    • objaśnia, dlaczego ludzi nazywa I.1.2
                 np. „W poszukiwaniu drogi życiowej”    się „wygnańcami Ewy”       I.1.4
                 • rozpoznaje w tekście metaforę drogi   • wskazuje w przykładowych    II.2.11
                 jako życia pełnego zmagań         tekstach kultury cechy stylu
                 • tłumaczy, że zgodnie z metaforą     klasycznego
                 drogi zakręt to etap w życiu, który    • właściwie stosuje termin
                 przynosi nowe wyzwania i problemy     neoklasycyzm
                 • wyjaśnia znaczenie terminów:
                 klasyczny, klasycystyczny, antyk
      Homer        • opowiada, co było przyczyną       • krótko opisuje postać Homera  I.1.2
      U Kalipso      wyjazdu Odyseusza z rodzinnej Itaki    • wskazuje powody, dla których  I.1.4
                 • opisuje sytuację, w której znalazł się  ludzie opuszczają rodzinny dom  I.3.1
                 bohater                  lub ojczyznę           I.3.2
                 • podaje przykłady i wyjaśnia       • stosuje w wypowiedzi wyraz   II.4.2
                 przyczyny ingerencji bogów w los      dom w znaczeniu gniazdo     III.1.1
                 Odyseusza                 rodzinne i ojczyzna
                 • nazywa uczucia i emocje bohatera     • gromadzi informacje na temat
           tekstu                  innych niezwykłych zdarzeń
           • wypisuje epitety określające Odysa,   mających miejsce w czasie
           Kalipso i Penelopę            powrotu Odyseusza do domu
           • wyjaśnia znaczenie pojęć: egida,
           hekatomba i stosuje te terminy
           w zdaniach w znaczeniu dosłownym
           oraz przenośnym
           • wymienia cechy eposu
Margaret Atwood   • opisuje uczucia kobiety         • podaje przykłady współczesnych    I.1.2
Powrót Odyseusza   opowiadającej przedstawioną historię   powieści i filmów            II.2.2
           • charakteryzuje Penelopę         wykorzystujących klasyczne       II.2.3
           • wypisuje cechy Odyseusza        postacie i wątki zaczerpnięte      II.2.10
           wynikające z tradycyjnego ujęcia     z mitologii lub podań ludowych     II.3.1
           mitu oraz te ze współczesnej wersji    • tłumaczy, czemu służy         II.4.2
           tekstu                  reinterpretacja mitu          III.1.1
           • wyjaśnia, na czym polega        • redaguje opis sytuacji
           reinterpretacja tekstu kultury      z elementem opisu przeżyć
           • porównuje opowieść Margaret       • wykonuje kolaż ilustrujący
           Atwood z fragmentem Odysei        powrót Odysa do Itaki
           • stosuje w wypowiedzi przysłowie
           niedaleko pada jabłko od jabłoni
Konstandinos Kawafis • określa temat wiersza          • wyjaśnia, jak wędrówka może      I.1.7
Itaka        • wskazuje osobę mówiącą w tekście    wpłynąć na człowieka          II.1.2
           • tłumaczy, jaką funkcję w utworze    • objaśnia pojęcie aluzji literackiej  II.2.6
           pełni odwołanie do historii Odysa     • wypowiada się na temat intencji    II.3.1
           • ustala, co w wierszu symbolizuje    nadawcy                 II.4.2
           podróż, Itaka oraz postać Odyseusza                        III.1.1
           • wyjaśnia sens zwrotu „podróże
           kształcą”
           • układa na podstawie utworu listę
           wskazówek dla podróżujących
Krytyczny odbiór   • wyjaśnia, że kontekst historyczny,   • uzasadnia, dlaczego umiejętność I.1.1
komunikatów     literacki i biograficzny jest ważny dla  określenia intencji autora tekstu I.1.7
           pełnego zrozumienia komunikatu      jest ważna dla czytelnika     III.1.1
           • tłumaczy potrzebę określenia celu                     III.1.5
           komunikatu, aby uniknąć
           nieporozumień
           • podaje właściwe argumenty na
           potwierdzenie własnego stanowiska
Wypowiedź      • rozpoznaje tezę w tekście     • rozróżnia w tekście        I.1.9
argumentacyjna    argumentacyjnym           i w wypowiedzi ustnej chwyty    I.2.3
           • wskazuje argumenty         argumentacyjne i je nazywa     III.1.1
           w przykładowej wypowiedzi      • tworzy rozprawkę na podany
           • formułuje argumenty do debaty   temat
           • korzysta ze słownika synonimów
Przypowieść o synu  • podaje definicję przypowieści   • wypowiada się, w jaki sposób   I.1.2
marnotrawnym     (paraboli)              można zdobyć mądrość życiową    II.1.1
           • opowiada dzieje syna        • wskazuje cechy paraboli      II.1.2
*Rembrandt      marnotrawnego            widoczne w biblijnej historii    II.2.7
Powrót syna     • nazywa cechy bohatera       • omawia postępowanie starszego   II.2.11
marnotrawnego    • wyjaśnia metaforyczny sens     syna i ocenia jego zachowanie    II.3.1
           przypowieści             • odpowiada na pytanie, dlaczego  II.4.2
*Hieronim Bosch   • gromadzi argumenty do dyskusji   umiejętność przebaczenia jest    III.1.1
Wędrowiec      • tłumaczy, dlaczego synem      trudną sztuką
(Syn marnotrawny)  marnotrawnym może być każdy     • przekształca wybrany fragment
           człowiek               opowieści w scenę dramatu,
           • opisuje obrazy Rembrandta     wprowadza didaskalia
           i Hieronima Boscha nawiązujące do
           fragmentów przypowieści
Sprawdź się     • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne  • redaguje dłuższą wypowiedź    I.1.2
           informacje              pisemną na podany temat       III.1.1
           • tworzy krótki opis                           III.1.2
           • formułuje tezę                             III.1.4
           • podaje argumenty
Albert Camus     • układa ramowy plan wydarzeń    • krótko przedstawia postać     I.1.2
           • charakteryzuje środowisko,     Alberta Camusa           II.1.1
           z którego wywodził się bohater    • podaje cechy autorytetu      II.1.2
           • wymienia cechy babci Jacques’a   • redaguje opis przeżyć Jacques’a  II.2.1
           • uzasadnia decyzję bohaterki    • wymienia powody, dla których   II.4.2
           • tłumaczy, dlaczego Jacques mimo  warto kontynuować naukę       III.1.1
           odniesionego sukcesu czuje się     • wypowiada się na temat       III.1.2
           zagubiony i samotny          możliwości rozwoju uczniów      III.1.8
           • omawia, jaką rolę odegrał w życiu  z małych miejscowości
           Jacques’a i jego rodziny pan Bernard
           • pisze charakterystykę nauczyciela
Miron Białoszewski  • określa, kim jest narrator tekstu  • krótko przedstawia postać     I.1.2
Po kapitulacji    • wyjaśnia, dlaczego język potoczny  Mirona Białoszewskiego        I.1.4
Warszawy       nadaje tekstowi autentyzm       • wykazuje, czemu służy       II.1.2
           • tłumaczy, że zastosowanie krótkich  pominięcie w tekście obrazów     II.2.2
Adrian Madej     zdań, równoważników          walk powstańczych          II.2.3
Barbara Seidler    i pojedynczych wyrazów ukazuje     • wyjaśnia, odwołując się do     II.2.4
Koniec powstania   natłok zdarzeń, przeżyć        wiedzy z historii, dlaczego     II.2.7
           i odczuć narratora           wyjście ze zrujnowanej Warszawy   II.2.10
*Sztuka i media    • wskazuje w tekście cechy       narrator uznał za zbieranie się na  II.2.11
Komiksu        pamiętnika               Sąd Ostateczny            II.3.2
           • tłumaczy, co to jest komiks i od   • wypisuje z tekstu neologizmy    II.4.2
           kiedy znana jest ta forma wypowiedzi  i wyjaśnia, w jaki sposób zostały  III.1.1
           • rozważa, co łączy komiks Adriana   utworzone
           Madeja i Barbary Seidler        • stosuje właściwe zasady pisowni
           z fragmentem utworu Mirona       nazw wydarzeń historycznych
           Białoszewskiego            • wymienia przykłady
           • uzasadnia, dlaczego komiks –     najpopularniejszych światowych
           zjawisko kultury masowej – może    i polskich serii komiksowych
           pomóc ludziom z XXI wieku
           zrozumieć powstanie warszawskie
           • rozróżnia w komiksie wypowiedzi
           bohaterów i komentarze narratora
Różne odmiany     • rozróżnia odmiany polszczyzny    • przedstawia zasadę stosowania   I.3.1
polszczyzny      • rozpoznaje wypowiedzi należące do  zaimków tę, tą            I.3.3
           oficjalnej i nieoficjalnej odmiany   • tłumaczy znaczenie słowa uzus   III.2.10
           języka
           • określa, czym jest norma językowa
           wzorcowa i użytkowa
Ryszard Kapuściński  • wyjaśnia znaczenie terminów:     • krótko przedstawia postać     I.1.2
Nie będzie raju    uchodźca, emigracja          Ryszarda Kapuścińskiego       II.1.2
           • opowiada na podstawie tekstu     • wymienia cechy reportażu      II.2.4
           o sytuacji kobiet w obozie dla     • pisze notatkę na temat       II.2.5
           uchodźców w czasie starć między     warunków życia współczesnych     II.3.1
           mieszkańcami Cypru w 1963–1964 r.    uchodźców wojennych         II.3.2
           • wskazuje w przeczytanym        • tłumaczy, co znaczą słowa, że   II.4.2
           fragmencie cechy reportażu       przed wojną „we wsiach istniała   III.1.1
           • tłumaczy, w jakim celu autor     równowaga nienawiści”
           wprowadził do tekstu elementy      • określa funkcję pytań
           charakterystyczne dla języka      zadawanych w tekście
           potocznego
           • analizuje, na czym polega
           uniwersalny charakter sytuacji
           ukazanej przez Ryszarda
           Kapuścińskiego
           • ustala, że nienawiść i szowinizm
           prowadzą do konfliktów i wojen
Cyprian Norwid    • redaguje notatkę biograficzną na   • krótko przedstawia postać     I.1.2
Moja piosnka (II)   temat emigracyjnych losów Cypriana   Cypriana Norwida           I.2.3
           Norwida                 • wyjaśnia sens neologizmu      II.1.2
           • przedstawia argumenty         bez-myślenie oraz tłumaczy,     II.2.2
           potwierdzające, że podmiot liryczny   dlaczego ten stan jest dla      II.2.4
           można utożsamiać z autorem wiersza   podmiotu lirycznego wartością    II.2.6
           • wskazuje elementy kultury       pozytywną              III.1.1
           i tradycji, za którymi tęskni osoba   • omawia, czym jest zjawisko
           mówiąca w utworze            sakralizacji
           • odnajduje w wierszu przykłady     • wskazuje w malarstwie polskim
           sakralizacji ojczyzny          obrazy mogące ilustrować utwór
           • objaśnia znaczenie pojęć: emigrant,  Moja piosnka (II)
           reemigrant               • pisze list, w którym przedstawia
           • tłumaczy zastosowanie wielokropka   emocje osoby zmuszonej do
                               pozostania poza granicami kraju
                               rodzinnego
Kazimierz Wierzyński • charakteryzuje osobę mówiącą      • krótko przedstawia postać     I.1.2
Kufer        w wierszu                Kazimierza Wierzyńskiego       II.2.2
           • wyjaśnia, co – według podmiotu     • przypomina, w jakim okresie    II.2.4
Szkoła pisania    lirycznego – jest „ojczyzną”       działała grupa poetycka       II.2.6
Referat        emigranta                Skamander i wymienia jej       II.3.1
           • określa, jak osoba mówiąca odbiera   członków               II.4.1
*Tata na emigracji  odwiedzane miejsca            • omawia funkcję motywu       II.4.2
           • tłumaczy, w jaki sposób został ujęty  pielgrzyma w literaturze       III.1.1
           w wierszu motyw pielgrzyma        • wskazuje środki poetyckie, za   III.1.2
           • opisuje formę wypowiedzi, jaką jest  pomocą których zostały ukazane    III.1.4
           referat                 w wierszu tęsknota za ojczyzną
           • wymienia cechy właściwie        i tułaczka
           zredagowanego referatu          • przygotowuje referat na temat:
           • wypisuje niezbędne elementy      Jak w dobie telewizji i internetu
           budowy tej formy prezentacji       funkcjonuje Polonia na całym
           • omawia kolejne czynności przydatne   świecie?
           w opracowaniu referatu          • wymienia skutki
           • objaśnia, co jest istotą rodziny    psychologiczne, jakie może
           • przedstawia mocne i słabe strony    wywołać u dziecka wyjazd
           wyjazdu za pracą z kraju rodzinnego   jednego z rodziców
Neologizmy      • podaje przykłady neologizmów      • wypowiada się na temat       I.3.3
i archaizmy      we współczesnym języku polskim      stylizacji językowej         III.1.1
           • rozpoznaje archaizmy w podanym     • tłumaczy, jaki efekt daje
           tekście                 wprowadzenie archaizmów do
                                tekstu
Podsumowanie     • definiuje podane wyrazy         • wskazuje podobieństwa między    II.1.1
           • rozwija wypowiedzenia, tworząc     życiem ludzkim a podróżą       II.3.1
           notatki                  • przygotowuje referat na podany   III.1.1
           • wyjaśnia sens przysłowia        temat                III.1.2
           • opisuje wybrane dzieło sztuki                        III.2.5
Karnawałowe tradycje • tworzy własne hasło do rozdziału,    • tłumaczy, dlaczego         I.1.2
           np. „Powaga i żart”            w średniowieczu oprócz ideału    I.1.4
           • wyjaśnia, że europejskie tradycje    ascety i rycerza zrodziła się postać III.1.1
           karnawałowe mają źródło          wesołego łotrzyka
           w średniowieczu              i spryciarza
           • podaje przykłady średniowiecznych
           wzorców osobowych
Wizyta króla     • przedstawia postać Marchołta      • omawia, na czym polega       I.1.2
Salomona       i króla Salomona             przewrotność opisanej sytuacji   I.2.3
u Marchołta     • tłumaczy, na jakiej zasadzie zostali  • korzysta ze słownika języka   II.2.2
           zestawieni bohaterowie tekstu      polskiego w celu wyjaśnienia    II.2.10
           • opisuje stosunek Marchołta do     znaczenia słowa chytrość      II.3.2
           władcy                  • interpretuje słowa Marchołta:  II.4.1
           • charakteryzuje sposób udzielania    „Ten ci wydaje się mądry, który  III.1.1
           odpowiedzi przez Marchołta        samego siebie uważa za głupca”   III.1.5
                               • podaje przyczyny popularności
                               Marchołta i podobnych do niego
                               postaci
                               • wymienia bohaterów tego typu
                               spotykanych we współczesnej
                               kulturze
Wiktor Hugo     • opisuje, w jaki sposób wybierano    • krótko opisuje postać Wiktora  I.1.2
Święto Błaznów    papieża błaznów             Hugo                I.1.6
           • wyjaśnia, dlaczego Quasimodo      • redaguje notatkę na temat    I.2.3
           wygrał konkurs              katedry Notre Dame w Paryżu    II.2.1
           • wypisuje cechy „dziwacznego      • odtwarza w klasie zabawę     II.2.4
           oblicza”                 opisaną we fragmencie powieści   II.2.7
           • odszukuje w tekście przykłady     • ustala, co dawały ludziom    II.3.2
           hiperboli                w średniowieczu rozrywki      II.4.3
           • wskazuje środki językowe, dzięki    podobne do opisanej przez     III.1.1
           którym przytoczony fragment       Wiktora Hugo
           powieści ma emocjonalny charakter    • zapisuje nazwy
           • objaśnia funkcje archaizmów      średniowiecznych zawodów
           występujących w tekście         i wyjaśnia, czym dana osoba się
                               zajmowała
                               • tłumaczy za pomocą słownika
                               języka polskiego znaczenie słowa
                               juwenalia i dostrzega związek
                               studenckiego zwyczaju z tradycją
                               średniowiecza
Konstanty Ildefons  • wyjaśnia znaczenie związku       • krótko przedstawia postać    I.1.2
Gałczyński      frazeologicznego wstać lewą nogą     Konstantego Ildefonsa       I.1.6
Sposób na dobry   • charakteryzuje postacie biorące    Gałczyńskiego           I.1.7
humor          udział w scence            • odpowiada, w czym przejawia    II.1.2
             • ocenia sposób na dobry humor    się groteskowość przedstawionej   II.2.6
             zastosowany przez Piekielnego     scenki               II.2.7
             Piotrusia               • uczestniczy w dyskusji na temat  II.3.1
             • wyszukuje w tekście wyrazy     potrzeby większej ilości      III.1.1
             nacechowane emocjonalnie i określa  „zielonych sznureczków”       III.1.5
             ich funkcję              w Polsce
             • redaguje poradnik dla tych, którym • przedstawia inscenizację utworu
             często zdarza się wstawać z łóżka   Konstantego Ildefonsa
             lewą nogą               Gałczyńskiego techniką
                                pantomimy
Pieter Bruegel starszy  • redaguje notatkę na temat      • krótko przedstawia postać     I.3.2
Walka karnawału     zwyczajów związanych z ostatkami, Pietera Bruegla starszego        II.2.2
z postem         Środą Popielcową i tłustym      • wskazuje, które z postaci na   II.2.4
             czwartkiem              płótnie można uznać za       II.2.5
Jacek Kaczmarski     • opisuje, gdzie rozgrywają się sceny personifikacje postu i karnawału  II.2.6
Wojna postu       ukazane na obrazie          • proponuje własne symbole dla   II.2.10
z karnawałem       • przedstawia plany malarskie     postu i karnawału          II.3.1
             w dziele               • krótko opisuje postać Jacka    II.3.2
             • wymienia typowe zachowania     Kaczmarskiego            III.1.1
             karnawałowe uwiecznione przez     • odsłuchuje piosenkę        III.1.2
             malarza                w wykonaniu autora i tłumaczy,   III.1.5
             • wskazuje fragmenty utworu Jacka   jak sposób interpretacji utworu
             Kaczmarskiego korespondujące     wpływa na jego wymowę
             z dziełem Pietera Bruegla starszego  • objaśnia, jak rozumie puentę
             • wyjaśnia tytuł utworu Wojna postu utworu
             z karnawałem             • wykonuje plakat informujący
             • nadaje tytuły częściom wiersza   o wydarzeniu odbywającym się
             • interpretuje refren piosenki    w trakcie Wielkiego Postu lub
             • określa osobę mówiącą w utworze   karnawału
             • wypisuje współczesne zwyczaje    • argumentuje, że wizje życia
             związane ze świętowaniem karnawału ascetycznego oraz hulaszczego
                                mają zarówno wady, jak i zalety
                                • wyjaśnia, na ile ta opozycja
                                kształtuje wizerunek człowieka
                               naszych czasów
Tadeusz Kubiak    • opisuje, jak wyglądają maski     • przedstawia swoją opinię na    I.1.2
Karnawałowa maska   karnawałowe i tłumaczy, po co się je  temat prezentowanej w utworze    I.3.2
tchórza        zakłada                postawy               II.1.2
           • wyjaśnia znaczenie związków     • uczestniczy w dyskusji na temat  II.2.4
           frazeologicznych: nosić maskę,     powodów, z jakich ludzie      II.3.1
           zrzucać maskę             zakładają maski           II.4.2
           • charakteryzuje bohatera wiersza   • określa stosunek podmiotu     III.1.1
           • tłumaczy sformułowania z utworu:   lirycznego do kwestii ucieczki   III.1.5
           „przywdziewa maskę błazna”,      przed światem
           „przylepia sztuczny uśmiech”
           • wskazuje podobieństwa i różnice
           między sytuacją przedstawioną
           w utworze a ilustracją Szymona
           Kobylińskiego
Dialekty i gwary   • wyjaśnia znaczenie pojęć: dialekt,  • tłumaczy, dlaczego firmy     I.1.2
           gwara                 i organizacje wykorzystują gwarę  I.3.3
           • wskazuje różnice fonetyczne     w reklamach             I.3.4
           i wyrazowe między gwarą        • bierze udział w dyskusji, czy   III.1.1
           a polszczyzną ogólną          warto dbać o zachowanie       III.1.5
                               gwarowych odmian polszczyzny    III.2.2
Języki środowiskowe  • wyjaśnia, czym charakteryzują się  • zapisuje przykłady użycia gwary  I.1.2
i zawodowe      języki środowiskowe i zawodowe     uczniowskiej            I.3.3
           • rozpoznaje do jakich języków     • redaguje minisłownik slangu    III.1.1
           zawodowych należą podane        młodzieżowego            III.2.1
           wypowiedzi               • formułuje wypowiedź, używając   III.2.2
           • wymienia przykłady wyrazów      slangu internetowego
           należących do nieoficjalnych odmian
           polszczyzny
Władysław Stanisław  • opisuje jarmark przedstawiony    • krótko przedstawia postać     I.1.2
Reymont        we fragmencie powieści         Władysława Stanisława Reymonta   I.1.11
Jarmark w Lipcach   • tłumaczy, w jakim celu ludzie    • odszukuje w wybranych źródłach  I.3.3
           przybywali na targ           informacje, czym jest jarmark    II.2.2
Witold Hulewicz    • charakteryzuje narratora tekstu   i z jaką kulturą związane jest to  II.2.4
           • wyszukuje cytaty, które       zjawisko              II.2.6
           potwierdzają, że opis jarmarku     • podaje wyrazy bliskoznaczne    II.2.10
           przypomina wypowiedź ustną       do rzeczownika jarmark       II.3.1
           • dostrzega elementy gwary w języku   • tłumaczy, czemu służy       II.4.3
           narratora                nagromadzenie szczegółów      III.1.1
           • wskazuje w tekście przykłady     w opisie jarmarku
           powtórzeń i tłumaczy funkcję      • formułuje notatkę dotyczącą
           zastosowanego środka stylistycznego   dialektów występujących
           • porównuje jarmark opisany przez    we współczesnej polszczyźnie
           Władysława Stanisława Reymonta     • podaje przykłady dawnych
           ze współczesnym targowiskiem      zawodów w Polsce
           • pisze sprawozdanie z jarmarku     • przygotowuje inscenizację
           opisanego w wierszu Kaziuki       jarmarku opisanego w powieści
           • wskazuje cytaty, które        • wyjaśnia, co symbolizuje motyw
           potwierdzałyby tezę, że forma      serca w utworze Witolda
           jarmarku w dniu św. Kazimierza jest   Hulewicza
           niezmienna od wielu lat         • interpretuje przesłanie utworu
           • zapisuje informacje na temat świąt,  • wykonuje plakat informujący
           których nazwy pochodzą od imion     o jarmarku mającym się odbyć
           własnych                w jego miejscowości
           • wyjaśnia różnice między
           znaczeniami podanych wyrazów
Leszek K. Talko    • tłumaczy, czym zajmują się      • wyjaśnia przenośne znaczenie   I.1.2
Ależ to będzie cyrk  poszczególni artyści cyrkowi      określeń: iluzjonista, klown,    I.1.10
           • wskazuje dobre i złe strony pracy   linoskoczek, treser         I.3.2
           w cyrku                 • uzasadnia, dlaczego wielu ludzi  I.3.3
           • podaje cechy artysty cyrkowego    pragnie uczyć się sztuki cyrkowej  II.2.11
           • tłumaczy, dlaczego polscy       • redaguje tekst do ulotki     III.1.1
           cyrkowcy wolą pracować za granicą    reklamowej zachęcającej do nauki  III.1.5
                               w szkole cyrkowej
                               • pisze ogłoszenie informujące
                               o występach cyrku w jego
                               miejscowości
                               • stosuje wyrazy nacechowane
                               emocjonalnie
Wisława Szymborska  • charakteryzuje bohatera wiersza•   • krótko opisuje postać Wisławy   I.1.2
Akrobata       redaguje sprawozdanie z opisanego   Szymborskiej            I.2.3
           występu                • odnajduje w słowniku języka    II.2.1
           • tłumaczy przenośny sens ukazanej   polskiego znaczenie słowa      II.2.2
           w utworze akrobacji          akrobata              II.2.4
           • wskazuje fragment będący puentą   • przygląda się zapisowi tekstu   II.2.5
           i objaśnia jej znaczenie        i omawia funkcję układu wersów   II.2.6
           • opisuje uczucia towarzyszące     i strof               II.3.1
           obserwatorowi występu akrobaty     • podaje przykład paradoksu     II.4.1
           • wyjaśnia, czemu służą w tekście   • wyjaśnia, który komentarz     III.1.1
           wiersza powtórzenia wyrazów      poetycki odnosi się do
           jednosylabowych            umiejętności akrobaty
                              wykraczających poza przeciętne
                              ludzkie umiejętności
                              • stosuje w zdaniach pojęcia:
                              zmysł równowagi, gibkość ciała,
                              akrobatyka, zręczność, piękno
O stylu wypowiedzi  • wyjaśnia, czym jest styl wypowiedzi • rozróżnia style wypowiedzi     I.3.1
           • wymienia elementy          • wskazuje w tekstach zwroty    I.3.3
           charakteryzujące różne style      i wyrażenia charakterystyczne dla  III.1.1
           • przedstawia cechy dobrego stylu   danego stylu            III.2.5
           • podaje zasady dobrego stylu     • przekształca zdania, stosując
                              zasady dobrego stylu
Podsumowanie     • podaje określenia związane      • redaguje sprawozdanie       III.1.1
           z karnawałem              dotyczące wydarzeń         III.1.2
           • wyjaśnia pochodzenie słowa      karnawałowych            III.2.4
           karnawał
           • używa w zdaniach związki
           frazeologiczne
           • uzasadnia podane stwierdzenie
Człowiek panem    • tworzy własne hasło do rozdziału, • wskazuje w kulturze renesansu    I.1.2
własnego losu    np. „Wolność i godność”        opozycję: człowiek kowalem      I.1.4
           • wyjaśnia znaczenie pojęć: wolność, własnego losu i człowiek       II.2.2
Jan Kochanowski   godność                marionetką w rękach losu       II.2.4
Do gór i lasów    • wymienia wzorce osobowe       • krótko przedstawia postać Jana   II.2.5
           renesansu               Kochanowskiego            II.2.6
Szkoła pisania   • stosuje w zdaniu związek       • wyjaśnia, dlaczego poeta     II.3.2
Życiorys      wyrazowy: człowiek jest kowalem    zestawia swoje życie z bożkiem   II.4.2
          własnego losu             Proteuszem             III.1.1
          • gromadzi informacje na temat     • interpretuje puentę fraszki   III.1.2
          twórczości Jana Kochanowskiego     • omawia, do jakiej filozofii   III.2.4
          • wymienia cechy fraszki        odwołuje się autor dzieła
          • charakteryzuje podmiot liryczny   • pisze życiorys Jana
          • określa typ liryki          Kochanowskiego na podstawie
          • wskazuje w wierszu elementy     informacji zawartych we fraszce,
          biografii Jana Kochanowskiego     biogramie poety oraz dostępnych
          • tłumaczy, co symbolizuje w      źródłach
          utworze bożek Proteusz
          • wyjaśnia sens powiedzenia carpe
          diem
          • nadaje tekstowi inny tytuł
          • formułuje definicję życiorysu
          • przedstawia główne elementy
          dokumentu
          • zapisuje reguły, według których
          należy redagować życiorys
Jonathan Swift   • charakteryzuje narratora tekstu   • krótko omawia postać Jonathana   I.1.2
Powrót do Europy  • wymienia zagrożenia czyhające na   Swifta                I.2.3
          Guliwera ze strony przyrody      • wyjaśnia za pomocą słownika    II.1.2
          i napotkanych ludzi          wyrazów obcych znaczenie       II.2.1
          • podaje cechy powieści podróżniczej  sentencji Homo homini lapus est   II.2.2
          • uzasadnia, że poznany tekst to    i ustosunkowuje się do niej     II.2.3
          fragment powieści podróżniczej     • redaguje notatkę prasową na    II.2.8
                             temat przygody bohatera       III.1.1
Karen Blixen    • wyjaśnia znaczenie pojęć: pionier,  • tłumaczy, jaką rolę odgrywał   I.1.2
Wielkie tańce   ekstaza, rytuał, tradycja       dawniej taniec w życiu człowieka  I.1.4
          • określa, na czym polega los     i czym jest współcześnie      II.2.1
*Sztuka i media  pioniera i życie, które nazywa się   • nazywa cechy tańca        II.2.6
Taniec       pionierskim              • interpretuje stwierdzenie, że  II.2.8
          • tłumaczy sens wyrażenia       „wiadomości są chlebem dla     II.2.10
          „niebiańska ekstaza”          głodnych umysłów”         II.4.2
            • wymienia cechy i zachowania   • wyjaśnia, dlaczego członkowie    III.1.1
            utalentowanego śpiewaka z Dagorettikenijskiego plemienia opowiadali   III.2.3
            • opowiada o zwyczajach kenijskich o swoim życiu i pojmowaniu      III.1.5
            ludów               świata poprzez taniec
            • opisuje, jakie prawdy o życiu  • opisuje, jak ewoluował taniec
            każdego człowieka wyrażali młodzi przez wieki
            ludzie z plemienia Kikuju tańcem  • podaje rodzaje tańca
            z włóczniami            • bierze udział w dyskusji na temat
                             wpływu mediów na
                             upowszechnianie tańca
Wyrazy wieloznaczne • wskazuje różnicę między wyrazami • wyjaśnia, że wieloznaczność      I.3.2
i homonimy      wieloznacznymi a homonimami     wyrazów może być źródłem       III.1.1
           • podaje wszystkie znaczenia     żartów językowych           III.2.5
           wyrazów wieloznacznych
           • układa zdania z wykorzystaniem
           wyrazów wieloznacznych,
           eksponując ich różne znaczenia
Mikołaj Rej     • cytuje fragmenty mówiące      • krótko omawia postać Mikołaja    I.1.2
Śmierć człowieka   o powtarzalności świata       Reja                 I.3.3
poczciwego      • wyjaśnia, jak Mikołaj Rej tłumaczy • podaje przykłady zachowań      II.2.2
           przemijanie             ludzkich, które świadczą o braku   II.2.4
           • odpowiada, do czego autor     akceptacji upływu lat i przemijania  II.4.2
           porównuje życie człowieka      • pisze charakterystykę „człowieka  III.1.1
           • wskazuje w tekście pytania     poczciwego”              III.1.2
           retoryczne              • omawia cechy renesansowego
           • określa, kto jest adresatem tekstu poglądu na świat
Krzysztof Szymborski • podaje różnicę między znaczeniem • uzasadnia, dlaczego starożytni    I.1.2
Zatrute wróżby    słów wróżbiarstwo i prorokowanie   szukali pomocy u Pytii        I.2.1
           • tłumaczy, kim była Pytia      • ocenia wiarygodność         II.2.10
           • omawia, co stanowiło        przepowiedni wieszczki delfickiej   III.1.1
           o wyjątkowości wieszczki       • tłumaczy znaczenie pojęcia:     III.1.5
           • wyjaśnia, dlaczego wyrocznia    sceptycyzm              III.2.4
           w Delfach była ważnym miejscem    • bierze udział w dyskusji na temat
           dla starożytnych Greków       potrzeby poznania przyszłości
           • stosuje w wypowiedzi związek    przez niektórych ludzi
           frazeologiczny: ostatnia deska
           ratunku
           • gromadzi informacje na temat
           innych starożytnych wyroczni
Jan Twardowski    • wyjaśnia, do czego odnosi się     • krótko omawia postać księdza   I.1.2
Wiersz z dedykacją  zaimek tu rozpoczynający wiersz     Jana Twardowskiego         II.2.1
           • przedstawia treści zawarte w każdej  • wypisuje z tekstu wyrazy     II.2.6
Szkoła pisania    z trzech wyodrębnionych części     wartościujące i omawia ich rolę  II.3.1
Dedykacja      utworu                 w utworze             III.1.1
           • wskazuje w tekście przejawy      • tłumaczy, jaką funkcję pełni   III.1.2
           prostoty i nieskomplikowania świata   dedykacja zamieszczona       III.1.4
           • objaśnia, czym jest dedykacja     w wierszu
           • opisuje różnicę między dedykacją
           autorską a dedykacją od ofiarodawcy
           • podaje zasady właściwego
           redagowania tekstu dedykacji
Andrzej Stasiuk   • wymienia cechy narratora tekstu    • formułuje na podstawie tekstu  I.1.2
Dorastanie córki   • wyjaśnia, dlaczego dorastający    definicję terminu młodość     I.1.7
           człowiek pragnie pokazać swoją     • rozważa kwestię, co dobrego   II.2.2
           niezależność i odrębność        może dać rodzicowi obserwowanie  II.2.8
           • wskazuje fragmenty tekstu       dorastania dziecka         II.3.1
           mówiące                 • interpretuje zdanie „Jej życie  II.4.2
           o powtarzalności porządku świata    sięga teraz w moją przeszłość   III.1.1
           • opisuje zmiany, jakie zachodzą    i wydobywa na powierzchnię moje
           w życiu młodego człowieka w       własne dzieciństwo”
           okresie dorastania
           • nazywa emocje, jakie przeżywa
           ukazany w tekście ojciec
Sprawdź się     • tłumaczy, czym jest hack mowa     • wyjaśnia znaczenie związku    I.1.2
           według autora tekstu          frazeologicznego          I.3.1
           • zaznacza cechy charakterystyczne   • przekształca podany tekst,    I.3.2
           podanego języka środowiskowego     stosując polski alfabet      I.3.3
           • układa zdania z wyrazem        • redaguje hasło słownikowe    III.1.1
           wieloznacznym              • pisze list motywacyjny      III.1.2
           • określa styl analizowanego tekstu   w imieniu osoby ubiegającej się  III.2.4
                              o pracę
Michał Jagiełło   • wyjaśnia, dlaczego w młodości    • zbiera informacje na temat    I.1.2
Człowiek i góry   człowiek nie jest świadom swoich    działalności GOPR-u         I.1.10
           ograniczeń               • stosuje w wypowiedzi wyrażenie  I.2.1
           • wskazuje podobieństwa między     smuga cienia w znaczeniu      II.2.3
           górską wędrówką a ludzkim życiem    dosłownym i przenośnym       II.3.2
           • tłumaczy na podstawie dostępnych   • przytacza fragmenty tekstu    III.1.1
           źródeł, jak powinno się wzywać     mające charakter sprawozdania    III.2.2
           pomoc w górach             i te, które zawierają refleksję
           • spisuje zasady mądrego zachowania  • opracowuje plan wyprawy
           podczas górskiej wędrówki       w góry
           • stosuje właściwe słownictwo,
           opowiadając o przygodzie w górach
           • wyjaśnia znaczenie terminów:
           afirmacja, przezorność, asekuracja
Stanisław Grochowiak • ustala, kto i o kim mówi w utworze  • krótko omawia postać Stanisława  I.1.2
Na zdobycie Mount  • formułuje sens każdej ze strof    Grochowiaka             I.2.1
Everestu       • tłumaczy, dlaczego podmiot      • odszukuje informacje na temat   II.2.2
           liryczny nawołuje do śpiewania     Polaków, którzy zdobyli Mount    II.2.4
           pieśni, chociaż szczyt nie został   Everest               II.2.6
           zdobyty                • określa funkcję przyimka     II.3.1
           • bierze udział w dyskusji, co może  w tytule wiersza          II.4.2
           symbolizować wspomniany przez     • opisuje wrażenia i przeżycia   III.1.1
           autora Mount Everest          osoby, której udało się zdobyć   III.1.5
           • wyjaśnia znaczenie sformułowania:  wysokogórski szczyt
           „odeszłe przeszłe pieśni”       • uzasadnia, dlaczego o Mont
           w znaczeniu dosłownym         Evereście można powiedzieć,
           i przenośnym              że to szczyt „przekłuty krzyżem”
Jacek Dehnel     • wyjaśnia, dlaczego ludzie często   • wypowiada się na temat      I.1.2
Zaciskanie zębów   gromadzą pamiątki związane       sposobów wyrażania buntu      I.I.11
           z przeszłością swojej rodziny lub   przeciwko socjalistycznej      II.1.2
           własnego kraju             rzeczywistości zastosowanych    II.2.2
           • przedstawia bohatera tekstu     przez bohatera tekstu        II.2.3
           • wyjaśnia, dlaczego Antoni      • tłumaczy zwrot zagryźć zęby    II.4.2
           Helsztyński został nazwany       i stosuje go w zdaniu w znaczeniu  II.4.3
           „leżącym pomnikiem”         przenośnym             III.1.1
           • wymienia wartości, które bohater  • poprawnie odmienia wyrazy    III.2.4
           cenił w życiu            typu: ziemianin          III.2.10
           • ocenia postawę szlachcica
Jerzy Szaniawski   • charakteryzuje bohatera tekstu  • krótko omawia postać Jerzego   I.1.2
Meble i nowe     • przedstawia, co zmieniło się   Szaniawskiego            II.1.2
zaszczyty      w życiu pana Albina po otrzymaniu  • określa stosunek narratora do   II.2.2
           przez niego wielkiego spadku    przedstawionej postaci       II.2.3
           • wskazuje problemy wynikające   • wskazuje w tekście przejawy    II.4.2
           z nagłego wzbogacenia        ironii i określa ich funkcję    II.4.3
           • wyjaśnia znaczenie terminu    • formułuje argumenty do dyskusji  III.1.1
           snobizm               na temat tego, co było biedne,   III.1.5
           • ocenia postawę bohatera      a co – bogate w życiu pana Albina
           • redaguje notatkę prasową     • wskazuje negatywne i pozytywne
                             następstwa snobizmu
Najczęstsze błędy  • wskazuje w zdaniach błędy     • wskazuje w zdaniach pleonazmy   III.1.4
językowe       językowe              • wyjaśnia, na czym polegają    III.2.7
           • redaguje definicję błędu     zaznaczone w wypowiedziach     III.2.10
           językowego             błędy językowe
           • dopisuje poprawne formy wyrazów • poprawia błędy stylistyczne
           • przekształca zdania na
           imiesłowowe równoważniki zdań
           • podkreśla sylaby akcentowane
Wisława Szymborska  • wyjaśnia, co jest przedmiotem   • krótko omawia postać Wisławy   I.1.2
Zdumienie      refleksji podmiotu lirycznego    Szymborskiej            II.1.2
           • interpretuje tytuł wiersza    • ustala, jakiego typu       II.2.2
           • analizuje przedstawione w tekście wypowiedzenia dominują       II.2.4
           relacje między człowiekiem a    w utworze i określa ich funkcję   II.2.6
           światem natury           • nazywa środki artystyczne     II.3.1
           • tłumaczy, dlaczego pytania    zastosowane przez poetkę      II.4.2
           zadawane przez osobę mówiącą w   w wierszu              III.1.1
           utworze nie mają odpowiedzi     • opracowuje własną antologię
           • podaje definicję antologii    utworów mówiących o zagadce
                             ludzkiego losu
Sztuka i media    • tłumaczy, czym jest plakat    • wyjaśnia, jakie funkcje pełni   I.1.2
Plakat         • omawia, kiedy zrodziła się ta formatreść przekazywana na plakacie    I.1.4
            komunikacji             • podaje cechy języka sztuki     II.2.10
            • opisuje, od czego zależny był   plakatowej              II.2.11
            rozkwit sztuki plakatowej      • przedstawia przykłady afiszy    III.1.1
                              o charakterze niekomercyjnym
Skąd się bierze dobro • tworzy własne hasło do rozdziału, • uzasadnia, że sformułowane      I.1.2
i zło?        np. „Świat labiryntem”        pytania są nadal aktualne      I.1.4
           • formułuje dwa główne pytania    • omawia światopogląd baroku     II.2.10
           epoki, np. „Jaki jest sens życia?”,  • charakteryzuje poglądy filozofów  II.4.1
           „Dlaczego istnieje zło?”       epoki                III.1.1
           • wyjaśnia, co przyczynia się do   • tłumaczy znaczenie pojęcia:
           kryzysu duchowego           dualizm
                              • przedstawia sytuację człowieka
                              w XVII wieku
Peter Paul Rubens   • opisuje obraz Petera Paula Rubensa • redaguje notę biograficzną na    I.1.2
Upadek zbuntowanych • omawia dynamikę, światło i kolory temat postaci Petera Paula        I.2.1
aniołów        dzieła                Rubensa               II.1.1
           • wypisuje z tekstu sformułowania,  • wskazuje cechy barokowe      II.1.2
Klemens Bolesławiusz które przedstawiają piekło       na płótnie Upadek zbuntowanych    II.2.4
Co to jest piekło?  • wyjaśnia, na czym polegają męki   aniołów               II.2.6
           złych ludzi, o których mowa      • podaje definicję peryfrazy     II.3.1
           w utworze               • określa funkcję powtórzeń     II.4.2
           • interpretuje paradoks zawarty    w wierszu Klemensa          III.1.1
           w ostatniej strofie wiersza      Bolesławiusza            III.1.5
           • bierze udział w dyskusji, czy wizja • udowadnia związek ukazanego
           zaświatów stworzona przez       w tekście obrazu piekła ze
           barokowego pisarza może być      światopoglądem baroku
           przestrogą dla ludzi współczesnych
Odmienne części    • rozróżnia odmienne i nieodmienne • poprawnie zapisuje partykułę nie   II.2.3
mowy         części mowy              z rzeczownikami i przymiotnikami   III.2.7
           • określa typ narracji w tekście na  • przekształca zdania pojedyncze   III.2.8
           podstawie form czasowników      w złożone              III.2.10
           • zastępuje imiesłowy osobowymi
           formami czasownika
           • właściwie stopniuje przymiotniki
           • zapisuje słownie liczebniki
           w odpowiedniej formie
Andrzej Bursa     • podaje przykłady sytuacji,    • krótko omawia postać Andrzeja   I.1.2
Dno piekła      w których życie bywa nazywane    Bursy                I.3.2
           piekłem               • określa funkcję zawartych     II.1.2
           • wyjaśnia, jak pojmuje piekło   w wierszu związków         II.2.2
           współczesny poeta          frazeologicznych z wyrazem     II.2.6
           • uzasadnia, dlaczego podmiot    piekło               II.4.2
           liryczny postrzega codzienne    • tłumaczy, co w wierszu Andrzeja  III.1.1
           czynności jako piekielne męki    Bursy jest tytułowym „dnem     III.1.2
           • stosuje w wypowiedzi wyrazy    piekła”
           piekło, piekielny w znaczeniu    • pisze wypracowanie, w którym
           dosłownym              porównuje wizje piekła
           i przenośnym            przedstawione w dwóch tekstach –
           • dostrzega ponadczasowy obraz   barokowym Klemensa
           piekła jako trudnej codzienności  Bolesławiusza i XX-wiecznym
                             Andrzeja Bursy
Jan Chryzostom Pasek • określa czas i miejsce akcji    • krótko omawia postać Jana     I.1.1
Bitwa z Moskwą    wydarzenia przedstawionego w     Chryzostoma Paska          I.1.11
           tekście               • wskazuje archaizmy występujące  I.2.3
           • charakteryzuje narratora      w tekście              I.3.3
           • określa język narratora      • określa rolę nagromadzenia    II.2.2
           • przedstawia stosunek, jaki     czasowników w opisie potyczki    II.3.2
           prezentuje narrator i jego towarzysz • porównuje utwór Jana       II.4.2
           wobec poległych           Chryzostoma Paska z wybranym    III.1.1
           • omawia przykłady zachowania się współczesnym tekstem o
           człowieka w sytuacji ekstremalnej  charakterze pamiętnikarskim
Nieodmienne części  • wymienia nieodmienne części    • określa funkcję wykrzyknika    III.2.7
mowy         mowy i podaje ich przykłady     w zdaniu              III.2.8
           • omawia stopniowanie przysłówków • przekształca zdania pojedyncze    III.2.9
           • wskazuje wyrażenia przyimkowe   w złożone, stosując właściwy
           w zdaniach              spójnik
           • zmienia sens wypowiedzi,
           dopisując odpowiednie partykuły
Tadeusz Różewicz   • wyjaśnia znaczenie pojęć:     • krótko omawia postać Tadeusza   I.1.2
Dziatwa      totalitaryzm, dyktatura, kamuflaż    Różewicza              I.1.7
         • tłumaczy, jak rozumie określenie   • podaje synonimy słowa dziatwa   I.1.11
         „człowiek z pyskiem lisa”        • odnajduje w wierszu        II.2.4
         • objaśnia, dlaczego przywódca     sformułowania z języka dzieci    II.3.1
         fotografował się z dziećmi       i określa ich funkcję        II.3.2
         • uzasadnia, dlaczego zawarte      • wyjaśnia, czemu służy       II.4.2
         w utworze pytanie dotyczące natury   przywołanie postaci ministra     III.1.1
         dorosłego jest takie ważne       Goebbelsa oraz słów Kartezjusza   III.2.3
         • cytuje, jaka propozycja ukarania   • formułuje wypowiedź, w której
         dorosłych została przedstawiona     przedstawia sens utworu
         w utworze
         • objaśnia paradoks zawarty
         w ostatniej strofie
Wojciech Kuczok  • wyraża własną opinię na temat     • zbiera informacje na temat     I.1.2
Wiesz za co?   karania dzieci             organizacji UNICEF          I.2.1
         • wymienia sposoby rozwiązywania    • gromadzi argumenty mające     II.1.1
         konfliktów między dorosłymi       przekonać ojca bohatera do      II.2.2
         a dziećmi                zaniechania kar cielesnych      II.2.6
         • przywołuje cytaty, charakteryzujące  • pisze list otwarty wyrażający   II.4.2
         narratora tekstu            protest przeciwko niewłaściwemu   III.1.1
         • przedstawia stosunek bohatera do   traktowaniu dzieci          III.1.2
         problemu przemocy wobec dzieci     • wyjaśnia, dlaczego kary cielesne  III.1.5
         • opisuje system wychowawczy      to uderzenie w godność dziecka
         stosowany przez ojca, używając     • wypisuje tytuły programów
         słownictwa: przemoc, agresja,      telewizyjnych poruszających
         zniewolenie               zagadnienia ukazane we
         • wyjaśnia, dlaczego ojciec karał    fragmencie powieści
         syna i jaki był sens tej czynności
Sprawdź się    • wyjaśnia znaczenie podanego      • przekształca definicję według   I.1.2
         wyrazu                 podanych wskazówek          I.3.8
         • ocenia prawdziwość przytoczonych   • formułuje prośbę, używając trybu  II.2.3
         zdań                  przypuszczającego          III.1.1
         • rozróżnia nieosobowe formy      • wyraża własną opinię w formie   III.1.2
         czasownika               internetowego komentarza       III.1.4
         • nazywa części mowy          • układa krótkie humorystyczne    III.1.6
            w wypowiedzeniu            opowiadanie             III.2.10
            • określa formy czasownika
            wskazujące na typ narracji
            zastosowany w tekście
            • zapisuje przymiotniki
            charakteryzujące postacie z tekstu
Friedrich Dürrenmatt  • wyszukuje w tekście informacje na  • wskazuje w tekście cechy      I.1.2
Zaskakująca      temat miejsca i czasu wydarzeń    dramatu               II.1.2
propozycja       • charakteryzuje Klarę na podstawie  • zbiera argumenty do dyskusji na  II.2.1
Szkoła pisania     słów burmistrza            temat przekonania Klary, że     II.2.6
Podanie        • wskazuje w wypowiedzi        „wszystko można kupić”        II.2.9
            przedstawiciela władz miasta     • pisze notatkę, w której wskazuje  II.2.11
            elementy typowe dla przemówienia   różnicę między wymierzeniem     II.4.2
            • tłumaczy, na czym polega      sprawiedliwości a dokonaniem     III.1.1
            ironiczność Klary           zemsty                III.1.2
            • ocenia propozycję pani       • redaguje podanie, jako       III.1.4
            Zachanassian             mieszkaniec Güllen, w którym
            • osądza postępek Alfreda Illa    prosi fundację pani Klary
            • opisuje postawę mieszkańców     Zachanassian o dotację na
            miasta                założenie miejskiego parku
            • wyjaśnia, czym jest podanie
            • omawia, gdzie i w jakim celu
            składa się takie pismo
            • wymienia cechy właściwie
            napisanego dokumentu
            • wypisuje niezbędne elementy,
            które powinny znaleźć się w każdym
            podaniu
Głosy uratowanych   • przedstawia postać Ireny      • wyjaśnia znaczenie terminu:    I.1.2
dzieci         Sendlerowej i pisze poświęcony jej  Holocaust              I.1.4
            biogram                • opisuje okładkę książki      I.1.7
            • charakteryzuje bohaterkę      poświęconej Irenie Sendlerowej    I.1.11
            wypowiedzi Michała Głowińskiego    i objaśnia, dlaczego bohaterkę    I.2.1
            • opowiada, w jaki sposób kobieta   nazwano „matką dzieci        II.4.2
            ratowała żydowskie dzieci       Holocaustu”             III.1.1
         • tłumaczy, czym groziła działalność  • przedstawia dylematy moralne,   III.1.2
         prowadzona przez członków Żegoty    jakie mogły towarzyszyć ludziom
         • przytacza wymienione w tekstach    ratującym żydowskie dzieci
         nazwiska osób oraz nazwy instytucji,  • podaje przykłady ofiarności ludzi
         które opowiedziały się po stronie    współczesnych w imię ratowania
         dobra                  innych
         • podaje, co różni teksty Michała
         Głowińskiego i Elżbiety Ficowskiej
Wypowiedzenie  • wskazuje w zdaniu podmiot,      • rozróżnia typy podmiotów     I.3.5
i jego części  orzeczenie, przydawkę, okolicznik    i orzeczeń w zdaniu         III.1.1
         i dopełnienie              • redaguje opis obrazu, stosując  III.2.5
         • przekształca równoważniki       zdania pojedyncze
         w zdania
Hymn o miłości  • podaje cechy hymnu          • wykazuje, że utwór św. Pawła   I.1.2
         • wymienia wartości, o których     jest hymnem             I.3.1
         wspomina św. Paweł w liście do     • omawia cechy stylu biblijnego   II.1.1
         Koryntian                i wskazuje je w tekście hymnu    II.1.2
         • tłumaczy, dzięki czemu można     • podaje przykłady bohaterów    II.2.4
         rozpoznać prawdziwą miłość na      literackich, dla których miłość   II.2.6
         podstawie argumentów          była największą wartością      II.2.7
         przytoczonych przez autora Hymnu    • pisze tekst poświęcony wierze,  II.4.2
         o miłości                uczciwości lub przyjaźni, w     III.1.1
         • określa funkcje powtórzeń       którym stosuje styl biblijny    III.1.2
         zastosowanych w tekście                           III.1.5
         • omawia, jak w życiu
         współczesnego człowieka
         przejawiają się podane
         w tekście cechy miłości
Czesław Miłosz  • objaśnia, czego symbolem jest anioł  • krótko omawia postać Czesława   I.1.1
O aniołach    • określa, do kogo zwraca się osoba   Miłosza               II.1.1
         mówiąca w wierszu            • interpretuje zdanie z utworu:   II.2.10
Antony Gormley  • przytacza cytaty ukazujące, jak    „Bo ludzie wymyślili także     II.2.11
Anioł Północy  podmiot liryczny charakteryzuje     samych siebie”           II.3.2
         nieziemskie istoty           • rozważa, jakie cechy naszych   II.4.2
         • omawia na podstawie utworu,      czasów może symbolizować Anioł   III.1.1
            w jakiej scenerii pojawiają się   Północy               III.1.5
            aniołowie              • przedstawia swoje przemyślenia   III.2.4
            • wskazuje adresata wezwania    na temat kwestii, co daje ludziom
            zawartego w końcowym fragmencie   wiara w anioły
            wiersza               • stosuje w zdaniu związki
            • opisuje pomnik Anioła Północy   frazeologiczne: rozwinąć skrzydła,
            • tłumaczy, jaki efekt dało     podciąć komuś skrzydła, wziąć
            umieszczenie rzeźby na wzgórzu   kogoś pod swoje skrzydła
                              • omawia, jaką funkcję pełni
                              sztuka publiczna
Sztuka i media    • tłumaczy, czym jest blog      • wyjaśnia, jakie funkcje pełnią   I.1.2
Blog         • omawia, kiedy zrodziła się ta forma treści przekazywane za        I.1.4
           komunikacji              pośrednictwem blogu         III.1.1
           • wymienia elementy dziennika     • podaje wskazówki, o których    III.1.6
           internetowego             warto pamiętać w trakcie
           • nazywa typy blogów         tworzenia własnego dziennika
                              internetowego
Sprawdź swoją wiedzę • wyjaśnia znaczenie związków     • tworzy mapę myśli         II.4.1
           frazeologicznych           • redaguje życiorys wybranego    II.4.2
           • pisze dedykację           bohatera literackiego        III.1.1
           • podaje pary pojęć ilustrujących   • charakteryzuje postawę twórców   III.1.2
           dualizm świata            renesansu              III.2.4
           • redaguje wypracowanie na podany • pisze podanie na zadany temat
           temat
           • wymienia przyczyny skłonności
           człowieka do wyboru zła
Wymarzone krainy   • tworzy własne hasło do rozdziału, • podaje synonimy wyrazu utopia    I.1.2
           np. „Marzenia a rozum”        • wyjaśnia, jak dzięki        II.4.1
           • wyjaśnia znaczenie terminów:    racjonalnemu myśleniu ludzie     II.4.2
           utopia, racjonalizm, krytycyzm    doby oświecenia pragnęli zbliżyć   III.1.1
           • tłumaczy, skąd pochodzi pojęcie   się do społecznego ideału      III.2.3
           utopii                • układa zdania z wyrazem utopia
           • omawia, jaki świat określa się   w różnych znaczeniach
           mianem utopii
           • przedstawia oświeceniowe wizje
           idealnego społeczeństwa
Ignacy Krasicki   • opisuje wyspę Nipu          • krótko omawia postacie Ignacego  I.1.2
Na wyspie Nipu    • charakteryzuje relacje między     Krasickiego i Woltera        I.1.11
           mieszkańcami krainy, do której trafił  • rozpoznaje w tekstach cechy    I.2.3
Wolter        bohater tekstu             utopii               II.1.2
W krainie Eldorado  • określa narrację w utworze      • tłumaczy, co wizje wyspy Nipu   II.2.1
           i objaśnia, jaki efekt daje jej     oraz krainy Eldorado mówią     II.2.2
           zastosowanie              o rzeczywistości współczesnej    II.2.3
           • nazywa uczucia towarzyszące      autorom               II.2.7
           przybyszowi na wyspie          • krytykuje realia opisane     II.3.1
           • interpretuje nazwisko Mikołaja    w powieści Ignacego Krasickiego   II.3.2
           • gromadzi argumenty          • podaje cechy nazwisk       II.4.2
           rozstrzygające, czy mieszkańcy Nipu   znaczących             III.1.1
           czują się szczęśliwi          • odszukuje w słowniku języka
           • przedstawia wydarzenie, o jakim    polskiego wyjaśnienie słowa
           jest mowa w tekście Woltera       Eldorado
           • wyjaśnia, na czym polegały gafy    • redaguje hasło encyklopedyczne
           popełnione przez bohaterów       dotyczące krainy Eldorado
           powiastki                • wskazuje właściwości ustroju
           • tłumaczy, dlaczego szlachetne     Eldorado związane ze
           kruszce i kamienie dla mieszkańców   światopoglądem oświecenia
           Eldorado nie miały wartości       • wykazuje, że przedstawiony
           • uzasadnia, z czego wynikało      fragment jest częścią powiastki
           bogactwo krainy             filozoficznej
           • wyjaśnia, z jakiej przyczyny     • przedstawia podobieństwa
           w Eldorado nie było sądów, więzień,   między krainą opisaną przez
           procesów i ludzie nie popełniali    Woltera a wyspą Nipu z powieści
           przestępstw               Ignacego Krasickiego Mikołaja
                               Doświadczyńskiego przypadki
Wisława Szymborska  • charakteryzuje wyspę opisaną     • określa cel nawiązania do     I.1.2
Utopia        w wierszu                motywu wyspy Utopii         II.1.2
           • dostrzega związek przedstawionej   • dostrzega w wierszu nawiązania  II.2.2
           w utworze wizji ze światem wiedzy    biblijne              II.2.4
           • wyjaśnia, czym mogą być        • tłumaczy, w jakim celu pewne   II.3.1
           w wierszu drzewo Słusznego       sformułowania zostały zapisane   II.4.2
           Domysłu i drzewo Zrozumienia      wielkimi literami          III.1.1
           • przytacza argumenty, dlaczego    • uzasadnia, dlaczego utopia    III.1.5
           wyspa opisana przez poetkę jest    zagraża wolności człowieka
           bezludna
Beata Pawlikowska  • wyjaśnia, kim byli konkwistadorzy  • odnajduje w dostępnych źródłach  I.1.2
Jak odnalazłam    i dlaczego szukali El Dorado      informacje na temat położenia    I.2.1
El Dorado      • omawia, kim jest narratorka tekstu  legendarnej Złotej Krainy      II.2.2
           i jaką postawę przyjmuje wobec     • porównuje obraz rzeczywistego   II.2.3
           świata                 El Dorado z opisem krainy      II.2.7
           • nazywa przeżywane przez nią     zawartym w Kandydzie Woltera    II.2.10
           emocje                 • rozważa kwestię, czy warto    II.3.2
           • podaje powody, dla których      obalać mity             II.4.2
           narratorka wysiadła z autobusu po                     III.1.1
           raz drugi
           • tłumaczy, w jakim celu autorka
           przywołuje w omawianym
           fragmencie postacie Alicji z Krainy
           Czarów i Krzysztofa Kolumba
Zdania złożone    • omawia budowę zdań złożonych     • konstruuje zdania podrzędne    I.3.6
           • wymienia rodzaje zdań złożonych   przydawkowe, okolicznikowe     III.1.1
           współrzędnie i podrzędnie       i dopełnieniowe           III.2.6
           • układa wypowiedzenia         • sporządza wykresy zdań      III.2.7
           z imiesłowowym równoważnikiem     złożonych i nazywa ich rodzaje
           zdania                 • układa na podstawie wykresów
           • przekształca fragment dialogu    odpowiednie zdania złożone
           w zdania złożone z podrzędnym     współrzędnie i podrzędnie
           dopełnieniowym i podaje, jak      • poprawia błędy składniowe
           nazywają się te rodzaje przytaczania
           wypowiedzi
George Orwell    • opisuje rzeczywistość ukazaną    • krótko omawia postać George’a   I.1.2
Wielki Brat patrzy  w tekście               Orwella               I.2.3
           • tłumaczy, jaką funkcję w świecie   • redaguje definicję teleekranu   I.3.3
Sam Brenton,     Winstona pełniły teleekrany      • wskazuje w tekście przykłady   II.1.2
Reuben Cohen     • przedstawia, w jaki sposób      środków językowych, za pomocą    II.2.1
Świat reality show  ograniczenia wpływały na postawę    których pisarz wyraził własny    II.2.3
            bohatera                stosunek do ukazanego świata     II.2.4
            • wypisuje w punktach prawa, do     • objaśnia neologizm         II.2.8
            których musiał stosować się Winston   myślozbrodnia             II.2.10
            • wyjaśnia, dlaczego bohater      • pisze fragment pamiętnika      II.4.2
            postanowił pisać pamiętnik       bohatera powieści           III.1.1
            • wymienia przykłady inwigilacji    • podaje przykłady systemów      III.1.5
            • rozpoznaje w tekście cechy      totalitarnych
            antyutopii               • definiuje pojęcie reality show
            • odpowiada, na czym polega aluzja   • omawia specyfikę programów
            literacka w tytule programu Big     reality show
            Brother                 • uczestniczy w dyskusji na temat
                                Dlaczego ludzie chętnie oglądają
                                widowiska typu „reality show”?
Stanisław Lem     • streszcza historię, która wydarzyła  • krótko przedstawia postać      I.1.2
Uszczęśliwiacze    się w Felicji              Stanisława Lema            I.2.1
            • rozważa, czy Trurlowi udało się    • wskazuje w tekście cechy      I.3.3
*Jerzy Szacki     stworzyć idealne społeczeństwo     antyutopii              II.2.3
O utopii negatywnej  • tłumaczy, dlaczego miasto zostało   • interpretuje tytuł fragmentu    II.2.5
i pozytywnej      zniszczone               i określa jego funkcję        II.2.8
            • uzasadnia przynależność tekstu do   • redaguje notatkę na temat      II.3.1
            nurtu fantastyki naukowej        literatury science fiction w Polsce  III.1.1
            • wykazuje, że opowiadanie zawiera   • ustala na podstawie tekstu
            krytykę ustroju totalitarnego      odpowiedź na pytanie, od czego
            • wyjaśnia, czym jest utopia      zależy szczęście człowieka
            negatywna i pozytywna          • wskazuje negatywne i pozytywne
                                aspekty utopijnych wizji
                                rzeczywistości
Wypowiedzenie     • omawia budowę wypowiedzenia      • przekształca zdanie wielokrotnie  I.3.6
wielokrotnie złożone  wielokrotnie złożonego         złożone w dwa zdania złożone     III.1.1
            • rozpoznaje zdania wielokrotnie    podrzędnie i nazywa ich rodzaje    III.2.6
            złożone                 • sporządza wykres zdania       III.2.7
            • układa wypowiedzenia         wielokrotnie złożonego i określa
            wielokrotnie złożone          typy jego zdań składowych
            • stosuje właściwe zasady        • przeredagowuje tekst tak, aby
            interpunkcji do rozdzielania zdań    wystąpiły w nim różne rodzaje
            składowych wypowiedzenia        zdań złożonych, w tym zdania
            wielokrotnie złożonego         wielokrotnie złożone
Piero della Francesca  • charakteryzuje koncepcje idealnego  • wyjaśnia, na czym polegał     I.1.2
Idealne miasto     miasta stworzone w renesansie oraz   utopijny charakter koncepcji    I.1.4
Krzysztof Sołoducha   XIX i XX wieku             idealnego miasta tworzonych     II.2.11
Marzenia urbanistów   • wyjaśnia termin urbanistyka      w różnych wiekach          II.3.1
Magdalena Tulli     i stosuje go w zdaniu          • ocenia założenia współczesnej   II.3.2
Miasto idealne     • interpretuje słowa: „Wyrastanie    architektury zawarte w Karcie    II.4.2
            miasta pod wieloma względami      ateńskiej              III.1.1
            przypomina wyrastanie drzewa”      • wyraża własne zdanie na temat   III.1.6
            • wskazuje na podstawie tekstu     koncepcji budowania zamkniętych
            Magdaleny Tulli cechy mieszkańców    osiedli
            różnych typów miast           • tworzy własną wizję idealnego
            • wyjaśnia, w jaki sposób        miasta
            współczesne miasta zaspokajają
            różne potrzeby mieszkańców
Sprawdź się       • nazywa części zdania         • pisze rozprawkę na zadany temat I.3.5
            • rozróżnia rodzaje wypowiedzeń                      I.3.6
            • przekształca zdanie                           III.1.1
            w wypowiedzenie z imiesłowowym                      III.1.2
            równoważnikiem zdania
Epoka sprzeciwu     • tworzy własne hasło do rozdziału,   • omawia wyjątkową rolę artysty   I.1.2
            np. „Wolność i niezgoda na       w życiu narodu           II.4.1
            otaczającą rzeczywistość”        • uzasadnia, że romantyczny bunt  II.4.2
            • wyjaśnia znaczenie terminów:     stał się wyrazem międzynarodowej  III.1.1
            romantyzm, bohater romantyczny,     solidarności            III.2.3
            konwencja artystyczna, bunt       • interpretuje hasło: „Za wolność
            • tłumaczy, czemu przeciwstawiali się  waszą i naszą”
            romantycy
            • wymienia cechy bohatera
            romantycznego
Sztuka i media     • tłumaczy znaczenie pojęcia graffiti  • wypowiada się na temat technik  I.1.1
Graffiti        • omawia pochodzenie tzw. sztuki    graffiti              I.1.2
            ulicy                  • uzasadnia, dlaczego graffiti   I.1.4
            • podaje znane przykłady polskiego   uznano za rodzaj sztuki       II.2.10
          graffiti z czasów II wojny światowej  • ocenia sztukę graffiti na     II.2.11
          i stanu wojennego            wybranym przykładzie        III.1.1
          • wyjaśnia, dlaczego graffiti jest                     III.1.5
          przejawem buntu
Adam Mickiewicz   • wyjaśnia, kim jest osoba mówiąca   • podaje najczęstsze przyczyny   I.1.2
Oda do młodości   w wierszu i do kogo kieruje swoją    konfliktu pokoleń          I.2.3
          wypowiedź                • wskazuje w tekście nawiązania   II.1.1
          • odnajduje cechy przypisane      do mitologii greckiej        II.2.2
          młodości oraz starości         • uzasadnia, że utwór jest odą   II.2.4
          • określa przyczyny buntu młodych    • znajduje w wierszu przykłady   II.2.5
          • interpretuje motyw lotu występujący  kontrastu i określa funkcję     II.2.6
          w utworze                zastosowania tego zabiegu      II.4.2
          • omawia symbolikę góry i dołu     • nazywa środki stylistyczne    III.1.1
          zawartą w tekście            podkreślające emocjonalny
          • podaje cechy ody           charakter utworu
          • wymienia nawiązania do        • omawia funkcję, jaką miało
          światopoglądu romantycznego       pełnić zamieszczenie motta
          występujące w wierszu          z twórczości Friedricha Schillera
          • definiuje, czym jest motto      przy utworze Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz   • omawia rolę tytułu oraz podtytułu   • krótko omawia postać Adama    I.1.1
Reduta Ordona    • tłumaczy, czym jest tytułowa reduta  Mickiewicza             I.1.2
          • przedstawia osobę, która opowiada   • ustala przyczyny i rolę buntu   II.2.1
Horacy Vernet    o Ordonie                w dzisiejszym świecie        II.2.2
Polski Prometeusz  • zapisuje w punktach plan wydarzeń   • ogląda film Syzyfowe prace    II.2.4
          przedstawionych w tekście        i przedstawia, jaki wpływ na    II.2.5
          • wyjaśnia związek frazeologiczny    postawę gimnazjalistów miało    II.2.6
          syzyfowa praca i stosuje go w zdaniu  wysłuchanie recytacji Reduty    II.2.10
          • charakteryzuje cara          Ordona               II.3.1
          • ocenia czyn Juliana Ordona      • wyjaśnia, dlaczego Ordon został  II.4.2
          • porównuje obraz żołnierzy polskich  postawiony przez Adama       III.1.1
          oraz carskich              Mickiewicza w gronie świętych    III.1.5
          • ukazuje uniwersalizm przesłania    jako patron szańców         III.2.4
          utworu                 • wyraża opinię na temat
          • wskazuje w wierszu nawiązanie do   symboliki czarnego orła i bieli
          Biblii                 postaci na obrazie
           • opisuje obraz Horacego Verneta
           • odpowiada, jaką funkcję pełni tytuł
           płótna
           • odczytuje alegoryczny sens dzieła
Władysław      • podaje cechy poezji tyrtejskiej    • krótko omawia postać         I.1.2
Broniewski      • wskazuje adresata utworu       Władysława Broniewskiego        I.3.2
Bagnet na broń    • odszukuje w utworze fragmenty     • określa, jaką funkcję pełnią     II.2.2
           nawiązujące do sytuacji politycznej   w tekście bezpośrednie zwroty do    II.2.4
           w przededniu II wojny światowej     adresata lirycznego          II.2.6
           • nazywa uczucia wyrażone w tekście   • podaje znaczenie zastosowania    II.3.2
           • udowadnia, że tekst jest przykładem  w wierszu zdań wykrzyknikowych     II.4.2
           liryki apelu              • wyjaśnia, dlaczego w obliczu     III.1.1
           • omawia rolę poety w czasach      zagrożenia należy odrzucić kłótnie   III.2.9
           zagrożenia państwa           i spory
           • wyjaśnia znaczenie pojęć:       • tłumaczy przywołanie w wierszu
           obowiązek moralny, mobilizacja,     postaci generała Cambronne’a
           suwerenność, niepodległość
Jacek Kaczmarski   • wyjaśnia, dlaczego Jacek       • krótko omawia postać Jacka      I.1.2
Mury         Kaczmarski jest nazywany bardem     Kaczmarskiego             II.1.1
           • opisuje, kim są bohaterowie utworu  • prezentuje, co było inspiracją dla  II.2.4
           • omawia, jak autor postrzega      poety do stworzenia utworu Mury    II.2.10
           w wierszu rolę poety i poezji      • ustala, dlaczego w ostatniej     II.3.2
           • pisze notatkę, na czym polega     strofie utworu mury wciąż „rosną”   II.4.2
           samotność śpiewaka           • wyjaśnia, na czym polega       III.1.1
           • przedstawia symbolikę murów, krat,  uniwersalizm wiersza
           bata                  • podaje przykład buntu
           • odpowiada, co się dzieje, gdy     społecznego
           zbiorowość odbiera utwór artyście
           i przejmuje go dla siebie
           • tłumaczy znaczenie pojęcia:
           piosenka autorska
Budowa i tworzenie  • oddziela formanty od podstaw     • wyjaśnia znaczenie pojęć: rdzeń,   I.1.2
wyrazów       słowotwórczych             oboczność               I.3.9
           • konstruuje wyrazy pochodne      • podaje znaczenia słowotwórcze    III.1.1
           • wskazuje w wyrazach pochodnych    wskazanych wyrazów           III.1.2
            przedrostki i przyrostki       • definiuje termin wyrazy złożone i
            • wypisuje oboczności         podaje ich rodzaje
            • tworzy rodzinę wyrazów       • redaguje opis krajobrazu
            • wymienia przykłady wyrazów     z wykorzystaniem przymiotników
            złożonych               złożonych
            • rozróżnia złożenia i zrosty
            • poprawnie zapisuje przymiotniki
            złożone
Jacek Dukaj      • opisuje miasto, w którym mają    • gromadzi informacje na temat    I.1.2
Pokonać Wrońca     miejsce przedstawione wydarzenia   stanu wojennego w Polsce       I.2.1
            • wyjaśnia, czego symbolem jest    • wyjaśnia nazwy nawiązujące do    II.1.1
            szarość, a czego – żywe kolory    realiów z lat 1981–1983        II.1.2
            • tłumaczy, w jaki sposób Wroniec   • określa funkcję powtórzeń      II.2.3
            utrzymuje władzę nad miastem     zastosowanych w tekście        II.2.4
            • charakteryzuje grupę przeciwników  • ustala rolę snu Adasia       II.2.5
            Wrońca                • omawia, czego metaforą jest     II.3.2
                               Maszyna-Szarzyna           III.1.1
Krystyna Siesicka  • podaje przykłady młodzieżowego    • krótko omawia postać Krystyny    I.1.2
Prawdziwy mężczyzna buntu wobec świata            Siesickiej              I.1.7
potrafi powiedzieć  • przywołuje postacie literackie, które • odszukuje w tekście różne      II.1.2
„nie”        są uważane za pierwszych        przejawy niezgody na świat      II.2.3
           buntowników               • podaje powody, z jakich młodzi   II.2.8
Szkoła pisania    • charakteryzuje Marianę i ocenia    ludzie sięgają po narkotyki      II.3.1
Jak redagować własny postawę dziewczyny wobec jej      • przedstawia własne zdanie na    II.4.2
tekst?        rówieśników               temat prawd życiowych, które     III.1.1
           • wymienia cechy powieści        wpoili Marianie rodzice        III.2.1
           społeczno-obyczajowej dostrzegalne • rozważa problem, dlaczego tak
           w tekście                trudno „powiedzieć [...] »nie«,
           • ukazuje możliwości, w jaki sposób kiedy wszyscy dookoła mówią
           Mariana mogłaby wpłynąć na       »tak«”
           postawę swoich rówieśników       • pisze rozprawkę, w której
           • prezentuje zasady redakcji tekstu   przedstawia swoją opinię na temat
           przed udostępnieniem go         konieczności mówienia
           czytelnikowi lub słuchaczowi      wszystkiego rodzicom
           • przytacza tytuły publikacji
           szczegółowo określające reguły
           tworzenia różnego rodzaju
           wypowiedzi
Jak skomponować    • omawia zasady kompozycyjne      • wyjaśnia, na czym polega      III.1.1
i zredagować tekst?  tekstu                 redakcja tekstu           III.1.2
           • układa plan wypowiedzi        • wymienia zasady edytorskie     III.1.3
           • pisze właściwie skonstruowany    tekstu pisanego na komputerze    III.1.4
           wstęp do wypracowania         • wskazuje błędy edytorskie
           • wydziela akapity w tekście      w podanych przykładach
Julian Tuwim     • wyjaśnia, czym są neologizmy     • krótko omawia postać Juliana    I.1.2
Słowisień       i w jakim celu się je tworzy      Tuwima i Brunona Jasieńskiego    II.2.1
           • tłumaczy znaczenie pojęć:      • analizuje warstwę brzmieniową   II.2.4
*Bruno Jasieński   eksperyment językowy,         wiersza Juliana Tuwima        II.2.6
Manifest w sprawie  instrumentacja głoskowa, aliteracja,  • wskazuje w utworze         II.3.2
natychmiastowej    onomatopeja, futuryzm         onomatopeje, aliteracje i określa  III.1.1
futuryzacji życia   • podaje, od jakich słów pochodzą   ich funkcje             III.1.5
           neologizmy zawarte w tekście      • określa, co łączy wiersz Juliana
           Słowisień               Tuwima z postulatami futurystów
           • określa nastrój wiersza       • wskazuje cechy manifestu
           • wymienia najważniejsze postulaty   w tekście Brunona Jasieńskiego
           futurystów               • przekłada tekst utworu Juliana
           • uczestniczy w dyskusji na temat   Tuwima na tradycyjny język
           atrakcyjności życia w świecie,     poetycki
           w którym „każdy może być artystą”
Czesław Miłosz    • określa temat wiersza na podstawie  • krótko omawia postać Czesława   I.1.2
Który skrzywdziłeś  daty jego powstania          Miłosza               II.1.2
           • analizuje formy czasowników     • interpretuje metaforę gromada   II.2.2
*George Grosz     i zaimków w wierszu, za ich pomocą   błaznów               II.2.6
Zaćmienie słońca   wyjaśnia, do jakiego rodzaju liryki  • ustala funkcję zastosowanego    II.3.1
           można zaliczyć utwór          w wierszu czasu teraźniejszego    II.3.2
           • charakteryzuje podmiot liryczny   • tłumaczy, dlaczego słowa poety   II.4.2
           i adresata wiersza           będą gorszą karą niż śmierć     III.1.1
           • wymienia, jakie winy zarzuca     • wyjaśnia, dlaczego fragment
           odbiorcy tekstu osoba mówiąca     wiersza został umieszczony na
           w utworze               pomniku Poległych Stoczniowców
           • pisze notatkę na temat zadań poety  1970 w Gdańsku
           i poezji przedstawionych w wierszu   • przytacza argumenty
                               uzasadniające, że praca George’a
                               Grosza mogłaby ilustrować wiersz
                               Który skrzywdziłeś
Sprawdź swoją wiedzę • wykazuje, że oświeceniowe utopie   • tworzy mapę myśli dotyczącą    II.3.2
           wiązały się ściśle ze światopoglądem  przyczyn buntu           II.4.1
           epoki                  • omawia, jak przejawia się bunt  II.4.2
           • określa symbolikę podanych      w twórczości współczesnych     III.1.1
           motywów                 artystów              III.1.2
           • redaguje opowiadanie
           • gromadzi argumenty na poparcie
           swojego stanowiska
           • przedstawia cechy postawy
           buntowniczej
           • charakteryzuje bohatera
           literackiego, którego można uznać
           za buntownika
Większość      • tworzy własne hasło do rozdziału,   • omawia kwestię walki       I.1.2
a mniejszości    np. „Bądź użyteczny”          pozytywistów ze społecznym     I.1.4
           • wymienia elementy programu      wykluczeniem chłopów        II.1.2
Adam Asnyk      pozytywistów              • wypowiada się na temat      II.2.5
Jedni i drudzy    • wyjaśnia znaczenie pojęć:       marginalnej pozycji kobiet     II.3.1
           użyteczność społeczna, wykluczenie,   w ówczesnym społeczeństwie     II.3.2
           emancypacja, asymilacja         • przedstawia problem asymilacji  II.3.3
           • interpretuje głosowo utwór Adama   Żydów w XIX-wiecznej Polsce    II.4.2
           Asnyka                 • krótko opisuje postać Adama   III.1.1
           • charakteryzuje postawy wobec     Asnyka
           życia ludzi ukazanych w wierszu     • wyjaśnia związek wiersza
           • tłumaczy puentę utworu        z zaborami i walką
           • podaje sytuacje z życia, które    narodowowyzwoleńczą
           mogłyby ilustrować refleksję zawartą
           w tekście
Eliza Orzeszkowa   • charakteryzuje bohaterkę utworu    • krótko omawia postać Elizy    I.1.1
Daj kwiatek     • określa czas i miejsce wydarzeń    Orzeszkowej            I.1.2
          rozgrywanych w opowiadaniu       • wymienia narodowości        I.2.1
          • podaje cytaty uzasadniające, kim są  zamieszkujące ziemie polskie     I.3.3
          adresaci tekstu             od średniowiecza do początku     II.1.1
          • nazywa problem poruszony przez    XX wieku               II.2.2
          autorkę utworu             • wyszukuje w tekście        II.2.3
          • wymienia przedstawione w       sformułowania odnoszące się do    II.2.6
          opowiadaniu przyczyny społecznej    sytuacji Żydów            II.3.1
          izolacji Żydów             w XIX-wiecznym społeczeństwie    II.4.2
          • uzasadnia, dlaczego Chaita to osoba  polskim               III.1.1
          wykluczona społecznie          • przedstawia stosunek narratora
          • przedstawia cel zastosowania     do kwestii wykluczenia
          kontrastu w opisie dwóch kobiet     społecznego i starych ludzi
          • wskazuje podobieństwa między     • wyjaśnia, w jakim celu autorka
          Chaitą a Żydówką z portretu       posłużyła się zabiegiem
          Aleksandra Gierymskiego Żydówka     indywidualizacji języka
          z cytrynami
Papusza       • określa adresata wiersza       • krótko omawia postać Papuszy    I.1.2
Przychodzę do was  • wypisuje w punktach pragnienia    • gromadzi informacje na temat    I.2.1
Jerzy Ficowski   wyrażone w utworze           historii, pochodzenia i obyczajów  II.1.2
Cyganie – fakty   • prezentuje wartości, do których    Romów                II.2.2
i legendy      zachęca Papusza             • tłumaczy, do jakiego stereotypu  II.2.3
          • interpretuje słowa: „żebyście     Cyganów odwołuje się autorka     II.2.6
          czarnej nocy nie czynili w biały    • wyjaśnia znaczenia pojęć: tabor,  II.3.1
          dzień”                 grupa etniczna, tolerancja      II.4.3
          • objaśnia, jaką funkcję pełni     • krótko omawia postać Jerzego    III.1.1
          w tekście motyw namiotu         Ficowskiego             III.2.2
          • omawia wskazane przez Jerzego     • podaje, jakie zmiany        III.2.3
          Ficowskiego powody, dlaczego      w kontaktach Romów z resztą
          warto poznawać dzieje i kulturę     społeczeństwa polskiego nastąpiły
          Romów                  w ostatnich dziesięcioleciach
          • uzasadnia, na czym – według      • opisuje obraz Henryka
          autora – polega racjonalne i      Siemiradzkiego Cyganka
          równocześnie krytyczne spojrzenie
          na „naszych smagłych
          współobywateli”
Przedrostki      • omawia zasady pisowni        • opisuje ciekawe zdarzenie,     I.3.9
i przyrostki     przedrostków i przyrostków      stosując wyrazy z przedrostkami   III.1.1
sprawiające kłopoty  • rozpoznaje wyrazy, w których    i przyrostkami            III.1.2
           występują przedrostki i przyrostki
           • zapisuje wyrazy pokrewne
           zawierające przedrostki
           • uzupełnia tekst wyrazami
           pochodnymi zawierającymi
           przyrostki
Czarny Polak     • tłumaczy znaczenie terminów:    • wymienia przedstawicieli innych  I.1.2
w białej Polsce    rasizm, dyskryminacja, nacjonalizm  narodów niż polski          I.2.1
           uprzedzenie, mniejszość narodowa   zamieszkujących nasz kraj      I.2.3
Michał Jagiełło    • wyjaśnia, dlaczego Brian Scott ma  • redaguje pytania do wywiadu    I.3.4.
Większość –      prawo czuć się Polakiem        • projektuje reklamę społeczną    II.2.11
mniejszość      • pisze biogram Briana Scotta     propagującą otwartość i tolerancję  II.3.2
           • uzasadnia, dlaczego bohater     • uczestniczy w dyskusji na temat,  II.4.3
           wywiadu twierdzi, że może być jak   w jaki sposób można zmniejszyć    III.1.1
           papierek lakmusowy          uprzedzenia wobec przedstawicieli  III.1.5
           • podaje przyczyny konfliktów     innych nacji występujących      III.2.3
           między większością a mniejszością   w Polsce
           • wypowiada się, w jaki sposób    • omawia, jak młodzi ludzie mogą
           państwo może pomagać         przyczynić się do zaniku
           zamieszkującym je mniejszościom    stereotypów i uprzedzeń
           w podtrzymywaniu ich tożsamości
           narodowej
Czym są manipulacja  • wyjaśnia, czym jest manipulacja   • podaje synonimy wyrazów      I.1.2
i agresja językowa  językowa               manipulacja, perswazja        I.1.8
           • wymienia sposoby manipulacji    • omawia chwyty stosowane      III.1.1
           • tłumaczy, kiedy mamy do czynienia  w reklamach             III.1.2
           z manipulacją             • opisuje, na czym polega      III.2.3
           • omawia różnicę między        manipulacja językowa w podanych
           manipulacją językową a perswazją   tekstach
           • przedstawia zjawisko agresji    • przedstawia przyczyny
           językowej               brutalizacji języka publicznego
                              • pisze rozprawkę na wskazany
                              temat
Szkoła pisania   • wyjaśnia terminy: CV, list      • gromadzi słownictwo przydatne    III.1.1
CV         motywacyjny              do opisu umiejętności, zalet i cech  III.1.2
          • wymienia elementy konstrukcyjne   charakteryzujących potencjalnego   III.1.4
Szkoła pisania   dokumentów stosowanych w        kandydata na dane stanowisko     III.1.7
List motywacyjny  procesie rekrutacji          • redaguje własne CV i list      III.2.2
          • omawia graficzne rozmieszczenie   motywacyjny              III.2.3
          poszczególnych części CV i listu
          motywacyjnego
Jan Twardowski   • określa cechy osoby mówiącej     • krótko omawia postać księdza    I.1.2
Do moich uczniów  w wierszu               Jana Twardowskiego          I.1.11
          • nazywa uczucia, które wyraża     • wyjaśnia, dlaczego ludziom     II.1.1
          podmiot liryczny w stosunku do     niepełnosprawnym umysłowo       II.2.2
          swoich uczniów             grozi wykluczenie społeczne      II.2.4
          • określa funkcję wyrazów       • omawia związek między        II.3.1
          nacechowanych emocjonalnie       przypowieścią o robotnikach      II.3.2
          • dostrzega w wierszu kontekst     z winnicy a tematem wiersza      II.4.1
          biograficzny              • tłumaczy, dlaczego, gdy zabrakło  II.4.2
          • ocenia sposób traktowania dzieci   opisanych w tekście dzieci,      III.1.1
          przez księdza Jana Twardowskiego    podmiot liryczny uważa, że „nie
          • podaje, jaką formę wypowiedzi    ma żyć dla kogo”
          przypomina utwór księdza Jana
          Twardowskiego i określa, w jakim
          celu poeta zastosował ten zabieg
Ewa Przybylska   • przedstawia rzeczywistość ukazaną  • wskazuje przykłady eufemizmów    I.I.2
Nowy lokator    w tekście Ewy Przybylskiej       w tekście Ewy Przybylskiej      I.3.3
          • charakteryzuje bohaterów i relacje  • podaje najczęstsze przyczyny    II.1.2
*Stanisława     między nimi              i skutki wykluczenia społecznego   II.2.1
Golinowska     • ocenia zachowanie Pani        • bierze udział w dyskusji na temat  II.2.4
Różne biedy     w kapeluszu wobec ojca         sytuacji dzieci oraz osób       II.2.8
          • wyjaśnia termin eufemizm       w podeszłym wieku           II.2.11
*Max Ferguson    • wskazuje grupy współcześnie     • określa funkcję kontrastu      II.4.2
Mężczyzna z laską  najbardziej narażone na wykluczenie  zastosowanego w dziele        III.1.5
          społeczne               malarskim
          • opisuje obraz Maxa Fergusona
            Mężczyzna z laską
Sztuka i media     • tłumaczy, czym jest reklama i do   • wyjaśnia, jakie funkcje pełnią   I.1.2
Reklama        czego się ją wykorzystuje       treści przekazywane przez reklamę  I.1.4
            • omawia, od kiedy stosuje się     • podaje cechy języka reklamy    III.1.1
            w handlu tę formę zachęty do zakupu  • przedstawia przykłady kampanii   III.1.6
            określonych towarów          reklamowych o charakterze
            • uzasadnia, dlaczego reklama ma    niekomercyjnym
            tylu zwolenników, co przeciwników
Cechy tekstów     • omawia cechy językowe przekazów   • wskazuje w sloganach        I.1.6
reklamowych      reklamowych              przekształcone związki        I.1.8
            • wyjaśnia, czym jest slogan, i jaką  frazeologiczne            III.1.1
            pełni funkcję w reklamie        • uzasadnia, dlaczego twórcy haseł  III.2.4
            • przedstawia różnice między      reklamowych odwołują się do
            reklamą komercyjną a społeczną     znanych powiedzeń
            • tłumaczy znaczenie terminów:     i frazeologizmów
            copywriter, dżingiel, spot, spam    • opisuje warstwy reklamy
            • wymienia środki przekazu       • tworzy własny projekt reklamy
            wykorzystywane w reklamach       społecznej
Artysta, dandys, cygan • tworzy własne hasło rozdziału, np.  • wyjaśnia, dlaczego artysta     I.1.2
     -Żeleński   „Twórca i filister”, „Samotność    w epoce Młodej Polski przestał    II.4.2
O bohemie       artysty”                być przywódcą duchowym narodu    III.1.1
            • przedstawia obraz młodopolskiego   • podaje cechy dandyzmu       III.1.2
            artysty                • określa charakter twórców     III.2.3
            • tłumaczy znaczenie pojęć:      zaliczanych do cyganerii
            cyganeria, bohema, filister,      • krótko omawia postać Tadeusza
            dandyzm, dandys            Boya-Żeleńskiego
            • podaje określenia opisujące życie  • pisze notatkę na temat, w jaki
            kulturalne Krakowa na przełomie    sposób młodopolska cyganeria
            XIX i XX wieku             przeobraziła Kraków
Kazimierz       • określa stosunek podmiotu      • krótko omawia postać        I.1.2
Przerwa-Tetmajer    lirycznego do życia i sztuki      Kazimierza Przerwy-Tetmajera     I.1.6
Evviva l'arte     • nazywa uczucia osoby mówiącej    • wypisuje przykłady reakcji     II.1.2
            w wierszu               człowieka na odrzucenie       II.2.2
            • wymienia na podstawie utworu     • wskazuje środki językowe      II.2.4
            wartości cenione przez XIX-wieczne   nadające utworowi emocjonalny    II.2.6
            społeczeństwo oraz artystów     charakter               II.3.2
                               • wyjaśnia, z czego brało się
            • przytacza określenia, jakimi artyści                   III.1.1
            charakteryzują samych siebie     poczucie bezsensu i wiara w siłę
            • podaje, które cechy tekstu     sztuki
            pozwalają uznać wiersz za manifest  • przedstawia mocne i słabe strony
                               postawy artystów końca XIX
                               wieku
Stanisław Wyspiański • ogląda witraż Stanisława       • krótko omawia postać Stanisława   I.1.1
Bóg Ojciec – Stań się! Wyspiańskiego i opisuje wrażenia,   Wyspiańskiego oraz Leszka       I.1.2
            jakie wywołuje w nim dzieło      Długosza                II.1.1
Leszek Długosz     • wymienia elementy witrażu, które • przedstawia, w jaki sposób na      II.2.2
Przy franciszkańskiej potwierdzają stwórczą moc Boga     przestrzeni wieków ukazywano      II.2.10
sieni         • opisuje funkcję, jaką pełnią kolory w sztuce Boga             II.2.11
            wykorzystane w dziele         • dostrzega różnicę między       II.3.1
            • odpowiada, co dla podmiotu     wizerunkiem Stwórcy w chwili      II.4.2
            lirycznego wiersza jest cudem świata stworzenia na witrażu a w Biblii    III.1.1
            • wyjaśnia, w jaki sposób w utworze • uczestniczy w dyskusji na temat,    III.1.5
            świat ludzi został przeciwstawiony  które z dzieł są trwalsze –
            przyrodzie              człowieka czy przyrody
            • wskazuje epitety, którymi osoba   • porównuje własne zdanie
            mówiąca określa Boga         z opinią badacza
Julian Tuwim      • wymienia, jakimi zmysłami osoba • krótko omawia postać Juliana       I.1.2
Sitowie        mówiąca w tekście Juliana Tuwima Tuwima                   II.1.1
            odbiera świat             • interpretuje tytuł wiersza Sitowie  II.2.2
*Ewa Lipska      • tłumaczy, czym różni się      • wyjaśnia, dlaczego tworzenie     II.3.1
Mogę          postrzeganie dziecka od widzenia   wierszy jest mozolnym i trudnym    II.4.2
            rzeczywistości przez człowieka    procesem dla poety           III.1.1
            dorosłego               • uzasadnia, co oznacza        III.1.5
            • wskazuje w wierszu Sitowie dwie   „zwyczajne oglądanie” świata,
            części tematyczne i nadaje im tytuły o którym wspomina się w wierszu
            • nazywa uczucia podmiotu       Juliana Tuwima
            lirycznego i określa ich przyczyny  • wyjaśnia znaczenie tytułu
            • opisuje świat, który został     wiersza Ewy Lipskiej i jego
            stworzony w wierszu Ewy Lipskiej   związek z treścią tekstu
            • tłumaczy na podstawie utworu    • bierze udział w dyskusji na temat
           Mogę, co daje człowiekowi       zagrożenia, jakie może stanowić
           wyobraźnia               dla ludzi wyobraźnia
Wiesław Hejno     • rozpoznaje rodzaje lalek       • zapisuje przykłady skojarzeń,    I.1.2
Lalki i ludzie    • uzasadnia, czym było dla Piotra   jakie wywołuje porównanie kogoś    II.1.2
           lalkarstwo               do lalki               II.2.3
*Jadwiga Mydlarska-  • wyjaśnia, w jaki sposób bohater   • podaje przykłady postaci,      II.2.11
-Kowal        starał się pomagać ludziom       o których można powiedzieć,      II.4.2
Projekty lalek    • wymienia utwory literacki      że wykonują swój zawód        III.1.1
           i filmowe, w których ważną rolę    w poczuciu misji
           odgrywa lalka             • zbiera argumenty potwierdzające
           • wyjaśnia, dlaczego ludzie mogą się  stanowisko, że praca może stać się
           zmieniać pod wpływem          pasją człowieka
           przedstawienia teatru lalek      • pisze streszczenie dzieła
           • tłumaczy znaczenie pojęć:      literackiego lub filmowego,
           animator, fascynacja          którego bohaterem jest lalka
           • opisuje wybraną lalkę        • projektuje własną lalkę do teatru
           zaprojektowaną przez Jadwigę      kukiełkowego
           Mydlarską-Kowal
Michael Willmann   • określa atmosferę obrazów      • wymienia elementy obrazów      I.1.1
Autoportret      • odpowiada, co na dziełach      wskazujące na epokę, w jakiej one   II.1.1
           sugeruje, że są to portrety artystów  powstały               II.2.11
Jacek Malczewski   • ustala, jaką porę roku przedstawia  • porównuje autoportrety Michaela   II.3.1
Autoportret      dzieło Jacka Malczewskiego       Willmanna i Jacka Malczewskiego    II.4.2
z hiacyntem      • opisuje obraz Francisa Bacona    i wskazuje różnice w ujęciu      III.1.1
           • wyjaśnia, jakie elementy obrazów   tematów
Francis Bacon     Jacka Malczewskiego i Francisa     • wyjaśnia, w jaki sposób Francis
Autoportret      Bacona mogą pełnić funkcje symboli   Bacon ukazał na płótnie ironiczny
           i co one oznaczają           stosunek do samego siebie
*Marianna       • wyjaśnia, na czym polega       • wypowiada się, czy dzieło
Michałowska      szczególny charakter autoportretu   współczesnego artysty jest zgodne
Autobiografia?    fotograficznego            z historyczną konwencją, w jakiej
                               malarze tworzyli swoje
                               autoportrety
Sztuka i media    • tłumaczy, czym jest animacja     • omawia, dla kogo pierwotnie     I.1.2
Film animowany    • wymienia najpopularniejsze      były przeznaczone filmy        I.1.4
           techniki animacji           animowane, a jak jest obecnie    II.2.10
           • wyjaśnia wkład Polaka,       • podaje nazwy najsłynniejszych   II.2.11
           Władysława Starewicza, w rozwój    wytwórni animacji w Polsce     III.1.1
           filmu animowanego           • zapisuje przykłady ulubionych
           • przytacza nazwiska twórców     filmów rysunkowych
           należących do polskiej szkoły
           animacji
Sprawdź swoją wiedzę • przeprowadza wywiad z wybraną    • tworzy mapę myśli na zadany  III.1.1
           postacią               temat              III.1.2
           • redaguje podanie, CV i list     • redaguje opowiadanie      III.2.4
           motywacyjny              z dialogiem
           • podaje synonimy do słowa artysta  • przygotowuje gazetkę na podany
           • określa epoki, w których żyli    temat
           poszczególni twórcy
           • wyjaśnia znaczenie podanych
           związków frazeologicznych
Współczesne     • tworzy własne hasło do rozdziału,  • wyjaśnia, dlaczego        I.1.2
poszukiwania     np. „Dystans a zaangażowanie”,    współczesność zaciera granicę    I.1.4
szczęścia      „Wartość i bezużyteczność”      między tym, co wartościowe,     III.1.1
i harmonii      • wyjaśnia, jaką funkcję społeczną  a tym, co bezużyteczne       III.2.3
           pełnią psycholog i socjolog
           • ocenia rolę tradycji
           w kształtowaniu poczucia tożsamości
           narodowej
Jerzy Harasymowicz  • wskazuje w wierszu przykłady    • krótko przedstawia postać     I.1.2
Ogród zaniedbany   antropomorfizacji i ustala, jaką   Jerzego Harasymowicza        II.1.1
           funkcję pełni zastosowany środek   • podaje przykłady utworów     II.1.2
           artystyczny              literackich i filmowych,      II.2.2
           • określa typ liryki dla każdej z   w których pojawia się motyw     II.2.4
           trzech części wiersza         ogrodu               II.2.5
           • odpowiada, do czego podmiot     • wypowiada się na temat, czy    II.4.2
           liryczny porównał sztukę uprawiania  brak uporządkowania         III.1.1
           ogrodu                rzeczywistości jest jej wadą,
           • tłumaczy przewrotność        czy zaletą
           zamieszczonej przy utworze      • wyjaśnia, na czym polega zabieg
             dedykacji                antropomorfizacji
             • uzasadnia, dlaczego poeta uczynił
             z ogrodu metaforę życia
Ewa Lipska Dyktando   • wskazuje w wierszu odwołania do    • uzasadnia, dzięki czemu poetka   I.1.2
             zasad gramatycznych           uzyskała efekt ironii        II.1.1
             i ortograficznych            • udowadnia, że utwór można     II.1.2
             • wyjaśnia znaczenie zawartych     odczytać jako wyraz niezgody na   II.2.2
             w utworze metafor, np. „umrzeć     rzeczywistość PRL-u         II.2.4
             ortograficznie”             • uczestniczy w dyskusji na temat  II.4.2
             • zapisuje w punktach instrukcję    Czy postępowanie pod dyktando    III.1.1
             życia na podstawie wiersza i ocenia   jest dobre, czy złe?         III.1.5
             zaproponowane reguły
             • wyjaśnia, na czym polega
             samokontrola prezentowana przez
             podmiot liryczny
Melchior Wańkowicz    • opisuje bohaterów tekstu       • krótko omawia postać Melchiora   I.1.2
Od liter do literatury  • ustala, kim jest narrator       Wańkowicza              II.1.1
             omawianych fragmentów          • wyjaśnia, dlaczego wspólne     II.1.2
             • wyjaśnia, jaką rolę w życiu postaci  czytanie literatury integruje    II.2.1
             odgrywa literatura           rodzinę i wspiera rozwój pasji    II.2.3
             • osądza próbę zadośćuczynienia     czytelniczych            II.2.8
             w związku ze zgubieniem butów      • wypisuje neologizmy zawarte    II.4.2
             • omawia, czego dotyczył problem    w tekście i podaje ich znaczenie   III.1.1
             przedstawiony w tekście i jak został  • charakteryzuje język narracji   III.2.4
             rozwiązany               • tłumaczy znaczenie
             • ocenia metodę wychowawczą       sformułowań: posiłek dantejski,
             zastosowaną przez rodzica        staranie syzyfowe, płacz
                                 i zgrzytanie zębów i podaje, skąd
                                 pochodzą te wyrażenia
Joanna Szczepkowska   • wyjaśnia znaczenie terminu:      • krótko omawia postać Joanny    I.1.2
Niepełnosprawny     niepełnosprawny             Szczepkowskiej            II.1.2
             • redaguje plan opowiadania       • wypisuje przykłady barier, jakie  II.2.1
             • określa typ narracji w tekście    osoby niepełnosprawne napotykają   II.2.2
             • uzasadnia nadanie przezwiska     na co dzień             II.2.3
             „Spinoza” jednemu z bohaterów      • wypowiada się na temat, od     II.2.5
            opowiadania             czego zależy postawa człowieka    II.3.1
            • opisuje „Spinozę” jako chłopca  wobec życia – od niego samego,    II.4.2
            i dorosłego mężczyznę        czy od środowiska, w którym      III.1.1
            • charakteryzuje chłopców      dorasta
            przedstawionych w tekście      • uzasadnia, dlaczego tytuł
            • ustala, do którego z bohaterów  opowiadania może odnosić się do
            odnosi się tytuł opowiadania    młodszego syna „Spinozy”
Stefan Chwin      • ustala, kim jest narrator tekstu • krótko omawia postać Stefana    I.1.2
Kaj i nieczułe serce  • wskazuje fragment będący     Chwina                II.1.2
            streszczeniem baśni o Królowej   • wskazuje problemy zawarte      II.2.2
            Śniegu i określa jego funkcję    w baśni o Królowej śniegu, które   II.3.1
            w tekście              w tekście Stefana Chwina są      II.4.2
            • charakteryzuje bohaterów baśni  interpretowane w nowy sposób     II.4.3
            • ocenia zachowanie Kaja      • wyjaśnia pojęcie narcyzm      III.1.1
            • porównuje sposób traktowania Kaja • redaguje rozprawkę, w której    III.1.2
            przez Gerdę i Królową Śniegu    ustosunkowuje się do         III.1.4
            • gromadzi argumenty        stwierdzenia, że analizowana baśń   III.1.5
            i kontrargumenty odnoszące się do  mówi o relacjach między kobietą
            tezy, że „nieczułe serce pomaga żyć”a mężczyzną
                              • przedstawia własną interpretację
                              wybranej baśni
Zróżnicowanie     • omawia zróżnicowanie słownictwa • wskazuje archaizmy          I.3.1
słownictwa       w języku polskim          i neologizmy w podanych        I.3.2
            • tłumaczy znaczenie terminów:   tekstach, tłumaczy ich znaczenie   I.3.3
            neologizm, archaizm, synonim,    • przeredagowuje wypowiedzi,     III.1.1
            antonim, wyraz wieloznaczny,    stosując synonimy           III.1.2
            homonim, wulgaryzm, eufemizm    • odnajduje w zdaniach homonimy    III.1.7
            • wyjaśnia przyczyny zmian     i podaje ich inne znaczenia      III.2.2
            zachodzących w języku polskim    • odgaduje wyrazy zastępowane
            • wyjaśnia, że wulgaryzmy naruszają przez żartobliwe eufemizmy
            normy społeczne           • pisze charakterystykę wybranej
            • dopasowuje słownictwo do stylu  postaci literackiej, korzystając ze
            wypowiedzi             zróżnicowanego słownictwa
Lektury

 Numer i temat   Treści kształcenia   Poziom wymagań                 Poziom wymagań        Liczba     Odniesienia
  lekcji                 podstawowy(oceny: dopuszczający i     ponadpodstawowy( oceny:     godzin     do podstawy
                      dostateczny)                 dobry i bardzodobry)             programowej
                              Uczeń:                Uczeń:
     1          2                3                  4           5         6
                             Ernest Hemingway Stary człowiek i morze
Pytanie kluczowe: Czy zasada życiowa starego kubańskiego rybaka „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”
może stać się dewizą ludzi ery komputerów?
1.          Biografia pisarza – • przedstawia wydarzenia z życia     • wypowiada się na temat wartości 1     I.1.1
Ernest        materiały źródłowe Ernesta Hemingwaya            cenionych przez Ernesta           I.1.2
Hemingway –     przygotowane przez • podaje datę otrzymania przez pisarza Hemingwaya                   I.2.1
pisarz        uczniów        Nagrody Nobla             • omawia źródła inspiracji pisarza      II.2.1
i podróżnik                • wymienia przykłady pasji                             II.4.2
                      i zainteresowań prozaika                              III.1.1
                      • redaguje notatkę biograficzną
                      • opracowuje pytania do konkursu
                      wiedzy o pisarzu
Ćwiczenie wspierające: analiza biografii Ernesta Hemingwaya, oglądanie zdjęć pisarza (m.in. ze złowionym marlinem).
2.          Ernest Hemingway • wskazuje w tekście cechy szkicu      • wskazuje w opowiadaniu cechy 1       I.1.1
Historia starego   Na błękitnej wodzie • przedstawia różnice między szkicem charakterystyki pośredniej            I.1.2
rybaka a szkic    Ernest Hemingway a rozwinięciem historii rybaka       i omawia jej funkcję             II.1.2
Na błękitnej     Stary człowiek    w opowiadaniu                                    II.2.2
wodzie        i morze        • określa główny problem utworu                           II.2.6
                      • nazywa cechy bohatera tekstu                           III.1.1
Ćwiczenie wspierające: ułożenie planów wydarzeń przedstawionych w szkicu Na błękitnej wodzie oraz w opowiadaniu Stary człowiek i morze.
3.          Ernest Hemingway • redaguje argumenty popierające oraz • wymienia pobudki i uczucia,      1     I.1.1
Czy Santiago     Stary człowiek    negujące decyzję Santiago       które kierują działaniami bohatera      I.1.2
powinien wypłynąć i morze         o wypłynięciu w morze         • określa negatywne konsekwencje       II.4.2
w morze?                  • nazywa wartości, którymi kierował  decyzji Santiago               III.1.1
                      się w życiu stary rybak        • tworzy piramidę wartości starego      III.1.5
                      • wyjaśnia sens dewizy życiowej    rybaka                    III.1.7
                      Santiago                • uzasadnia, że dewiza życiowa        III.2.3
                     • tłumaczy znaczenie pojęć: fatum,   Santiago ma charakter uniwersalny
                     pech, los
Ćwiczenie wspierające: przeprowadzenie debaty za i przeciw rozstrzygającej kwestię Czy Santiago powinien wypłynąć w morze?
4.         Ernest Hemingway • wyjaśnia, co symbolizuje lew       • omawia funkcję snu o lwach    1    I.1.1
Dlaczego staremu Stary człowiek     • tłumaczy sens snu rybaka       w życiu Santiago              I.1.2
Santiago śniły się i morze        • podaje dowody świadczące o tym, że • uzasadnia, dlaczego postać          II.1.2
lwy?        Władysław      losy Santiago obrazują tragizm     Santiago może być symbolem         II.3.1
          Kopaliński      ludzkiego życia             człowieka, który zmaga się         III.1.1
          Słownik symboli                       z przeciwnościami losu
Ćwiczenie wspierające: wyszukanie w Słowniku symboli Władysława Kopalińskiego znaczenia symbolu lwa; udział w dyskusji na temat Dlaczego czasem los
stawia przed nami trudne wyzwania?
                                   Molier Skąpiec
Pytanie kluczowe: Czy również w naszych czasach główną pasją i radością człowieka są pieniądze?
5.         Molier        • wymienia bohaterów komedii      • przedstawia informacje o autorze 1    I.1.1
Przebieg akcji   Skąpiec       • wskazuje wątki składające się na   • krótko opisuje bohaterów tekstu      I.1.2
w komedii Moliera            akcję Skąpca              • wskazuje elementy przebiegu        II.1.2
Skąpiec                 • wyjaśnia tytuł utworu         akcji w komedii               II.2.6
                     • omawia cechy dramatu jako rodzaju • uzasadnia, że Skąpiec jest          II.2.7
                     literackiego              przykładem dramatu             II.2.9
                     • podaje cechy komedii jako gatunku   • wyjaśnia przesłanie utworu        II.3.1
                     literackiego                                    III.1.1
                     • przedstawia problematykę lektury
Ćwiczenie wspierające: zredagowanie planu wydarzeń ukazanych w komedii z uwzględnieniem podziału na akty.
6.         Molier        • określa cel życia Harpagona      • omawia, na czym polega tragizm 1     I.1.1
Czy szkatułka    Skąpiec       • podaje przykłady ilustrujące     w relacjach Harpagona z dziećmi       I.1.2
powinna być               skąpstwo bohatera            • tłumaczy, dlaczego bliscy         II.4.1
ważniejsza niż              • charakteryzuje postać ojca      zdecydowali się stosować wobec       II.4.2
bliscy? –                • przedstawia stosunek rodziny do    ojca manipulację              III.1.1
charakteryzujemy             Harpagona                • wyjaśnia, z czego wynika         III.2.3
Harpagona                • stosuje w wypowiedzi wyrazy      cierpienie rodziny Harpagona
                     bliskoznaczne: skąpiec, dusigrosz,   • uzasadnia, dlaczego skąpstwo
                     sknera                 może prowadzić do nieszczęścia
Ćwiczenie wspierające: podanie odpowiedzi na pytanie Jakie drapieżne zwierzę przypomina Harpagon?; zredagowanie charakterystyki bohatera komedii
z uwzględnieniem wymienionych skojarzeń (przedstawienie cech zwierzęcia i ich przejawów w postępowaniu Harpagona); przeprowadzenie dyskusji na
temat Czy pieniądze powinny panować nad człowiekiem?
7. i 8.       Molier        • podaje przykłady komizmu z lektury    • wskazuje elementy komiczne   2     I.1.1
Komizm i tragizm  Skąpiec       • ocenia Harpagona w kontekście      w postaci Harpagona i w jego        I.1.2
w Skąpcu Moliera             rozmowy lichwiarza z synem, który     charakterze                 II.3.1
                     marzy o śmierci ojca            • uzasadnia, dlaczego życie         II.4.2
                     • przedstawia komizm i dramat       bliskich starego skąpca stało się      II.4.3
                     sytuacji, w jakiej znalazł się bohater   grą opartą na podstępach,          III.1.1
                     • proponuje własny tytuł komedii      kłamstwach i intrygach
                     Moliera                  • formułuje argumenty
                                          uzasadniające tezę, że Skąpiec
                                          Moliera to utwór śmieszny
                                          i smutny jednocześnie
Ćwiczenie wspierające: odegranie scenek dramowych ukazujących komizm postaci i dramat rodziny Harpagona; przeprowadzenie dyskusji na temat
Harpagon jako ojciec rywalizujący z dziećmi o majątek; Pieniądze i strach – zredagowanie notatki na temat postawy bohatera komedii.
9.         Molier         • wyjaśnia, że Skąpiec jest komedią   • uzasadnia, dlaczego utwór ma  1     I.1.1
Skąpiec jako    Skąpiec         charakterów               charakter psychologiczny          II.4.2
komedia                   • redaguje hasła charakteryzujące    • omawia wpływ twórczości          II.2.7
Molierowska                 najważniejsze postacie utworu      Moliera na rozwój komedii jako       III.1.1
                      • ocenia, jaką funkcję pełni      gatunku literackiego
                      zakończenie sztuki
                                Stefan Żeromski Syzyfowe prace
Pytanie kluczowe: Czy i dziś, w związku z licznymi wyjazdami młodzieży za granicę, Polakom grozi utrata tożsamości narodowej?
10.        Biografia pisarza –   • wyjaśnia, że akcja powieści toczy się • podaje nazwy odpowiedników   1      I.1.1
Stefan Żeromski  materiały źródłowe w regionie świętokrzyskim           rzeczywistych miejsc opisanych        I.1.2
i jego mała    przygotowane przez w XIX w.                   w lekturze                  I.2.1
ojczyzna      uczniów         • wskazuje w powieści wątki       • przedstawia sylwetki kolegów        II.3.2
          fotografie miejsc    autobiograficzne            Stefana Żeromskiego –             III.1.1
          bliskich pisarzowi    • formułuje notatkę biograficzną    pierwowzorów bohaterów
                      o Stefanie Żeromskim          powieści
                      • przedstawia zagadnienia, którymi
                      interesował się pisarz
Ćwiczenie wspierające: odczytanie materiałów dotyczących biografii Stefana Żeromskiego; wskazanie w powieści tematów interesujących pisarza w życiu
prywatnym; obejrzenie zdjęć z rodzinnych stron autora Syzyfowych prac.
11.        Stefan Żeromski     • przedstawia tło historyczne powieści • tłumaczy, kim był Aleksander   1      I.1.1
W czasach, gdy   Syzyfowe prace      • wyjaśnia znaczenie pojęcia: noc    Apuchtin i jak jego postępowanie       I.1.2
nie można było   przygotowany przez apuchtinowska                 wpłynęło na nasilenie rusyfikacji       II.1.2
mówić po polsku... nauczyciela wybrany • określa cel działania rusyfikatorów  szkolnictwa w latach 1879–1897         II.3.2
          tekst źródłowy na   • podaje przykłady działań      • wyjaśnia, czemu służył system        II.4.1
          temat nocy       rusyfikacyjnych            policyjnego nadzoru nad uczniami        III.1.1
          apuchtinowskiej
Ćwiczenie wspierające: analiza fragmentu artykułu Romana Dmowskiego Ze studiów nad szkołą rosyjską w Polsce.
12.        Stefan Żeromski    • przedstawia postać Tomka      • określa cel manipulacji ze strony 1     I.1.1
Co zdarzyło się na Syzyfowe prace     Waleckiego              nauczyciela                  I.1.2
lekcji historii?             • charakteryzuje chłopca       • wyjaśnia, dlaczego pozostali         I.1.8
                     w kontekście zachowania na lekcji   uczniowie w klasie nie poparli         II.1.2
                     • wskazuje elementy manipulacji    Tomka                     II.4.1
                     w wykładzie nauczyciela Kostriulewa • ocenia zachowanie Marcina           III.1.1
                                        Borowicza i wskazuje przyczyny
                                        postępowania chłopca na zajęciach
                                        lekcyjnych
Ćwiczenie wspierające: odegranie scenki dramowej ukazującej reakcję „Figi” na wykład nauczyciela Kostriulewa.
13. i 14.     Stefan Żeromski    • przedstawia postać Marcina     • podaje przykłady         2     I.1.1
Jak dorastał    Syzyfowe prace –    Borowicza               charakterystyczne dla okresu          I.1.2
Marcin Borowicz? rozdział XIV       • charakteryzuje chłopca       dorastania                   II.1.2
          powieści        • zapisuje w punktach najważniejsze  • analizuje proces osiągania          II.2.1
                     wydarzenia z życia bohatera      niezależności emocjonalnej           II.4.1
                     • omawia sytuacje przełomowe dla   i kształtowania tożsamości           II.4.2
                     Marcina                narodowej przez bohatera            III.1.1
                                        powieści
Ćwiczenie wspierające: określenie systemu wartości wyznawanych przez Marcina Borowicza; sporządzenie notatki na temat trudów samotnego dorastania
w okresie zniewolenia ojczyzny.
15.        Stefan Żeromski    • przedstawia postać Andrzeja Radka • wyjaśnia sens słów Nauka jest    1     I.1.1
Przeprowadzamy Syzyfowe prace –      • omawia środowisko, w jakim     jak niezmierne morze, im więcej        I.1.2
wywiad       fragmenty powieści wychował się chłopiec           pijesz, tym bardziej jesteś          II.1.2
z Andrzejem    dotyczące postaci   • podaje przykłady z życia bohatera  spragniony                   II.2.1
Radkiem      Andrzeja Radka     świadczące o jego odwadze, uporze   • redaguje pytania do wywiadu         II.4.2
                     i konsekwencji w dążeniu do celu   z bohaterem powieści              III.1.1
                     • przytacza cytaty ukazujące
                     dojrzałość młodego człowieka
Ćwiczenie wspierające: uzasadnienie, dlaczego stypendium przyznawane zdolnym dzieciom z ubogich rodzin przez Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego w Kielcach nosi imię Andrzeja Radka.
16.         Stefan Żeromski   • przedstawia postać Bernarda Zygiera  • przedstawia rolę bohatera     1    I.1.1
Jaki wpływ miał   Syzyfowe prace    • określa cechy charakteru chłopca    powieści w integrowaniu           I.1.2
Bernard Zygier na  fragment filmu    • nazywa uczucia, jakie wywołała     młodzieży w Klerykowie           II.1.2
młodzież      Syzyfowe prace –   recytacja utworu Adama Mickiewicza    • uzasadnia, dlaczego uczniowie       II.2.5
w Klerykowie?    recytacja Reduty   wśród osób zebranych w klasie      nie poddali się rusyfikacji         II.4.1
          Ordona przez     • wyjaśnia sens tytułu powieści     • omawia cechy dobrego patrioty       II.4.2
          Bernarda Zygiera                       na przykładzie postaci Bernarda       III.1.1
                                         Zygiera
Ćwiczenie wspierające: ocena filmowej recytacji Reduty Ordona; zredagowanie przemówienia Bernarda Zygiera w sprawie założenia kółka
samokształceniowego – zastosowanie w wypowiedzi pytań retorycznych, partykuł wzmacniających i wykrzykników.
                               George Orwell Folwark zwierzęcy
Pytanie kluczowe: Czy rewolucja jest skuteczną metodą wprowadzenia zmian?
17.        Biografia pisarza –  • omawia podstawowe elementy      • odszukuje fragmenty zawierające 1     I.1.1
Zdarzenia ukazane materiały źródłowe świata przedstawionego            informacje na temat wyglądu         I.1.2
w powieści     przygotowane przez w utworze                  i cech charakteru głównych         II.1.2
George’a Orwella uczniów         • wymienia bohaterów tekstu       postaci                   II.2.1
Folwark zwierzęcy George Orwell      i krótko ich przedstawia        • charakteryzuje Napoleona         II.4.2
          Folwark zwierzęcy   • streszcza powieść, wskazując     i Snowballa                 III.1.1
                     wydarzenia, które mają szczególne    • wyjaśnia, jakie ludzkie postawy
                     znaczenie dla przebiegu fabuły utworu prezentują poszczególne
                                         zwierzęta
                                         • dostrzega alegorie w sposobie
                                         prezentacji bohaterów
Ćwiczenie wspierające: zredagowanie planu wydarzeń powieści Folwark zwierzęcy.
18.        George Orwell     • uzupełnia mapę myśli związaną ze   • przedstawia korzyści i straty,  1    I.1.1
Rewolucja     Folwark zwierzęcy   słowem rewolucja            jakich doświadczyli mieszkańcy       I.1.2
w państwie                • omawia trzy pokolenia         folwarku w wyniku rewolucji         II.1.2
zwierząt                 rewolucjonistów przedstawionych     • bierze udział w dyskusji na temat     II.2.1
                     w powieści               tego, czy zwierzęta postąpiły        II.4.1
                     • określa, jak przebiegała rewolucja na słusznie, przeprowadzając          II.4.2
                     folwarku i jaki efekt przyniosła    rewolucję                  III.1.1
                     • analizuje postępowanie świń                            III.1.5
Ćwiczenie wspierające: przytoczenie fragmentów powieści ukazujących zaprzeczenie ustalonych przez zwierzęta przykazań.
19.        George Orwell     • analizuje zachowania i uczucia    • charakteryzuje społeczeństwo   1    I.1.1
Folwark zwierzęcy Folwark zwierzęcy    zwierząt                w państwie totalitarnym na         I.1.2
opowieścią                • tłumaczy, jaka przemiana dokonała   podstawie powieści George’a           II.1.2
o nierówności              się wśród świń             Orwella                     II.4.1
społecznej                • wyjaśnia znaczenie nowego                               II.4.2
                     przykazania                                       III.1.1
                     • opisuje reakcje zwierząt na
                     wprowadzone zmiany
Ćwiczenie wspierające: wymienienie cech ustroju totalitarnego.
20. i 21.     George Orwell     • wyjaśnia znaczenie pojęć:       • podaje cechy paraboli      2       I.1.1
Folwark zwierzęcy Folwark zwierzęcy   przypowieść, parabola          (przypowieści)                 I.1.2
jako przypowieść             • przedstawia najważniejsze etapy    • tłumaczy alegoryczne znaczenie        II.2.1
o totalitarnej              przekształcania się republiki      bohaterów zwierzęcych              II.2.7
rzeczywistości              zwierzęcej w państwo totalitarne    • uzasadnia, że Folwark zwierzęcy        II.3.1
                     • odczytuje dosłowną i metaforyczną   jest przypowieścią               II.4.2
                     warstwę przypowieści                                  III.1.1
Ćwiczenie wspierające: zapisanie w punktach cech paraboli (przypowieści); podanie przykładów innych tekstów znanych z literatury mających paraboliczny
charakter.
22.        George Orwell     • wyjaśnia znaczenie pojęć       • wskazuje cechy języka      1       I.1.1
Propaganda     Folwark zwierzęcy   manipulacja, propaganda         propagandy                   I.1.2
i manipulacja              • wskazuje propagandę i manipulację • wypisuje zwroty                  I.1.8
w powieści                jako narzędzia systemu totalitarnego  charakterystyczne                II.1.2
George’a Orwella             panującego na folwarku         dla języka propagandy              II.2.4
                     • charakteryzuje postać Squealera    • omawia językowe mechanizmy          II.4.2
                     i omawia jego funkcję w świecie     manipulowania świadomością           II.4.3
                     zwierząt                ludzi i kreowania rzeczywistości        III.1.1
                     • przytacza przemówienie bohatera
                     i wskazuje wykorzystane przez mówcę
                     zabiegi perswazyjne
                     • określa techniki manipulacyjne
                     stosowane w folwarku w celu
                     zastraszenia zwierząt
Henryk Sienkiewicz Quo vadis


Maria Konopnicka Miłosierdzie gminy
Propozycja omawiania lektur:
Ernest Hemingway Stary człowiek i morze –zrealizowano w klasie II
Molier Skąpiec
George Orwell Folwark zwierzęcy
Stefan Żeromski Syzyfowe prace
Henryk Sienkiewicz Quo vadis
Maria Konopnicka Miłosierdzie gminy

								
To top