Plan 1 doc Amway Corp Other titles by yUSU23

VIEWS: 14 PAGES: 2

									               วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 บันทึกผลการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ วิชา ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (ครั้งที่ 1)

นักศึกษาที่รับการนิเทศ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 3 รุ่ นที่ 26 จานวน 5 คน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553
         ั
สถานที่ฝึกปฏิบติงาน โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน เดือน ปี ที่นิเทศงาน ๘ ธันวาคม 2553
 ้
ผูนิเทศ นายชาติ ไทยเจริ ญ
วัตถุประสงค์ การนิเทศ
                                    ั       ั      ั
1. เพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจกับนักศึกษาในรายละเอียดของการฝึ กปฏิบติงานและกิจกรรมที่นกศึกษาจะต้องปฏิบติ
                   ู้
2. เพื่อร่ วมให้บริ การกับนักศึกษาแก่ผรับบริ การตามคลินิก
                                                C:\Docstoc\Working\pdf\caa16e5c-8115-4110-ab1e-d42df472a5fb.doc
                    แผนการนิเทศ                                       บันทึกผลการนิเทศ
                   ู้
1. Pre-Conference ร่ วมให้บริ การแก่ผรับบริ การที่มาคลินิกบริ การสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน                     ั
                                             - นักศึกษาสามารถให้บริ การได้ แต่ยงขาดความมันใจและขาดองค์ความรู ้ที่แม่นยา
                                                                      ่
คือ คลินิกวางแผนครอบครัว                                 ซึ่งอาจารย์นิเทศได้เอาไปพูดคุยกับนักศึกษาในช่วง Post conference
                            ่ ั่
2. Post conference สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นอยูทวไปของนักศึกษา           - นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชนได้เป็ นอย่างดี
ปั ญหาที่พบ และการบริ หารจัดการของกลุ่ม ในการฝึ กปฏิบติงาน ั              และได้มีการบริ หารจัดการภายในกลุ่ม ทั้งในด้านอัตรากาลังและในด้านทรัพยากร
                                             โดยมีการหมุนเวียนกันดูแล สวัสดิการภายในกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ในการดูแลบ้าน
3. เปิ ดโอกาสให้นกศึกษานาเสนอปั ญหาในการฝึ กภาคปฏิบติ
         ั                 ั                   - ปั ญหาเกี่ยวกับการฝึ กที่นกศึกษาพบคือ ยังมีการทบทวนความรู ้ก่อนฝึ กปฏิบติงานไม่เพียงพอ
                                                           ั                      ั
                                                        ั
                                             จึงทาให้การฝึ กปฏิบติงานในคลินิกพิเศษของโรงพยาบาล คือ คลินิกวางแผนครอบครัว
                                                                     ้
                                             ยังค่อนข้างขลุกขลักบ้าง ซึ่งอาจารย์นิเทศได้ให้ขอเสนอแนะว่า
                                             นักศึกษาต้องขยันอ่านหนังสื อและเพิ่มความกระตือรื อร้น หมันฝึ กฝนให้มากขึ้น
                                                                           ่
                         ั
4. ตรวจสอบเอกสารรายงานต่าง ๆ ประกอบการฝึ กปฏิบติงาน ดังต่อไปนี้             - อาจารย์นิเทศ ได้ตรวจสอบเอกสารของนักศึกษา มีผลดังนี้
  4.1 แผนการปฏิบติงานประจาสัปดาห์
          ั                                     - นักศึกษาได้ร่วมวางแผนการฝึ กปฏิบติงานกับอาจารย์พี่เลี้ยง
                                                                  ั
  4.2 Port Folio                                                         ั
                                                - นักศึกษาได้เขียน Port Folio แต่ยงเก็บรายละเอียดไม่ครบถ้วนนัก
  4.3 แผนการสอนสุขศึกษารายกลุ่ม                                - นักศึกษาทุกคน ได้เตรี มแผนการสอนสุขศึกษารายกลุ่มไว้พร้อม
5. ประชุมกลุ่มนักศึกษาก่อนเดินทางกลับและแจ้งแผนการนิเทศครั้งต่อไป            - นศ. ทุกคนร่ วมประชุมกลุ่มและรับทราบแผนการนิเทศในครั้งต่อไปของอาจารย์นิเทศ                                                       ลงชื่อ ………………………….……… ผูนิเทศ  ้
                                                            ( นายชาติ ไทยเจริ ญ )
                                                                C:\Docstoc\Working\pdf\caa16e5c-8115-4110-ab1e-d42df472a5fb.doc

								
To top