Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

for free

VIEWS: 13 PAGES: 11

									PC Advisor
pÐ ’U)« p ¹œ œ—UNë qš«œ 5FÄ bK−Ä w t²O³¦ð r²OÝ ZÄU½d³Ã« ÊQÐ „d³ ¹ u¼Ë         WOÝUÝ_« ZÄ«d³Ã« bŠ√ u¼ sÄU¦Ã« —«b ù«≠ WinZip dONAë  UHK*« jG{ ZÄU½dÐ
 œ—√ «–S Æ›Program Files¤ bK−Ä w C: ‰« ŸU?DÁ vKŽ ÊuJ¹ UÄ …œUŽ ÆÆ                               ∫w¼ Ábz«u r¼√Ë ÆVÝU×Kà UNMŽ vMž ô w²Ã«
W?O?ÃU?š W?ŠU? Ä tÐ b¹b'« ÊUJ*« Ê_® E: ‰« Ë√ D: ‰« q?¦?Ä d?š¬ ÊUJÄ w tF{Ë         ÆWŽdÝË WÃuNÝ w WÞuGC*«  UHK*« `² Ë ¨WÞuGC*« dOž  UHK*« jG{        ♦
b?FÐË ÆÁöŽ√ `{uÄ u¼ UL ¨Install To lÐdÄ w ÊUJ*« pÖ œbŠ ¨©ö?¦Ä ¨…dO³Â Î        WinZip b?ŽU? ?*« l?{Ë w? Z?ÄU?½d?³?ë q?OGAð —UO²š« pà `O²¹ ZÄU½d³Ã«    ♦
W?ýU?ý dNEðË ¨œb;« ÊUJ*« w ZÄU½d³Ã« XO³¦ð r²¹ ¨tOKŽË ÆOK o «uÄ dI½« ¨pÖ        pà `O²¹ Ícë ÍbOKI²Ã« l{uë w Ë√ ¨WFzUAë ZÄU½d³Ã« ÂUNÄ qN ¹ Ícë Wizard
h?O?šd?ð W?O?ÁU?H?ð« l?ÃU?ÞË ¨d?NE²Ý w²Ã«  ULOKF²Ã« l³ð« ÆZÄU½d³Ã« hzUBš `{uð                                  ÆZÄU½d³Ã« hzUBš W UÂ
…—u?BÃUÐ Ícë —«u(« lÐdÄ vÃ≈ qBð v²Š ¨Yes UNOKŽ WI «u*UÐ dI½«Ë «b ²Ýô«         Z?ÄU?½d?Ð w? r?z«u?I?ë n?K² Ä sÄ WOÝUÝ_« ZÄU½d³Ã« dÄ«Ë√ «b ²Ý« WŠUð≈   ♦
                                       ÆWOÃU²Ã«                                  Æ“ËbM¹Ë qOGA²Ã«
                                  ∫WO½U¦Ã« …uD)«   w½Ëd²JÃù« b¹d³ÃUÐ UNÃUÝ—≈Ë  UHK*« jG{ WŠUð≈ qLA¹Ë ∫w½Ëd²JÃù« b¹d³Ã« rŽœ ♦
                                                            ÆInternet Explorer X½d²½ù« `HBð ZÄU½dÐ sÄ
                                            ∫q¦Ä ¨X½d²½ù« d³Ž UNÃUÝ—≈ r²¹ w²Ã« WÞuGC*«  UHK*«  U¾O¼ nK² Ä rŽœ      ♦
                                                                    ÆCAB Ë TAR Ë MIME
                                             Æself-extracting ∫UOð«– jGCë Wë“≈ WO Uš bL²Fð w²Ã«  UHK*« rŽœ      ♦

                                                                   Installation XO     ë WK dÄ Æ√
                                            WLzUIë sÄ Ë ’dIë ` pMJ1 œbFë «cNà ZÄb*« ’dIë vK …œu u*« ZÄ«d ë sÄ Winzip ZÄU d
                                            s?Ä W? b   UNO Ë …b U *« ZÄ«d ë W H vÃ≈ »U cKà Utilities v?K jGCë pMJ1 WO Ozdë
                                                ÆÕdAÃU …œu u*« «uD)« WF U * UNÄ«b   « pMJ1 YO ∏ —«b ≈ Winzip ‡Ã« ZÄU d


                                                                         ∫vÃË_« …uD)«
                                            Setup —“ vKŽ dIMë vÃ≈ „býdð Ë pÐ VŠdð WýUý pà dNE²Ý ¨ZÄU½d³Ã« XO³¦ð ÈbÃ
l{Ë w Ë√ classic Íb?O?KI²Ã« l{uë w? t?K?O?GAð —UO²š« ZÄU½d³Ã« pà `O²¹ UM¼Ë
Ád?O?O?G?ð p?MJ1 Êü« 5F{uë bŠ√  d²š« «–≈® ÆÆ WÞU Ð d¦Â_« Wizard Z?ÃUF*«
                           ©Æp²³ž— V Š bFÐ ULO

                                 ∫Wÿu KÄ
u¼ËÆÆtÄuKŽË VÝU(« rÃUŽ w Uzb²³Ä XM «–≈ Wizard ZÃUF*« l{Ë —UO²šUÐ `BM¹
UÄ√ ÆUNDG{ Wë“≈Ë  UHK*« jG{ q¦Ä ¨jI WOÝUÝ_« ZÄU½d³Ã« ÂUN0 ÂUOIë w bOHÄ
                 Î
Íb?O?K?I²Ã« l{uë «b ²ÝUÐ `BMO ¨U?Äb?Ið d¦Â_« ÂUN*UÐ ÂUOIë w Vždð XM «–≈
                                 Æclassic
dšü« l{uë vÃ≈ XÁË Í√ w ÁdOOGð pMJ1 ÍcÃ«Ë ® Êü« ZÃUF*« l{Ë  d²š« «–S
ZÃUF*« …c U½ sÄ d ¹_« wKH ë ¡e'« w œułu*« WinZip Classic —“ dIMÐ
                     ∫wÃU²Ã« qJAë pà dNEOÝ ¨©WO Ozdë
                                             ∫wðü« —«u(« lÐdÄ dNE¹Ë XO³¦²Ã« nKÄ `² r²¹ ¨—eë «c¼ vKŽ jGCÃUÐË Æt²O³¦²Ã
                                                                          PC Advisor         10
   ÆtKF b¹dð ULŽ pÃQ ²Ã ≠ZÃUF*« l{Ë w ZÄU½d³Kà WO Ozdë …c UMë w¼Ë ≠ WOÃU²Ã«    v?K?Ž W?Þu?GC*«  UHK*« sŽ Y×Ð WOKLŽ Íd−OÝ ZÄU½d³Ã« Ê√ lÐd*« «c¼ pà `{u¹Ë
                                            W?L?zUÁ w UNF{Ë r²¹ YOŠÆÆÆUNײHà ZÄU½d³Ã« «b ²Ý« w Vždð bÁ w²Ã«Ë p³ÝUŠ
                                            hard V?K?B?ë ’d?I?ë v?K?Ž Y?×?³?ë ¡«d?ł≈ qCH¹Ë ÆUNDG{ Wë“≈ qON ²Ã W Uš
                                                         ÆSearch Entire Hard Disk d²šU ÆÆÆtK disk
                                            WÞuGC*«  UHK*« œbŽ `{uð WýUý pà dNEð rŁ ¨Ê«uŁ lCÐ Y׳ë WOKLŽ ‚dG² ²ÝË
                                            rÝ« qL×¹ ’Uš bK−Ä w UNF{Ë - t½√ bÂRðË ¨p³ÝUŠ vKŽ UNOKŽ —u¦Fë - w²Ã«
                                            …—u?BÃUÐ UL ƠUHK*« jG{Ë p WLNÄ pOKŽ qN ð v²Š Favorite Zip Files
                                                                                ÆÁU½œ√
                                    ∫Wÿu KÄ
   sÄË ÆÆZÄU½d³Ã«  «—UOš iFÐ dOOG²Ð ZÃUF*« l{Ë w options WK uë pà `L ð
   bK:« dOOGðË ¨Æzip œ«b²ÄôUÐ  UHKÄ sŽ UNO Y׳ë r²¹ w²Ã«  «bK:« dOOGð ∫UNMOÐ
                   ÆUNDG{ Wë“≈ bFÐ  UHK*« l{Ë tO r²¹ Ícë
   …c UMë pà `²H² ¨classic ÍbOKI²Ã« l{uë w qOGA²Ã«  d²š« bÁ XM «–≈ UÄ√
                                ∫WOÃU²Ã« WO Ozdë

                                            YO×Ð  UHK*« sÄ Ÿ«u½QÐ t H½ jЗ t½√ ZÄU½d³Ã« pà bÂR¹ ¨next —“ vKŽ dIMë bFÐË
                                            p?à `?O?²?¹ U?0Ë ¨V?ÝU?(U?Ð ÊU?J?Ä Í√ s?Ä UNÁu dIMë œd−0 t²DÝ«uÐ UNײ pMJ1
                                             U½uI¹√ dNE² ¨Next dI½« ÆVÝU(UÐ ÊUJÄ Í√ sÄ ZÄU½d³Ã« ÂUNÄ nK² Ä Â«b ²Ý«
                                                    ÆXO³¦²Ã« WOKLŽ pÃcÐ r²²ÃÆÆWKI² Ä “ËbM¹Ë nAJ² Ä …c U½ w ZÄU½d³Ã«

                                            —“ d?I?M?Ð d?šü« l?{u?ë v?Ã≈ Ád?O?O?G?ð p?M?J1 Ícëˮ ÍbOKI²Ã« l{uë  d²š« uà UÄ√
                                            ¨©W?O? ?O?zd?ë Z?ÄU?½d?³?ë …c? U?½ 5?1 vKŽ√ w  «Ëœ_« dDÝ vKŽ œułu*« Wizard
                                            w? Z?ÄU?½d?³?ë  U?½uI¹√ pà dNEðË ¨Ác¼ WÞuGC*«  UHK*« sŽ Y׳ë …uDš d u²
                                                                             Æ«—u WKI² Ä …c U½
                                                               «b ô« WK dÄ ≠»

                                       ∫Wÿu KÄ  t½√ vÃ≈ dOAð WÃUÝ— pà dNEð ¨ZÄU½d³Ã« sÄ WFzUAë W Më UNO Âb ² ð …dÄ q w
   Ë√ ¨Z?ÄU?½d?³?ë …c U½ 51 vKŽ√ w ©X® W?Äö?Ž v?K?Ž d?I?MÃUÐ UÄ≈¨ZÄU½d³Ã« ‚öž≈ bMŽ    ÆWOÝUÝ_« ZÄU½d³Ã« WýUý dNEð v²ŠÆÆÆ I Agree o «uÄ dI½U ¨q− Ä dOž
   5?Ð X?K?I?²½« bÁ XM «–≈ WOÃU²Ã« …c UMë dNEð ¨File W?LzUÁ sÄ Exit d?Ä_« —UO²šUÐ  iFÐ dOOG²Ð pà `L ð WýUý dNE²Ý ¨ZÃUF*« l{Ë w qOGA²Ã«  d²š« bÁ XM «–≈
                    ∫ «dÄ …bŽ qOGA²Ã« ¡UMŁ√ ZÄU½d³Ã« qOGAð wF{Ë      ÆÁU½œ√ …—uBÃUÐ UL Æoptions rÝ« qL% WK Ë ‰öš sÄ ZÄU½d³Ã«  «—UOš
   p½√ ô≈ ¨5F{uë bŠQÐ qLFë ZÄU½d³Ã« XO³¦ð bMŽ  d²š« bÁ XM p½√ vÃ≈ dOAð w¼Ë     Select Activity …c U½ pà dNEð v²Š ¨wÃU(« XÁuë w next dIMð Ê√ pOKŽË11  PC Advisor
                                   Æ©WÞuGCÄ    tÐ qLFë w Vždð Ícë l{uë b¹b% pMÄ VKDð wN ¨«cà ÆULNMOÐ XKI²½« pÖ bFÐ
                                            «—UO²š« WŁöŁ pODFðË ¨©Wizard Ë√ Classic® WÄœUIë …d*« w ZÄU½d³Ã« `² bMŽ
                                 W¦ÃU¦Ã« …uD)«   …œu?F?ë —U?O?²?š« Ë√ ¨WÄœUIë …d*« tÐ ¡b³Kà 5F{uë bŠ√ —UO²š« ∫w¼Ë UNMOÐ —UO²šöÃ
                            Ì
—U?O?²?š« Ë√ ¨w?½Ëd²JÃù« b¹d³ÃUÐ ◊uGC*« nK*« «c¼ ‰UÝ—≈ c?zb?F?Ð ZÄU½d³Ã« pà `O²¹                                    ÆWO½UŁ ZÄU½d³KÃ
qJAë `{u¹ UL ¨Close ‡Ð ZÃUF*« sÄ ÃËd)« Ë√ ¨Next ‡Ð ZÄU½d³Kà Èdš√ WLNÄ
                                      ∫wÃU²Ã«                          Î
                                                       WO U _« ZÄU d ë ÂUNÄ ∫ôË√
                                                                         ∫ UHK*« jG{ Æ1
                                                           ∫WOÃU²Ã«  «uD)« l³ð« ¨ZÃUF*« l{Ë w XM «–≈
                                                                           ∫vÃË_« …uD)«
                                           Select …c? U?½ w? W?{ËdF*«  «—UO)« WLzUÁ sÄ ¨Create a New Zip d?²š«
                                           ∫WOÃU²Ã« …c UMë dNE²Ý U¼bMŽË ÆÆÆ◊uGCÄ nKÄ ¡UA½ù Next dI½«Ë ¨Activity
                                           t?O? r?²?O?Ý Íc?Ã«Ë ÁƒU?A?½≈ r²OÝ Ícë ◊uGC*« nKLKà rÝ« —UO²š« pMÄ VKD¹ UM¼Ë
                                           tF{Ë r²OÝ nK*« «c¼ Ê√ vÃ≈ …c UMë „býdð UL ÆU¼b¹dð  UHKÄ Ë√ nKÄ Í√ jG{
                                           d?I½«Ë b¹b'« nKLKà ULÝ« d²š« ÆC:\My Documents ∫w{«d² ô« bK:« w
                                                                  ÆWOÃU²Ã« …uD)« vÃ≈ qI²M²Ã next

                                                                          WO½U¦Ã« …uD)«
                                           w UNF{ËË UNDG{ b¹dð w²Ã«  UHK*« —UO²š« UNO r²¹ w²Ã«Ë ¨WOÃU²Ã« …c UMë dNE²Ý
                                                                 ÆtLÝ« b¹b% o³Ý Ícë nK*«
                  ∫WOÃU²Ã«  «uD)« l³ðU ¨ÍbOKI²Ã« l{uë w UÄ√
                                  vÃË_« …uD)«
New d?²?š« Ë√ ¨W?O? ?O?zd?ë Z?ÄU?½d?³?ë …c? U½ w  «Ëœ_« dDÝ sÄ New —“ d?I½«
            ∫wÃU²Ã« —«u(« lÐdÄ dNEOÝË ÆFile WLzUÁ sÄ Archive
                                           Zip r?Ł ¨OK d?I?½«Ë ÆÆÆn?K?*« p?Ö vÃ≈ t² U{≈ b¹dð UÄ œbŠË Add Files d?I½«
                                            œbŠ Ícë ◊uGC*« nK*« ¡UA½≈Ë UNðœbŠ w²Ã«  UHK*« jG{ r²¹ ¨pÃcÐË ÆNow
                                           p?Ð ’U?)« p ¹œ œ—UNë vKŽ …œułuÄ  UHKÄ Í√ b¹b% pMJ1® tO UNF{uà tLÝ«
Æn?K?*« p?Ö r?Ý«Ë ¨b?¹b?'« ◊u?G?C?*« n?K?*« l?{Ë t?O? r?²OÝ Ícë ÊUJ*« œbŠ UM¼   q?L?F?Ð Âu?I¹ ZÄU½d³Ã« Ê√ YOŠ WOK _«  UHK*« vKŽ dŁRð sà WOKLFë Ác¼ ÆÆ UNDGCÃ
pÃQ ¹ ÁöŽ√ W×{u*« New Archive …c U½ —U ¹ qHÝ√ «dOG UFÐdÄ b−²Ý®            dOGë WOK _«  UHK*« vKŽ dŁRð ô ◊uGC*« nK*« qš«œ  UHK*« sÄ WÞuGCÄ W ½
                                                                        PC Advisor        12
                                       ∫wÃU²Ã«  r²¹ w²Ã«  U¹u²;« b¹b% tO r²¹ Ícë Add —«u(« lÐdÄ lÄ qÄUF²Ã« b¹dð XM Ê≈
                                            ÊËœ b¹b'« nK*« ¡UA½≈ r²Oà ¨OK dI½« ©Æô Â√ b¹b'« ◊uGC*« nK*« w UNF{Ë
                                                                        ÆtO Tý l{Ë

                                                                        ∫WO½U¦Ã« …uD)«
                                            lÐdÄ dNE¹ ¨w¼ UL —uÂc*« dOGBë lÐd*« w WŽu{u*« WÄöFë XÂdð bÁ XM «–≈
                                                                        ∫wÃU²Ã« Add
                                     ∫Wÿu KÄ
   Áb?−?²?Ý Y?O?Š WIÐU ë WKŠd*« w tDGCÐ XLÁ Ícë nK*« fH½ «b ²Ý« pMJ1®
   Á—U??O?²?šU?Ð X?L?Á Íc?ë b?K?:« q?š«œ Ë√ C:\my Documents b?K?−?Ä q?š«œ
   w?K? _« n?K?L?K?à U?H?ÃU? ?Ä UHKÄ XÄb ²Ý« bÁ XM uà tKš«bÐ ◊uGC*« nK*« s¹e ²Ã
                                     Æ©—uÂc*«

                                 ∫WO½U¦Ã« …uD)«    …c U½ w  «Ëœ_« dDÝ vKŽ œułu*« Add —“ vKŽ jGCÃUÐ lÐd*« «c¼ `² r²¹ UL®
   WýUAë pà dNE²ÝË ÆNext dI½«Ë ¨Áb¹bײРtOÃUŽ WLzUIÃUÐ W×{u*«  UHK*« bŠ√ d²š«    ¨b¹b'« nK*« w UNF{ËË UNDG{ b¹dð w²Ã«  UHK*« d²š« UM¼Ë ©ÆWO Ozdë ZÄU½d³Ã«
                                      ∫WOÃU²Ã«   «b?K?:« 5?L?C?ð ∫U?N?M?O?Ð s?Ä ¨ «—U?O?)« s?Ä «œbŽ lÐd*« Íu×¹ UL ÆAdd d?I½«Ë
                                            Include b¹b'« ◊uGC*« nK*« w tF{uà Á—UO²š« - bK−Ä qš«œ  błË «–≈ WOŽdHë
                                            Include system or WOH²<«  UHK*«Ë ÂUEMë  UHKÄ 5LCðË ¨Subfolders
                                            Fast WF¹dÝ Â√ ¨normal W¹œUŽ ∫jGCë WOKLŽ WFO³Þ —UO²š«Ë ¨hidden files
                                                              Î
                                            U?N?L?−?×Ð Â√ ¨©qÁ√ WŠU Ä cšQðË U?M?Ä“ ‚d?G?²? ?ð® W¾ODÐ Â√ ¨©d³Â√ WŠU Ä VKD²ð®
                                             «—U??O? š l?Ðd?*« s?L?C?²?¹ ¨p?Ö v?Ã≈ W? U?{≈ ÆNone ö?? √ j?G?{ ÊËœ w?F?O?³?D?ë
                                                                       Î
                                            ÆbFÐ ULO UŽU³ð UNÃËUMð r²¹ w²Ã«Ë Password æMultiple Disk Scanning

                                                                               ∫Wÿu KÄ
                                            l?Ðd?Ä `?²? ÊËœ t?zU?A?½≈ b?F?Ð b?¹b?'« ◊u?GC*« nK*« w  U¹u²×Ä W¹√ l{Ë pMJ1
                                            ¨ZÄU½d³Ã« …c U½ w ¡UCO³Ã« WŠU *« qš«œ vÃ≈  UHKÄ W¹√ V× Ð pÃ–Ë ¨ Add —«u(«
                                            lÐdÄ Â«b ²Ý« ÊËœ b¹b'« ◊uGC*« nK*« ¡UA½≈ v²Š pMJ1 qÐ ÆNew …uDš bFÐ
                                            Z?ÄU?½d?³?ë …c? U?½ q?š«œ v?Ã≈ U?N?D?G?{ b?¹dð  UHKÄ W¹√ V×Ý œd−0 New —«u?(«
   Æt?×?²? b?F?Ð n?K*«  U¹u²×Ä l{Ë tÐ r²OÝ Ícë bK:« b¹b% UNO r²¹ …c UMë Ác¼    ÊU?J?ÄË r?Ý« œd?−?Ä t?O? œb?% —«uŠ lÐdÄ pà dNEOà ¨ÍbOKI²Ã« l{uë w WO Ozdë
   SelectvKŽ dIMÃUÐ ÁdOOGð pMJ1Ë Æc:\unzipped u¼ bK:« «c¼ ÊuJ¹ UÄ …œUŽ®                                         Æb¹b'« nK*«
    U?H?K?*« `? ?Ä ∫‰Ë_« ¨s?¹—U?Oš WýUAë Ác¼ pà `O²ð UL ©ÆDifferent Folder     Ë “Ëb?M?¹u?ë  «b?K?−?Ä s?Ä bK−Ä Í√ `²HÐ rÁ YOŠ ”ËU*« «b ²ÝUÐ pÖ WÐd−²Ð rÁ®
    U?½u?I?¹√ ÷d?Ž ∫w?½U?¦?Ã«Ë Æœb;« bK:« w  błË «–≈ rÝô« «c¼ fH½ qL% w²Ã«      l?Ðd?*U?O? t?F?{ Ë ©n?K?Ä s?Ä d?¦?Â√ Ë√ n?KÄ® bK:« «c¼ w …œułu*«  UHK*« V×Ý«
                   ÆjGCë Wë“≈ WOKLŽ ÂU9≈ bFÐË UNײ bFÐ  UHK*«   vKŽ pÄUÄ√ Õu²H*« winzip ZÄU½dÐ qš«œ …œułu*« © UHKLKà WBB<« WŠU *«®
                                            «c¼ qš«œ UNÐ pÃu ËË  UHKLKà p³×Ý œd−0 ”ËU*« vKŽ sÄ p¹b¹ l —« rŁ WýUAë
                                   ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)«                                       Æ©lÐd*«
   U?¼b?F?Ð b?& Ê«u?Ł l?C?Ð j?G?C?ë Wë“≈ WOKLŽ ‚dG² ð sÃË ¨unzipp Now d?I½«
   Æ©pÄUÄ√ tײ r²OÝ Ícëˮ Áb¹b% - Ícë bK:« qš«œ XF{Ë bÁ nK*«  U¹u²×Ä                               ∫W uGC*« UHK*« jG{ Wë“≈ Æ2
   t?D?G?{ W?ë“ù dš¬ nKÄ b¹b% ∫‰Ë_« ¨s¹—UOš sÄ «bŠ«Ë U¼bMŽ ZÄU½d³Ã« pà `O²¹Ë                          ∫WOÃU²Ã«  «uD)« l³ð« ¨ZÃUF*« l{Ë w
   ÆNext v?K?Ž j?G?C?ë r?Ł ¨©b?¹b?ł nKÄ vKŽ Èdš√ …dÄ WIÐU ë WOKLFë ¡«dł≈ Í√®                                     ∫vÃË_« …uD)«
                     ÆClose —“ dIMÐ ZÄU½d³Ã« sÄ ÃËd)« ∫w½U¦Ã«   WO Ozdë WýUAë sÄ unzip or install from an existing zip file d²š«
                                            X?O³¦ð WKŠdÄ w UNMŽ Y׳ë o³Ý w²Ã« WLzUIë pà dNE²ÝË ÆSelect Activity
    ∫WK³I*« W×HBë w  «uD)« l³ðU ¨classic ÍbOKI²Ã« l{uë w XM uà UÄ√       q?J?A?ÃU?Ð U?L? ¨t?D?G?{ q¹eð v²Š UHKÄ UNMÄ —U² ²ÃÆÆÆa¹—U²Ã« V Š W³ðdÄ ZÄU½d³Ã«
13  PC Advisor
                                                                           ∫vÃË_« …uD)«
—“ v?K?Ž d?I?M?ë r?Ł ¨ U?¹u?²?;« l?{Ë t?O? r?²?¹ Íc?ë b?K?:« —U?O?²š« pMÄ VKD¹ UM¼Ë
                                            ¨UIÐUÝ W×{u*« ZÄU½d³Kà WO Ozdë …c UMÃUÐ  «Ëœ_« dDÝ w œułu*« open —“ dI½«
                                             Î
∫U?N?M?Ä ¨ «—U?O?)« s?Ä œb?F?Ð l?Ðd?*« «c?¼ pà `L ¹ UL ÆtO UNF{Ë r²Oà Extract
                                            dNEOÝ ¨ÌczbMŽË ÆWO Ozdë …c UMÃUÐ File WLzUÁ sÄ open Archive —UO²š« Ë√
 U?H?K?*« ‚u? W?ÐU?²?J?Ã«Ë ¨©ø…œb?×?Ä  UHKÄ Â√ UNK® UNF{Ë r²OÝ w²Ã«  UHK*« b¹b%
                                            qJAÃUÐ UL ¨tײ b¹dð Ícë nK*« b¹bײà p³ÝUŠ ÷«dF²ÝUÐ pà `L ¹ —«uŠ lÐdÄ
«–≈ œb?;« b?K?:« w? l?{u?²Ý w²Ã« …b¹b'«  UHK*« rÝ« fH½ qL% w²Ã« W1bIë
                                                                              ∫wÃU²Ã«
…œułu*«  UHK*« ¡ULÝ√ fH½ «b ²Ý«Ë ¨Overwrite Existing Files  błË
                   ÆUse Folder Names ◊uGC*« nK*« qš«œ

                             ∫WFЫdë …uD)«
W?LzUÁ sÄ Close Archive d?Ä_« —U?O?²?šU?Ð ¨tײ - Ícë ◊uGC*« nK*« oKž√
                                  ÆFile

                              ∫Wÿu KÄ
…c U½ sÄ UN³×Ý œd−0 bK−Ä Í√ vÃ≈ tײ bFÐ ◊uGC*« nK*«  U¹u²×Ä qI½ pMJ1
                        ÆbK:« pÖ vÃ≈ ZÄU½d³Ã«

                         Î
             ZÄU d KÃ WÄbI *« ÂUN*« ∫UO U
                                 ∫Wÿu KÄ
                                                                           ∫WO½U¦Ã« …uD)«
       ÆClassic ÍbOKI²Ã« l{uë w UNÐ ÂUOIë sÄ bÐô ÂUN*« Ác¼ rEFÄ
                                            WO Ozdë …c UMë w tðU¹u²×Ä pà dNEð ¨open vKŽ jGCÃUÐËÆÆÁb¹dð Ícë nK*« œbŠ
                                              ∫wÃU²Ã« qJAÃUÐ UL ¨©°°p³ÝUŠ vKŽ ÊUJÄ Í√ w UNF{Ë r²¹ ô sJî ZÄU½d³KÃ
                           ∫W uGC*« UHK*« Y b% ≠1
n?K?Ä w UNDG{ o³Ý w²Ã«  UHK*«  U¹u²×Ä q¹bF²Ð WinZip Z?ÄU½dÐ pà `L ¹
l{uë w WLN*« ÁcNÐ ÂUOIÃUÐ `BM¹Ë Æ©W U{ù« Ë√ ·c(UÐ ¡«uÝ® zipÆ œ«b²ÄôUÐ
                              Î
                      ∫WOÃU²Ã«  «uD)« l³ð« ÆZÄU½d³Kà ÍbOKI²Ã«
                                  ∫vÃË_« …uD)«
w  «Ëœ_« dDÝ sÄ open —“ vKŽ jGCÃUÐ tK¹bFð œuð Ícë ◊uGC*« nK*« `² «
 U?H?K?*« j?G?{ W?ë“≈ W?L?N?Ä W?¹«bÐ w tŠdý o³Ý ÍcëËÆÆÆWO Ozdë ZÄU½d³Ã« …c U½
                                    ÆWÞuGC*«

                                 ∫WO½U¦Ã« …uD)«
Æ «Ëœ_« dDÝ sÄ Add—“ jG{« ¨pÄUÄ√ W×{u*«  U¹u²;« vÃ≈ nKÄ Í√ W U{ù
qL×¹ tHOCð Ícë nK*« ÊU «–≈® ÆtŠdý o³Ý Ícë Add —«u(« lÐdÄ pà dNEOÝ
`? ?ÄË b?¹b?'« n?K?*« W?ÐU?²? r?²?OÝ ¨◊uGC*« nK*« qš«œ qFHÃUÐ œułuÄ nKÄ rÝ«
                                                                            ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)«
                                     ©Æ.bIë
                                            ¨c:\unzipped q¦Ä ¨5FÄ bK−Ä w UNײ - w²Ã«  U¹u²;« Ác¼ l{Ë  œ—√ «–≈
                                            d?Ä_« d?²?š« Ë√ ¨Z?ÄU?½d?³?ë …c U½ w  «Ëœ_« dDÝ vKŽ œułu*« Extract —“ d?I½«
                              ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)«
                                            —«uŠ lÐdÄ dNEOà ¨ZÄU½d³Kà WO Ozdë …c UMë vKŽ√ Actions WLzUÁ sÄ Extract
”ËU*« —eÐ tÁu dI½« rŁ ÁœbŠ ¨pÄUÄ√ W×{u*«  U¹u²;« WLzUÁ sÄ nKÄ Í√ ·c(
                                                                    ∫ÁU½œ√ qJAÃUÐ `{u*« Extract
—“ d²š« Ë√ ¨dNE²Ý w²Ã« pop-up …d?B²<« WLzUIë sÄ Delete d²š«Ë s1_«
      ÆWO Ozdë ZÄU½d³Ã« …c U½ w …œułu*« Actions WLzUÁ sÄ Delete

              ∫s1_« ”ËU*« —e UNDG{ Wë“≈Ë UHK*« jG{ ≠2
pMJ1ÆÆÆUI³ Ä WinZip `²Hà —«dD{ô« ÊËœË VÝU(UÐ ÊUJÄ Í√ w „œułË ¡UMŁ√
    Î
s?1_« ”ËU?*« —e?Ð d?I?M?ë ‰ö?š s?Ä …b?¹b?ł  U?HKÄ jG{ Ë√ WÞuGC*«  UHK*« `²
                               ∫WOÃU²Ã«  «uD)UÐ
                           ∫WÞuGC*«  UHK*« `² ∫ôË√
Extract d²š«Ë ¨s1_« ”ËU*« —eÐ dI½« rŁ ¨tײ b¹dð ◊uGCÄ nKÄ Í√ ‚u nÁ
Extract …c U½ pà dNEðË ZÄU½d³Ã« pà `²HO ¨dNE²Ý w²Ã« …dGB*« …c UMë sÄ to
nK*« «c¼  U¹u²×Ä l{Ë tO r²OÝ Ícë ÊUJ*« UNÃöš sÄ œbײà ¨UNŠdý o³Ý w²Ã«
«c¼ w tðU¹u²×Ä —UNþ≈Ë nK*« jG{ Wë“≈ r²¹ ¨Extract —“ vKŽ dIMÃUÐË Æ◊uGC*«
                                                                        PC Advisor        14
                                                                                 ÆÊUJ*«

                                                                   ∫…b¹bł  UHKÄ jG{ ∫UO½UŁ
                                           ”ËU*« —eÐ dI½« rŁ ¨b¹bł ◊uGCÄ nKÄ w UNF{Ë b¹dð w²Ã«  UHK*« Ë√ nK*« œbŠ
                                           ¨ZÄU½d³Ã« pà `²HO ÆdNE²Ý w²Ã« …dGB*« WLzUIë sÄ Add to zip d²š«Ë ¨s1_«
                                           Ícë ◊uGC*« nKLKà ULÝ« UNÃöš sÄ d² ²Ã ¨UNŠdý o³Ý w²Ã« Add …c U½ dNEðË
                                           jGCÃUÐË ÆAdd to Archive W½U)« w tÐ l{uOÝ Ícë ÊUJ*«Ë ÁƒUA½≈ r²OÝ
                                                        Æb¹b'« nK*« qš«œ  UHK*« jG{ r²¹ ¨Add —“ vKŽ

                                                              W uGC*« UHKLKÃ d WLKÂ l{Ë ≠3
                                           ◊u?GCÄ nKÄ Í√ w UNF{ËË UNDG{ r²¹ w²Ã«  UHK*« dOHA²Ð ZÄU½d³Ã« pà `L ¹
   Ác¼ W¹ULŠ sÄ bÂQ²²ÝË Æ5¦ÐUFë Y³Ž sÄ WÞuGC*« pðUHKÄ  U¹u²×Ä kHŠ r²¹ ¨pÃcÐ      ∫wK¹ UL Ác¼ d ë WLK b¹b% r²¹Ë ÆdÝ WLKJÐ ô≈ UNײ bŠ_ sJ1 ô YO×Ð
   t?à d?Ý W?LK l{Ë - nKÄ q rÝ« W¹UN½ w ©´® lL'« WÄöŽ …b¼UA0  U¹u²;«
                  ∫wðü« qJAÃUÐ UL ◊uGC*« nK*« vÃ≈ t² U{≈ bMŽ                               ∫vÃË_« …uD)«
   W?ÐU²Â pMÄ VKDOÝ pÖ bFÐ ◊uGC*« nK*« qš«œ …œułu*«  UHK*« `² b¹dð UÄbMŽË     «–≈ ® New ‡Ð «b¹bł UHKÄ TA½√ Ë√ Open ‡Ð p³ÝUŠ vKŽ ◊uGCÄ nKÄ Í√ `² «
           ∫WOðü« ÂUN*« bŠQÐ ÂUOIë bMŽ UNÃUšœ≈ pMÄ VKD¹ pÃcÂË d ë WLK  ¨©Add Dialog —UOš ÂUÄ√ `O×B²Ã« WÄöŽ œułË sÄ bÂQð New lÐdÄ XÄb ²Ý«
                                           ∫wÃU²Ã« qJAÃUÐ UL Add —«u(« lÐdÄ qš«œ œułu*« Password dÄ_« dI½« rŁ
                      ÆInstall - Checkout - Extract
                                                                        ∫WO½U¦Ã« …uD)«
                ∫W d*« ’«dÁ_« sÄ œb vK ◊uGCÄ nKÄ l{Ë ≠4       w pÃ–Ë ◊uGC*« nK*« qš«œ WŽu{u*«  UHK*« W¹ULŠ UNÐ b¹dð w²Ã« d ë WLK V²Â«
                                UHK*« jG{∫ ôË√
                                      Î             ÆOK o «uÄ dI½«Ë ¨wðü« qJAÃUÐ UL dNE²Ý w²Ã« …c UMë
   t?F?{Ë b?¹dð Ícë Êd*« ’dIë r−Š sÄ d³Â√ ◊uGC*« nK*« r−Š b& bÁ U½UOŠ√
   s?Ä d¦Â√ vKŽ tF{Ë w q¦L²¹ ö?Š ZÄU½d³Ã« pà `O²¹ ÆÆUM¼Ë Æ©X¹UÐU−OÄ 1Æ4® tOKŽ
                  Î
     ∫wðüU WOKLFë r²ðË ÆMultiple disk scanning‡Ð wL ¹ ULO ÊdÄ ’dÁ
                                 ∫vÃË_« …uD)«
   r?²?¹ Y?O×Ð tF{uÄË tLÝ« b¹b%Ë New v?K?Ž dIMÃUÐ «b?¹bł U?ÞuGCÄ U?HKÄ TA½√
                           Î   Î     Î
                                                                              ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)«
                                           w?²?ë W?O?ÃU?²?ë …c? U?M?ë w? W?×?O?× …—uBÐ UN²ÐU²Â sÄ bÂQ²Kà d ë WLK WÐU²Â bŽ√
                                           o?¹d?D?Ð p?½√ ÊU?L?C?à v?ÃË_« W?LKJÃUÐ WLKJë WIÐUD0 ZÄU½d³Ã« ÂuIOÝ YOŠ® dNE²Ý
                                           Æo «uÄ dI½« rŁ ¨ aëÆÆÆ U dŠ XO ½ Ë√ Èdš√ WLK X³²Â Ë UÄ WLK bBIð XM QD)«
15  PC Advisor
             ∫’«dÁ_« œbF »uK Q W uGC*« UHK*« ` UO U   Î      d²š« ¨ Add —«u?(« lÐdÄ dNE¹ UÄbMŽË Æ©:A® W?½d*« ’«dÁ_« „d×Ä vKŽ tF{Ë
    ∫WOÃU²Ã«  «uD)« l³ð« ¨’«dÁ_« œbFð »uKÝQÐ WÞuGC*«  UHK*« `²HÃË      Automatic+ wipe first disk prompt Ë√ Automatic s¹—UO)« bŠ√
                              ∫vÃË_« …uD)«                               ∫oÐU ë qJAÃUÐ ULÂ
w tF{Ë bFÐ ‰Ë_« ’dIë vKŽ œułu*« ◊uGC*« nK*« `² d²š«Ë Open —“ dI½«
         ∫WOÃU²Ã« WÃUÝdë dNE²ÝË Open dI½«Ë W½d*« ’«dÁ_« „d×Ä                                   ∫ WO½U¦Ã« …uD)«
                                         ÆAdd dI½«Ë UNL−Š ÊU U¹√ ◊uGC*« nK*« «c¼ vÃ≈ UN² U{≈ b¹dð w²Ã«  UHK*« œbŠ
                                         W?ÃU?Ýd?ë d?NE² ¨tOKŽ ◊uGC*« nK*« l{Ë r²Oà ÊUŁ ’dIà ZÄU½d³Ã« ÃU²Š« «–S
                                                                           ∫WOÃU²Ã«
                                ∫WO½U¦Ã« …uD)«
n?K?*« W?¹«b?Ð Z?ÄU?½d?³?ë r?KF¹ v²Š WŽuL:« w ’dÁ dš¬ l{Ë ¨‰Ë_« ’dIë ‰“√
nK*«  U¹u²×Ä lOLł  U½uI¹√ dNE²Ý czbMŽ ÆOK dI½« ¨pÖ bFÐË Æt²¹UN½Ë ◊uGC*«
                          ÆZÄU½d³Ã« …c U½ w ◊uGC*«                                     ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)«
                                         ÆOK dI½«Ë ÎUO½UŁ U½dÄ U dÁ l{ rŁ ¨©1® rÁdë tOKŽ V²Â«Ë ‰Ë_« Êd*« ’dIë ‰“√
                                                  Î Î
                              ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)«                                         ∫Wþu×KÄ
dI½«Ë tO ◊uGC*« nK*«  U¹u²×Ä l{Ë b¹dð Ícë ÊUJ*« d²š«Ë Extract —“ dI½«      ’d?I?ë v?K?Ž  b?łË «–≈  U?H?K?Ä W?¹√ `? ?Ä pà `O²¹ WIÐU ë WÃUÝdë w —UOš „UM¼
                   ∫WOÃU²Ã« WÃUÝdë pà dNE² extract            Î
                                         t?½√ w?MF0® ÆU?O?{«d?²? « œb?×?Ä d?O?ž u?¼Ë Æ U?HK*« jG{ w —«dL²Ýô« q³Á b¹b'«
                                         sJÃË≠ UN c( «dDCÄ X ÃËÆÆÈdš_«  UHK*« iFÐ UNOKŽ ’«dÁ√ «b ²Ý« pMJ1
                                                   Æ«c¼ —UO²šô« lÐdÄ w WÄöŽ l{Ë qCH¹Ë Æ©qIð bÁ UN²ŠU Ä

                                                                       ∫WFЫdë …uD)«
                                         dNEð ¨YÃUŁ ’dIà ZÄU½d³Ã« ÃU²Š« «–S Æw½U¦Ã« ’dIë vKŽ  UHK*« wÁUÐ jG{ r²¹
                                         v²Š «cJ¼ —«dL²Ýô«Ë WIÐU ë …uD)UÐ ÂUOIë ÈuÝ ÌczbMŽ pOKŽ UÄË ÆWOÃU²Ã« WÃUÝdë
                                                                   Æ UHK*« lOLł jG{ r²¹
                              ∫WFЫdë …uD)«
rŁ ¨tðU¹u²×Ä qI½ r²¹ t½√ kŠö²ÝË ÆÆÆo «uÄ dI½«Ë ¨WŽuL:« w ‰Ë_« ’dIë qšœ√
       ÆdOš_« v²Š «cJ¼Ë YÃU¦Ã«Ë w½U¦Ã« ’dIë l{uÐ p³ÃUDð WÃUÝ— dNEð

           Æexe W cOHM UHKÄ vÃ≈ W uGC*« UHK*« q u% ≠5
Æp?³?ÝUŠ vKŽ ◊uGCÄ nKÄ Í√ sÄ Æexe Íc?O?H?Mð nKÄ ¡UA½SÐ ZÄU½d³Ã« pà `L ¹
Win Z?ÄU?½dÐ œułË vÃ≈ WłU(« ÊËbÐ U?O?ð«– `²HKà ö?ÐU?Á n?K*« qF−¹ ¡«dłù« «c¼Ë
                   Î     Î
 ÆWOÃU²Ã«  «uD)UÐ pÖ r²¹Ë ÆtOKŽ ◊uGC*« nK*« p r²Ý Ícë “UN'« vKŽ Zip                                          ∫Wÿu KÄ
                                ∫vÃË_« …uD)«   maximum Êu?J?¹ Y?O?×?Ð Compression j?G?C?ë Ÿu?½ —U?O?²?š« s? ?×?²? ?¹
Æ UHK*« sÄ œbŽ Í√ tÐ l{Ë ¨New ‡Ð t¾A½√ Ë√ Open‡Ð ◊uGCÄ nKÄ Í√ `² «        j?G?C?ë W?O?K?L?F?à W?O?M?Ä“ …d?²?HÐ ‰u³Ië lÄ jGCKà vBÁ_« b(« Í√® ÆÆÆSlowest
—eÐ dI½« Ë√® Æwðü« qJAÃUÐ UL Actions WLzUIë sÄ make.exe dÄ_« d²š« rŁ                            ÆWMJ2 WŠU Ä qÁ√ pKN² ¹ v²Š pÃ–Ë ©‰uÞ√
                                                                      PC Advisor        16
                                 ∫WFЫdë …uD)«   Æ©Create Self- extractor .exe® d²š«Ë ◊uGCÄ nKÄ Í√ vKŽ s1_« ”ËU*«
   qš«œ tðU¹u²×Ä l{ËË tײ r²¹ YOŠÆÆÍcOHM²Ã« nK*« WÐd& r²ð v²Š yes rF½ dI½«
   `²H¹ VÝUŠ Í√ vKŽ r²OÝ Ícë ¡«dłù« fH½ u¼Ë® Æp³ÝUŠ vKŽ c:\temp bK:«
   vKŽ pÃuBŠ …—Ëd{ bÂRð w²Ã« WOÃU²Ã« WÃUÝdë dNEð ¨pÖ bFÐË Æ©ÍcOHM²Ã« nK*« tOKŽ
           ÆOK o «uÄ dI½U ÆÆt²FM Ícë ÍcOHM²Ã« nK*« l¹“u²Ð WBš—
                                                                         ∫WO½U¦Ã« …uD)«
                                            UHKÄ vÃ≈  UHK*« q¹u% sŽ ‰u¾ *« ZÄU½d³Ã« «b ²Ý« vKŽ „dJAð WýUý dNE²Ý
                                           WýUAë dOAð UL ƩW¹cOHM²Ã«  UHK*« qLFà Win Zip ‡Ð o×KÄ ZÄU½dÐ u¼Ë® W¹cOHMð
                                             ∫WOÃU²Ã« WýUAë dNE²ÝË ¨o «uÄ dI½« ÆWK− Ä dOž WÄb ² *« W Më Ê√ vÃ≈
                                  ∫W ÄU)« …uD)«
   r?²?O?Ý t?KOGAð  d²š« Ícë ÍcOHM²Ã« nK*« Ê√ pà `{u²Ã WOÃU²Ã« …c UMë pà dNE²Ý
   —U?O?²šô« pMÄ VKD²ÝË Æc:\windows\temp b?K?:« w tðU¹u²×Ä l{ËË tײ
   W?DÝ«uÐ Ë√ ¨unzip Z?ÄU?½d?³?ë «b? ?²?Ý« ÊËœ t? ?HMÐ tDG{ Wë“≈Ë nK*« `² 5Ð
          ÆHelp …bŽU *« vKŽ ‰uB(« Ë√ ¨nK*« ‚öž≈ Ë√ ¨Run win zip
                                                                            ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)«
                                           t?L?Ý« V?²? b?Á Íc?O?H?M?ð n?K?Ä v?Ã≈ t?K?¹u%  d²š« Ícë ◊uGC*« nK*« b−²Ý UM¼
                                           b?¹b?×?²?Ð W?{Ëd?F*« WýUAë pà `L ðË ÆCreate exe From W?½U?š w Á—U ÄË
                                           w?zUIK²Ã« l{uëˮ tײ bMŽ ÍcOHM²Ã« nK*«  U¹u²×Ä l{Ë tO r²¹ w{«d² « bK−Ä
                                           ÍcOHM²Ã« nK*« `²HÐ ÂuIOÝ Ícë Âb ² *UÐ ’U)« temp bK:« w pÖ r²¹ Ê√ u¼
                               ∫WÝœU ë …uD)«     nK*« ¡UA½≈ ÂU9≈ vÃ≈ dOAð w²Ã« WOÃU²Ã« WÃUÝdë dNE²ÝË ÆOK dI½« Æ©t³ÝUŠ vKŽ
   w tðU¹u²×Ä l{ËË nK*« `² ÂU9≈ bÂR²Ã WOÃU²Ã« WÃUÝdë dNE²ÝËÆÆÆÆunzip dI½«     UL ÆtK¹u% - Ícë ◊uGC*« nK*« tO błu¹ Ícë ÊUJ*« fH½ w tF{ËË ÍcOHM²Ã«
   win vÃ≈ …œuFKà close rŁ close dI½« rŁ OK dI½« ÆÕU−MÐ UIÐUÝ —uÂc*« bK:«
                              Î                       Æô Â√ ÍcOHM²Ã« nK*« «c¼ `² »d& Ê√ b¹dð XM Ê≈ pÃQ ²Ý
                                    Æzip
17  PC Advisor
                                                            Checkout oOÁb ë WO U
                                              Í√ qš«œ …œułu*«  UHK*« qOGAðË h× ZÄU½d³Ã« U¼d u¹ w²Ã« WO U)« Ác¼ `O²ð
                                              U?N?à T?A?M?ðË ¨ U?H?K?*« Ác?¼ t?O? l?C?ð XÁRÄ bK−Ä ¡UA½SÐ ÂuIð wN Æ◊uGCÄ nKÄ
                                              dIMë pOKŽ qN ¹ YO×Ð ÆÆÆÆ U½uI¹_« Ác¼ ÷dFà ÷dF² Ä …c U½ pà `²HðË ¨ U½uI¹√
                                              XÁR*« bK:« ·c×¹Ë …c UMë Ác¼ ZÄU½d³Ã« oKG¹ ¨WÐd−²Ã« ÂU9≈ bFÐË ÆUN²Ðd−²Ã UNOKŽ
                                              Close ‡?Ð ◊u?G?C?*« n?K?*« o?K?G?ð U?Äb?M?Ž p?Ã–Ë ÆÆÆ©t?O? U?N?F?{Ë - w?²Ã«  UHK*«Ë®
                                                                    ÆUÄU9 ZÄU½d³Ã« oKGð UÄbMŽ Ë√ Archive
                                                                  ∫WOÃU²Ã«  «uD)« l³ð« ¨WO U)« Ác¼ qOGA²ÃË
                                                                                ∫vÃË_« …uD)« ≠1
                                              dDÝ vKŽ œułu*« Check Out —“ jG{« rŁ ¨Open ‡Ð ◊uGCÄ nKÄ Í√ `² «
                                              Actions WLzUÁ sÄ Check out dÄ_« d²š« Ë√ WO Ozdë ZÄU½d³Ã« …c U½ w  «Ëœ_«
                                                                             ∫WOÃU²Ã« …c UMë pà dNE²
                                     ∫WFЫdë …uD)                                   ∫WO½U¦Ã« …uD)« ≠2
p?à U?N?×?²? - w?²?ë o?O?Áb?²?ë …c? U½ w …œułu*«  U½uI¹_« «b ²Ý« pMJ1 ÆÆÊü«Ë       Folder h?M?ë l?Ðd?Ä Â«b? ?²?Ý« p?MJLO ÆoOÁb²Ã« WOKLŽ  «—UOš dOOGð pMJ1 UM¼
Î U?H?K?Ä t?Ð ◊u?G?C?*« n?K?*« ÊU? «–S? ÆX?ÁR?Ä qJAÐ ◊uGC*« nK*«  U¹u²×Ä WÐd−²Ã      …c UMKà rÝ« l{Ë pMJ1 UL ÆÆÁƒUA½≈ r²OÝ Ícë XÁR*« bK:« ÊUJÄË rÝ« b¹bײÃ
 n?K?*« ÊU? «–≈Ë Æt?K?O?G?A?ð v?Ã≈ Íc?O?HM²Ã« nK*« pÖ W½uI¹√ vKŽ dIMë ÈœR¹ ¨U?¹c?OHMð
                                         Î     ÆGroup Name h?M?ë l?ÐdÄ w pÃ–Ë bK:«  U½uI¹√ UNO l{uðË `²H²Ý w²Ã«
 ZÄU½d³Ã« vÃ≈ nK*« qOL% vÃ≈ tOKŽ ÃËœe*« dIMë ÈœR¹ ¨tײH¹ ’Uš ZÄU½d³Ð UD³ðdÄ   Î    w²Ã« d UMFë œbFà vBÁ_« b(« tO œb% p½S ¨Maximum Icons lÐdÄ UÄ√
 ¨…—uBÃUÐ UL ¨Æhtm n?KÄ vKŽ dIMÃU ÆtOKŽ ŸöÞù«Ë tײ pMJ1 v²Š tÐ j³ðd*«           Great icons for Programs and l?? ? Ðd?? ? *«Ë Æ…c?? ? U?? ?M? ? ë w?? ? l?? ?{u?? ?²? ? Ý
 s?Ä Ÿu?M?ë «c?¼ l?Ä q?ÄU?F?²?¹ Ícë Internet Explorer Z?ÄU?½d?Ð `?²? v?Ã≈ ÈœR¹       U½uI¹√ TAMOÝ ZÄU½d³Ã« ÊU «–≈ ULO rJײÃUÐ pà `L ¹ Documents Only
                                         Æ UHK*«   UHK*« Ác¼ ÊuJð UÄ …œUŽ® ÆjI …œb;«  UHKLKà Â√ ◊uGC*« nK*« w  UHK*« qJÃ
                                              associations U?N?Ð WD³ðdÄ ZÄ«dÐ b¹b% - w²Ã«  UHK*« Ë√ W¹cOHM²Ã«  UHK*« w¼
                                                                        Î
                                              Èd?−OÝ ZÄU½d³Ã« ÊU «–≈ UÄ b¹b% pÃc UM¼ pMJ1 ¨«dOš√Ë Æp³ÝUŠ vKŽ UNײHÃ
                                              ÆÆÆô Â√  UÝËdOHë sÄ U¼uKš sÄ bÂQ²Kà ◊uGC*« nK*« w …œułu*«  UHKLKà UB×     Î
                                              bÁ sJð rà «–≈ UL²FÄ —UO)« «c¼ b−²ÝË® ÆRun Virus Scanner ‰öš sÄ pÖË
                                                     Î
                                                               Æ©p³ÝUŠ vKŽ  UÝËdOHë W× UJ* U−ÄU½dÐ X³ŁÎ        Ò

                                                                           ∫W¦ÃU¦Ã« …uD)« ≠3
                                              pà `²H¹Ë ÆU¼d– oÐU ë oOÁb²Ã« ÂUN0 ZÄU½d³Ã« ÂuIOÝË ÆOK dI½«Ë pð«—UOš œbŠ
                                              œułu*« wÃU²Ã« qJAÃUÐ ULÂÆÆÆÆ ◊uGC*« nK*«  U¹u²×Ä vÃ≈ œuIð  U½uI¹√ Íu% …c U½
                                                                           ÆqÐUI*« œuLFë vKŽ√

                                              w? w?¼Ë  U¹u²;« vKŽ ŸöÞôUÐ tÃöš sÄ pà `L ¹ ÊUJÄ sŽ …—U³Ž …c UMë Ác¼Ë
                             ∫W ÄU)« …uD)«           windows\start‹ w tFC¹Ë ZÄU½d³Ã« pà t¾AM¹ ÊUŁ bK−Ä vKŽ `²Hð U/≈ WIOI(«
                                                                     Ì
ëd ²Ý« Ë√ Close Archive ‡Ð ◊uGC*« nK*« ‚öž≈ pMJ1 ¨oOÁb²Ã« ‰ULJ²Ý« bFÐ           œu?L?FÃUÐ UOKFë …—uBë qHÝ√ …œułu*« …—uBë `{uð UL Menu\Programs
          ÆExtract ‡Ð XÁRÄ dOž rz«œ bK−Ä w UNF{uà tðU¹u²×Ä                                            ÆqÐUI*«
                ∫WOÃU²Ã« …c UMë pà dNEð ‚öžù«  d²š« «–S
                                                                               PC Advisor         18
                             ÆULN cŠ r²OÃ Yes rF½

             View ◊uGC*« nK*« U u Ä vK Ÿö ù« WO U ≠7
   ëd? ?²?Ý« ÊËœ ◊u?G?C?Ä nKÄ Í√ qš«œ WŽu{u*«  UHK*« `²HÐ ZÄU½d³Ã« pà `L ¹
   html.  UHKÄ q¦Ä UNײHð ZÄ«d³Ð WD³ðdÄ  UHK*« Ác¼ X½U «–≈ UÄ WÃUŠ w tðU¹u²×Ä
                Æ©Checkout dÄ_« sÄ …dGBÄ t ½ uN ® Ædoc

                     E-mail w Ëd JÃù« b d ë WO U ≠8
   File Mail ‰ö?š sÄ w½Ëd²JÃù« b¹d³ÃUÐ ◊uGCÄ nKÄ Í√ ‰UÝ—SÐ ZÄU½d³Ã« ÂuI¹
   ¨Outlook Express® t?F?Ä q?ÄU?F²ð Ícë b¹d³Ã« ZÄU½dÐ pà `²HO ÆArchive
                                    Î
   pÄUÄ√ UNײ r²¹ …b¹bł W¹b¹dÐ WÃUÝdÐ o×KÄ nKL ◊uGC*« nK*« pà lC¹Ë ¨©ö¦Ä
                           Æ’U ý_« bŠ_ UNÃUÝ—ù      d?I?½U? ÆÆÊU¹u×¹ UÄ qJÐ UL¼ƒUA½≈ - s¹cë 5²ÁR*« s¹bK:« ·c×Ð pà `L ¹ UM¼Ë
19  PC Advisor

								
To top