ONG s01

Document Sample
ONG s01 Powered By Docstoc
					             ONG
Xavier Martinez Giralt     Enric de Sostoa
                Eric de Robles
Grup 01 Microeconomia     Daniel Murillo
avançada 1           Albert Estaña
                Marc Suñé
                Pau Sánchez
                Bernat Prades
                Manel Alavedra
  Què és una ONG?

   Una ONG tal com indiquen les sigles és una
organització no governamental: és una entitat privada,
  amb uns objectius definits per el seus integrants,
creada independentment dels governs locals, regionals
  i nacionals, així com també dels internacionals.
 Jurídicament adopta diferents formes tal com:

   •  Associació
   •  Fundació
   •  Corporació
   •  Cooperativa


Les ONG tenen les següents característiques:


   • No són governamentals
   • No són lucratives
   • Són de caràcter altruista
  El conjunt del sector en què s’integren les ONG es
  denomina de diferents formes tals com:


  •  sector no lucratiu
  •  sector voluntari    Entenem aquest sector com
  •  sector solidari    el conjunt d’organitzacions
  •  economia social    que tenen finalitat d’interès
               social i sense ànim de lucre.
  •  tercer sector• Les ONG no intenten substituir les accions de l’estat o d’organismes
internacionals, sinó cobrir i ajudar en aquelles àrees en les quals no
existeixen polítiques socials o econòmiques, o bé quan aquestes no
resulten satisfactòries per alguns grups de la societat.
L’objectiu de les ONG és el de satisfer les necessitats
dels més desfavorits mitjançant un conjunt d’accions
com són:


•  Atendre situacions d'emergència
•  Realitzar treballs de promoció, integració i desenvolupament
•  Promoure la emancipació social i política de certs sectors
•  Treballar per canviar les estructures injustes de la societat
•  Realitzar treballs educatius
•  Fomentar la solidaritat i el voluntarisme
•  Prestar serveis de documentació i publicació
•  Realitzar projectes de investigació relacionats amb la solidaritat.
            Història ONG
 Internacional:

 Les ONG pioneres a nivell internacional van ser:

 1. La primera organització internacional reconeguda com a tal va ser
  la “Convención Mundial Anti-Esclavitud”, creada el 1840. Ja no
  existent.
 2. La segona en antiguitat és “Asociación Cristiana de Jóvenes”,
  creada el 1855.
 3. El 1863 sorgeix la Cruz Roja, creada per introduir un element
  humanitari en les guerres.

Durant el segle XIX sorgeixen també els sindicats i les associacions
internacionals de treballadors.
Un segle enrere hi havia unes 400 organitzacions internacionals d’aquest tipus,
avui n’hi ha al voltant d’unes 30.000 segons les que registre les Nacions Unides,
d’aquestes només 2.500 tenen un estatut consultiu permanent.
         Història ONG
Internacional:

Com a organitzacions amb un volum més important de membres tenim
el cas de “Greenpeace”, “Amnistia Internacional”, “Amigos de la Tierra”.Aquestes organitzacions adquireixen el terme “no governamentals”
des de que es va crear la ONU que ja preveia un espai per lo no
governamental i sense ànim de lucre. Hi ha propostes per anomenar-
les tercer sector, sector voluntari, però cap a tingut tan de pes.
Acabant així conegudes com a ONG.
           Història ONG
 Nacional:

Espanya a finals del segle XIX allunyada del fenomen de mobilització europeu,
excepte per la organització internacional “Cruz Roja”, que intervé en catàstrofes,
guerres i desastres.
Durant l'època franquista no hi ha lloc per organitzacions que no estiguin
relacionades amb l'església o amb el règim.
Gràcies a l’autonomia de què gaudia l'església, apareixen “Cáritas” (1942),
“Intermón” (1956) entre d’altres.
Amb l’obertura d’Espanya a l’exterior en els 50 i 60, sorgeixen algunes
organitzacions relacionades amb institucions internacionals, com la
“Asociación de Amigos de Naciones Unidas”.
Coincidint amb moviments renovadors en l'església catòlica, neixen “Médicos
Mundi” (1963) o “Manos Unidas” (1969).
           Història ONG
 Nacional:


La majoria de les ONG de desenvolupament espanyoles es creen de
1986 a 1995 (un 57% del total). Durant aquests anys també és quan
es van crear el 42,4% de les ONG d’acció social.
Als 80, molts partits polítics i sindicats creen les seves pròpies ONG.
El PP “Fundación Humanismo Y Democracia” (1978) i la “Fundación
Cánovas del Castillo” (1980). PSOE crea el “MPDL” (1983) i
“Solidaridad Internacional” (1986).
      • ASOCIACIÓ


      • FUNDACIÓ
Tipus de
ONG que  • ONG DE
      DESEVOLUPAMENT

es poden
      • FEDERACIÓ
crear
      • CONFEDERACIÓ
        Ajuda
        humanitària

        Assistènci
        a sanitària

CLASSIFICACIÓ  Infància
SEGONS EL
SECTOR DE    De
TREBALL     gènere
        Violació dels
        drets humans

        Medi ambient i
        protecció
        d’animals
 Ajuda humanitària            Violació dels drets humans
 Assistència sanitaria          De gènere i Infancia
 Medi ambient i protecció dels animals50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
     Temes Tractats a nivell
    internacional per les ONG
• Garanties de l’aplicació dels tractats internacionals humanitaris
 (CREU ROJA)
• Promoció i denuncia dels assetjaments dels drets humans
 (AMNISTIA INTERNACIONAL, SOS RACISME)
• Habitatge social (UN SOSTRE PEL MEU PAIS)
• Ajuda humanitària (CÁRITAS, OXFAM, SAVE THE CHILDREN)
• Protecció del medi ambient (GREENPEACE)
• Laborals i mediambientals (SUSTAINLABOUR)
• Cooperació pel desenvolupament (INGENIERIA SIN FRONTERAS)
• Ajuda a la infància (SOS INFANCIA)
• Ajuda i orientació a la tercera edat (JOSIF)
• Gestió de riscos de desastres i desenvolupament (BOMBEROS SIN
 FRONTERAS)
    AMNISTÍA       CARE      FEDERACIÓ
   INTERNACIONAL    INTERNATIONAL   INTERNACIONAL
                       DE LA CREU
                        ROJA


  ALERTNET                 NOVARTIS
           ALGUNES DE LES     FOUNDATION
             ONG         FOR
 GREENPEACE     INTERNACIONALS    SUSTAINABLE
                      DEVELOPMENT TRANSNATIONAL              VOICE VOLUNTARY
 FOUNDATION FOR    MÉDICOS DEL    ORGANISATION IN
PEACE AND FUTURE    MUNDO       COOPERATION IN
  RESEARCH                EMERGENCIES
Organització i gestió de les
      ONG
- Respectant la diversitat i la capacitat d’autogovern de
cada entitat, les ONG han de reflectir una sèrie de
característiques i premises bàsiques en la seva
organització

          * Transparència
          * Austeritat
          * Optimització de recursos
          * Professionalitat
  Principals característiques de la funció
         de direcció

El director de l’entitat ha de supervisar el
treball portat a terme per l’equip humà en
les diferents àrees, tenint en compte que
aquestes poden diferir en tamany,
estructura i finalitat.     Tasques del
                            Animar   Preveure
                responsable
                 executiu


                              Responsable
                                       Supervisar
                               executiu
                        Comunicar      Solucionar
      Direcció i política general de l’entitat
• Al principi, els propis objectius fundacionals de l’entitat no lucrativa serveixen
pràcticament com a pla d’acció
• A mesura que l’entitat creix, experimentant canvis interns i constatant els
externs, es fa necessari definir de forma més concreta els eixos prioritaris.
  Visió                     Pla              Missió
                       estratègic

         Per facilitar la definició de la nostra estratègia es compta
             amb una eina molt útil: L’anàlisis DAFO.
                          Dificultats
                        Amenaces
              Identificació de
                        Fortaleses
                        Oportunitats
       Organització de l’entitat no lucrativa
• El mes natural i habitual és que les àrees funcionals de l’entitat s’integrin formant juntes una
estructura completa que es pot descriure mitjançant diferents models d’esquema.
• Aquests organigrames faciliten una millor visió de conjunt de la organització i ajuden a
entendre millor el seu funcionament, no essent en sí però, una garantía d’estructura eficaç i
eficient.                  Organigrama funcional bàsic


        Junta directiva/     Direcció general
        patronat


                              Projectes
           Comunicació

                      Administració i       Recursos humans
                      finances
  Reunions

• Les reunions són un bon utensili, si es fan de forma oberta, per fomentar la participació
entre tots. Són temps per intercambis, propostes, planificació, crítiques, encàrrecs etc. És
convenient que aquestes s’institucionalitzin i estiguin previstes en períodes de temps
segons els objectius.
                    Posibles criteris per a un
                    calendari de reunions


            • Planificació operativa           Un dia a l’any

            • Responsables o directors          Un cop al mes

            • Tot l’equip                Anual

            • Tot l’àrea                 Mensual

            • Avaluació                 Anual
 Sistemes i mètodes de direcció. El pla operatiu
• Normalment el pla estratègic no és suficientment precís com per portar-lo a la gestió diària de l’entitat.
La seva funció com hem vist, és indicar línies i objectius a mig termini. El día a día precisa d’un altre
instrument: el PLA OPERATIU.
• El pla operatiu és la exposició concreta, a la vista d’un any contable, del que el pla estratègic havía
previst de cara a diversos anys. És una guía o referent, del que la entitat vol portar a terme en l’exercici
corresponent.
Característiques dels               Elements que intervenen en la elaboració
   objectius                        d’un pla operatiu


 • Clars i concrets          • Avaluació del pla anterior + anàlisi DAFO
 • Coherents amb la missió       • Objectius a assolir en el pròxim exercici establerts per àrees
                    funcionals
 • Orientats cap a resultats
 tangibles               • Resultats i graus de consecució dels mateixos
 • Medibles              • Accions que es porten a terme, incloent dates d’inici o finalització
 • Possibles d’aconseguir       • Mitjans materials necessaris
 • Creïn sinergia entre sí       • Equip humà requerit
                    • Pressupost que recolzi financerament la viabilitat del pla
                      Seguiment
• Un cop en marxa els projectes, el responsable executiu de la entitat ha d’assegurar-se de que la direcció
presa és la adecuada i que es van assolint els objectius marcats. El propi pla operatiu pot ésser emprat
com a mitjà de control.                      Avaluació

                   Participació i delegació
• Hi ha dinàmiques universals de direcció que val la pena incorporar en el día a día, com per exemple la
participació i la delegació             Delegar és:                   Delegar no és:

       • Il·lusionar                  • Cohibir

       • supervisar                   • deixar de fer una feina

       • proposar nous treballs             • oblidarse de la feina

       • aprendre                    • apropiarse dels èxits

       •Un estil de direcció              • culpar dels fracassos

       • felicitar o corregir              • una pràctica puntual
   Objectius de la Publicitat
• Donar a conèixer a l’organització

• Crear, mantenir i millorar la imatge de la ONG

• Captar donacions i subvencions

• Reclutar voluntaris i nous membres

• Sensibilitzar a la població

• Educació al desenvolupament
 ...es sintetitzaran en dos factors
• Publicitat Institucional • Publicitat Social. Factor
 generar recolzament     en el que s'inclouran els
 tangible i director entre la objectius que tenen a
 opinió pública per a la   veure amb la comunicació
                de valors i principis que
 ONG.             generin un canvi de
                comportaments
                (promocionar la causa
                social pròpia de la ONG)

 Les ONG han de distingir entre un tipus i un altre de publicitat (barrejant
 elements propis del "marketing social" amb altres del "marketing
 directe“). No és el mateix realitzar una campanya de sensibilització que
 una campanya que té com a objectiu aconseguir recursos pel
 manteniment de la pròpia organització.
  Publicitat denotativa VS.
     connotativa

• Publicitat       • Publicitat connotativa:
 denotativa:       pretén generar
 pretén aconseguir    emocions, sentiments,
 preferència entre la   sensacions…(arguments
 opinió pública      dissenyats per obtenir
              una resposta efectiva)
  Raons per implicar-se

•  per propi interès
•  autosatisfacció i autocomplacència:
•  per altruisme
•  per compromís
         Programes d’ajuts
         (Google Grant)
• ¿Qui pot optar a participar en el programa?
   • A Espanya
   •  Fora d’Espanya – Alemanya, Austràlia, Brasil, Canadà, Dinamarca, Estats Units, França,
     Índia, Irlanda, Itàlia,Japó, Països Baixos, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
• ¿Qui no pot optar a participar en el
 programa?

• ¿Què s’ha de fer per participar?


       (googlegrants-updates@google.com)
   Tipus de fonts de finançament que pot recórrer
             una ONG
A.   Venda de    1.  Venda de productes o serveis propis de la organització.
    productes i     Es podria dir que últimament les ONG han optat per la via d’emprar el
              comerç just com un potencial pel finançament.
    serveis de la    Comerç just    venda de productes (exemptes d’especulació)
    organització;    beneficis    reinversió en projectes de la ONG

            2.  Venda d’elements de “marxandatge” de la organització.
            1.  Socis (donacions periòdiques) = són les persones que es senten
              identificades amb la organització i els seus objectius.
              - Els socis no tracten d’influir en la política i els objectius de la ONG,
              simplement es senten identificats i donen suport econòmic.
              - Representen una font de finançament estable.
B.   Fons
            2.  Donacions puntuals = És un simpatitzant de la ONG que està disposat a
    procedents de    col·laborar en ocasions comptades, les maneres de promoure les donacions:
    persones        - Festes, dinars benèfics, rifes i tómboles, concursos, col·lectes.
    particulars
            3.  Apadrinaments = És un projecte concret que barreja una quota fixa amb
              una donació puntual, el donant es compromet amb un projecte específic i
              no amb tota la organització.
           1.   El patrocini = Consisteix en que una empresa realitza una aportació econòmica
               important a la ONG. La societat espera que la marca sigui associada amb la
C.  Fons          causa que està finançant.
   procedents
   d’empreses
               Les empreses aconsegueixen;
               - Millora de la imatge davant l’opinió pública.
               - Obté avantatges fiscals.
               - Promociona els productes.
               - Captar clients.
               - Diferenciar-se de la competència.           Són altres organitzacions no lucratives que financen projectes dintre del tercer sector,
D.  Fons d’altres  la majoria estan lligades a empreses.
   entitats no
   lucratives       - Exemples = Fundació Telefònica, fundació Juan March.
           1.   Cessions d’ús = Les administracions es poden decidir a cedir a les ONG l’ús
               d’equipaments.
               - Exemples = centres cívics, instal·lacions esportives…
E.  Contractes i
   Convenis    2.   Contracte de prestació de serveis = Les administracions públiques
               encarreguen la prestació de serveis a les ONG.

           3.   Convenis de col·laboració = Aquests sorgeixen normalment quan
               l’organització cobreix un servei que hauria de prestar l’administració pública.
   F. Fons procedents de l’administració pública = És un altre dels pilars fonamentals que la ONG
   pot recórrer per finançar els seus projectes. És una font de finançament que té com a principal
   inconvenient que la continuïtat no està assegurada.             1.  Administracions locals mitjançant els Ajuntaments, les juntes dels districtes i els
                organismes autònoms.

             2.  Administracions autonòmiques mitjançant les direccions generals i els organismes
                autònoms.

             3.  La Administració Estatal mitjançant els ministeris i les direccions generals
1.  Tipus de
   subvencions    4.  Organismes europeus mitjançant la comissió europea, les direccions generals o els
   segons          estats membres.
   l’organisme
   convocant     Programes comunitaris;

             •   Fons Estructurals = Els articulen els Estats i poden ser FEDER (Fons Europeu de
                Desvolupament regional), FSE (Fons Social Europeu), FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i
                Garantia Agrícola).
             •   Iniciatives Comunitàries = Depenen dels Fons Estructurals, però es gestionen de forma
                més àgil.
             •   Programes Comunitaris = Les articulen les Direccions Generals mitjançant agències
                intermèdies ja siguin públiques o privades. Les quantíes són menors que en els casos
                anteriors, però són més accessibles per a les petites i mitjanes ONG.
 Panorama espanyol al 2007 del finançament de
   programes d’ajuts per part de l’estat
   Dades numèriques i monetàries
   sobre el finançament;
                             % per tipus de programes d'ajuda
1.  El ministeri de treball i assumptes socials
   destinarà al 2007 la quantitat de 105.778.130€ a
   341 ONG per a 895 programes.                 Altres  17%
                                               Atenció a persones
                              Programes             depenents, grans i
2.  La xifra ha augmentat un 4% més en relació al    d'inclusió social            discapacitats
   2006, aquesta explicació es dóna a un augment       6%                    40%
   de la recaptació del termini 2005/2006.
                                Joves  8%

3.  Les organitzacions no lucratives que rebran més       Dones   8%
   quantitat seran la Creu Roja espanyola i Càrites.
                                  Immigrants i
                                          F amilia i infància
                                  Emigrants 9%
4.  El Pressupost General de l’estat del 2007
                                             12%
   destinarà un 0,5% del PIB a aquestes ajudes.

5.  L’ajuda oficial al desenvolupament hauria de ser
   del 0,7% de l ’IRPF, quan a Espanya a l’any 2006
   era de 0,42%.
        Recursos humans
L’objectiu dels recursos humans és:  Seleccionar de forma adequada
                   a qui integren en l’entitat
                   Procurar que hi hagi un bon
                   ambient de treball

Els recursos humans poden ser coordinats per: Membres de la junta directiva
                         Voluntaris
                         Contractats

 Però sempre s’han de poder identificar en
 l'organigrama i tenen que assumir tota la
 responsabilitat de les diferents tasques que
 realitza el departament.
       Recursos humans
El principal recurs humà de les ONG és el voluntariat. És per això que es
va crear la anomenada “llei del voluntariat” que ve definida per la llei
6/1996 en la que es detalla els següents drets del voluntariat:
   -Rebre, tan amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació,
   orientació, suport i medis materials necessaris per al desenvolupament
   de les funcions que realitzi.
   -Ser tractats sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat,
   intimitat i creences.
   -Participar activament en l’elaboració, disseny, execució i avaluació dels
   programes que realitzi l’organització.
   -Ser reemborsat pel costos generats en el desenvolupament de les seves
   activitats.
   -Disposar d’una acreditació identificava de la seva condició de voluntari.
   -Realitzar l’activitat en condicions òptimes de seguretat e higiene en
   funció de la naturalesa i característiques de l’activitat.
   -Obtenir el respecte i reconeixement pel seu valor social de la seva
   contribució.
     Recursos humans
No obstant quan la organització realitza més projectes és possible
que es plantegi la possibilitat de contractar a treballadors.
La decisió de contractar o no dependrà de la situació de la entitat i
de la seva previsible evolució a curt i mig termini.
Però la seva contractació no és una cosa que es pugui prendre a la
lleugera, ja que:
         Compromet el desenvolupament professional
         de persones.
         Augmenta els costos fixos de l’entitat.
         Implica dedicar temps al seguiment d’aquest
         professionals.
       Recursos humans

Com escollir el personal o voluntariat:


  Definició del lloc de treball
  Procés de selecció
  Integració
  Formació        Aquesta pot ser:  -Interna
                       -Externa
          Recursos humans

Com crear un bon ambient de
treball:


 Perquè hi hagi un bon ambient de    Comunicació
 treball i així un bon funcionament de
 l’organització s’han de complir les   Participació
 anomenades “7 magníficas”
                     Motivació
                     Planificació
                     Mediació
                     Millora
                     Gratitut
     Creació d’ una ONG

Primers passos:

 Definir un ideari en el que plasmar els principis
 pels que es regirà l’ actuació de l’organització.

 És el primer pas per formalitzar la situació d’un
 grup de persones que volen centrar la seva
 activitat en les tasques humanitàries.
         Estatuts
• Creació de nous estatuts que serveixin de codi
 deontològic serà la base d’actuació de la futura
 ONG en qüestió.

• Els estatuts hauran de complir els requisits
 bàsics de la LLei de Fundacions o la
 d’Associacions, incloure el nomenament d’un
 representant legal i la determinació d’una seu
 social des de la que actuar.
         Escriptura
• Escriptura dels estatuts, així com la seva
 inscripció en els ministeris del Interior, d’Afers
 Socials o d’Afers Exteriors.

• D’aquests dependrà de que las principals
 activitats de la ONG. Siguin de tipus polític,
 d’atenció als marginats o de cooperació en
 l’exterior.
            NIF
• Sol·licitar un número de NIF en el ministeri d’
 Economia i Hisenda, per a adquirir personalitat
 jurídica fiscal i poder realitzar transaccions
 comercials.

• El total de tots els tràmits portarà entre tres a sis
 mesos.
         Impostos
• Es deu sol·licitar l’exempció de l’Impost
 d’Activitats Econòmiques (IAE), al tractar-se
 d’una associació sense ànim de lucre

• L’alta en el Ministeri de Treball i Seguretat
 Social, per a exercir com a entitat laboral en el
 cas de que es pretengui contractar personal
 assalariat
             Activitats
• Activitats de les diferents ONG es centren en la realització de
 projectes humanitaris i/o de desenvolupament

• Objectiu :aprofitar el potencial humà d’una societat, immersa en un
 moviment creixent de qualificació professional, cap a l’ ajuda
 humanitària

  Això s’aconsegueix de dos maneres:

    - Amb la formació i sensibilització dels voluntaris per
  aconseguir un major nivell d’especialització

    - Amb la realització de projectes d’emergència i
  desenvolupament, principalment en les zones més necessitades.
          Formació
 La formació i sensibilització sobre els programes
 s’imparteixen per mitjà de cursos, des de les pròpies
 seus de les ONG, així com per l’activitat diària
 desenvolupada en les mateixes.
 Totes les organitzacions ofereixin informació al respecte
 per a una futura col·laboració com:

• Voluntari (figura no remunerada que treballa en les
 seus de cada organització)
• Cooperant (rep un sou per el treballador que realitza,
 generalment en altres països)
• Soci (es compromet aportar quotes regulars).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:6/10/2012
language:
pages:42