fisa individuala rsvti by 8bveTdr

VIEWS: 0 PAGES: 1

									 SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău

            FIŞA INDIVIDUALĂ A PARTICIPANTULUI
              LA CURSUL DE PERFECŢIONARE
          “OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
          ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR-RSVTI

Numele şi Prenumele participantului
_______________________________________________________________________
Unitatea ce l-a trimis ______________________________________________________

                     DATE PERSONALE
   Data naşterii: ziua _________luna _______________ anul _________________
   Locul naşterii: __________________________________________________________
   CNP __________________________________________________________________
   Tel./mobil: ______________________________________________________________
   Tel/serviciu _____________________________________________________________
   Domiciliul: localitatea _________________str. ________________________________
   Nr.____ bloc _______ap. ___ etaj _______judeţ/sector __________________________
   Buletin/carte de identitate seria _____ nr. _____________________________________
   Eliberat de ___________________la data de __________________________________
   STUDII TEHNICE:……………………………………………………………………………..…..
  ……………………………………………………………………………………………………..…
  ……………………………………………………………………………………………………..…
  ………………………………………………………………………………………………..………
*Se vor trece documentele ce atestă studiile absolvite cu diplomă de bacalaureat,
de licenţă sau alte diplome tehnice ale unor şcoli sau cursuri recunoscute de ISCIR.
**ATENŢIE ! Persoanele care au diplome în domenii ce nu au legătură directă cu
activitatea ISCIR( de exemplu: inginer piscicol, maistru textilist, etc), vor anexa
obligatoriu la prezenta fişă şi o copie după cartea de muncă de unde rezultă că îşi
desfăşoară activitatea de minim 6(şase) luni într-o funcţie/post ce are legătură directă
cu activitatea ISCIR, precum şi fişa postului cu atribuţiunile de serviciu.
Profesia _________________________________________________________________
LOCUL DE MUNCĂ
Unitatea: _________________________________________________________________
Str. _______________________________ nr. _________localitatea: _________________
Tel./fax: ___________________________ e-mail _________________________________
Funcţia/funcţiile deţinute în cadrul unităţii ________________________________________
_________________________________________________________________________
Numărul şi data deciziei de numire ca RSVTI _____________________________________
Vechimea în meseria de RSVTI sau în activităţi similare ____________________________Data ………………………              Semnătura cursantului…………………………


*Subsemnatul solicitant la cursul de RSVTI, cunoscând prevederile Codului penal
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile din
prezenta fişă sunt adevărate.
**FIŞA INDIVIDUALĂ VA FI COMPLETATĂ DE FIECARE CURSANT ŞI VA FI
TRANSMISĂ PE FAX SAU PE E-MAIL(cu documentul semnat şi scanat) CĂTRE
ORGANIZATOR – SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău

								
To top