Upravljanje aktivom i pasivom banaka by Daliborr

VIEWS: 6 PAGES: 3

									    SEMINARSKI RADTEMA: UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM BANAKA
PROFESOR:            STUDENT:
         Jul, 2010.
1 SAVREMENE KONCEPCIJE UPRAVLJANJA AKTIVOM I
 PASIVOM (ALT)
Usmereno je na kratkoročno upravljanje ukupnom strukturom aktive i pasive banke na način da
su sredstva sa finansijskog tržišta počela da se koriste kao dodatni izvor sredstava za plasman, a
visina kamatne stope prilagođava rizicima u poslovanju izazvanim strukturom pasive. Portfolio
sredstava se stalno menja i banka nastoji da aktivnim plaćanjem i prilagođavanjem svoje aktive i
pasive kretanjima na tržištu ostvari što veći prinos i kontroliše rizike. Ono što se nije promenilo u
odnosu na tradicionalnu koncepciju upravljanja aktivom i pasivom je da je neaktivna aktiva pod
kontrolom CB. Savremena koncepcija upravljanja aktivom i pasivom ima institucionalno
ograničenje koje se odnosi na obavezan iznos kapitala banke u odnosu na aktivu.
U računovodstvenoj terminologiji reč aktiva poistovećuje se sa sredstvima, a pasiva sa
obavezama. Za fundamentalnu ravnotežu je potrebno da postoji identitet jednačine:
AKTIVA = OBAVEZE + FONDOVI (KAPITAL)
Međutim, pri tome treba imati u vidu da se aktiva ne poistovećuje sa sredstvima zato što ona
podrazumevaju ukupnu aktivu banke umanjenu za iskazani nepokriveni gubitak:
SREDSTVA = UKUPNA AKTIVA – ISKAZANI NEPOKRIVENI GUBITAK

Saglasno međunarodnim standardima, banka je obavezna da svoje poslovanje obavlja tako da
njena neto rizična aktiva (zbir rizične bilansne aktive i rizičnih vanbilansnih stavki umanji za
iznos potencijalnih gubitaka) bude pokrivena kapitalom u iznosu od najmanje 8%.
Pod rizičnom bilansnom aktivom banke, u smislu ove odluke podrazumeva se zbir
knjigovodstvenih vrednosti bilansnih potraživanja banke pomnoženih sledećim ponderima rizika:
  • ponderom 0% :gotovina, zlato i ostali plemeniti metali, sredstva na računima kod banaka
    u inostranstvu, osim u delu koji služi za obezbeđenje izmirenja preuzetih obaveza, HoV
    koje se mogu refinansirati kod CB, potraživanja od CB, HoV koje su izdale vlade i CB
    zemalja članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), pokriveni
    akreditivi, potraživanja obezbeđena garancijom CB, potraživanja obezbeđena
    gotovinskim depozitom kod banke poverioca u visini depozita, potraživanja obezbeđena
    zalogom u zlatu, ostalim plemenitim metalima, kratkoročnim HoV koje se mogu
    refinansirati kod CB ili HoV koje su izdale vlade i CB zemalja članica OECD u vrednosti
    zaloge.
  • ponder 20% :HoV koje su izdale međunarodne razvojne banke, potraživanja obezbeđena
    bezuslovnom neopozivom garancijom banke iz zemlje članice OECD
  • ponder 50% potraživanja obezbeđena hipotekom na nekretnine čija vrednost, prema
    proceni ovlašćenog procenjivača, je manja od ukupne visine potraživanja banke i drugih
    potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva, pod uslovom da je
    procena vrednosti nekretnine izvršena u poslednjih godinu dana , da zalogodavčevo pravo
    raspolaganja nekretninom i bančino založno pravo nisu ograničeni pravima trećih lica i
    da od prvobitnog datum dospelosti potraživanja nije prošlo više od 540 dana
  • ponderom od 100% ostala bilansna aktiva
Na sličan način je izvršena i kategorizacija vanbilansne aktive.
  • Da održava odnose između različitih vrsta pasive
  • Da održava odnose između različitih vrsta aktive i različitih vrsta pasive
   Da se pridržava odredaba o velikom i najvećem mogućem kreditu jednom
    zajmoprimcu i o ukupnom iznosu velikih kredita.
                                                  2
   GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
      Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
  Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
           WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
             WWW.MAGISTARSKI.COM
            WWW.MATURSKIRADOVI.NET
             WWW.MATURSKI.NET
            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
             WWW.MATURSKI.ORG
             WWW.ESSAYSX.COM
          WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI

 NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA
  ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
 DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
 NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
        RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU

           Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
          Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.

                          Naš link:
        <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
            href="http://www.maturskiradovi.net">Semnarski i diplomski</a>
                          Naš baner:
             <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |
               magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">
         <img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
              height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad">
                            </a>

    KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !

 
 

                                                   3

								
To top