Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

wrestling21

VIEWS: 3 PAGES: 46

Very important for Wrestling and it's a good thing wrestling is the best for many people around the world

More Info
									                 1%(5 :25.,1* 3$3(5 6(5,(6
                :,11,1* ,61¶7 (9(5<7+,1*
               &255837,21 ,1 6802 :5(67/,1*


                       0DUN 'XJJDQ
                      6WHYHQ ' /HYLWW


                     :RUNLQJ 3DSHU 
                 KWWSZZZQEHURUJSDSHUVZ            1$7,21$/ %85($8 2) (&2120,& 5(6($5&+
                 0DVVD.KXVHWWV $YHQXH
                 &DPEULGJH 0$ 
                    -XO\ 
:H ZRXOG OLNH WR WKDQN *DU\ %H.NHU &DVH\ 0XOOLJDQ $QGUHL 6KOHLIHU 6WHSKHQ 6WLJOHU DQG VHPLQDU
SDUWL.LSDQWV DW WKH 8QLYHUVLW\ RI &KL.DJR IRU KHOSIXO .RPPHQWV DQG .\XQJ+RQJ 3DUN IRU WUXO\ RXWVWDQGLQJ
UHVHDU.K DVVLVWDQ.H /HYLWW JUDWHIXOO\ D.NQRZOHGJHV WKH UHVHDU.K VXSSRUW RI WKH 1DWLRQDO 6.LHQ.H )RXQGDWLRQ
7KH YLHZV H[SUHVVHG KHUH DUH WKH DXWKRUV¶ DQG GR QRW QH.HVVDULO\ UHIOH.W WKRVH RI WKH 1DWLRQDO %XUHDX RI
(.RQRPL. 5HVHDU.K

‹ E\ 0DUN 'XJJDQ DQG 6WHYHQ ' /HYLWW $OO ULJKWV UHVHUYHG 6KRUW VH.WLRQV RI WH[W QRW WR H[.HHG WZR
SDUDJUDSKV PD\ EH TXRWHG ZLWKRXW H[SOL.LW SHUPLVVLRQ SURYLGHG WKDW IXOO .UHGLW LQ.OXGLQJ ‹ QRWL.H LV JLYHQ
WR WKH VRXU.H
:LQQLQJ ,VQ¶W (YHU\WKLQJ &RUUXSWLRQ LQ 6XPR :UHVWOLQJ
0DUN 'XJJDQ DQG 6WHYHQ ' /HYLWW
1%(5 :RUNLQJ 3DSHU 1R 
-XO\ 


                       $%#%

    $OWKRXJK WKH WKHRUHWL.DO OLWHUDWXUH RQ .RUUXSWLRQ LV ZHOO GHYHORSHG HPSLUL.DO ZRUN LQ WKLV
DUHD KDV ODJJHG EH.DXVH LW KDV SURYHQ GLIIL.XOW WR LVRODWH .RUUXSW EHKDYLRU LQ WKH GDWD ,Q WKLV SDSHU
ZH ORRN IRU HYLGHQ.H RI .RUUXSWLRQ LQ DQ XQOLNHO\ SOD.H WKH KLJKHVW H.KHORQV RI -DSDQHVH VXPR
ZUHVWOLQJ 7KLV SDSHU SURYLGHV VWURQJ VWDWLVWL.DO HYLGHQ.H GR.XPHQWLQJ PDW.K ULJJLQJ LQ VXPR
ZUHVWOLQJ $ QRQOLQHDULW\ LQ WKH LQ.HQWLYH VWUX.WXUH RI SURPRWLRQ OHDGV WR JDLQV IURP WUDGH EHWZHHQ
ZUHVWOHUV RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ D ZLQQLQJ UH.RUG DQG WKHLU RSSRQHQWV :H VKRZ WKDW ZUHVWOHUV
ZLQ D GLVSURSRUWLRQDWH VKDUH RI WKH PDW.KHV ZKHQ WKH\ DUH RQ WKH PDUJLQ ,Q.UHDVHG HIIRUW .DQ QRW
H[SODLQ WKH ILQGLQJV :LQQLQJ RQ WKH EXEEOH LV PRUH IUHTXHQW ZKHQ WKH WZR .RPSHWLWRUV KDYH PHW
RIWHQ LQ WKH SDVW 6X..HVV RQ WKH EXEEOH WHQGV WR ULVH RYHU WKH .RXUVH RI D ZUHVWOHU¶V .DUHHU EXW
GH.OLQHV LQ KLV ODVW \HDU .RQVLVWHQW ZLWK WKH JDPH WKHRUHWL. SUHGL.WLRQV :UHVWOHUV ZKR DUH YL.WRULRXV
ZKHQ RQ WKH EXEEOH ORVH PRUH IUHTXHQWO\ WKDQ ZRXOG EH H[SH.WHG WKH QH[W WLPH WKH\ PHHW WKDW
RSSRQHQW VXJJHVWLQJ WKDW SDUW RI WKH SD\PHQW IRU WKURZLQJ D PDW.K LV IXWXUH SD\PHQW LQ NLQG
6\VWHPDWL. GLIIHUHQ.HV D.URVV ZUHVWOLQJ VWDEOHV VXJJHVW WKDW WKH VWDEOHV SOD\ D UROH LQ ID.LOLWDWLQJ WKH
.RUUXSWLRQ ,Q WLPHV RI LQ.UHDVHG PHGLD V.UXWLQ\ WKH PDW.K ULJJLQJ GLVDSSHDUV


0DUN 'XJJDQ                          6WHYHQ ' /HYLWW
'HSDUWPHQW RI (.RQRPL.V                    'HSDUWPHQW RI (.RQRPL.V
8QLYHUVLW\ RI &KL.DJR                     8QLYHUVLW\ RI &KL.DJR
 ( WK 6WUHHW                       ( WK 6WUHHW
&KL.DJR ,/                        &KL.DJR ,/ 
DQG 1%(5                            DQG $PHUL.DQ %DU )RXQGDWLRQ
PGXJJDQ#PLGZD\X.KL.DJRHGX                  VOHYLWW#PLGZD\X.KL.DJRHGX
³, ZRXOG OLNH WR EHOLHYH WKDW VXPR PDW.KHV DUH .OHDQ EXW LW LV GLIIL.XOW WR SURYH LW RQH ZD\ RU

DQRWKHU´

                   ±0LQD +DOO DXWKRU RI 7KH %LJ %RRN RI 6XPR 

, ,QWURGX.WLRQ

     7KHUH LV D JURZLQJ DSSUH.LDWLRQ DPRQJ H.RQRPLVWV RI WKH QHHG WR EHWWHU XQGHUVWDQG WKH

UROH WKDW .RUUXSWLRQ SOD\V LQ UHDOZRUOG H.RQRPLHV $OWKRXJK VRPH KDYH DUJXHG WKDW LW .DQ EH

ZHOIDUHHQKDQ.LQJ /HII PRVW .RPPHQWDWRUV EHOLHYH WKDW D ZLOOLQJQHVV WR D..HSW EULEHV

RU VLPLODU IRUPV RI .RUUXSWLRQ LQ HLWKHU WKH SXEOL. RU WKH SULYDWH VH.WRU UHGX.HV H.RQRPL.

HIIL.LHQ.\ 6KOHLIHU DQG 9LVKQ\ .UXHJHU  $V D UHVXOW RUJDQL]DWLRQV RIWHQ .UHDWH

LQ.HQWLYHV WR PRWLYDWH WKHLU HPSOR\HHV WR EH KRQHVW %H.NHU DQG 6WLJOHU RU GLVWRUW

SURGX.WLRQ GH.LVLRQV WR UHGX.H WKH OLNHOLKRRG WKDW .RUUXSW GHDOV ZLOO WDNH SOD.H 5RVH$.NHUPDQ

 

     :KLOH DQH.GRWDO HYLGHQ.H VXJJHVWV WKDW .RUUXSWLRQ LV ZLGHVSUHDG QRW RQO\ LQ GHYHORSLQJ

.RXQWULHV EXW DOVR LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV HJ LQIOXHQ.H EX\LQJ RQ WKH ,QWHUQDWLRQDO 2O\PSL.

.RPPLWWHH 0HGL.DUH IUDXG E\ &ROXPELD+&$ .RUUXSW MXGJHV LQ &KL.DJR .RQYL.WHG RI DOORZLQJ

PXUGHUHUV WR JR IUHH LQ UHWXUQ IRU .DVK WKHUH LV OLWWOH ULJRURXV HPSLUL.DO UHVHDU.K RQ WKH VXEMH.W

%H.DXVH RI .RUUXSWLRQ¶V LOOL.LW QDWXUH WKRVH ZKR HQJDJH LQ .RUUXSWLRQ DWWHPSW QRW WR OHDYH D WUDLO

6\VWHPDWL. HPSLUL.DO VXEVWDQWLDWLRQ RI .RUUXSW SUD.WL.HV LV XQOLNHO\ WR DSSHDU LQ W\SL.DO GDWD

VRXU.HV 5DWKHU UHVHDU.KHUV PXVW DGRSW QRQVWDQGDUG DSSURD.KHV LQ DQ DWWHPSW WR IHUUHW RXW

LQGLUH.W HYLGHQ.H RI .RUUXSWLRQ

     7R GDWH WKHUH KDYH EHHQ RQO\ D KDQGIXO RI VWXGLHV WKDW DWWHPSW WR V\VWHPDWL.DOO\ GR.XPHQW

WKH LPSD.W RI .RUUXSWLRQ RQ H.RQRPL. RXW.RPHV 0DXUR XVHV VXEMH.WLYH LQGL.HV RI


                         
.RUUXSWLRQ D.URVV .RXQWULHV WR .RQ.OXGH WKDW QDWLRQV ZLWK .RUUXSW JRYHUQPHQWV KDYH VLJQLIL.DQWO\

ORZHU UDWHV RI H.RQRPL. JURZWK )LVPDQ DQDO\]HV KRZ VWR.N SUL.H RI ,QGRQHVLDQ ILUPV

IOX.WXDWH ZLWK .KDQJHV LQ IRUPHU 3ULPH 0LQLVWHU 6XKDUWR¶V KHDOWK VWDWXV )LUPV ZLWK .ORVH

.RQQH.WLRQV WR 6XKDUWR ZKL.K SUHVXPDEO\ EHQHILW IURP .RUUXSWLRQ ZLWKLQ WKH UHJLPH GH.OLQH

VXEVWDQWLDOO\ PRUH WKDQ RWKHU ,QGRQHVLDQ ILUPV ZKHQ 6XKDUWR¶V KHDOWK ZHDNHQV 'L 7HOOD DQG

6.KDUJURGVN\ GR.XPHQW WKDW WKH SUL.HV SDLG IRU EDVL. LQSXWV DW SXEOL. KRVSLWDOV LQ %XHQRV

$LUHV IDOO E\ SHU.HQW DIWHU D .RUUXSWLRQ .UD.NGRZQ

    ,Q WKLV SDSHU ZH ORRN IRU .RUUXSWLRQ LQ DQ XQOLNHO\ SOD.H DPRQJ -DSDQ¶V HOLWH VXPR

ZUHVWOHUV 6XPR ZUHVWOLQJ LV WKH QDWLRQDO VSRUW RI -DSDQ ZLWK WRS ZUHVWOHUV DPRQJ WKH KLJKHVW

SDLG DWKOHWHV LQ -DSDQ 7KH VSRUW KDV D PRUH WKDQ  \HDU WUDGLWLRQ DQG D IR.XV RQ KRQRU

ULWXDO DQG KLVWRU\ WKDW PD\ EH XQSDUDOOHOHG LQ DWKOHWL.V 1HYHUWKHOHVV LQ UH.HQW \HDUV VXPR

ZUHVWOLQJ KDV EHHQ GRJJHG E\ DOOHJDWLRQV RI .RUUXSWLRQ LQ WKH IRUP RI ULJJHG PDW.KHV 2IIL.LDOV

IURP WKH -DSDQHVH 6XPR $VVR.LDWLRQ GLVPLVV WKHVH .RPSODLQWV DV IDEUL.DWLRQV RQ WKH SDUW RI

GLVJUD.HG IRUPHU ZUHVWOHUV 8OWLPDWHO\ GHVSLWH \HDUV RI DOOHJDWLRQV QR IRUPDO GLV.LSOLQDU\

D.WLRQV KDYH EHHQ WDNHQ WRZDUGV DQ\ ZUHVWOHU 7KH JHQHUDO YLHZ HSLWRPL]HG E\ WKH TXRWH WKDW


    
    7KH EHKDYLRU XQ.RYHUHG LQ WKLV SDSHU LV DOVR UHODWHG WR SDVW UHVHDU.K RQ .ROOXVLRQ )RU
H[DPSOH 3RUWHU DQG =RQD ILQG HYLGHQ.H WKDW .RQVWUX.WLRQ .RPSDQLHV .ROOXGH ZKHQ
ELGGLQJ IRU VWDWH KLJKZD\ .RQWUD.WV E\ PHHWLQJ EHIRUH WKH DX.WLRQ GHVLJQDWLQJ D VHULRXV ELGGHU
DQG KDYLQJ RWKHU .DUWHO PHPEHUV VXEPLW .RUUHVSRQGLQJO\ KLJKHU ELGV 8QOLNH LQ WKH VXPR .DVH
SUHVHQWHG KHUH WKH VX..HVV RI WKLV VWUDWHJ\ LV .RQVWUDLQHG E\ WKH H[LVWHQ.H RI QRQ.DUWHO
.RQVWUX.WLRQ ILUPV 0.$IHH GHWDLOV D ZLGH YDULHW\ RI ELGULJJLQJ V.KHPHV
    
     )RU LQVWDQ.H D ERRN HQWLWOHG <DR.KR ³ULJJHG PDW.KHV´ ZDV SXEOLVKHG SRVWKXPRXVO\
LQ E\ D IRUPHU VXPR ZUHVWOHU DOOHJLQJ WKDW PRVW ZUHVWOHUV HQJDJHG LQ PDW.K IL[LQJ ZKLOH KH
ZDV D.WLYH 7KUHH \HDUV HDUOLHU WKDW VXPR ZUHVWOHU DQG DQRWKHU IRUPHU ZUHVWOHU ZKR PDGH
DOOHJDWLRQV RI PDW.K ULJJLQJ GLHG KRXUV DSDUW LQ WKH VDPH KRVSLWDO ZLWK WKH VDPH GLDJQRVLV 7KH
WZR KDG DSSDUHQWO\ GLQHG WRJHWKHU VKRUWO\ EHIRUH GHYHORSLQJ V\PSWRPV 7KH DXWKRUV RI WKH
.XUUHQW SDSHU KRSH WKDW WKHVH GHDWKV ZHUH SXUHO\ .RLQ.LGHQWDO

                        
EHJLQV WKLV SDSHU LV WKDW .KDUJHV RI .RUUXSWLRQ VLPSO\ SLW RQH SHUVRQ¶V ZRUG DJDLQVW DQRWKHU DQG

GHILQLWLYH SURRI LV XQOLNHO\ WR EH IRXQG

    7KH NH\ LQVWLWXWLRQDO IHDWXUH RI VXPR ZUHVWOLQJ WKDW PDNHV LW ULSH IRU .RUUXSWLRQ LV WKH

H[LVWHQ.H RI D VKDUS QRQOLQHDULW\ LQ WKH SD\RII IXQ.WLRQ IRU .RPSHWLWRUV $ VXPR WRXUQDPHQW

EDVKR LQYROYHV DSSUR[LPDWHO\ ZUHVWOHUV ULNLVKL SDUWL.LSDWLQJ LQ ILIWHHQ ERXWV HD.K $

ZUHVWOHU ZKR D.KLHYHV D ZLQQLQJ UH.RUG HLJKW ZLQV RU PRUH NQRZQ DV ND.KLNRVKL LV

JXDUDQWHHG WR ULVH XS WKH RIIL.LDO UDQNLQJ EDQ]XNH D ZUHVWOHU ZLWK D ORVLQJ UH.RUG PDNHNRVKL

IDOOV LQ WKH UDQNLQJV $ ZUHVWOHU¶V UDQN LV D VRXU.H RI SUHVWLJH WKH EDVLV IRU VDODU\ GHWHUPLQDWLRQ

DQG DOVR LQIOXHQ.HV WKH SHUNV WKDW KH HQMR\V

    )LJXUH GHPRQVWUDWHV HPSLUL.DOO\ WKH LPSRUWDQ.H RI DQ HLJKWK ZLQ WR D ZUHVWOHU 7KH

KRUL]RQWDO D[LV RI WKH ILJXUH LV WKH QXPEHU RI ZLQV D ZUHVWOHU D.KLHYHV LQ D WRXUQDPHQW WKH

YHUWL.DO D[LV LV WKH DYHUDJH .KDQJH LQ UDQN DV D .RQVHTXHQ.H RI WKH WRXUQDPHQW SHUIRUPDQ.H 7KH

.KDQJH LQ UDQN LV D SRVLWLYH IXQ.WLRQ RI WKH QXPEHU RI ZLQV :LWK WKH H[.HSWLRQ RI WKH WK ZLQ

WKH UHODWLRQVKLS LV QHDUO\ OLQHDU HD.K DGGLWLRQDO YL.WRU\ LV ZRUWK DSSUR[LPDWHO\ VSRWV LQ WKH

UDQNLQJV 7KH .ULWL.DO WK ZLQ ± ZKL.K UHVXOWV LQ D VXEVWDQWLDO SURPRWLRQ LQ UDQN NDNXDJH UDWKHU

WKDQ D GHPRWLRQ NDNXVDJH ² JDUQHUV D ZUHVWOHU DSSUR[LPDWHO\ VSRWV LQ WKH UDQNLQJ RU

QHDUO\ WLPHV WKH YDOXH RI WKH W\SL.DO YL.WRU\ &RQVHTXHQWO\ D ZUHVWOHU HQWHULQJ WKH ILQDO PDW.K    
     &KHYDOLHU DQG (OOLVRQ H[DPLQH KRZ QRQOLQHDULWLHV LQ LQ.HQWLYHV GLVWRUW WKH
EHKDYLRU RI PXWXDO IXQG PDQDJHUV
    
     )RU LQVWDQ.H WKH ORZHVW UDQNHG ZUHVWOHUV LQ HD.K ZUHVWOLQJ VWDEOH KH\D PXVW ULVH HDUO\
HYHU\ PRUQLQJ WR .OHDQ WKH EXLOGLQJ DQG SUHSDUH WKH IRRG IRU WKH PDLQ PHDO RI WKH GD\ :KHQ D
ZUHVWOHU UHD.KHV WKH UDQN RI MXU\R SOD.LQJ KLP DPRQJ WKH WRS VXPR ZUHVWOHUV LQ -DSDQ KH QR
ORQJHU LV UHTXLUHG WR GR .KRUHV IRU RWKHU ULNLVKL LQ KLV KH\D 7KRVH LQ WKH WRS ZLWK UDQNV RI
PDHJDVKLUD RU EHWWHU DUH WHQGHG WR E\ ORZHUUDQNHG ZUHVWOHUV ZKR DUH UHTXLUHG WR D.W DV VHUYDQWV

                         
RI D WRXUQDPHQW ZLWK D UH.RUG KDV IDU PRUH WR JDLQ IURP D YL.WRU\ WKDQ DQ RSSRQHQW ZLWK D

UH.RUG RI VD\ KDV WR ORVH $..RUGLQJ WR RXU URXJK .DO.XODWLRQV PRYLQJ XS D VLQJOH VSRW LQ

WKH UDQNLQJV LV ZRUWK RQ DYHUDJH DSSUR[LPDWHO\  D \HDU WR D ZUHVWOHU 7KXV WKHUH PD\ EH

VXEVWDQWLDO JDLQV WR WUDGH LI WKH ZUHVWOHUV IL[ D PDW.K 2I .RXUVH QR OHJDOO\ ELQGLQJ .RQWUD.W .DQ

EH ZULWWHQ DQG GLV.RYHU\ RI VX.K D GHDO ZRXOG OLNHO\ UHVXOW LQ GLVJUD.H DQG SUHVXPDEO\ VWURQJ

.HQVXUH RQ WKH SDUW RI WKH VSRUW¶V JRYHUQLQJ ERDUG

    ,Q WKLV SDSHU ZH H[DPLQH PRUH WKDQ D GH.DGH RI GDWD IRU -DSDQ¶V VXPR HOLWH LQ VHDU.K RI

HYLGHQ.H GHPRQVWUDWLQJ RU UHIXWLQJ .ODLPV RI PDW.K ULJJLQJ 2XU GDWD VHW HQ.RPSDVVHV 

WRXUQDPHQWV DQG PRUH WKDQ  LQGLYLGXDO ERXWV :H XQ.RYHU RYHUZKHOPLQJ HYLGHQ.H WKDW

PDW.K ULJJLQJ R..XUV LQ WKH ILQDO GD\V RI VXPR WRXUQDPHQWV 2QH LPSRUWDQW SLH.H RI HYLGHQ.H LV

WKDW ZUHVWOHUV ZKR DUH RQ WKH PDUJLQ IRU DWWDLQLQJ WKHLU HLJKWK YL.WRU\ ZLQ IDU PRUH RIWHQ WKDQ

ZRXOG EH H[SH.WHG )RU LQVWDQ.H RQ WKH ODVW GD\ RI WKH WRXUQDPHQW ZUHVWOHUV ZLWK UH.RUGV RI 

ZLQ PRUH WKDQ SHU.HQW RI WKHLU PDW.KHV SHU.HQW ZKHQ PDW.KHV LQYROYLQJ WZR ZUHVWOHUV

HD.K ZLWK ZLQV DUH H[.OXGHG 2Q WKH SHQXOWLPDWH GD\ RI WKH WRXUQDPHQW ZUHVWOHUV ZLWK RU 

ZLQV DQG WKXV DUH RQ WKH PDUJLQ IRU UHD.KLQJ WKH WKUHVKROG RI ZLQV DUH YL.WRULRXV RYHU 

SHU.HQW RI WKH WLPH ,I DOO RI WKHVH H[.HVV ZLQV DUH GXH WR PDW.K ULJJLQJ WKHQ ZUHVWOHUV RQ WKH    
     2I .RXUVH WKHUH DOVR ZLOO EH LQ.HQWLYHV IRU IRUZDUGORRNLQJ ZUHVWOHUV WR ULJ PDW.KHV RQ
HDUOLHU GD\V RI WKH WRXUQDPHQW DV ZHOO :H H[SORUH WKH LVVXH RI WLPLQJ PRUH IRUPDOO\ LQ WKH
PRGHO LQ 6H.WLRQ ,,
    
     :UHVWOHUV UDQNHG EHWZHHQ ILIWK DQG WHQWK HDUQ DQ DQQXDO LQ.RPH ± LQ.OXGLQJ RIIL.LDO
ZDJHV ERQXVHV DQG SUL]H PRQH\ ± RI URXJKO\  SHU \HDU 7KH IRUWLHWKUDQNHG ZUHVWOHU
HDUQV DSSUR[LPDWHO\  7KH VHYHQWLHWKUDQNHG ZUHVWOHU UH.HLYHV RQO\ DERXW  SHU
\HDU QR RIIL.LDO VDODU\ MXVW D VPDOO VWLSHQG WR .RYHU WRXUQDPHQW H[SHQVHV VRPH SUL]H PRQH\
DQG URRP DQG ERDUG $OO LQIRUPDWLRQ RQ DQQXDO VDODULHV DUH EDVHG RQ WKH DXWKRUV .DO.XODWLRQV
DQG LQIRUPDWLRQ SURYLGHG LQ +DOO 

                         
PDUJLQ DUH ULJJLQJ SHU.HQW RI WKHLU PDW.KHV RQ GD\ DQG SHU.HQW RI WKHLU PDW.KHV RQ GD\    +LJK ZLQQLQJ SHU.HQWDJHV E\ WKHPVHOYHV KRZHYHU DUH QRW LQGL.DWLYH RI PDW.K ULJJLQJ

7KRVH ZUHVWOHUV ZKR DUH RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ WKH HLJKWK ZLQ PD\ H[HUW JUHDWHU HIIRUW

EH.DXVH WKHLU UHZDUG IRU ZLQQLQJ LV ODUJHU :H RIIHU D QXPEHU RI SLH.HV RI HYLGHQ.H DJDLQVW WKLV

DOWHUQDWLYH K\SRWKHVLV )LUVW WKH SDWWHUQ RI RXW.RPHV LV .RQVLVWHQW ZLWK WKH SUHGL.WLRQV RI JDPH

WKHRUHWL. PRGHOV RI .ROOXVLRQ VXSSRUWHG E\ UHSHDWHG SOD\ :UHVWOHUV ZKR PHHW PRUH IUHTXHQWO\

DSSHDU WR .ROOXGH PRUH DQG VX..HVV RQ WKH EXEEOH ULVHV ZLWK H[SHULHQ.H EXW GH.OLQHV LQ WKH ODVW

\HDU RI .RPSHWLWLRQ 6H.RQG ZKHUHDV WKH ZUHVWOHU ZKR LV RQ WKH PDUJLQ IRU DQ WK ZLQ LV

YL.WRULRXV ZLWK D VXUSULVLQJO\ KLJK IUHTXHQ.\ WKH QH[W WLPH WKDW WKRVH VDPH WZR ZUHVWOHUV ID.H

HD.K RWKHU LW LV WKH RSSRQHQW ZKR KDV DQ XQXVXDOO\ KLJK ZLQ SHU.HQWDJH 7KLV UHVXOW VXJJHVWV

WKDW DW OHDVW SDUW RI WKH .XUUHQ.\ XVHG LQ PDW.K ULJJLQJ LV SURPLVHV RI WKURZLQJ IXWXUH PDW.KHV LQ

UHWXUQ IRU WDNLQJ D IDOO WRGD\ 7KLUG WKHUH DUH V\VWHPDWL. GLIIHUHQ.HV LQ EXEEOH VX..HVV D.URVV

VWDEOHV RI ZUHVWOHUV 7KRVH VWDEOHV WKDW IDUH ZHOO RQ WKH EXEEOH GR HVSH.LDOO\ SRRUO\ ZKHQ WKHLU

RSSRQHQWV DUH RQ WKH EXEEOH 7KHVH UHVXOWV VXJJHVW D UROH IRU VWDEOHV LQ .RRUGLQDWLQJ WKH PDW.K

ULJJLQJ &HUWDLQ SDLUV RI VWDEOHV DSSHDU WR KDYH ZRUNHG RXW SDUWL.XODUO\ VWURQJ UH.LSUR.LW\

DUUDQJHPHQWV )LQDOO\ DOOHJDWLRQV RI ULJJHG PDW.KHV SHULRGL.DOO\ DSSHDU LQ WKH SUHVV


    
    7KURXJKRXW WKH SDSHU D ZUHVWOHU LV GHILQHG WR EH ³RQ WKH EXEEOH´ LI RQ RQH RI WKH ILQDO
WKUHH GD\V RI WKH WRXUQDPHQW KH KDV QRW \HW UHD.KHG HLJKW ZLQV EXW LV QRW PDWKHPDWL.DOO\
HOLPLQDWHG IURP GRLQJ VR 7KXV ZUHVWOHUV ZLWK D UH.RUG RI   DQG DUH
LQ.OXGHG LQ WKLV JURXS
    
     %\ WKH VH.RQG VXEVHTXHQW PHHWLQJ WKH ZLQQLQJ SHU.HQWDJHV UHYHUW ED.N WR WKH H[SH.WHG
OHYHOV VXJJHVWLQJ WKDW GHDOV EHWZHHQ LQGLYLGXDO ZUHVWOHUV VSDQ RQO\ WZR PDW.KHV
    
      :UHVWOHUV LQ WKH VDPH VWDEOH GR QRW ZUHVWOH HD.K RWKHU

                         
3UHVXPDEO\ V.UXWLQ\ RI SRWHQWLDOO\ ULJJHG PDW.KHV LV JUHDWHU GXULQJ WKHVH WLPHV ,Q WRXUQDPHQWV

LPPHGLDWHO\ IROORZLQJ VX.K SUHVV UHSRUWV WKH SDWWHUQ RI PDW.K RXW.RPHV LV IDU OHVV VNHZHG

VXJJHVWLQJ HIIRUW LV QRW WKH H[SODQDWLRQ IRU WKH XQXVXDOO\ KLJK ZLQ UDWHV IRU ZUHVWOHUV RQ WKH

EXEEOH

     7KH UHPDLQGHU RI WKLV SDSHU LV RUJDQL]HG DV IROORZV 6H.WLRQ ,, GHYHORSV D IRUPDO PRGHO

ZLWK H[SOL.LW SUHGL.WLRQV DERXW WKH .RQGLWLRQV XQGHU ZKL.K RQH ZRXOG H[SH.W WR VHH PDW.K

ULJJLQJ 6H.WLRQ ,,, SUHVHQWV WKH HPSLUL.DO HYLGHQ.H GR.XPHQWLQJ WKH VWURQJ SHUIRUPDQ.H RI

ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH 6H.WLRQ ,9 DWWHPSWV WR GLVWLQJXLVK EHWZHHQ LQ.UHDVHG HIIRUW DQG PDW.K

ULJJLQJ DV DQ H[SODQDWLRQ IRU WKH REVHUYHG SDWWHUQV LQ WKH GDWD 6H.WLRQ ,9 DOVR .RQVLGHUV WKH ZD\

LQ ZKL.K WKH PDUNHW IRU ULJJHG PDW.KHV RSHUDWHV HJ KRZ .RQWUD.WV DUH HQIRU.HG WKH XVH RI .DVK

SD\PHQWV YHUVXV SURPLVHV RI IXWXUH WKURZQ PDW.KHV DQG LQGLYLGXDOV YHUVXV VWDEOHV DV WKH OHYHO DW

ZKL.K GHDOV DUH EURNHUHG 6H.WLRQ 9 .RQ.OXGHV ZLWK D GLV.XVVLRQ RI WKH EURDGHU H.RQRPL.

LPSOL.DWLRQV RI RXU DQDO\VLV

,, $ 0RGHO RI 0DW.K 5LJJLQJ

     ,Q WKLV VH.WLRQ ZH H[DPLQH WKH LQ.HQWLYHV RI WZR ZUHVWOHUV PHHWLQJ LQ WKH ODWH URXQGV RI D

WRXUQDPHQW WR IL[ D PDW.K 7KH PRGHO DEVWUD.WV IURP WKH LVVXH RI KRZ VX.K D .ROOXVLYH EDUJDLQ LV

VWUX.N WDNLQJ DV JLYHQ WKH QH.HVVDU\ PH.KDQLVPV WR HQIRU.H WKHVH LOOHJDO DJUHHPHQWV

     :H PDNH WKH IROORZLQJ DVVXPSWLRQV

$ :UHVWOHUV DUH ULVN QHXWUDO H[SH.WHG XWLOLW\ PD[LPL]HUV

$ $Q\ ZLQ RWKHU WKDQ WKH HLJKWK ZLQ LV ZRUWK : WR D ZUHVWOHU 7KH HLJKWK ZLQ LV ZRUWK : : 

7KH XWLOLW\ RI D ORVV LV QRUPDOL]HG WR HTXDO ]HUR


     
        ,Q WKH HPSLUL.DO VH.WLRQ ZH GR H[DPLQH WKH TXHVWLRQ RI KRZ WKH .ROOXVLRQ PLJKW ZRUN

                           
$ ,I WZR ZUHVWOHUV L DQG M DJUHH WR ULJ D PDW.K D .DVK WUDQVIHU 3LM LV PDGH IURP WKH ZLQQLQJ

ZUHVWOHU L WR WKH ZUHVWOHU M ZKR LQWHQWLRQDOO\ ORVHV 7KH PDJQLWXGH RI WKH WUDQVIHU LV

HQGRJHQRXVO\ GHWHUPLQHG WKURXJK EDUJDLQLQJ

$ 7KH EDUJDLQLQJ PH.KDQLVP LV RQH LQ ZKL.K D ZUHVWOHU ZKR ZDQWV KLV RSSRQHQW WR

LQWHQWLRQDOO\ ORVH PDNHV D RQHWLPH WDNH LW RU OHDYH LW RIIHU WR KLV RSSRQHQW

$ $Q H[RJHQRXV IUD.WLRQ 5 RI ZUHVWOHUV DUH ZLOOLQJ WR WKURZ D PDW.K LI DGHTXDWHO\

.RPSHQVDWHG 7KH RWKHU 5 ZUHVWOHUV UHIXVH WR WKURZ D PDW.K 6X.K ZUHVWOHUV DUH UDQGRPO\

GUDZQ IURP WKH RYHUDOO VHW RI RSSRQHQWV

$ (D.K ZUHVWOHU LQ D ULJJHG PDW.K SD\V D IL[HG .RVW . WR SDUWL.LSDWH LQ WKH .ROOXVLRQ

$ ,Q D IDLU QRWULJJHG PDW.K EHWZHHQ ZUHVWOHUV L DQG M WKH SUREDELOLW\ L ZLQV GHQRWHG $ LM LV

.RPPRQ NQRZOHGJH WR ERWK ZUHVWOHUV

    $VVXPSWLRQ $ LV PRWLYDWHG E\ )LJXUH ZKL.K VXJJHVWV WKDW DOO ZLQV H[.HSW WKH HLJKWK

KDYH DSSUR[LPDWHO\ HTXDO YDOXH LQ WHUPV RI UDQNV 0RGHOLQJ WKH .ROOXVLYH GHDO DV WDNLQJ WKH

IRUP RI D .DVK WUDQVIHU LQ $ LV GRQH SXUHO\ IRU WKH VDNH RI VLPSOL.LW\ $OORZLQJ IRU UHSD\PHQW LQ

WKH IRUP RI IXWXUH LQWHQWLRQDO ORVVHV IRU ZKL.K ZH XQ.RYHU VRPH HPSLUL.DO HYLGHQ.H GRHV QRW

VXEVWDQWLYHO\ .KDQJH WKH ORJL. $OORZLQJ WKH ZUHVWOHU ZKR LV EX\LQJ WKH PDW.K WR PDNH D ³WDNH LW

RU OHDYH LW´ RIIHU DQG .RQVHTXHQWO\ WR KDYH DOO WKH EDUJDLQLQJ SRZHU ZLOO SURYH XVHIXO LQ

VLPSOLI\LQJ WKH QRWDWLRQ RI WKH PRGHO :UHVWOHUV ZKR LQWHQWLRQDOO\ ORVH LQ ULJJHG PDW.KHV ZLOO EH

LQGLIIHUHQW EHWZHHQ D..HSWLQJ WKH EULEH RU SOD\LQJ IDLU 7KLV VLPSOLILHV WKH PRGHO E\ HOLPLQDWLQJ

DQ\ OLQN EHWZHHQ D ZUHVWOHU¶V ZLOOLQJQHVV WR ULJ D PDW.K WRGD\ DQG WKH SUREDELOLW\ KH ZLOO ID.H

DQRWKHU ZUHVWOHU LQ WKH IXWXUH ZKR ZDQWV WR EX\ D PDW.K $VVXPSWLRQ $ VD.ULIL.HV VRPH UHDOLVP

LQ DVVXPLQJ WKDW WKH IUD.WLRQ RI ZUHVWOHUV ZLOOLQJ WR SDUWL.LSDWH LQ D ULJJHG PDW.K LV IL[HG DQG


                         
H[RJHQRXV 7KHUH DUH PDQ\ UHDVRQV ZK\ DQ RSSRQHQW PD\ EH XQZLOOLQJ WR WDNH D IDOO KH

KLPVHOI PD\ EH RQ WKH PDUJLQ IRU DQ WK ZLQ KH PD\ EH LQ WKH UXQQLQJ IRU ZLQQLQJ WKH RYHUDOO

WRXUQDPHQW .KDPSLRQVKLS RU RQH RI WKH RWKHU SUL]HV DZDUGHG WR ZUHVWOHUV ZLWK VWURQJ UH.RUGV

ZKL.K .DUU\ ODUJH ILQDQ.LDO SD\RIIV KH PD\ VLPSO\ EH KRQHVW HW. 7KH IL[HG .RVW LQ $ PD\

UHSUHVHQW WUDQVD.WLRQ .RVWV WKH SRVVLELOLW\ WKDW WKH ULJJHG PDW.K ZLOO EH UHYHDOHG OHDGLQJ WR

GLVJUD.H IRU WKH ZUHVWOHUV RU VLGH SD\PHQWV WR D WKLUG SDUW\ VX.K DV WKH PRE WR HQIRU.H WKH

DJUHHPHQW

0DW.KHV RQ WKH ILQDO GD\ RI WKH WRXUQDPHQW

    :H EHJLQ E\ DQDO]\LQJ PDW.KHV R..XUULQJ RQ GD\ WKH ILQDO GD\ RI WKH WRXUQDPHQW/HPPD 2Q GD\ PDW.KHV ZLOO QRW EH ULJJHG LI ERWK RI WKH ZUHVWOHUV KDYH H[D.WO\ VHYHQ ZLQV

RU QHLWKHU RI WKH ZUHVWOHUV KDYH H[D.WO\ VHYHQ ZLQV    7KH ORJL. EHKLQG /HPPD LV VWUDLJKWIRUZDUG ,I QHLWKHU ZUHVWOHU LV VHHNLQJ DQ HLJKWK

ZLQ WKHQ ERWK ZUHVWOHUV GHULYH WKH VDPH EHQHILW IURP D ZLQ 7KH VDPH LV WUXH LI ERWK ZUHVWOHUV

DUH WU\LQJ IRU DQ WK ZLQ %H.DXVH WKHUH LV D IL[HG .RVW WR ULJJLQJ D PDW.K WRWDO VXUSOXV IURP D

ULJJHG PDW.K LV QHJDWLYH DQG VX.K PDW.KHV ZLOO QRW EH ULJJHG

    *LYHQ /HPPD ZH OLPLW RXU DWWHQWLRQ WR PDW.KHV LQ ZKL.K ZUHVWOHUV L DQG M PHHW DQG

D ZUHVWOHU L KDV H[D.WO\ VHYHQ ZLQV JRLQJ LQWR WKH ILQDO GD\ E ZUHVWOHU M GRHV QRW KDYH H[D.WO\    
     2QH .RXOG LPDJLQH LQWURGX.LQJ D GLVWULEXWLRQ RI UHVHUYDWLRQ SUL.HV D.URVV RSSRQHQWV RU
DOORZLQJ WKH EDUJDLQLQJ .RVWV WR YDU\ D..RUGLQJ WR KRZ IUHTXHQWO\ WKH ZUHVWOHUV KDYH PHW LQ WKH
SDVW RU H[SH.W WR PHHW DJDLQ LQ WKH IXWXUH *LYHQ WKH VLPSOH SRLQWV ZH DUH WU\LQJ WR PDNH ZLWK WKH
PRGHO KRZHYHU WKH DGGHG .RPSOL.DWLRQ GRHV QRW VHHP ZDUUDQWHG

                         
VHYHQ ZLQV DQG . ZUHVWOHU M LV ZLOOLQJ WR WKURZ WKH PDW.K LI SURSHUO\ .RPSHQVDWHG LH ZUHVWOHU

M LV SDUW RI WKH IUD.WLRQ 5 RI ZUHVWOHUV LQ DVVXPSWLRQ $ 7KH SD\RII WR ZUHVWOHU L IURP D YL.WRU\

LQ D ULJJHG PDW.K LV

     : + : − 3LM − .  

ZKHUH : : LV WKH SD\RII WR ZLQQLQJ DQ HLJKWK PDW.K 3LM LV WKH EULEH SDLG IURP ZUHVWOHU L WR

ZUHVWOHU M LQ UHWXUQ IRU WKURZLQJ WKH PDW.K DQG . LV WKH IL[HG .RVW LQ.XUUHG E\ WKH ZUHVWOHU WR

HQJDJH LQ PDW.K ULJLQJ 7KH DPRXQW RI WKH EULEH ZLOO EH GHWHUPLQHG EHORZ

    7KH H[SH.WHG UHWXUQ WR ZUHVWOHU L IURP D IDLU PDW.K EHWZHHQ L DQG M LV

    ΠLM :  :

ZKHUH $ LM LV WKH SUREDELOLW\ WKDW ZUHVWOHU L LV YL.WRULRXV LQ D IDLU PDW.K DJDLQVW M 7KH WUDGHRII

ID.LQJ ZUHVWOHU L ZKHQ GH.LGLQJ ZKHWKHU WR ULJ D PDW.K LV DQ LQ.UHDVHG .KDQ.H RI YL.WRU\ YHUVXV

VDYLQJ ERWK WKH EULEH DQG WKH IL[HG .RVW DVVR.LDWHG ZLWK PDW.K ULJJLQJ

    :UHVWOHU M¶V SD\RII LQ D ULJJHG PDW.K LV

    !LM − .  

DQG LQ D IDLU PDW.K LV

     − Π ij):

,Q D ULJJHG PDW.K ZUHVWOHU M UH.HLYHV WKH EULEH EXW SD\V D IL[HG .RVW ,Q D IDLU PDW.K KH ZLQV WKH

SD\RII : ZLWK SUREDELOLW\ $ LM

    %H.DXVH ZH DVVXPH WKDW WKH ZUHVWOHU RIIHULQJ WKH EULEH KDV DOO RI WKH EDUJDLQLQJ SRZHU

WKH HTXLOLEULXP EULEH SDLG LQ D ULJJHG PDW.K LV HDV\ WR GHULYH
                         
/HPPD ,Q ULJJHG PDW.KHV WKH EULEH SDLG WR WKH ORVLQJ ZUHVWOHU LV 3LM  $ LM :   .%\ DVVXPSWLRQ $ ZUHVWOHU L ZLOO PDNH DQ RIIHU VX.K WKDW ZUHVWOHU M LV LQGLIIHUHQW EHWZHHQ

WKURZLQJ WKH PDW.K DQG KDYLQJ D IDLU ERXW 6HWWLQJ HTXDWLRQ DQG HTXDO WR RQH DQRWKHU DQG

VROYLQJ IRU 3LM \LHOGV WKH UHVXOW LQ /HPPD  7KH SUL.H SDLG LQ ULJJHG PDW.KHV GHSHQGV RQ WKH

OLNHOLKRRG WKDW WKH EULEHG ZUHVWOHU .RXOG KDYH ZRQ D IDLUO\ IRXJKW PDW.K WKH SD\RII WR D ZLQ

RWKHU WKDQ WKH WK ZLQ DQG WKH IL[HG .RVW RI ULJJLQJ D PDW.K :UHVWOHUV ZKR DUH PRUH OLNHO\ WR

ZLQ D IDLU PDW.K PXVW EH .RPSHQVDWHG PRUH WR EH ZLOOLQJ WR WKURZ WKH PDW.K

    6XEVWLWXWLQJ WKH VL]H RI WKH EULEH LQ /HPPD LQWR HTXDWLRQ DQG VXEWUD.WLQJ HTXDWLRQ

 \LHOGV WKH .RQGLWLRQV XQGHU ZKL.K ZUHVWOHU L SUHIHUV WR ULJ WKH PDW.K

     − Π LM : − . ≥ 


%H.DXVH WKH ZUHVWOHU RIIHULQJ WKH EULEH KDV DOO WKH EDUJDLQLQJ SRZHU WKH OHIWKDQGVLGH RI

HTXDWLRQ DOVR .RUUHVSRQGV WR WKH MRLQW VXUSOXV IURP ULJJLQJ WKH PDW.K (TXDWLRQ SURYLGHV

XV ZLWK WZR SUHGL.WLRQV WKDW ZH ZLOO LQYHVWLJDWH HPSLUL.DOO\

3UHGL.WLRQ 7KH JUHDWHU WKH .KDQ.HV WKDW WKH ZUHVWOHU VHHNLQJ DQ WK YL.WRU\ .RXOG ZLQ D IDLU

PDW.K DJDLQVW KLV RSSRQHQW WKH ORZHU WKH OLNHOLKRRG KH ZLOO DWWHPSW WR ULJ WKH PDW.K

3UHGL.WLRQ )HZHU PDW.KHV ZLOO EH ULJJHG ZKHQ WKH IL[HG .RVW DVVR.LDWHG ZLWK .RUUXSW EDUJDLQV

LV KLJKHU

    1RWH WKDW 3UHGL.WLRQ KLQJHV RQ WKH H[LVWHQ.H RI IL[HG .RVWV LQ PDW.K ULJJLQJ ,I WKHUH

ZHUH QR IL[HG .RVWV RQH ZRXOG H[SH.W DOO PDW.KHV ZKHQ RQH ZUHVWOHU LV VHHNLQJ DQ HLJKWK ZLQ WR

EH ULJJHG VLQ.H WKH MRLQW VXUSOXV LV DOZD\V SRVLWLYH 3UHGL.WLRQ LV VWUDLJKWIRUZDUG EXW WKH

TXHVWLRQ DULVHV KRZ RQH .RXOG WHVW LW HPSLUL.DOO\ :H RIIHU WZR SRVVLEOH WHVWV )LUVW ZKHQ PHGLD

                        
DOOHJDWLRQV RI PDW.K ULJJLQJ DUH .LU.XODWLQJ WKH ULVN RI GHWH.WLRQ PD\ EH KLJKHU UDLVLQJ WKH

H[SH.WHG .RVWV RI D .ROOXVLYH EDUJDLQ 6H.RQG WR WKH H[WHQW WKDW SDUWL.XODU VWDEOHV RI ZUHVWOHUV

KDYH IUHTXHQWO\ DUUDQJHG VX.K GHDOV LQ WKH SDVW WKH .RVWV RI PDW.K ULJJLQJ PD\ EH ORZHU WRGD\

([DPLQLQJ WKH LQ.HQWLYHV WR ULJ PDW.KHV RQ GD\ RI D WRXUQDPHQW

    &KDUD.WHUL]LQJ WKH EHKDYLRU RI ZUHVWOHUV LQ HDUOLHU URXQGV RI WKH WRXUQDPHQW LQYROYHV

DGGHG .KDOOHQJH EH.DXVH GH.LVLRQV ZLOO GHSHQG RQ H[SH.WDWLRQV RI RXW.RPHV RI IXWXUH PDW.KHV

&RQVHTXHQWO\ ZH UHTXLUH DQ DGGLWLRQDO DVVXPSWLRQ DERXW WKH GLVWULEXWLRQ RI SRWHQWLDO RSSRQHQWV

DQG KRZ H[SH.WDWLRQV DUH IRUPHG

$ 2SSRQHQWV LQ IXWXUH PDW.KHV DUH XQNQRZQ DW WKH WLPH WKH .XUUHQW PDW.K WDNHV SOD.H )XWXUH

RSSRQHQWV DUH D UDQGRP GUDZ IURP WKH VHW RI SRVVLEOH RSSRQHQWV

$  − Π L : − : − . ≥ 
 ZKHUH Π L = DUJ PD[ Π LM ∀ M 
                         M
7KH DVVXPSWLRQ WKDW IXWXUH RSSRQHQWV DUH XQNQRZQ .RUUHVSRQGV WR WKH D.WXDO LQVWLWXWLRQDO GHWDLO

RI VXPR 2SSRQHQWV IRU WKH QH[W GD\¶V PDW.KHV DUH QRW DQQRXQ.HG XQWLO WKH .RPSOHWLRQ RI WKH

.XUUHQW GD\¶V PDW.KHV %H.DXVH WKHUH DUH URXJKO\ .RPSHWLWRUV LQ D WRXUQDPHQW WKH UDQJH RI

SRVVLEOH SDLULQJV LV HQRUPRXV $VVXPSWLRQ $ LV WKH QH.HVVDU\ .RQGLWLRQ IRU D .URRNHG ZUHVWOHU

QHHGLQJ DQ HLJKWK ZLQ RQ WKH ILQDO GD\ WR EH ZLOOLQJ WR EULEH DQ\ RSSRQHQW KH ID.HV 7KLV

DVVXPSWLRQ JUHDWO\ VLPSOLILHV WKH DOJHEUD E\ PDNLQJ RIIHULQJ WKH EULEH WR DQ\ ZLOOLQJ RSSRQHQW D

GRPLQDQW VWUDWHJ\ RQ WKH ILQDO GD\ RI WKH WRXUQDPHQW 5HOD[LQJ WKLV DVVXPSWLRQ GRHV QRW

PDWHULDOO\ .KDQJH RXU UHVXOWV

    $V ZDV WKH .DVH ZLWK PDW.KHV RQ WKH WK GD\ WKHUH ZLOO EH QR LQ.HQWLYH RQ WKH WK GD\ WR

ULJ D ERXW LI QHLWKHU RI WKH ZUHVWOHUV DUH RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ DQ HLJKWK ZLQ LH LI QHLWKHU


                         
RI WKH ZUHVWOHUV KDYH HLWKHU RU ZLQV JRLQJ LQWR WKH WK GD\ ,Q .RQWUDVW WR WKH ODVW GD\ RI WKH

WRXUQDPHQW KRZHYHU WKHUH PD\ D.WXDOO\ EH SRVVLEOH JDLQV IURP WUDGH LI ERWK ZUHVWOHUV DUH RQ WKH

PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ HLJKW ZLQV ,Q WKH DQDO\VLV WKDW IROORZV KRZHYHU ZH ZLOO OLPLW RXUVHOYHV

WR WKH VLPSOHU .DVH LQ ZKL.K RQH ZUHVWOHU LV RQ WKH PDUJLQ DQG WKH RWKHU ZUHVWOHU LV QRW

7KH LQ.HQWLYHV ID.LQJ ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV HQWHULQJ WKH QH[W WR ODVW GD\

    :H EHJLQ ZLWK WKH .DVH RI ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV HQWHULQJ GD\ 'HILQLQJ QRWDWLRQ

   L
OHW G Z EH WKH .RQWLQXDWLRQ SD\RII IRU ZUHVWOHU L LI KH HQWHUV GD\ G ZLWK Z ZLQV )RU LQVWDQ.H


 L
 LV WKH LQ.UHPHQW WR XWLOLW\ WKDW D ZUHVWOHU H[SH.WV WR JDLQ RQ WKH ILIWHHQWK GD\ .RQGLWLRQDO


RQ KDYLQJ VHYHQ YL.WRULHV HQWHULQJ WKH ILQDO GD\ 7KHQ WKH H[SH.WHG XWLOLW\ RI ZUHVWOHU L ZLWK

VHYHQ ZLQV HQWHULQJ GD\ IURP ULJJLQJ D PDW.K LV

                L
    : + : − 3LM − .  + ( 


DQG WKDW ZUHVWOHU¶V H[SH.WHG XWLOLW\ RI HQJDJLQJ LQ D IDLU PDW.K LV

             L        L
      Π LM : + : + ( + − Π LM ( 


$V ORQJ DV WKH ZUHVWOHU EHLQJ RIIHUHG WKH EULEH LV QRW RQ WKH PDUJLQ IRU DQ HLJKWK ZLQ WKH

HTXLOLEULXP SUL.H WR WKURZ WKH PDW.K IURP /HPPD .RQWLQXHV WR KROG 6XEVWLWXWLQJ IRU WKH SUL.H

DQG VXEWUD.WLQJ IURP JLYHV WKH .RQGLWLRQV XQGHU ZKL.K D ZUHVWOHU ZLWK VHYHQ ZLQV ZDQWV


    
      )RU LQVWDQ.H WDNH WZR ZUHVWOHUV RQH ZKR LV YHU\ JRRG DQG RQH ZKR LV YHU\ EDG 7KH
JRRG EDG ZUHVWOHU HD.K KDYH VHYHQ ZLQV JRLQJ LQWR WKH WK GD\ DV D UHVXOW RI D VHULHV RI
QHJDWLYH SRVLWLYH VKR.NV LQ HDUOLHU PDW.KHV 7KH JRRG ZUHVWOHU LV ERWK OLNHO\ WR ZLQ WKH PDW.K
RQ GD\ DQG RQ GD\ ZKHUHDV WKH EDG ZUHVWOHU LV OLNHO\ WR ORVH ERWK PDW.KHV ,Q WKLV .DVH
WKHUH LV MRLQW VXUSOXV DVVR.LDWHG ZLWK ULJJLQJ WKH PDW.K EH.DXVH D YL.WRU\ KDV JUHDWHU YDOXH WR WKH
EDG ZUHVWOHU

                         
WR RIIHU D EULEH WR KLV WK RSSRQHQW QDPHO\

                  L    L
     − Π LM : − . + − Π LM ( − ( ≥ :LWK WKH H[.HSWLRQ RI WKH ILQDO WHUP LQ HTXDWLRQ WKH LQ.HQWLYHV WR ULJ D PDW.K DUH LGHQWL.DO IRU

ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV JRLQJ LQWR WKH WK GD\ DQG WKH WK GD\ VHH HTXDWLRQ  7KH RQO\

GLIIHUHQ.H LV WKDW WKH ZUHVWOHU RQ WKH WK GD\ PXVW WDNH LQWR D..RXQW WKH LPSD.W RI ULJJLQJ WKH

PDW.K WRGD\ RQ KLV IXWXUH SD\RIIV ,W LV VWUDLJKWIRUZDUG WR GHPRQVWUDWH WKDW WKH WHUP LQYROYLQJ

WKH .RQWLQXDWLRQ SD\RIIV LQ HTXDWLRQ LV DOZD\V QHJDWLYH (YHQ LI ZUHVWOHU L QHYHU ULJJHG D

PDW.K RQ GD\ KLV H[SH.WHG .RQWLQXDWLRQ SD\RII HQWHULQJ WKH GD\ ZLWK VHYHQ ZLQV ZRXOG EH

ODUJHU WKDQ WKH .RQWLQXDWLRQ SD\RII HQWHULQJ WKH GD\ ZLWK HLJKW ZLQV 7KLV LV EH.DXVH D ZLQ RQ WKH

ODVW GD\ LV ZRUWK : : LI WKH ZUHVWOHU KDV VHYHQ ZLQV EXW LV RQO\ ZRUWK : LI WKH ZUHVWOHU DOUHDG\

KDV HLJKW ZLQV $OORZLQJ D ZUHVWOHU WKH RSWLRQ RI ULJJLQJ WKH PDW.K RQ GD\ PDNHV WKH WHUP

LQ HTXDWLRQ LQYROYLQJ WKH .RQWLQXDWLRQ SD\RIIV HYHQ PRUH QHJDWLYH

    7KH LQWXLWLRQ DV WR ZK\ ULJJLQJ WKH PDW.K RQ GD\ LV OHVV DWWUD.WLYH WKDQ RQ GD\ LV

WKDW WKHUH LV RSWLRQ YDOXH LQ ZDLWLQJ WR ULJ WKH PDW.K XQWLO WKH ILQDO GD\ ,I WKH ZUHVWOHU .DQ ZLQ

WKH PDW.K IDLUO\ RQ GD\ KH ZLOO D.KLHYH ZLQV EXW VDYHV WKH IL[HG .RVW DQG WKH EULEH

DVVR.LDWHG ZLWK EX\LQJ D PDW.K ,I KH ORVHV WKH IDLU PDW.K RQ GD\ KH VWLOO KDV D .KDQ.H WR ULJ    
     7KLV UHVXOW UHOLHV RQ DVVXPSWLRQ $ ZKL.K LPSOLHV WKDW D ZUHVWOHU¶V UH.RUG WKXV IDU LQ
WKH WRXUQDPHQW GRHV QRW DIIH.W WKH TXDOLW\ RI WKH RSSRQHQW DVVLJQHG
    
      7KH SUH.LVH IRUPXOD IRU WKH GLIIHUHQ.H LQ .RQWLQXDWLRQ SD\RIIV WDNLQJ LQWR D..RXQW WKH
ID.W WKDW E\ DVVXPSWLRQ RQO\ D IUD.WLRQ 5 RI RSSRQHQWV DUH ZLOOLQJ WR WKURZ WKH PDW.K RQ GD\ 
LV
( − ( = − Π L: − 5> − Π L : − .@ ZKHUH ΠL WKH PHDQ ZLQQLQJ SUREDELOLW\ IRU
 L    L


ZUHVWOHU L RYHU DOO SRVVLEOH RSSRQHQWV

                         
WKH PDW.K RQ GD\ DOWKRXJK ZLWK VRPH XQ.HUWDLQW\ VLQ.H RQO\ 5 SHU.HQW RI RSSRQHQWV ZLOO ULJ D

PDW.K 0RUH JHQHUDOO\ LW LV VWUDLJKWIRUZDUG EXW WHGLRXV WR GHPRQVWUDWH WKDW D VLPLODU

LQWXLWLRQ KROGV IRU DOO HDUOLHU GD\V RI WKH WRXUQDPHQW 7KH HDUOLHU LQ WKH WRXUQDPHQW RQH ULJV WKH

HLJKWK YL.WRU\ WKH JUHDWHU WKH OLNHOLKRRG WKDW WKH YL.WRU\ ZRXOG KDYH EHHQ DWWDLQHG E\ ILJKWLQJ

IDLU VDYLQJ WKH IL[HG .RVW RI ULJJLQJ WKH PDW.K 7KXV WKH SD\RII WR PDW.K ULJJLQJ LV

PRQRWRQL.DOO\ LQ.UHDVLQJ RYHU WLPH IRU D ZUHVWOHU ZLWK VHYHQ ZLQV 7KLV SURYLGHV XV ZLWK WKH

WKLUG SUHGL.WLRQ RI WKH PRGHO

3UHGL.WLRQ )RU ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV WKH IUD.WLRQ RI PDW.KHV WKDW DUH ULJJHG ZLOO LQ.UHDVH

DV WKH WRXUQDPHQW JHWV .ORVHU WR .RPSOHWLRQ

7KH LQ.HQWLYHV ID.LQJ ZUHVWOHUV ZLWK VL[ ZLQV HQWHULQJ WKH QH[W WR ODVW GD\

    $ ZUHVWOHU ZLWK VL[ YL.WRULHV HQWHULQJ GD\ QHHGV WR ZLQ ERWK RI KLV ILQDO PDW.KHV WR

D.KLHYH HLJKW ZLQV )ROORZLQJ WKH VDPH DSSURD.K XVHG DERYH LW .DQ EH VKRZQ WKDW WKH ZUHVWOHU

ZLWK ZLQV HQWHULQJ GD\ ZLOO ZDQW WR ULJ WKH PDW.K DJDLQVW DQ RSSRQHQW ZKR LV QRW RQ WKH

PDUJLQ IRU JHWWLQJ DQ HLJKWK ZLQ LI DQG RQO\ LI

            L    L
    − . + − Π LM  −  ≥ 

    
     ,QGHHG LI D ZUHVWOHU ZLWK VHYHQ ZLQV JRLQJ LQWR GD\ .DQ ULJ WKH PDW.K RQ GD\ 
ZLWK .HUWDLQW\ KH ZRXOG QHYHU ZDQW WR ULJ WKH GD\ PDW.K
    
      ,W LV RI .RXUVH SRVVLEOH WR GHPRQVWUDWH WKLV .ODLP IRUPDOO\ 7KH HDVLHVW .DVH LQ ZKL.K
WR YHULI\ WKLV LV LQ WKH VSH.LDO .DVH ZKHUH LI WKH ZUHVWOHU GRHV QRW ULJ WKH PDW.K WRGD\ KH ZLOO
QHYHU KDYH DQRWKHU .KDQ.H WR ULJ D PDW.K ± WKH V.HQDULR ZKL.K PD[LPL]HV WKH YDOXH RI HDUO\
PDW.K ULJJLQJ IRU D ZUHVWOHU ZLWK VHYHQ ZLQV ,Q WKLV V.HQDULR .RQGLWLRQDO RQ KDYLQJ VHYHQ ZLQV
RQ GD\ W RI WKH WRXUQDPHQW HLJKW ZLQV ZLOO EH REWDLQHG ZLWKRXW DQ\ PDW.K ULJJLQJ  Π L   W


SHU.HQW RI WKH WLPH ZKHUH ΠL WKH PHDQ ZLQQLQJ SUREDELOLW\ IRU ZUHVWOHU L RYHU DOO SRVVLEOH
RSSRQHQWV

                         
(TXDWLRQ GLIIHUV IURP HTXDWLRQV DQG LQ WKDW WKHUH LV QR LPPHGLDWH EHQHILW WR ULJJLQJ WKH

PDW.K 7KH ULJJHG YL.WRU\ GRHV SURYLGHV ZUHVWOHU L ZLWK KLV WK ZLQ %XW WKH WK ZLQ KDV H[D.WO\

WKH VDPH YDOXH WR L DV WKH ZLQ WKDW KLV RSSRQHQW KDG WR IRUHJR DQG WKH RSSRQHQW PXVW EH IXOO\

.RPSHQVDWHG YLD WKH EULEH IRU VD.ULIL.LQJ WKH ZLQ 7KH RQO\ EHQHILW WR ULJJLQJ WKH PDW.K LV WKDW

LW LQ.UHDVHV WKH .RQWLQXDWLRQ SD\RIIV IRU GD\ E\ LQ.UHDVLQJ WKH OLNHOLKRRG WKDW WKH ZUHVWOHU LV

SRVLWLRQHG WR D.KLHYH DQ WK ZLQ HLWKHU OHJLWLPDWHO\ RU WKURXJK D VH.RQG ULJJHG PDW.K 7KH ODVW

WHUP LQ HTXDWLRQ LV DOZD\V SRVLWLYH EH.DXVH D ZLQ RQ WKH WK GD\ LV ZRUWK : : LI WKH

ZUHVWOHU HQWHUV WKH ODVW GD\ ZLWK VHYHQ ZLQV EXW LV RQO\ ZRUWK : LI WKH ZUHVWOHU KDV VL[ ZLQV

HQWHULQJ GD\ ,W PD\ RU PD\ QRW EH WKH .DVH WKDW WKH .RQWLQXDWLRQ SD\RII LQ LV

VXIIL.LHQWO\ SRVLWLYH WR RIIVHW WKH .RVW . DVVR.LDWHG ZLWK ULJJLQJ WKH PDW.K

                       L
    'HULYLQJ WKH SUH.LVH IRUPXOD IRU  KHOSV WR VKHG LQVLJKW RQ WKH .RQGLWLRQV XQGHU


ZKL.K PDW.K ULJJLQJ LV PRVW DWWUD.WLYH

     L
    ( = 5>: − − Π L : − . @ + − 5 Π L : + :

        = Π L : + : + 5> − Π L : − . @
ZKHUH ΠL LV WKH PHDQ ZLQQLQJ SHU.HQWDJH D.URVV DOO SRWHQWLDO RSSRQHQWV IRU ZUHVWOHU L 7KH

ILUVW WHUP RI WKH HTXDWLRQ RQ WKH VH.RQG OLQH RI HTXDWLRQ LV WKH H[SH.WHG SD\RII WR WKH

ZUHVWOHU LI KH DOZD\V ILJKWV IDLU 7KH VH.RQG WHUP ZKL.K LV SRVLWLYH E\ DVVXPSWLRQ $ LV WKH

VXUSOXV DVVR.LDWHG ZLWK ULJJLQJ PDW.KHV ZKHQ WKH RSSRQHQW LV ZLOOLQJ %\ DVVXPSWLRQ $ RQO\ D

    
      $Q\ VXUSOXV DVVR.LDWHG ZLWK SRVVLEOH ULJJHG PDW.KHV RQ GD\ IXUWKHU LQ.UHDVH WKH
EHQHILWV RI KDYLQJ ULJJHG WKH PDW.K RQ GD\ VLQ.H YL.WRULHV RQ ERWK GD\V DUH UHTXLUHG WR
D.KLHYH HLJKW ZLQV

                         
IUD.WLRQ 5 RI RSSRQHQWV DUH ZLOOLQJ WR WKURZ WKH PDW.K 1RWH WKDW IRU D JLYHQ ZUHVWOHU L


 DQG  DUH VLPSO\ HTXDO WR ΠL : VLQ.H ZUHVWOHUV ZLWK HLWKHU VL[ RU HLJKW ZLQV HQWHULQJ
 L     L
GD\ ZLOO QRW KDYH DQ\ LQ.HQWLYH WR ULJ WKH PDW.K

    *LYHQ HTXDWLRQV DQG LW LV .OHDU WKDW IRU D ZUHVWOHU ZLWK VL[ ZLQV HQWHULQJ GD\ 

ULJJLQJ WKH PDW.K LV LQ.UHDVLQJO\ DWWUD.WLYH DV 5 WKH SUREDELOLW\ RI PHHWLQJ DQ RSSRQHQW ZLOOLQJ

WR ULJ DQRWKHU PDW.K RQ GD\ LQ.UHDVHV ,I WKH ZUHVWOHU ZKR ULJV WKH PDW.K RQ GD\ IDLOV WR

ZLQ RQ GD\ WKHQ KH KDV VTXDQGHUHG WKH IL[HG .RVW DVVR.LDWHG ZLWK WKH GD\ EULEH VR KH

ZRXOG OLNH WR RIIHU D EULEH RQ GD\ DOVR $ ORZHU IUD.WLRQ RI RSSRQHQWV ZLOOLQJ WR ULJ D PDW.K

RQ GD\ LQ .RQWUDVW PDNHV PDW.K ULJJLQJ RQ GD\ IRU D ZUHVWOHU ZLWK VHYHQ ZLQV PRUH

DWWUD.WLYH 7KH ORZHU WKH .KDQ.H WKDW WRPRUURZ¶V RSSRQHQW ZLOO EH ZLOOLQJ WR ULJ WKH PDW.K WKH

JUHDWHU WKH SD\RII RI D ZUHVWOHU ZKR RQO\ QHHGV RQH PRUH ZLQ RYHU WKH ODVW WZR GD\V WR ULJ WKH

PDW.K RQ GD\ $V QRWHG HDUOLHU ,I DOO RSSRQHQWV DUH ZLOOLQJ WR ULJ PDW.KHV RQ GD\ WKHQ D

ZUHVWOHU ZLWK VHYHQ ZLQV HQWHULQJ GD\ ZRXOG QHYHU HOH.W WR ULJ WKH GD\ PDW.K

    7KH SD\RII WR ULJJLQJ WKH GD\ PDW.K IRU D ZUHVWOHU ZLWK VL[ ZLQV LV DOZD\V OHVV WKDQ WKH

H[SH.WHG SD\RII WR ULJJLQJ WKH GD\ PDW.K IRU D ZUHVWOHU ZLWK VHYHQ ZLQV 7KH HDVLHVW ZD\ WR

SURYH WKLV LV WR WDNH WKH PRVW IDYRUDEOH .DVH IRU GD\ ULJJLQJ QDPHO\ 5 6XEVWLWXWLQJ

HTXDWLRQ LQWR HTXDWLRQ XQGHU WKH DVVXPSWLRQ 5 \LHOGV WKH .RQGLWLRQ XQGHU ZKL.K WKH

ZUHVWOHU LV ZLOOLQJ WR RIIHU D EULEH

      − Π LM : − . − . ≥ 


6R HYHQ XQGHU WKH PRVW IDYRUDEOH .RQGLWLRQV 5 HTXDWLRQ LV LGHQWL.DO WR HTXDWLRQ 

H[.HSW WKDW WKHUH LV DQ H[WUD .RVW WHUP LQ HTXDWLRQ PDNLQJ WKH SD\RII WR ULJJLQJ WKH PDW.K


                        
VPDOOHU RQ GD\ 

    )ROORZLQJ D SDUDOOHO ORJL. LW .DQ EH GHPRQVWUDWHG WKDW IRU D ZUHVWOHU ZKR QHHGV WR ZLQ DOO

RI KLV UHPDLQLQJ PDW.KHV WR D.KLHYH HLJKW ZLQV WKH EHQHILW WR PDW.K ULJJLQJ LQ.UHDVHV

PRQRWRQL.DOO\ DV WKH WRXUQDPHQW JHWV .ORVHU WR .RPSOHWLRQ 7KXV ZH KDYH D IRXUWK SUHGL.WLRQ RI

WKH PRGHO

3UHGL.WLRQ )RU ZUHVWOHUV ZKR QHHG WR ZLQ DOO RI WKHUH UHPDLQLQJ PDW.KHV WKH IUD.WLRQ RI

PDW.KHV WKDW DUH ULJJHG ZLOO LQ.UHDVH DV WKH WRXUQDPHQW JHWV .ORVHU WR .RPSOHWLRQ

    $ ILQDO LPSOL.DWLRQ WKDW HPHUJHV IURP WKH PRGHO UHODWHV WR WKH GLVWULEXWLRQ RI ZLQV D.URVV

ZUHVWOHUV DW WKH .RQ.OXVLRQ RI WKH WRXUQDPHQW ,I ZUHVWOHUV HQJDJH LQ PDW.K ULJJLQJ WKHQ D

GLVSURSRUWLRQDWH QXPEHU RI ZUHVWOHUV ZLOO HQG ZLWK HLJKW ZLQV DQG WKHUH ZLOO EH D VKRUWDJH RI

ZUHVWOHUV ILQLVKLQJ ZLWK VHYHQ ZLQV 7R WKH H[WHQW WKDW WKHUH LV ERXW ULJJLQJ RQ HDUOLHU GD\V RI WKH

WRXUQDPHQW ZH PLJKW DOVR H[SH.W WR VHH DQ XQXVXDOO\ ODUJH QXPEHU RI ZUHVWOHUV D.KLHYLQJ QLQH

ZLQV DV D UHVXOW RI ZUHVWOHUV SXU.KDVLQJ DQ HLJKWK ZLQ RQ GD\ RU DQG WKHQ ZLQQLQJ IDLU

PDW.KHV DIWHUZDUGV 7KH WHQGHQ.\ IRU ZUHVWOHUV WR ILQLVK ZLWK QLQH ZLQV ZRXOG OLNHO\ EH

H[D.HUEDWHG LI HLWKHU ZUHVWOHUV DUH ULVN DYHUVH DV RSSRVHG WR EHLQJ ULVN QHXWUDO LQ WKH PRGHO

SUHVHQWHG KHUH RU LI WKH WZR ZUHVWOHUV VKDUH WKH EDUJDLQLQJ VXUSOXV UDWKHU WKDQ WKH EULEHU

PDNLQJ D WDNHLWRUOHDYHLW RIIHU ,I WKH ZUHVWOHUV VKDUH WKH VXUSOXV WKHQ LW LV OLNHO\ WKDW WKH

EDUJDLQLQJ SRZHU RI WKH ZUHVWOHU EHLQJ EULEHG ULVHV DV WKH WRXUQDPHQW .RPHV WR D .ORVH VLQ.H

WKHUH DUH IHZHU VXEVWLWXWHV IRU KLV VHUYL.HV DV WKH QXPEHU RI UHPDLQLQJ URXQGV VKULQNV PDNLQJ

WKH SUL.H IRU EX\LQJ D YL.WRU\ ORZHU LQ WKH HDUOLHU URXQGV,,, (YLGHQ.H RI 6WURQJ 3HUIRUPDQ.H RQ WKH %XEEOH


                         
    2XU GDWD VHW .RQVLVWV RI DOPRVW HYHU\ RIIL.LDO VXPR PDW.K WKDW WRRN SOD.H LQ WKH WRS UDQN

6HNLWRUL RI -DSDQHVH VXPR ZUHVWOLQJ EHWZHHQ -DQXDU\ DQG -DQXDU\ 6L[ WRXUQDPHQWV

DUH KHOG D \HDU ZLWK QHDUO\ ZUHVWOHUV SHU WRXUQDPHQW DQG ERXWV SHU ZUHVWOHU 7KXV RXU

LQLWLDO GDWD VHW .RQVLVWV RI RYHU  ZUHVWOHUPDW.KHV UHSUHVHQWLQJ RYHU  WRWDO ERXWV

VLQ.H WKHUH DUH WZR ZUHVWOHUV SHU ERXW $ VPDOO QXPEHU RI REVHUYDWLRQV OHVV WKDQ SHU.HQW RI

WKH WRWDO GDWD VHW DUH GLV.DUGHG GXH WR PLVVLQJ GDWD .RGLQJ HUURUV RU HDUO\ ZLWKGUDZDO IURP WKH

WRXUQDPHQW $ WRWDO RI ZUHVWOHUV DSSHDU LQ RXU GDWD ZLWK WKH DYHUDJH QXPEHU RI REVHUYDWLRQV

SHU ZUHVWOHU LQ D UDQGRPO\ VHOH.WHG PDW.K HTXDO WR DQG D PD[LPXP RI 7KH DYHUDJH

QXPEHU RI WRWDO PDW.KHV EHWZHHQ WKH VDPH WZR ZUHVWOHUV .RPSHWLQJ LQ D UDQGRPO\ VHOH.WHG PDW.K

LV WKXV ZH RIWHQ KDYH PDQ\ REVHUYDWLRQV LQYROYLQJ WKH VDPH WZR ZUHVWOHUV DW GLIIHUHQW SRLQWV

LQ WLPH

    )RU HD.K REVHUYDWLRQ ZH NQRZ WKH LGHQWLW\ RI WKH WZR .RPSHWLWRUV ZKR ZLQV WKH PRQWK

DQG \HDU RI WKH WRXUQDPHQW DQG WKH GD\ RI WKH PDW.K WRXUQDPHQWV ODVW GD\V ZLWK RQH PDW.K

SHU ZUHVWOHU SHU GD\ )RU URXJKO\ SHU.HQW RI WKH VDPSOH ZH DOVR NQRZ ZKDW ZUHVWOLQJ VWDEOH

NQRZQ DV D KH\D WKH ZUHVWOHUV EHORQJ WR LQIRUPDWLRQ LV PLVVLQJ IRU VRPH ZUHVWOHUV LQ WKH HDUO\

SDUW RI RXU VDPSOH ZKR KDG RQO\ D VKRUW VWLQW LQ WKH WRS UDQNV

    :H EHJLQ WKH DQDO\VLV E\ ORRNLQJ DW WKH GLVWULEXWLRQ RI ZLQV D.URVV ZUHVWOHUV DW WKH HQG RI

WRXUQDPHQWV 2XU PRGHO SUHGL.WV WKDW D GLVSURSRUWLRQDWH QXPEHU RI ZUHVWOHUV VKRXOG ILQLVK ZLWK

HLJKW ZLQV EH.DXVH RI WKH KLJK SD\RII DVVR.LDWHG ZLWK WKH HLJKWK ZLQ VHH )LJXUH  7R WKH    
     2Q DYHUDJH OHVV WKDQ ZUHVWOHUV ZLWKGUDZ RYHU WKH .RXUVH RI D WRXUQDPHQW EH.DXVH RI
LQMXU\ 7KHVH ZUHVWOHUV DUH H[.OXGHG IURP RXU GDWD 2..DVLRQDOO\ ZUHVWOHUV .RPSOHWH PRUH WKDQ
 PDW.KHV LI WKH WRS ZUHVWOHUV DUH WLHG DW WKH HQG RI WKH ILIWHHQWK GD\ 7KHVH H[WUD PDW.KHV
.RPSULVH RQO\ SHU.HQW RI WKH WRWDO PDW.KHV LQ WKH VDPSOH

                        
H[WHQW WKDW ZUHVWOHUV DUH ULJJLQJ PDW.KHV QRW RQO\ RQ WKH ILQDO GD\ EXW DOVR LQ WKH GD\V

LPPHGLDWHO\ SUH.HGLQJ WKH HQG RI WKH WRXUQDPHQW H[WUD ZHLJKW VKRXOG DOVR EH REVHUYHG RQ QLQH

ZLQV DV ZUHVWOHUV ZKR DUH .ORVH WR WKH PDUJLQ RQ GD\V WKLUWHHQ RU IRXUWHHQ PD\ EX\ ZLQV WKDW

XOWLPDWHO\ ZHUH QRW QHHGHG WR UHD.K HLJKW ZLQV GXH WR VXEVHTXHQW YL.WRULHV )LJXUH SUHVHQWV D

KLVWRJUDP RI ILQDO ZLQV IRU WKH URXJKO\  ZUHVWOHUWRXUQDPHQW REVHUYDWLRQV LQ ZKL.K D

ZUHVWOHU .RPSOHWHV H[D.WO\ PDW.KHV )RU SXUSRVHV RI .RPSDULVRQ ZH DOVR SUHVHQW WKH

H[SH.WHG SDWWHUQ RI UHVXOWV DVVXPLQJ WKDW DOO ZUHVWOHUV DUH LGHQWL.DO DQG WKDW PDW.K RXW.RPHV DUH

LQGHSHQGHQWO\ GLVWULEXWHG

    )LJXUH SURYLGHV .OHDU YLVXDO HYLGHQ.H LQ VXSSRUW RI WKH PRGHO¶V SUHGL.WLRQ

$SSUR[LPDWHO\ SHU.HQW RI DOO ZUHVWOHUV ILQLVK ZLWK H[D.WO\ HLJKW ZLQV .RPSDUHG WR RQO\ 

SHU.HQW ZLWK VHYHQ ZLQV 7KH ELQRPLDO GLVWULEXWLRQ SUHGL.WV WKDW WKHVH WZR RXW.RPHV VKRXOG

R..XU ZLWK DQ HTXDO IUHTXHQ.\ RI SHU.HQW 7KH QXOO K\SRWKHVLV WKDW WKH SUREDELOLW\ RI VHYHQ

DQG HLJKW ZLQV LV HTXDO .DQ EH UHMH.WHG DW UHVRXQGLQJ OHYHOV RI VWDWLVWL.DO VLJQLIL.DQ.H 1LQH

YL.WRULHV DOVR DSSHDUV PRUH RIWHQ WKDQ ZRXOG EH H[SH.WHG $OWKRXJK WKLV GLVWRUWLRQ LV IDU OHVV

SURQRXQ.HG YLVXDOO\ QLQH YL.WRULHV DUH VLJQLIL.DQWO\ PRUH OLNHO\ WKDQ VL[ SHU.HQW YHUVXV

 SHU.HQW 

    7DEOH SUHVHQWV WKH OLNHOLKRRG RI D YL.WRU\ RQ WKH ILQDO GD\ RI WKH WRXUQDPHQW IRU

ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV XS WR WKDW SRLQW DV D IXQ.WLRQ RI WKH QXPEHU RI ZLQV WKDW WKH RSSRQHQW    
     7KLV GLVWULEXWLRQ LV VLPLODU WR RQH IRXQG E\ 4XHWHOHW LQ +H GR.XPHQWHG WKDW WKH
KHLJKW GLVWULEXWLRQ DPRQJ )UHQ.K PDOHV EDVHG RQ PHDVXUHPHQWV WDNHQ DW .RQV.ULSWLRQ ZDV
QRUPDOO\ GLVWULEXWHG H[.HSW IRU D SX]]OLQJ VKRUWDJH RI PHQ PHDVXULQJ PHWHUV URXJKO\
 IHHW LQ.KHV WR IHHW LQ.KHV DQG DQ H[.HVV QXPEHU RI PHQ EHORZ PHWHUV 1RW
.RLQ.LGHQWDOO\ WKH PLQLPXP KHLJKW IRU .RQV.ULSWLRQ LQWR WKH ,PSHULDO DUP\ ZDV PHWHUV
 6WLJOHU 

                        
KDV HDUQHG HQWHULQJ WKH ODVW GD\ &ROXPQ UHSRUWV WKH QXPEHU RI REVHUYDWLRQV IDOOLQJ LQWR HD.K

.DWHJRU\ 7KH VH.RQG .ROXPQ KDV WKH D.WXDO ZLQ SHU.HQWDJHV )RU SXUSRVHV RI .RPSDULVRQ

.ROXPQ SUHVHQWV WKH H[SH.WHG ZLQ SHU.HQWDJH LI WKHVH ZHUH IDLU PDW.KHV EDVHG RQ UHJUHVVLRQ

SUHGL.WLRQV RI ZLQQLQJ SHU.HQWDJHV LQ HDUOLHU URXQGV RI WRXUQDPHQWV ZKHQ .ROOXVLRQ LV OHVV OLNHO\

WR R..XU XVLQJ ZLQQLQJ SHU.HQW WKXV IDU LQ WKH WRXUQDPHQW DQG WKH UDQN GLIIHUHQWLDO EHWZHHQ WKH

ZUHVWOHUV 7KH IRXUWK .ROXPQ VKRZV WKH GLIIHUHQWLDO EHWZHHQ WKH ILUVW WZR .ROXPQV

    :UHVWOHUV RQ WKH EXEEOH RQ GD\ KDYH YHU\ KLJK ZLQ SHU.HQWDJHV ! SHU.HQW DJDLQVW

DOO RSSRQHQWV H[.HSW WKRVH ZLWK WHQ RU PRUH ZLQV DQG E\ GHILQLWLRQ DJDLQVW RWKHU ZUHVWOHUV ZKR

DOVR DUH RQ WKH EXEEOH 7KH JDS EHWZHHQ D.WXDO DQG SUHGL.WHG YL.WRULHV LV VPDOO SHU.HQW

ZKHQ WKH RSSRQHQW KDV OHVV WKDQ WKUHH ZLQV WKURXJK WKH ILUVW IRXUWHHQ GD\V RI WKH WRXUQDPHQW

7KLV LV .RQVLVWHQW ZLWK WKH SUHGL.WLRQ RI WKH PRGHO WKDW UDWHV RI PDW.K ULJJLQJ IDOO ZKHQ WKH

ZUHVWOHU RQ WKH EXEEOH LV OLNHO\ WR ZLQ D IDLU PDW.K )RU RSSRQHQWV ZLWK YL.WRULHV WKH JDS

EHWZHHQ D.WXDO DQG SUHGL.WHG ZLQ SHU.HQWDJHV LV EHWZHHQ DQG ,I DOO WKHVH H[.HVV ZLQV DUH

GXH WR ULJJHG PDW.KHV WKHQ WKHVH QXPEHUV LPSO\ WKDW URXJKO\ KDOI RI VX.K PDW.KHV DUH ULJJHG

,QWHUHVWLQJO\ WKHUH LV QR HYLGHQ.H RI PDW.K ULJJLQJ ZKHQ RSSRQHQWV KDYH WHQ RU PRUH ZLQV

$OWKRXJK WKLV UHVXOW LV VXSHUIL.LDOO\ DW RGGV ZLWK WKH SUHGL.WLRQ RI RXU PRGHO WKH H[SODQDWLRQ OLHV

LQ WKH ID.W WKDW ZUHVWOHUV ZLWK WHQ RU PRUH ZLQV DUH Y\LQJ IRU WKH WRXUQDPHQW .KDPSLRQVKLS DQG

RWKHU VSH.LDO DZDUGV IRU JRRG SHUIRUPDQ.H DQG WKXV KDYH PX.K WR JDLQ IURP DQ DGGLWLRQDO

YL.WRU\ 7KXV HYHQ WKRXJK WKH GHPDQG IRU EX\LQJ D ULJJHG PDW.K IURP D WRS RSSRQHQW VKRXOG EH

KLJK WKH D.WXDO QXPEHU RI ULJJHG PDW.KHV DSSHDUV WR EH ORZ EH.DXVH WKHUH LV QR VXSSO\

    :H H[WHQG WKH DQDO\VLV RI WKH SUH.HGLQJ SDUDJUDSKV E\ HVWLPDWLQJ UHJUHVVLRQV RI WKH

JHQHUDO IRUP


                        
 :LQLMWG   %XEEOHLWG   5DQNGLIILMW  LM  LW  LMWG


ZKHUH L DQG M UHSUHVHQW WKH WZR ZUHVWOHUV W .RUUHVSRQGV WR D SDUWL.XODU WRXUQDPHQW DQG G LV WKH

GD\ RI WKH WRXUQDPHQW 7KH XQLW RI REVHUYDWLRQ LV D ZUHVWOHUPDW.K %XEEOH LV D YH.WRU RI

LQGL.DWRU YDULDEOHV .DSWXULQJ ZKHWKHU ZUHVWOHU L RU M LV RQ WKH PDUJLQ IRU UHD.KLQJ HLJKWK ZLQV LQ

WKH ERXW LQ TXHVWLRQ 7KH %XEEOH YDULDEOH LV .RGHG LI RQO\ WKH ZUHVWOHU LV RQ WKH PDUJLQ LI

RQO\ WKH RSSRQHQW LV RQ WKH PDUJLQ DQG LI QHLWKHU RU ERWK RI WKH .RPEDWDQWV DUH RQ WKH PDUJLQ

LQ WKH PDW.K 5DQNGLII LV WKH JDS EHWZHHQ WKH RIIL.LDO UDQNLQJ RI ZUHVWOHU¶V L DQG M HQWHULQJ

WRXUQDPHQW W ,Q VRPH UHJUHVVLRQV ZH LQ.OXGH IL[HG HIIH.WV IRU HD.K ZUHVWOHU DQG HD.K RSSRQHQW

LQ RWKHU VSH.LIL.DWLRQV ZH LQ.OXGH ZUHVWOHURSSRQHQW LQWHUD.WLRQV ,Q DOO .DVHV ZH HVWLPDWH OLQHDU

SUREDELOLW\ PRGHOV ZLWK VWDQGDUG HUURUV .RUUH.WHG WR WDNH LQWR D..RXQW WKH ID.W WKDW D PDW.K LV

LQ.OXGHG LQ WKH GDWD VHW WZL.H ± RQ.H IRU ZUHVWOHU L DQG RQ.H IRU ZUHVWOHU M

    7DEOH UHSRUWV WKH H[.HVV ZLQ SHU.HQWDJHV IRU ZUHVWOHUV RQ WKH PDUJLQ E\ GD\ IRU WKH

ODVW ILYH GD\V RI WKH WRXUQDPHQW 2Q GD\ RQO\ ZUHVWOHUV ZLWK H[D.WO\ VHYHQ ZLQV DUH RQ WKH

PDUJLQ RQ GD\ ZUHVWOHUV ZLWK HLWKHU VL[ RU VHYHQ ZLQV DUH RQ WKH PDUJLQ HW. 7KH VL[

.ROXPQV .RUUHVSRQG WR GLIIHUHQW UHJUHVVLRQ VSH.LIL.DWLRQV 7KH HYHQ .ROXPQV LQ.OXGH WKH

GLIIHUHQ.HV LQ UDQNV IRU WKH WZR ZUHVWOHUV HQWHULQJ WKLV WRXUQDPHQW 7KH ILUVW WZR .ROXPQV KDYH

QR ZUHVWOHUIL[HG HIIH.WV .ROXPQV DQG LQ.OXGH ZUHVWOHUIL[HG DQG RSSRQHQWIL[HG HIIH.WV

7KH ILQDO WZR .ROXPQV DGG ZUHVWOHURSSRQHQW LQWHUD.WLRQV VR WKDW WKH LGHQWLIL.DWLRQ .RPHV RQO\

IURP GHYLDWLRQV LQ WKLV PDW.K UHODWLYH WR RWKHU PDW.KHV LQYROYLQJ WKH VDPH WZR ZUHVWOHUV

    7KH UHVXOWV LQ 7DEOH DUH TXLWH VLPLODU D.URVV VSH.LIL.DWLRQV :UHVWOHUV RQ WKH EXEEOH RQ

GD\ DUH YL.WRULRXV URXJKO\ SHU.HQW PRUH RIWHQ WKDQ ZRXOG EH H[SH.WHG :LQ SHU.HQWDJHV

DUH HOHYDWHG DERXW SHU.HQW RQ GD\  SHU.HQW RQ GD\ DQG SHU.HQW RQ GD\ IRU


                          
ZUHVWOHUV RQ WKH PDUJLQ 7KHUH LV QR VWDWLVWL.DOO\ VLJQLIL.DQW HYLGHQ.H RI HOHYDWHG ZLQ UDWHV IRU

ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH RQ GD\ 7KH SDWWHUQ RI .RHIIL.LHQWV LV .RQVLVWHQW ZLWK WKH SUHGL.WLRQ RI

WKH PRGHO WKDW WKH IUHTXHQ.\ RI PDW.K ULJJLQJ ZLOO ULVH DV WKH WRXUQDPHQW .RPHV WR D .ORVH ,I DOO

RI WKH H[.HVV ZLQV DUH GXH WR ULJJLQJ WKHQ WKH WDEOH LPSOLHV WKDW RQ GD\ KDOI RI WKH EXEEOH

PDW.KHV DUH .URRNHG )RU GD\V WKH HVWLPDWHG SHU.HQWDJH RI ULJJHG PDW.KHV LV URXJKO\ 

 DQG SHU.HQW UHVSH.WLYHO\

    $GGLQJ WKH GLIIHUHQ.H LQ UDQNV KDV OLWWOH LPSD.W RQ WKH RWKHU .RHIIL.LHQWV LQ WKH UHJUHVVLRQ

7KH GLIIHUHQ.H LQ UDQNV LV DQ LPSRUWDQW SUHGL.WRU RI PDW.K RXW.RPHV ZKHQ ZUHVWOHUIL[HG HIIH.WV

DUH H[.OXGHG IURP WKH PRGHO 7KH WRSUDQNHG ZUHVWOHU ID.LQJ DQ DYHUDJH ZUHVWOHU ZRXOG EH

H[SH.WHG WR ZLQ DERXW SHU.HQW RI WKH WLPH 2Q.H ZH .RQWURO IRU ZUHVWOHUIL[HG HIIH.WV

KRZHYHU WKH H[SODQDWRU\ SRZHU RI WKH GLIIHUHQ.H LQ UDQNV GLVDSSHDUV

    7DEOH EUHDNV GRZQ H[.HVV ZLQ SUREDELOLWLHV PRUH ILQHO\ IRU ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH HJ

VHYHQ ZLQV HQWHULQJ GD\ YHUVXV VL[ ZLQV HQWHULQJ GD\ ,QGL.DWRU YDULDEOHV IRU ZUHVWOHUV

ZKR DUH MXVW RII WKH PDUJLQ HJ ZUHVWOHUV ZLWK HLJKW ZLQV RU VL[ ZLQV HQWHULQJ GD\ DUH DOVR

LQ.OXGHG IRU SXUSRVHV RI .RPSDULVRQ 7KH GD\ UHVXOWV DUH VLPLODU WR WKDW RI WKH SUHYLRXV WDEOH

2Q GD\ H[.HVV ZLQV DUH HYLGHQW IRU ZUHVWOHUV ZLWK ERWK VL[ DQG VHYHQ ZLQV EXW DUH VOLJKWO\

KLJKHU IRU ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV :UHVWOHUV HQWHULQJ GD\ ZLWK HLWKHU VL[ RU VHYHQ YL.WRULHV

ZLQ DERXW WHQ SHU.HQW PRUH ERXWV WKDQ ZRXOG EH H[SH.WHG EXW ZUHVWOHUV ZLWK ILYH ZLQV ±

PHDQLQJ WKH\ QHHG WR ZLQ WKUHH PDW.KHV LQ D URZ ± GR QRW H[KLELW LQIODWHG ZLQ SUREDELOLWLHV

    7KRVH ZUHVWOHUV ZKR DUH MXVW RII WKH EXEEOH WKH ERWWRP SDQHO RI 7DEOH VKRZ QR

VWDWLVWL.DOO\ VLJQLIL.DQW GHYLDWLRQV IURP H[SH.WHG ZLQV H[.HSW IRU ZUHVWOHUV ZLWK HLJKW ZLQV ZKR

V\VWHPDWL.DOO\ SHUIRUP ZRUVH WKDQ H[SH.WHG E\ SHU.HQWDJH SRLQWV 7KHLU SRRU SHUIRUPDQ.H


                        
LV .RQVLVWHQW ZLWK WKH ID.W WKDW WKHVH ZUHVWOHUV DUH HVSH.LDOO\ OLNHO\ WR EH PDW.KHG DJDLQVW ZUHVWOHUV

RQ WKH EXEEOH DQG DOVR ZRXOG EH OLNHO\ WR EHDW WKH ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH LQ D IDLU ERXW PDNLQJ

PDW.K ULJJLQJ PRUH DWWUD.WLYH,9 'LVWLQJXLVKLQJ EHWZHHQ 0DW.K 5LJJLQJ DQG (IIRUW

    7KH HPSLUL.DO UHVXOWV SUHVHQWHG WKXV IDU DUH .RQVLVWHQW ZLWK D PRGHO LQ ZKL.K RSSRQHQWV

WKURZ PDW.KHV WR DOORZ ZUHVWOHUV RQ WKH PDUJLQ WR D.KLHYH DQ HLJKWK YL.WRU\ 7KH UHVXOWV

KRZHYHU DUH DOVR .RQVLVWHQW ZLWK D V.HQDULR LQ ZKL.K HIIRUW LV DQ LPSRUWDQW GHWHUPLQDQW RI WKH

PDW.K RXW.RPH DQG ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH KDYLQJ PRUH WR JDLQ IURP D ZLQ H[HUW JUHDWHU

HIIRUW ,Q WKLV VH.WLRQ ZH SUHVHQW D ZLGH YDULHW\ RI DQDO\VHV WKDW DSSHDU WR .RQILUP WKH

.RUUXSWLRQ VWRU\ DQG UXOH RXW HIIRUW DV WKH H[SODQDWLRQ:KDW .KDUD.WHULVWL.V LQIOXHQ.H WKH OLNHOLKRRG RI ZLQQLQJ ZKHQ RQ WKH EXEEOH"

    :H EHJLQ E\ DQDO\]LQJ WKH SHUVRQDO .KDUD.WHULVWL.V RI WKH ZUHVWOHUV LQYROYHG LQ WKH PDW.K

WKDW LQIOXHQ.H WKH VX..HVV UDWH RI WKH ZUHVWOHU RQ WKH EXEEOH 7KH OLWHUDWXUH RQ UHSHDWHGSOD\

JDPHV HJ )XGHQEHUJ DQG 7LUROH VXJJHVWV WKDW WKH DELOLW\ WR VXVWDLQ .ROOXVLRQ VKRXOG EH

SRVLWLYHO\ UHODWHG WR WKH IUHTXHQ.\ ZLWK ZKL.K WZR ZUHVWOHUV H[SH.W WR PHHW LQ WKH IXWXUH VLQ.H

PRUH IXWXUH PHHWLQJV LPSO\ WKH DYDLODELOLW\ RI PRUH VHYHUH SXQLVKPHQWV IRU ZUHVWOHUV ZKR GR QRW

.RRSHUDWH (PSLUL.DOO\ ZH SUR[\ WKH H[SH.WHG IUHTXHQ.\ RI IXWXUH PDW.KHV XVLQJ WZR YDULDEOHV    
      7KH UHVXOWV DUH DOVR .RQVLVWHQW ZLWK D PRGHO LQ ZKL.K ZUHVWOHUV VKRZ DOWUXLVP IRU RQH
DQRWKHU VD.ULIL.LQJ WKHLU RZQ RXW.RPHV WR KHOS DQ RSSRQHQW ZKR KDV PRUH WR JDLQ *LYHQ WKH
QDWXUH RI DWKOHWL.V DQG WKH QRQWULYLDO .RVW WR WKH ZUHVWOHU RI ORVLQJ WKH PDW.K URXJKO\ 
WKH DOWUXLVP VWRU\ VWULNHV XV DV XQOLNHO\ H[SODQDWLRQ

                         
 WKH QXPEHU RI PHHWLQJV EHWZHHQ WKH WZR ZUHVWOHUV WKDW WRRN SOD.H LQ WKH SUH.HGLQJ \HDU DQG

 ZKHWKHU WKH ZUHVWOHU LV LQ WKH ODVW \HDU RI KLV .DUHHU $OWKRXJK WKH SUH.LVH HQGLQJ RI D

ZUHVWOHU¶V .DUHHU LV QRW NQRZQ LQ DGYDQ.H WR WKH SDUWL.LSDQWV LW LV OLNHO\ WKDW VLJQDOV RI UHWLUHPHQW

DUH DYDLODEOH HJ GH.OLQLQJ SHUIRUPDQ.H LQMXULHV HW. ,I LW WDNHV WLPH WR HVWDEOLVK D

UHSXWDWLRQ DV D ZUHVWOHU ZKR LV ZLOOLQJ WR .ROOXGH DQG ZKR .DQ EH WUXVWHG WKHQ RQH PLJKW SUHGL.W

WKDW WKH ORQJHU D ZUHVWOHU KDV EHHQ D.WLYH LQ WKH WRS UDQNV RI VXPR WKH EHWWHU KH ZLOO GR ZKHQ KH

LV RQ WKH EXEEOH DQG DOVR WKH ZRUVH KH ZLOO SHUIRUP ZKHQ WKH RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH

    7KH LQ.HQWLYHV WR ZLQ D PDW.K PD\ DOVR EH D IXQ.WLRQ RI WKH ZUHVWOHUV¶ UDQNV :LWKLQ

EURDG .DWHJRULHV RI UDQNV VX.K DV PDHJDVKLUD URXJKO\ UDQN WR DQG MXU\R UDQN SD\

V.DOHV DUH IODW %HWZHHQ WKHVH .DWHJRULHV KRZHYHU WKHUH DUH VXEVWDQWLDO SD\ GLIIHUHQ.HV $

ZUHVWOHU ZKR LV RQ WKH YHU\ ODVW UXQJV RI WKH UDQNLQJV DQG WKXV DW ULVN IRU IDOOLQJ RXW RI D .DWHJRU\

RU DW WKH YHU\ WRS ZLWK D .KDQ.H WR ULVH XS WR WKH QH[W KLJKHVW UDQN PLJKW .DUH PRUH DERXW

ZLQQLQJ DQ HLJKWK PDW.K WKDQ D ZUHVWOHU LQ WKH PLGGOH RI MXU\R )LQDOO\ EH.DXVH WKHUH DUH D

VHULHV RI PRQHWDU\ SUL]HV JLYHQ WR ZUHVWOHUV ZKR KDYH JRRG UH.RUGV LQ D JLYHQ WRXUQDPHQW

ZUHVWOHUV LQ WKH UXQQLQJ IRU VX.K SUL]HV DUH OHVV OLNHO\ WR EH ZLOOLQJ WR WKURZ PDW.KHV 7KH

RYHUDOO WRXUQDPHQW .KDPSLRQ ZLQV  WKH MXU\R .KDPSLRQ ZLQV  ,Q DGGLWLRQ    
      ,Q RUGHU WR PLQLPL]H HQGRJHQHLW\ ZH H[.OXGH WKH YHU\ ODVW WRXUQDPHQW RI D ZUHVWOHU¶V
.DUHHU ,W LV SRVVLEOH WKDW D ORVV RQ WKH EXEEOH PD\ GURS WKH ZUHVWOHU RXW RI WKH WRSOHYHO RI
ZUHVWOHUV LQGX.LQJ UHWLUHPHQW ,Q.OXGLQJ WKH ODVW WRXUQDPHQW RI D ZUHVWOHU¶V .DUHHU VOLJKWO\
LQ.UHDVHG WKH PDJQLWXGH DQG VWDWLVWL.DO VLJQLIL.DQ.H RI WKH .RHIIL.LHQW
    
      $OWKRXJK ZH GR QRW GLUH.WO\ REVHUYH ZKL.K ZUHVWOHUV PLJKW EH XQGHU .RQVLGHUDWLRQ IRU
WKHVH SUL]HV KDYLQJ RQH RI WKH ILYH EHVW UH.RUGV SOXV WLHV XS XQWLO WKDW SRLQW LQ WKH WRXUQDPHQW LV
DQ H[.HOOHQW SUHGL.WRU :UHVWOHUV ZLWK RQH RI WKH ILYH EHVW UH.RUGV LQ WKH WRXUQDPHQW HQWHULQJ
GD\V  RU ZLQ D SUL]H SHU.HQW RI WKH WLPH /HVV WKDQ ILYH SHU.HQW RI ZUHVWOHUV ZLWK
UH.RUGV RXWVLGH WKH WRS ILYH RQ GD\V HYHQWXDOO\ ZLQ D SUL]H

                         
  DZDUGV DUH GLVWULEXWHG WR WKH WZR ZUHVWOHUV ZKR KDYH WKH EHVW ³ILJKWLQJ VSLULW´ RU WKH

PRVW ³RXWVWDQGLQJ WH.KQLTXH´ GXULQJ WKH WRXUQDPHQW ,Q RUGHU WR ZLQ WKRVH SUL]HV ZUHVWOHUV PXVW

.RPSLOH YHU\ VWURQJ UH.RUGV 7KH SRWHQWLDO YDOXH RI D YL.WRU\ IRU D ZUHVWOHU LQ WKH UXQQLQJ IRU

VX.K SUL]HV LV OLNHO\ WR EH DW OHDVW DV JUHDW DV WKH YDOXH WR D ZUHVWOHU RQ WKH PDUJLQ IRU DQ HLJKWK

ZLQ $ VLPLODU DUJXPHQW PD\ EH WUXH IRU WKH KDQGIXO RI YHU\ WRSUDQNHG ZUHVWOHUV ZKR DUH

H[SH.WHG WR ZLQ D KLJK IUD.WLRQ RI WKHLU PDW.KHV

    7KHVH YDULRXV K\SRWKHVHV DUH WHVWHG LQ 7DEOH 7KH WDEOH UHSRUWV RQO\ WKH .RHIIL.LHQWV RQ

WKH LQWHUD.WLRQV EHWZHHQ WKHVH YDULRXV ID.WRUV DQG WKH RXW.RPH RI EXEEOH PDW.KHV $OVR

LQ.OXGHG LQ WKH VSH.LIL.DWLRQV EXW QRW VKRZQ LQ WKH WDEOH DUH WKH PDLQ HIIH.WV 7KXV WKH YDOXHV

LQ WKH WDEOH UHIOH.W WKH LPSD.W WKDW D YDULDEOH KDV RQ ZLQQLQJ SHU.HQWDJHV ZKHQ D ZUHVWOHU LV RQ

WKH EXEEOH DERYH DQG EH\RQG DQ\ LPSD.W WKDW YDULDEOH KDV LQ QRQEXEEOH .RQWHVWV &ROXPQ RI

WKH WDEOH GRHV QRW LQ.OXGH ZUHVWOHURSSRQHQW LQWHUD.WLRQV DV .RQWUROV WKH VH.RQG .ROXPQ GRHV

7KH UHVXOWV DUH .DWHJRUL.DOO\ VLPLODU D.URVV WKH WZR .ROXPQV RI WKH WDEOH DOWKRXJK WKHUH DUH VRPH

GLIIHUHQ.HV LQ WKH PDJQLWXGHV RI VRPH .RHIIL.LHQWV 7KH QXPEHU RI PDW.KHV EHWZHHQ WZR

ZUHVWOHUV LQ WKH SUH.HGLQJ \HDU KDV D SRVLWLYH LPSD.W RQ D ZUHVWOHU¶V OLNHOLKRRG RI ZLQQLQJ D

PDW.K RQ WKH EXEEOH DOWKRXJK WKH UHVXOW LV QRW VWDWLVWL.DOO\ VLJQLIL.DQW DW WKH OHYHO LQ HLWKHU

VSH.LIL.DWLRQ 5HODWLYH WR WZR ZUHVWOHUV ZKR GLG QRW PHHW LQ WKH ODVW \HDU ZUHVWOHUV ZKR ID.HG

HD.K RWKHU IRXU WLPHV LQ WKH ODVW \HDU DUH SHU.HQW PRUH OLNHO\ WR VHH WKH ZUHVWOHU RQ WKH EXEEOH

ZLQ RII RI D EDVHOLQH RI DERXW SHU.HQW :UHVWOHUV LQ WKH ODVW \HDU RI WKHLU .DUHHU DUH 

SHU.HQW OHVV OLNHO\ WR ZLQ RQ WKH EXEEOH DOWKRXJK WKH UHVXOW LV VWDWLVWL.DOO\ VLJQLIL.DQW LQ RQO\ RQH

RI WKH .ROXPQV %RWK RI WKHVH UHVXOWV DUH .RQVLVWHQW ZLWK WKH WKHRU\ WKDW SDUW RI WKH PH.KDQLVP

HQIRU.LQJ .ROOXVLYH DUUDQJHPHQWV LV WKH WKUHDW RI IXWXUH SXQLVKPHQW EXW GLIIL.XOW WR UH.RQ.LOH


                         
ZLWK DQ HIIRUW VWRU\

    :LWK WKH H[.HSWLRQ RI WKH ODVW \HDU VX..HVV RQ WKH EXEEOH LQ.UHDVHV RYHU WKH .DUHHU $

ILYH\HDU YHWHUDQ LV DERXW ILYH SHU.HQWDJH SRLQWV RII D EDVHOLQH RI SHU.HQWDJH SRLQWV PRUH

OLNHO\ WR ZLQ RQ WKH EXEEOH WKDQ D URRNLH 7KLV LV .RQVLVWHQW ZLWK WKH LPSRUWDQ.H RI GHYHORSLQJ D

UHSXWDWLRQ

    $V K\SRWKHVL]HG DERYH ZUHVWOHUV ZKR DUH .ORVH WR NLQN SRLQWV LQ WKH LQ.HQWLYH VWUX.WXUH

LH QHDU WKH YHU\ WRS RU ERWWRP RI HLWKHU MXU\R DQG PDHJDVKLUD GR EHWWHU ZKHQ RQ WKH EXEEOH $

ZUHVWOHU QHDU D NLQN SRLQW ZLQV DQ H[WUD SHU.HQW RI KLV EXEEOH PDW.KHV :KHQ WKH RSSRQHQW

LV LQ WKH UXQQLQJ IRU ZLQQLQJ RQH RI WKH VSH.LDO SUL]HV DZDUGHG DQ\ EHQHILW RI EHLQJ RQ WKH

EXEEOH GLVDSSHDUV 7KLV UHVXOW LV .RQVLVWHQW ZLWK RSSRQHQWV LQ WKH UXQQLQJ IRU SUL]HV EHLQJ

XQZLOOLQJ WR WKURZ D PDW.K ,QWHUHVWLQJO\ WKH YHU\ WRS UDQNHG ZUHVWOHUV WHQG WR GR TXLWH SRRUO\

RQ WKH EXEEOH 7KLV UHVXOW PD\ EH DWWULEXWDEOH WR WKH ID.W WKDW WKHUH LV JUHDW SUHVWLJH DVVR.LDWHG

ZLWK EHDWLQJ D WRSUDQNHG ZUHVWOHU )RU LQVWDQ.H RQH RI WKH VWDWLVWL.V WKDW LV NHSW LV WKH QXPEHU RI

WLPHV WKDW D JLYHQ ZUHVWOHU KDV EHDWHQ D WRSUDQNHG ZUHVWOHU:KDW KDSSHQV ZKHQ ZUHVWOHUV PHHW DJDLQ LQ WKH IXWXUH"

    ,I .ROOXVLRQ LV WKH UHDVRQ WKDW ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH SHUIRUP ZHOO WKHQ WKH RSSRQHQW

PXVW EH .RPSHQVDWHG LQ VRPH ZD\ IRU ORVLQJ WKH PDW.K ,Q WKH PRGHO SUHVHQWHG HDUOLHU ZH

DVVXPHG WKDW WUDQVIHUV WRRN WKH IRUP RI .DVK SD\PHQWV ,W LV DOVR SRVVLEOH WKDW VX.K SD\PHQWV DUH    
     :UHVWOHUV LQ PDHJDVKLUD KDYH UDQNV UDQJLQJ IURP 0 WKURXJK 0 ERWK (DVW DQG
:HVW ZKLOH WKRVH LQ MXU\R UDQJH IURP - WR - 7KRVH UDQNHG 0 0 - DQG -
DUH GHILQHG DV EHLQJ .ORVH WR WKH NLQN SRLQW 7KRVH UDQNHG DERYH PDHJDVKLUD DUH VHSDUDWHO\
.RQVLGHUHG LQ WKH HPSLUL.DO UHVXOWV ZKLOH WKRVH EHORZ MXU\R DUH QRW LQ.OXGHG LQ RXU GDWD VHW

                         
VXSSOHPHQWHG RU UHSOD.HG E\ SURPLVHV WR UHWXUQ WKH IDYRU LQ WKH IXWXUH 7KH OLNHOLKRRG WKDW WZR

ZUHVWOHUV ZLOO PHHW DJDLQ VRRQ LV KLJK LQ RXU GDWD SHU.HQW RI WKH ZUHVWOHUV ZKR PHHW ZKHQ RQH

LV RQ WKH PDUJLQ IRU HLJKW ZLQV ZLOO ID.H RQH DQRWKHU DJDLQ ZLWKLQ D \HDU ,Q PRVW RI WKHVH IXWXUH

PHHWLQJV KRZHYHU WKH ZUHVWOHU ZKR VD.ULIL.HG WKH HDUOLHU PDW.K ZLOO QRW EH RQ WKH PDUJLQ IRU DQ

WK ZLQ 1RQHWKHOHVV D YL.WRU\ HDUO\ LQ D WRXUQDPHQW KDV ERWK GLUH.W YDOXH WR D ZUHVWOHU DQG

SRWHQWLDOO\ PD\ GHWHUPLQH ZKHWKHU WKDW ZUHVWOHU XOWLPDWHO\ D.KLHYHV HLJKW RU PRUH ZLQV LQ WKH

WRXUQDPHQW

    7DEOH H[SORUHV WKH SDWWHUQ RI PDW.K RXW.RPHV RYHU WLPH IRU ZUHVWOHUV ZKR PHHW ZKHQ

RQH LV RQ WKH PDUJLQ 7KH HYHQ .ROXPQV LQ.OXGH ZUHVWOHURSSRQHQW LQWHUD.WLRQV VR LGHQWLIL.DWLRQ

RI WKH SDUDPHWHUV .RPHV RQO\ IURP YDULDWLRQ LQ RXW.RPHV LQYROYLQJ WKH VDPH WZR RSSRQHQWV WKH

RGG .ROXPQV GR QRW 7KH UHJUHVVLRQ VSH.LIL.DWLRQV LQ.OXGH LQGL.DWRU YDULDEOHV .DWHJRUL]LQJ WKH

WLPLQJ RI WKH PHHWLQJV EHWZHHQ WZR ZUHVWOHUV UHODWLYH WR WKH PDW.K ZKHUH RQH ZUHVWOHU LV RQ WKH

EXEEOH 7KH RPLWWHG .DWHJRU\ LV PDW.KHV SUH.HGLQJ D EXEEOH PHHWLQJ E\ DW OHDVW WKUHH PDW.KHV

    )R.XVLQJ ILUVW RQ .ROXPQV DQG ZKL.K .RUUHVSRQG WR DOO PHHWLQJV RQ WKH EXEEOH WKHUH

DUH QR V\VWHPDWL. GLIIHUHQ.HV LQ RXW.RPHV LQ WKH WZR PDW.KHV SUH.HGLQJ WKH PDW.K RQ WKH EXEEOH

DV UHIOH.WHG LQ WKH VWDWLVWL.DOO\ LQVLJQLIL.DQW .RHIIL.LHQWV LQ WKH WRS URZ :KHQ WKH ZUHVWOHU LV RQ

WKH EXEEOH VH.RQG URZ KH LV PX.K PRUH OLNHO\ WR ZLQ .RQVLVWHQW ZLWK WKH HDUOLHU WDEOHV 7KH

SDUDPHWHU RI JUHDWHVW LQWHUHVW LV WKH QHJDWLYH .RHIIL.LHQW IRU WKH ILUVW PHHWLQJ EHWZHHQ WKH WZR


    
     ,Q ID.W LQ RXU GDWD ZH REVHUYH  GLIIHUHQW .RPELQDWLRQV RI ZUHVWOHUV DQG
RSSRQHQWV  RI WKHVH PHHW RQ WKH EXEEOH RQ GD\V DW OHDVW RQ.H 2YHU WKUHHTXDUWHUV
RI WKH PHHWLQJV RQ WKH EXEEOH DUH EHWZHHQ ZUHVWOHUV ZKR PHHW RQO\ RQ.H RQ WKH EXEEOH
    
     :H KDYH H[SHULPHQWHG ZLWK RWKHU JURXSLQJV RI PDW.KHV IRU LQVWDQ.H DOORZLQJ D
GLIIHUHQW .RHIIL.LHQW IRU PDW.KHV SUH.HGLQJIROORZLQJ WKH EXEEOH PDW.K E\ PRUH WKDQ WKUHH
PHHWLQJV 7KH SDUDPHWHUV RI LQWHUHVW DUH QRW VHQVLWLYH WR DOWHUQDWLYH VSH.LIL.DWLRQV

                         
ZUHVWOHUV DIWHU WKH PDW.K LQ ZKL.K WKH ZUHVWOHU LV RQ WKH EXEEOH 7KH ZUHVWOHU ZKR ZDV RQ WKH

PDUJLQ LQ WKH ODVW PHHWLQJ LV DSSUR[LPDWHO\ VHYHQ SHU.HQW OHVV OLNHO\ WR ZLQ WKDQ ZRXOG RWKHUZLVH

EH SUHGL.WHG 7KLV ILQGLQJ LV .RQVLVWHQW ZLWK SDUW RI WKH .RPSHQVDWLRQ IRU WKURZLQJ D PDW.K

EHLQJ WKH SURPLVH RI WKH RSSRQHQW UHWXUQLQJ WKH IDYRU LQ WKH QH[W PHHWLQJ 7KHUH LV QR HYLGHQ.H

WKDW DQ\ UHWXUQ RI IDYRUV H[WHQGV EH\RQG WKH QH[W PDW.K DV WZR DQG WKUHH PDW.KHV RXW WKH

ZLQQLQJ SHU.HQWDJHV UHWXUQ WR QRUPDO

    7KH ILQDO IRXU .ROXPQV RI 7DEOH UHSOL.DWH WKH ILUVW WZR .ROXPQV H[.HSW WKDW WKH VDPSOH

LV GLYLGHG LQWR .DVHV ZKHUH WKH ZUHVWOHU ZLQV ZKHQ RQ WKH PDUJLQ YHUVXV LQVWDQ.HV ZKHQ WKH

ZUHVWOHU ORVHV ZKHQ RQ WKH PDUJLQ 2QH ZRXOG QRW H[SH.W D ZUHVWOHU WR LQWHQWLRQDOO\ ORVH LQ

IXWXUH PHHWLQJV WR DQ RSSRQHQW ZKR GRHV QRW WKURZ WKH PDW.K RQ WKH PDUJLQ 7KXV EUHDNLQJ

GRZQ WKH GDWD LQ WKLV ZD\ SURYLGHV D QDWXUDO WHVW RI WKH K\SRWKHVLV WKDW WKH SRRU SHUIRUPDQ.H LQ

WKH QH[W PDW.K LV GXH WR D GHIHUUHG SD\RII WR DQ RSSRQHQW ZKR WKUHZ D PDW.K 7KH GDWD SURYLGH

.OHDU VXSSRUW IRU WKH .ROOXVLRQ K\SRWKHVLV :UHVWOHUV ZKR ZLQ RQ WKH EXEEOH WHQG WR GR VOLJKWO\

EHWWHU WKDQ H[SH.WHG OHDGLQJ XS WR WKH EXEEOH PDW.K WKHQ GR PX.K ZRUVH LQ WKH QH[W PHHWLQJ

ZLWK WKH VDPH RSSRQHQW 5HODWLYH WR WKH VXUURXQGLQJ PDW.KHV WKH ILUVW SRVWEXEEOH PDW.K VHHV

WKH ZUHVWOHU ORVLQJ DSSUR[LPDWHO\ SHU.HQWDJH SRLQWV PRUH IUHTXHQWO\ WKDQ ZRXOG EH H[SH.WHG

LH URZ PLQXV URZ 

    7KH SDWWHUQ IRU ZUHVWOHUV ZKR ORVH WR WKH RSSRQHQW ZKHQ RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ

HLJKW ZLQV LV YHU\ GLIIHUHQW ,Q WKH PDW.KHV MXVW SULRU WR WKH EXEEOH PDW.K WKH ZUHVWOHU LV VOLJKWO\

XQGHUSHUIRUPLQJ 7KLV .RQWLQXHV XQDIIH.WHG WKURXJK WKH SRVWEXEEOH PDW.KHV DV ZHOO 8QOLNH


    
     ,Q .ROXPQV WKH D.WXDO PDW.KHV WDNLQJ SOD.H RQ WKH EXEEOH DUH H[.OXGHG IURP WKH
UHJUHVVLRQ VLQ.H WKHUH LV QR YDULDWLRQ ,Q .ROXPQV DQG DOO EXEEOH PDW.KHV DUH ZRQ E\ WKH
ZUHVWOHU RQ WKH EXEEOH LQ .ROXPQV DQG QR PDW.KHV DUH ZRQ E\ WKH ZUHVWOHU RQ WKH EXEEOH

                         
.ROXPQV WKHUH LV QR GRZQZDUG VSLNH LQ ZLQV IROORZLQJ WKH EXEEOH PDW.K 7KH ILQGLQJ WKDW

ZLQQHUV RQ WKH EXEEOH IDUH EDGO\ WKH QH[W WLPH WKH\ ID.H WKH VDPH RSSRQHQW EXW ORVHUV GR QRW LV

.RQVLVWHQW ZLWK WKH PDW.KULJJLQJ K\SRWKHVLV EXW QRW ZLWK DQ HIIRUW VWRU\ ,I LQ.UHDVHG HIIRUW LV

UHVSRQVLEOH IRU VWURQJ SHUIRUPDQ.HV LQ PDW.KHV RQ WKH PDUJLQ WKHUH LV QR UHDVRQ WR H[SH.W

V\VWHPDWL. XQGHUSHUIRUPDQ.H WKH QH[W WLPH WKH WZR ZUHVWOHUV PHHW DQG .HUWDLQO\ QRW H[.OXVLYHO\

DPRQJ WKRVH ZKR ZRQ RQ WKH EXEEOH

    7KH SD\PHQWLQNLQG VWRU\ VXJJHVWHG E\ WKH UHVXOWV DERYH LV XQOLNHO\ WR EH WKH RQO\ IRUP

RI .RPSHQVDWLRQ IRU ZUHVWOHUV ZKR WKURZ PDW.KHV %DVHG RQ 7DEOH URXJKO\ WZRWKLUGV RI WKH

H[.HVV ZLQV JDUQHUHG RQ WKH EXEEOH DUH UHWXUQHG WKH QH[W WLPH WKH WZR ZUHVWOHUV PHHW 7KLV SUL.H

± WZRWKLUGV RI D PDW.K GRZQ WKH URDG LQ UHWXUQ IRU WKURZLQJ D PDW.K WRGD\ ± LV WRR ORZ WR

UHSUHVHQW WKH RQO\ IRUP RI SD\PHQW :KHQ UXPRUV .LU.XODWH DERXW PDW.K ULJJLQJ LQ VXPR WKH\

RIWHQ VXJJHVW WKH SUHVHQ.H RI .DVK WUDQVIHUV DOWKRXJK ZH DUH XQDEOH WR SURYLGH DQ\ GLUH.W

HYLGHQ.H DERXW WKLV .KDQQHO'LIIHUHQWLDO LQYROYHPHQW D.URVV VXPR VWDEOHV"

    $V QRWHG HDUOLHU WKH OLYHV RI VXPR ZUHVWOHUV .HQWHU DURXQG WKH VWDEOH RU KH\D WKDW WKH\

DUH DVVR.LDWHG ZLWK 6WDEOHV DUH OHG E\ PDVWHUV NQRZQ DV 2\DNDWD ZKR DUH WKHPVHOYHV UHWLUHG

ZUHVWOHUV 7KHVH VWDEOHPDVWHUV H[HUW D WUHPHQGRXV LQIOXHQ.H RYHU ERWK WKH ZUHVWOLQJ .DUHHU RI


    
      :KHQ WZR ZUHVWOHUV PHHW DQG ERWK DUH RQ WKH EXEEOH WKHUH LV VLPLODUO\ QR HYLGHQ.H
WKDW WKH ZUHVWOHU ZKR ZLQV IDUHV PRUH SRRUO\ WKH QH[W WLPH WKH WZR ZUHVWOHUV PHHW 7KLV LV
.RQVLVWHQW ZLWK QR PDW.K ULJJLQJ R..XUULQJ ZKHQ ERWK ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH DV SUHGL.WHG E\
WKH PRGHO
    0RUH JHQHUDOO\ WKHUH LV QR HYLGHQ.H RI QHJDWLYH VHULDO .RUUHODWLRQ LQ PDW.K RXW.RPHV
:KHQ PXOWLSOH ODJV RI SDVW PDW.K RXW.RPHV EHWZHHQ WKH WZR ZUHVWOHUV DUH DGGHG WR WKH
VSH.LIL.DWLRQV WKH .RHIIL.LHQWV DUH SRVLWYH

                        
ZUHVWOHUV DQG WKHLU OLYHV PRUH JHQHUDOO\ *LYHQ WKH LPSRUWDQW UROH RI WKH VWDEOH DQG WKH ID.W WKDW

VWDEOHPDVWHUV EHQHILW IURP KDYLQJ KLJKO\ UDQNHG ZUHVWOHUV LW ZRXOG QRW EH VXUSULVLQJ LI

.RUUXSWLRQ ZHUH .RRUGLQDWHG DW WKH VWDEOH OHYHO )RU H[DPSOH VWDEOHV PLJKW KDYH .ROOH.WLYH

UHSXWDWLRQV ZLWK VWDEOHPDVWHUV HQIRU.LQJ SXQLVKPHQWV RQ ZUHVWOHUV ZKR SXUVXH WKHLU LQGLYLGXDO

EHVW LQWHUHVWV DW WKH H[SHQVH RI WKH VWDEOH 6RPH VWDEOH OHDGHUV RQ WKH RWKHU KDQG PD\ QRW

.RQGRQH PDW.K ULJJLQJ EH.DXVH RI HWKL.DO .RQ.HUQV RU ULVN DYHUVLRQ

    :H H[SORUH WKHVH SRVVLELOLWLHV E\ H[DPLQLQJ KRZ ZUHVWOHUV LQ GLIIHUHQW VWDEOHV SHUIRUP

ZKHQ WKH\ DUH RQ WKH PDUJLQ IRU DQ HLJKWK ZLQ DQG ZKHQ WKHLU RSSRQHQWV DUH RQ WKH PDUJLQ ,I

PDW.K ULJJLQJ LV RUJDQL]HG DW WKH VWDEOH OHYHO WKHQ RQH ZRXOG H[SH.W WKRVH VWDEOHV WKDW D.WLYHO\

HQJDJH LQ .RUUXSWLRQ WR GR YHU\ ZHOO ZKHQ QHHGLQJ DQ HLJKWK ZLQ DQG SHUIRUP H[.HSWLRQDOO\

EDGO\ ZKHQ WKH RSSRQHQW LV VHHNLQJ DQ HLJKWK ZLQ 1RWH WKDW WKLV SUHGL.WLRQ ZRXOG QRW DULVH LQ D

PRGHO ZKHUH HIIRUW LV WKH NH\ .RPSRQHQW RI YL.WRU\ ,I HIIRUW LV WKH VWRU\ WKHQ WKHUH LV QR UHDVRQ

IRU WKRVH VWDEOHV ZKR SHUIRUP SDUWL.XODUO\ ZHOO RQ WKH PDUJLQ WR GR HVSH.LDOO\ EDGO\ ZKHQ WKH

RSSRQHQW QHHGV D ZLQ 2Q WKH .RQWUDU\ RQH PLJKW WKLQN WKDW ZUHVWOHUV .DSDEOH RI H[HUWLQJ

SDUWL.XODUO\ KLJK HIIRUW ZKHQ WKH\ QHHG D ZLQ PLJKW DOVR ULVH WR WKH R..DVLRQ ZKHQ ID.HG ZLWK WKH

RSSRUWXQLW\ WR EHDW D YHU\ PRWLYDWHG RSSRQHQW

    7R WHVW WKLV K\SRWKHVLV ZH HVWLPDWH VSH.LIL.DWLRQV VLPLODU WR WKRVH LQ 7DEOH H[.HSW WKDW

IRU ZUHVWOHUV LQ WKH ODUJHVW VWDEOHV ZH LQ.OXGH LQWHUD.WLRQV EHWZHHQ VWDEOH GXPPLHV DQG

ZKHWKHU WKH ZUHVWOHU LV RQ WKH PDUJLQ RQ GD\V DV ZHOO DV LQWHUD.WLRQV EHWZHHQ VWDEOH

GXPPLHV DQG ZKHWKHU WKH RSSRQHQW LV RQ WKH PDUJLQ RQ GD\V 7KH .RHIIL.LHQWV RQ WKHVH


    
     )RU LQVWDQ.H LW LV H[SH.WHG WKDW WKH IRUHPRVW VXPR ZUHVWOHU LQ D VWDEOH ZLOO PDUU\ WKH
GDXJKWHU RI WKH VWDEOHPDVWHU DQG WKDW XSRQ WKH PDVWHU¶V UHWLUHPHQW ZLOO DVVXPH WKH UROH RI
PDVWHU

                         
VWDEOHOHYHO LQWHUD.WLRQV DUH SORWWHG LQ )LJXUH 7KH KRUL]RQWDO D[LV LV KRZ PX.K EHWWHU D VWDEOH¶V

ZUHVWOHUV GR WKDQ H[SH.WHG ZKHQ WKH\ DUH RQ WKH EXEEOH WKH YHUWL.DO D[LV LV KRZ WKH\ GR ZKHQ WKH

RSSRQHQW LV RQ WKH PDUJLQ 7KHUH LV D VWULNLQJ QHJDWLYH UHODWLRQVKLS 6WDEOHV WKDW SHUIRUP

HVSH.LDOO\ ZHOO ZKHQ VHHNLQJ DQ HLJKWK ZLQ RIIHU WKH OHDVW UHVLVWDQ.H WR RSSRQHQWV ZKHQ WKH\

QHHG D YL.WRU\ 7KLV LV .RQVLVWHQW ZLWK D PRGHO LQ ZKL.K WKH VWDEOH SOD\V D UROH LQ .RRUGLQDWLQJ

PDW.K ULJJLQJ 2I WKH VWDEOHV ZH .DQ UHMH.W WKH QXOO K\SRWKHVLV WKDW SHUIRUPDQ.H LV QRW

DIIH.WHG E\ HLWKHU WKH ZUHVWOHU RU WKH RSSRQHQW EHLQJ RQ WKH PDUJLQ LQ QLQH RI WKH WHQ .DVHV 2QO\

IRU RQH VWDEOH LV WKHUH QR .OHDU HYLGHQ.H WKDW EXEEOH PDW.KHV DIIH.W ZLQ UDWHV 7ZR DVSH.WV RI

)LJXUH DSSHDU LQ.RQVLVWHQW ZLWK DQ HIIRUW VWRU\ WKH GRZQZDUG VORSH RI WKH SRLQWV DQG WKH

SUHVHQ.H RI VRPH VWDEOHV WKDW GR QRW SHUIRUP DSSUH.LDEO\ EHWWHU ZKHQ RQ WKH PDUJLQ ,I HIIRUW

ZHUH WKH UHDVRQ WKDW ZUHVWOHUV SHUIRUPHG EHWWHU ZKHQ VHHNLQJ DQ HLJKWK ZLQ RQH PLJKW H[SH.W

WKLV EHQHILW WR EH VSUHDG HTXDOO\ D.URVV VWDEOHV

    :H IXUWKHU H[SORUH WKH OLQN EHWZHHQ D ZUHVWOHU¶V SHUIRUPDQ.H RQ WKH EXEEOH DQG KRZ KH

GRHV ZKHQ DQ RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH LQ 7DEOH ,Q WKLV WDEOH ZH .RPSXWH DYHUDJH ZLQ UDWHV

IRU LQGLYLGXDO ZUHVWOHUV ZKHQ DQ RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH 7KLV YDULDEOH DORQJ ZLWK LWV

LQWHUD.WLRQ ZLWK ZKHWKHU D ZUHVWOHU LV RQ WKH EXEEOH DUH LQ.OXGHG LQ UHJUHVVLRQV VLPLODU WR WKRVH

SUHVHQWHG HDUOLHU DOWKRXJK IRU VLPSOL.LW\ LQ H[SRVLWLRQ RQO\ WKH LQWHUD.WLRQ WHUP LV UHSRUWHG LQ

WKH WDEOH 2EVHUYDWLRQV LQ ZKL.K WKH RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH DUH GURSSHG IURP WKH

VSH.LIL.DWLRQ LQ 7DEOH EH.DXVH WKH RXW.RPHV RI WKHVH REVHUYDWLRQV ZHUH XVHG LQ .RPSXWLQJ WKH

YDULDEOH GHV.ULEHG DERYH 7KH UHVXOWV RI WKLV HVWLPDWLRQ DUH SUHVHQWHG LQ .ROXPQV DQG $

ZUHVWOHU ZKR LV SHU.HQW PRUH OLNHO\ WR ZLQ ZKHQ KLV RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH LV 

SHU.HQW OHVV OLNHO\ WR ZLQ ZKHQ KH KLPVHOI LV RQ WKH EXEEOH


                          
    &ROXPQV DQG RI 7DEOH UHSHDW WKH H[HU.LVH RI WKH ILUVW WZR .ROXPQV EXW VXEVWLWXWH WKH

ZLQ UDWH RI WKH VWDEOH DV D ZKROH ZKHQ WKH RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH 2Q.H DJDLQ VWURQJ

SHUIRUPDQ.HV RQ DYHUDJH E\ ZUHVWOHUV LQ WKH VWDEOH ZKHQ RSSRQHQWV DUH RQ WKH EXEEOH DUH

DVVR.LDWHG ZLWK SRRU RXW.RPHV ZKHQ WKH ZUHVWOHUV WKHPVHOYHV DUH RQ WKH EXEEOH

    &ROXPQV DQG RI 7DEOH RQ.H DJDLQ UHSHDW WKH H[HU.LVH EXW WKLV WLPH WKH YDULDEOHV DUH

EDVHG RQ LQWHUD.WLRQV EHWZHHQ WZR SDUWL.XODU VWDEOHV LH KRZ ZHOO GR ZUHVWOHUV LQ RQH VWDEOH GR

DJDLQVW ZUHVWOHUV RI D SDUWL.XODU VWDEOH ZKHQ WKRVH RSSRQHQWV DUH RQ WKH EXEEOH 7KLV

VSH.LIL.DWLRQ DOORZV IRU WDUJHWHG UH.LSUR.LW\ GHDOV EHWZHHQ VWDEOHV UDWKHU WKDQ VLPSO\ DVVXPLQJ

WKDW VRPH VWDEOHV DUH XQLIRUPO\ PRUH .RUUXSW WKDQ RWKHUV 2Q.H DJDLQ WKH UHVXOWV DUH VLPLODU

    7KH ILQDO WZR .ROXPQV RI 7DEOH .RPELQH WKH LQGLYLGXDOOHYHO VWDEOHOHYHO DQG VWDEOH

VWDEOH LQWHUD.WLRQV LQWR RQH VSH.LIL.DWLRQ 7KH UHVXOWV IRU LQGLYLGXDOV DQG IRU WKH VWDEOHVWDEOH

LQWHUD.WLRQV UHPDLQ EXW WKH VWDEOHOHYHO HIIH.WV GLVDSSHDU 7KHVH UHVXOWV VXJJHVW WZR ILQGLQJV

)LUVW WKH SHUVRQDO LGHQWLW\ RI WKH ZUHVWOHU LQIOXHQ.HV WKH GHJUHH RI PDW.K ULJJLQJ DERYH DQG

EH\RQG DQ\ VWDEOHOHYHO HIIH.WV 6H.RQG WKHUH GR DSSHDU WR EH VWDEOHOHYHO HIIH.WV EXW WKHVH GR

QRW RSHUDWH DV XQLIRUP GLIIHUHQ.HV D.URVV VWDEOHV EXW UDWKHU DV VSH.LIL. UH.LSUR.LW\ DUUDQJHPHQWV

EHWZHHQ SDUWL.XODU SDLUV RI VWDEOHV *LYHQ WKH EXEEOH KLVWRU\ EHWZHHQ WZR VWDEOHV .RQWUROOLQJ IRU

WKH VWDEOH¶V H[SHULHQ.H LQ RWKHU EXEEOH PDW.KHV DGGV OLWWOH WR WKH SUHGL.WLYH SRZHU+RZ GR ZUHVWOHUV RQ WKH PDUJLQ SHUIRUP ZKHQ WKH .RVWV RI .ROOXVLRQ DUH KLJK"

    'XULQJ RXU VDPSOH WKHUH KDYH EHHQ WZR SHULRGV LQ ZKL.K PHGLD DWWHQWLRQ KDV IR.XVHG RQ

PDW.K ULJJLQJ 7KH ILUVW RI WKHVH ZDV LQ $SULO DQG 0D\ RI $ IRUPHU VXPR ZUHVWOHU ZKR

KDG EH.RPH D VWDEOHPDVWHU .DPH IRUZDUG ZLWK DOOHJDWLRQV RI PDW.K ULJJLQJ $W WKH VDPH WLPH


                         
DQRWKHU IRUPHU ZUHVWOHU DOVR .DPH IRUZDUG WR GH.U\ ULJJHG PDW.KHV ,URQL.DOO\ ERWK RI WKHVH PHQ

GLHG D IHZ ZHHNV ODWHU MXVW KRXUV DSDUW LQ WKH VDPH KRVSLWDO 7KLV IXHOHG VSH.XODWLRQ DPRQJ WKH

PHGLD RI IRXO SOD\ DOWKRXJK D VXEVHTXHQW SROL.H LQYHVWLJDWLRQ UHYHDOHG QR HYLGHQ.H IRU WKLV 7KH

VH.RQG SHULRG RI PHGLD V.UXWLQ\ WRRN SOD.H LQ ODWH HDUO\ 7KH ILUVW VXPR ZUHVWOHU

PHQWLRQHG DERYH KDG KLV ERRN <DR.KR ³5LJJHG 0DW.KHV´ UHOHDVHG SRVWKXPRXVO\ 7KH

SXEOL.DWLRQ RI WKLV ERRN OHG WR ZLGHVSUHDG PHGLD .RYHUDJH HYHQ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV

    'XULQJ WLPHV RI PHGLD V.UXWLQ\ WKH OLNHOLKRRG RI GHWH.WLRQ ZKHQ PDW.K ULJJLQJ LV OLNHO\

WR EH KLJKHU LQ.UHDVLQJ WKH .RVW DVVR.LDWHG ZLWK WKLV D.WLYLW\ 7KH ID.W WKDW WKHUH DUH RQO\ WZR

VX.K WLPH SHULRGV LQ ZKL.K PDW.K ULJJLQJ PD\ EH GLIIL.XOW OLPLWV XV WR DQH.GRWDO DQDO\VLV EXW WKH

UHVXOWV DUH QRQHWKHOHVV LQWULJXLQJ ,Q WKH WKUHH WRXUQDPHQWV PRVW OLNHO\ WR EH DIIH.WHG E\ WKH

PHGLD DWWHQWLRQ 0D\ 1RYHPEHU DQG -DQXDU\ D WRWDO RI ZUHVWOHUV ILQLVKHG

ZLWK HLJKW ZLQV DQG VHYHQ ORVVHV .RPSDUHG WR ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV DQG HLJKW ORVVHV IRU

D UDWLR RI 7KLV VWDQGV LQ VWDUN .RQWUDVW WR WKH RYHUDOO UDWLR RI WKHVH YDULDEOHV LQ RXU GDWD VHW

RI DOPRVW WZR WR RQH ,W LV LQWHUHVWLQJ WR QRWH KRZHYHU WKDW PDW.K RXW.RPHV UHWXUQHG WR QRUPDO

VRRQ DIWHU WKH V.DQGDOV9 &RQ.OXVLRQ

    7KLV SDSHU SURYLGHV VWURQJ VWDWLVWL.DO DQDO\VLV GR.XPHQWLQJ PDW.K ULJJLQJ LQ VXPR

ZUHVWOLQJ 7KH LQ.HQWLYH VWUX.WXUH RI SURPRWLRQ OHDGV WR JDLQV IURP WUDGH EHWZHHQ ZUHVWOHUV RQ

WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ D ZLQQLQJ UH.RUG DQG WKHLU RSSRQHQWV :H VKRZ WKDW ZUHVWOHUV ZLQ D

GLVSURSRUWLRQDWH VKDUH RI WKH PDW.KHV ZKHQ WKH\ DUH RQ WKH PDUJLQ ,Q.UHDVHG HIIRUW .DQ QRW

H[SODLQ WKH ILQGLQJV &RQVLVWHQW ZLWK SUHGL.WLRQV RI JDPH WKHRUHWL. PRGHOV RI .RRSHUDWLRQ LQ


                         
UHSHDWHG JDPHV .RPSHWLWRUV ZKR PHHW PRUH IUHTXHQWO\ DSSHDU PRUH OLNHO\ WR ULJ PDW.KHV DQG

.ROOXVLRQ GH.OLQHV QHDU WKH HQG RI D ZUHVWOHU¶V .DUHHU :UHVWOHUV ZKR DUH YL.WRULRXV ZKHQ RQ WKH

EXEEOH ORVH PRUH IUHTXHQWO\ WKDQ ZRXOG EH H[SH.WHG WKH QH[W WLPH WKH\ PHHW WKDW RSSRQHQW

VXJJHVWLQJ WKDW SDUW RI WKH SD\PHQW IRU WKURZLQJ D PDW.K LV IXWXUH SD\PHQW LQ NLQG    6\VWHPDWL.

GLIIHUHQ.HV D.URVV ZUHVWOLQJ VWDEOHV VXJJHVW WKDW WKH VWDEOHV SOD\ D UROH LQ ID.LOLWDWLQJ WKH

.RUUXSWLRQ

    :KLOH LW LV LQ WKH EHVW LQWHUHVW RI DQ\ LQGLYLGXDO VXPR ZUHVWOHU WR ULJ PDW.KHV WKHUH DUH

HIIL.LHQ.\ .RVWV DVVR.LDWHG ZLWK WKH EHKDYLRU XQ.RYHUHG LQ WKLV SDSHU 0DW.KULJJLQJ SUHVXPDEO\

GHWUD.WV IURP WKH TXDOLW\ RI .RPSHWLWLRQ YLHZHG E\ PLOOLRQV RI LQGLYLGXDOV 5H.HQW H[DPSOHV LQ

.UL.NHW DQG .\.OLQJ UHYHDO WKDW WKH XWLOLW\ ORVV ERUQH E\ YLHZHUV ZKLOH QRW QH.HVVDULO\ NQRZQ DW

WKH WLPH RI WKH .RPSHWLWLRQ LV VLJQLIL.DQW +LJKO\ VNLOOHG ZUHVWOHUV ZKR DUH OHVV ZLOOLQJ WR JLYH

DQG UH.HLYH EULEHV PD\ .KRRVH QRW WR HQWHU WKH VSRUW RU WR UHWLUH HDUO\ 9HWHUDQV RI WKH VSRUW DUH

OLNHO\ WR EHQHILW DW WKH H[SHQVH RI \RXQJHU ZUHVWOHUV ZKR DUH XQDEOH WR EUHDN LQWR WKH WRS UDQNV

5DQNV ZLWKLQ WKH VSRUW DUH OHVV D..XUDWH PHDVXUHV RI DQ LQGLYLGXDO ZUHVWOHU¶V VNLOO WKDQ WKH\

ZRXOG EH LQ WKH DEVHQ.H RI PDW.KULJJLQJ 7KLV ZLOO GLVWRUW ZUHVWOHUV¶ LQ.HQWLYHV WR SUD.WL.H IRU

IXWXUH WRXUQDPHQWV DV ZUHVWOHUV ZLOO KDYH RSSRUWXQLWLHV WR SXU.KDVH YL.WRULHV IURP WKHLU

.RPSHWLWRUV

    $OWKRXJK WKH DJJUHJDWH VR.LDO .RVWV RI PDW.KULJJLQJ LQ VXPR ZUHVWOLQJ PD\ EH UHODWLYHO\    
     7KH DGPLVVLRQ E\ WKH .DSWDLQ RI 6RXWK $IUL.D¶V .UL.NHW WHDP HDUOLHU WKLV \HDU WKDW KH KDG
D..HSWHG PRQH\ LQ H[.KDQJH IRU PDW.KIL[LQJ OHG WR D .ULVLV ZLWKLQ WKH VSRUW WKDW LV VWLOO RQJRLQJ
'UXJ WHVWLQJ DW WKH 7RXU GH )UDQ.H UHYHDOHG WKDW VHYHUDO SDUWL.LSDQWV KDG WDNHQ EDQQHG
VXEVWDQ.HV WR HQKDQ.H WKHLU SHUIRUPDQ.H E\ LQ.UHDVLQJ HQGXUDQ.H 0DQ\ .RPPHQWDWRUV EHOLHYH
WKDW WKLV SUD.WL.H LV VR ZLGHVSUHDG WKDW DQ\ .\.OLVWV ZKR .KRRVH QRW WR GR LW DUH DW DQ HQRUPRXV
GLVDGYDQWDJH

                         
VPDOO VLPLODU .RUUXSW SUD.WL.HV ZLWKLQ SXEOL. RU SULYDWH RUJDQL]DWLRQV .RXOG OHDG WR VXEVWDQWLDO

HIIL.LHQ.\ ORVVHV 7KH .DVH VWXG\ SURYLGHG E\ -DSDQ¶V QDWLRQDO VSRUW LV SRWHQWLDOO\ RI XVH WR IXWXUH

H.RQRPL. DQDO\VLV RI .RUUXSWLRQ $QH.GRWDO DOOHJDWLRQV RI .RUUXSW SUD.WL.HV DPRQJ VXPR

ZUHVWOHUV KDYH R..DVLRQDOO\ VXUID.HG EXW KDYH EHHQ GLVPLVVHG DV LPSRVVLEOH WR VXEVWDQWLDWH ,Q

WKLV SDSHU ZH GHPRQVWUDWH WKDW WKH .RPELQDWLRQ RI D .OHDU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH LQ.HQWLYHV ID.LQJ

SDUWL.LSDQWV .RPELQHG ZLWK .UHDWLYH XVHV RI GDWD .DQ UHYHDO RYHUZKHOPLQJ VWDWLVWL.DO HYLGHQ.H RI

.RUUXSWLRQ 'HWDLOV RI WKH .RUUXSW SUD.WL.HV WKH GDWD VRXU.HV DQG WKH WHOOWDOH SDWWHUQV LQ WKH GDWD

ZLOO DOO YDU\ IURP RQH DSSOL.DWLRQ WR WKH QH[W 1RQHWKHOHVV WKH VX..HVV RI RXU VWXG\ LQ

GR.XPHQWLQJ WKH SUHGL.WHG SDWWHUQV RI .RUUXSWLRQ LQ RQH .RQWH[W UDLVHV WKH KRSH WKDW SDUDOOHO

VWXGLHV ZLWK PRUH VXEVWDQWLYH H.RQRPL. IR.XV PD\ \LHOG VLPLODU UHVXOWV
                         
                    5HIHUHQ.HV

%H.NHU *DU\ 6 DQG *HRUJH - 6WLJOHU ³/DZ (QIRU.HPHQW 0DOIHDVDQ.H DQG WKH &RPSHQVDWLRQ
   RI (QIRU.HUV ´ -RXUQDO RI /HJDO 6WXGLHV ,,, 

&KHYDOLHU -XGLWK DQG *OHQQ (OOLVRQ ³5LVN7DNLQJ E\ 0XWXDO )XQGV DV D 5HVSRQVH WR
    ,Q.HQWLYHV ´ -RXUQDO RI 3ROLWL.DO (.RQRP\ &9 

'L7HOOD 5DIDHO DQG (UQHVWR 6.KDUJURGVN\ ³7KH 5ROH RI :DJHV DQG $XGLWLQJ GXULQJ D
    &UD.NGRZQ RQ &RUUXSWLRQ LQ WKH &LW\ RI %XHQRV $LUHV ´ 8QSXEOLVKHG PDQXV.ULSW
    +DUYDUG %XVLQHVV 6.KRRO

)LVPDQ 5D\ ³(VWLPDWLQJ WKH 9DOXH RI 3ROLWL.DO &RQQH.WLRQV ´ $PHUL.DQ (.RQRPL. 5HYLHZ
   IRUWK.RPLQJ 

)XGHQEHUJ 'UHZ DQG -HDQ 7LUROH *DPH 7KHRU\ &DPEULGJH 0$ 0,7 SUHVV

+DOO 0LQD 7KH %LJ %RRN RI 6XPR %HUNHOH\ &$ 6WRQHEULGJH 3UHVV

.UXHJHU $QQH 3 ³7KH 3ROLWL.DO (.RQRP\ RI D 5HQW6HHNLQJ 6R.LHW\ ´ $PHUL.DQ (.RQRPL.
   5HYLHZ /;,9 

/HII 1DWKDQLHO ³(.RQRPL. 'HYHORSPHQW WKURXJK %XUHDX.UDWL. &RUUXSWLRQ ´ $PHUL.DQ
   %HKDYLRUDO 6.LHQWLVW 

0DXUR 3DROR ³&RUUXSWLRQ DQG *URZWK ´ 4XDUWHUO\ -RXUQDO RI (.RQRPL.V &; 

0.$IHH 5 3UHVWRQ ³%LGGLQJ 5LQJV ´ $PHUL.DQ (.RQRPL. 5HYLHZ /;;;,, 

3RUWHU 5REHUW + DQG - 'RXJODV =RQD ³'HWH.WLRQ RI %LG 5LJJLQJ LQ 3UR.XUHPHQW $X.WLRQV ´
    -RXUQDO RI 3ROLWL.DO (.RQRP\ &, 

5RVH$.NHUPDQ 6XVDQ ³7KH (.RQRPL.V RI &RUUXSWLRQ ´ -RXUQDO RI 3XEOL. (.RQRPL.V ,9
    

6KOHLIHU $QGUHL DQG 5REHUW : 9LVKQ\ ³&RUUXSWLRQ ´ 4XDUWHUO\ -RXUQDO RI (.RQRPL.V &9,,,
     

6WLJOHU 6WHSKHQ 7KH +LVWRU\ RI 6WDWLVWL.V 7KH 0HDVXUHPHQW RI 8Q.HUWDLQW\ %HIRUH 
    &DPEULGJH 0$ +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
               )LJXUH 3D\RII WR 7RXUQDPHQW :LQV
            


            


             
&KDQJH LQ UDQN
             


             


            


            
                                       
                            7RXUQDPHQW ZLQV
               )LJXUH :LQV LQ D 6XPR 7RXUQDPHQW
                        $.WXDO YV %LQRPLDO
            

            
3HU.HQWDJH RI 5LNLVKL
            

            

            

             

             
                                      
                               7RWDO :LQV
                                    Figure 3: Heya-average Win Percentages when a Wrestler
                                          or his Opponent are on the Bubble
                                         (For the ten largest wrestling stables)

                          0.15


                           0.1
Excess win percent when opponent is on the bubble
                          0.05


                            0


                          -0.05


                           -0.1


                          -0.15


                           -0.2


                          -0.25


                           -0.3
                              0  0.05        0.1        0.15         0.2    0.25  0.3
                                        Excess win percent when own wrestler is on the bubble
    7DEOH :LQ 3HU.HQWDJHV RI :UHVWOHUV ZLWK 6HYHQ :LQV (QWHULQJ WKH )LQDO 'D\
             E\ 1XPEHU RI 3UHYLRXV 2SSRQHQW 9L.WRULHV
               $.WXDO ZLQ       3UHGL.WHG ZLQ
               SHU.HQWDJH RI     SHU.HQWDJH RI ZUHVWOHUV
 1XPEHU RI          ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ  ZLWK VHYHQ ZLQV
 ZLQV IRU           ZLQV HQWHULQJ WKH   HQWHULQJ WKH ILQDO GD\   $.WXDO PLQXV
 RSSRQHQW    1XPEHU RI   ILQDO GD\ DJDLQVW   DJDLQVW WKHVH RSSRQHQWV   SUHGL.WHG
 HQWHULQJ WKH  D.WXDO    WKHVH RSSRQHQWV    EDVHG RQ HDUOLHU URXQG
 ILQDO GD\   PDW.KHV               UHVXOWV
 /HVV WKDQ                              


                                  


                                   


                                   


                                   


 RU PRUH                              


1RWHV ([.HSW IRU WKH .ROXPQ UHSRUWLQJ WKH QXPEHU RI PDW.KHV LQ RXU VDPSOH WDEOH HQWULHV DUH
WKH SHU.HQWDJH RI YL.WRULHV IRU ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV HQWHULQJ WKH ILQDO GD\ RI WKH PDW.K LQ
ERXWV DJDLQVW RSSRQHQWV ZLWK WKH QXPEHU RI ZLQV LQ WKH ILUVW .ROXPQ $.WXDO ZLQV DUH IURP RXU
IXOO VDPSOH RI ERXWV 3UHGL.WHG ZLQV DUH EDVH RQ UHJUHVVLRQ UHVXOWV RI ERXW RXW.RPHV RQ WKH WHQWK
GD\ RI WKH WRXUQDPHQW DV D IXQ.WLRQ RI WKH ZLQQLQJ SHU.HQWDJH RI HD.K ZUHVWOHU WKURXJK WKH ILUVW
QLQH ERXWV RI D WRXUQDPHQW DQG WKH GLIIHUHQ.H LQ UDQNV RI WKH WZR ZUHVWOHUV 3UHGL.WHG ZLQ
SHU.HQWDJHV DUH .DO.XODWHG XVLQJ WKH PHDQ YDOXHV LQ WKH VDPSOH IRU ZUHVWOHUV ZLWK VHYHQ ZLQV
HQWHULQJ WKH ILQDO GD\ DQG PHDQ YDOXHV IRU WKHLU RSSRQHQWV
      7DEOH ([.HVV :LQ 3HU.HQWDJHV IRU :UHVWOHUV RQ WKH 0DUJLQ IRU $.KLHYLQJ
               DQ (LJKWK :LQ E\ 'D\ RI WKH 0DW.K
 2Q WKH PDUJLQ RQ                                   
     'D\                             
                                    
     'D\                             
                                    
     'D\                             
                                    
     'D\                             
                                    
     'D\                             
                                    
 5DQN GLIIHUHQ.H                         
                                         
 &RQVWDQW                              
                     
 5VTXDUHG                                  
 1XPEHU RI REVHUYDWLRQV                      
 :UHVWOHU DQG RSSRQHQW     1R      1R     <HV     <HV      <HV   <HV
 IL[HG HIIH.WV
 :UHVWOHURSSRQHQW       1R      1R     1R      1R     <HV    <HV
 LQWHUD.WLRQV
1RWHV 7KH GHSHQGHQW YDULDEOH LQ DOO UHJUHVVLRQV LV DQ LQGL.DWRU YDULDEOH .RUUHVSRQGLQJ WR
ZKHWKHU RU QRW D ZUHVWOHU ZLQV WKH PDW.K 7KH XQLW RI REVHUYDWLRQ LV D ZUHVWOHUPDW.K 9DOXHV
UHSRUWHG LQ WKH WDEOH DUH .RHIIL.LHQWV DVVR.LDWHG ZLWK DQ LQGL.DWRU YDULDEOH WDNLQJ WKH YDOXH RQH LI
RQO\ WKH ZUHVWOHU LV RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ HLJKW ZLQV QHJDWLYH RQH LI RQO\ WKH RSSRQHQW LV
RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ HLJKW ZLQV DQG ]HUR RWKHUZLVH 2Q GD\ RQO\ ZUHVWOHUV ZLWK
VHYHQ ZLQV DUH RQ WKH PDUJLQ 2Q GD\ ZUHVWOHUV ZLWK VL[ RU VHYHQ ZLQV DUH RQ WKH PDUJLQ
2Q GD\ ZUHVWOHUV ZLWK ILYH VL[ RU VHYHQ ZLQV DUH RQ WKH PDUJLQ DQG VR RQ 7KH RPLWWHG
.DWHJRU\ LQ DOO UHJUHVVLRQV LV DOO ZUHVWOHUV ZKR DUH QRW RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ HLJKW ZLQV DV
ZHOO DV ZUHVWOHUV LQ PDW.KHV LQ ZKL.K ERWK SDUWL.LSDQWV DUH RQ WKH PDUJLQ IRU HLJKW ZLQV :KHQ D
IXOO VHW RI ZUHVWOHU DQG RSSRQHQW IL[HG HIIH.WV DUH LQ.OXGHG WKH .RQVWDQW LV RPLWWHG ,Q DOO .DVHV
VWDQGDUG HUURUV DUH .RUUH.WHG WR D..RXQW IRU WKH ID.W WKDW WKHUH DUH WZR REVHUYDWLRQV SHU ERXW RQH
IRU HD.K ZUHVWOHU 7KH GLIIHUHQ.HV LQ ZUHVWOHU UDQN YDULDEOH LV WKH QXPHUL.DO UDQN RUGHU RI WKH
ZUHVWOHU PLQXV WKDW RI KLV RSSRQHQW EDVHG RQ RIIL.LDO UDQNLQJV SXEOLVKHG SULRU WR HD.K
WRXUQDPHQW 7KLV YDULDEOH LV PLVVLQJ IRU SDUW RI RXU VDPSOH OHDGLQJ WR WKH GH.UHDVH LQ WKH
QXPEHU RI REVHUYDWLRQV
    7DEOH ([.HVV :LQ 3HU.HQWDJHV E\ 'D\ RI WKH 7RXUQDPHQW DQG :UHVWOHU 5H.RUG

               1R ZUHVWOHUIL[HG HIIH.WV      :UHVWOHURSSRQHQW
                              LQWHUD.WLRQV
 9DULDEOH       &RHIIL.LHQW    6WDQGDUG HUURU  &RHIIL.LHQW     6WDQGDUG HUURU
 2Q WKH PDUJLQ
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         


 1RW RQ WKH PDUJLQ
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
  'D\  ZLQV                         
 &RQVWDQW                            
 5VTXDUHG                               
1RWHV 7KH GHSHQGHQW YDULDEOH LQ DOO UHJUHVVLRQV LV DQ LQGL.DWRU YDULDEOH .RUUHVSRQGLQJ WR
ZKHWKHU RU QRW D ZUHVWOHU ZLQV WKH PDW.K 7KH XQLW RI REVHUYDWLRQ LV D ZUHVWOHUPDW.K 9DOXHV
UHSRUWHG LQ WKH WDEOH DUH .RHIIL.LHQWV RQ LQGL.DWRU YDULDEOHV .RUUHVSRQGLQJ WR WKH ZUHVWOHU¶V
QXPEHU RI ZLQV HQWHULQJ D SDUWL.XODU GD\ RI D WRXUQDPHQW DQG WKDW RI KLV RSSRQHQW 7KH WRS SDQHO
RI WKH WDEOH .RUUHVSRQGV WR ZUHVWOHUV RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ DQ HLJKWK ZLQ 7KH ERWWRP
SDQHO RI WKH WDEOH LV ZUHVWOHUV ZKR KDYH HLWKHU DOUHDG\ D.KLHYHG WKH HLJKWK ZLQ RU DUH
PDWKHPDWL.DOO\ HOLPLQDWHG IURP GRLQJ VR 7KH RPLWWHG .DWHJRU\ LQ DOO UHJUHVVLRQV LV DOO ZUHVWOHUV
ZKR DUH QRW LQ RQH RI WKH QDPHG .DWHJRULHV DQG DUH QRW ID.LQJ D ZUHVWOHU LQ RQH RI WKH QDPHG
.DWHJRULHV :KHQ D IXOO VHW RI ZUHVWOHU DQG RSSRQHQW IL[HG HIIH.WV DUH LQ.OXGHG WKH .RQVWDQW LV
RPLWWHG ,Q DOO .DVHV VWDQGDUG HUURUV DUH .RUUH.WHG WR D..RXQW IRU WKH ID.W WKDW WKHUH DUH WZR
REVHUYDWLRQV SHU ERXW RQH IRU HD.K ZUHVWOHU 1XPEHU RI REVHUYDWLRQV LV HTXDO WR 
     7DEOH 'HWHUPLQDQWV RI ([.HVV :LQ /LNHOLKRRGV IRU :UHVWOHUV RQ WKH %XEEOH

 9DULDEOH                    1R ZUHVWOHURSSRQHQW  :UHVWOHURSSRQHQW
                         LQWHUD.WLRQV      LQWHUD.WLRQV
 :UHVWOHU RQ EXEEOH                         
                                   
 1XPEHU RI PHHWLQJV EHWZHHQ WZR                  
 RSSRQHQWV LQ WKH ODVW \HDU ZUHVWOHU RQ               
 EXEEOH
 :UHVWOHU RQ EXEEOH LQ KLV ODVW \HDU RI              
 .RPSHWLQJ ZUHVWOHU RQ EXEEOH                     
 <HDUV LQ VXPR IRU ZUHVWOHU RQ                   
 EXEEOH ZUHVWOHU RQ EXEEOH                      
 :UHVWOHU RQ EXEEOH QHDU NLQN LQ                  
 UDQNLQJV ZUHVWOHU RQ EXEEOH                     
 2SSRQHQW LQ UXQQLQJ IRU D SUL]H WKLV               
 WRXUQDPHQW ZUHVWOHU RQ EXEEOH                    
 :UHVWOHU UDQNHG DERYH                       
 0DHJDVKLUD ZUHVWOHU RQ EXEEOH                    


 5VTXDUHG                              
 0DLQ HIIH.WV RI LQWHUD.WLRQV DOVR LQ.OXGHG LQ  <HV           <HV
 WKH UHJUHVVLRQ EXW QRW VKRZQ
 :UHVWOHURSSRQHQW LQWHUD.WLRQV"         1R           <HV

1RWHV 7KH GHSHQGHQW YDULDEOH LQ ERWK UHJUHVVLRQV LV DQ LQGL.DWRU YDULDEOH .RUUHVSRQGLQJ WR
ZKHWKHU RU QRW D ZUHVWOHU ZLQV WKH PDW.K ,Q DGGLWLRQ WR WKH OLVWHG LQWHUD.WLRQ WHUPV DOO PDLQ
HIIH.WV DUH DOVR LQ.OXGHG LQ WKH VSH.LIL.DWLRQV :UHVWOHU RQ EXEEOH LV DQ LQGL.DWRU YDULDEOH WKDW
HTXDOV  LI WKH ZUHVWOHU RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH RQ GD\V  RU UH.RUG RI 
  RU EXW WKH RSSRQHQW ZUHVWOHU LV QRW DQG ]HUR RWKHUZLVH 0DW.KHV IURP 
WKH ILUVW \HDU RI RXU VDPSOH DUH H[.OXGHG EH.DXVH WKH YDULDEOH IRU WKH QXPEHU RI PDW.KHV EHWZHHQ
WKH WZR ZUHVWOHUV LQ WKH SUHYLRXV \HDU .DQQRW EH .RPSXWHG ,Q DOO .DVHV VWDQGDUG HUURUV DUH
.RUUH.WHG WR D..RXQW IRU WKH ID.W WKDW WKHUH DUH WZR REVHUYDWLRQV SHU ERXW RQH IRU HD.K ZUHVWOHU 
7KH QXPEHU RI REVHUYDWLRQV LV HTXDO WR 
                 7DEOH :LQ 3HU.HQWDJHV LQ 3UH.HGLQJ DQG 6XEVHTXHQW 0DW.KHV
         )RU 7ZR :UHVWOHUV :KR 0HHW ZKHQ RQH LV RQ WKH 0DUJLQ LQ WKH )LQDO 7KUHH 'D\V RI D 7RXUQDPHQW
 9DULDEOH               $OO PDW.KHV RQ WKH PDUJLQ    2QO\ PDW.KHV LQ ZKL.K WKH     2QO\ PDW.KHV LQ ZKL.K WKH
                                   ZUHVWOHU RQ WKH PDUJLQ ZLQV    ZUHVWOHU RQ WKH PDUJLQ ORVHV
 2QH RU WZR PDW.KHV SULRU WR WKH                                
 EXEEOH PDW.K                                           
 %XEEOH PDW.K                                         
                         
 )LUVW PHHWLQJ DIWHU EXEEOH PDW.K                              
                                                  
 6H.RQG PHHWLQJ DIWHU EXEEOH                                  
 PDW.K                                               
 7KUHH RU PRUH PHHWLQJV DIWHU                                  
 EXEEOH PDW.K                                           
 &RQVWDQW                                            
                                                
 :UHVWOHURSSRQHQW LQWHUD.WLRQV"   1R       <HV       1R       <HV       1R        <HV
 5VTXDUHG                                             
1RWHV (QWULHV LQ WKH WDEOH DUH WDEOH DUH UHJUHVVLRQ HVWLPDWHV RI WKH RXW.RPHV RI PDW.KHV EHWZHHQ DIWHU DQG .RQWHPSRUDQHRXV ZLWK
WKHVH WZR ZUHVWOHUV PHHWLQJ ZKHQ RQH ZUHVWOHU LV RQ WKH PDUJLQ IRU D.KLHYLQJ HLJKW ZLQV RQ WKH ODVW WKUHH GD\V RI WKH WRXUQDPHQW 7KH
GHSHQGHQW YDULDEOH LQ DOO UHJUHVVLRQV LV DQ LQGL.DWRU YDULDEOH IRU ZKHWKHU WKH ZUHVWOHU ZLQV D PDW.K 7KH XQLW RI REVHUYDWLRQ LV D
ZUHVWOHUPDW.K 7KH ILUVW WZR .ROXPQV .RUUHVSRQG WR DOO ZUHVWOHUV ZKR PHHW ZKHQ RQH LV RQ WKH PDUJLQ ,Q .ROXPQV WKUHH DQG IRXU
WKH .RHIIL.LHQWV UHSRUWHG .RUUHVSRQG RQO\ WR WKRVH .DVHV ZKHUH WKH ZUHVWOHU RQ WKH EXEEOH ZLQV WKH PDW.K &ROXPQV ILYH DQG VL[ UHSRUW
.RHIIL.LHQWV RQO\ IRU WKRVH ZUHVWOHUV RQ WKH EXEEOH ZKR ORVH WKH PDW.K &ROXPQV DQG DUH HVWLPDWHG MRLQWO\ DV DUH .ROXPQV DQG 
([.HSW IRU .ROXPQV DQG EXEEOH PDW.KHV DUH H[.OXGHG IURP WKH UHJUHVVLRQV 7KH H[.OXGHG .DWHJRU\ LQ DOO UHJUHVVLRQV DUH PDW.KHV
R..XUULQJ PRUH WKDQ WZR PDW.KHV SULRU WR D EXEEOH PDW.K DQG QRW IDOOLQJ LQWR DQ\ RI WKH RWKHU .DWHJRULHV QDPHG :KHQ D IXOO VHW RI
ZUHVWOHU DQG RSSRQHQW IL[HG HIIH.WV DUH LQ.OXGHG WKH .RQVWDQW LV RPLWWHG ,Q DOO .DVHV VWDQGDUG HUURUV DUH .RUUH.WHG WR D..RXQW IRU WKH
ID.W WKDW WKHUH DUH WZR REVHUYDWLRQV SHU ERXW RQH IRU HD.K ZUHVWOHU 1XPEHU RI REVHUYDWLRQV LV HTXDO WR 
7DEOH 7KH 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ D :UHVWOHU¶V 3HUIRUPDQ.H RQ WKH %XEEOH DQG KLV 3HUIRUPDQ.H ZKHQ WKH 2SSRQHQW LV RQ WKH %XEEOH

 9DULDEOH                                                          
 :UHVWOHU RQ EXEEOH                                        
                                                  
 :UHVWOHU¶V H[.HVV ZLQ LI RSSRQHQW                             
 RQ EXEEOH ZUHVWOHU RQ EXEEOH                                            
 :UHVWOHU¶V VWDEOH¶V H[.HVV ZLQ LI                             
 RSSRQHQW RQ EXEEOH ZUHVWOHU RQ                                           
 EXEEOH
 :UHVWOHU¶V VWDEOH¶V H[.HVV ZLQ LI                             
 ZUHVWOHU IURP WKH RSSRQHQW¶V VWDEOH LV                                       
 RQ WKH EXEEOH   ZUHVWOHU RQ EXEEOH
 &RQVWDQW                                            
                                                     
 :UHVWOHURSSRQHQW LQWHUD.WLRQV"      1R     <HV     1R     <HV     1R     <HV      1R    <HV
 5VTXDUHG                                             

1RWHV 7KH GHSHQGHQW YDULDEOH LV ZKHWKHU D ZUHVWOHU ZLQV D PDW.K 7KH WKUHH LQWHUD.WLRQ WHUPV LQ WKH WDEOH UHIOH.W WKH LPSD.W RI KRZ D
ZUHVWOHU RU KLV VWDEOHPDWHV SHUIRUP ZKHQ WKHLU RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH IRU DQ HLJKWK ZLQ WR KRZ WKH ZUHVWOHU SHUIRUPV ZKHQ KH LV RQ
WKH EXEEOH $ QHJDWLYH .RHIIL.LHQW LPSOLHV WKDW ZUHVWOHUVZUHVWOLQJ VWDEOHV ZKR GR ZHOO ZKHQ WKHLU RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH GR SRRUO\
ZKHQ WKH\ WKHPVHOYHV DUH RQ WKH EXEEOH 7KH H[.HVV ZLQ SHU.HQWDJH LV .DO.XODWHG DV WKH GHYLDWLRQ IURP WKH ZLQ SHU.HQWDJH REVHUYHG
ZKHQ QHLWKHU ZUHVWOHU LV RQ WKH EXEEOH 0DLQ HIIH.WV RI HD.K YDULDEOH LQ WKH LQWHUD.WLRQ WHUPV DUH LQ.OXGHG HYHQ ZKHQ QRW SUHVHQWHG LQ
WKH WDEOH $ ZUHVWOHU LV GHILQHG DV RQ WKH EXEEOH LI WKH PDW.K WDNHV SOD.H RQ GD\V DQG WKH ZUHVWOHU LV PDWKHPDWL.DOO\ .DSDEOH RI
UHD.KLQJ HLJKWK ZLQV EXW KDV QRW \HW GRQH VR SULRU WR WKH PDW.K 2EVHUYDWLRQV LQ ZKL.K WKH RSSRQHQW LV RQ WKH EXEEOH DUH H[.OXGHG
IURP WKH VSH.LIL.DWLRQV EH.DXVH WKH\ DUH XVHG LQ .RQVWUX.WLQJ WKH ULJKWKDQG VLGH YDULDEOHV ,Q DOO .DVHV VWDQGDUG HUURUV DUH .RUUH.WHG WR
D..RXQW IRU WKH ID.W WKDW WKHUH DUH WZR REVHUYDWLRQV SHU ERXW RQH IRU HD.K ZUHVWOHU 

								
To top