EP GREEN QUIZ CHALLENGE by oROMUF

VIEWS: 66 PAGES: 97

									                   ACT GREEN ACADEMIC FAIR
    การแข่ งขันสร้ างสรรค์ ผลงาน “ประกวดโครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์ และประเภทการทดลอง”
                              ิ
                   กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์
                 ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา
                   วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1. กติกาการแข่ งขัน
    1.1 โรงเรี ยนสามารถส่งโครงงานได้ 2 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์
      หรื อโครงงานประเภทการทดลอง โดยแบ่งเป็ นระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
      และมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 แต่ละระดับชั้นสามารถส่งได้ 2 โครงงาน และแต่ละโครงงานมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
      โรงเรี ยนละไม่เกิน 6 โครงงาน
    1.2 ในแต่ละช่วงชั้นสามารถส่งแข่งขันได้ 2 ทีม
    1.3 นาอุปกรณ์ แผงโครงงานมาจัดแสดงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

2. เกณฑ์ การตัดสิน
    การตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
    2.1 รู ปเล่ม     10     คะแนน
      2.1.1 ส่วนประกอบของรายงาน
                                                     ่
      - ปกหน้า (ชื่อโครงงาน, ชื่อนักเรี ยนที่ทาโครงงาน, ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา, ชื่อโรงเรี ยน, ที่อยูของโรงเรี ยน)
      2.1.2 บทคัดย่อ
      - วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน, สรุ ปผลการศึกษา
      2.1.3 ที่มาและความสาคัญ
      - ความเป็ นมา เหตุจูงใจ หรื อเหตุผลที่เลือกทาโครงงานนี้
      - ความสาคัญของเรื่ องหรื อปั ญหาที่ศึกษา
      2.1.4 วัตถุประสงค์หรื อปั ญหาที่ศึกษา
      2.1.5 เอกสาร / ความรู ้หรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
      2.1.6 สมมติฐานของการศึกษาและค้นคว้า (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์)
      2.1.7 วัสดุและอุปกรณ์ (ใช้ / สร้างวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง)
      2.1.8 วิธีการดาเนินการ (อธิบายโดยละเอียด)
                                     ้
      - การออกแบบการทดลอง, การรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ขอมูล (วิธีวเิ คราะห์, ผลการวิเคราะห์)
      2.1.9 ผลของการวิเคราะห์
                             ั      ้
       - ได้ผลอย่างไร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งไว้หรื อไม่ มีขอเสนอแนะหรื อไม่อย่างไร
       2.1.10 เอกสารอ้างอิง
                       ้
       - ระบุชื่อ / เอกสารอ้างอิงที่ใช้คนคว้าและเขียนถูกต้องตามหลักการ


การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ประกวดโครงงานสิ่ งประดิษฐ์และประเภทการทดลอง                       หน้า 2    2.2 ความคิดสร้างสรรค์      30     คะแนน
      พิจารณาความแปลกใหม่ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ประโยชน์การนาไปใช้ ความน่าสนใจของปั ญหา
      วิธีการและส่วนประกอบอื่นๆ โดยภาพรวม
      2.2.1 ความแปลกใหม่ ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์   10   คะแนน
                        ิ
      2.2.2 ประโยชน์การนาไปใช้ในชีวตประจาวัน       10   คะแนน
      2.2.3 ความน่าสนใจของปั ญหา             10   คะแนน
    2.3 ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 40       คะแนน
      พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของการกาหนดปั ญหา สมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน
      การแปลผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
      2.3.1 ปั ญหา (ที่มา ความสาคัญ วัตถุประสงค์)    5   คะแนน
      2.3.2 สมมติฐาน (สอดคล้อง / ชัดเจน)         5   คะแนน
      2.3.3 การตรวจสอบสมมติฐาน
      -    กาหนดควบคุมตัวแปร            5   คะแนน
                ั
         นิยามเชิงปฏิบติการ
         - วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ / วิธีใช้     5   คะแนน
 -          วิธีการทดลอง               5   คะแนน
 -          การจัดกระทา และสื่ อความหมาย       5   คะแนน
      2.3.4 การแปลผลและอภิปรายผล            5   คะแนน
 -          สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ           5   คะแนน
    2.4 ความสามารถในการสื่ อความหมาย         20  คะแนน
      พิจารณาจากความสามารถในการเขียนให้อ่านเข้าใจ รวมทั้งการแปลผลและการสรุ ปผล
      2.4.1 การเขียนให้เข้าใจ              10   คะแนน
      2.4.2 การแปลผลและการสรุ ปผล            10   คะแนน
                              ่
    หมายเหตุ : คะแนนที่จะตัดสิ นให้รางวัลต้องมีคะแนนอยูในเกณฑ์ 80 คะแนนขึ้นไป

3. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6

4. ประเภทการแข่ งขัน
    โรงเรี ยนละไม่เกิน 6 โครงงาน และสมาชิกโครงงานละไม่เกิน 3 คน
5. กาหนดการแข่ งขัน
    วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
    แข่ งขัน          เวลา 09.00 – 15.00 น.
6. สถานทีรายงานตัว
     ่             หอประชุมหลุยส์
7. สถานทีแข่ งขัน
      ่            ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ประกวดโครงงานสิ่ งประดิษฐ์และประเภทการทดลอง                     หน้า 38. ครู ผู้รับผิดชอบ        มิสมัสยา แสนสม      081-6143119
                  มิสอนงค์นาฏ จินดาวัฒน์
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
            ่      ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 112, 113 E-mail : act.academic@hotmail.com

ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน   ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                  02-421-8121

หรือส่ งตามทีอยู่
       ่             ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                     เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                      จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                           ACT GREEN ACADEMIC FAIR
     การแข่ งขันสร้ างสรรค์ ผลงาน “ประกวดโครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์ และประเภทการทดลอง”
                               ิ
                    กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์
                  ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา
                    วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้าพเจ้า           …………………………..……...………………………………………….….……….                            ตาแหน่ง
……………………..…………..…….
โรงเรี ยน ………………………………...……….… เลขที่ ...................... หมู่ .......... ตาบล ………………… อาเภอ
………..…………… จังหวัด ……...…………. รหัส …..…..…...….  ……………………..…….……. 
....................................                    ...…………….…….….                  E-mail
…………...………………………………………………………………………………………………………...…………
……..….…
ขอส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมการแข่ งขัน (โรงเรียนละไม่ เกิน 6 โครงงาน สมาชิกโครงงานละ 3 คน) ดังนี้
        โครงงานที่ 1 .........................................................................................ประเภท
................................................................................
      ลาดับ                                      ชื่อ – ชื่อสกุล             กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3

        โครงงานที่ 2 .........................................................................................ประเภท
................................................................................
      ลาดับ                                      ชื่อ – ชื่อสกุล             กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3

        โครงงานที่ 3 .........................................................................................ประเภท
................................................................................
     ลาดับ                                     ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กาลังเรียนชั้น
      1
      2
      3

        โครงงานที่ 4 .........................................................................................ประเภท
................................................................................
      ลาดับ                                      ชื่อ – ชื่อสกุล                                  กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ประกวดโครงงานสิ่ งประดิษฐ์และประเภทการทดลอง                                                       หน้า 2

        โครงงานที่ 5 .........................................................................................ประเภท
................................................................................
      ลาดับ                                      ชื่อ – ชื่อสกุล                                  กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3

        โครงงานที่ 6 .........................................................................................ประเภท
................................................................................
      ลาดับ                                      ชื่อ – ชื่อสกุล                                  กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3
                                       ู้
     ลงชื่อ ....................................................... ครู ผควบคุม           ลงชื่อ ........................................................
   ู้
ครู ผฝึกสอน
        (......................................................)                      (......................................................)
        .............................................                          .............................................                        ลงชื่อ ......................................................................
                           (...................................................................)
                                        ้
                                       ผูอานวยการ
   หมายเหตุ              ่
              ส่ งใบสมัครทีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                       ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                 การแข่ งขันสร้ างสรรค์ ผลงาน “ประกวด Science show”
                                  ิ
                      กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์
                     ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา
                      วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1. กติกาการแข่ งขัน
    1.1 โรงเรี ยนที่สนใจประกวดแข่งขัน Science show สามารถส่งนักเรี ยนประกวดได้ 2 ทีม
      โดยแบ่งเป็ นนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
              ั
    1.2 ในแต่ละทีมมีนกเรี ยนไม่เกิน 3 คน
    1.3 ทีมที่เข้าประกวดต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่ องแบบนักเรี ยนหรื อชุดพละศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นพื้นฐาน
       หากมีการตกแต่งเพิ่มต้องเป็ นไปโดยประหยัด
       ้                   ้
    1.4 ผูแสดงต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูชมและสถานที่ในการจัดแสดงด้วย

2. เกณฑ์ การตัดสิน
    การตัดสิน Science Show (คะแนนเต็ม 85 คะแนน)
      - ความสาเร็ จของการทดลอง                            20    คะแนน
      - ความถูกต้องเชิงวิชาการ                            20    คะแนน
      - การยกตัวอย่างการนาเอาหลักการทฤษฎีของการทดลองไปใช้              10    คะแนน
      - ความมันใจลีลาในการนาเสนอ
           ่                                  10    คะแนน
      - การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม                            10    คะแนน
      - การมีส่วนร่ วมในการแสดง                           5    คะแนน
      - เวลาที่ใช้ในการแสดง                             5    คะแนน
      - การเปิ ดโอกาสให้ผชมมีส่วนร่ วม
                ู้                             5    คะแนน

3. รางวัล (ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3)
 -      รางวัลชนะเลิศ                           ั
                           ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร
 -      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1              ั
                           ได้รับเกียรติบตร
 -      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2       ได้รับเกียรติบตรั

4. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน  เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ประกวด Science show                                    หน้า 2

5. ประเภทการแข่ งขัน
    โรงเรี ยนละ 2 ทีม และทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละทีมจะมีเวลา 10 นาที สาหรับการแข่งขัน

6. กาหนดการแข่ งขัน
       วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
       แข่ งขัน          เวลา 09.00 – 15.00 น.
8. สถานทีรายงานตัว
       ่             ใต้อาคารอัสสัมชัญ
9. สถานทีแข่ งขัน
        ่            ใต้อาคารอัสสัมชัญ
10. ครู ผู้รับผิดชอบ          มาสเตอร์พิสิทธิ์ ฤทธิ์เนติกล  084-1807096
                                  ุ
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
             ่       ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 112, 113 E-mail : act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน      ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
           02-421-8121

หรือส่ งตามทีอยู่
       ่     ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
             เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
              จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                              ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                       การแข่ งขันสร้ างสรรค์ ผลงาน “ประกวด Science show”
                                        ิ
                             กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์
                           ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา
                             วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้าพเจ้า           …………………………..……...………………………………………….….……….                                                        ตาแหน่ง
……………………..…………..…….
โรงเรี ยน ………………………………...……….… เลขที่ ...................... หมู่ .......... ตาบล ………………… อาเภอ
………..…………… จังหวัด ……...…………. รหัส …..…..…...….  ……………………..…….……. 
....................................                    ...…………….…….….                                               E-mail
…………...………………………………………………………………………………………………………...…………
……..….…
ขอส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมการแข่ งขัน (โรงเรียนละ 2 ทีม สมาชิกทีมละ 3 คน) ดังนี้
        ทีมที่ 1
............................................................................................................................................................................................
      ลาดับ                                          ชื่อ – ชื่อสกุล                                       กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3

        ทีมที่ 2
............................................................................................................................................................................................
      ลาดับ                                          ชื่อ – ชื่อสกุล                                      กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3
                                       ู้
     ลงชื่อ ....................................................... ครู ผควบคุม           ลงชื่อ ........................................................
   ู้
ครู ผฝึกสอน
        (......................................................)                      (......................................................)
         .............................................                           .............................................                          ลงชื่อ ......................................................................
                             (...................................................................)
                                          ้
                                         ผูอานวยการ


      หมายเหตุ                ่
                   ส่ งใบสมัครทีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                         ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                                      ้
              การแข่ งขันสร้ างสรรค์ ผลงาน “แข่ งขันจรวดขวดนา (ประเภทแม่ นยา)”
                                   ิ
                       กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์
                      ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา
                       วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1. กติกาการแข่ งขัน
        ้
    1.1 ผูแข่งขันทีมละ 3 คน แบ่งเป็ นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่ละโรงเรี ยนส่งได้ระดับละ 2 ทีม
         ู้
    1.2 ให้ผแข่งขันนาจรวดขวดน้ ามาโดยไม่จากัดรู ปแบบการประดิษฐ์
    1.3 ห้ามผสมสารต่างๆ ในน้ าหรื อบนฐานยิงหรื อตัวจรวด
    1.4 ใช้แรงดันจากน้ าและอากาศเท่านั้น (คณะกรรมการจะเป็ นผูเ้ ตรี ยมน้ าและปั้ มลมให้)
    1.5 แรงดันอากาศไม่เกิน 60 PSI ระยะทาง 70 เมตร
    1.6 การยิงจะสลับกันยิงโดยเริ่ มจากทีมที่ 1 ถึงทีมสุดท้าย
    1.7 แต่ละทีมยิงได้ 3 ครั้ง และจะนาระยะที่ดีที่สุดมาตัดสิ น

2. เกณฑ์ การตัดสิน
    2.1              ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตรงเป้ าหมายที่กาหนดไว้ที่ระยะ 70   เมตร
โดยวัดระยะทางจากจุดเป้ าหมายถึงจุดที่จรวดหยุดนิ่งที่
      ใกล้ที่สุดถ้าจรวดหยุดนิ่งออกนอกกรอบที่กาหนดไว้จากเป้ าหมาย 5 เมตร จะไม่มีการจดบันทึกสถิติในครั้งนั้น
    2.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันมีเวลาในการติดตั้งจรวดและทาการยิงในแต่ละครั้ง 3 นาที
    2.3 เมื่อทุกทีมยิงครบจะนาผลที่ดีที่สุดของแต่ละทีมมาตัดสิ น 3 อันดับแรกในแต่ละระดับ
    2.4 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

3. รางวัล
    3.1 ระดับประถมศึกษา
 -      รางวัลชนะเลิศ                            ั
                            ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร
 -      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1               ั
                            ได้รับเกียรติบตร
 -      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2        ได้รับเกียรติบตรั
    3.2 ระดับมัธยมศึกษา
 -      รางวัลชนะเลิศ                            ั
                            ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร
 -      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1               ั
                            ได้รับเกียรติบตร
 -      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2        ได้รับเกียรติบตรั

4. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา


การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน การแข่งขันจรวดขวดน้ า                                   หน้า 2

5. ประเภทการแข่ งขัน
    เป็ นการแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นยา แบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
    5.1 ระดับประถมศึกษา     ประเภททีมละ 3 คน
    5.2 ระดับมัธยมศึกษา     ประเภททีมละ 3 คน

6. กาหนดการแข่ งขัน
       วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
       แข่ งขัน          เวลา 09.00 – 15.00 น.
       ่
8. สถานทีรายงานตัว           สนามฟุตบอลว่องประชานุกล ู
        ่
9. สถานทีแข่ งขัน            สนามฟุตบอลว่องประชานุกล  ู
10. ครู ผู้รับผิดชอบ          มาสเตอร์ธีรวุธ รุ ณแสง  089-1625028 E-mail : tutaben@hotmail.com
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
             ่       ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 112, 113 E-mail : act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน      ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                     02-421-8121

หรือส่ งตามทีอยู่
       ่              ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                      เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                       จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                              ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                                                ้
                         การแข่ งขันสร้ างสรรค์ ผลงาน “แข่ งขันจรวดขวดนา”
                                         ิ
                              กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์
                           ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา
                              วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้าพเจ้า           …………………………..……...………………………………………….….……….                                                       ตาแหน่ง
……………………..…………..…….
โรงเรี ยน ………………………………...……….… เลขที่ ...................... หมู่ .......... ตาบล ………………… อาเภอ
………..…………… จังหวัด ……...…………. รหัส …..…..…...….  ……………………..…….……. 
....................................                   ...…………….…….….                                               E-mail
…………...………………………………………………………………………………………………………...…………
……..….…
ขอส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมการแข่ งขัน (โรงเรียนละไม่ เกิน 6 โครงงาน สมาชิกโครงงานละ 3 คน) ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
        ทีมที่ 1
ชื่อทีม.........................................................................................................................................................................................
...
      ลาดับ                                        ชื่อ – ชื่อสกุล                                         กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3

ระดับมัธยมศึกษา
        ทีมที่ ชื่อทีม
............................................................................................................................................................................................
      ลาดับ                                          ชื่อ – ชื่อสกุล                                      กาลังเรียนชั้น
        1
        2
        3
                                       ู้
     ลงชื่อ ....................................................... ครู ผควบคุม           ลงชื่อ ........................................................
   ู้
ครู ผฝึกสอน
        (......................................................)                      (......................................................)
         .............................................                           .............................................                          ลงชื่อ ......................................................................
                             (...................................................................)
                                          ้
                                         ผูอานวยการ

      หมายเหตุ               ่
                   ส่ งใบสมัครทีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                         ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                           EP GREEN QUIZ CHALLENGE
                           Mechanics of the Quiz Challenge
   1. Date/Time/Venue:
     Date/Time:
      All EP contests are scheduled on Thursday, November 11, 2010.
      Schedule:
      Registration- 8.30 - 9.00
      Contests: 9.00 am- 12.00 noon
                1.00 pm - 3.00 pm
      Venue:
       Il Defonso Building, 2nd floor ( building in front of the main gate)

    2. Students’ attire
         Participants are asked to wear their school uniform with proper Identification card(ID).
   3. General
       The quiz consists of 5 categories; Sports, General Information, Geography, Science and
    Mathematics.
  4. Rounds
          There are two rounds.
          a. First round = elimination
          b. Second round= final round
           Only those who will qualify for the final round has the chance of winning the first,
second or third
           prize.
  5. Number of questions
         Elimination Round- There are two questions per category. Total number of
                        questions is 10.
         Final Round-There are 5 questions per category. Total number of
                        questions is 25.
         *In case of a tie, there will be a tie-breaker question.

  6. Point System
    Elimination Round- 2 points for every correct answer.
    Final Round- 2 points for every correct answer
          -1 point deducted for every incorrect answer.

   7. Elimination Round
         The purpose of this is to select teams who will qualify for the final round. Students are
     seated in pairs. When the quizmaster asks a question, members of the team will be given a time
     to think and write their answer correctly and legibly on the paper. After a given time, all teams
     have to raise their answers on an A4 paper.
         Questions will be answered using A4 paper and marker only.
         Buzzer is not needed.
         Strictly, answers must be in correct spelling and with correct unit of measurement in
     Math/Science.
          Schools who make it to the upper half of the number of participating schools will join
     the final round. Example, if there are 10 participating schools, schools who make it to the top 5
     will join the final round.
          Strictly, no audience in the room during the elimination round. Only the committee
     members and the participants are in the room.
  8. Final Round
        The quizmaster will ask a question. The first team to ‘buzz’ is selected to answer the
    question. If the team answers correctly, they will be awarded two points. If the team answers
    incorrectly, 1 point is deducted from their score. The team with the highest point is the winner.
        Buzzer will be used here. All answers will be answered orally.
        Students may use paper and pen to solve Science/Math problems.
        Audience is allowed during the final round. But coaching of the audience is strictly not
    allowed.
  9. Group
          There are 3 different groups. Group1-Grades 4-6, Group2-Grades7-9 and
      Group 3-Grades 10-12. Each group must consist of exactly two members.

   10. On Questions/Clarifications
        Any relevant questions/clarifications must be asked by the students before the start of
    the next question. Otherwise, it is assumed that all is well.
   11. The decision of the judges is final about students’ questions/clarifications.     12. Prizes
      1st Prize : 1st Prize -Trophy and certificate
      2nd Prize : 2nd Prize- Trophy and certificate
      3rd Prize : 3rd Prize -Trophy and certificate
      Every participant will receive a certificate. This will be awarded after the final round of each
group.
     13. Final rules and additional information about the quiz will be sent to the
   participating school through e-mail.
 14. Entry Form
   Please fill in the entry form. If possible, send the entry form before
   15th October 2010 through e-mail or hand it in personally to us.
15. Quiz Samples
    These are only the structure of the questions. These are not the actual questions.
    The difficulty of the questions may differ according to the group level. Group 2
 questions are higher in difficulty than group 1. Group 3 questions are higher in difficulty
 than group 2.

 Geography
   1. What is the capital of Australia?
   2. True or false: New York is the capital of the U.S.A
   3. Name six European countries.
   4. Which is bigger the Atlantic or the Pacific Ocean?

 Sports
   1. Which football team does Wayne Rooney play for?
   2. Who is the fastest man on the planet?
   3. Who won last year’s Champion’s League Cup?
   4. Name three sports invented by the Americans.

  General Information
   1. Who is the president of the U.S.A?
   2. What famous river runs through London?
   3. Where are the Pyramids located?
   4. What is the longest river in the world?

  Science
   1. What is photosynthesis?
   2. Which is heavier Gold or Silver?
     3. How many colorsare there in a rainbow?
     4. Which is bigger the Sun or the Moon?

   Maths
     1. What is 25+7-8+100?
     2. What is 30 x 17?
     3. How many zeros are there in a billion?
     4. What are the factors of 2x3-3x2-5x+6?

   We will limit the number of participating teams to 10 schools per group.
   Please feel free to contact us if you have questions.
    We are thanking you in advance for your participation.
  *PLEASE SEND THE ENTRY FORM ON OR BEFORE 15TH OCTOBER 2010 THROUGH E-
MAIL or
   hand in personally.
   FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL 02-807-9555 EXT 126 OR
   086-332-3792 (Ms. Patcharin)
   E-MAIL ADDRESS: Ms.Patcharin Krueathep E-mail : cheng2202@hotmail.com   ASSUMPTION COLLEGE THONBURI
   ENGLISH PROGRAM
   92 MOO 3 BANG PHAI, BANG KAE
   BANGKOK, THAILAND 10160
       ACT GREEN ACADEMIC FAIR
        EP GREEN QUIZ CHALLENGE
           ENTRY FORM

NAME OF SCHOOL
………………………………………………………………………………………………………………
……………..
SCHOOL’S ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER/S:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
CONTACT PERSON:
………………………………………………………………………………………………………………
…………..

NAMES OF STUDENTS:
GROUP 1 - GRADES 4-6
 1. ………………………………………………………………………….……………..
  CLASS………………………
 2. ………………………………………………………………………….……………..
  CLASS………………………

GROUP2 - GRADES 7-9
 1. ………………………………………………………………………….……………..
  CLASS………………………
  2. …………………….…………………………………………………….……………..
CLASS……………………
GROUP 3 - GRADES 10-12
  1. …………………………………………………………………………….……………..
CLASS……………………
  2. …..……………………………………………………………………….……………..
CLASS……………………
                ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                      EP GREEN SPEECH CONTEST
                    On November 11, 2010
                    Rules and Regulations
 1. All students participating in the EP Green Speech Contest must be in good academic standings with
   their school.
 2. There will be two divisions for the EP Green Speech Contest. Grades 7-9 and Grades 10-11.
 3. For each division there will be a preliminary round where students will compete with their prepared
   persuasive speech on the given topic. The final round will consist of the top 6 students in each division
   competing with an impromptu speech. Students will be given 30 minutes to prepare their impromptu
   speech.
 4. The preliminary round will take place on the second floor of the Il Defonso building starting at 9:00 am
   and will continue until all speeches are given.
 5. The final round will start at 1:00 when students are given their impromptu speech topic. They will then
   have 30 minutes to prepare. Final speeches will start at 1:30.
 6. The preliminary round topic will be The Environment in Thailand. Students may elaborate on what
   this means to them or choose a specific idea to talk about under this topic. This is a persuasive speech
   and should persuade the audience to some impact.
 7. Speeches (both preliminary and final) must be 2-5 minutes in length.
 8. Each student must submit a manuscript of their prepared speech on the day of the contest at registration.
 9. Speech must be delivered in an age appropriate English.
 10. Speech must be students’ original work. Each speech is limited to 2-3 quotes from reliable sources with
   the source stated in the speech. However, paraphrasing and summarizing are encouraged.
 11. Visual aids are not permitted, but student may use a single 10 by 15 cm (4x6) note card for assistance.
 12. Prizes to be given are as follows
   1st Prize: 1st Prize Trophy and certificate
   2nd Prize: 2nd Prize Trophy and certificate
   3rd Prize: 3rd Prize Trophy and certificate
   All participants will be given a certificate.
 13. Students must be dressed in appropriate attire (school uniform or better).
 14. Attached is a copy of the judging rubric that you may you in preparation of the speech.
 15. All entry forms must be submitted no later than November 1, 2010
                ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                       EP GREEN SPEECH CONTEST
                       ENTRY FORM

NAME OF STUDENT
.……..………………………………………………………………………….……………………………
………………
NAME OF SCHOOL
………………………………………………………………………………………………………………
…………………
ADDRESS
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………
NAME OF TEACHER ACCOMPANYING THE STUDENT
………………………………………………………………
PHONE NUMBER
………………………..………………………………………………………………………………………
……………….
E-MAIL
………………………………………………………………………………………………………………
………………….
PARTICIPATING AGE GROUP LEVEL
  GRADE 7-9  GRADE 10-11
             ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                  EP GREEN SPEECH CONTEST
                 JUDGING RUBRIC

                        Excellent Very  Good  Fair
                          4   Good   2   1
                               3
      Speech Development
 (Structure, organization, support material)
        Effectiveness
(Achievement of purpose, interest, reception)
        Speech Value
     (Ideas, original thought)
         Physical
    (appearance, body language)
          Voice
      (Flexibility, volume)
         Manner
  (Directness, assurance, enthusiasm)
       Appropriateness
   ( purpose of speech for audience)
        Correctness
     (Grammar, Pronunciation,
        word selection)
                 ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                EP GREEN SHORT MOVIE CONTEST
                    On November 11, 2010
                   from 9.00 am – 12.00 noon
                    Rules and Regulations

This following are the criteria for judging
  1. All entries must be English dubbed and subtitled.
  2. Students may use movie software such as Window Movie Maker, Movie Edit Pro etc…
  3. Movie file format must be in .AVI, .MP4, .MOV or any file which is PC compatible
  4. Students may use any sound effects and visual effects to enhance the movies.
  5. Movies must not be in animation
  6. The theme of the “EP Green Short Movie” should be in relation to environmental awareness
  7. The length of movie should be 15-20 minutes
  8. Narrative flow – it must be solid, original, compelling, interesting and always attracts the
    viewers’ attention
  9. Committees will judge of these following details.
    9.1 Production design (props, sets, costumes and location).
    9.2 Screenplay – appropriate, reasonable and interesting.
    9.3 Performances – the actors/actresses ‘performance must be realistic , convincing and also the
      pronunciations
    9.4 The length of movie (15-20 minutes)
 10. Awards and prizes are presented to this following prizes
   10.1  First prize
   10.2  Second prize
   10.3  Third prize
   All participants will be given a certificate.
               ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                   ENTRY FORM
               EP GREEN SHORT MOVIE CONTEST
NAME OF SCHOOL
………………………………………………………………………………………………………..
ADDRESS
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………NAME OF SHORT MOVIE
……………………………………………………………………….………………………………………
……………….
NAME OF
TEAM………………………………………………………………………………………………………
……
NAMES OF STUDENTS
   1. …………………………………………………………………………..GRADE
     LEVEL……………………
     POSITION………………………………………………………………………………………
     ………………
2. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
3. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
4. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
5. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
6. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
7. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
8. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
9. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
10. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
11. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
12. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
13. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
14. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ……………….
15. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
 …………………….
 POSITION………………………………………………………………………………………
 ………………
   16. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
     …………………….
     POSITION………………………………………………………………………………………
     ………………
   17. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
     …………………….
     POSITION………………………………………………………………………………………
     ………………
   18. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
     …………………….
     POSITION………………………………………………………………………………………
     ………………
   19. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
     …………………….
     POSITION………………………………………………………………………………………
     ………………
   20. ……………………………………………………………………………GRADE LEVEL
     …………………….
     POSITION………………………………………………………………………………………
     ………………

PS. IF THE NUMBER OF STUDENTS ARE MORE THAN 20 PEOPLE, YOU MAY WRITE THE NAMES ON A
SEPARATE PAPER AND ATTACH IT TO THIS PAGE.
   PLEASE SEND THIS ENTRY BY 15TH OCTOBER 2010
   MOVIE SHOULD BE SUBMITTED TO ACT BY 1ST NOVEMBER 2010
   FOR MORE INFORMATION, PLEASE CALL 02-807-9555 EXT 138 OR 081-414-6543

MAILING ADDRESS
MASTER JENPHOB WATTHANATHANET
ASSUMPTION COLLEGE THONBURI ( ENGLISH PROGRAM )
92 MOO 3 BANG PHAI, BANG KAE BKK, THAILAND 10160
                   ACT GREEN ACADEMIC FAIR
  การสัมมนาเชิงวิชาการ “การใช้ อุปกรณ์ งานศิลป์ และเทคนิคการใช้ สีอะคริลค สี นาขั้นพืนฐานอย่ างถูกวิธี”
                                     ิ ้     ้
                    กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                  วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
                         ั
     เนื่องด้วยโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีได้จดงานวันวิชาการขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
ทางโรงเรี ยนโดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะได้จดการสัมมนาเชิงปฏิบติการ ภายใต้หวข้อการใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิค
                        ั           ั        ั
“การใช้สีอะคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐาน อย่างถูกวิธี” โดยผูเ้ ชี่ยวชาญงานสี และกระดาษศิลปะ เพื่อปรับปรุ งพื้นฐาน
และเพิ่มทักษะในงานศิลปะให้เกิดประโยชน์สูงสุด        อีกทั้งยังเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด    จินตนาการ
ทักษะทางด้านศิลปะของนักเรี ยนและครู ผสอน ู้          นอกจากนี้ในงานสัมมนามีการ          Workshop
                                          ู้
วิธีการลงสี บนกระดาษด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งเป็ นประโยชน์สาหรับนักเรี ยนและครู ผสอน จึงขอเรี ยนเชิญนักเรี ยน ครู ผสอน ู้
    ้                                        ั
และผูที่สนใจ (ทั้งที่มีพ้ืนฐานศิลปะและไม่มีพ้ืนฐาน) เข้าร่ วมการสัมมนาเชิงปฏิบติการในครั้งนี้
     ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนาจะได้รับกระดาษ สี น้ า Canson พร้อมกับสี น้ า Color & Co ชุด 12 สี
เป็ นอุปกรณ์ในการอบรมและทา Workshop          พร้อมอาหารว่างโดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 800 บาท
รับสมัครจานวน 80 ท่าน
     ทั้งนี้ทางโรงเรี ยนสามารถจัดส่งรายชื่อครู และนักเรี ยนที่จะเข้าร่ วมการสัมมนาได้ตามรายละเอียดด้านล่างและ
ขอความกรุ ณาทางโรงเรี ยนตอบกลับการเข้าร่ วมในครั้งนี้ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553
1. รู ปแบบกิจกรรม
                         ั
     การสัมมนาศิลปะเชิงวิชาการ เพื่อให้นกเรี ยนและได้เรี ยนรู ้การใช้อุปกรณ์งานศิลปะ
การใช้เทคนิคการใช้สีน้ าอย่างถูกวิธี เพื่อปรับปรุ งพื้นฐาน เพิ่มทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ในการสัมมนานักเรี ยนจะได้ร่วม Workshop โดยได้เชิญบริ ษท เอช เอช เค อินเตอร์เทรด จากัด เป็ นวิทยากร
                                ั
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต้องมาสมัครและมีค่าใช้จ่ายตามจานวนนักเรี ยนคนละ 800 บาท
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมจะได้รับสมุดกระดาษ สี น้ า Canson พร้อมกับสี น้ า Color &Co 12 สี เป็ นอุปกรณ์การทา Workshop
หมายเหตุ : ชาระค่าสมัครโดยการโอนเข้าบัญชี
                      ั
      โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี เลขที่บญชี 238-0-48763-3
           ธนาคารกรุ งเทพ-สะสมทรัพย์ สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค
           ภายหลังโอนเงินแล้ว กรุ ณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ถึงมาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์ Fax.0-2421-9664
    2. หัวข้ อการสัมมนาเชิงวิชาการ
       2.1 การเลือกกระดาษให้เหมาะกับงาน
       2.2 กระดาษมีกี่ชนิด

         ั
การสัมมนาเชิงปฏิบติการ การใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สื่ออะคริ ลิค สี น้ าขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี         หน้า 2
       2.3 ทาไมคนไทยถึงเรี ยกกระดาษ 100 ปอนด์
       2.4 วิธีเลือกสี น้ า
       2.5 การใช้สีที่มีคุณภาพ และสี คุณภาพเป็ นรอย่างไร
       2.6 การใช้สี ให้เหมาะกับกระดาษ
       2.7 เทคนิคการวาดสี น้ าขั้นพื้นฐาน
    3. กาหนดการ
        วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
        รอบเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.
        ลงทะเบียน
        รอบเช้า เวลา 08.30-09.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-13.30 น.
    4. รางวัล
           ั
       เกียรติบตร เข้าร่ วม Workshop
    5. สถานทีจดสัมมนา
        ่ั              ห้องประชุมอาคารยอร์น แมรี่

    6. ครู ผู้รับผิดชอบ          มิสขนิษฐา สิ งหเพ็ชร์  081-9092331
                       E-mail : kanithaj_2006@yahoo.com
                       มาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์  081-4578390
                       E-mail : bunthoed.m3@gmail.com
                       มิสมรกต ณ ตะกัวทุ่ง  081-6271550
                                ่
                       E-mail : morragot_aom@hotmail.com

    ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
               ่        ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 112, 113 E-mail : act.academic@hotmail.com
                        02-421-8121

                              โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                            เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                              กรุ งเทพมหานคร 10160
         ั
การสัมมนาเชิงปฏิบติการ การใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สื่ออะคริ ลิค สี น้ าขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี    หน้า 3
                      กาหนดการสั มมนาศิลปะเชิงวิชาการ
          เรื่ องการใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สีอคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐาน อย่าง ถูกวิธี
                      วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
                   รอบเช้า เวลา 09.30น. – 12.00 น.รับ จานวน 40คน

    กาหนดการสั มมนาศิลปะเชิงวิชาการ
    ณ ห้องประชุมยอร์ น แมรี่ อาคารยอร์แมรี่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ในหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์งานศิลป์
    และเทคนิคการใช้ สี อะคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี”
    08.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
    9.00 - 9.20 น. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะแจ้งวัตถุประสงค์การสัมมนาหัวข้อ
             “การใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้ สี อะคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี”
    9.20 - 10.30 น. VDO present เปิ ดกิจกรรม กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรี ยน
    1. เปิ ดตัว วิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องสี และกระดาษ
             - การเลือกกระดาษให้เหมาะกับงาน
             - กระดาษมีกี่ชนิด
             - ทาไมคนไทยถึงเรี ยกกระดาษ 100 ปอนด์
             - วิธีเลือกสี น้ า
             - การใช้สีที่มีคุณภาพ และสี คุณภาพเป็ นอย่างไร
             - การใช้สี ให้เหมาะกับกระดาษ
    10.30 – 11.00น. – รับประทานอาหารว่าง
    2.เปิ ดตัววิทยากร ( ศิลปิ นนักวาดภาพ สี น้ า ) ในการทาworkshop
            - เทคนิคการวาดสี น้ าขั้นพื้นฐาน
            - เริ่ มทาworkshop ไปพร้อมกับศิลปิ น
                    ั
    11.00 - 12.00 น. มอบเกียรติบตรผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
    หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสม

         ั
การสัมมนาเชิงปฏิบติการ การใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สื่ออะคริ ลิค สี น้ าขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี      หน้า 4
                        กาหนดการสั มมนาศิลปะเชิงวิชาการ
          เรื่ องการใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สีอคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐาน อย่าง ถูกวิธี
                        วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
                      รอบบ่ายเวลา 13.00น. - 15.30น. จานวน 40คน
    กาหนดการสั มมนาศิลปะเชิงวิชาการ
    ณ ห้องประชุมยอร์ น แมรี่ อาคารยอร์นแมรี่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ในหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์งานศิลป์
    และเทคนิคการใช้ สี อะคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี”
    13.00 - 13.30 น.        ลงทะเบียน
    13.30 - 13.40 น. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะแจ้งวัตถุประสงค์การสัมมนาหัวข้อ
              “การใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้ สี อะคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี”
    13.40 - 14.30 น. VDO present เปิ ดกิจกรรม กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรี ยน
    1. เปิ ดตัว วิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องสี และกระดาษ
              - การเลือกกระดาษให้เหมาะกับงาน
              - กระดาษมีกี่ชนิด
              - ทาไมคนไทยถึงเรี ยกกระดาษ 100 ปอนด์
              - วิธีเลือกสี น้ า
              - การใช้สีที่มีคุณภาพ และสี คุณภาพเป็ นอย่างไร
              - การใช้สี ให้เหมาะกับกระดาษ
14.30 – 14.50น. – รับประทานอาหารว่าง
14.50 – 15. 30 เปิ ดตัววิทยากร ( ศิลปิ นนักวาดภาพ สี น้ า ) ในการทาworkshop
        - เทคนิคการวาดสี น้ าขั้นพื้นฐาน
        - เริ่ มทาworkshop ไปพร้อมกับศิลปิ น
               ั
15.30 – 16.00 มอบเกียรติบตรผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสม
                              ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                               ใบสมัครการสั มมนาเชิงวิชาการ
                                      ิ ้    ้
           “การใช้ อุปกรณ์ งานศิลป์ และเทคนิคการใช้ สื่ออะคริลค สี นาขั้นพืนฐานอย่ างถูกวิธี”
                         กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                        วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

     รอบเช้า เวลา 09.30น. – 12.00 น.รับ จานวน 40คน                                 รอบบ่ายเวลา 13.00น. - 15.30น. จานวน 40คน
กรุ ณากรอกข้อมูลการเข้าร่ วมสัมมนา
ในหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สีอะคริ ลิค สี น้ า ขั้นพื้นฐาน อย่าง ถูกวิธี”
ชื่อโรงเรี ยน...............................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์โรงเรี ยน...........................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................................
จานวนอาจารย์เข้าร่ วม................................................................คน
จานวนนักเรี ยนเข้าร่ วม...............................................................คน
ชื่ออาจารย์
1.................................................................................................................................................................................................
2…………………………………………………………….………………………………………………………………….
ชื่อนักเรี ยน
1.................................................................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………….…………………………………………………….
(กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ชดเจน)         ั
ติดต่ อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี 02- 807-9555-63 Fax.0-2421-8121
                หรื อ อาจารย์ขนิษฐา สิ งหเพ็ชร์ 081- 9092331 , อาจารย์บุญเทิด เต็มรักษ์ 081 – 4578390หมายเหตุ : ชาระค่าสมัครโดยการโอนเข้าบัญชี
                      ั
      โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี เลขที่บญชี 238-0-48763-3
      ธนาคารกรุ งเทพ-สะสมทรัพย์ สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค
      ภายหลังโอนเงินแล้ว กรุ ณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ถึงมาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์ Fax.0-2421-9664
                     ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                   การแข่งขันวาดภาพระบายสี และการแข่งขันปั้ น
                        กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
                    วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1. กติกา / วิธีการแข่ งขัน
      1.1 เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
      1.2 วาดภาพในหัวข้อ “ เติมสีเขียวให้ โลกสดใส” ปั้ นในหัวข้อ “เติมสีเขียวให้ โลกสดใส”
      1.3 หลักเกณฑ์การแข่งขัน
        1.3.1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 วาดภาพบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด 8 x 5 นิ้ว (ขนาดA4) ระบายด้วยสี ชอล์ก
        1.3.2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 วาดภาพบนกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด15 x 11 นิ้ว ระบายด้วยสี ชอล์ก
        1.3.2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ปั้ นบนแผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด ขนาด A4 ดินสโตนแวร์
      1.4 นักเรี ยนเตรี ยมอุปกรณ์ วาดภาพระบายสี มาเองเช่น ดินสอ สี ชอล์ก กระดานรองวาด สาหรับ กระดาษ 100
ปอนด์ทางคณะกรรมการจัดเตรี ยมให้ ปั้ นนักเรี ยนเตรี ยมเครื่ องมือมาเอง เช่น เครื่ องมือปั้น ผ้าเช็ดมือ
สาหรับดินทางคณะกรรมการจัดเตรี ยมให้
  หมายเหตุ : ด้านหลังภาพต้องเขียนแนวความคิดอย่างน้อย 3 บรรทัด
2. เกณฑ์ การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)
     2.1 เนื้อหาเรื่ องราวตามที่กาหนด            25   คะแนน
     2.2 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และจินตนาการ       25   คะแนน
     2.3 ความประณี ตสวยงาม                  25   คะแนน
     2.4 การจัดองค์ประกอบ                  25   คะแนน
3.คณะกรรมการตัดสิน
          ้     ้
    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะจากสถาบันต่างๆ

4. รางวัล
                      ั
      รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ เกียรติบตร และถ้วยรางวัล        1   รางวัล
                           ั
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบตร และถ้วยรางวัล   1   รางวัล
                            ั
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบตร และถ้วยรางวัล   1   รางวัล
                        ั
      รางวัลชมเชย 2 รางวัลจะได้รับเกียรติบตร
5. ผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
        5.1 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
        5.2 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ประกวดวาดภาพระบายสี และการแข่งขันปั้น                            หน้า 2


    6. ประเภทการแข่ งขัน
        ประเภทเดี่ยว      (แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 คน)

    7. กาหนดการแข่ งขัน
          วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
          รายงานตัว        เวลา 08.00 - 08.30 น.
          แข่งขัน         เวลา 09.00 - 12.00 น.
          ประกาศผลและรับรางวัล เวลา 15.00 น.
    8. สถานทีรายงานตัว
           ่           ใต้อาคารราฟาแอล
    9. สถานทีแข่ งขัน
            ่          ใต้อาคารราฟาแอล
    10. ครู ผู้รับผิดชอบ    ม.ปลวัชร     086-8125887
                  ม.อภิชา     085-9222134
                  ม.ณรงค์เดช    085-1443264

   ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
                ่     ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 112, 113 E-mail : act.academic@hotmail.com
   ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน    ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
                      02-421-8121

   หรือส่ งตามทีอยู่
          ่              ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                         เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                          จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                          ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                          ใบสมัครการประกวดวาดภาพ/ปั้น
                             หัวข้อ “เติมสี เขียว ให้ โลกสดใส”

ประเภทของการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
           ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3                  ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
           การประกวดวาดภาพ                         การประกวดปั้ น
ข้อมูลเกี่ยวกับผูสมัครแข่งขันวาดภาพ
           ้
1. ชื่อ-สกุล............................................................................... ชื่อเล่น ..............................อายุ .................... ปี
                                              ่ ้
  วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................................อยูบานเลขที่.................................หมู.่ .....................
  ซอย.............................................ถนน............................................ตาบล.....................................................
  อาเภอ.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
  โทรศัพท์ (บ้าน) ..............................................เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).........................................................
  อีเมล์ (ถ้ามี)....................................................................................................................................................
            ่
2. กาลังศึกษาอยูในระดับชั้น............................................. ชื่อสถานศึกษา.......................................................
     ่
  ที่อยูสถานศึกษา............................................................................................................................................
  จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................................โทรศัพท์.....................................
  โทรสาร.........................................................................................................................................................
      ้
3. ชื่อผูปกครอง/อาจารย์......................................................... เบอร์ที่สามารถติดต่อได้....................................
  อีเมล์..............................................................................................................................................
4. ทราบข่าวการประกวดจาก  หนังสื อพิมพ์                            เว็บไซต์
  เอกสารที่ส่งไปที่โรงเรี ยน                   อื่นๆ.......................................ลงชื่อ....................................................................        ลงชื่อ....................................................................
 (.................................................................... )         (....................................................................)
 …………../……………………../…………….                                 …………../……………………../…………….
               ้
             ผูสมัคร                                             ้
                                                          ครู /ผูปกครอง
                            ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                           ภาพผลงานการแข่ งขันประกวดวาดภาพ/ปั้น
                                  หัวข้อ “เติมสี เขียว ให้ โลกสดใส”
                                   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

         ้
ประเภทของผูสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน
          ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3                ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
          การประกวดวาดภาพ                        การประกวดปั้ น
           ่
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกียวกับภาพวาด/ปั้น
1. ชื่อผลงาน.....................................................................................................................................................
  เทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพ...........................................................................................................................
2. บรรยายถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพดังกล่าว (ส่ วนนีมีผลต่ อคะแนนในการตัดสิ น)
                          ้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
อย่ าลืม! ด้านหลังภาพ ต้องระบุ ชื่อ - สกุล, เบอร์โทรศัพท์ (ที่โรงเรี ยน/บ้าน หรื อ มือถือ)
และระดับที่ส่งผลงานเข้าประกวด
           ่
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกียวกับผู้ส่งผลงาน
1. ชื่อ-สกุล................................................................................... ชื่อเล่น ............................อายุ ............... ปี
                                            ่ ้
  วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................................อยูบานเลขที่............................หมู่..........................
  ซอย.............................................ถนน............................................ตาบล....................................................
  อาเภอ.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
  โทรศัพท์ (บ้าน) ..............................................เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).........................................................
           ่
2. กาลังศึกษาอยูในระดับชั้น............................................. ชื่อสถานศึกษา.......................................................
     ่
  ที่อยูสถานศึกษา........................................................................................................................................ ...
  จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................................โทรศัพท์....................................
               ACT GREEN ACADEMIC FAIR
           ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้ อ “เติมสี เขียว ให้ โลกสดใส”
                      กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                    วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
     วันวิชาการ     โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี     วันที่    11-12       พฤศจิกายน    2553
ทางกลุ่มสาระฯศิลปะได้มีการจัดให้มีการแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิชาการและการจัดประกวดแข่งขันวาดภาพเกี่ยว
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ     และสิ่ งแวดล้อม    เพื่อการรณรงค์                      ั
                                      และต่อต้านภาวะโลกร้อนและเพื่อให้นกเรี ยน
                                ่
ตระหนักต่อการมีส่วนร่ วมในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยูในที่ต่างๆ
ที่กาลังจะสูญสลายและได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์
     จึงขอเชิญชวนนักเรี ยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร่ วมแข่งขันวาดภาพประกวด
ในหัวข้อ “เติมสีเขียว ให้ โลกสดใส” สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089 4116035
กติกาการประกวดวาดภาพระบายสี
1. หัวข้ อการประกวด “เติมสีเขียว ให้ โลกสดใส”
2. ระดับการประกวด แบ่ งระดับการแข่ งขันออกเป็ น 2 ช่ วงชั้น ดังนี้ คือ
      1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
      2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
3. กติกาการวาดภาพ
      ให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประกวด จินตนาการ และวาดภาพระบายสี ในหัวข้อดังกล่าว ลงในกระดาษ 100 ปอนด์
ตามขนาดที่กาหนด คือ กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (29.7 × 42 ซม.)
      *** โดยผูเ้ ข้าร่ วมประกวด สามารถใช้สี และเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมได้ทุกประเภท เช่น สี เทียน สี ไม้
สี ชอล์ค สี น้ า สี โปสเตอร์ ฯลฯ
      ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชัวโมง เริ่ ม 9.00 น. - 12.00 น.
                   ่
      ภาพที่ประกวดจะต้อง เขียนบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ 5 – 6 บรรทัด แนบมาด้วย
      การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด
กรณี ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
      ผูสมัครไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
       ้
4. เกณฑ์ การตัดสิน
      1. ความคิดสร้างสรรค์                        20        คะแนน
      2. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กาหนด              20        คะแนน
      3. การจัดองค์ประกอบของภาพ                     20        คะแนน
      4. การให้สีสน   ั                        20        คะแนน
      5. ความประณี ต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 20               คะแนน
การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เติมสี เขียว ให้โลกสดใส”                            หน้า 2
                          รวมทั้งหมด        100         คะแนน


   5. รายละเอียดการให้ คะแนน
         (1) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (20 คะแนน) พิจารณาภาพ ดังนี้
        -       ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่
       -       ผลงานออกแบบสี ของภาพ เด่น แปลก ไม่เลียนแบบผูอื่น  ้
         (2) เนื้อหาสาระของภาพ (20 คะแนน) พิจารณาเนื้อหาสาระ ดังนี้
       -        เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่ อง
         (3) องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน) พิจารณารู ปแบบตามหลักการของศิลปะ ดังนี้
      -        เอกภาพ (Unit) คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเรื่ องราว ไม่กระจัดกระจาย
              - สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรื อสมดุลกัน
              - ความกลมกลืน (Harmony) และความขัดแย้ง (Discord) เกี่ยวกับสี รู ปร่ าง รู ปทรง เส้น
              - จุดเด่น และการเน้นของภาพ (Emphasis)
      -                                                 ั
               รู ปร่ าง (Shape) และรู ปทรง (Form) ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว และความหนามีลกษณะเป็ น 3 มิติ
                 ั
         (4) การให้สีสน (20 คะแนน) พิจารณาการระบายสี ของภาพ ดังนี้
       -       สี ของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเด่นชัด
              - เทคนิคการระบายสี ของภาพระยะใกล้หรื อระยะไกล และการใช้สีตดเส้นภาพั
         (5) ความประณี ต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน) พิจารณาผลงาน ดังนี้
     -                       ั
               ภาพวาดมีความสัมพันธ์กบเนื้อหาสาระที่กาหนด มีความครบถ้วน
              - จัดภาพน่าสนใจ มีจุดสนใจที่เด่นชัด
              - จัดองค์ประกอบทางศิลปะได้เหมาะสม กลมกลืน
              - มีความประณี ต สะอาด เรี ยบร้อย
   6. ขั้นตอนดาเนินการ
         (1) ประชาสัมพันธ์การประกวด
              ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 พฤศจิกายน 2553
         (2) แข่งขันวาดภาพ
              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลาในการแข่งขัน 3 ชัวโมง เริ่ ม 9.00 น. - 12.00 น.
                                       ่
         (3) ตัดสิ นผลงาน
         ผลงานที่ประกวดจะได้รับพิจารณาตัดสิ นจากคณะกรรมการที่ทางกลุ่มสาระ ได้จดแต่งตั้งขึ้น
                                                ั
   และการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด
   กรณี ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
         (4) ประกาศผล
              ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น.
         (5) มอบรางวัล
                       ู้
              มอบรางวัลแก่ผชนะในวันวิชาการฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
   หมายเหตุ
การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เติมสี เขียว ให้โลกสดใส”                      หน้า 3
     ้
    ผูที่ชนะการประกวดในทุกรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง
         คือ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี

    7. รางวัลจากการประกวด
          รางวัลจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 1 รางวัลได้แก่
          1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
                              ั
            รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ เกียรติบตร และถ้วยรางวัล         1    รางวัล
                                  ั
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบตร และถ้วยรางวัล    1    รางวัล
                                   ั
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบตร และถ้วยรางวัล    1    รางวัล
            รางวัลชมเชย 2 รางวัลจะได้รับเกียรติบตร ั
          2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
                               ั
            รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ เกียรติบตร และถ้วยรางวัล         1    รางวัล
                                    ั
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบตร และถ้วยรางวัล    1    รางวัล
                                     ั
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบตร และถ้วยรางวัล    1    รางวัล
            รางวัลชมเชย 2 รางวัลจะได้รับเกียรติบต  ั
    8. กาหนดการแข่ งขัน
        วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00-12.00น.

    9. สถานทีแข่ งขัน
        ่          ชั้นล่าง อาคารราฟาแอลฝั่งติดกับสนามฟุตบอล

    10. ครู ผู้รับผิดชอบ     ม.สายัณต์ พลเชียงสา โทร. 089 4116035
                  ม.สาเนียง พิมพ์ผ้ ึง โทร. 080-4446614

    11. ติดต่ อได้ ที่      ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 501 E-mail : act.academic@hotmail.com    หรือส่ งตามทีอยู่
          ่              ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                          เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                           จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                          ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                           ใบสมัครการประกวดวาดภาพ
                             หัวข้อ “เติมสี เขียว ให้ โลกสดใส”
                             วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประเภทของการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6

ข้อมูลเกี่ยวกับผูสมัครแข่งขันวาดภาพ
           ้
1. ชื่อ-สกุล............................................................................... ชื่อเล่น ..............................อายุ .................... ปี
                                              ่ ้
  วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................................อยูบานเลขที่.................................หมู.่ .....................
  ซอย.............................................ถนน............................................ตาบล.....................................................
  อาเภอ.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
  โทรศัพท์ (บ้าน) ..............................................เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).........................................................
  อีเมล์ (ถ้ามี)....................................................................................................................................................
            ่
2. กาลังศึกษาอยูในระดับชั้น............................................. ชื่อสถานศึกษา.......................................................
     ่
  ที่อยูสถานศึกษา............................................................................................................................................
  จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................................โทรศัพท์.....................................
  โทรสาร.........................................................................................................................................................
      ้
3. ชื่อผูปกครอง/อาจารย์......................................................... เบอร์ ที่สามารถติดต่อได้....................................
  อีเมล์..............................................................................................................................................
4. ทราบข่าวการประกวดจาก  หนังสื อพิมพ์                            เว็บไซต์
  เอกสารที่ส่งไปที่โรงเรี ยน                   อื่นๆ.......................................

ลงชื่อ....................................................................        ลงชื่อ....................................................................
 (.................................................................... )         (....................................................................)
 …………../……………………../…………….                                 …………../……………………../…………….
               ้
             ผูสมัคร                                             ้
                                                          ครู /ผูปกครอง
                            ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                            ภาพผลงานการแข่ งขันประกวดวาดภาพ
                                 หัวข้อ “เติมสี เขียว ให้ โลกสดใส”
                                 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประเภทของผู้สมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
                                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
           ่
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกียวกับภาพวาด

1. ชื่อผลงาน....................................................................................................................................................
  เทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพ.........................................................................................................................
2. บรรยายถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพดังกล่าว (ส่ วนนีมีผลต่ อคะแนนในการตัดสิ น)
                          ้
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
อย่ าลืม! ด้านหลังภาพ ต้องระบุ ชื่อ - สกุล, เบอร์โทรศัพท์ (ที่โรงเรี ยน/บ้าน หรื อ มือถือ) และระดับที่ส่งผลงานเข้าประกวด
           ่
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกียวกับผู้ส่งผลงาน
1. ชื่อ-สกุล................................................................................... ชื่อเล่น ............................อายุ ............... ปี
                                            ่ ้
  วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................................อยูบานเลขที่............................หมู่..........................
  ซอย.............................................ถนน............................................ตาบล....................................................
  อาเภอ.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
  โทรศัพท์ (บ้าน) ..............................................เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).........................................................
           ่
2. กาลังศึกษาอยูในระดับชั้น............................................. ชื่อสถานศึกษา.......................................................
     ่
  ที่อยูสถานศึกษา........................................................................................................................................ ...
  จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................................โทรศัพท์....................................


   หมายเหตุ                 ่
                 ส่ งใบสมัครทีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
                     ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                   ระเบียบการประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษา
                        กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                      วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ระเบียบการประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6
            ี่
  1. เครื่องดนตรีทใช้ ในการบรรเลงประกวด
        เครื่ องดีด ได้แก่ จะเข้
                    ้
        เครื่ องสี ได้แก่ ซออูและซอด้วง
        เครื่ องตี ได้แก่ ระนาดเอก และขิมสาย
  2. ระดับชั้นเรียนทีประกวด ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6
            ่
  3. รายละเอียดในการจัดประกวด
             วันเวลาในการประกวด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00-15.00 น.
              ้                        ่
             ผูสมัครเข้าประกวดต้องเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูในชั้นเรี ยนที่กาหนด
  4. การประกวด
       โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมประกวดให้สิทธิ์ในการประกวดเครื่ องดนตรี ละ 2 คนเท่านั้น โดยเขียนข้อความลงในใบสมัคร
และใบรับรองของสถานศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งติดรู ปถ่ายขาวดาหรื อรู ปสี เป็ นรู ปเครื่ องแบบนักเรี ยน หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
       ส่งใบสมัคร โดยเขียนหน้าซองถึง มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ “การประกวดดนตรี ไทยงานวันวิชาการ ”
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160 หรื อนาส่งด้วยตนเองก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน
2553 หรื อส่งทางโทรสารหมายเลข 02-4218121,02-4218119
                                  ่
       การประกวด ผู้เข้ าประกวดต้องใช้ เครื่องดนตรีกลางทีโรงเรียนจัดไว้ ให้ เท่ านั้นส่ วนขิมเป็ นขิมคางหมู 7 หย่ อง
      ี่                    ี ิ   ี
อุปกรณ์ ทผู้เข้ าประกวดต้ องจัดหามาเองคือไม้ ตขม ไม้ ตระนาด และไม้ ดดจะเข้  ี
       การฝึ กซ้อม
 ้
ผูประกวดสามารถนาเครื่ องดนตรี มาฝึ กซ้อมได้โดยโรงเรี ยนจะจัดห้องซ้อมไว้ให้ในการประกวดจะต้องบรรเลงร่ วมกับกลองแขกหรื อ โทน
รามะนาและฉิ่ ง ผูประกวดมีสิทธิ์นาผูบรรเลงกลองแขกหรื อ โทน รามะนาและฉิ่ งมาร่ วมบรรเลงให้ได้
            ้         ้
หากไม่ได้นามาทางโรงเรี ยนจะจัดหาให้
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ โทร 085-9123291หรื อ 02-8079555-60 ต่อ 501
        ่ั
  5. สถานทีจดประกวด
    โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ
                     ่
  6. เครื่องดนตรีเพลงและจังหวะหน้ าทับทีใช้ ในการประกวด
  7. ระนาดเอก     เพลงครอบจักรวาล 2 ชั้น (ใช้ไม้นวม)     หน้าทับ  ปรบไก่
    ซอด้วง      เพลงยอเร      2 ชั้น          หน้าทับ  มอญ
    ซออู ้      เพลงมอญดูดาว 2 ชั้น             หน้าทับ  มอญ
    จะเข้      เพลงม่านมงคล 2 ชั้น             หน้าทับ  มอญ
การแข่งขัน ประกวดดนตรี ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6                              หน้า 2
     ขิมสาย     เพลงสร้อยสนตัด 2 ชั้น            หน้าทับ ปรบไก่


  8. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน
  บุคลิกภาพ หมายถึง ท่วงที กริ ยา ไหวพริ บ ปฏิภาณ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมันในตนเอง
                                     ่
                ้                          ่
รวมทั้งการแสดงออกถึงความเป็ นผูมีกริ ยามารยาทอันงดงาม ทั้งในการบรรเลงและร่ วมอยูในการประกวด
               ้
  ความแม่นยา หมายถึง เป็ นผูมีความทรงจาดี มีความแม่นยาในจังหวัดของการบรรเลงเป็ นอย่างดี
สามารถบรรเลงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง ตามที่ได้กาหนดไว้อย่างไพเราะน่าฟัง ไม่มีความผิดพลาด
                                      ั
  เสี ยง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมบังคับเสี ยงดนตรี ที่บรรเลง ให้มีท้ งเสี ยงหนักเบาได้อย่างไพเราะ เหมาะสมกับทานองเพลง
  จังหวะ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความเร็ ว หรื อแนวในการบรรเลงได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกันตลอดทั้งเพลง
โดยไม่มีความผิดพลาด
  ทางเพลง หมายถึง วิธีการบรรเลงที่พลิกแพลงน่าฟัง
และมีความไพเราะเหมาะสมกับท่วงทานองเพลงและเอกลักษณ์ของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิด
  การให้คะแนน หลักเกณฑ์ละ 20 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
  การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
          ่ื
  8 . การบรรเลงทีถอว่ าผิดกติกา
  บรรเลงเพลงล้ม ขาด หรื อเกินจากทานองเพลงหลัก หรื อดูโน้ตระหว่างบรรเลง
  บรรเลงทางเดี่ยว หรื อทางเปลี่ยนจนคณะกรรมการตัดสิ นการประกวดเห็นว่า ทาให้เสี ยเค้าโครงของทานองเพลงหลักโดยสิ้นเชิง
คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนน
  9. รางวัลในการประกวด
  รางวัลชนะเลิศ                     ั
                  ถ้วยรางวัลและเกียรติบตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลและเกียรติบตร ั
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลและเกียรติบตร  ั
                          ั
  อาจารย์และ ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดจะได้รับเกียรติบตรทุกคน

  10. กาหนดการประกวดดนตรีไทย
  วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553
   08.00 น. ลงทะเบียน/นัดหมาย ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ
   08.30 น. พิธีเปิ ด (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะกล่าวเปิ ด)
   09.00 น. เริ่ มประกวด (ระนาดเอก ซอด้วง ซออู ้ จะเข้ )
   12.00 น. พักกลางวัน
   13.00 น. เริ่ มประกวดภาคบ่าย (ขิมสาย)
   14.30 น. ประกาศผล แจกรางวัล
                               ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                              ใบสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมประกวดดนตรีไทย

ข้าพเจ้า.......................................................................................ตาแหน่ง..........................................................
โรงเรี ยน...........................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.............................................E-mail........................................
ขอส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมประกวดเดี่ยวดนตรี ไทย ดังนี้
        ระนาดเอก
ชื่อ/นามสกุล.....................................................................................................................
                                                        ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น......................
        ระนาดเอก
ชื่อ/นามสกุล.....................................................................................................................
                                                         ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น.....................

      ซอด้ วง
ชื่อ/นามสกุล.....................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น.....................
      ซอด้ วง
ชื่อ/นามสกุล....................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น....................

      ซออู้
ชื่อ/นามสกุล....................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น....................
      ซออู้
ชื่อ/นามสกุล....................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น....................
การแข่งขัน ประกวดดนตรี ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6                                             หน้า 2
      จะเข้
ชื่อ/นามสกุล....................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น....................
      จะเข้
ชื่อ/นามสกุล...................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น...................

      ขิมสาย
ชื่อ/นามสกุล..................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น...................
      ขิมสาย
ชื่อ/นามสกุล..................................................................................................................
                                                    ่ ั
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช้ น..................ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อและรู ปถ่าย ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดดนตรี ไทย เป็ นนักเรี ยนในสถานศึกษานี้จริ ง                                       ลงชื่อ..........................................................
                                          (..........................................................)
                                                     ้
                                             ตาแหน่ง ผูอานวยการ / ครู ใหญ่
                             วันที่.................................................
หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
     หมดเขตรับสมัคร วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 สามารถส่ งใบสมัครนี้ ด้วยตนเอง
     ทางจดหมาย หรื อทางโทรสารตามที่แจ้งข้างต้น
         ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 501 E-mail : act.academic@hotmail.com
การแข่งขัน ประกวดดนตรี ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6                      หน้า 3ตัวอย่างโน้ตเพลง                              เพลง ยอเร
          ซอด้วง                           อัตราจังหวะ 2ชั้น

       ---ด     -ดดด    รมรด     -ล-ล    --ดซ  -ล-ซ  -ซรม     ฟซ-ฟ
       ---ด     -ดดด    รมรด     -ล-ล    --ดซ  -ล-ซ  -ซรม     ฟซ-ฟ
       -ซรม     ฟซ-ร    -ซรม     ฟซ-ฟ    -ฟรม  ฟซ-ร  -ซรม     ฟซ-ฟ
       -ด-ฟ     -ซ-ล    -ด-ล     -ซ-ฟ    -ฟซล  -ซ-ฟ  -ลซฟ     -ม-ร
       -ดลซ     ลรดล    ดฟซล     ฟรซม    -มรด  รมรซ  ฟมซด     รมดร
                                                   กลับต้น เพลง
       ---ซ     -ซซซ     -ฟ-ร     -รรร    --ฟด  -ร-ด   -ดซล    ทด-ท
       ---ซ     -ซซซ     -ฟ-ร     -รรร    --ฟด  -ร-ด   -ดซล    ทด-ท
       ---ท     -ดดด     -ท-ร     ดดดด    -ฟ-ซ  -ด-ท   --รด    ทด-ร
       ----     -ฟ-ซ     ----    -ด-ท    ---ด  -ร-ท   ---ซ    -ท-ด
       ----     ----    -ฟ-ท     -ด-ร    ----  ----   ---ซ    ---ล
       ----     -ซ-ล     ซฟซล     -ซซซ


                              มอญดูดาว
          ซออู้                            อัตราจังหวะ 2ชั้น
                                                   กลับต้น
      -ทลซ   -ล-ซ   -ด-ม   -ซ-ล    ---ร  มรดล     ---ซ      ดลซม
      - - -ล  -ลลล   ดรดล   -ซ–ม    --ซม  รดรม     ---ซ      ---ล
      ----   ----  -ด–ล   -ลลล    --ดล  ซมซล     --รด      ลด–ร
      -ดรม   -ซ– ร  -ม–ร   - ด- ล   -ซ–ด  -ร–ม    -ซ–ม       -ร–ด


ตัวอย่างโน้ตเพลง

                    เพลง สร้อยสนตัด

  ขิม                           อัตราจังหวะ 2 ชั้น
                                               กลับต้น
                     เพลง ม่านมงคล
     จะเข้                          อัตราจังหวะ 2 ชั้น

      ---ร   -ร-ซ   - ซ-ร   -มฟซ    ----  -ฟ-ท    ลซดซ       ลทดร
      ----  - ดร ม  -ทรด   -ทลซ    --ลท  รทลซ    -ซ-ร       -มฟซ
      ----  -ร - ซ  -ด-ฟ   -ท-ท    --ลซ  -ลฟซ    -มรซ       ฟมดร
      ----   -ร- ซ  - ฟ- ร  ฟทรด    -รฟด   -ท--    ล-ซด       ทลฟซ
      --ซซ   ซ ล- -  ซซซล   -ซ-ท    --ดร  ฟซ--     - ร- ร     ฟซฟท
      ----   -ลซด  -ลซด   ทลฟซ    --ซซ  ซล--    ซซซล       -ซ-ท
      ----  -ดรฟ   -ทรด   -ทลซ    --ลท  รทลซ    -ซ-ร       -มฟซ
      ----   -ร-ซ  -ด-ฟ   -ท-ท    --ลซ  -ลฟซ    -มรซ       ฟมดร
                                               กลับต้น
ตัวอย่างโน้ตเพลงประกวดระนาดเอก
                    เพลง ครอบจักรวาล
ทางฆ้องวงใหญ่                               อัตราจังหวะ ๒ชั้น
  -ร-ท    - ล     ซซ-    ลล -ท    -ซ     ลท-ร      -ม-ร    -ท-ล
    ฟ    - ล-ซ       ลฺ    ทฺ    ร-ซ     ร       ม ร     ทฺ ลฺ

  ---ท        รร  ---ม       รร  -ฟ--    -ม       -ร-ร    ---ซ
    ฟ    - ร      ม    - ร      มร      - ลฺ     ลฺ    - - - ซฺ
ท่อน๑
  ---ซ        ลล  ---ท       ลล  -ท-ร    -ท       ลล     ซซ-ม
    ซฺ    - ลฺ      ทฺ   - ลฺ     ท ร    ท ล          ซฺ   ทฺ
  --ลท    -ร-ม    -ม-ม    - ร -ท    ลท    - ร-ม      -ม-ม    -ม-ร
   ซ      ร ม     ซ ม     ร ทฺ   -ซ      ร ม      ล ซ    -ม-ร

                                                   กลับต้น
ท่อน ๒
   ---ท    - -รร    - - -ม      รร  -ม -ม   - ร      ดด      ทท-ร
    ฟ    - ร       ม   -ร      ซ ม     ร-ด        - ทฺ  ม ร
     -ซ   - - ลท   - ล-ท   - ด-ร    -ด-ม    -ร       ดด      ทท-ล
  -ซ       - ทฺ   ลฺ ทฺ   -ด-ร    ด-ม    ร-ด         - ทฺ   ลฺ
     ซ    ฟซ    - - ลซ    ฟซ    -ซ-ม    -ร          รม   ฟ--ซ
  --ร     ฟม ร          ฟม ร     ด     ร ด - ซฺ    - ด      ซฺ
  -ร-ซ    - - ลท   -ล     ทท-ล    - -ท    ท  ล     ซ ล     ล ซ
   ทฺ ซฺ      ทฺ   ลฺ - ทฺ   ลฺ       ล    ซ ม     ม ซ     ม ร
  ---ซ        ลล  ---ท       ลล  -ร-ท    -ล       ซซ     ลล-ท
    ซฺ    - ลฺ      ทฺ   - ลฺ     ร ทฺ    ลฺ ซฺ         ลฺ   ทฺ
        -ด-ร    -ด-ซ      ---ด    - ร -ม     - ด -ร    - ม -ม    - ม -ม    - ม-ร
        ด ร     ด-ร       ด     ร ม      ด ร     ม ซ     ล ซ      ม ร
                                                           กลับต้น
                      ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                การแข่ งขัน “ประกวดราวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6”
                         กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                       วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1. กติกาการแข่ งขัน
     1.1 ประเภทระดับประถม 1-3 ลงทะเบียนก่อนเวลา 8.00 น.หน้าเวทีการประกวด
     1.2 ประเภทระดับประถม 4-6 ลงทะเบียนก่อนเวลา 8.00 น.หน้าเวทีการประกวด
     1.3 แต่ละโรงเรี ยนส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 2 ทีม แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 4 คน ไม่จากัดเพศ
     1.4 ประเภทระดับประถม 1-3 ใช้เพลง งามแสงเดือน ชาวไทย
                             ั
     1.5 ประเภทระดับประถม 4-6 ใช้เพลง ดวงจันทร์วนเพ็ญ หญิงไทยใจงาม
     1.6 ทุกประเภทใช้เพลงที่กองประกวดจัดเตรี ยมไว้เท่านั้น
     1.7 ของรางวัลทั้ง 2 ประเภทจะได้รับเหมือนกัน
     1.8 การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุด

2. เกณฑ์ การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)
     2.1 ท่าราถูกต้องตามแบบแผนกรมศิลปากร          30    คะแนน
     2.2 แต่งกายถูกต้องตามแบบแผนกรมศิลปากร         20    คะแนน
     2.3 จังหวะและลีลา                   20    คะแนน
     2.4 สี หน้าและท่าทาง                 15    คะแนน
     2.5 ความพร้อมเพียงระหว่างคู่             15    คะแนน

3. รางวัลในการประกวด
      รางวัลชนะเลิศ                  ั
                      ได้รับเกียรติบตรและถ้วยรางวัล
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           ั
                      ได้รับเกียรติบตรและถ้วยรางวัล
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2            ั
                      ได้รับเกียรติบตรและถ้วยรางวัล
       รางวัลชมเชย ( 2 รางวัล)             ั
                        ได้รับเกียรติบตร

4. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน / ระดับชั้น / ช่ วงชั้น เป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
                          (โรงเรี ยนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน ไม่จากัดเพศ)
 การแข่งขัน ประกวดราวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6                             หน้า 2

5. กาหนดการแข่ งขัน
    วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
    ลงทะเบียน         ก่อนเวลา 08.00 น. (หน้าเวทีการประกวด)
    แข่ งขัน          เวลา 08.00 – 15.00 น.

6. สถานที่               ชั้นล่าง อาคารราฟาแอล

7. ครู ผู้รับผิดชอบ           มาสเตอร์พีระพัฒน์ พจน์สุข  089-4959523
                    มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสิ นธุ์  086-0792213
                    E-mail : kawart@windowslive.com

ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
             ่      ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 501 E-mail : act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน     ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
                     02-421-8121

หรือส่ งตามทีอยู่
       ่               ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                        เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                        จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                                     ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                         การแข่ งขัน “ประกวดราวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6”
                                  กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                                 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
โรงเรี ยน..............................................................................................................................................................................................................
   ู้
ครู ผควบคุม........................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ต่อต่อ...............................................................................Email:………………………………………………………………..
ชื่อทีม......................................................................................................................................................................................................
ขอส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมประกวดราวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ดังนี้
    ลาดับ                 ชื่อ – ชื่อสกุล                   ชื่อเล่ น เพศ อายุ เบอร์ โทรศัพท์ มอถือ กาลังเรียนชั้น           ื
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
     10
     11
     12

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดราวงมาตรฐาน เป็ นนักเรี ยนในสถานศึกษานี้จริ ง
                                   ู้
 ลงชื่อ ....................................................... ครู ผควบคุม                                             ู้
                                                ลงชื่อ ........................................................ ครู ผฝึกสอน
    (......................................................)                    (......................................................)
     .............................................                         .............................................                     ลงชื่อ ......................................................................
                        (...................................................................)
                                 ้
                                ผูอานวยการ / ครู ใหญ่

หมายเหตุ               ่
             ส่ งใบสมัครทีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
                         ACT GREEN ACADEMIC FAIR
         การแข่ งขัน “ประกวดเต้ น รายการ ACT FREE STYLE DANCE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6”
                         กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                        วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
หลักการและเหตุผล
         ั                                               ั
      ปั จจุบนเยาวชนไทยมีความสามารถในการแสดงหลากหลายรู ปแบบ การเต้นเป็ นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่เยาวชนในปั จจุบนให้ความสนใจ
แต่ยงขาดเวทีที่จะให้นกเรี ยนได้แสดงศักยภาพทางการเต้น การแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
   ั        ั
จึงเล็งเห็นความสาคัญของปั ญหาและต้องการพัฒนาเยาวชนที่มีใจรักในการเต้น      ให้ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในทางที่ถูกต้อง
จึงจัดให้มีการประกวดเต้นรายการ         ACT.         FREE         STYLE           DANCE
เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนได้แสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์
                  ั
     1. เพื่อให้เยาวชนไทยได้พฒนาความสามารถทางด้านการเต้นอย่างเต็มศักยภาพ
                   ั
     2. เพื่อให้เยาวชนไทยได้รู้จกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเต้นจากเพื่อนต่างโรงเรี ยน
     3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้ าหมาย
      นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จากโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรี ยนต่างๆที่สนใจ
กติกาการแข่ งขัน
    1. เป็ นการประกวดเต้นไม่จากัดรู ปแบบการเต้น โดยผูเ้ ข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ท่าทางการเต้นด้วยตนเอง
    2. ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นนักเรี ยนในสังกัดโรงเรี ยนเดียวกัน โดยการประกวดแบ่งเป็ น 2 รุ่ น คือ
          - ช่วงชั้นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 จานวน 5 – 12 คน คละชาย-หญิงได้
          - ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4- 6 จานวน 5 – 12 คน คละชาย-หญิงได้
       โดยแต่ละโรงเรี ยนส่งได้ไม่เกินช่วงชั้นละ 2 ทีม และไม่คละช่วงชั้น
    3. เพลงที่ใช้ในการประกวดสามารถตัดต่อได้ โดยมีความยาวไม่เกิน 7 นาที จับเวลาตั้งแต่ทีมทาสัญญาณพร้อมเริ่ มแสดง
       (กรุ ณาเตรี ยม CD เพลงมาด้วยตนเอง แผ่นสามารถเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้)
    4. คาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุด
    ี่
เกณฑ์ ทใช้ ในการตัดสิน (รวม 100 คะแนน)
     1. ความคิดสร้างสรรค์               25    คะแนน
     2. ความสวยงามของท่าทาง              20    คะแนน
     3. ความพร้อมเพรี ยงของการแสดง           25    คะแนน
     4. ความน่าสนใจของการแสดง             15    คะแนน
     5. เครื่ องแต่งกาย แต่งหน้า ทาผม         15    คะแนน
การแข่งขัน ประกวดเต้ น รายการ ACT FREE STYLE DANCE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6             หน้า 2

รางวัล
     รางวัลชนะเลิศ                        ั
                  จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบตร
     รองชนะเลิศอันดับ 1    จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบตรั
     รองชนะเลิศอันดับ 2    จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบตร ั
     รางวัลชมเชย 2 รางวัล           ั
                  จะได้รับเกียรติบตร5. กาหนดการแข่ งขัน
    วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 – 16.00น.

6. สถานทีจดประกวด
     ่ั            อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ มารี

7. ครู ผู้รับผิดชอบ        มิสโสมพร วงษ์พรหม     เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0879-1366011
                 E-mail : sommaporn@gmail.com
                 มิสวาสนา จิตรมณี
                 มาสเตอร์รัฐพร เคหา
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
             ่    ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 501 E-mail : act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน   ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
                  02-421-8121, 02-4218119

หรือส่ งตามทีอยู่
       ่                    โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                    เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                         จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                                     ACT GREEN ACADEMIC FAIR
            การแข่ งขัน “ประกวดเต้ น รายการ ACT FREE STYLE DANCE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6”
                            กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
                           วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
โรงเรี ยน..............................................................................................................................................................................................................
   ู้
ครู ผควบคุม........................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ต่อต่อ...............................................................................Email:………………………………………………………………..
ชื่อทีม......................................................................................................................................................................................................
ขอส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมประกวดเต้ น รายการ ACT FREE STYLE DANCE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ดังนี้
    ลาดับ                 ชื่อ – ชื่อสกุล                   ชื่อเล่ น เพศ อายุ เบอร์ โทรศัพท์ มอถือ กาลังเรียนชั้น           ื
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
     10
     11
     12

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดเต้น รายการ ACT FREE STYLE DANCE เป็ นนักเรี ยนในสถานศึกษานี้จริ ง


                                          ู้
        ลงชื่อ ....................................................... ครู ผควบคุม                                                 ู้
                                                           ลงชื่อ ........................................................ ครู ผฝึกสอน
           (......................................................)                        (......................................................)
            .............................................                             .............................................                              ลงชื่อ ......................................................................
                                  (...................................................................)
                                          ้
                                         ผูอานวยการ / ครู ใหญ่

      หมายเหตุ                  ่
                      ส่ งใบสมัครทีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
                        ACT GREEN ACADEMIC FAIR
             การออกแบบเว็บเพ็จด้ วยโปรแกรม Dreamweaver หัวข้ อ “การประหยัดพลังงาน”
                     กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
                          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
กติกา / วิธีการแข่ งขัน
                     ้ั
    - ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ทางผูจด จัดไว้ให้
    - นาเสนอข้อมูล Web Page ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
    - การแข่งขันใช้เวลา 3 ชัวโมง่
                                             ่
    - สามารถใช้โปรแกรมเสริ ม เช่น Adobe Photoshop, Flash หรื อโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยูในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
                             ั
    - ไม่อนุญาตให้นา Flash Drive เข้ามาใช้ ให้บนทึกข้อมูลลงในเครื่ องได้
    - จานวน Page และการทา Link ไม่จากัด ให้เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ การตัดสิ น
    1. จัดองค์ประกอบของ Web Page                     30 คะแนน
    2. เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน                  20 คะแนน
    3. เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรมเสริ ม                20 คะแนน
    4. การเชื่อมโยง (Link) ถูกต้อง                    20 คะแนน
    5. ความสวยงาม                            10 คะแนน
                        รวม             100 คะแนน
เงื่อนไข ตัดสิ นผลงานทางจอภาพ
รางวัล
    1. รางวัลชนะเลิศ            ถ้วยรางวัลและเกียรติบตรั
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       ถ้วยรางวัลและเกียรติบตร ั
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       ถ้วยรางวัลและเกียรติบตร  ั
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
    นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
ประเภทการแข่ งขัน นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
    1. การแข่งขันเป็ นทีม ๆ ละ 2 คน
    2. ส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันโรงเรี ยนละ 1 ทีม
กาหนดการแข่ งขัน
    วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
    08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
   09.00 – 12.00 น เริ่ มการแข่งขัน
      ่
สถานทีจัดการแข่ งขัน
   ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ
                    ่
ครู ผ้ ูรับผิดชอบติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
   1. มิสพรพรรณ ธาราแดน         โทรศัพท์ 089-9291001
   2. มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ        โทรศัพท์ 087-0649938
   3. ม.เจริ ญ กรทรวง          โทรศัพท์ 089-9958045
             ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม 0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113
                  Fax 0-2421-8121 E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน   ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
        ่
หรือส่ งตามทีอยู่
                  ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                   เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                      กรุ งเทพมหานคร 10160
                 ใบตอบรับการเข้ าร่ วมแข่ งขันการออกแบบเว็บเพ็จด้ วยโปรแกรม Dreamweaver
                             หัวข้ อ “การประหยัดพลังงาน”

  โรงเรียน .............................................................................................................................................................
   ่
  ทีอยู่ ....................................................................................................................................................................
  เบอร์ โทรศัพท์ ............................................................................ เบอร์ โทรสาร ...............................................
 มีความประสงค์ ส่งนักเรียนเข้ าร่ วมแข่ งขันการออกแบบเว็บเพ็จด้ วยโปรแกรม Dreamweaver
  1) ระดับชั้น ม.1 – ม.3
1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น...................
2. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น...................

ครู ผ้ ูควบคุม ...................................................................................................... เบอร์ ติดต่ อ ...................................
                                              (                          )
                                              ตาแหน่ ง ....................................................
                                                        .........../........../..........
                   ACT GREEN ACADEMIC FAIR
              ประกวด Animation ลดโลกร้ อน ในหัวข้ อ “Go Green”
                กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
                     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
กติกา / วิธีการแข่ งขัน
    - การแข่งขันใช้เวลา 1 ชัวโมงครึ่ ง
                   ่
    - แข่งขันเป็ นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน
    - ส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันโรงเรี ยนละ 1 ทีม
    - ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 ความละเอียด 640 x 480 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น
    1. เนื้อหาตรงประเด็นเข้าใจง่าย                   30 คะแนน
                          ่
    2. การใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ (เฉพาะที่มีอยูในโปรแกรม)         40 คะแนน
    3. ความคิดสร้างสรรค์                        15 คะแนน
    4. ความสวยงาม                            15 คะแนน
                    รวม          100 คะแนน
เงื่อนไขการตัดสิ น      ตัดสิ นผลงานทางจอภาพ
รางวัล
    1. รางวัลชนะเลิศ                       ั
                       ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตรั
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร ั
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
    นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
ประเภทการแข่ งขัน
    การประกวดคลิป Animation รณรงค์ลดโลกร้อน และประหยัดพลังงานในหัวข้อ “Go Green”
เพื่อเป็ นสื่ อให้เยาวชนเข้าใจถึงปัญหาโลกร้อน
กาหนดการแข่ งขัน
    วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
    12.30-13.00 ลงทะเบียน
    13.00-14.30      เริ่ มการแข่งขัน
      ่
สถานทีจัดการแข่ งขัน
    ห้องคอมพิวเตอร์ 1อาคารเซนต์ปีเตอร์
                    ่
ครู ผ้ ูรับผิดชอบติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
   1. ม.สุ รสิ ทธิ์ จันทร์ โสภาพิศ
   2. ม.ภัทร     ผิวเกลี้ยง
   3. ม.เอกชัย อาจหาญ
              ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม 0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113
                  Fax 0-2421-8121 E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน   ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
        ่
หรือส่ งตามทีอยู่
                  ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                   เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                      กรุ งเทพมหานคร 10160
                        ใบตอบรับการเข้ าร่ วมแข่ งขันประกวด Animation ลดโลกร้ อน
                                  หัวข้ อ “Go Green”

  โรงเรียน .............................................................................................................................................................
   ่
  ทีอยู่ ....................................................................................................................................................................
  เบอร์ โทรศัพท์ ............................................................................ เบอร์ โทรสาร ...............................................
 มีความประสงค์ ส่งนักเรียนเข้ าร่ วมแข่ งขันประกวด Animation
  1) ระดับชั้น ม.4 – ม.6
1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น...................
2. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น...................
3. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น...................

ครู ผ้ ูควบคุม ...................................................................................................... เบอร์ ติดต่ อ ...................................
                                              (                          )
                                              ตาแหน่ ง ....................................................
                                                        .........../........../..........
                        ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                             การแข่ งขันซู โดกุ
                         กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
                          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่ งเสริ มนักเรี ยนให้แสดงออกถึงความรู ้ ความสามารถความถนัดของตน
            ั
     2. เพื่อให้นกเรี ยนได้รับความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากบทเรี ยน
                  ั
     3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อนดีระหว่างสถานศึกษา
กติกา/วิธีการแข่ งขัน
     1. ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย          ป.4 – 6 จานวน      4 คน
     2. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น          ม. 1 - 3 จานวน     4 คน
เกณฑ์ การตัดสิ น
                      ั่
     ตามกติกาของการเล่นซูโดกุทวไป มีการจับเวลาในแต่ละครั้ง
     ครั้งแรกคัดเหลือ 50 คน
     ครั้งที่ 2 คัดเหลือ 25 คน
     ครั้งที่ 3 คัดเหลือ 5 คน แล้วชิงที่ 1 - 3
รางวัล
การแข่ งขันแต่ ละประเภท มี 3 รางวัล
     ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป. 4 – 6 )
         รางวัลชนะเลิศ            1    รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตรั
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       1                   ั
                                รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      1    รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร ั
                                 ั
        นักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันทุกคนได้รับเกียรติบตร
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ( ม. 1 – 3 )
         รางวัลชนะเลิศ            1    รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร  ั
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       1    รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร   ั
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      1    รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร    ั
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
       นักเรี ยนระดับ ป. 4 – ม.3 ปี การศึกษา 2553
       โรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 4 คน
       นักเรี ยนที่จะร่ วมการแข่งขันต้องแจ้งรายชื่อล่วงหน้าภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
อุปกรณ์
       ผูเ้ ข้าแข่งขัน ต้องนาปากกาหรื อดินสอมาคนละ 1 ด้าม พร้อมยางลบ
คณะกรรมการตัดสิ น
       คณะครู – อาจารย์ ที่ปรึ กษาชมรมซูโดกุ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
       คณะกรรมการนักเรี ยนชมรมซูโดกุ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
       การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นเอกฉันท์
กาหนดการแข่ งขัน
       08.00 น. – 08.45น.        รายงานตัว
       08.00 น. – 15.30 น.        ดาเนินการแข่งขัน
       16.00น.              ประกาศผลรางวัล
สถานทีจัดการแข่ งขัน ห้องเรี ยน ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 ชั้น 4 อาคารอัสสัมชัญ
      ่
ครู ผ้ ูรับผิดชอบ
      มิสอรชร จันทรฉาย       ม.สันชัย สุ ขเสมา
                ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม 0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113
                    Fax 0-2421-8121 E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน      ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
หรือส่ งตามทีอยู่   ่
                     ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                       เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                         กรุ งเทพมหานคร 10160
                ACT GREEN ACADEMIC FAIR
               ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน Sudoku
                แข่งขันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
     =================================================================

โรงเรี ยน………………………………………………………………………………………………….
รายการแข่งขัน Sudoku
           ประถมศึกษาปี ที่4 – 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3

** หมายเหตุ นักเรี ยนเข้ าร่วมการแข่งขัน โรงเรี ยนละ 3 คน

ผู้เล่นคนที่ 1  ชื่อ___________________________________สกุล____________________________
                    ้
         กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
         ชื่อ______________________________________สกุล___________________________
                     ้
         กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
ผู้เล่นคนที่ 2 ชื่อ___________________________________สกุล____________________________
                      ้
         กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
         ชื่อ______________________________________สกุล___________________________
                       ้
         กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
ผู้เล่นคนที่ 3 ชื่อ___________________________________สกุล____________________________
                        ้
         กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
         ชื่อ______________________________________สกุล___________________________
                         ้
         กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
อาจารย์ที่ปรึกษา______________________________________________________________________
    ิ
เบอร์ ตดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา_____________________________________________________________
** หมายเหตุ
   - กรุณากรอกใบสมัครด้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วน
   - รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
   - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 – 8079555-63 ต่อ 112
     หรื อ มาสเตอร์สันชัย สุ ขเสมา 081 -6218197
                       ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                           การแข่ งขันเกม 24
                       กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
                         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
กติกา / วิธีการแข่ งขัน
  1. การแข่งขันแบ่งเป็ น รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
  2. กาหนดตัวเลขโดด 4 จานวน
  3. นาตัวเลขโดดทั้ง 4 จานวน ดาเนินการโดยการบวก ลบ คูณ หาร เพื่อให้ได้ 24
                    ่ ั
  4. การแข่งขันแบ่งเป็ นรอบ ๆ ขึ้นอยูกบจานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
              ่
  5. นาผูเ้ ข้าแข่งขันที่ผานเข้ารอบ มาแข่งรอบชิงชนะเลิศ
เกณฑ์ การตัดสิ น
      ้
  - ผูที่ได้คะแนนสู งสุ ดในแต่ละรอบ 3 ลาดับ มาแข่งขันในรอบชนะเลิศ
รางวัล ช่ วงชั้นที่ 1 และ 2
     รางวัลชนะเลิศ                            ั
                        ได้ รับถ้ วยรางวัลและเกียรติบตร
    รองชนะเลิศอันดับที่ 1                   ั
                          ได้ รับเกียรติบตร
    รองชนะเลิศอันดับที่ 2                   ั
                          ได้ รับเกียรติบตร

ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
    1. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.4 – ป.6 )
    2. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ( ม.1 – ม.3 )
ประเภทการแข่ งขัน
       การแข่งขันมี 2 กลุ่ม
    1. กลุ่มประถมศึกษา
    2. กลุ่มมัธยมศึกษา
กาหนดการแข่ งขัน
    เวลา 8.00 – 15.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
      ่
สถานทีแข่ งขัน
     ห้องเรี ยน ม.1/4, ม.1/5 ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ
ครู ผ้ ูรับผิดชอบ
   1. มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์
   2. มิสหิรัญยา กลีบกมล
   3. มิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
         ิ
   4. มิสศิริวมล จาดทอง
   5. มิสณัฏฐารัตน์ จ่าราช
            ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม  0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113
                Fax 0-2421-8121 E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
       ่
หรือส่ งตามทีอยู่
                   ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                    เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                       กรุ งเทพมหานคร 10160
                      ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                        ใบสมัครแข่ งขันเกม24

    ข้าพเจ้า ……………………………………………………
ผูอานวยการ/รองผูอานวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยน …………………………………..…………..
 ้        ้
อาเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11110 หมายเลขโทรศัพท์ ……................................................
    ขอส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
   ช่วงชั้นที่ 1 (ป.4-ป.6)
    ประเภทบุคคล 1. ………………………………………………………………….……………..………………….
             2. ……………………………………………………………………………....………………….
    ประเภททีม 1. ………………………………………………………………………………..………………….
             2. ……………………………………………………………………..…………………………..
      ู้
    ครู ผควบคุม …………………………………………….................. หมายเลขโทรศัพท์ ………..……………..
   ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1-ม.3)
    ประเภทบุคคล 1. …………………………………………………………………………….…..………………….
           2. ………………………………………………………………………….…..…………………..
    ประเภททีม 1. …………………………………………………………………………...........…………………..
           2. ……………………………………………………………….…………….…………………...
       ู้
    ครู ผควบคุม ………………………................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ……………………..
                              ลงชื่อ  ………..………………………...
                                   ( ……………………….……….. )
                        ผูอานวยการ/รองผูอานวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
                         ้       ้
                       ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                           การแข่ งขันเอแม็ท
                        กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
                         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
กติกา / วิธีการแข่ งขัน
    - นักเรี ยนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการแข่งขัน
    - นักเรี ยนจับฉลากเพื่อจับคู่การแข่งขัน (รอบที่ 1)
    - ทีมที่ชนะการแข่งขันในรอบที่ 1 จับฉลากเพื่อแข่งขันใน (รอบที่ 2 )
    - ทีมที่ชนะการแข่งขันในรอบที่ 2 จับฉลากเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
    1. ในการลงแต่ละครั้ง (Turn ) ให้ผเู ้ ล่นลงเบี้ยกี่ตวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดาน
                               ั
       เพื่อให้เกิดเป็ นสมการคณิ ตศาสตร์ ใหม่ที่ถูกต้อง
    2. การลงครั้งแรกต้องต่อกับช่องดาวบนกระดาน
    3. การคิดคะแนน นาคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมการมาบวกกัน
       หากลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนนพิเศษจะได้คะแนนเพิ่ม ดังนี้
       ช่องสี แดง นาคะแนนของทั้งสมการคูณสาม
       ช่องสี เหลือง นาคะแนนของทั้งสมการคูณสอง
                          ั
       ช่องสี ฟ้า นาคะแนนของตัวเบี้ยที่ทบช่องคูณสามและ
                           ั
       ช่องสี ส้ม นาคะแนนของตัวเบี้ยที่ทบช่องคูณสอง
    4. การสิ้ นสุ ดเกม มีสองกรณี คือ
                                       ่
       - เมื่อเบี้ยในถุงหมด และผูเ้ ล่นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยูจนหมด หรื อ
       - เมื่อผูเ้ ล่นทั้ง 2 ฝ่ ายมีการเล่นไปแล้ว และหลังจากนั้นไม่มีการลงเบี้ยในกระดานติดต่อกันรวม 6 ครั้ง
เกณฑ์ การตัดสิ น
       ทีมที่สามารถทาคะแนนได้มากที่สุดในแต่ละเกมเป็ นผูชนะ     ้
รางวัล
       1. รางวัลชนะเลิศ               จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตรั
       2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร ั
       3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร  ั
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
    1. นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน
    2. นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จานวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน
    3. นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จานวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน
กาหนดการแข่ งขัน
   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 15.30 น.
      ่
สถานทีจัดการแข่ งขัน
   ห้องเรี ยน ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 อาคารอัสสัมชัญ
                    ่
ครู ผ้ ูรับผิดชอบติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
   มิสสุ ปรี ยชาติ สังข์ทองจีน               ั
                      มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพฒน์มงคล
   ม.ไตรวุฒิ เอี่ยมสอาด         มิสรัตติยา ลีละวัฒนพันธุ์

            ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม  0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113 Fax 0-2421-8121
                E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
       ่
หรือส่ งตามทีอยู่
                    ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                     เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                        กรุ งเทพมหานคร 10160
                ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน A – Math
                 แข่งขันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
      =================================================================
โรงเรี ยน………………………………………………………………………………………………….
รายการแข่งขัน A – Math
        รุ่นประถมปี ที่ 1 -6    มัธยมศึกษาปี ที่1 – 3    มัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6

** หมายเหตุ นักเรี ยนเข้ าร่วมการแข่งขันทีมละ 2 คน โรงเรี ยนละ 2 ทีม

ทีมที่ 1    ชื่อ______________________________________สกุล___________________________
                  ้
        กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
        ชื่อ______________________________________สกุล___________________________
                   ้
        กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________

ทีมที่ 2    ชื่อ______________________________________สกุล___________________________
                  ้
        กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________
        ชื่อ______________________________________สกุล___________________________
                   ้
        กาลังศึกษาในระดับชัน____________________________________________________

อาจารย์ที่ปรึกษา______________________________________________________________________
    ิ
เบอร์ ตดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา_____________________________________________________________

** หมายเหตุ
  - กรุณากรอกใบสมัครด้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วน
  - รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 – 8079555-63 ต่อ 112
                ั
   หรื อ มิสจันทร์ เพ็ญ จงพิพฒน์มงคล 089 -1134486
                          ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                              การแข่ งขันหมากกระดาน
                            กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
                            วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
กติกา / วิธีการแข่ งขัน
การ แพ้-ชนะ
รุ กขุนจน
                    ่
      ฝ่ ายไล่เดินเข้ารุ ก(การขู่วาจะกินขุน) แล้ว
                     ุ   ้
      1. ฝ่ ายหนีไม่สามารถหนีขน ให้พนตากินของฝ่ ายไล่ได้
      2. ฝ่ ายหนีไม่สามารถป้ องกันขุน จากตารุ กของฝ่ ายไล่ได้ (กรณี ใช้เรื อรุ ก)
                         ู่
      3. ฝ่ ายหนีไม่สามารถกินตัวรุ ก(ที่ข่วาจะกินขุน)ได้
ยอมแพ้
      เห็นท่าไม่ดี หรื อไม่มีประโยชน์ที่จะทู่ซ้ ีเล่นต่อไป ก็ยอมแพ้ และแน่นอนฝ่ ายที่ยอมแพ้ ก็ตองเป็ นฝ่ ายแพ้ ส่วนอีกฝ่ ายก็ชนะ
                                                  ้
หมดเวลา( กาหนดให้ ในการเดินหมากแต่ ละตัวภายใน 20 วินาที )
      ในกรณี ที่มีกาหนดเวลา ฝ่ ายใดไม่สามารถควบคุมเวลาของตนได้ ย่อมเป็ นฝ่ ายแพ้
การเสมอ
เข้ าตาอับ
                                                     ่
      เมื่อฝ่ ายหนึ่ง ไม่มีตาเดินที่สามารถจะเดินได้ หรื อถ้าเดินแล้วจะถูกกินขุน เรี ยกปรากฏการณ์น้ ีวา การเข้าตาอับ ให้เสมอกัน
      (โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้รุกขุนฝ่ ายเรา)
ตกลงเสมอ
                                                ุ
      เมื่อทั้งสองฝ่ ายยินยอมพร้อมใจกัน เพราะเห็นว่าไม่มีทางที่แต่ละฝ่ าย จะสามารถไล่ขนฝ่ ายตรงข้ามถึงจนได้
   ้
เดินซา, รุ กล้ อ
      ถ้ารู ปของตัวหมากบนกระดาน มีตาแหน่งซ้ ากันถึง 3 ครั้ง 3 ครา ให้ถือว่าเสมอกัน
นับครบ
      เมื่อมีการนับศักดิ์กระดาน หรื อศักดิ์หมากแล้วฝ่ ายหนีสามารถหนีรอดได้ จนนับครบถ้วนตามกฎ ให้ถือว่าเสมอกัน
การนับศักดิ์หมาก
       เมื่อฝ่ ายที่ขอนับมีเหลือเพียงขุนตัวเดียว และฝ่ ายไล่ไม่เหลือเบี้ยควา ให้เริ่ มนับโดยดูศกดิ์หมากของฝ่ ายไล่
                                          ่         ั
       โดยเมื่อนับไปถึงตาสุดท้ายแล้วฝ่ ายไล่ไม่สามารถรุ กจน ให้ถือว่าเสมอ
       การเริ่ มนับ โดยนับตัวหมากที่เหลือทั้งกระดานทั้งสองฝ่ าย แล้วเริ่ มที่เลขถัดไป เช่นเหลือทั้งหมด 5 ตัว ก็ให้เริ่ มนับขึ้นต้นที่ 6
       ทั้งนี้การเลือกนับศักดิ์หมาก เป็ นสิ ทธิของฝ่ ายหนีที่จะเลือกศักดิ์ที่นอยที่สุดได้
                                           ้
ไม่ มี ม้ า, โคน, เรือ นับ 64
ม้ า 1 ตัว นับ 64 , 2 ตัว นับ 32
โคน 1 ตัว นับ 44 , 2 ตัว นับ 22
เรือ 1 ตัว นับ 16 , 2 ตัว นับ 8
การนับศักดิ์กระดาน
     เมื่อฝ่ ายที่ขอนับเหลือหมากเป็ นรอง แต่ไม่ได้เหลือขุนตัวเดียว และทั้งสองฝ่ ายไม่เหลือเบี้ยคว่า ให้เริ่ มนับโดยขึ้นต้นที่ 1 เสมอ
     และนับไปจนถึง 64 ถ้าตาสุดท้ายยังไม่จน ให้ถือว่าเสมอกัน
                     กติกาหมากฮอสไทย ( 8 ตัว )
        ั่
เดินหมากตามปกติทวไป ฮอส สามารถกินถอยหน้าหลังได้ในคราวเดียว

***หมากป้ อง คือ หมากรุ กที่ฝ่ายรุ ก รุ กขุนอีกฝ่ ายครั้งแรก แล้วอีกฝ่ ายจับขุนหนี ถือว่าฝ่ ายรุ กเป็ นฝ่ ายชนะ

เกณฑ์ การตัดสิน
                                        ั
                               การแข่ งขัน ( แพ้ คดออก )
หมากรุ ก
      รอบแรก 2 กระดาน ใครชนะมากที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ (ชนะทั้ง 2 หรื อชนะ 1 เสมอ 1)
        ้                             ั
      แต่ถาเสมอกัน กรณี ที่ 1 ผลัดกันแพ้ชนะอย่างละ 1 กระดาน ให้ต้ งกระดานที่ 3 เพื่อหา
                     ้    ้                    ั              ้
                    ผูชนะแต่ถาผลออกมาเสมอกันในกระดานที่ 3 ให้ตดสิ นด้วยหมากป้ อง 1 กระดานเพื่อหาผูชนะ
                                ้
              กรณี ที่ 2 เสมอทั้ง 2 กระดาน ไม่ตองตั้งกระดานที่ 3 ให้ใช้หมากป้ อง 1
                    กระดานตัดสิ นเลย
      รอบชิง 3 กระดาน ใครชนะมากที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ
         ้          ั        ้
      แต่ถาเสมอกันทุกกรณี ให้ต้ งกระดานที่ 4 แต่ถายังเสมออีกให้ใช้หมากป้ องตัดสิ น 1 กระดาน
หมากฮอส
    รอบแรก 3 กระดาน ใครชนะมากที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ
    รอบชิง 5 กระดาน ใครชนะมากที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ
                           ั
    *** ถ้าผลการแพ้ชนะจานวนกระดานเสมอกัน ให้ต้งอีก 1
          ่ ้
    กระดานแต่วาไม่ตองเล่นจนจบฝ่ ายใดเข้าฮอสเป็ นตัวแรกก่อนเป็ นฝ่ ายชนะไปเลย
หมายเหตุ การตัดสิ น(จานวนกระดาน)อาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเวลาไม่พอ จะแจ้งให้ทราบในขณะนั้น

                                 ประเภทรางวัล
1. หมากฮอส
    ช่วงชั้นที่ 2     ม.1-ม.3
               รางวัลที่ 1             ั
                      ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร
               รางวัลที่ 2      ั
                      เกียรติบตร
               รางวัลที่ 3  เกียรติบตรั
      ช่วงชั้นที่ 3   ม.4-ม.6
               รางวัลที่ 1             ั
                      ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร
               รางวัลที่ 2      ั
                      เกียรติบตร
               รางวัลที่ 3  เกียรติบตรั
2. หมากรุ ก
    ช่วงชั้นที่ 2     ม.1-ม.3
                                 ั
               รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร
                         ั
               รางวัลที่ 2 เกียรติบตร
                            ั
                  รางวัลที่ 3 เกียรติบตร
       ช่วงชั้นที่ 3     ม.4-ม.6
                                   ั
                  รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตร
                  รางวัลที่ 2 เกียรติบตรั
                  รางวัลที่ 3 เกียรติบตร ั
หมายเหตุ : ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกท่ าน จะได้ รับเกียรติบัตร
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
       นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 และ 3

กาหนดการแข่ งขัน
       วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2553
     ่ั
สถานทีจดการแข่ งขัน
       ห้องเรี ยน ม.2/8 , ม.2/9 ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ
                     ่
ครู ผู้รับผิดชอบติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
       ม.ธนพัต สุลานาจ 085 – 9797189 s_wee4524@hotmail.com

       ่
หรือส่ งตามทีอยู่
                         ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                           เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                             กรุ งเทพมหานคร 10160
                                       ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                                        ใบสมัครแข่ งขันทางคณิตศาสตร์
      ข้าพเจ้า..................................................................................ผูอานวยการ/รองผูอานวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
                                                      ้             ้
โรงเรี ยน...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................
      ขอส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขันความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
หมากฮอส ( ประเภทเดียว )     ่
ช่วงชั้นที่.....2.......
    1. ..............................................................................................................................................................................................................
    2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    3. …………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
    4. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
ช่วงชั้นที่.....3.......
    1. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    2. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    3. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    4. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
หมากรุก ( ประเภทเดียว )    ่
ช่วงชั้นที่.....2.......
    1. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    2. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    3. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    4. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
ช่วงชั้นที่.....3.......
    1. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    2. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    3. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
    4. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
   ู้
ครู ผควบคุม.......................................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................

                               ลงชื่อ..............................................................
                                  (.............................................................)
                        ผูอานวยการ/รองผูอานวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
                         ้       ้
                        ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                          การแข่ งขัน “ประกวดเล่านิทาน”
                                   ิ
                              งานศูนย์ วทยบริการ
                          วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1. กติกาการแข่ งขัน
    1.3 คุณสมบัติผเู ้ ข้าแข่งขัน
       1.1.1 ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปี ที่ 1-6)
       1.1.2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6)
       1.1.3 แข่งขันเป็ นรายบุคคล
       1.1.4 โรงเรี ยนละ 2 คน (ระดับประถมศึกษา 1 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน)
    1.2 รายละเอียดการแข่งขัน
       1.2.1 นักเรี ยนเตรี ยมนิทานที่จะเล่า (เป็ นนิทานแบบไทยๆ นิทานพื้นบ้าน หรื อตานานต่างๆ) นามามอบให้คณะกรรมการ 3 ชุด
       1.2.2 เวลาที่ใช้ในการเล่าไม่เกิน 10 นาที และสามารถมีอุปกรณ์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
       1.2.3 การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นข้อยุติ

2. เกณฑ์ การตัดสิน
           ้            ้
    2.1 คัดเลือกผูได้คะแนนสูงสุด เป็ นผูชนะเลิศ
       ้
    2.2 ผูได้คะแนนรองลงมา เป็ นรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 ตามลาดับ
    2.3 เกณฑ์การให้คะแนน
       2.3.1 ถูกต้องตามเนื้อเรื่ อง           20      คะแนน
       2.3.2 การใช้น้ าเสี ยงสอดคล้องกับตัวละครสม่าเสมอ 20      คะแนน
       2.3.3 ความต่อเนื่องของเรื่ องที่เล่า       20      คะแนน
       2.3.4 ความถูกต้องการใช้ภาษา           20      คะแนน
       2.3.5 การใส่อารมณ์ และความรู ้สึก        20      คะแนน
          รวมคะแนน                  100     คะแนน

3. รางวัล
    3.1  รางวัลชนะเลิศ          ทุนการศึกษา 500 บาท  พร้อม “ประกาศเกียรติคุณ”
    3.2  รองชนะเลิศ อันดับ 1       ทุนการศึกษา 300 บาท  พร้อม “ประกาศเกียรติคุณ”
    3.3  รองชนะเลิศ อันดับ 2       ทุนการศึกษา 200 บาท  พร้อม “ประกาศเกียรติคุณ”
    3.4  ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันทุกคนได้รับ “ประกาศเกียรติคุณ”
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ประกวดเล่านิทาน                                   หน้า 2

4. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน / ระดับชั้น / ช่ วงชั้น
      4.1 นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา (ประถมศึกษาปี ที่ 1-6)
      4.2 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6)

5. ประเภทการแข่ งขัน (โรงเรี ยนละไม่เกิน 1 คน)
    5.1 ประกวดเล่านิทานระดับประถมศึกษา
    5.2 ประกวดเล่านิทานระดับมัธยมศึกษา

6. กาหนดการแข่ งขัน
       วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
       รายงานตัว         เวลา 08.30 - 09.00 น.
       แข่ งขัน         ระดับประถมศึกษา       เวลา 09.00 – 12.00 น.
                    ระดับมัธยมศึกษา       เวลา 13.00 – 15.00 น.
8. สถานทีรายงานตัว
       ่             ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร
9. สถานทีแข่ งขัน
        ่            ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร
10. ครู ผู้รับผิดชอบ          มิสพัชรี วรรณ คุณชื่น  081-5624252
                    E-mail : patchree@act.ac.th
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
             ่      ฝ่ ายวิชาการ  02-807-9555 ต่อ 330 E-mail : act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน     ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                     02-421-8121

หรือส่ งตามทีอยู่
       ่               ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                       เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                        จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
                              ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                          การแข่ งขันสร้ างสรรค์ ผลงาน “ประกวดเล่านิทาน”
                                       ิ
                                  งานศูนย์ วทยบริการ
                            ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา
                              วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้าพเจ้า …………………………..……...………………………………………….….………. ตาแหน่ง ……………………..…………..…….
โรงเรี ยน ………………………………...……….… เลขที่ ...................... หมู่ .......... ตาบล ………………… อาเภอ ………..……………
จังหวัด ……...…………. รหัส …..…..…...….  ……………………..…….…….  .................................... ...…………….…….….
E-mail …………...………………………………………………………………………………………………………...………………..….…
ขอส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมการแข่ งขัน (โรงเรียนละไม่ เกิน 1 คน) ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
    ลาดับ                         ชื่อ – ชื่อสกุล            กาลังเรียนชั้น
     1ระดับมัธยมศึกษา
    ลาดับ                                    ชื่อ – ชื่อสกุล                                    กาลังเรียนชั้น
     1
                                      ู้
    ลงชื่อ ....................................................... ครู ผควบคุม                                             ู้
                                                   ลงชื่อ ........................................................ ครู ผฝึกสอน
       (......................................................)                    (......................................................)
        .............................................                         .............................................                        ลงชื่อ ......................................................................
                            (...................................................................)
                                         ้
                                        ผูอานวยการ
    หมายเหตุ                ่
                 ส่ งใบสมัครทีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                     ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                      การแข่ งขันตอบปัญหาวิชาการ

 1. กติกาการแข่ งขัน / เกณฑ์ การตัดสิ น
    1.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 2 รอบ
      รอบแรก คาถามจานวน 30 ข้อ มี 4 ตัวเลือก เวลาทาข้อสอบ 1 ชัวโมง ทาในกระดาษข้อสอบ
                                      ่
      โดยผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันแต่ละคนทาข้อสอบคนละชุดแล้วนาคะแนนทั้ง 2 คนมารวมกัน โดยทีมที่มีคะแนนรวม
      สู งสุ ด 10 ทีม เข้าแข่งขันในรอบสองต่อไป
      รอบทีสอง คาถามจานวน 10 ข้อ เป็ นการเขียนคาตอบเป็ นทีม
          ่
    1.2 ข้อคาถามในแต่ละรอบประกอบด้วยเนื้อหา 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
      ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตามช่วงชั้นของนักเรี ยน
   1.3 สาหรับทีมที่มีคะแนนเท่ากัน จะใช้ขอคาถามสารองเพื่อตัดสิ น โดยสุ่ มเลือกคาถามที่เตรี ยมไว้
                        ้
   1.4 การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด

 2. รางวัลทุกรายการ
-    รางวัลชนะเลิศ                ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร ั
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                        ั
                           ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตรั
     นักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขันทุกคนได้รับเกียรติบตรั

 3. ผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
     ส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมแข่ งขันได้ โรงเรียนละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน
-        ระดับชั้น ป.4 – ป.6
-        ระดับชั้น ม.1 – ม.3
-        ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 4. สถานที่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร
 การแข่งขันตอบปั ญหาวิชาการ                                      หน้า 25. กาหนดการแข่ งขัน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
  รายงานตัว                     เวลา  8.30 – 9.00 น.   ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร
  รอบแรก     ทุกรายการ             เวลา  9.00 – 10.00 น.   ห้อง Computer (ตามประกาศ)
  รอบที่สอง    ระดับชั้น ป.4 – ป. 6       เวลา  10.40 – 12.10 น.  ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร
  รอบที่สอง    ระดับชั้น ม.1 – ม.3        เวลา  13.00 – 14.20 น.  ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร
  รอบที่สอง    ระดับชั้น ม.4 – ม. 6       เวลา  14.30 – 16.00 น.  ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร

6. ผู้รับผิดชอบ             ุ
               มาสเตอร์ยทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
               081 – 383 – 3595 / 8918@hotmail.co.th

7. ส่ งใบตอบรับ        ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                                   ใบตอบรับการเข้ าร่ วมแข่ งขันทางวิชาการ

โรงเรียน ...................................................................................................................................................................................
 ่
ทีอยู่ .........................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ............................................................................ เบอร์ โทรสาร .....................................................................
มีความประสงค์ ส่งนักเรียนเข้ าร่ วมแข่ งขันทางวิชาการ

 1) ระดับชั้น ป.4 – ป.6
   ทีมที่ 1
   1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น .....................
   2. ชื่อ ........................................................... นามสกุล ........................................................... ระดับชั้น .....................
   ทีมที่ 2
   1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น .....................
   2. ชื่อ ........................................................... นามสกุล ........................................................... ระดับชั้น .....................
                                                                 ิ
  ครู ผู้ควบคุม ...................................................................................................... เบอร์ ตดต่ อ ...........................................
2) ระดับชั้น ม.1 – ม.3
   ทีมที่ 1
   1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น .....................
   2. ชื่อ ........................................................... นามสกุล ........................................................... ระดับชั้น .....................
   ทีมที่ 2
   1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น .....................
   2. ชื่อ ........................................................... นามสกุล ........................................................... ระดับชั้น .....................
                                                                  ิ
  ครู ผู้ควบคุม ...................................................................................................... เบอร์ ตดต่ อ ...........................................
3) ระดับชั้น ม.4 – ม.6
   ทีมที่ 1
   1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น .....................
   2. ชื่อ ........................................................... นามสกุล ........................................................... ระดับชั้น .....................
   ทีมที่ 2
   1. ชื่อ ......................................................... นามสกุล ............................................................ ระดับชั้น .....................
   2. ชื่อ ........................................................... นามสกุล ........................................................... ระดับชั้น .....................
                                                                   ิ
  ครู ผู้ควบคุม ...................................................................................................... เบอร์ ตดต่ อ ...........................................                                                         (                             )
                                                       ตาแหน่ ง ....................................................
                                                                  .........../........../..........
                    ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                การแข่ งขัน ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ( English Quiz)
                    กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
                      วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553
คุณสมบัติผ้ ูเข้ าแข่ งขัน
       เป็ นนักเรี ยนชาย/หญิง ภาคปกติ/สามัญ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
กติกา / วิธีการแข่ งขัน
   1. ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียน
   2. ดาเนิ นการแข่งขันตามกาหนดการ
   3. การแข่งขันมีเพียงรอบเดียว คาถาม ทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
   4. ฟังคาถามจากกรรมการ และเขียนเฉพาะคาตอบ ใส่ แผ่นกระดาษคาตอบ
    5. จับเวลาตอบคาถาม ข้อละ 1 นาที (มีกริ่ งสัญญาณเตือนหมดเวลา)
ลักษณะคาถาม
       เป็ นคาถามเกี่ยวกับความรู ้ ทักษะ ภาษาอังกฤษ และความรู ้ทวไป  ั่
เกณฑ์ การตัดสิ น
   1. คะแนนเต็ม 15 คะแนน จัดอันดับโรงเรี ยนที่ได้คะแนนสู งสุ ด อันดับที่ 1- ที่ 3
   2. ในกรณี ที่มีโรงเรี ยนได้คะแนนอันดับที่ 1- ที่ 3 เท่ากัน จะใช้คาถามสารองทีละคาถาม ตัดสิ น
    3. ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด
รางวัล
   8.1 รางวัลชนะเลิศ                        ั
                        ถ้วยรางวัล และเกียรติบตร
   8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ถ้วยรางวัล และเกียรติบตรั
   8.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ถ้วยรางวัล และเกียรติบตร ั
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
   แข่งขันประเภทคู่ แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขัน 2 คน
   (ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) 2 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 2 คน)
ประเภทการแข่ งขัน
   แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
กาหนดการแข่ งขัน
   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
   ณ ห้องเรี ยน ม.1/2 อาคารอัสสัมชัญ
   09.00-09.30 น.      ลงทะเบียน
การแข่งขันตอบปั ญหาภาษาอังกฤษ                                  หน้า 2

     09.45-10.45 น.     ดาเนินการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
     10.45-11.45 น.     ดาเนินการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
     12.00-12.30 น.     ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล
         หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมประเภทการแข่ งขัน
        ่
  สถานทีแข่ งขัน
     ห้องเรี ยน ม.1/3 อาคารอัสสัมชัญ
  ครู ผ้ ูรับผิดชอบ
     9.1 มิสวีระวรรณ สุ ขสบาย        English Quiz ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
     โทรศัพท์ 02-8079-555 ต่อ 630      มือถือ 08-5058-5937
     9.2 มิสกรรณิ การ์ แสงเดือน       English Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
     โทรศัพท์ 02-8079-555 ต่อ 250      มือถือ 08-9217-5682
                ่
  ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม 0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113
                    Fax 0-2421-8121 E-mail : act.academic@hotmail.com
  ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน    ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
          ่
  หรือส่ งตามทีอยู่
                  ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                    เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                      กรุ งเทพมหานคร 10160
                          ใบสมัครการแข่ งขัน
                     การตอบปั ญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)
                      กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
                  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องเรี ยน ม.1/2 อาคารอัสสัมชัญ

     ข้าพเจ้า …………………………..……...……….….…… ตาแหน่ง …………………..………………….
โรงเรี ยน ………………………………...……….… เลขที่ ................ หมู่ ........ ถนน ……………………………..
ตาบล/แขวง ………….……..… อาเภอ/เขต …….…………… จังหวัด ……….…………. รหัสไปรษณี ย ์ …..…….
โทรศัพท์ …………………..…….……. ต่อ …..….. โทรสาร …………………..…….……
     ขอส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)
 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ลาดับ       ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)           ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      ชั้น
 1                                              ป. .........
 2                                              ป. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ          ชื่อ-นามสกุล (ครู )         ตาแหน่ง / หน้าที่     เบอร์มือถือ
 1
 2
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ลาดับ      ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)              ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)                  ชั้น
 1                                                             ม. .........
 2                                                             ม. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ครู )             ตาแหน่ง / หน้าที่               เบอร์มือถือ
 1
 2
                                   ลงชื่อ .............................................
                                     ( .................................................. )
                                   ตาแหน่ง …………………………
                                             ..… / ….. / …..
หมายเหตุ : ส่งใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี โทรสาร 02-421-8121 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                    ACT GREEN ACADEMIC FAIR
            การแข่ งขัน การกล่ าวสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest)
                     กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
                        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
คุณสมบัติผ้ ูเข้ าแข่ งขัน
  เป็ นนักเรี ยนชาย/หญิง ภาคปกติ/สามัญ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
กติกา/วิธีการแข่ งขัน
  1 . ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียน และส่ ง Script (ต้นฉบับ) ที่จะกล่าวสุ นทรพจน์ ให้คณะกรรมการ 4 ชุด โดยพิมพ์ใส่
      กระดาษ A4 ตัวอักษร Cordia New 16
  2. จับฉลากลาดับคิวที่จะพูดก่อน-หลัง เวลา 09.30 น. ที่โต๊ะลงทะเบียน
  3. ดาเนินการแข่งขันตามกาหนดการ และลาดับคิวที่จบฉลากได้ ั
  4. กาหนดเวลาในการกล่าวสุ นทรพจน์คนละ 5 นาที (มีกริ่ งสัญญาณเตือนสั้น 1 ครั้ง นาทีที่ 4 และ 2 ครั้งยาว นาทีที่ 5
                     ั
     หมดเวลา) (+ หรื อ – 1 นาที ไม่ตดคะแนน ใช้เวลาน้อยหรื อเกินกว่ากว่าที่กาหนดตัดนาทีละ 1คะแนน)
  5. การแข่งขันมีเพียงรอบเดียว
หัวข้ อสุ นทรพจน์
  “How to preserve energy and environment as a student”
  (การอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในฐานะนักเรี ยน)
เกณฑ์ การตัดสิ น
  1. เนื้อหา (Content)
     เนื้อหาสาระ (Content)                     10 คะแนน
     ความถูกต้องของภาษา (Accuracy)                 5 คะแนน
  2 . การพูด (Speaking)
     การออกเสี ยง (Pronunciation)                  5 คะแนน
     ความคล่องแคล่ว (Fluency)                    5 คะแนน
     การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับ (Language Level)           5 คะแนน
  3. การถ่ายทอด (Presentation)
     น้ าเสี ยง (Tone)                       5 คะแนน
     การสร้างความประทับใจ (Impression)               5 คะแนน
     บุคลิก ท่าทาง (Personality)                  5 คะแนน
  4. เวลา (Time)
     การใช้เวลาพูดในระยะเวลาที่กาหนด (Time Limit)          5 คะแนน
 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ                                  หน้า 2


    รวมคะแนนเต็ม (Total)                        50  คะแนน
    หมายเหตุ : ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด
รางวัล
   1. รางวัลชนะเลิศ          ถ้วยรางวัล และเกียรติบตร  ั
   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบตร      ั
   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และเกียรติบตร       ั
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
        แข่งขันประเภทเดี่ยว แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขัน 1 คน
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 1 คน)
ประเภทการแข่ งขัน
        แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
กาหนดการแข่ งขัน
   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
   09.00-09.30 น.       ลงทะเบียน
   09.45-10.45 น.       ดาเนินการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
   10.45-11.45 น.       ดาเนินการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
   12.00-12.30 น.       ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล
        หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
       ่
สถานทีจัดการแข่ งขัน
        ณ ห้องเรี ยน ม.1/1 อาคารอัสสัมชัญ
ครู ผ้ ูรับผิดชอบ
   1. มิสปิ ยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์       English Speech Contest ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
      โทรศัพท์ 02-8079-555 ต่อ 460 มือถือ 08-6796-4072
   2. มิสสายสุ นีย ์ จันทร์พงษ์ English Speech Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
      โทรศัพท์ 02-8079-555 ต่อ 250 มือถือ 08-9523-7272
               ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม 0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113
                    Fax 0-2421-8121 E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน      ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
หรือส่ งตามทีอยู่  ่             ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                     เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                       กรุ งเทพมหานคร 10160
                การกล่ าวสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest)
                      กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
                  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องเรี ยน ม.1/1 อาคารอัสสัมชัญ

     ข้าพเจ้า …………………………..……...……….….…… ตาแหน่ง …………………..………………….
โรงเรี ยน ………………………………...……….… เลขที่ ................ หมู่ ........ ถนน ……………………………..
ตาบล/แขวง ………….……..… อาเภอ/เขต …….…………… จังหวัด ……….…………. รหัสไปรษณี ย ์ …..…….
โทรศัพท์ …………………..…….……. ต่อ …..….. โทรสาร …………………..…….……

    ขอส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันการกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest)
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
ลาดับ       ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)            ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      ชั้น
 1                                               ป. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ครู )          ตาแหน่ง / หน้าที่      เบอร์มือถือ
 1
 2

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ลาดับ      ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)              ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)                  ชั้น
 1                                                             ม. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ครู )             ตาแหน่ง / หน้าที่               เบอร์มือถือ
 1
 2

                                   ลงชื่อ .............................................
                                     ( .................................................. )
                                   ตาแหน่ง …………………………
                                             ..… / ….. / …..
หมายเหตุ : ส่งใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี โทรสาร 02-421-8121 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                     ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                     การแข่ งขันภาษาจีน 中文比赛
                งานการสอนภาษาต่ างประเทศ (Foreign Language Teaching)
                    ณ ห้ องเรียน G 10A อาคารอิลเดอฟองโซ
                        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
       ิ
คุณสมบัตผู้เข้ าแข่ งขัน
       - เป็ นนักเรี ยน เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
กติกา/วิธีการแข่ งขัน
       การแข่งขันภาษาจีนนักเรี ยนแต่ละทีมต้องเข้าแข่งขัน 2 รอบ
       - รอบที่ 1 : แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ในหัวข้อ “รณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน”
       - รอบที่ 2 : แข่งขันตอบคาถามภาษาจีน
เกณฑ์ การตัดสิน
       1. สาเนียง/ เนื้อหา/ ความคล่อง/ บุคลิกภาพ      20 คะแนน
       2. ตอบคาถาม                     20 คะแนน
       3. นาคะแนน 2 รอบมารวมกัน เรี ยงลาดับคะแนนจากสูงสุด 3 อันดับแรกได้รับรางวัล กรณี คะแนนเท่ากันให้
        แข่งขันตอบคาถามอีกครั้ง
       4. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุด
รางวัล
       1. ทีมที่คะแนนสูงสุด 3 ลาดับจะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
       2. รางวัลที่ 1,2 และ 3 รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตร  ั
       3. ทุกคนที่เข้าร่ วมการแข่งขันได้รับเกียรติบตร  ั
ประเภท และผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
       นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่    1-3 แต่ละโรงเรี ยนส่งได้จานวน 1 ทีม ๆ ละ 2 คน
กาหนดการแข่ งขัน
       วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-15.30 น.
     ่ั
สถานทีจดการแข่ งขัน
       ห้องเรี ยน G 10A อาคารอิลเดอฟองโซ
ครู ผู้รับผิดชอบ
       Mr.Sheng Yuan Ma        Mr.Di Zhang Ms.Bing Bai Mr.Lin Anhui ม.ทัสนันท์ ฤทธิ์เดช
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม ่       0-2807-9555-63 ต่อ 112, 113 Fax 0-2421-8121
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
หรือส่ งตามทีอยู่่
                       ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                        เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                           กรุ งเทพมหานคร 10160
                    ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                ใบสมัครการแข่ งขัน การแข่ งขันภาษาจีน 中文比赛
                        Foreign Language Teaching
                  11th November 2010 VENUE: St. Ildefonso Bldg G10A

     ข้าพเจ้า ……………..……...……….….…… ตาแหน่ง ……………………..………….…………….
โรงเรี ยน ……………………...……….… เลขที่ ..................... หมู่ ........ ถนน …….……………….…………
ตาบล/แขวง ……….……..… อาเภอ/เขต …….…………… จังหวัด ………………. รหัสไปรษณี ย ์ …..……. โทรศัพท์
……………………………………………..…. ต่อ …..….. โทรสาร …………………….…………
ขอส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วม การแข่ งขันภาษาจีน 中文比赛 (Foreign Language Teaching)
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)       ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      ชั้น
 1                                            ม. .........
 2                                            ม. .........
 3                                            ม. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ           ชื่อ-นามสกุล (ครู )      ตาแหน่ง / หน้าที่     เบอร์มือถือ
 1
 2

                                   ลงชื่อ .............................................
                                     ( .................................................. )
                                   ตาแหน่ง …………………………
                                             ..… / ….. / …..

หมายเหตุ : ส่งใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี โทรสาร 02-421-8121 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
                          ACT GREEN ACADEMIC FAIR
              SMART BRAIN       ( Math, Science, English and General knowledge. )
                           Foreign Language Teaching
                     11th November 2010 VENUE: St. Ildefonso Bldg G10B

 PARTICIPANTS

 a) Students must be of Thai nationality only.
 b) Students must be from regular program only and not from English Program.
 c) Students will compete in 2 categories,
    - Category A – P4-P6 will compete from 9:00 am to 12:00
    - Category B – M1-M3 will compete from 1:00 pm to 3:00pm

 MECHANICS OF QUIZ

 a) Registration to take part in the contest must be done 30 minutes prior to the contest.
 b) All the participants contesting in the quiz must follow the code of conduct.
 c) The contest will consist of two rounds, preliminary and final round.

RULES

    a) Each team will have 3 members.
    b) For the preliminary round the 20 participating teams will be taking objective test, which covers Math, Science, English and General
      knowledge.
    c) The top 10 teams from the preliminary round will qualify for the final round which will be an oral Quiz and will cover Math,
      Science, English and General knowledge.
    d) Each question will carry 1 mark. The team who will get the highest point will be declared as winner.
    e) All the questions will be asked in English only.
    f) Judges decision will be the final decision.
  PRIZES:
           1. FIRST PRIZE                     Trophy and certificate
           2. SECOND PRIZE                     Trophy and certificate
           3. THIRD PRIZE                     Trophy and certificate

         Note; All contestants will receive CERTIFICATE of RECOGNITION
ครู ผ้ ูรับผิดชอบ (in charge)
      - Mr.Ibungotom Chirom, มิสบุญสื บ แสงทอง ม.ประสม กิจสวัสดิ์
      และคณะครู ชาวต่างชาติ IEPโทรศัพท์ 02-8079-555 ต่อ 112,113
            ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม   0-2807-9555-63 ต่ อ 112, 113
                 Fax 0-2421-8121 E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
       ่
หรือส่ งตามทีอยู่
                ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                  เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                    กรุ งเทพมหานคร 10160
                   ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                  ใบสมัครการแข่ งขัน SMART BRAIN
                      Foreign Language Teaching
                11th November 2010 VENUE: St. Ildefonso Bldg G10B

ข้าพเจ้า ……………..……...……….……………….…… ตาแหน่ง ………………….โรงเรี ยน ……………………….…
เลขที่ ............ หมู่ ........ ถนน ……………ตาบล/แขวง ………...… อาเภอ/เขต …….…………… จังหวัด ……………….
รหัสไปรษณี ย ์ …..……. โทรศัพท์ …………………. ต่อ …..….. โทรสาร ……………
ขอส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วม SMART BRAIN (Foreign Language Teaching)
 ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
ลาดับ      ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)                   ชั้น
 1                                                         ป. .........
 2                                                         ป. .........
 3                                                         ป. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ครู )         ตาแหน่ง / หน้าที่                เบอร์มือถือ
 1
 2
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ลาดับ      ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)                   ชั้น
 1                                                         ม. .........
 2                                                         ม. .........
 3                                                         ม. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ครู )         ตาแหน่ง / หน้าที่                เบอร์มือถือ
 1
 2

                              ลงชื่อ .............................................
                                 ( .................................................. )
                               ตาแหน่ง …………………………
                                         ..… / ….. / …..
                     ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                     SPEECH CONTEST IN ENGLISH
                      Foreign Language Teaching
                        11th November 2010
                     VENUE: St. Ildefonso Bldg M.6B

1. Who may join the contest?
     Open to all high school and elementary students currently enrolled in a regular class program in Bangkok
whose nationality is Thai. A contestant can either be a male or female.

2. Mechanics of the contest:
   a. Registration to take part in the contest must be done 30 minutes prior to the contest.
   b. Follow the contest timetable and schedule
   c. There will be two separate contests:
      A. Extemporaneous Speech for Mathayom 4-6(Grade 10-12) Time: 9:00- 11;00
      B. Prepared Speech for Prathom 1-3 (Grade 1-3) Time : 13:00- 15;00

 3. Nature and rules of the contest:
    A. EXTEMPORANEOUS SPEECH (Mathayom4-6)
      -on the spot speaking contest about any topic which will be drawn by the contestants themselves 5 minutes
    before
       the actual presentation of the speech. Example topics are; “Tell something about your school” , “Describe
    your
       Home”, or “Say Something about your country”…etc…

      RULES:
     1. Contestants will perform according to the number they have drawn.
     2. The first contestant will be given 5 minutes preparation.
     3. The second contestant will draw his topic as soon as the first contestant begins to give him/her time to
       prepare.
       This follows to the third up to the last contestant.
     4. Each contestant will be given five ( 5 ) minutes only to deliver his/her Speech.
     5. A bell signal will be heard to remind the contestant of the last one (1) Minute. This will help him/her conclude
       the speech. After five minutes, and the contestant still continues talking, he/she will be prompted to stop.
     6. In case of tie, the contestants with the same score will be asked for another Round.
         7. Decision of the board of judges is be final and irrevocable.
       B. PREPARED SPEECH (Prathom 1-3)
        - memorized speech about the topic: “ As a Young Student, How will I Help Save the Environment”
         RULES:
         1. Contestants will perform according to the number they have drawn.
         2. Coaches should provide the judges hard copies of the speech (3 judges)
         3. Each contestant will be given a maximum of three (3) minutes to deliver his/her piece.
         4. If after 3 minutes the contestant still continues to speak, he/she will be prompted by the emcee to stop.
         5. The chairman of the board of Judges has the authority to break the tie.
         6. Decision of the board of judges is be final and irrevocable.
  3. CRITERIA FOR JUDGING:
     A. Extemporaneous Speech
       1. Delivery : (voice, pronunciation, facial expression, gestures)          50 %
       2. Content : (organization of thought, style, grammar)               40 %
       3. Stage Presence ;( stance, confidence, impact)                  10 %
                                      TOTAL         100 %
     B. Prepared Speech
        1. Delivery : (voice, pronunciation, facial expression, gestures)     40 %
        2. Mastery: ( memory )                               20 %
        3. Content : (relevance to the topic, style, grammar )               30 %
        4. Stage presence: ( stance, confidence, impact)                  10 %
                                      TOTAL    100 %
  4. PRIZES:
      Extemporaneous/Prepared Speech
        1. FIRST PRIZE                  Trophy and Certificate
        2. SECOND PRIZE                 Trophy and Certificate
        3. THIRD PRIZE                  Trophy and Certificate
      Note; All contestants will receive CERTIFICATE of RECOGNITION

ครู ผู้รับผิดชอบ (in charge)
           Mr.Benito Cabatay Cleofe, มิสบุญสื บ แสงทอง ม.ประสม กิจสวัสดิ์
           และคณะครู ชาวต่างชาติ IEPโทรศัพท์ 02-8079-555 ต่อ 112,113
             ่
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม      0-2807-9555-63 ต่อ 112, 113
                    Fax 0-2421-8121       E-mail act.academic@hotmail.com
ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
        ่
หรือส่ งตามทีอยู่
                        ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
                         เลขที่ 92 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
                            กรุ งเทพมหานคร 10160
                      ACT GREEN ACADEMIC FAIR
                           ใบสมัครการแข่ งขัน
                SPEECH CONTEST IN ENGLISH (Foreign Language Teaching)
                  11th November 2010 VENUE: St. Ildefonso Bldg M.6B

     ข้าพเจ้า ……………..……...……….….………………… ตาแหน่ง …………………………………….
โรงเรี ยน ……………………...……….… เลขที่ ................ หมู่ ........ ถนน ………………………………………
ตาบล/แขวง ……….……..… อาเภอ/เขต …….…………… จังหวัด …….……………. รหัสไปรษณี ย ์ …..……. โทรศัพท์
…………………………………..……….……. ต่อ …..….. โทรสาร ................................……………
ขอส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วม SPEECH CONTEST IN ENGLISH (Foreign Language Teaching)
      ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)         ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      ชั้น
 1                                              ป. .........
 2                                              ป. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ           ชื่อ-นามสกุล (ครู )         ตาแหน่ง / หน้าที่     เบอร์มือถือ
 1
 2
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ลาดับ      ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)              ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)                  ชั้น
 1                                                             ม. .........
 2                                                             ม. .........
   ู้
ครู ผควบคุมพานักเรี ยนมาแข่งขัน
ลาดับ         ชื่อ-นามสกุล (ครู )             ตาแหน่ง / หน้าที่               เบอร์มือถือ
 1
 2

                                   ลงชื่อ .............................................
                                     ( .................................................. )
                                   ตาแหน่ง …………………………
                                             ..… / ….. / …..
หมายเหตุ : ส่งใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี โทรสาร 02-421-8121 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

								
To top