ACTA DE LA SESSI� PLEN�RIA DE 20 DE GENER DE 2003

Document Sample
ACTA DE LA SESSI� PLEN�RIA DE 20 DE GENER DE 2003 Powered By Docstoc
					ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 20 DE GENER DE 2003.


A la Ciutat de Vic, el vint de gener de dos mil tres a les 20h 5m, el Ple Municipal
realitza sessió extraordinària en primera convocatòria a la sala capitular
d'aquesta Casa Consistorial, amb la presidència del senyor alcalde Jacint
Codina i Pujols. Actua de secretari el senyor Félix Ortega i Perez. Hi assisteix
l'interventor senyor Josep Saigí.

Hi assisteixen els membres del Ple municipal següents:

Enric Castellnou i Aliberch
Just Palma i Casals
Miquel S. Pi i Costa
Xavier Cervera i Solà
Santiago Benito i Martínez
Montserrat Aliberch i Goula
Dolors Rovira i Puig
Xavier Arumí i Tura
Jaume Puig i Canal
Jaume Portell i Crusats
Antoni Serrat i Climent
M. Lluïsa Carbonell i Tomàs
Lluís Colldelram i Casacuberta
Joan Ballana i González
Josep M. Font i Purtí
Alexandre Bassols i Castan
Jordi Jové i Planas
Pere Vilarrasa i Tanyà
Joan Lagunas i Riera
Jaume Castañé i Asensio
_______________

Es passa a tractar els temes compresos en l'ordre del dia, que són els
següents:

A   ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Com que no es formula cap observació a l’acta de la sessió anterior que fou
distribuïda amb la convocatòria, que és la corresponent al dia 20 de desembre
de 2002, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
                    1
B   PROPOSTES D'ACORD I DICTÀMENS


1      ACCEPTAR LES RENÚNCIES D'ÚS DE CASA GALADIES I
       AUTORITZAR LA CESSIÓ DELS LOCALS A ALTRES ENTITATS
       CULTURALS

L’IMAC té actualment encomanada la gestió de la casa Galadies com
equipament cultural; per això l’IMAC va requerir recentment a algunes entitats
que tenien locals cedits i que no havia constància que els utilitzessin perquè
manifestessin la voluntat de renunciar a l’ús cedit i poder fer una nova
disposició dels locals vacants, així com un canvi de local d’algunes entitats
autoritzades.

Vistes les renúncies d’ús d’algunes entitats i les sol·licituds d’altres per a
ocupar-los.

Vist l'acord del Ple Municipal de data 26/04/1985, sobre la utilització de les
dependències de la Casa Galadies.

Escoltat l’Informe de Secretaria.

Per tot això, s'acorda:

1r.   Acceptar la renúncia del local de la Casa Galadies de les següents
    entitats:

   GRUP DE DEFENSA DE LA LLENGUA.
   CENTRE D'ESTUDIS SOCIALS
   GRUP DE PESSEBRISTES DE VIC
   GRUP DE RECERCA FOLKLÒRICA D'OSONA


2n.   Autoritzar el canvi de local de les entitats següents:


ENTITAT                     LOCAL       LOCAL
                         ANTERIOR     CANVIAT
Assoc. Vigatana de Filatèlics i Numismàtics   Planta tercera.  Planta segona.
                         Local Interor   Local Interior
Amics dels Museus                Planta tercera.  Planta segona.
                         Local Exterior.  Local Exterior
                     2
3r.  Autoritzar l'ús dels diferents locals de la Casa Galadies a les entitats
    següents:

ENTITAT                      PLANTA      LOCAL
Unió Excursionista de Vic             Baixa
JAI'CAIC                     Segona      Exterior
Amnistia Internacional              Segona      Exterior
Tradicat                     Segona      Interior


3r.  Aprovar el text del contracte a subscriure amb les esmentades entitats,
    comprensiu de les condicions mitjançant les quals s'autoritza l'ús.

4rt.  La duració d'aquest contracte serà fins el 31 de desembre de 2003,
    prorrogable tàcitament per anys, excepte el cas de denúncia del
    contracte amb tres mesos d'antel.lació.

5è.  Autoritzar a les entitats perquè puguin contractar les instal.lacions  i
    subministres d'electricitat i telèfon a als mencionats locals.

6è.  Facultar al senyor Just Palma i Casals per a la signatura de tots els
    documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del precedent acord, i
    en especial per a la signatura del contracte.

Tant el senyor Portell com el senyor Castañé demanen com queda el local de
Tradicat, ja que en l’Informe del secretari diu que no compleix la normativa
d’estar inscrit en el Registre d’associacions de la Generalitat.

El senyor Palma diu que és degut a què Tradicat encara no s’ha legalitzat i
dintre dels estatuts de legalització hi posa que el seu local està a la Casa
Galadies. Entenen que com que són gent seriosa i que el que s’ha de fer és
potenciar una cosa que ja és molt difícil, que és que la gent s’associï i faci
coses pel país, creu que aquest petit detall de caire administratiu no té cap
importància i que en el seu moment, quan es faci el contracte, ja s’hi posaran
les condicions que hi hagin d’haver.

El senyor Castañé demana si es té l’esborrany dels estatuts i el senyor Palma li
contesta que sí.

              APROVAT PER UNANIMITAT
                    3
2     ATORGAMENT DE PODERS PER A PLETS

Primer.- Designar advocats i atorgar poders per a plets respectivament, als
Lletrats de l’Il.ltre Col·legi d’Advocats de Vic al Sr. ANTONI MOLAS CASAS
amb el número col·legial 404, a la Sra. BERTA CASAS TERRADELLAS amb el
número col·legial 753 i als procuradors Sra. MARIA TERESA BOFIAS
ALBERCH i Sr. MIQUEL YLLA RICO, amb la finalitat de comparèixer i defensar
els interessos d’aquest Ajuntament, mitjançant la companyia de defensa
Jurídica DEPSA, en aquells assumptes que concerneixin a l’assegurança de
responsabilitat civil contractada per aquest Ajuntament, com a conseqüència de
danys ocasionats als béns municipals.

Segon.- Lliurar certificat del present acord a la citada empresa amb la finalitat
que serveixi de document suficient per a la formalització de la corresponent
escriptura pública notarial.

              APROVAT PER UNANIMITAT


3     APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLEC DE CONDICIONS
      ECONÒMIC ADMINISTRATIVES DE L’ALIENACIÓ MITJANÇANT
      SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA NÚMERO 43 DEL CARRER
      DE SANT FRANCESC DE VIC

En la sessió celebrada en data 28 d’octubre de 2002 el Ple municipal de
l’Excm. Ajuntament de Vic va aprovar l’alienació mitjançant subhasta pública de
la finca número 43 del carrer de Sant Francesc de Vic, de propietat municipal, i
la seva taxació, conforme la valoració adjunta de l’arquitecte municipal; i
aprovar inicialment el plec de condicions econòmic-administratives particulars
regulador d’aquesta licitació i exposar-lo al públic durant el termini de vint dies,
per tal que hom pugui formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes.
L’acord es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació d’anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 273 de 14-11-02, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3761 de 14-11-02 i al taulell
d’anuncis d’aquest Ajuntament. Així mateix la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, en data 7
de gener de 2003, va trametre informe favorable al respecta.

Atès que no consta a aquest Ajuntament que s’hagin presentat al.legacions al
respecte.

Per això HE RESOLT:

Primer.- Aprovar definitivament, tal com fou aprovat inicialment, el plec de
condicions econòmic administratives particulars regulador de    l’alienació


                     4
mitjançant subhasta pública de la finca número 43 del carrer de Sant Francesc
de Vic, de propietat municipal.

Segon.-   Obrir el període de licitació mitjançant la publicació dels
corresponents anuncis de conformitat amb el que preveu l’article 79 de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- Facultar l’Excm. Sr. Alcalde-President i el tinent d’alcalde en qui
delegui, per a la signatura de tots els documents que calguin per a l’efectivitat
del present acord.

              APROVAT PER UNANIMITAT


4     APROVAR EL FULL DE PREU JUST DE LA FINCA A
      EXPROPIAR SITUADA A VIC ENTRE L'EIX ONZE DE
      SETEMBRE I LA CARRETERA DE GURB

En la sessió celebrada el dia 25 de març de 2002 el Ple Municipal va adoptar
l’acord d’iniciar l’expedient d’expropiació de la finca situada a Vic, entre l’Eix
onze de setembre (antiga carretera N-152) i la carretera de Gurb, que està
qualificada d’equipaments públics, i que és la finca registral número 33 inscrita
al Registre de la Propietat número 1 de Vic al tom 139, llibre 23 de Vic, foli 29,
propietat dels senyors Lluís, Dolors, Joan i Assumció Barniol i Tubau, i Marc i
Raquel Barniol Colom, i també va aprovar inicialment la relació detallada de
propietaris i de béns i drets de la finca a expropiar. L’acord va ser notificat
individualment als propietaris i interessats en aquesta expropiació i es va
sotmetre durant vint dies a informació pública mitjançant publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 98
del dia 24 d’abril de 2002, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
6870 del dia 3619, al diari Avui del dissabte 13 d’abril de2002 i al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament.

En la sessió celebrada el dia 27 de maig de 2002 el Ple municipal va adoptar
l’acord pel que s’aprova definitivament la relació detallada de propietaris i de
béns i drets, i així mateix obrir el període d’avinença durant el termini de quinze
dies per tal que aquest Ajuntament i els propietaris puguin, en el seu cas,
convenir l’adquisició dels béns que són objecte d’aquesta expropiació
lliurement i de mutu acord.

En data 28 de juny de 2002 els senyors Barniol Tubau, propietaris de la finca a
expropiar, van presentar escrit a aquest Ajuntament pel que manifesten, en
síntesi, que interposen recurs potestatiu de reposició contra l’acord del Ple
municipal del dia 27 de maig d’enguany d’aprovació definitiva de la relació de                    5
béns i drets, als efectes de que s’estableixi com a cabuda real de la finca a
expropiar la de sis mil cent noranta-sis metres quadrats.

En data 23 de juliol de 2002 l’arquitecte municipal, vist el recurs interposat i el
plànol de l’enginyer tècnic que s’hi adjunta, ha emès informe pel que considera
procedent estimar-lo i considerar com a cabuda real de la finca a expropiar la
de 6.196 m2.

En la sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2002 el Ple Municipal va adoptar
l’acord d’estimar el recurs potestatiu de reposició interposat pels senyors
Barniol contra l’acord adoptat pel Ple municipal en la sessió celebrada el dia 27
de maig de 2002 i a aquest efecte modificar la relació detallada de propietaris i
de béns i drets a expropiar aprovada definitivament, establint que la cabuda
real de la finca és de 6.196 m2. Així mateix es va acordar requerir als
propietaris de la finca que en el termini de vint dies presentessin el full de preu
just que considerin pertinent concretant el valor dels béns objecte
d’expropiació, de manera motivada, de conformitat amb el que estableix l’article
29 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

En data 16 de setembre de 2002 els senyor Lluís Barniol i Tubau actuant en
nom propi i en nom i representació dels senyors Maria Dolors Barniol Tubau,
Joan Mª Barniol Tubau, Assumpció Barniol Tubau, Montserrat Colom Coll,
Raquel Barniol Colom i Marc Barniol Colom van presentar full de preu just de la
finca de la seva propietat de superfície total 6.196 m2 per la quantitat de
889.342’86 €, inclòs el 5% de premi d’afecció, adjuntant dictamen pericial emès
per l’arquitecte, senyor Agustí Borrell Calonge.

En data 13 de desembre de 2002 l’arquitecte municipal ha emès informe en el
que s’indica la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, la
qualificació urbanística de la finca, l’anàlisi del full d’apreuament presentat pels
propietaris i la valoració de la finca objecte d’expropiació en la quantitat de
CENT VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS D’EURO (181.641’94 €), inclòs el 5% de premi d’afecció.

Per això S’ACORDA:

Primer.- Rebutjar el full de preu just presentat pels senyors Barniol, propietaris
de la finca objecte d’aquesta expropiació.

Segon.- Aprovar la valoració realitzada per l’arquitecte municipal i considerar
mitjançant aquesta aprovació que s’exten full de preu just de la finca objecte
d’aquesta expropiació, situada a Vic, entre l’Eix onze de setembre i la carretera
de Gurb, per l’import total, inclòs el 5% de premi d’afecció, de CENT
VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS D’EURO (181.641’94 €).


                     6
Tercer.- Notificar aquest acord i el full de preu just aprovat als propietaris de la
finca objecte d’expropiació per tal que, en el termini de DEU DIES comptats des
del dia següent al de la notificació d’aquest acord, manifestin si l’accepten o el
rebutgen, poden en aquest segon cas presentar les al·legacions i proves que
estimin pertinents, de conformitat amb l’article 30 de la Llei d’Expropiació
Forçosa.

Quart.- Facultar l’Excm. Sr. Alcalde-President i el tinent d’alcalde en qui
delegui, per tal que indistintament puguin subscriure la documentació que
calgui per a l’efectivitat del present acord.

              APROVAT PER UNANIMITAT


5      APROVAR EL FULL DE PREU JUST DE LES FINQUES
      AFECTADES PEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS
      CARRERS D'EL NADAL DE VIC

En la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2000 el Ple Municipal va aprovar
inicialment el Projecte d’Urbanització del Pla Parcial de “El Nadal” de Vic al que
s’inclou l’aprovació inicial de la relació detallada de propietaris i de béns i drets
afectats. L’acord va ser notificat personalment a tos els propietaris i interessats
i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 287 del
dia 30 de novembre de 2000 i al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.

En la sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2001 el Ple Municipal va
aprovar definitivament, tal com fou aprovat inicialment pel Ple Municipal en la
sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2000, el Projecte d’Urbanització del Pla
Parcial de “El Nadal” de Vic i la relació detallada de propietaris i de béns i drets,
a expropiar, afectats per l’obertura de carrers del Projecte d’Urbanització del
sector de “El Nadal” de Vic. L’acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona número 61 del dia 12 de març de 2002 i al taulell
d’anuncis d’aquest Ajuntament i notificat a tots els propietaris i interessats
afectats.

En data 16 de maig de 2002 es dictà resolució de l’alcaldia per la que es resolt
obrir el període d’avinença durant el termini de quinze dies per tal que aquest
Ajuntament i els propietaris puguin convenir l’adquisició dels béns que són
objecte d’aquesta expropiació lliurement i de mutu acord, de conformitat amb el
que estableix l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi arribat a cap acord amb els propietàries.

En data 13 d’agost de 2002 es dictà resolució de l’alcaldia per la que es resolt
requerir als propietaris de les finques objecte d’aquesta expropiació que en el


                     7
termini de vint dies presentin el full de preu just que considerin pertinent
concretant el valor dels béns objecte d'expropiació, de manera motivada, de
conformitat amb el que estableix l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

En data 1 d’octubre de 2002 la raó social LINEY, SL representada pel Sr.
Ramon Suñé Prims va presentar full de preu just de la finca número 1 de la
seva propietat per un valor total de 25.622’03 €, acompanyant informe de
valoració emès pel Sr. Josep. M. Claparols i Pericas, arquitecte.

En data 10 d’octubre de 2002 el senyor Jaume Corderas Vilaró va presentar full
de preu just de la finca número 3 de la seva propietat per un valor total de
37.437’81 €, acompanyat d’un informe de valoració emès pel Sr. Josep. M.
Claparols i Pericas, arquitecte.

En data 30 de setembre de 2002 el senyor Lluís Vilaró Solé va presentar full de
preu just de la finca número 4 de la seva propietat, per un valor total de
37.491’30 €, acompanyat d’un informe de valoració emès pel Sr. Josep. M.
Claparols i Pericas, arquitecte.

En data 1 d’octubre de 2002 la senyora Maria Pujols Aulet, propietària de la
finca número 9 en la seva qualitat d’hereva de la senyora Ramon Vilaró Rovira,
va presentar full de preu just per un valor total de 18.273’99 €, fent seu l’informe
de valoració emès pel Sr. Josep M. Claparols Pericas, arquitecte, en relació a
altres finques afectades per aquesta mateixa expropiació.

En data 28 de setembre de 2002 el senyor Josep Codinachs Casllas,
solidàriament amb la seva germana M. Mercè, presenta full de preu just de la
finca número 10 de la seva propietat per un valor total de 36.895’24 €,
acompanyat d’un informe de valoració emès pel Sr. Josep. M. Claparols i
Pericas, arquitecte.

En data 25 de setembre de 2002 el senyor Santiago Benito Martínez, com a
president del Club Patí Vic, propietari de la finca numero 11, presenta full de
preu just per un valor total de 76.414’33 €, acompanyat d’un informe de
valoració emès pel Sr. Josep Franch Ferrer, arquitecte.

En data 27 de setembre de 2002 el senyor Josep Parés Torras, actuant en nom
i representació de CONSMARVIC SA, propietària de les finques números 12 i
13, va presentar full de preu just per un valor total de 44.337’07 €, acompanyat
d’un informe de valoració emès pel Sr. Josep M. Claparols i Pericas, arquitecte.

En data 10 de desembre de 2002, vistes les al.legacions presentades,
l’arquitecte municipal ha emès informe en el que s’indica, en síntesis, la relació
de béns i drets afectats, la qualificació urbanística de es finques, l’anàlisi dels                     8
fulls de preu just presentats i la valoració de les finques objecte d’expropiació,
que queda com tot seguit s’indica:
1.- Valoració de les finques afectades per l’obertura del carrer de l’Ermita
de Sant Sixt.

    Finca núm. 1. LINEY, S.L.
    330,49 m2 x 43,74 €/m2 =     14.455,63 €
    5% d’afecció             722,78 €
    Total               15.178,41 €

    Finca núm. 2. Maria Teresa Musté Nogué
    193,03 m2 x 43,74 €/m2 =    8.443,13 €
    5% d’afecció           422,16 €
    Total             8.865,29 €

    Finca núm. 3. Jaume Corderas Vilaró
    482,93 m2 x 43,74 €/m2 =   21.123,36 €
    5% d’afecció         1.056,17 €
    Total            22.179,53 €

    Finca núm. 4. Lluís Vilaró Solé
    483,69 m2 x 43,74 €/m2 =    21.156,60 €
    5% d’afecció           1.057,83 €
    Total              22.214,43 €


2.- Valoració de les finques afectades per l’obertura del carrer del Nadal.

    Finca núm. 9. Maria Pujols Vilaró (Hereus de Ramona Vilaró)
    235,76 m2 x 43,82 €/m2 =    10.331,00 €
    5% d’afecció            516,55 €
    Total             10.847,55 €

    Finca núm. 10. Josep i Mercè Codinachs Casellas
    427,92 m2 x 43,82 €/m2 =   18.751,45 €
    5% d’afecció           937,57 €
    Total             19.689,02 €

    Finca núm. 11. Club Patí Vic
    Valor del sòl
    787,31 m2 x 43,82 €/m2 =    34.499,92 €
    Valoració altres béns
  50 ml de filat =        751,27 €
  45 leilandis =        2.839,78 €

                    9
  Un pou =            5.919,97 €
    Total               44.010,94 €
    5% d’afecció            2.200,55 €
    Total               46.211,49 €

    Finca núm. 12. CONSMARVIC S.A.
    229,99 m2 x 43,82 €/m2 =  10.078,17 €
    5% d’afecció         503,91 €
    Total           10.582,08 €

    Finca núm. 13. CONSMARVIC S.A.
    342,02 m2 x 43,82 €/m2 =  14.987,32 €
    5% d’afecció         749,37 €
    Total           15.736,69 €

Per això S’ACORDA:

Primer.- Rebutjar els fulls de preu just presentats a aquest Ajuntament per
LINEY, SA respecta a la finca número 1, pel senyor Jaume Corderas Vilaró
respecta a la finca número 3, pel senyor Lluís Vilaró Solé respecta de la finca
número 4, per la senyora Maria Pujols Aulet respecta a la finca número 9, pel
senyor Josep Codinachs respecta a la finca número 10, pel Club Patí Vic
respecta a la finca número 11 i per CONSMARVIC respecta a les finques
números 12 i 13.

Segon.- Aprovar la valoració realitzada per l’arquitecte municipal i considerar
mitjançant aquesta aprovació que s’exten full de preu just cadascuna de les
finques objecte d’aquesta expropiació, per l’import relacionat a cadascuna de
les finques, que inclou el 5% de premi d’afecció.

Tercer.- Notificar aquest acord i els fulls de preu just aprovats als propietaris
de les finques objecte d’expropiació per tal que, en el termini de DEU DIES
comptats des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, manifestin si
l’accepten o el rebutgen, poden en aquest segon cas presentar les al·legacions
i proves que estimin pertinents, de conformitat amb l’article 30 de la Llei
d’Expropiació Forçosa.

Quart.- Facultar l’Excm. Sr. Alcalde-President i el tinent d’alcalde en qui
delegui, per tal que indistintament puguin subscriure la documentació que
calgui per a l’efectivitat del present acord.

Surt de la sala el senyor Benito.

       APROVAT PER UNANIMITAT DELS 20 REGIDORS PRESENTS


                    10
Entra a la sala el senyor Benito.

6     APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PER A
      REORDENAR ELS VOLUMS DE LA FINCA SITUADA AL
      NÚMERO 22 DEL CARRER DE SANT ANTONI.

La Comissió de Govern, a la sessió de data 28 d’octubre de 2002, va aprovar
inicialment l’Estudi de Detall promogut pel senyor Bartomeu Aumatell i Padrosa
i redactat per l’arquitecte Josep Auguet i Puig, per a reordenar els volums de la
finca situada al número 22 del carrer de Sant Antoni de Vic.

Atès que practicat el tràmit d’informació pública del projecte, mitjançant
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 278 de data 20 de novembre de 2002, als taulers d’anuncis
d’aquest Ajuntament i al diari Avui del dia 8 de novembre, no s’ha presentat
cap al·legació.

Per això, S’ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament tal com fou aprovat inicialment per la Comissió
de Govern a la sessió de data 28 d’octubre de 2002, l’Estudi de Detall per a
reordenar els volums de la finca situada al número 22 del carrer de Sant Antoni
de Vic.

Segon.- Donar a conèixer aquest acord i trametre l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Tercer.- Publicar aquesta aprovació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

Quart.- Facultar l’Excm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació que
calgui per a l’efectivitat d’aquest acord.

       APROVAT PER UNANIMITAT DELS 21 REGIDORS PRESENTS

7     APROVACIÓ  DEL  PROJECTE  REFORMAT  DE  LA
      URBANITZACIÓ I ACABATS DE SUPERFÍCIE DE L'OBRA
      D'INTEGRACIÓ URBANA DEL FERROCARRIL I ORDENACIÓ DE
      L'ENTORN DE L'ESTACIÓ I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
      DEL CONTRACTE

El Ple Municipal en la sessió celebrada el dia 9-11-2001 va adjudicar les obres
corresponents a la urbanització i acabats de l’obra d’integració urbana del
ferrocarril a Vic i de la 3ª fase de l’ordenació de l’entorn de l’Estació


                    11
(C.Mn.Josep Gudiol, Plaça de l’Estació i C. del Pare Gallisà), a la UTE VIC
integrada per les empreses Dragados Construcción P.O.S.A. i Tecsa Empresa
Constructora, S.A., pel preu de 4.007.155,24 €.inclós l’I.V.A.

Atès que un cop ja iniciades les obres els serveis tècnics municipals han
considerat necessària la redacció d’un projecte reformat d’aquestes dues
obres contractades, amb la finalitat d’unificar criteris d’execució en relació amb
els materials corresponents a partides equivalents als dos projectes
(paviments, rígoles...); la substitució d’alguns materials constructius, per altres
de qualitat contrastada i utilitzats regularment per l’Ajuntament sobre la base
dels criteris tècnics de durabilitat i de manteniment; la introducció de lleugeres
variacions en l’alienació dels vials a les zones d’enllaç amb altres vials o
rotondes, per tal de millorar la funcionalitat de la urbanització; l’habilitació per
aparcaments de vehicles en superfície d’uns espais sobrants anteriorment
projectats amb saulò i sense cap ús; l’adaptació de la jardineria a les espècies
més adequades per a cada situació i la introducció de la infraestructura
adequada (canonades i dipòsits) pel reg.

Per tot això i de conformitat amb el que preveu l’art.146.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques; s’acorda:

Primer.- Aprovar el projecte reformat de la urbanització i acabats de l’obra
d’integració urbana del ferrocarril a Vic i de la 3ª fase de l’ordenació de l’entorn
de l’Estació (C.Mn.Josep Gudiol, Plaça de l’Estació i C. del Pare Gallisà),
redactat per l’oficina tècnica municipal, que no comporta variacions
substancials respecte del primitius projectes aprovats i contractats a la UTE
VIC integrada per les empreses Dragados Construcción P.O.S.A. i Tecsa
Empresa Constructora, S.A.

Segon.- Practicar el tràmit d’audiència a l’adjudicatària d’aquest contracte
d’obres respecte del projecte reformat, als efectes que puguin prestar la
conformitat amb el projecte i acceptar la seva execució.

Tercer.-, Donar la conformitat a la realització de les obres contemplades en el
projecte reformat de la urbanització i acabats de l’obra d’integració urbana del
ferrocarril a Vic i de la 3ª fase de l’ordenació de l’entorn de l’Estació
(C.Mn.Josep Gudiol, Plaça de l’Estació i C. del Pare Gallisà), per part de la
UTE VIC integrada per les empreses Dragados Construcción P.O.S.A. i Tecsa
Empresa Constructora, S.A., amb N.I.F. núm.G-82521543, per ser
l’adjudicatària del primitiu contracte d’obres conforme a l’acord del Ple
Municipal de data 9-11-2001; això en el cas de no manifestar disconformitat
l’empresa adjudicatària en la pràctica del tràmit d’audiència i amb la finalitat
que no quedi interrompuda l’obra ja iniciada.                    12
Quart.- Fixar en la quantia de TRES MILIONS VUIT-CENTS SETANTA-SIS
MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
(3.876.921,77 €..) inclós l’I.V.A., el preu d’adjudicació de les obres pendents
d’execució corresponents a la urbanització i acabats de l’obra d’integració
urbana del ferrocarril a Vic i a la 3ª fase de l’ordenació de l’entorn de l’Estació
(C.Mn.Josep Gudiol, Plaça de l’Estació i C. del Pare Gallisà), que l’empresa
adjudicatària ha d’executar en base al projecte reformat. Aquest preu resulta de
l’aplicació al pressupost del projecte reformat      del mateix coeficient
d’adjudicació (0,81809) que afecta al contracte primitiu i la deducció dels
imports de la 1ª i 2ª certificacións d’obra executada i aprovada.

Cinquè.- Fer notar que el cost d’execució del projecte reformat representa un
increment d’una quantia 45.871,83 €, respecte del primitiu preu del contracte
d’obres.

El senyor Lagunas pregunta quan es podran donar per finalitzades aquestes
obres perquè s’haurà d’anar diferint la dotació pressupostària que ja està feta i
en la mesura que aquestes obres es puguin anar fent aniran atribuint-se a
pressupostos diferents de l’Ajuntament de Vic, pel que li agradaria saber quina
és la previsió de l’equip de govern.

El senyor alcalde diu que el termini d’entrega és el 25 de maig i no hi ha res
que faci pensar que no ha de ser així perquè la setmana passada va tenir una
reunió amb l’empresa i amb els enginyers del Ministeri i van dir que era
possible acabar-ho. Que altra cosa és si des del Ministerio es creu convenient
avançar l’acabament de les obres per qüestions d’inauguració, però que amb
això sí que ell no entra ni surt.

El senyor Lagunas diu que precisament el 25 de maig és el dia de la votació,
pel que la data dóna què pensar. Que si a través del Ministerio s’avança 10
dies, poden aparèixer elements que hi han contribuït, que han pagat la
despesa, no que van tenir la idea, sinó que han pagat la despesa i que, en
definitiva, es vulguin apropiar del tema. En tot cas, creu que és un tema de
ciutat, que ha estat valorat per tots els grups municipals i que seria llastimós
que en època preelectoral o electoral, se’n fes una lectura partidista. Li
agradaria que des d’aquest consistori hi hagués la percepció de respecte a tots
els grups municipals, no només a qui va tenir la idea, a qui l’ha fet possible i a
qui l’ha pagat, simplement això.

              APROVAT PER UNANIMITAT
                    13
8     AMPLIACIÓ DEL SERVEI CIBER@TENEUS, AMB L'OBERTURA
      D'UN NOU CENTRE D'UTILITZACIÓ

En data 27 de setembre de 1999 el Ple Municipal va aprovar l’establiment d’un
servei municipal de participació, informació i formació ciutadana sobre les
noves tecnologíes en el camp de la informàtica, amb la denominació genèrica
de Ciber@teneus. El projecte de creació d’aquest servei preveia, en principi,
un total de sis centres d’utilització del servei, amb la possibilitat de futures
ampliacions mitjançant la determinació de nous centres d’utilització.

Fins al moment present aquest servei el gestiona directament el propi
Ajuntament i el seu funcionament està regulador en el reglament que va ser
aprovat definitivament pel Ple Municipal en la sessió celebrada el dia 20-12-
1999.

Atès que a principis de l’any 2002 va entrar en funcionament el Centre Cívic del
Barri de la Plaça d’Osona, situat a la Plaça d’Osona, núm.3, d’aquesta Ciutat i
es va fer la previsió que un dels seus espais pugués ser destinat a ubicar-hi un
Ciber@teneus, per així poder dotar d’aquest servei a aquest Barri.

Atès que en l’actualitat el Centre Cívic de la Plaça d’Osona ja disposa de la
instal.lació de l’ADSL, de 4 ordinadors i d’una impressora, aquest últims
procedents d’un canvi d’equips informàtics que es va fer en les dependències
municipals, sent aquesta intal.lació i equips els necessaris per a prestar el
servei de Ciber@teneus.

Per això, s’acorda:

Aprovar l’ampliació servei municipal de participació, informació i formació
ciutadana sobre les noves tecnologíes en el camp de la informàtica, amb la
denominació genèrica de Ciber@teneus, amb l’obertura a partir del dia 3 de
febrer de 2003, d’un nou centre d’utilització que s’ubicarà al Centre Cívic del
Barri de la Plaça d’Osona, situat a la Plaça d’Osona núm.3, d’aquesta Ciutat.
Aquest Cente prestarà el servei en la forma i característiques aprovades en el
seu dia per aquest Ajuntament.

             APROVAT PER UNANIMITAT

9     APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
      DE LES INTAL.LACIONS DEL TAC-OSONA, EN LA PARCEL.LA
      DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL C. DEL SOT DELS
      PRADALS

Primer.- Aprovar definitivament tal com fou aprovat inicialment pel Ple
Municipal en la sessió de data de 18-11-2002, el projecte bàsic de construcció


                   14
de les instal.lacions del Centre de Treball TAC-OSONA, en la parcel.la de
propietat municipal situada en el carrer del Sot dels Pradals,promogut per
l’Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O., en qualitat d’adjudicatària d’un dret de
superfície sobre aquesta finca conforme a l’acord del Ple Municipal de data 13-
9-2002, per a destinar-la a la creació d’un Centre de prestació de serveis
formatius, laborals, docents i socials per a persones amb disminució psíquica;
això atès que practicada la informació pública del projecte mitjançant la
publicació dels corresponents edictes en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm 3767,de data de 22-11-2002, en el Butlletí Oficial de la
Província núm.280, de data de 22-11-2002 i en els taulers d'anuncis d'aquest
Ajuntament, no s'ha presentat cap al.legació.

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els taulers d'anuncis d'aquest
Ajuntament.

Tercer.- Facultar l'Excm.Sr. Alcalde-president o el tinent d'alcalde en qui
delegui, per a la signatura de tots els documents que calguin per a l'efectivitat
del present acord.

              APROVAT PER UNANIMITAT


10     APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DEL MAS
      DE BIGAS.FASE 1ª

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obra municipal ordinària corresponent
a la reforma del MAS DE BIGAS, Fase 1ª: Estudi de patologies i adequació de
la planta baixa; promogut per iniciativa municipal i redactat pels arquitectes
Sra.Marta Puig i Pedrosa i Sr. Bernat Vidal.Vallés.

Segon.- Exposar al públic aquest projecte durant el termini de TRENTA DIES
hàbils, mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,així com en
els taulers d'anuncis d'aquest Ajuntament, per tal que hom pugui formular-hi les
al.legacions que consideri oportunes.

Tercer.- Facultar l'Excm.Sr. Alcalde-president o el tinent d'alcalde en qui
delegui, per tal que indistintament puguin subscriure la documentació que
calgui per a l'efectivitat del present acord.

El senyor Lagunas diu que aquest és un projecte en el qual s’ha estat treballant
i discutint des de l’Àrea de Cultura, Joventut i Ensenyament.
Li sorprèn que el que s’aprovi és un projecte simplement urbanístic d’adequació
d’una infraestructura. Diu que caldria justificar, a més a més d’aquesta


                    15
consolidació de l’edifici que pel seu propi valor arquitectònic té un valor de futur,
els bucs d’assaig o d’uns espais dedicats a joves. Per tant, aquesta aprovació
només del que és la fase constructiva sense parlar de quin és l’objecte, li
sembla insubstancial, ja que de masies per recuperar al municipi de Vic ni
haurien moltes, se’n podria fer un concurs.
 Diu que aquí hi ha un objectiu, i és el que troba a faltar en l’argumentació de la
proposta, tal com en el seu moment es va expressar a la Comissió d’Urbanisme
i tots hi van estar d’acord, pel que li sorprèn que en l’articulació de la proposta
no s’esmenti per què s’adequa. Diu que hi ha unanimitat en totes les forces
polítiques de dir que aquesta adequació va per aquesta finalitat, no per una
altra cosa.
Que de la documentació que hi ha disponible, s’està pensant en una adequació
purament estructural del que és l’edifici. Se sap per la pròpia Comissió de
Cultura i de Joventut, que s’està parlant d’usos; no entén perquè una cosa no
es posa sota l’altra, potser és una inconsistència o incoherència del propi equip
de govern, però, en tot cas, el seu vot favorable és en aquesta confiança d’una
qüestió que havien reclamat i que aquí es té l’oportunitat, es té la dotació
pressupostària, però els agradaria que, a més a més, es consignés la
destinació, perquè tal com està feta la proposta, ho podrien dedicar a una altra
cosa i aquest no és el compromís que havien parlat.
Per tant, demana es concreti que aquesta proposta de l’aprovació inicial del
projecte de reforma de mas de Bigas, fase 1, va destinada a uns determinats
equipaments del jovent de Vic, en forma de bucs d’assaig, no creu que sigui
molt difícil de dir això, fins i tot els plànols i els nivells de treball entre els
diversos departaments de l’Ajuntament són diferents, i els que han vist són els
del departament d’Urbanisme, perquè a la Comissió de Cultura no n’han vist de
plànols. Diu que les intencions són bones però hi ha d’haver concreció i que si
no queda explícit en la proposta que va destinada a equipaments per la
joventut, el seu grup s’abstindrà.

El senyor Arumí diu que celebra l’alegria i la bona predisposició que mostra el
senyor Lagunas i el seu grup, com tots els altres membres del consistori, en
aquest projecte i, únicament, aprofundir més en l’aspecte que deia el senyor
Lagunas. Fa referència a l’acta de la Comissió de Cultura del dia 23 de
setembre en la qual es diu textualment: Bucs d’assaig. Es preveu restaurar el
Mas de Bigas per a la ubicació de bucs d’assaig. Per tant, interpreten que l’ús
al qual es destina aquest projecte que avui presenten queda clarament
expressat.

El senyor Lagunas diu que, a efectes d’acta, vol que això que acaba de dir el
senyor regidor de Joventut, s’hi incorpori, ja que si no va a acta de Ple no va
enlloc, i que aquest és el sentit de la seva intervenció.

El senyor alcalde diu que s’incorpori a l’acta aquesta manifestació de l’acta de
la Comissió de Cultura.


                     16
Per tant, amb aquestes consideracions, la proposta s’aprova per unanimitat.


11     APROVAR PROJECTE DE MODIFICACIONS DE LA PLAÇA
      PREVISTA EN EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT
      D'ACTUACIÓ C-1 DEL PLA ESPECIAL DE LA RAMBLA DEL
      MEDER

En data 29 de novembre de 1999 el Ple Municipal va aprovar definitivament el
projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació C-1 del Pla Especial de la
Rambla del Meder, promogut per la Junta de Compensació d’aquesta Unitat
d’Actuació.

En data 13 de desembre de 2002 s’ha presentat en aquest Ajuntament escrit
signat pel Sr. Joan Barceló Homs, actuant en nom i representació de la Junta
de Compensació de la Unitat d’Actuació C-1 del Pla Especial de la Rambla del
Meder, en el que aporta un projecte que recull una sèrie de petites
modificacions respecte de la urbanització de la plaça prevista en el projecte
d’urbanització de la Unitat d’Actuació C-1.

Atès que les modificacions que contempla l’esmentat projecte, es consideren
per part dels serveis tècnics municipals una proposta de millora de les
previsions que figuraven en el primitiu projecte aprovat.

Per això, s’acorda:

Primer.- Aprovar el projecte modificat d’execució de les obres de la plaça
prevista en la Unitat d’Actuació C-1 del Pla Especial de la Rambla del Meder,
presentat en data 13-13-2002 per la Junta de Compensació d’aquesta Unitat
d’Actuació i redactat pels arquitectes Sr. Albert Nebot i Vilaseca i Sr. Jordi
Comas i Mora, que recull una sèrie de modificacions no sustancials respecte
de la urbanització d’aquesta plaça que figurava en el projecte aprovat pel Ple
Municipal en data 29-11-1999 d’urbanització de la la Unitat d’Actuació C-1 del
Pla Especial de la Rambla del Meder.

Segon.- Autoritzar l’execució de les obres contemplades en aquest projecte
modificat per part de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació C-1 del
Pla Especial de la Rambla del Meder .

             APROVAT PER UNANIMITAT

Es llegeixen les propostes següents:
                    17
12     APROVAR CONVENIS DE COL.LABORACIÓ AMB GAS
      NATURAL SDG,S.A. PEL CANVI DE LES INSTAL.LACIONS DE
      CALEFACCIÓ EN DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS
12.1

Aprovar el Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Vic i la Companyia
Gas Natural SDG,S.A., signat en data 11-11-2002, referent a la instal.lació i
finançament de la calefacció amb gas natural, a l’edifici de l’Escola Pública
Montseny.

12.2

Aprovar el Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Vic i la Companyia
Gas Natural SDG,S.A., signat en data 11-11-2002, referent a la instal.lació i
finançament de la calefacció amb gas natural, a l’edifici de la Casa
Consistorial.

12.3

Aprovar el Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Vic i la Companyia
Gas Natural SDG,S.A., signat en data 11-11-2002, referent a la instal.lació i
finançament de la calefacció amb gas natural, a l’edifici de Casa Serratosa.

12.4

Aprovar el Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Vic i la Companyia
Gas Natural SDG,S.A., signat en data 11-11-2002, referent a la instal.lació i
finançament de la calefacció amb gas natural, a l’edifici de la Casa Masferrer,

12.5

Aprovar el Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Vic i la Companyia
Gas Natural SDG,S.A., signat en data 11-11-2002, referent a la instal.lació i
finançament  de la calefacció amb gas natural, a l’edifici del Pavelló
Poliesportiu.

El senyor Jové diu que tal com van manifestar a la Comissió, votaran en contra
d’aquests convenis per dos motius: un, el tipus d’interès que es proposa com a
conveni, que és per damunt del tipus que l’Ajuntament habitualment obté en els
préstecs; i, segon, perquè avui per avui, la distribució de gas natural està
liberalitzada i, en aquests moments, hi ha vuit companyies diferents que
ofereixen aquest mateix servei a preus inferiors, de manera que això
representa un lligam amb Gas Natural durant 5 anys, que li sembla que no
convé. Per tant, demanen que aquests convenis es tramitin, si més no, d’una                   18
altra forma, ja que el rebaix del tipus d’interès representa de l’ordre dels 3
milions de pessetes.

El senyor Cervera diu que la proposta de l’equip de govern és de mantenir
aquest punt a l’ordre del dia i fer-lo efectiu. En primer lloc perquè, com
recordaran, l’auditoria mediambiental, en els plans d’acció, hi ha una línia
estratègica en el camp energètic que apunta específicament a què s’impulsin
aquestes transformacions de les instal·lacions de calefacció en edificis
municipals, concretament a gas natural, per la reducció de l’impacte ambiental
que això suposa com a energia neta.
Que els subministraments d’energia de gasoil d’alguns edificis, a partir d’aquest
any, s’havien de complir unes homologacions, cosa que també afecta a
particulars, i creu que l’Ajuntament ha de ser el primer a donar un bon exemple
i a tenir les instal·lacions en condicions. I que si no es feia aquest pas, hauria
suposat fer remodelacions en el subministrament energètic del gasoil, posant
calderes, homologant tancs de dipòsit, etc..
Creuen que aquest conveni s’ha de tirar endavant i és bo d’entrada per a la
radiografia mediambiental de la ciutat, ja que així ho diu l’auditoria.
Que, per altre cantó, el conveni també aporta de positiu, quant a estalvi
econòmic per a l’Ajuntament, de què totes les instal·lacions de caldera que
haurien tingut un cost si s’hagués fet la reconversió d’una altra manera, són a
cost zero, i això queda reflectit, i és una aportació que fa Gas Natural en
cadascuna d’aquestes instal·lacions: calderes a cost zero.
I, per últim, interpreten que aquesta liberalització que s’ha esmentat, en
qualsevol moment, l’Ajuntament, si ho creu oportú, és lliure de poder fer els
tractes econòmics amb l’operador que faci més bona oferta i que pugui ser més
interessant per la ciutat, però els sembla que aquests acords que avui
presenten s’han de tirar endavant per les raons que ha exposat i el que no es
pot fer és deixar sense subministrament les instal·lacions, sinó que hi ha
d’haver el subministrament, estar adequat a la normativa, i acomplir una
exigència de l’auditoria mediambiental que varen aprovar tots els grups polítics
en aquesta mateixa sala en el seu moment, i aquesta és la proposta de l’equip
de govern.

Es posen a votació les 5 propostes conjuntament i s’aproven per 17 vots a
favor i 4 en contra.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 20h 35m, de la
qual s'estén la present acta, estesa en 19 pàgines i que signa el president amb
mi, el secretari, que en dono fe.

       El president           El secretari
                    19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/11/2012
language:
pages:19