radovi-spisak

Document Sample
radovi-spisak Powered By Docstoc
					ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
 1. Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa
 2. Racun uspeha
 3. MIN holding A.D. Mont-Niš
 4. T I M S K I R A D
 5. pojam i sadrzina bilansa uspjeha

BANKARSTVO
 1. diplomski rad-DEVIZNI I DINARSKI KURS
 2. diplomski-Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
 3. diplomski-pojam novca i inflacija
 4. diplomski-Uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu
   stabilnost u Srbiji
 5. Kapital banke
 6. Karakteristike i vrste finansijskih sistema
 7. Likvidnost banaka
 8. Mobilno bankarstvo
 9. Razvoj finansijskih tržišta u uslovima tranzicije
 10. sve o bankama(130 STRANA)
 11. VALUTNI RIZIK
 12. AKREDITIVI
 13. Bankarski krediti
 14. banke
 15. elektronski novac
 16. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
 17. pojam inflacije
 18. SVETSKA BANKA
 19. Upravljanje poslovanjem banaka
 20. Znacaj primene bankarskih principa
 21. Bankarski agregati
 22. Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
 23. Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
 24. Novac kao specifična roba banaka
 25. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA
   BANKE
 26. Savremene tehnologije u bankarstvu

BAZE PODATAKA

  1. baze podataka i dijagram stanja- veze
  2. PostgreSQL

BERZANSKO POSLOVANJE
 1. Финансијски инструменти новчаног тржишта
BERZE
 1. pojam i vrste berze
BIOLOGIJA
  1. krvne celije


CARINSKI SISTEM I POLITIKA
 1. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA
 2. MEDJUNARODNA TRGOVINA KAO FAKTOR RAZVOJ1

EKONOMIJA
 1. Globalizacija (6 različitih radova)
 2. privatizacija i tranzicija (10 različitih radova)
 3. Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja
 4. UTICAJ GLOBAILIZACIJE NA BANKARSTVO
 5. Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu
 6. Ekonomske skole
 7. Ekonomski sistem i njegova struktura
 8. INVESTICIJE
 9. kapital
 10. kreditiranje stanovnistva
 11. odlucivanje
 12. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
 13. PREDUZECE
 14. Proces globalizacije svetske privrede
 15. TRANZICIJA KAO TEKUĆI PROCES KOJI SE DEŠAVA DANAS SA
   IMLIKACIJAMA SUTRA
 16. REGIONALNA_EKONOMIJA

EKONOMIKA PREDUZEĆA
 1. angazovanje sredstava
 2. ekonomski principi i reprodukcije
 3. elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju
 4. FIXNI TROSKOVI
 5. Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje
 6. proporcionalni troskovi
 7. trosenje elemenata kao oblik ulaganja
 8. troskovi
 9. utrosci
 10. vertikalna funkcija
 11. PROFIT
 12. Organizovawe globalnih organizacija
 13. Planirawe globalnih organizacija
 14. Trening i edukacija globalno menadzersa
 15. Vodjenje
 16. Међународно кретање дугорочног каpитала
 17. Ekonomska moc globalnih organizacija
  18. Ekonomski sistem i njegova struktura
  19. Ograničejna za strana direktna ulaganja
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 1. ElektronskoBankarstvo( 6 primerka)
 2. Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine
 3. Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
 4. Marketing u elektronsкој трговини
 5. miksoft agent
 6. Aukcije na webu (2 primerka)
 7. Bankarstvo na internetu
 8. Biznis to Biznis (Posao - Posao)Model elektronske trovine
 9. ELEKTRONSKI NOVAC
 10. Elektronsko poslovanje(5 primerka)
 11. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U trgovinskom menadzmentu -diplomski 60
   strana
 12. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
 13. KRIPTOGRAFSKE OSNOVE ELEKTRONSKE TRGOVINE
 14. MCommerceM2E
 15. NOVAC BUDUĆNOSTI
 16. Od menadzmenta znanja do cko-a
 17. Platne kartice
 18. POJAM I KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKE TRGOVINE
 19. PRIKAZ POSLOVANJA CENTRA ZA BONITET
 20. ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE
 21.     DEFINISAWE ELEKTRONSKOG POSLOVAWA
 22.     e-Learning
 23.     Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
 24.     SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE
 25.     Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini
 26.     Uloga i značaj elektronske trgovine u
   internacionalnim trgovinskim operacijama
 27.     Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na
   promenu nacina poslovanja
 28.     Uticaj savremenih informacionih tehnologija na
   menadžment internacionalne trgovine
 29.     Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine

ETIKA
  1. Eticke norme i pravila prof. ponasanja
  2. Diplomski iz Etike-Etičke dileme u “cyberspace”-u
  3. moral kao drustvena pojava x2
  4. POJMOVNO ODREDJENJE ETIKE
  5. poreklo i osnov morala
  6. Ideja demokratije i antidemokratska licnost
  7. kultura
  8. Licnost i radni moral
  9. Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina
  10. Motivacija
  11. Menadžerska etika
  12. Motivacija za rad i radni moral
  13. Pojam licnosti i morala
  14. Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke
  15. POJMOVI ETIKE I MORALA
  16. Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu
  17. Podela poslovne kulture
  18. POREKLO I OSNOV MORALA
  19. POSLOVNA ETIKA
  20. POSLOVNA ETIKA-OPŠTI PRISTUP
  21. SOCIOLOSKI POJAM MORALA X3
  22. Uticaj ekonomskih procesa na moral
  23. Uticaj svojine na moral
  24. ПОЈАМ МОРАЛА

FILOZOFSKI FAKULTET
  1. romantizam
  2. Mogucnost primene nastavnih listica
  3. Odrastao covek u procesu ucenja
  4. Prikaz knjige Antona Semjonovica
  5. skolske pedagogije
  6. Teorije vaspitanja
  7. Konbinovanje razreda

FINANSIJE
  1. BUDŽET
  2. DIPLOMSKI -lokalna samouprava Blace
  3. GLOBALIZACIJA
  4. Kamatna politika banaka
  5. POJAM FINANSIJSKIH TRZISTA
  6. pojam i f-ja centralne banke
  7. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
  8. Strategija portfolija obveznica
  9. strategije za uspesno poslovanje banaka

GEOGRAFIJA
 1. jezera
 2. obale
  3. marketing turisticke agencije

HOTELIJERSTVO
 1. Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima
 2. hotel jezero
 3. Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela Jezera
 4. TUTP ”Kopaonik” AD Blace

INFORMACIONI SISTEMI
  1. Informacioni sistem u Elektrosumadiji
  2. Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji Guess-a
  3. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA
   BANKE
  4. UGOVOR SA KUPCIMA
  INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU
   1. Elektonski platni promet X2
   2. On line placanje
   3. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA
     BANKE
   4. sigurnost i tajnost podataka

INFORMATIKA
  1. Alkatel 1000 E 10
  2. dijagram aktivnosti
  3. dijagram sekvenci
  4. diplomski mrezni sloj
  5. diplomski-Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a
  6. Karakteristike sistema datoteka
  7. Fontovi
  8. Grafikoni i stampanje dokumenata u Excel-u
  9. internet
  10. Izrada nastavka na optickom kablu
  11. kompjuterska grafika
  12. Linux X2
  13. organizacija memorije
  14. POKRETNI ZAREZ
  15. Pristup internetu preko satelita
  16. Programiranje – Pascal
  17. Rad na internetu
  18. virusi X10
  19. bezicne mreze
  20. EDUKACIONO OKRUŽENJE ZASNOVANO NA WEB-U
21. Elektronska posta
22. Elektronsko poslovanje
23. formule i funkcije u excelu
24. Funkcionisanje Ethernet
25. hardver
26. Instaliranje Windowsa
27. internet1
28. INTERNET MARKETING
29. Internet Servisi X2
30. Jezgra O.S.-a
31. KLASE I PAKETI
32. Karakteristike WWW
33. Konfiguracija modema
34. Kriptografija
35. Maticna ploca X3
36. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU
37. MIKROPROCESOR
38. MREZNA KARTICA
39. memorija
40. OSI modeli
41. Оперативни систем рачунара
42. Opisivanje sistema
43. PPTP na TCP IP mrezama
44. Princip digitalizacije signala
45. Projektovanje I.S.
46. racunarske mreze X 4
47. Racunarske mreze i mrezni servisi
48. Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje
49. razvoj mikriprocesora
50. Razvoj web aplikacija pomoću OpenSource rešenja
51. Rutiranje IP paketa
52. semanticke_mreze
53. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
54. Sloj prezentacije
55. SLOJ SESIJE I SLOJ PREZENTACIJE
56. SLOJ VEZE PODATAKA
57. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
58. TRANSPORTNI SLOJ
59. topollogija mreze X 3
60. UML
61. UML - ponasanje objekta
62. Unicode
63. VIDEO KARTICE X2
64. WATERMARK
65. windowsXP X2
66. Zaatita web aplikacija na Apache web serveru
  67. zvucne kartice X2
  68. РАЗВОЈ И ПРИНЦИП РАДА ГРАФИЧКИХ КАРТИЦА
  69. Simbolicki jezik programiranja

INTERNET BANKARSTVO
  1. DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ
  2. MOBILNO BANKARSTVO
  3. Ликвидност банке

INTERNET EKONOMIJA
  1. OracleCorporation E-business e-valuator

ISTORIJA
  1. Fasizam X2
  2. sparta
  3. rene magrit

KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE
 1. alkoho pica
 2. Ambalaza
 3. Belančevine
 4. energetika
 5. nafta
 6. sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
 7. VITAMINI
 8. ZITARICE
 9. zlato

KONTROLA I REVIZIJA
 1. Pojam i nacela kontrole


KULTURA PONASANJA
 1. civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture
 2. Masovna kultura i masovna komunikacija
 3. pojam i pojava kulture X2
 4. Stavovi prema radu i motivaciji
 5. EVROPSKA KULTURA
 6. evropska kultura
 7. masovna kultura
 8. oblici i vrste kulture
 9. Podela poslovne kulture
 10. POJAM SOCIJALIZACIJE
 11. saradnja vaspitaca, roditelja
 12. ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ У УЧЕЊУ
 13. Institicionalizacija kulture
  14. Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu

KUVARSTVO
 1. podvarak
 2. ruska salata
 3. Dorucak
 4. Хладна предјела

MARKETING
 1. Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje
 2. selekcija i izbor inostranih trzista
 3. Uloga internet marketinga
 4. ВРСТЕ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈЕ
 5. cena kao insrument marketing miksa
 6. ULOGA INTERNET METKETINGA SVETSKE TRGOVINE
 7. ULOGA INTERNET MARKETINGA U RASTU SVETSKE TRGOVINE
 8. Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks
 9. Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123
 10. vrste internet kupovine X2
 11. INTERNET MARKETING X3
 12. IstrazivanjeTrzista
 13. Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača
 14. marketing komuniciranje
 15. marketing mix
 16. marketinski informacioni sistem
 17. nereo_topics for discussion
 18. OSNOVA MEDUNARODNOG MARKETINGA
 19. planiranje marketinga
 20. МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ
 21. ТРАНСФЕРНЕ И ПРОФИТНЕ ЦЕНЕ

MATEMATIKA
 1. primenjena analiza

MEDICINA
 1. POPRECNI I KOSI POLOZAJ PLODA
 2. ACIDOBAZNI DISBALANS
 3. ULOGA TABLETA U TERAPIJI

MEDJUNARODNA SPEDICIJA
  1. Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)
  2. Međunarodna špedicija

MEDJUNARODNI BIZNIS
 1. Faktori razvoja spoljne trgovine
 2. Pojam i značaj spoljne trgovine X2
  3. Spoljnotrgovinski sistemi i politike X2

MEDJUNARODNI PLATNI PROMET
 1. Međunarodni platni promet sa savremenim međunarodnim karakteristikama
 2. Učešće mjenica u međunarodnom platnom prometu
 3. diplomski rad. medjunarodni platni promet menice
 4. medjunarodni platni promet

MENADZMENT
 1. diplomski-Planiranje kao osnova menadžmenta kvaliteta
 2. diplomski-Личност менаџера и индивидуалне разлике у организационом
   понашању
 3. pojaam menadzmenta x5
 4. STRATEGIJSKI MENADZMENT X10
 5. Ljudski resursi u Srbiji kao bitan element privrede x13
 6. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije X6
 7. Uloga I znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca
 8. upravljanje ljudskim resursima
 9. Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije X5
 10. Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7
 11. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u Srbiji
 12. Analiza okruzenja
 13. dimenzije organizacione strukture
 14. Menadžment informacionih sistema u praksi
 15. Menaždment-Odlucivanje
 16. MERENJE USPESNOSTI PREDUZECA
 17. MENADZMENT I STRANKE U SCG
 18. organizacija elemenata org.strukture
 19. organizaciona dinamika
 20. organizaciona kultura
 21. Organizaciona struktura X2
 22. osnovi organizacije
 23. Planiranje preduzeca
 24. Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
 25. pROCES ORGANIZOVANJA U ORGANIZACIJAMA SCG X3
 26. Ljudski resursi u Srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje
 27. Struktura Organizacije
 28. teorije organizacije
 29. UVOD MRNADZMENT I STRANKE U SCG
 30. Vizija, misija, ciljevi, strategija
 31. Vrste organizacija
 32. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SCG

MENADZMENT PROIZVODNJE
 1. Mala i srednja preduzeca X8
 2. Principi menadžmenta proizvodnje
  3. PROCES ORGANIZOVANJA
  4. PROCES SISTEM
  5. straategije MISP
  6. ULOGA I ZNACAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA
  7. MENADZMENT PROIZVODNJE – MODERAN KONCEPT UPRAVLJANJA
  8. MODELI MENADŽMENTA PROIZVODNJE
  9. Preteča modernog menadžmenta
  10. Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina
  11. Povezivanje malih i srednjih preduzeca
  12. Životni ciklus preduzeća
  13. SВОЈИНСКА И УПРАВЉАЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ
    ПРЕДУЗЕЋА

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
 1. ISTORIJSKI RAZVOJ NOVCA

MULTIMEDIJA
 1. Muzikalnost i prijemni ispit
 2. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA
   BANKE
 3. Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa

NAPLATA JAVNIH PRIHODA
 1. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda
 2. Пoјам и природа јавних прихода
 3. Javni prihod
 4. organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda

NEURONSKE MREZE
 1. Neuronske mreze X4
 2. Neuro fazi kontroleri
 3. Doba znanja

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE
 1. Softverski inzenjering
 2. Objektna metodologija
 3. principi OOP
 4. Objektno modelovanje


OPERATIVNI SISTEMI
 1. OS-memorija i io
 2. OS-real-time kernel-
 3. POSIX
 4. Sta je VMWARE
OSIGURANJE
  1. neto premija
  2. osiguranje zivota
  3. Osiguranje života u srbiji
  4. Osiguravajuće kompanije
  5. Osnove penzijskog osiguranja
  6. Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja
  7. Pojam i značaj reosiguranja
  8. Pulovi za osiguranje i reosiguranje
  9. RIZIK
  10. Trižište osiguranja imovine u Srbiji
  11. bruto premija X3

OSNOVI PRAVA
 1. Testament
 2. nasledjivanje
 3. nasledstvo
 4. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  PARALELNO INZENJERSTVO
   1. Definisanje modela
   2. Doba znanja
   3. UML - Ponasanje objekata
   4. Интеракција објеката

PORESKI SISTEM I POLITIKA
 1. slobodne zone
 2. Сива економија и избегавање плаћања пореза у свету и код нас

CARINE
 1. carinski delikti
 2. carinski postupak
 3. carinjenjee robe
 4. diplomski-poreski podsticaj
 5. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA X2
 6. pdv
 7. POSTANSKI SAOBRACAJ
 8. Carinski delikti X2
 9. CARINSKI SISTEM U REPUBLICI SRBIJI
 10. Carinjenje robe X6
 11. drumski saobracaj
 12. -Pregled carinskog poslovanja X4
 13. obracunavanje i naplata carine
 14. Pojam carinske tarife
 15. Pojam i vrste carina
 16. poreska uprava
  17. Porezi i uprava
  18. carinski upravni postupak
  19. Spoljnotrgovinsko poslovanje
  20. takse
  21. vrste carina
  22. Carinski dug
  23. MEDJUNARODNA CARINSKA SARADNJA NA SUZBIJANJU
    KRIJUMČARENJA
  24. Organizacije i uprava carina
  25. Pojam carinske tarife
  26. UTICAJ CARINSKIH STOPA NA DOMAĆU PROIZVODNJU
  27. Закон о пореском поступку у пореској администрацији


PRIVREDNO PRAVO – odnosno Pravo samo stoji
  1. kupoprodajni ugovor X2
  2. Subjekti stvarnog prava
  3. becka_konvencija
  4. poslovna administracija i protokol
  5. Dionicko drustvo kompanijsko pravo
  6. POJAM I PREDMET MEDJUNARODNOG POSLOVNOG (PRIVREDNOG)
    PRAVA
  7. POJAM OBLIGACIONOG PRAVA
  8. POJMOVI DRŽAVE I PRAVA
  9. Poslovno pravo prema knjizi
  10. PovezanaDrustva
  11. Privredno pravo
  12. Stvarna prava
  13. Subjekti prava
  14. Subjekti stvarnog prava
  15. Trgovacko pravo
  16. Ugovor o gradjenju
  17. Ugovori
  18. Ugovori u poslovnom pravu
  19. UgovorOZastupanju
  20. UvoduPravo
  21. vazdusni prevoz
  22. zalbe-upravno pravo


PROIZVODNJA
 1. Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta

PROJEKTOVANJE IS
 1. case alati
 2. DIJAGRAM STANJA
  3. PROJEKTIRANJE INFORMACIONIH SISTEMA X3PSIHOLOGIJA
  1. Detinjstvo
  2. Motivacija
  3. pamcenje i zaboravljanje
  4. pojam i vrste ucenja
  5. prava i potrebe deteta
  6. PSIHOLOGIJA I MENADZMENT
  7. testovi znanja
  8. dirken
  9. emocije X3
  10. Inteligencija
  11. licnost
  12. Pamcenje i zaboravljanje
  13. pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti
  14. Pojam i vrste testova
  15. Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja
  16. porodicna struktura drustva
  17. snovi
  18. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u
    srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi
  19. Tela su nekako uvek sa nama
  20. znacaj emocija za mentalno zdravlje
  21. Ucenje

RACUNOVODSTVO
 1. pojam računovodstva

REINZINJERING
  1. Bpr
  2. fabrika delises
  3. Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu Vegafruit
  4. reinzinjering

SAOBRACAJNA
 1. Транспортни системи у функцији логистичких транспортних услуга у
   робном саобраћају
 2. Strategijski menadžment u proizvodnji i saobraćaju
 3. ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj
 4. Управљање,развој и савремени концепти управљања у јавном сектору
 5. Uvažavanje potrebe potrošača
SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
 1. SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJESOCIOLOGIJA
 1. Историјски развој породице као друштвене институције
 2. Brak i porodica
 3. Drustveno ekonomska kriza i alkohol
 4. istorijski razvoj religije X8
 5. narkomanija X7
 6. Porodica i njene osnovne funkcjie
 7. ALKOHOLIZAM
 8. Religija X5
 9. sociologija morala
 10. Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala
 11. bozicni obicaji
 12. Covecanstvo
 13. Droga u školskoj klupi
 14. Drustvene grupe
 15. drustveni polozaj vanbracne zajednice
 16. istorija i druge drustvene nauke
 17. ISTORIJSKI RAZVOJ RELIGIJE
 18. jevrejstvo
 19. KMETOVI
 20. licnost i drustvo
 21. Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije
 22. Odnos Sociologije i drugih drustvenih nauka
 23. Omladina kao društvena zagonetka
 24. Pojam i podela drustvenih pojava
 25. Pojam i vrste drustvenih grupa X5
 26. POJAM I VRSTE NAUCNIH ZAKONA
 27. pojam porodice
 28. POJAM, PREDMET I ZADACI SOCIOLOGIJE
 29. pojam i podela nauke
 30. Pojam klase i elite
 31. Politicke partije
 32. PORODICA I NJENE FUNKCIJE x7
 33. Prevencija alkoholizma u porodici
 34. sekte X3
 35. SOCIOLOGIJA I DRUGE DRUSTVENE NAUKE
 36. UTICAJI ŽIVOTNE I RADNE SREDINE NA ZDRAVLJE
 37. МЕТОДОЛОГИЈА
 38. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u
   srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi
SPEDICIJA
  1. POJAM SPEDICIJE

SPOLJNO TRGOVINSKO I CARINSKO POZNAVANJE ROBOM
  1. distributer

SREDNJA SKOLA
 1. Analiza masti i ulja
 2. transoformatori
  3  .Barijum(Ba)
  4  НАМИРНИЦЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА
  5  cokolada
  6  korespodencija
  7  Muzikalnost i prijemni ispit

STATISTIKA
 1. deskriptivne mere
 2. KVANTITATIVNE METODE
  3.POJAM, PREDMET I ZNAČAJ STATISTIKE PREDUZEĆA
 4. STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA SCG
 5.trendovi
 6. Pojam zivotnog standarda

TURIZAM
 1. diplomski rad- Poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora
   putovanja
 2. Biseri (hoteli) nacionalnog parka “Kopaonik”
 3. kopaonik X2
  4.Структура и организација рада у туристичкој агенцији Lasen-Tours у Врању

UPRAVLJANJE KVALITETOM
  1. DIPLOMSKI-UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI kroz
    upravljanje materijalom
  2. Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
 1. menadzment ljudskih resursa
 2.TEHNOLOGIJA I LJUDSKI RESURSI
  3. OSOBINE LIDERA U POGLEDU KVALITETA RADA

UPRAVLJANJE PREDUZETNISTVOM
     1.Утицај маркетинг стратегије,финансирања инфoрмисаности на
                  предузетништво
 2. biznis plan
 3. Modeli finansiranja
 4. Osnovne karakteristike preduzetništva
 5. Osnovni elementi preduzetnickog procesa
 6. Osnovni oblici organizovanja preduzeca u SCG
 7. Programiranje materijalnih resursa
 8. Informacioni sistem
 9. Preduzetništvo i inovativnost
 10. Proces organizovanja
 11. Finansijsko trziste
 12. Teorija firme
 13. Forme vlasnistva
 14. Preduzetnik i preduzetnicki proces
 15. Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi
 16. Preduzetnistvo i finansijsko trziste
 17.ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
  1. ''Одлучивање у производњи у свим нивоима менаџмента
  2. Planiranje i stratesko planiranje
  3. STRATEGIJA PRIMENE ICT U ZDRAVSTVU


UPRAVLJANJE PROMENAMA
  1. korporativna kultura
  2. Organizacija koja uci
  3. ORGANIZCIJA KOJA UCI KAO OSNOVA BUDUCEG RAZVOJA
  4. Ovlascenje
  5. promene
  6. reinzenjer - Prelazak sa industrijskog na informaticki
  7. REINZINJERING
  8. TRANSOFRMACIJA,PROMENE I BUDUCNOST
  9. Ljudska strana reinzenjeringa
  10. Vodjenje promena i uticaj na transformaciju
  11. Ovlašćenje zaposlenih za široku akciju

UPRAVLJANJE RAZVOJEM
 1. Tehnolski razvoj
 2. Kapital kao faktor razvoja
 3. TEORIJE PRIVREDNOG RAZVOJA

UPRAVLJANJE ZNANJEM
 1. Procena i merenje intelektualnog kapitala
 2. Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine
 3.МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА
 4. Upravljanje intelektualnim kapitalom
 5. UPRAVLJANJE ZNANJEM
  6.Vrste pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
  7. timsko ucenje
  8. Upravljanje znanjem u obazovanju
  9. UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZDRAVSTVENIM ustanovama
  10. Системи менаџмента знања у пракси

UPRAVNO PRAVO
 1. Kontrola uprave
 2. nacela upravnog postupka
 3. Upravni akti
 4. Izvori upravnog prava
 5. IZVRSNI POSTUPAK
 6. Stvarna prava
 7. Subjekti prava
 8. Subjekti stvarnog pravaUTVRDJIVANJE I NAPLATA JAVNIH PRIHODA
 1. takse

VESTACKA INTELIGENCIJA
 1. Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara
 2. LOGICHKI AGENTI
 3. Donosenje jednostavnih odluka
 4. Planiranje
 5. Pojacano ucenje
 6. Reprezentacija znanja
 7. Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci
 8. Učenje na osnovu opervacija
 9.Znanje u ucenju


DIPLOMSKI RADOVI
  1. Mogući pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
  2. Bežične računarske mreže
  3. IP rutiranje
  4. Pojam i uloga menadžmenta ljudskih resursa u privrednom rastu države
  5. Vođenje i vođa u političkim organizacijama Srbije
  6. Obuka i razvoj karijere zaposlenih
  7. pojam menadzmenta
  8. Realizacije strategije projektnim pristupom
  9. Slojeviti referentni modeli
  10. -SNMP – Protokol za upravljanje računarsom mrežom
  11. Specifičnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru opštine ‘Blace’
  12. strateski menadzment
  13. УТИЦАЈ СТРАНОГ КАПИТАЛА НА ТРАНЗИЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ У
    СРБИЈИ
  14. Magistarski rad Управljаnjе развојем
  15. -Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SiCG
  16. Ladp
  17. Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala
  18. Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodњu
  19. УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ
  20. diplomski-Царински преференцијали,царински контигенти и царински дуг
    као део царинског система и политике Републике Србије


MATURSKI RADOVI
 1. AKUMULATORI I POPRAVKA
 2. BERBA GRO
 3. Crnogorsko Primorje
 4. geografije
 5. HIDRAULIČNA INSTALACIJA
 6. mesovita i duga rezidba
 7. PASTERISANO I MARINIRANO POVRCE
 8. R o j a t s k a k o r d u n i c a
 9. Siolvoz kordunica - meSovita i duga rezidba
P1 : novo
1. Menandzment- upravljanje događajima-11
2. Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije-21
3. devizni_kurs-14
4. Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski
5. Ljudska i gradjanska prava-17
6. BIOMEHANICKA ANALIZA I OSNOVI OBUKE U ALPSKOM SKIJANJU-19
7. ULAZNI UREĐAJI RACUNARA-18
8. ekonomija-Zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta-10
9. tehnologija rukovanja teretom-19
10. stratesko planiranje zdravstvenih usluga
11. Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19
12. Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16
13. Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17
14. KINA-Maturski-geografija-17
15. Ričard II I seljački ustanak-istorija-12
16. PRIMJENA EKSPERTNOG SUSTAVA PRI ODREĐIVANJU KLASE
  PRIORITETA RADNOG NALOGA U POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI-
  20
17. Polinomi-maturski-matematika-16
18. Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19
19. Sudbina_knjige_u_vremenu_digitalizacije-diplomski
20. Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16
21. EVROPSKA UNIJA-Geografija
22. globalizacija sem
23. Srednjovjekovna Bosna-istorija-13
24. geneticki inzenjering-biologija-16
25. Metode ispitivanja u sociologiji-15
26. Logaritamska funkcija matematika-22
27. Inflacija i Deflacija-diplomski- Ekonomije
28. ElektronskoPoslovanje5
29. ElektronskoPoslovanje4
30. ElektronskoPoslovanje8
31. ElektronskoPoslovanje7
32. postindustrijsko drustvo-15
33. Usluzno drustvo-10
34. Virtuelna Trzista-ekonokija-11
35. Akcenat i ton glasa-poslovne komunikacije-25
36. Programiranje u Matlabu-diplomski
37. Teorija evolucije-biologija-10
38. Genetski algoritni-Meko Racunarstvo-22
39. Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16
40. Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16
41. Investicioni fondovi-8
42. Evropska Centralna Banka-ekonomija-11
43. analiza preduzeca-34
44. Organizacija prevencije industrijskih akcidenata-12
45. 1Ugovor o nabavi i narudzba
46. jevrejstvo sociologija-12
47. Finansijsko planiranje-23
48. Izrada web sajta-maturski-informatika-22
49. Psihologija ponasanja potrosaca-8
50. Tehnicka_organizacija_osiguranja-osnove finansija-22
51. Direktne strane investicije-10
52. dugorocno kreditiranje-26
53. Marketing U Sportu-17
54. Lasersko secenje-19
55. Predlog promena u preduzecu Gavric Co-17
56. SAMOSTALNA IZRADA BIZNIS PLANA-17
57. Menadžment specijalizovanih hotela-menandzment-23
58. Transport kvarljive robe-13
59. ZNAČAJ ANALITIČKE PSIHOLOGIJE-13
60. Kombinovano osiguranje motornih vozila-23
61. razvoj racunara-diplomski-informatika
62. poslovanje-15
63. Čišćenje sistema-maturski-informatika-19
64. Internet Markteting-13
65. Obveznice-finansijski menandzment-32
66. Domasna rabota
67. Demokratsko uređenje u Atini-maturski-istorija-23
68. Menadzment sportskog kluba Crvena Zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-
  11
69. SINTEZA I OBRADA PROTEINA-biologija-28
70. MenadzmentUSportu-34
71. Predpristupni fondovi EU novim clanicama-13
72. korupcija-12
73. Internet marketing plan- Rakija-17
74. Graficka_kartica-informatika-maturski-22
75. Istorijat i motivi nastanka korporacije-12
76. Porez-diplomski-52
77. Sistemi podrske odlucivanja-22
78. Elektronsko bankarstvo
79. Marksova misao-osnovi ekonomije-16
80. Sparta-12
81. Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja2-18
82. Novac i bankarstvo-80
83. Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14
84. Lan mreže-12
85. Akcionarsko drustvo i privatizacija-11
86. Kyokushinkai karate-diplomski
87. Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13
   88. Krvne celije-biologija-26
   89. Higijena i ekologija-18
   90. Banke i bankarski krediti-16
   91. CADCAM sustavi - Senzori Temperature
   92. Ugovor o prodaji-15
   93. SOCILOŠKE TEORIJE PRAVA-sociologija prava-16
   94. Crne rupe-maturski-32
   95. Binarno prevodjenje-8
   96. Javni Sektor-diplomski rad
   97. Photoshop-maturski-21
   98. Plan sajta-25
   99. Internet marketing program-33
   100.Internet marketing plan turisticke agencije-17
   101.Tehnicka_organizacija_osiguranja-22
   102Organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41
   103organizacija preduzeća-33
   104Analiz programa proizvodnje u 3. Oktobru-Novo Milosevo-26
   105.Devizno trziste-5
   106.Elektrotehnika-31
   107.Tjelesne tečnosti krv i limfa-maturski-24
   108.Prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16
   109.Uvod u upravljacko racunovodstvo-19
   110.Nasledne bolesti-maturski-19
   111.Hartije od vrednosti-21
   112.Zvuk_Na_Racunaru-16
   113.Izabrana poglavlja iz Fizike - Boyle-Mariotteov zakon - Vlado Petrović-20
   114.Modemi-informatika-22
   115.Informacioni sistem odeljenja bolnice “uho grlo nos”-diplomski-55


----------------------------------
P2

   1. Međunarodno kretanje kapitala i Međunarodne finansijske organizacije
   2. Inflacione strategije
   3. Tranzistori sa efektom polja
   4. Sigurnost kompjuterskih sistema
   5. Hidraulicni sistem traktora MTZ 80
   6. STUDIJA SLUČAJA „CRVENKA“
   7. prokleta avlija seminarski
   8. PRAKTICNA PRIMENA BANK. POSLOVANJA
   9. Drstveni aspekti terorizma.doc seminarski rad
   10. Razvoj savremenog bankarstva
   11. Centralna banka Italija
   12. Selo kao turisticki motiv
13. tržište tankerkog brodskog prostora
14. Oktobarska revolucija-Rusija
15. Punjač AA baterija
16. VoIP (Voice over Internet Protocol)
17. Marketing komuniciranja -Interne komunikacije kako deo odnosa sa javnoscu
18. REVIZIJA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
19. Seminarski Osnove finansija
20. POJMOVNO ODREĐIVANJE IZAZOVA, RIZIKA I PRETNJI U PROCESU
  PREOBLIKOVANJA ZAMISLI I SISTEMA MEĐUNARODNE
  BEZBEDNOSTI
21. OBAVEŠTAJNO – BEZBEDONOSNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE
22. Lice i nalicje Globalizacije -Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
23. Ničeova kritika hrišćanstva
24. Poljoprivredna škola-Špargle sa sosom vinegret
25. UML
26. Bilansi
27. seminarski gotov bilans
28. FINANSIJSKA_TRŽIŠTA-seminarski_rad
29. PRIJENOSNI SUSTAVI I KANALI
30. UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA ZAPOSLENOST ZAPOŠLJAVANJE
31. OD KREATIVNOSTI DO PORODIČNOG BIZNISA
32. virusi
33. Savremeni komunikacijski sistemi1
34. ulaz-izlaz-assembler
35. Poslovanje ugostiteljskih i turističkih organizacija
36. Kompjuterski kriminal
37. Biogeografija
38. ugljenik
39. Diplomski rad-funkcija pricanja u metodici razvoja govora
40. Diplomski rad-Metodički pristup obradi basne u radu sa predškolskom decom
41. Hamurabijev zakonik
42. STRES I PREVENCIJA STRESA
43. POSLEDICE MODERNOSTI - Enntoni Gidens
44. Seminarski - Raspon menadžmenta
45. Тeorija troskova i teorija ponude
46. seminarski operativni menadzment
47. Biznis plan Bambi
48. kablovski internet
49. MENADŽMENT_DOGADJAJA_DTD
50. Opadanje americke moci
51. DREVNI EGIPAT,MIT I ISTORIJA
52. diplomski-koncept regionalne drzave u Spaniji
53. Pretpristupni fondovi EU
54. seminarski iz sociologije-N A C I J A
55. Solowljev model i presječni pregled država sa njihovim razlikama u primanjima
56. trgovina dionicama
57. osnove interneta
58. internet servisi
59. Internet2
60. Elektronsko poslovanje II
61. VERBALNA KOMUNIKACIJA
62. LIDERSTVO
63. Poremećaji identiteta u adolescenciji
64. Proizvodne mogućnosti zemlje
65. Celijske organele
66. SRPSKA VOJSKA NA SOLUNSKOM FRONTU
67. vista
68. industrijska revolucija
69. INFORMACIONI_SISTEMI
70. Ekspertni_Sistemi_(1)
71. vrednosni papiri
72. B2C (business-to-consumer) model poslovanja
73. znacaj neformalne komunikacije-sem
74. STRUKTURA SVJETSKE INDUSTRIJE I PODJELA
75. Hard disk
76. Izrada web stranice
77. baze podataka-ROBNO POSLOVANJE
78. Primitivna kultura Frejzerovo tumacenje magije
79. islam
80. Analogni i digitalni signali-DIPLOMSKI RAD
81. Internet
82. e-trgovina
83. Analiza četri faze modela procesa revizije
84. podizanje tehnicko tehnoloskog nivoa u atb severu
85. Naftni derivati
86. TEROTEHNOLOGIJA
87. odnosi s javnoscu
88. Prirodni i vestacki izvori zagadjenja
89. ALKOHOLIZAM KAO PROBLEM PORODICE I DRUSTVA
90. LIBERALIZAM I GLOBALIZACIJA1
91. Osnovne ideje i problemi liberalizma
92. Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama
93. Maturalni rad Azijski tigrovi
94. Diferencijalne jednacine-diplomski rad
95. Seminarski iz anatomije-TRAUMATSKE POVREDE STOPALA
96. Tolerancije frekvencija
97. Komparativna analiza raznih postupaka ometanja sistema prenosa sa
  frekvencijskim skakanjem
98. Tolerancije frekvencija
99. LOGISTIKA U OSIGURANJU
100.    Finansijska trzista Centralna banka
101.    Bankarski menadzment
102.  Otkrivanje i rad sa darovitim ucenima u razrednoj nastavi likovne kulture
103.  seminarski iz medjunarodne ekonomije
104.  historiski razvoj menadžmenta
105.  ishrana starih ljudi
106.  Buducnost mikroprocesora i racunara
107.  Ljudski Resursi
108.  Procedure osnivanja firme-diplomski
109.  tacka pokrica
110.  SOC. STRATEGIJA BLAGOSTANJA - EKO. SOC. PENZijsko. I
  ZDRAVstveno. OSIGURanje
111.  Krivicno pravna zastita dece i maloletnika
112.  Akcionarsko društvo
113.  Korištenje IT u sticanju konkurentskih prednosti II
114.  Metodi i modeli kontrole u organizaciji
115.  Investicije
116.  etika i moral
117.  seminarski rad - Menadzment informacioni sistemi
118.  Operativni menadzment -Ekosistem i ekomenadzment
119.  Upravljanje kvalitetom
120.  STRATEGIJSKI MENADZMENT
121.  Prirodna bogatstva Vrnjacke banje
122.  SAVREMENI PRIVREDNI SISTEM
123.  MARKETING USLUGA
124.  Maturski-geografski prikaz egipta
125.  Istorijski razvoj skijanja
126.  TRŽIŠNE STRUKTURE
127.  SEMINARSKI RAD-PODUZETNIČKE STRATEGIJE I TAKTIKE
128.  Medjunarodno pravo-Diplomatski zastupnici
129.  INTERNET MARKETING
130.  Poslovni kodeks
131.  Internet3
132.  Seminarski radi iz Marketing - Strategije marketinga i segmentacija trzista
133.  Seminarski rad iz organizacije - Sektor operativne pripreme
134.  Seminarski - RAD SA CIRKULARNOM POSTOM
135.  MATRICE
136.  Bankarski poslovi
137.  KONVERTIBILNOST VALUTA
138.  mikroracunari
139.  UTICAJ NOVCA NA PROIZVODNJU I CIJENE
140.  PENZIONI FONDOVI I OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE
141.  Henry Morgan - the King of Buccaneers
142.  Vodonik
143.  seminarski rad NACIONALNI PARK FRUSKA GORA – turizam
144.  Seminarski,Tranzicija i privatizacija u Srbiji
145.  Upravljanje proizvodnjom
146.  Solunska ofanziva
147.  Pojam akcije
148.  banke
149.  KREDITI MMF I SVETSKE BANKE
150.  Radno pravo
151.  Krvne grupe - sredjeno
152.  Informacije za marketing odluke
153.  Istorija i razvoj interneta
154.  SIGURNOST U DRUMSKOM SAOBRACAJU
155.  MONARHIJA
156.  PowerPoint prezentacija fudbalskog kluba Partizan
157.  Nadezda Petrovic
158.  Tržište kapitala i berze
159.  Despot Stefan Lazarevic
160.  Velike trgovinske berze u svetu
161.  VITAMIN C- HEMIJSKA I MIKROBILOŠKA
162.  Eurocontrol (evrokontrola) – Izvestavanje
163.  Mrezni Protokoli za Multimedijalne Usluge
164.  PRIMENA 3G SISTEMA
165.  STVARANJE POLITIČKOG BRENDA MULTIMEDIJALNIM
  KOMUNICIRANJEM
166.  seminarski rad iz preduzetnistva
167.  CISC & RISC arhitekture
168.  Kompjuterski virusi
169.  Novac
170.  Ekonomski zakoni
171.  porodica i brak
172.  STRES U PROCESU RADA
173.  Informacioni sistemi i baze podataka - Access primjena i primjer
174.  poslovna etika
175.  ORGANIZACIJA PROIZVODNJE
176.  usb1
177.  usb2
178.  Timski rad 1
179.  TimskiRad
180.  trziste kapitala
181.  3Givan
182.  Izvori kapitala u preduzeću
183.  Menadžer inovator
184.  poslovanje hotel „Merkur“ v.banja
185.  automatizacija procesa
186.  proračun stabilnosti regulacijskog kola
187.  Krivicno delo i osnovi koji iskljucuju od krivicnog dela
188.  Dokumenta koja prate robu
189.  seminarski rad marketing
190.  Sociologija-Kultura-nastanak i razvoj
191.  UREĐIVANJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
192.  Eutanazija
193.  usb
194.  MATURSKI RAD IZ RACUNARSKIH MREZA
195.  marketing mix
196.  Misljenje
197.  Misljenje
198.  Metode tehnoloskog predvidjanja
199.  budizam
200.  Cena kao instrument marketing MIXa
201.  Firenze
202.  hartije od vrednosti i..
203.  Akcionarsko drustvo
204.  Ethernet
205.  IPTV
206.  Revizija
207.  definisanje monopola
208.  ABS BANKA
209.  Estetika-POPART
210.  Coca Cola &
211.  strateg plan i pol sred za rad
212.  Assembler
213.  ARHITEKTURA RAČUNARA
214.  Racunovodstvo
215.  SEMINARSKI RAD ugovor o građenju
216.  SEM-BK-Bankarski poslovi
217.  Kulturna blaga Belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture
218.  Seminarski, Niče
219.  WEB DIZAJN
220.  pojam hov
221.  seminarski_iz_etike
222.  Menadzment LjudskihResursa U Uslovima Globalizacije
223.  Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu-DIPLOMSKI
224.  Planiranje Ljudskih Resursa U Sportu
225.  Selekcija Kadrova
226.  djuzepe verdi
227.  Analiza motivacione strukture zaposleni. - sem.rad
228.  Matica srpska - Istorijat, rad, organizacija
229.  Pomocni programi
230.  Finansijske institucije i tržišta
231.  Seminarski rad coca cola
232.  Poslovna etika
233.  Rizik
234.  Analiza finansijske situacije preduzeća
235.  Sociologijska motrišta hipi (hippie) generacije
236.  Cajevi u medicini-diplomski
237.  religija-10
238.  seminarski-lokalna samouprava
239.  ekonomika preduzeca
240.  Način adresiranja mikroprocesora INTEL 8086
241.  NEUROZE
242.  Osmansko carstvo
243.  berza i berzanski posrednici
244.  Proteini
245.  KomunikMreze
246.  Racunarskekomunikacije
247.  OSNIVANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA
248.  Matuski - Josip Broz Tito
249.  berzansko i bankarsko poslovanje
250.  Ulazno izlazne jedinice kod kompjutera
251.  metodologija ekonomske nauke
252.  Metod ekonomije
253.  Mehanizmi nasledjivanja
254.  Imunost, transplatacije kod ljudi
255.  Ekonomika
256.  SAp implementation project proposal
257.  Biznis plan za proizvodnju jaja
258.  Bitka kod Kurska
259.  Ugovor o trgovinskom zastupanju
260.  menadzment-diplomski-orijentacija prema potrosacima i klijentima
261.  monopol
262.  Neuroza
263.  MONOPOL
264.  umetnost fotografije I Reneke Dijkstra
265.  Etika
266.  Seminarski rad-ANALIZA TRAŽNJE
267.  Informacioni sistem preduzeca
268.  Seminarski rad iz organizacije
269.  Seminarski rad iz sociologije - Moc i vlast
270.  Vrste i efekti carine
271.  susenje mesa
272.  Savremene racunarske komunikacije
273.  PROSTITUCIJA4
274.  BEZICNE MREZE
275.  Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
276.  Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadzmenta
277.  skripta strategijski menadzment
278.  JAPANSKI MENADZMENT
279.  MEĐUNARODNA TRGOVINA
280.  BiznisPlanPreduzecaKamenDOO
281.  Biznis plan KERIC CO
282.  Seminarski - Analiza troskova u Metalfinisu Jagodina
283.  turisticke .agencija_i_sire_okruzenje
284.   kadar_u_prodaji
285.   Seminarski rad Medjunarodne poslovne finansije
286.   Devizna tržišta
287.   Komunikacije i odnosi sa javnošću
288.   VODE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
289.   principi menadzmenta
290.   seminarski rad -sociologija-religija
291.   država i organizacija vlasti
292.   GLOBALIZACIJA-SOCIOLOGIJA SEMINARSKI
293.   OBLICI DRUŠTVENE SVESTI- Socilogija
294.   TEORIJSKO FILOZOFSKE PRETPOSTAVKE POSLOVNE ETIKE-
  Poslovna etika
295.   Zenski likovi u deliva Borislava Stankovica
296.   stres
297.   agresivnost
298.   Geografski prikaz Tunisa
299.   Regulacija temperature prostora
300.   Aleksandar Veliki-diplomski
301.   međunarodni finansijski menadžment
302.   RAF Project Proposal-SAP Implementation Project Proposal
303.   Biznis plan PVC stolarija
304.   Optimizacija proizvodnog procesa
305.   Geopolitika
306.   evroatlantizam
307.   Diplomski rad-Bankarski krediti
308.   NOVA EKONOMIJA
309.   Ekonomija obnovljivih resursa
310.   ekonomija i jezik
311.   Novac i savremeni problemi novcanog opticaja
312.   Nasilje
313.   Seminarski-ekonomija (konkurencija)
314.   organizacija i vodenje marketinga2
315.   ŽIVOTNI VEK PROIZVODA
316.   Motivacija zaposlenih
317.   Novac
318.   Sistemska Strukturna Analiza – SSA
319.   Ekspertni sistemi
320.   organizacija i vodenje marketinga
321.   Diplomski_rad_odlucivanje_i_planiranje_u_menadzmentu
322.   AKCIONARSKO_DRUŠTVO
323.   JAVNI RASHODI
324.   Berzanski menadžment
325.   religija
326.   Makroekonomski identiteti
327.   Komparativna_analiza_tri_makroekonometrijska_modela
328.   holandija
329.  hemofarm – seminarski
330.  seminarski upravljanje kvalitetom
331.  ZDRAVSTVENI TURIZAM
332.  seminarski Berze
333.  Kreditni poslovi Seminarski
334.  Nezaposlenost u Vojvodini
335.  Aleksa Santic
336.  licna vlast
337.  Preduzetnistvo u Srbiji
338.  ROD I LJUDSKA SEKSUALNOST-iz sociologije
339.  Seminarski rad Industrijski transporti- KONVEJERI
340.  Proizvodnja Sweet bitter-a u DOO Simex
341.  ORGANIZACIJA PROIZVODNE FAZE U ¨ BIRA¨ BIHAĆ
342.  ORTAČKO DRUŠTVO
343.  Savremene teorije mđunarodne podele rada
344.  analiza_finansijskog_polozaja
345.  Medjuumrezavanje
346.  Lizing2
347.  Pojam narkomanije
348.  OPERATIVNI SISTEM LINUX
349.  Satelitski uredjaj telekomande saobracaja
350.  seminarski rad- PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA
351.  Istorija Starog Egipta
352.  Analiza_zakona_o_izmenama_I_dopunama_zakona_o_osiguranju
353.  Digitalana slika-bit, bajt, boja
354.  Poslovni plan
355.  Osnove_menadzmenta
356.  ELEKTRONIKA U ZGRADAMA Serveto Pecin
357.  Geometrijska analiza Rafaelove “Atinske Škole”
358.  DAN D-Iskrcavanje na Normandiju
359.  INFLACIJA
360.  trzizte kapitala
361.  KELTSKI,ORIJENTALNI I DRUGI MITOVI O GOSPODARU
  PRSTENOVA
362.  Seminarski rad digitalni sustavi
363.  Matrijarhat (MIT ILI ISTORIJSKA CINJENICA)
364.  sociologija ljubav
365.  Prvi svijetski rat. (uzrok,trajanje i posledice)
366.  fiskalna politika
367.  fiskalna ekonomija
368.  luxol ZR
369.  rezervacije putem interneta(seminarski)
370.  MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI-AUTOMATSKA
  OBRADA PODATAKA
371.  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
372.  e marketing
  373.     TEST MATICNE PLOCE ASUS A8N-SLI DELUXE
  374.     Upravno pravo
  375.     Filozofski-Ideoloska osnova Marksovog Ucenja
  376.     Odgovornost prevozioca u saobraćaju
  377.     Obelezja nacionalnih bankarskih sistema
  378.     INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE
  379.     Nuklearno naoruzanje
  380.     Ravnogorski cetnicki pokret
  381.     Propagandna nacela i tehnike
  382.     Seminarski rad ispitivanje cvrstoce
  383.     Berzanski_krahovi11
  384.     Geografski prikaz egipta
  385.     Privredna drustva
  386.     Ustavi Srbije posle Drugog svetskog rata
  387.     Ljudska i gradjanska prava
  388.     DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA
  389.     maturski mreze
  390.     Socioloski aspekti interneta i rada na internetu
  391.     maturski rad-NESTANAK JEZIKA U SVIJETU-sociologija
  392.     Preduzetništvo i inovativnost
  393.     Seminarski - Osnovi ekonomije
  394.     Otkirivanje i rad sa darovitim ucenicima
  395.     solunski front
  396.     Marketing
  397.     Agenda 21 –Globalni ekoloski problemi-diplomski rad
  398.     Preduzetnistvo
  399.     Osnovi Marketinga
  400.     Informaticke tehnologije
  401.     Ekonomika poslovanja
  402.     Upotreba WIZARD-a za izradu upita
  403.     Procesi i oblici abrazije
  404.     sap


-------------------------------------------------------------------
  P3

  1. finansijska_trzista-TRŽIŠTE OPCIJA
  2. MEDJUNARODNA TRGOVINA-UZROCI I POSLEDICE RASTA
  3. KORPORATIVNA PREDUZETNIČKA ORGANIZA- CIONA KULTURA I
    POSLOVNA      ETIKA
  4. ISPITIVANJE IZDUVNIH GASOVA PRILIKOM TEHNICKOG PREGLEDA
  5. Geografija naselja-Megalopolis Boston-Vašington
  6. GLOBALNA HARMONIZACIJA POLAGANJA RAČUNA
  7. upravljanje kvalitetom
  8. ORGANIZACIJA
9. NEPOTPUNA KONK,MONOPOL,OLIGOPOL...OE
10. konflikti u organizacijama
11. Dimenzije organizacione strukture
12. Deflacija i deflaciona politika
13. Finansijski menadžment turističkog preduzeća
14. kom. poznavanje robe ISHRANA
15. Diplomski-ULOGA KOMUNIKACIJE UNUTAR PROCESA ODLUČIVANJA
16. Geometrijski_problemi
17. inflacija seminarski rad
18. Prvi svetski rat
19. Uvod u građansko pravo-fizička lica
20. UVIDJAJ KOD SAOBRACAJNIH NEZGODA
21. Nastanak Evropske unije
22. Kriminalistički aspekt uviđaja
23. Vaznije_osobine_kruga
24. Trisekcija_ugla
25. Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou - uticaj podmladaka politickih
  partija na taj proces
26. Govornička vještina Cicerona
27. STUDIJA SLUČAJAJP PTT “SRBIJA”
28. Preduzetnistvo u sportu - Biznis Plan INTER GYM
29. REALIZACIJA REDOVNOG POSLA IZVOZA ROBE-Spoljnotrgovinsko
  poslovanje
30. menica2
31. STRATEGIJSKI MENADZMENT PREDUZEĆA I KVALITET PROIZVODA
32. Motivacija u organizacijama
33. Krispy Kreme- strategijski menadzment
34. JP Aerodrom “Nikola Tesla”
35. evidencija nabavke materijala
36. ETIKA U RADIO TELEVIZIJI VOJVODINA-Upravljanje ljudskim resursima-
37. Zadatak prevoza robe
38. Internet marketing
39. ZUpcanici i zupcasti parovi opsti pojmovi
40. LINEARNO PROGRAMIRANJE1
41. INFLACIJA
42. Sredstva poslovanja preduzeca
43. menica
44. Menjacki prenosnici
45. stambeni_krediti
46. Ekonomija agrarnog razvoja-SPECIFIČNOST POLJOPRIVREDE I NJENE
  PROIZVODNJE
47. uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih
  sredstava
48. Analiza osnovnih proizvodnih faktora
49. IP Telefonija
50. POJAM TRŽIŠTA I INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA
51. menadzment. malog biznisa2
52. VoIP tehnologija
53. evropske-integracije-kao-sansa
54. STRES U ORGANIZACIJI
55. zastita prava potrosaca
56. Elementi gimnastike u nastavi od 1 do 4 razreda
57. tajland
58. Sistemske operacije za stvaranje i unistenje procesa
59. ELEKTRONSKO BANKARSTVO
60. EKONOMIKE PREDUZEĆA-rentabilnost
61. potrebe i motivi potrosaca
62. Pojam moci
63. Boj na Kosovu
64. FINANSIJSKA REVIZIJA JAVNOG SEKTORA - OSNOVA ZA AKTIVNI
  POSLOVNI AMBIJENT
65. TRENDOVI NA GLOBALIZOVANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
66. DINKO ŠIMUNOVIĆ»DUGA«
67. USTAVNOST EVROPSKE UNIJE I AKTI INSTITUCIJA EVROPSKE UNIJE
68. HISTORIJSKI PRISTUP, VRIJEDNOST I ZNAČAJ RETORIKE
69. Cisco swicevi Catalyst Series 2950
70. UPRAVLJANJE ZALIHAMA1
71. PREDMET I RAZVOJ POLITICKE EKONOMIJE
72. ZNAČAJ DIREKTNOG MARKETINGA
73. Pedagogija-razvijanje samostalnosti na ranom uzrastu
74. RAČUNARSKE MREŽE
75. STRATEGIJSKO PLANIRANJE
76. Zakljucivanje i forma ugovora
77. Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment
78. osiguranje transporta
79. Međunarodna trgovina
80. Inzenjerska ekonomija - Industrijski kapital i profit
81. Osiguranje zivota sa primerom osiguranja zivota kod kompanije Dunav
  Osiguranje
82. Klasteri I Defragmentacija
83. POVEĆANJE POUZDANOSTI I BRZINE SISTEMA
84. operativni sistemi
85. CEFTA Central European Free Trade Agreement
86. Klasa, stratifikacija i nejednakost
87. Porodicni Biznis plan
88. ZIROSKOP
89. Venecijanska renesansa
90. seminarski rad iz makroekonomije
91. Spojnice-masinstvo
92. ZNAČAJ FRANŠIZINGA ZA PREDUZETNIŠTVO
93. UPRAVLJANJE ZALIHAMA
94. MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU U
  SPORTSKOM MENADŽMENTU
95. poreska nacela
96. BERZE
97. Sklapanje Racunara
98. Konsolidovanje bilansa uspjeha
99. transportne sposobnosti - kapacitet transporta
100.    ОБРАЗОВНА МОЋ И УТИЦАЈ У МЕНАЏМЕНТУ
101.    Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu
102.    ETIKA I MORAL KOD MENADŽERA (U BIZNISU) U 21. VIJEKU
103.    Telekomunikacione instalacije-Električne instalacije slabe struje
  (instalacije telekomunikacionih uređaja)
104.    Devizni racun
105.    IGrafickiradizKonstruisanja-IVgodina-2007-2008
106.    Web Design
107.    Samsung Electronic Company- Globalne marketinške operacije
108.    ORGANIZACIJA PRODAJE
109.    NASTANAK MOBILNE TELEFONIJE, MREŽE DRUGE i TREĆE
  GENERACIJE, 3G, 4G
110.    Vodjenje u sportu
111.    Arhitektura računarskog sistema
112.    PROBLEM ZIVOTNE SREDINE
113.    POJAM I ZNACAJ TROSKA U POSLOVANJU PREDUZECA
114.    SMKorporacija, strategija korporacije
115.    MotivacijaPotrosaca
116.    Rafinerija gasa Elemir
117.    poduzetništvo-nacin financiranja poduhvata
118.    Mleko
119.    PR I TELEVIZIJA
120.    globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja
121.    vazdusni prevoz-sr
122.    POSLEDICE MODERNOSTI - Enntoni Gidens
123.    Adobe Photoshop
124.    sociologija,porodica
125.    Konsolidovanje_bilansa_uspjeha
126.    Vrste_Hartija_od_Vrednosti
127.    kratkorocni izvori finansiranja
128.    Biznis_plan_1__BPS
129.    Internet Mreza svih mreza
130.    Seminarski rad - Menadžment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na
  radu
131.    Nastanak i razvoj odnosa s javnošću U Hrvatskom hotelijerstvu
132.    STRATEŠKO USMJERENJA PREDUZEĆA
133.    Maturski (Grcka Mitologija)
134.    Akcionarsko drustvo
135.    ECB
136.    jevrejstvo
137.    extra-Religija
138.    Osnovi menadzmenta
139.    matematika Kompleksni brojevi
140.    UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA (HUMAN
  RESOURCES MANAGEMENT)
141.    FunkcijaEvaluativnihIstrazivanjaUReformiObrazovanja
142.    Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja
143.    kognitivni razvoj predskolskog deteta
144.    PRIRODNE I DRUSTVENO-EKONOMSKE ODLIKE NEGOTINSKE
  KRAJINE
145.    MENADŽER KOMUNIKATOR
146.    Teorija igara
147.    ANTIMIKROBNA TERAPIJA U HIRURGIJI
148.    Corel_Draw_X3 alatke
149.    seminarski iz teorije sistema
150.    ortačko društvo
151.    Jezik kao sistem govora i znakova
152.    SOCIOLOGIJA- OBRADA DELA ERVING GOFMAN- KAKO SE
  PREDSTAVLJAMO U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
153.    NIVOI FORMULISANJA STRATEGIJE
154.    DRUSTVENI BRUTO PROIZVOD, DRUSTVENI PROIZVOD,
  NACIONALNI DOHODAK
155.    Procesor-centralna procesorska jedinica
156.    Mobilna telefonija
157.    DINKO ŠIMUNOVIĆ-DUGA
158.    Poslovno pravo uopšte, Akcionarsko društvo
159.    Teorije i koncepti institucionalnih promena
160.    izvori međunarodnihtrzishih arbitraže
161.    Lizing
162.    XML
163.    POJAM I PODELA OBRTNIH SREDSTAVA
164.    seminarski eksternalije
165.    logistike-Informaciono komunikacione tehnologije – ict u funkciji
  logistike
166.    metodologija obavjestajnih sluzbi
167.    bankarski_poslovi
168.    Šta je energija talasa
169.    Cannabis sativa-marihuana
170.    Grafičke kartice
171.    Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi
172.    sociologija-Rat kao drustveni fenomen
173.    seminarski-ekologija
174.    Turska-geografija
175.    Maturski-Derivati karboksilnih kiselina
176.    seminar gospodarstvo
177.    Dubai-geografija
178.    Matematika-Odredjeni integrali
179.    Uredaji Za Reprodukciju Zvuka
180.    Intervju
181.    Instrumenti trzista kapitala
182.    Seminarski rad iz UIS-a-PB
183.    Etika i moral u biznisu2
184.    Multimedijalni sistemi2
185.    KVANTITATIVNI EKONOMSKI I FINANSIJSKI MODELI BIZNISA
186.    Seminarski - Makroekonomija - Nacionalni dohodak i njegova raspodela
187.    Seminarski operativni i strategijski manadžment
188.    Spartansko uredjenje
189.    WEB MARKETING -REKLAMIRANJE NA INTERNETU
190.    Narkomanija-cirilica
191.    Seminarski rad iz Marketinga - SWOT Analiza
192.    Seminarski rad iz Ekonomije - Finansijska i devizna trzista u svetu i Srbiji
193.    racunovodstvo-Pojam I znacaj realizacije robe
194.    analiza programa javnih rashoda
195.    ODLUKE O CENAMA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
196.    Maturski rad-Jevrejstvo
197.    Organizaciono ponašanje i motivisanje
198.    ODNOSI MEDJU POLOVIMA
199.    Politika,moc i vlast
200.    Etika i moral u biznisu
201.    Seobe Srba
202.    Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija
203.    Metod statistickih uzoraka
204.    Doping u sportu1
205.    Seminarski rad iz Industrijskog menadzmenta - Maslovljeva teorija
  potreba
206.    seminarski OPŠTE UČENJE O PRAVU
207.    Seminarski rad iz Marketinga - Cena kao instrument marketing miksa
208.    poslovna_kultura-VERBALNA KOMUNIKACIJA U POSLOVNIM
  ODNOSIMA
209.    NISTAVNI PRAVNI POSLOVI
210.    Internet pojam nastanak razvoj struktura i uporaba
211.    Narod kao globalna društvena grupa
212.    marketing menadzment istrazivanja
213.    Seminarski rad-Okoliš monitoring izvještaj
214.    Učenje po modelu
215.    Vodic kroz Evropsku uniju danas
216.    Put Alije Djerzeleza Iva Andrica
217.    Impresionizam u francuskom slikarstvu
218.    DEFINISANJE MENADŽMENTA I MARKETINGA USLUGA
219.    Poremecaji ponasanja
220.    pamcenje
221.   PORODIČNA PEDAGOGIJA
222.   bojana knjizevnost
223.   Ugovori u medjunarodnom poslovanju
224.   Spediterski posao
225.   Diplomski-Upiti u XML jeziku
226.   Transkripcija – uloga i funkcija inicijalnog kompleksa
227.   Asortiman proizvoda
228.   Finansijska trzista
229.   računar I hladjenje
230.   Teorija evolucije
231.   MS Agent & CD Player
232.   Pametne kartice za placanje
233.   Monetarna politika Narodne Banke Srbije
234.   Geometrija-Osna Simetrija
235.   DUVANSKE INDUSTRIJE I ETIKA
236.   MEMORIJA RACUNARA
237.   Osnovi ekonomije - Monopolisticka Nepotpuna konkurencija
238.   KORIŠĆENJE INTERNET SERVISA U ELEKTRONSKOM
239.   Microsoft word - izrada listi i upotreba tabulatora
240.   Hriscanstvo i Srpska pravoslavna crkva
241.   Hriscanstvo
242.   TRGOVINA LJUDIMA – PROBLEM NA GLOBALNOJ RAZMERI
243.   SPORAZUM O IZBJEGLICAMA I RASELJENIM LICIMA (ANEKS 7
244.   SrpskaPravoslavnaCrkvaNaKosovuIMetohijiIInternet
245.   Hriscanstvo 1
246.   Poslovno planiranje
247.   Globalizacija.
248.   Nastanak srpskih dinastija Obrenovic i Karadjordjevic
249.   Operativni sistem UNIH-FreeBSD
250.   Seminarski, javne finansije, takse
251.   Marketing istrazivanje
252.   Problemi Ishrane
253.   STANOVNISTVO I EKONOMSKI RAZVOJ
254.   Bosna i Hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba
255.   Baze podataka
256.   mladi u srbiji-sociologija
257.   Robovi u Starom Rimu
258.   snovi
259.   Turistička valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma Kikinde
  -diplomski
260.   upravljanje kvalitetom-O B E Z B J E Đ E NJ E I O B U K A K A D R
  OVA
261.   obligaciono pravo
262.   Windows Xp
263.   STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZECA
264.   MIT I MITOLOGIJA
265.  Seminarski rad-ANALIZA TRAŽNJE
266.  Ekonomski rast i razvoj preduzeca
267.  Upravljanje rizicima
268.  AnalizaTrzista
269.  FAZI LOGIČKI KONTROLERII
270.  NEURONSKE MREŽE U PREDVIĐANJU PROFITABILNOSTI
271.  MOGUĆNOSTI PRIMJENE NEURONSKIH MREŽA
272.  INTELIGENTNO UPRAVLJANJE SUSTAVIMA
273.  fuzzy logika
274.  maturski zlijezde sa unutrasnjim lucenjem
275.  Krivicna prijava
276.  MOTIVACIONI FAKTORI U PROIZVODNJI
277.  Finansijsko trziste
278.  SAVREMENI FINANSIJSKI PROIZVODI I NJIHOVA PRIMENA U
  TURISTIČKOJ PRIVREDI
279.  Osnove tehnike grejanja - AT3
280.  Ponasanje larve I. elegans
281.  VERTIKALNA PODELA FUNKCIJA
282.  informatika-Video klub
283.  Tematizacija obrade nastavnih sadrzaja-Tema Aska i vuk
284.  Deonice
285.  КРИМИНАЛИСТИКА ТЕХНИКА Трагови крви
286.  INŽENJERSKA EKONOMIJA
287.  VITAMIN C- HEMIJSKA I MIKROBILOŠKA SINTEZA
288.  Prava zena
289.  NEJEDNAKOSTI U VASPITANJU I OBRAZOVANJU MLADIH
290.  Program poslovanja JKP “Parking-Sabac”
291.  Pojam akcionarskog društva
292.  CENA KAO INSRTUMENT MARKETING MIKSA
293.  TRŽIŠNA EFIKASNOST I ODSUPANjE OD TRŽIŠNE EFIKASNOSTI
294.  PONAŠANJE EMIGRANTA U NOVOJ SREDINI
295.  Napad na Francusku 1940
296.  PROFITABILNOST BANAKA
297.  TROŠKOVI U FUNKCIJI USPOSTAVLJANJA I KORIŠTENJA
  KAPACITETA
298.  terenski uzvjestaji UMJERENA MENTALNA RETARDACIJA
299.  OBEZBEĐENJE I OBUKA KADROVA
300.  METODE ODREĐIVANjA UBRZANjA ZEMLjINE TEŽE
301.  Akcije
302.  Obveznice
303.  SREDNJEVJEKOVNA KULTURA ARAPA
304.  fizika-prelamanje svjetlosti
305.  Hiv- virusi-prevencija
306.  razvoj računarskih mreža
307.  DUGOROČNI IZVORI FINANSIRANjA
308.  pojam lider,preduzetnik i menadzer
309.   KREDITNI BANKARSKI POSLOVI
310.   CPU – CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA
311.   Trziste izvedenih hartija od vrednosti
312.   Osiguranje bankarskih depozita
313.   POJAM BENCHMARKINGA
314.   POSLOVNI BONTON
315.   DRUŠTVENA ODGOVORNOST I MENADŽMERSKA ETIKA
316.   Rizicno poslovanje
317.   elementi elektricne instalacije
318.   Ekologija flaširanih voda
319.   FM PREDAJNIK SA FET Tranzistorima
320.   ŽELEZNIČKA VUČNA VOZILA
321.   Značajnost pomorskog kontejnerskog transporta
322.   KOMUNIKACIJE
323.   uputstvo za rs domen
324.   Linux-Unix Poslovni paketi
325.   Opste karakteristike Odonata
326.   MATEMATIKA-Odredjeni i neodredjeni integrali
327.   fasizam
328.   jung
329.   snovi
330.   emocije
331.   sparta
332.   Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza
333.   Upotreba višeslojnog perceptrona za raspoznavanje brojčano-slovčanih-
  diplomski
334.   neuronske mreze u predvidjanju buducnosti
335.   Biznis Plan
336.   MATRICE -Matematika
337.   Odnosi s javnoscu-strateska funkcija mendzmenta
338.   Diplomski rad na temu MOBILNI AGENTI NA INTERNETU
339.   Nacionalni parkovi Evrope
340.   Tehnoloski sistemi
341.   Industrijske masine
342.   Marketing
343.   Trziste troskovi i cene
344.   Poslovna logistika i konkurentsko okruzenje
345.   Upravljanje kvalitetom
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P4

  1. Psihologija-pedagogija-O POTREBI POZNAVANJA UČENIKA
  2. diplomski rad-tehnologija zavarivanja
  3. Motivacija i učinak
  4. Porodica
  5. Politicki marketing 1
  6. Politicke partije
  7. osnivaci sociologije
  8. Planiranje i organizovanje dogadjajima
  9. Marketing dogadjaja
  10. Kvalitet planiranje i organizacija sportskih dogadjaja
  11. Osnivi menadzmenta i preduzetnistva
  12. Seminarski rad iz Osnova menadz. i preduz.
  13. Seminarski rad iz Osnova menadzmenta i preduz.
  14. Sredstva poslovanja preduzeca
  15. LIZING KAO NAČIN FINANSIRANJA PREDUZEĆA
  16. Poslovno pravo-vrste privrednih drustava
  17. Hemofarm
  18. MARKETING PREDUZEĆA ''IGMA ULJMA''
  19. osnovi sociologije
  20. Diplomski rad-Osiguranje motornih vozila
  21. web dizajn
  22. IZVORI POSLOVNOG PRAVA
  23. TIPOVI I TIPOLOGIJA LICNOST1
  24. diplomski-ANIMACIJA TOKA FLUIDA
  25. BUDŽETSKI SUFICIT U REPUBLICI SRBIJI 2006. GODINE
  26. privredni razvoj zemlje
  27. Algoritmi i strukture podataka
  28. Revizija osiguravajućih društva
  29. Centralna banka – osvrt na CBBH
  30. Medjunarodno pravo-MEĐUNARODNI KAZNENI TRIBUNALI
  31. blagajna
  32. SPOLJNOTRGOVINSKI ODNOSI EVROPSKE UNIJE U PROCESU
    GLOBALIZACIJE
  33. Hipoteka
  34. EKOLOŠKI MENADŽMENT-SVETLOSNO ZAGADJENJE
  35. Ugovori u medjunarodnom poslovanju
  36. Hibridna_vozila
  37. Matija Zeman - Sigurnost Web aplikacija zasnovanih na AJAX tehnologiji
  38. e marketing-diplomski
  39. Organizacione strukture u bankarstvu
  40. Tehnologija obrade materijala
41. KOMUNIKACIJA I KONFLIKTI U KOMUNIKACIJI-1
42. Akcize, Carine i druge dažbine,porezi
43. Nastanak gume(plastika)
44. SOCIOLOGIJA -PROROK MUHAMED I MORALNE PORUKE KURANA
45. TRGOVAČKO PREDUZETNIŠTVO
46. TV TEHNIKA -FORMAT SLIKE
47. menadžment ljudskih resursa- Analiza motivacione strukture zaposlenih
48. Putevi, ulične mreže i javni gradski prevoz
49. DIPLOMSKI RAD-ANALIZA 4 FAZE MODELA PROCESA REVIZIJE
50. spoljnotrgovinsko poslovanje-RAZVOJ SPOLJNE TRGOVINE I BERZE
51. SOCIOLOGIJA -Fenomen Zla
52. ORGANIZACIJE PROIZVODNJE- Sluzba-sektor KONTROLA KVALITETA
53. Upravljanje kvalitetom-KVALITET, PRISTUPI KVALITETU I TOTAL
  QUALITY MANAGMENT (TQM)
54. BIROKRATIJA-FENOMEN BIROKRATIJE KOD MAXA WEBERA
55. Diplomski rad-Upravljacki sistem baza podataka
56. Diplomski rad-INTERNA REVIZIJA
57. Pneumatici i prijanjanje
58. Ulazno izlazni uredjaji
59. ZADATAK ZA ZAVRŠNI ISPIT VOZILO U FUNKCIJI BEZBJEDNOSTI
  SAOBRAĆAJA
60. KONSTRUKTIVNI ELEMENTI VOZILA ZNAČAJNI ZA PASIVNU
  BEZBJEDNOST VOZILA
61. RAČUNARSKE MREŽE
62. BEZICNE TEHNOLOGIJE
63. Evropska centralna banka
64. Evropska banka za obnovu i razvoj
65. Evropska centralna banka 1
66. Berza – pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi
67. Berza – pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi2
68. Trziste novca
69. Globalna harmonizacija polaganja računa
70. Analiza neiskorišćenih internih resursa preduzeća
71. PRODAJA KAPITALA PUTEM JAVNE AUKCIJE2
72. JEDINČE U PRODICI
73. Finansijska tržišta - TRŽIŠTE OPCIJA
74. Dobijanje električne energije fotonaponskom konverzijom uz pomoć solarnih
  ćelija
75. ELEKTRONSKA TRGOVINA- LEGAL&GENERAL GROUP
76. ODNOSI S JAVNOŠĆU-MEDIJI
77. Crevni sistem coveka
78. konkuretska sposobnost preduzeca
79. politički msrketing
80. seminarski berze
81. Ruralna ekonomija i agrobiznis
82. diplomski elektronsko poslovanje
83. SUKOB STALJIN-TITO
84. svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad
85. upravljanje ljudskim potencijalima
86. CENA KAO INSTRUMENT USLUŽNOG MARKETING MIKSA1
87. FINSKA – PRIRODNE I DRUSTVENE KARAKTERISTIKE SA OSVRTOM
  NA TIPOVE PREGOVARANJA
88. Menadzment - Seminarski - Biznis plan
89. ODABIRANJE ZUBA KOD BEZUBIH PACIJENATA-diplomski
90. web-usluge-programiranje-u-javi
91. FINANSIJSKE PREVARE I OBMANE U JAVNOM SEKTORU
92. Izvestaj o finansijskim tokovima
93. Pojam i značaj investicija i primjena statičkih metoda u ocjeni efikasnosti
  investicionih ulaganja
94. PROJEKTNI RAD IZ PREDMETA METODE I TEHNIKE PRODŽEKT
  MENADŽMENTA (Non-governmental organizations for new great
  opportunities)
95. Organizaciona Kultura
96. Trziste Opcija
97. PROJEKT IZRADE ČASOPISA
98. EKOLOŠKI PROBLEMI-GLOBALNI PROBLEMI SAVREMENOG
  ČOVEČANSTVA
99. obrada_satelitskih_snimaka_sa_Erdas_softverskim_paketom
100.    elektronsko poslovanje
101.    Nove organizacione strukture
102.    Etika i moral menagera 21 vijeka
103.    METODI I TEHNIKA IZRADE ISTRAŽIVAČKOG RADA-Jezik kao
  sistem znakova i govora
104.    Rad etika
105.    Etika u korporaciji
106.    Ljudi, kadrovi, tim u menadzmentu
107.    Akcije
108.    tehnologija lcd displeja
109.    KREDITNI SISTEM I KREDITNI POSLOVI
110.    Biznis plan za otvaranje Turističke agencije u Sutomoru
111.    Teorija novca i bankarstva-Vodjenje Montarne Politike
112.    SMIJERNICE ZA INVESTIRANJE NA TRŽIŠTE KAPITALA
113.    Trziste kapitala i investicioni plasmani seminarski
114.    Metodologije Razvoja Softvera
115.    RAZVOJ SOFTVERA I SOFTVERSKIH ALATA
116.    Razvoj softvera i inovacije-diplomski rad
117.    MATURSKI RAD-LUK
118.    seminarski iz finansijske institucije
119.    Svetska banka
120.    Kurt Lewinov model procesa promjene- Upravljanje promjenama
121.    Veličina organizacije
122.    TEMELJNE VRIJEDNOSTI DEMOKRACIJE-Diplomski rad
123.   Organizacija proizvodnje- Optimizacija proizvodnog procesa
124.   Zaštita Računarskih Sistema – Firewall
125.   Uloga i značaj finansijskog izveštavanja na relaciji top menadžment,
  polaganja računa, vlasnik kompanije
126.   Primena softverskih modela u nastavi-diplomski
127.   Ekonomika preduzeća
128.   FINANSIJSKA FUNKCIJA U PREDUZECU
129.   PREDUZEĆE U TRŽIŠNOJ PRIVREDI
130.   Održivi razvoj u turizmu
131.   Menadžment Totalnim Kvalitetom ( TQM ) i studije slučaja
132.   tehnoloski menadzment-globalizacija
133.   Optimizacija proizvodnog procesa
134.   Tehnoloske osnove briketiranja goriva-diplomski rad
135.   Pojam i nacela kontrole
136.   Piraterija
137.   PRINCIPI MENDŽMENTA- MENADZMENT I DRUSTVENA
  ODGOVORNOST I ETIKA
138.   razvoj emocija kod dece predskolskog uzrasta
139.   Javno mnijenje i masovni mediji
140.   ZDRAVSTVENI TURIZAM – BANJE U SRBIJI
141.   Troškovi kvaliteta -Proizvodni i uslužni menadžment
142.   Srbija u doba kralja Milutina
143.   Menadžment agrobiznisa i ekološki menadžment
144.   Valutni rizik i metode njegovog menadžmenta
145.   Javno Mnijenje 1
146.   Politicki marketing-ISTRAZIVANJE JAVNOG MNIJENJA I
  POLITICKI MARKETING
147.   GLOBALNA HARMONIZACIJA POLAGANJA RACUNA I ETIČKI
  ASPEKT FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOG IZVEŠTAVANJA I
  REVIZIJE
148.   ANALIZA NEISKORISCENIH INTERNIH RESURSA U FUNKCIJI
  OPTIMALIZACIJE FINANSIJSKOG POLOZAJA PREDUZECA
149.   dugorocni izvori finansiranja
150.   Karl_Marks
151.   Metodološka ocena neoklasičnog istraživačkog programa
152.   Rizici_i_stete_u_transportu
153.   Selekcija Kadrova
154.   elektronsko i internet poslovanje
155.   finansijski instrumenti
156.   kvalitet usluge
157.   metod sociologije
158.   obveznice
159.   upravljanje dogadjajima
160.   ETIKA U POSLOVANJU I DRUŠTVENA ODGOVORNOST
161.   trziste kapitala-diplomski rad
162.   građevina- geotehniku- predmet mehanika tla-ČVRSTOČA NA
  SMICANJE
163.   CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
164.   Seminarski - Analiza troskova u Metalfinisu Jagodina
165.   Medjunarodne finansije i monetarna politika
166.   Tehnološke mreže u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-
  diplomski rad
167.   Kultura i drustvo
168.   seminarski,ODNOSI S MEDIJIMA
169.   Zastita Autorskih Prava U Softverskoj Industriji
170.   seminarski rad iz statistike (IZVOZ U SRBIJI OD 2000-2003)
171.   SubjektiPrava
172.   Subjekti privrednog prava
173.   METODIKE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA-STILOVI
  VASPITANJA U PORODICI I INTELEKTUALNI RAZVOJ DETETA
174.   Ugovor o prodaji-15
175.   subjekti imovinsko pravnog odnosa
176.   Pojam agregatne tražnje novca
177.   ULOGA I ZNAČAJ TAČNOG I CELOVITOG SAGLEDAVANJA
  FINANSIJSKE SITUACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
178.   sql
179.   TRŽIŠTE NOVCA,ORGANIZACIJA,INSTRUMENTI I CENA
  NOVCA-diplomski rad
180.   Monetarno-kreditini sistem
181.   DUGOROCNI FINANSIJSKI INSTRUMENTI-diplomski rad
182.   MEĐUNARODNE FINANSIJE-UVOZ - IZVOZ KAPITALA-diplomski
183.   Zamena elektro motora na veš mašini “BEKO
184.   Porez i prinudna naplata poreza
185.   TRŽIŠTE KAPITALA
186.   Konvertibilne hartije od vrijednosti i varanti za kupovinu običnih akcija
187.   Upravljanje marketingom -UNAPREĐENJE PRODAJE KAO OBLIK
  PROMOCIJE
188.   Ispitivanje ispušnih plinova kod motornih vozila prilikom tehničkog
  pregleda
189.   Ideologija-Sociologija
190.   DHCPProtokol
191.   ISPITIVANJE RADA MOTORA NA PROBNOM STOLU
192.   TEHNIKE KOMERCIJALNOG POSLOVANJA- Kalkulacije
  komercijalnog poslovanja
193.   SEMINARSKI IZ JAVNO PRAVO
194.   spoljno trgovinsmkko i devizno poslovanje
195.   pravda
196.   seminarski marketing
197.   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA -PLATA I PLATNI SISTEM
198.   Uloga MMf-a u svetskom monetarnom poretku
199.   Razvoj sudijskih pravila u karetea i njihov uticaj na trening i takmicenja-
  Diplomski rad
200.   obezbedjivanje ljudskih resursa
201.   ADIŽESOVA METODOLOGIJA ODLUČIVANJA
202.   KAMATNA STOPA (RAZLIKA IZMEĐU STVARNE I REALNE
  KAMATNE STOPE)
203.   Kreditiranje pravnih lica
204.   PLANIRANJE I POLITIKA PREDUZEĆA U RAZVIJENOJ
  KAPITALISTIČKOJ PRIVREDII BIVŠI SOCIJALISTIČKIM PRIVREDAMA
205.   porodica i posao
206.   KVALITET RODITELJSTVA, ISTORIJSKI OSVRT I USLOVI OD
  KOJIH ZAVISI
207.   UpravljanjeUKriznimSituacijama
208.   Preduzetnistvo inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi
209.   Kreditni sistem i kreditni poslovi banke
210.   Upravljanje rizikom i osiguranje
211.   Osiguranje zivota na primeru jedne osiguravajuce kompanije
212.   Osobine i tipovi preduzetnika
213.   Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje
214.   standard kvaliteta
215.   TURISTICKE MANIFESTACIJE KAO SEGMENT TURISTICKE
  PONUDE PALICA
216.   Nervni sistem Veliki Mozak-biologija
217.   hartija od vrijednosti
218.   Organizacija nabave
219.   GLOBALIZACIJA DIPLOMSKI RAD
220.   kREDITIRANJE PRIVREDE
221.   Promocija kao instrument marking miksa
222.   Bezicne i mobilne mreze
223.   dogovorno pravo
224.   Lizing
225.   UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI D.O.O. KabelTV –KDS
226.   Upravljanje konfliktima u Novosadskoj Fabrici Kablova
  Telekomunikacije -ljudski RESURSI
227.   Marketing strategija razvoja banke
228.   Informacione tehnologije u biznisu
229.   UPRAVLJANJE MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA,KONFLIKTIMA I
  STRESOM
230.   Medjunarodni ekoloski kriminal
231.   Troškovi proizvodnje- Mikroekonomika
232.   Racunovodstvo preduzeca u tranziciji
233.   BUDZET U FINANSIJSKOJ TEORIJI I POLITICI---Javne finansije
234.   CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
235.   Kadrovski menadzment (Gradska Organizacija Crveni krst – Nis)
236.   Medjunarodno privredno pravo - Drumski saobracaj
237.   Upravljanje proizvodnjom
  238.   opasnosti i mjere zaštite od stetnih stvari
  239.   SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA
  240.   Informacioni sistem studentskog doma
  241.   IS-NIS-Naftagas
  242.   Nastanak i uloga međunarodnih trgovačkih ugovora u privredi
  243.   Elektronsko poslovanja i ekonomija
  244.   ODNOS INTERNE KONTROLE, INTERNE REVIZIJE I REVIZIJE-
    diplomski rad
  245.   Uloga i značaj centralne banke u zemljama u tranziciji-diplomski rad
  246.   Seminarski rad – Finansije
  247.   Pojam, uloga i značaj kredita – Finansije
  248.   ODNOS RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE-diplomski rad
  249.   Troškovi i utrošci
  250.   komisija za zastitu konkurencije
  251.   EKONOMIJA I DRUŠTVO
  252.   strategijski menadzment
  253.   Privatizacija rudnika Bor kao studije pregovaranja-diplomski
  254.   Oblici internacionalizacije preduzca
  255.   DEFINICIJA GEOMETRIJSKOG 0REDA-maturski
  256.   bermudski trougao
  257.   DjAVOLJA VAROŠ
  258.   odnosi sa javnoscu na internetu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Radovi po programskim oblastima: E-SOCIETY (E-
LEARNING, E-GOVERNMENT, E-BUSINESS...)


Broj radova: 29

Kosec Primož, Milošević Danijela, Debevc Matjaž:
ADEQUATENESS OF USABILITY EVALUATION METHODS REGARDING
ADAPTIVITY

Eremić Željko:
DIREKTNI MARKETING NA INTERNETU

Šimić Goran:
E-LEARNING TOOLS

Vunjak Nenad, Đurasinović Jelena:
ELEKTRONSKO BANKARSTVO, UPRAVLJANJE RIZICIMA I
DISTRIBUTIVNA MREŽA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
Milošević Marjan, Milošević Danijela, Krneta Radojka:
INOVATIVNI E-TESTOVI: PREGLED I MOGUĆNOSTI

Zdravković Milan, Trajanović Miroslav, Trifunović Milan, Mandić Miodrag:
INTEGRISANJE POSLOVNIH SERVISA U MALIM I SREDNJIM
PREDUZEĆIMA PROIZVODNE DELATNOSTI

Ikonić Gordana, Jovanović Dragan:
INTERNET MARKETING - RAZVOJ WEB SAJTA I NAJČEŠĆI PROPUSTI

Ivković Miodrag, Frater Feđa, Nikolin Olgica, Gaborov Snežana:
JEDAN PRISTUP OGLAŠAVANJU NA INTERNETU

Bošković Mirjana:
KARAKTERISTIKE UDDI REGISTRA

Glušac Dragana:
KLJUČNA PITANJA PROJEKTOVANJA SISTEMA ZA ELEKTRONSKO
UČENJE

Milićević Valentina:
KOLABORATIVNO TAGOVANJE U PROCESU EDUKACIJE

Sudarević Aleksandar, Kerac Milan, Nejgebauer Ivan, Vojnović Zoran:
LOGIČKO OBJEDINJAVANJE DISTRIBUIRANIH ELEMENATA
RAČUNARSKE MREŽE EUPRAVE

Lazarević Olivera, Domazet Ljiljana, Domazet Dragan:
MODEL PODATAKA PREMA BOLONJSKOM MODELU STUDIJA I
INTEGRACIJA SA KOLABORACIONIM SERVISIMA

Stefanović Nenad, Stefanović Dušan:
MODEL POSLOVNE INTELIGENCIJE U DISTRIBUIRANIM B2B MREŽAMA
SNABDEVANJA

Jovanović Dragica, Živković Mališa:
MODELI OBJEKATA SA OBRAZOVNIM SADRŽAJEM: ANALIZA I
OCENJIVANJE

Živanović Branko, Šoškić Velimir:
NAPREDNE TEHNIKE POSLOVNE INTELIGENCIJE U ELEKTRONSKOM
BANKARSTVU

Radović Ljiljana, Trajanović Miroslav:
NASTAVA MATEMATIKE KORIŠĆENJEM E-LEARNING SISTEMA
Marošan Zoran:
PERSPEKTIVE MEŠOVITOG UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU U
SRBIJI

Gredić Veselin:
PRIKAZ JAVA SMART KARTICE KAO UNIVERZALNOG TOKENA

Milojković Jelena, Šoškić Rastko:
PRIMENA MOBILNOG RAČUNARSTVA U JAVNOJ UPRAVI UVID U
REZULTATE REFERENDUMA POMOĆU MOBILNIH UREĐAJA

Todorović Miomir, Vasković Vojkan:
PROVERA ZNANJA I SISTEMI PLAĆANJA U OBRAZOVANJU NA DALJINU

Končar Jelena, Katai Zita:
SCENARIO USPEŠNOG PROGRAMA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA
ELEKTRONSKE TRGOVINE

Ivanović Dragan, Milosavljević Branko, Konjović Zora:
SISTEM ZA PODRŠKU UČENJU ZASNOVAN NA IEEE LOM STANDARDU

Dobrosavljević Branislav:
ULOGA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U RAZVOJU E-UPRAVE –
ISKUSTVO AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

Pletl Szilveszter, Nyers Lehel:
VIRTUELNE MAŠINE U NASTAVI

Panić Aleksandar, Antić Predrag:
WEB APLIKACIJA ZA PROVERU ZNANJA STUDENATA

Jovanović Nenad, Jovanović Zoran, Zakić Aleksandar:
WEB SIMULATOR DIGITALNIH LOGIČKIH KOLA

Popov-Tapavički Tanja:
ZLOUPOTREBA INTERNETA U EKONOMSKOJ PROPAGANDI

Božikić Gordana
ZNAČAJ E-VLADE ZA BUDUĆNOST EVROPE


Radovi po programskim oblastima:
INFORMACIONI SISTEMI
Broj radova: 33

Mihajlović Vladan, Babić Zoran, Đorđević-Kajan Slobodanka, Rančić Dejan,
Predić Bratislav:
2D VIZUELIZACIJA OBLAKA U INFORMACIONOM SISTEMU ODBRANE OD
GRADA

Stark Miodrag, Opačić Mateja, Ognjanović Tamara:
ANALIZA UML DIJAGRAMA KLASA UZ POMOĆ METODA LOGIČKOG
PROGRAMIRANJA SA OGRANIČENJIMA

Milosavljević Gordana, Peričić Branko, Dejanović Igor:
BRZ RAZVOJ ADAPTIVNIH POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA

Stanković Jovica:
DIZAJN KORPORACIJSKOG PORTALA

Stojanović Dragan, Vukašinović Andrija, Kostić Miloš, Krstić Aleksandar,
Stoimenov Leonid, Đorđević-Kajan Slobodanka:
GINISED - GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM ZA PODRŠKU
UPRAVLJANJU ELEKTRODISTRIBUTIVNOM MREŽOM

Nevenić Radovan:
GIS PRIMENA U DOMENU ŠUMARSTVA I UREDJENJA PREDELA

Sladić Goran, Konjović Zora, Milosavljević Branko:
IMPLEMENTACIJA KONTROLE PRISTUPA U WORKFLOW SISTEMIMA
BAZIRANIH NA DOKUMENTIMA UZ OSLONAC NA XXACF SISTEM

Komazec Srđan, Konjović Zora, Milosavljević Branko:
IMPLEMENTACIJA WORKFLOW SISTEMA ORIJENTISANOG KA
DOKUMENTIMA UZ OSLONAC NA XSDFE OKRUŽENJE

Kazi Ljubica, Bursić Ljiljana, Hrnjak-Eremić Nada, Kazi Zoltan:
INFORMACIONI SISTEM GINEKOLOŠKE AMBULANTE

Dobrosavljević Vladimir, Premović Marko, Merdžanović Miloš:
INFORMACIONI SISTEM STUDENTSKOG RESTORANA

Grujić Žarko, Spasić Vladimir, Dobrosavljević Vladimir:
INFORMACIONI SISTEM ZA ARHIVIRANJE PODATAKA O PACIJENTIMA U
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Pantelić Snežana, Bojanić Mirjana, Ivanović Gradimir:
INTEGRACIJA APLIKACIJE USLUGE TRANSPORTA U POSLOVNI PROCES
REALIZACIJA TRANSPORTA

Stanimirović Aleksandar, Kostić Miloš, Đorđević-Kajan Slobodanka, Krstić
Aleksandar, Stoimenov Leonid:
INTEGRACIJA GEOPODATAKA NA NIVOU PREDUZEĆA U OKVIRU
APLIKACIJE GINISED

Nikolić Nikola, Peković Vladimir:
IPLEMENTACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM JUS ISO
9001/2001 U INFORMACIONI SISTEM KOMPANIJE

Marčetić Boris:
JEDNO REŠENJE ZA MAPIRANJE INTERNET MIB U OBJEKTNI MODEL

Draganić Milan, Bajčetić Gordana, Draganić Ivana, Vujošević Dušan:
KONTROLA PROFITABILNOSTI, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I
PLANIRANJE RESURSA KORIŠCENJEM ERP SISTEMA AVIZO

Domazetović Nemanja, Panić Aleksandar:
MODIFIKOVANI AKCIONI DIJAGRAM

Đošić Sandra, Jevtić Milutin:
OPIS PLANERA RTS-A UML-OM

Gomilanović Vladan, Mila Agim:
POCKET PC APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE REZERVACIJAMA
TURISTIČKIH KAPACITETA BAZIRANE NA SQL SERVERU CE

Matković Predrag, Taušan Nebojša:
POSLOVNI PROCESI KROZ BPMN I UML AD NOTACIJU

Vukmirović Petar:
PRAĆENJE DOGAĐAJA U POSLOVNOM INFORMACIONOM SISTEMU
ZASNOVANOM NA J2EE ARHITEKTURI

Duvnjak Katzenberger Vida, Marković Vidan:
PREDLOG REŠENJA MAPIRANJA PODATAKA GENERISANIH
APLIKACIJAMA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA I PRIMENA U PRIBAVI
OSIGURANJA

Stanilović Maja:
PRIMENA ERP REŠENJA „PANTHEON“ U PERIHARD INŽENJERINGU

Tot Ivan, Đukić Mladen:
PRIMENA WEB TEHNOLOGIJE U IZRADI INFORMACIONOG SISTEMA ZA
AUTOMATSKO GENERISANJE PLANA ISPITNOG ROKA
Predić Bratislav, Milosavljević Aleksandar, Stojanović Dragan, Đorđević-Kajan
Slobodanka, Rančić Dejan:
PROCENA VREMENA DOLASKA VOZILA NA STAJALIŠTE U SISTEMU ZA
PRAĆENJE GRADSKOG SAOBRAĆAJA

Jevtović Branislav T., Oklobdžija Jovan D., Petrović Marko Lj.:
RAZVOJ I REALIZACIJA BAZNOG HIJERARHIJSKOG NIVOA BOLNIČKOG
INFORMACIONOG SISTEMA U .NET TEHNOLOGIJI

Stefanović Milutin, Milivojević Mileta, Gavrilović Zoran:
RAZVOJ INFORMACIONE PODRŠKE ŠTABOVIMA ZA ODBRANU OD
BUJIČNIH POPLAVA

Kaprocki Zvonimir, Atlagić Branislav, Vajagić Miroslav, Tikvić Srđan, Poček
Tatjana:
REALIZACIJA TEHNOLOŠKOG INFORMACIONOG SISTEMA U JP
“SRBIJAGAS” NOVI SAD

Nikolić Daniela, Đorđević Jadranka:
SINHRONIZACIJA OFFLINE MOBILNIH ORACLE DATABASE LITE 10G
APLIKACIJA

Milanović Milan:
TRANSFORMACIJE MODELA ZA RAZMENU PRAVILA IZMEĐU SWRL-A I
OCL-A

Lapčević Miodrag, Aleksandrov Predrag, Kuperšak Nedeljko:
UNIVERZITETSKI INFORMACIONI SISTEM

Stoimenov Leonid, Živković Radovan, Stanimirović Aleksandar, Milosavljević
Aleksandar:
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA PRIMENOM GIS
TEHNOLOGIJA

Milisavljević Nenad
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕRadovi po programskim oblastima: RAZVOJ
SOFTVERA I ALATI
Broj radova: 27
Ćurčin Nenad, Jurišić Dejan, Vasiljevski Nikola:
ADMINISTRACIJA SQL SERVER BAZE PODATAKA KORISTEĆI ASP.NET
2.0 TEHNOLOGIJU

Anđelić Svetlana, Gaćeša Branislav, Obradović Slobodan:
ANALIZA PERFORMANSI OPEN SOUCE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE
BAZAMA PODATAKA

Lukić Jelena:
APPLICATION DEVELOPMENT FRAMEWORK

Boberić Danijela:
EDITORI ZA PREUZIMANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISA PO Z39.50
STANDARDU

Kovačević Aleksandar, Milosavljević Branko, Konjović Zora:
EKSPERIMENTI U TJUNIRANJU PROSTORA OSOBINA U SISTEMU ZA
PRETRAŽIVANJE MUZIČKIH ZAPISA

Lazarević Ivan, Janićijević Ivan, Lazarević Saša D.:
GENERATOR IZVEŠTAJA BAZIRAN NA XML-U

Prohaska Aleksandar, Šićarov Dragoslav, Pavlović Vuk:
IMPLEMENTACIJA RSS FEED-A NA PRIMERU INTERNET MAGAZINA

Boberić Danijela, Surla Dušan:
IMPLEMENTAIJA EDITORA ZA PREUZIMANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISA

Rajković Milan, Stanković Milena:
INTEGRACIJA APLIKACIJE MICROSOFT WORD I SISTEMA ZA
UPRAVLJANJE SADRŽAJEM CENTURA

Savić Ninoslava:
JAVA KAO JEZIK IZBORA U NASTAVI PROGRAMSKIH JEZIKA NA
POSLOVNIM ŠKOLAMA

Đorđević Borislav, Ilić Darko, Domazet Dragan:
KOMPARACIJA LINUX KERNELA: 2.4 V 2.6

Jokić Stevan, Krčo Srđan:
KOMPRESIJA EKG SIGNALA U MEKG SISTEMU

Zdravković Milan, Trajanović Miroslav, Vitković Nikola:
PODRŠKA IZVRŠENJU MANUELNIH AKTIVNOSTI U ORKESTRACIJI
SERVISNO-ORIJENTISANE ARHITEKTURE
Milenković Vanja, Protić Jelica:
POREĐENJE VIVIO, ANIMAL I JAWAA SISTEMA VIZUELIZACIJA

Rajković Petar, Janković Dragan:
PRIMENA ALGORITAMA ZA POREĐENJE STRINGOVA U MEDICINSKIM
INFORMACIONIM SISTEMIMA

Bojičić Srđan, Denda Vladimir:
PRIMENA JAVA PROGRAMSKOG PAKETA POI HSSF U RADU MOBILNOG
OPERATERA

Stojić Borjana, Miljkov Zoran:
PRISTUP ADMINISTRACIJI BAZE PODATAKA I WEB APLIKACIJE
URAĐENE ZA MYSQL BAZU U PHP-U

Vasić Dragan, Stojić Mita:
SISTEM ZA АŽURIRANJE POSLEDNJE VERZIJE PROGRAMA

Prokić Mirjana, Đurković Jovica, Bošnjak Saša:
STRATEGIJA XML IMPLEMENTACIJE

Opačić Matija :
UNAPREĐENJE DESIGN PATTERNS-A UPOTREBOM GENERIKA I
REFLEKSIJE

Dejanovic Igor, Milosavljević Gordana, Perišić Branko:
UPOREDNI PRIKAZ DVA POPULARNA MDSD/MDA ALATA OTVORENOG
KODA

Okanović Dušan, Vidaković Milan:
UPOTREBA JMX MLET SERVISA ZA AŽURIRANJE VERZIJA ЈАVA
APLIKACIJA

Antić Predrag, Domazetović Nemanja:
WEB APLIKACIJA ZA PODRŠKU TAKMIČENJIMA U EKIPNIM SPORTOVIMA

Janković Dragan:
WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION – PLATFORMA ZA RAZVOJ
WEB SERVISA U .NET TEHNOLOGIJI

Čović Zlatko:
ZAŠTITA WEB OBRAZACA OD BOTOVA

Dimić Bojana:
ЕДИТОРИ ЗА ОБРАДУ БИБЛИОГРАФСКЕ ГРАЂЕ ПО MARC21 ФОРМАТУ
Dimić Bojana, Milosavljević Branko
КОНТРОЛА БИБЛИОГРАФСКИХ ЗАПИСА ПО UNIMARC СТАНДАРДУRadovi po programskim oblastima: RAČUNARSKA
SIMULACIJA
Broj radova: 10

Stanković Jelena:
ELECTRE – SISTEM ZA PODRŠKU VIŠEATRIBUTNOM ODLUČIVANJU

Vojinović Oliver, Ćirić Vladimir, Vukašinović Andrija, Milentijevic Ivan Z.:
MODEL REZIDENCIJALNOG POTROŠAČA ZA MULTI-AGENT SIMULATOR
POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJ

Sandić-Stanković Dragana:
PRIKAZ 3D SLIKA TEHNIKOM VOLUME RENDERING

Radonjić Aleksandar, Čolić Vladeta, Hrle Zlatko:
PRILOG RAZVOJU MODELA ORGANIZACIJE MULTIMODALNOG PREVOZA
KONTENERA

Pjevčević Danijela, Vukadinović Katarina:
PRIMENA DEA METODE ZA MERENJE EFIKASNOSTI OBRADE RASUTOG
TERETA U LUCI “DUNAV” PANČEVO

Aškić Aleksandar, Dimitrašković Miroslav:
SIMULACIJA OMMETRA

Elenkov Milan, Stanojević Milorad:
SIMULACIJA PROCESA KONTROLE LETENJA VOJNIH VAZDUHOPLOVA
NA AERODROMU BATAJNICA

Urošević Vlade, Nikezić D.:
SIMULACIJA SKIM OFF METODA PRI MERENJU RADONA

Đogatović Marko, Stanojevic Milorad :
SIMULACIONA ANALIZA RADA PREDIKTIVNOG BIRAČA CALL CENTRA

Pavlović Boban
SITUACIONA ANALIZA METODA ZAŠTITE MPLS MREŽA
Radovi po programskim oblastima: RAČUNARSKE
MREŽE I TELEKOMUNIKACIJE
Broj radova: 32

Bošković Andrej:
ADAPTACIJA BRZINE VIDEO STRIMINGA PREKO HDSPA

Kosanović Mirko:
BEŽIČNE SENZORSKE MREŽE - OSI PREGLED

Krstić Dragana, Mekić Edis, Ristić Jelena, Spalević Petar, Jovković Srđan:
DIVERZITI SISTEM SA DVE GRANE ZA DEMODULACIJU N-FSK SIGNALA

Šnajderov Goran, Marković Vidan:
GPRS PROTOKOL - TEHNOLOŠKA PLATFORMA POKRETNE
KANCELARIJE

Marković Marjana, Bukelić Snježana, Jelisavčić Milenko:
HUAWEI IMANAGER N2000 - SISTEM ZA UPRAVLJANJE PRISTUPNIM
MREŽNIM UREĐAJIMA UA5000 I MA5600

Nejgebauer Ivan, Ilić Vladimir, Sudarević Aleksandar, Kerac Milan:
IMPLEMENTACIJA MEHANIZAMA ZA BRZO PREBACIVANJE
SAOBRAĆAJA I QOS ZA POTREBE PRENOSA GLASA

Antonić Zoran, Gospić Nataša:
IMPLEMENTACIJA TMN– FUNKCIJA Q ADAPTERA I MEDIJATORA U CAS I
OAM NET PLATFORMI

Grozdanović Jelena, Luković Dušan:
IMPLEMENTATION OF NETT-GAIN IN GPRS SYSTEM IN MTS 064

Blagojević Rastko, Pupavac Nebojša:
INTEGRACIJA WIMAX TEHNOLOGIJE U MREŽU BAZIRANU NA IMS
PLATFORMI

Jovanović Nenad, Jovanović Zoran, Zakić Aleksandar:
JMX APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE RAČUNARSKOM MREŽOM

Radoičić Peđa, Ivanović Borislav, Radovanović Jelena:
KONCEPT REŠENJA IP TELEFONSKOG SISTEMA IMPLEMENTIRAN U
NARODNOJ BANCI SRBIJE

Vukić Slobodan:
KONCEPT SLOJEVITE ARHITEKTURE SAVREMENIH
TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

Tomić Igor, Denčić Vladimir, Stojanović Jakov:
MAC-HS PROTOCOL IN HSDPA MOBILE BROADBAND NETWORKS

Uzelac Marinko N.:
MOBILNA ELEKTRONSKA MEDICINSKA STANICA 2

Lončarević Marija, Ramović Rifat:
MODELOVANJE I ANALIZA POUZDANOSTI C7 SIGNALIZACIONE MREŽE
REALNOG GSM SISTEMA

Matić Mirko:
MPLS TE MEHANIZMI OPRAVKE MREŽE

Veljković Marija, Milovanović Bratislav, Stanković Zoran, Đorđević Anđelija:
MULTIMEDIA PREKO BEŽIČNIH MREŽA

Danković Svetlana, Bukelić Snježana, Jelisavčić Milenko:
MULTISERVISNI PRISTUPNI UREĐAJ HUAWEI UA5000

Simić Radoslav:
PLANIRANJE SINHRONIZACIJE U ČVOROVIMA SINHRONIZACIONE
MREŽE

Zorić Olivera, Begenišić Nada:
PLATFORMA ZA ISPORUKU SERVISA

Jočić Srđan:
PLATFORMS FOR CHARGING, BILLING & ACCOUNTING IN FUTURE
MOBILE NETWORKS

Stefanović Mihajlo, Petrović Mile, Milović Daniela, Drača Dragan, Panajotović
Aleksandar:
POREĐENJE PERFORMANSI OPTIČKOG SISTEMA SRAČUNATIH
RAZLIČITIM MATEMATIČKIM APARATIMA

Simić Igor, Tomić Igor:
RASPODELA PAKETA U PRENOSU PODATAKA MOBILNIM MREŽAMA

Đorđević Dejan, Milenković Svetlana:
SERVISI PROPUŠTENIH POZIVA

Kvačanović Dragan, Miličević Nenad:
SISTEM ELEKTRONSKIH DOPUNA - POSLOVNI PROCESI I KONTROLA
IZVEŠTAJA
Kujundžić Mladen:
SOFTVERSKA ANALIZA PRISTUPA WLAN MREŽAMA

Franolić Dario:
STRATEGIJE MIGRACIJE MREŽA KA IMS

Đorđević Anđelija, Veljković Marija, Stanković Zoran, Milovanović Bratislav:
TELEVIZIJSKA DISTRIBUCIJA PREKO ADSL-A

Aranđelović Zoran, Petrović-Ranđelović Marija:
ULOGA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U TRANSFERU TEHNOLOGIJE
U ZEMLJI DOMAĆINA

Ilić Slaviša:
UPOTREBA KORISNICKIH SERVISA MOBILNE TELEFONIJE U TERENSKIM
USOVIMA


Rudić Dalibor:
UPOTREBA LAN MREŽA U BUDUĆIM KOMUNIKACIJAMA

Tomić Igor, Simić Igor
УНАПРЕЂЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ HSDPA МРЕЖЕ


Radovi po programskim oblastima: RAČUNARSKI
HARDVER
Broj radova: 12

Naumović Ana, Milutinović Veljko, Stanić Aleksandar, Milašinović Bojana:
ARHITEKTURA PCI EKSPRES SISTEMA

Tubić Nikola, Damjanović Đorđe, Nikarić Jugoslav:
HARDVERSKO-SOFTVERSKO REŠENJE ZA REALIZACIJU I EMITOVANJE
KVIZA U RADIO TELEVIZIJI VOJVODINE

Kolašinović Branko, Stanković Dragan, Jovanović Milan, Laketa Slobodan:
JEDNO REŠENJE PROBLEMA MEĐUPROCESORSKE SINHRONIZACIJE

Bujaković Dimitrije, Bondžulić Boban:
KOMPARATIVNA ANALIZA METODA ZA SEGMENTACIJU SLIKE

Hristov Zoran, Markov Mirko, Jovanović Milan, Kolašinović Branko, Bubulj Marko:
KONTROLNI CENTAR SISTEMA ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE
ELEKTRIČNIM BROJILIMA – SIKUB

Matijevics István :
MOBILNI ROBOTI I INFRACRVENI SENZORI

Davidović Tatjana, Cvetković Dragoš:
OPIS VEZA MEĐU PROCESORIMA POMOĆU GRAFOVSKIH INVARIJANTI

Babin Danilo:
PRIMENA PROCESORA DIGITALNIH SIGNALA U PRAKTIČNOJ OBUCI
STUDENATA U OBLASTI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Blagojević Marjan, Dimitrjević Saša:
PROGRAMIRANJE STRUJNIH SENZORA CSA-1V I STATISTIČKA ANALIZA

Sakal Tibor, Šimon Janoš, Odry Peter:
REALIZACIJA MULTIPROCESORSKI KONTROLISANOG

Pavlović Rade:
SJEDINJAVANJE TELEVIZIJSKE I TERMOVIZIJSKE SLIKE ISTE SCENE

Markov Mirko, Jovanović Milan, Kolašinović Branko, Bubulj Marko, Kolarević
Dejan
SOFTVER ZA KONCETRATORE I PLC MODEME SISTEMA ZA NADZOR
ELEKTRIČNIH BROJILA – SIKUB


Radovi po programskim oblastima: VEŠTAČKA
INTELIGENCIJA I SISTEMI ZA PODRŠKU
ODLUČIVANJU
Broj radova: 10

Bugarinović Mirjana, Vukadinović Katarina:
FAZI SISTEM ZA OCENU PRIVLAČNOSTI STAJALIŠTA KARAĐORĐEV
PARK

Mulalić Edin, Stoimenov Leonid, Ranđelović Branislav:
GENETSKI ALGORITAM SA OPTIMIZACIONIM METODAMA U REŠAVANJU
PROBLEMA RASPOREDA ČASOVA

Gocić Milan, Milićević Valentina:
GPRS I WLAN KAO DEO ARHITEKTURE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE
VANREDNIM SITUACIJAMA
Mester Gyula:
IMPROVING THE MOBILE ROBOT CONTROL IN UNKNOWN
ENVIRONMENTS

Lukić Jelena, Goloskokovic Ivan:
INTELIGENTNI TUTORIJALNI SISTEMI WETAS

Bondžulić Boban, Andrić Milenko:
JEDAN PRISTUP DETEKCIJI TEKSTA NA SLIKAMA I U VIDEO
SEKVENCAMA

Sečujski Milan, Kupusinac Aleksandar:
MORFOLOŠKA ANOTACIJA NA SRPSKOM JEZIKU ZASNOVANA NA
TRANSFORMACIONIM PRAVILIMA

Filipović Milanka :
PRIMENA AHP U IZBORU NAMENE ZA DATU LOKACIJU UZ POŠTOVANJE
OSNOVNIH PRINCIPA ODRŽIVOG RAZVOJA

Janković-Milić Vesna, Krstić Goran:
PRIMENA DATA WAREHOUSE KONCEPTA U STATISTIČKOJ ANALIZI
USPEHA STUDENATA

Šaletić Dragan
PROJEKTOVANJE RASPLINUTO-LOGIČKIH REGULATORA SA ASPEKTA
NJIHOVE STABILNOSTI


Radovi po programskim oblastima: PRIMENJENA
INFORMATIKA

Broj radova: 35

Korolija Nenad G., Milošević Srđan, Milutinović Veljko:
ACCELERATING CONJUGATE GRADIENT SOLVER: TEMPORAL VERSUS
SPATIAL DATA

Banićević Dušan, Vasić Vladimir:
ALGORITAM KLASIFIKACIONOG STABLA U IDENTIFIKOVANJU LOŠIH
KREDITNIH RIZIKA

Vasić Vladimir, Banićević Dušan:
ALGORITAM KONDŽOINT ANALIZE U FORMIRANJU ATRAKTIVNIH
STAMBENIH KREDITA
Veselinović Ivana, Veselinović Biljana, Stojković Bogdan, Srećković Milesa,
Đurđević Aleksandar:
ANALIZA NELINEARNE EFIKASNOSTI KONVERZIJE FREKVENCIJE

Miladinović Radojko, Begović Nikola, Marković Miloš:
BROKERSKA APLIKACIJA ZA TRGOVANJE BAZIRANA NA FIX
PROTOKOLU

Jevtović Branislav T., Oklobdžija Danilo J., Ristić Jovan D.:
DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKO INTERNETA KORIŠĆENJEM XML
DOKUMENATA ZA PRENOS INFORMACIJA

Simić Slobodan, Antonić Mladen:
DIGITALNA OBRADA SIGNALA U SOFTVERSKOM RADARU POMOĆU
PERSONALNOG RAČUNARA

Uzelac Marinko N., Jelenić Ivan:
EBUSINESS MODEL REZERVACIJE RESURSA

Novaković Ljiljana, Igrački Zdravko:
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA U POSLOVANJU OSIGURAVAJUĆIH
ORGANIZACIJA

Mirjanić Dragoljub, Šetrajčić Jovan:
ENERGETSKI SPEKTRI POBUĐENJA U NANOELEKTRONSKOM
KRISTALNOM FILMU

Okanović Živorad, Ranđelović Jasmina:
ICT PODRSKA IZRADI INFORMACIONOG SISTEMA KATASTRA
NEPOKRETNOSTI U SRBIJI

Kos Anton, Tomažič Sašo, Miletić Jelena:
IMPROVED LATENCY BOUND OF DEFICIT ROUND ROBIN SCHEDULER

Radojičić Miroslav, Nešić Zoran:
KOMPJUTERSKA PODRŠKA IZRAČUNAVANJU STEPENA KORIŠĆENJA
PROIZVODNIH KAPACITETA

Poljak Predrag, Škrbić Zoran:
KONCEPT OBUKE STUDENATA ZA RAD SA PROGRAMOM LABVIEW

Kostadinović Aleksandar:
KORISNIČKA PODRŠKA – SLUČAJ SVET I SLUČAJ SRBIJA

Sodnik Jaka, Tomažič Sašo, Grasset Raphael, Billinghurts Mark:
LOCALIZATION OF SOUND SOURCES IN AN AUGMENTED REALITY
ENVIRONMENT

Ribić Biljana:
MODEL SISTEMA POSREDNE KONTROLE DEVIZNOG
(SPOLJNOTRGOVINSKOG) POSLOVANJA

Veselinović Biljana, Srećković Milesa, Vlajnić Milan, Veselinović Ivana:
MODELOVANJE KARAKTERISTIKA POLUPROVODNIČKIH LASERA

Jovanović Milena, Mijanović Zoran:
NAPADI NA CMOS KRIPTOGRAFSKU LOGIKU ANALIZOM STRUJE I TDPL
TEHNOLOGIJA ZA ODBRANU

Filipkowski Piotr, Janicki Andrzej :
NEGOTIATION’S MODEL OF DECISION SYSTEM WITH PARTIAL
INFORMATION IN THE BROKER MODULE

Jovanović Biljana, Ilić Oliver:
POREĐENJE DVA SOFTVERSKA PROIZVODA ZA URAVNOTEŽENJE
LINIJE

Vrekić Snežana:
PRIMENA STEP STANDARDA U KOMUNIKACIJI CAD/CAD SISTEMA

Novaković Jasmina, Bačanin-Žakula Nebojša:
PRIMENA VIRTUELNE REALNOSTI U CIM - U

Radunović Nikola, Stanković Srđan:
PROCJENA BRZINE I UBRZANJA U VIDEO SEKVENCAMA POMOĆU
PIRAMIDALNOG RAZLAGANJA SLIKE I VREMENSKO-FREKVENCIJSKE
ANALIZE

Dimitrijević Nenad, Gobović Ana:
REŠAVANJE NEKIH POSLOVNIH PROBLEMA KORIŠĆENJEM
JEDINSTVENOG DIMENZIONOG MODELA

Cvjetković Vladimir, Matijević Milan, Durutović Siniša, Stefanović Milandin:
RFID KARTIČNI SISTEM ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJU
PRISUTNOSTI

Radojičić Srđan, Bogićević Marija:
SIGURNOSNI ASPEKT FIX PROTOKOLA

Đorđević Milan, Grubiša Miodrag, Miletić Siniša, Jovanović Saša:
SOFTVERSKA PODRŠKA ZA OCENJIVANJE EFIKASNOSTI RASHLADNOG
SISTEMA METODOM A.T.B.
Popović Nenad, Vukojičić Predrag:
SOFTVERSKI PAKET MS PROJECT 2002 KAO ALAT ZA PLANIRANJE I
PRAĆENJE REALIZACIJE REMONATA RUDARSKE OPREME EPS-A

Ćirić Vladimir, Vučetić Aleksandar, Krstić Aleksandar, Vojinović Oliver:
SOFTVERSKO RE·SENJE ZA POVEZIVANJE MERNE OPREME I
SAVREMENIH SOFTVERSKIH ALATA

Omerović Sanida, Tomažič Sašo, Milutinović Veljko:
TEXT AND KNOWLEDGE REPRESENTATION

Manić Miodrag, Mišić Dragan, Ječinac Ana:
TЕPОST – SISTЕM ZА PRОЈЕKTОVАNJЕ TЕHNОLОŠKОG PОSTUPKА UZ
PОMОĆ RАČUNАRА

Prodanović Radomir:
UGROŽAVANJE BEZBEDNOSTI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA THREAT
TO SECURITY OF E-BUSSINESS

Petrović Vera:
UPRAVLJANJE U TEHNIČKIM PROCESIMA PRIMENOM RAČUNARSKIH
MREŽA

Antić Slobodan, Trajković Ana
UPRAVLJANJE ZALIHAMA UPOTREBOM SPREADSHEET-OVA
Diplomski iz informatike


 Naziv
 Projektovanje ORS-a početnog učenja engleskog jezika
 Mala enciklopedija muzike
 Informacioni podsistem finansija : GLAVNA KNJIGA
 Projektovanje ORS-a –

 Geografija za VII razred O.Š.
 Struktura PASCAL programa u gimnaziji
 Elementi projetkovanja multimedije na primerima objekata
 Elementi projektovanja multimedija na primerima medijuma
 Električne instalacije i osvetljenje u domaćinstvima i malim pogonima
 (radionicama)
 Baze podataka u nastavi računarstva i informatike
 Obrada teme: Operativni sistem DOS u I razredu gimnazije
 PHOTOSHOP
 Manastiri Fruške Gore
 AUTO CAD R 14 u II razredu obrazovnog profila : mašinski tehničar
 za kompjutersko konstruisanje
 Srbija i Crna Gora u balkanskim ratovima (1912 – 1913)
 Istorija muzike (obrazovni računarski softver za I i II razred gimnazije)
 ORS Osnovi elektrotehnike u nastavi tehničkog obrazovanja
 Komunikacija na Internetu pomoću softvera ICQ u I razredu gimnazije
 Grafički dendrološki informacioni sistem
 Ekspertni sistemi u IV razredu gimnazije
 Hipermediji u literarnom obrazovanju

 (Realizam u srpskoj književnosti za učenike II razreda srednje škole)
 ORS – Solarna energetika
 Multimedijalne aplikacije u nastavi prirode i društva za III razred
osnovne škole


Multimedijalni udžbenik na primeru STAROG EGIPTA
Multimedijalni sistemi u nastavi biologije
Informacioni sistem za upravljanje proizvodnjom izvorišta vodovoda u
Vršcu
Multimedija i savremena škola - Osnove računarskih mreža
Projektovanje ORS-a u predmetnoj nastavi osnovne škole –

KIČMENJACI u nastavi biologije

ACI
Obrada teme: BAZE PODATAKA u III razredu gimnazije u predmetu
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
Multimedijalne aplikacije u nastavi istorije: Ratne operacije u severnoj
Africi
ORS Multimedijalna prezentacija: Narodni muzej Zrenjanin – stalna
postavka
Programski paket za računarsku grafiku
Elektronski multimedijalni udžbenik na primeru nuklearne energije
Multimedijalne aplikacije u nastavi hortikulture

Projektovanje multimedijalnog ORS-a u predmetnoj nastavi osnovne
škole na primeru: Moj prvi ekosistem –

BILJNO I ŽIVOTINJSKO CARSTVO
Multimedijalne aplikacije u nastavi likovnog obrazovanja –

LIKOVNE TEHNIKE
Informacioni sistem osnovne škole – Strukturna sistem analiza
Korišćenje INTERNETA u nastavi
Neke primene programskog paketa ADOBE PHOTOSHOP
ORS u funkciji organizacije i upravljanja muzičkom kulturom u
srednjim stručnim školama
Multimedijalne aplikacije u nastavi geografije (Australija za VII razred
osnovne škole)
Računarski sistemi u I razredu srednje škole
Multimedijalne aplikacije u nastavi tehničkog obrazovanja: RADIO I
TELEVIZIJSKA TEHNIKA
Digitalna estetika
Multimedijalni računarski softver u biologiji – mala enciklopedija –
BAŠTOVANSTVO
Primena računarske grafike
Projetkovanje ORS-a u nastavi fizike – primer ZAKONI ODRŽANJA
Kolor modeli
Komunikacija, učenje i multimedije
Projektovanje ORS-a u nastavi muzičkog obrazovanja – ŠKOLA
GITARE
Obrada teme : Multimedija u IV razredu gimnazije
Multimedijalne aplikacije u nastavi fizike
Didaktički sistemi rada u nastavi računarstva i informatike
Primena računarske grafike u medicini
Nastava računarske grafike
HIPERWARE sistemi i učenje
Multimedijalni obrazovni računarski softver:

SISARI U NASTAVI BIOLOGIJE
Multimedijalna prezentacija stalne postavke MUZEJA VOJVODINE
Hipermediji u nastavi osnovne škole -Elektronski udžbenik:

VULKANI I ZEMLJOTRESI
VRSTE REČI – ORS iz srpskog jezika za V razred osnovne škole
SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA – ORS iz matematike za srednju
školu
Aritmetičke operacije i relacije u BASELOG sistemu


Primena ORS-a u nastavi geografije za V razred osnovne škole
Transformacije u 2D i 3D grafici
Proces saznavanja u multimediji
Slike sa fraktalima
Sistematizacija seminarskih radova iz predmeta SISTEMI VEŠTAČKE
INTELIGENCIJE uz podršku računara
ORS u nastavi tehničkog obrazovanja iz saobraćaja
Multimedijalne aplikacije u nastavi muzičkog obrazovanja
Mala enciklopedija »ZRENJANIN«
Primena naprednih tehnika programskog paketa COREL DRAW
ORS za V razred osnovne škole iz fizike (SILA I KRETANJE)
Modelovanje 3D objekata
Multimedijalni obrazovni računarski softver u nastavi biologije –
obrada nastavne teme PTICE
ORS iz matematike –

PIRAMIDA U GEOMETRIJI
ORS – Istorija železnice

Vozovi i vučna sredstva
ORS u nastavi geografije – FRANCUSKA
Multimedijalni ORS HARDVER PC-a

U NASTAVI INFORMATIKE
Projektovanje informacionog sistema trgovačkog preduzeća – modul
MAGACIN
ORS – Velikani klasične muzike
ORS iz istorije – SREDNJOAMERIČKI INDIJANCI
Primena programskog paketa 3D STUDIO MAX R3 u izradi animacija
Integracija multimedija i procesa učenja INSEKTI

Multimedija i proces saznavanja
Multimedija i proces komunikacija

AUSTRALIJA
ORS kao simulaciona tehnika u izvođenju eksperimenata iz HEMIJE
Neke mogućnosti programskog paketa AUTO CAD
ORS za predmet istorija-

KOSOVSKI BOJ
Alati za razvoj multimedijalnih aplikacija

ORS iz matematike:

PODUDARNOST TROUGLOVA
Animacija u računarskoj grafici
ORS u nastavi geografije:

SAD
Neke primene FRACTAL DESIGNER-a
Informacioni sistem poslovnog zadružnog saveza
Geografski informacioni sistemi
Projektovanje modula »NABAVKA« informacionog sistema »SEVER«
- Subotica
Projektovanje ORS-a - GRČKA
MACROMEDIA DIRECTOR – Multimedijalni kurs za početnike
Unapređenje programskih sadržaja 2D računarskog projektovanjaCD su uz rad / osim br. 2418/II
Multimedijalni orbrazovni računarski softver – RIBE
Proces planiranja i realizacije nastave pomoću multimedija
ORS u nastavi biologije za osnovnu školu – SISARI
ORS za VII razred osnovne škole (oblast GRAVITACIONO POLJE)
ORS iz istorije –

MARSEJSKI ATENTAT 1934.G.
DELPHI

Multimedijalni kurs za početnike
Neke primene programskog paketa

3D STUDIO MAX
Primena računarske grafike u tekstilu (programski paket za dizajn)
Informacioni sistem – modul:

OBRAČUN ZARADA U TRGOVINSKOM PREDUZEĆU
Multimedijalni obrazovni računarski softver – DOMINIKANSKA
REPUBLIKA
Softver za praćenje polaganja ispita
3D SOLID MODELOVANJE »cilindra elementa« u AUTO CAD 2000
okruženju
Primena ORS-a u nastavi istorije za I razred srednjeg obrazovanja –

obrada nastavne teme:

 STARO CARSTVO EGIPTA
Primena ORS-a u nastavi matematike za III razred srednjeg
obrazovanja –

obrada nastavne teme:

LOPTA U GEOMETRIJI
Dizajniranje ekranskih formi za multimedijalni softver
ORS u nastavi geografij: ITALIJA
Grafički alati za multimedijalnu prezentaciju
Multimedijalne aplikacije u oblasti fizike
Primena grafičkih alata u dizajniranju WEB stranica
ORS – Kosovski boj u pesmi i priči
ORS za I razred osnovne škole iz MATEMATIKE
PRAVA I TAČKA NA RAVNI I VAN RAVNI – neki aspekti
računarske grafike u nastavi tehničkog crtanja
TRANSFORMACIJA – neki aspekti računarske grafike u nastavi
tehničkog crtanja
ORTOGONALNO PROJEKTOVANJE RAVNI – primena računarske
grafike u nastavi tehničkog obrazovanja
RAVAN – neki aspekti računarske grafike u nastavi tehničkog crtanja


ORS u nastavi geografije –

VELIKA BRITANIJA


Multimedijalni obrazovni računarski softver – LIKOVNO
OBRAZOVANJE


Prototip informacionog sistema za istraživanje tržišta medicinskih
aparata i opreme
Teorije učenja i multimedije

(ATOMSKA STRUKTURA MATERIJE – (Hemija za I razred
gimnazije)
ORS iz matematike za I razred osnovne škole: IGRAJMO SE
BROJEVIMA

(oduzimanje za prvake)
ORS iz geografije –KANADA
Generisanje »pejzaža« metodom računarske grafike


Mogućnosti programsko alata

BRYCE 3D
ORS u nastavi biologije – INSEKTI
Tutorial za ADO tehnologiju


ORS iz geografije – SAOBRAĆAJ
Razvoj softvera za komunikaciju sa bazom podataka edukacionog
centra uz INTERNET podršku
ORS za fiziku –

RAD, SNAGA I ENERGIJA
Analitika korisnika softverskih proizvoda
ORS u nastavi geografaije – FINSKA
Projektovanje ORS u nastavi geografije-

REPUBLIKA PORTUGALIJA
ORS iz srpskog jezika i književnosti NASTANAK SRPSKOG
KNJIŽEVNOG JEZIKA
ORS – PTICE U NASTAVI BIOLOGIJE
ORS iz istorije likovne umetnosti i istorije ahitekture
Korišćenje sprajtova u MACROMEDIA DIRECTOR-u


Obrazovni računarski softver iz matematike:

POVRŠINA TROUGLA I ČETVOROUGLA
Vizuelizacija binarnih operatora u programskom paketu 3D STUDIO
MAX
Kreiranje INTRO-a u MACROMEDIA DIRECTOR-u
Obrazovni računarski softver u nastavi geografije – »PORTUGALIJA«
Obrazovni računarski softver

»SAV TAJ DŽEZ«
Obrazovni računarski softver

»SVET PTICA«
Obrazovni računarki softver KOŠARKAŠKI SUDIJA
Principi učenja uz pomoć multimedija
Dinamičko kreiranje baze podataka za elektronski dnevnik na Internetu
Obrazovni računarski softver u nastavi istorije –

ISTORIJA STARIH GRKA
Multimedijalni obrazovni računarski softver – KLASICIZAM
Multimedijalni obrazovni računarski softver – GOTIKA
Obrazovni računarski softver iz istorije: SRBIJA U PRVOM
SVETSKOM RATU
Obrazovni računarski softver u nastavi geografije: ZANIMLJIVA
GEOGRAFIJA
Obrazovni računarski softver u nastavi geografije : ZANIMLJIVA

GEOGRAFIJA
Analiza obrazovnog računarskog softvera za osnovnu školu
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole iz matematike
(PRAVOUGAONIK I KRUG)
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole iz matematike:

SABIRANJE I ODUZIMANJE DO 10
Projektovanje obrazovnog računarskog softvera – AZIJA
ORS u nastavi geografije – ŠPANIJA
Obrazovni računaski softver u nastavi geografije – ŠPANIJA
Modelovanje zupčanika sa kosim zupcima u AutoCAD okruženju
Fontovi u računarksoj grafici
Računarski sistemi u I razredu gimnazije
Obrazovni računaski softver - ŠUMSKI EKOSISTEM
Korišćenje rasterovanih slika u okruženju Auto CAD-a
3D modelovanje aluminijumskog profila za bicikl u Auto CAD
okruženju
Primena obrazovog računarskog softvera u nastav geografije za sekcije
Obrazovni računarski softver u nastavi geografije - SVETSKA ČUDA
SEVERNE AMERIKE
Učenje na daljinu u okviru kursa - SISTEMI VEŠTAČKE
INTELIGENCIJE
DELPHI TUTORIAL – napredne tehnike programiranja i izrada
aplikacija za WINDOWS
Primena OPEN GL-a za izradu jednostavne kompjuterske igre
Obrazovni računarski softver iz istorije - PRVI SRPSKI USTANAK


Obrazovno računaski softver iz biologije - PRIRODNI SISTEM
ŽIVOTINJA
Obrazovni računarski softver iz biologije za nastavnu jedinicu –

FIZIOLOGIJA I BOLESTI SRCA
Elementi dvodimenzionalne grafike
Prikaz radova studenata Tehničkog fakulteta »Mihajlo Pupin«
Zrenjanin iz oblasti informacionih sistema škola
KORIŠĆENJE INTERNETA U NASTAVI. – dodatno edukovanje i
usavršavanje hirurga
Multimedijalni obrazovni računarski sftver – HARD DISKOVI
Obrazovni računarski softver iz istorije – STARI SLOVENI
Obrazovni računarki softver – PREVENTIVNE MERE U ZAŠTITI
OMLADINE
Obrazovni računarski softver - OSNOVNI PRINCIPI EVOLUCIONE
BIOLOGIJE
Model računarske podrške nastave engleskog jezika i metode njene
realizacije kao faktor unapređenja i informatizacije obrazovanja

CD su uz rad

Primena geografskih inform

acionih sistema u poljoprivredi
PASCAL u II razredu gimnazije putem programskog paketa PASCAL
36
Primena obrazovnog računarskog softvera u nastavi istorije za I razred
srednjeg obrazovanja
Radno okruženje MACROMEDIA DIRECTOR-a
Projektovanje multimedijalnog obrazovnog računarskog sotvera:
SRBIJA U BALKANSKIM RATOVIMA1912-1913
Energetika u osnovnom obrazovanju : Interpretacija obrazovnih
sadržaja putem obrazovnog računarskog softvera
Kompresija slika korišćenjem nauronskih mreža
Obrazovni računarski softver za fiziku: »ELEKTRIČNA STRUJA«
ORS- CRNA GORA – XIX vek
Obrazovni računarski softver:

RIMSKA UMETNOST
Algoritmi za I razred gimnazije
ORS iz anatomije i fiziologije za srednju školu: URINARNI SISTEM
Multimedijalni nastavni model instrukcionog dizajna u radno
orijentisanoj nastavi tehničkog obrazovanjaCD su uz rad


ORS iz geografije

ZEMLJE ATLANSKE EVROPE
Konstrukcija vrata za otvaranje i zatvaranje halaCD su uz rad


Obrazovni računarski softver u nastavi biologije: MEKUŠCI
Obrazovni računarski softver u natavi biologije:

ŠUMSKI EKOSISTEM
Računarska grafika na filmu
Obrazovni model upravljanja projektom u operacionim istraživanjimaCD uz rad
ORS –Specijalni rezervat prirode

KOVILJKSI RIT
Funkcija savremenog oblika poslovanja i upravljanja menadžmentom u
transportnim preduzećimaCD uz rad
Obrazovni računarski softver iz fizike:

NJUTNOVI ZAKONI
Obrada fotografija metodom računaske grafike
Primena obrazaovnog računarskog softvera u nastavi geografije za V
razred osnovne škole
Multimedijalni obrazovni računarski softver : RAČUNARSKI
SISTEMI
Projekat tehnološkog postrojenja i instalacije za bojenje motora
Multimedijalni kurs za FLASH
ORS iz biologije: NASTANAK I RAZVOJ ČOVEKA
Primena ORS u nastavi fizike za VIII razred osnovnog obrazovanja –
Obrada nastavne teme KIRHOFOVA PRAVILA
Projektovanje ORS- PODUNAVSKE ZEMLJE
ORS za nastavu V razreda osnovne škole iz istorije RIMSKO
CARSTVO
Obrazovni računarski softver u nastavi istorijeVOJVODA ŽIVOJIN
MIŠIĆ
Investicioni programi u Ribarskom gazdinstvu »Ečka«
Arhitektura modela za elektronsko poslovanje u sektoru prodaje AD
»Sever« Subotica
Unos članova u fil MACROAMEDIA DIRECTOR-a
Projektovanje softvera za kadrovsku evidenciju organa lokalne
samouprave
Arhitektura mikroprocesora
Formiranje modela zupčanika u Auto CAD okruženju

CD uz rad
Integracija MAPINFO sa DBMS na primeru modula agrotehnike za DP
»Polet« Aleksandrovo
Projetkovanje internet aplikacije – MATIČNA KNJIGA ROĐENIH
DIRECTOR I INTERNET-PUBLISH SETTINGS
DISTANT LEARNING WEB MANAGEMENT SYSTEM
-  Moduo administrativnih poslova sa studentima

- Podsistem elektronska aprijava ispita
Elektronska trgovina
Projektovanje obrazovnog računarskog softvera CARSKA BARA
Modelovanje podsklopa remenog prenosa u Auto CAD okruženju

       Cd uz rad
Obrazovni računarski softver

ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA
Modelovanje zidnog stočića u Auto CAD okruženju
ORS iz istorije

CERSKA I KOLUBARSKA BITKA
ORS: Priroda i društvo III
ORS iz fizike za VI razred.

STRUKTURA SUPSTANCIJE
ORS: Muzički instrumenti
Primena ORS u nasavi biologije za VI razred osnovnog obrazovanja

GMIZAVCI (raznovrsnost, podela, značaj i ugrožene vrste)
Projektovanje ORS-a :

SUNČEV SISTEM
Obrada nastavne teme:

INTERNET U OSNOVNOJ ŠKOLI
Projektovanje klijent/server aplikacije za proces nabavke u
proizvodnom preduzeću u saglasnosti sa standardom kvaliteta ISO
9000:2000
Obrada nastavne teme: ELEKTRONSKO BANKARSTVO u trećem
razredu gimnazije
Modeliranje protiv-povratnog ventila u AutoCAD okruženju
3D modelovanje zupčastog kaišnika u Auto CAD okruženju
Koncepcija centra za razvoj malih i srednjih preduzeća
Uticaj logistike na unapređenje poslovanja Javnog preduzeća »Vodovod
i kanalizacija« Novi Sad
Menadžment i informatičke tehnologije
Osnivanje preduzeća
Koncept upravljanja kvalitetom u V.Z. »Orao«
Optimizacija tehnoloških parametara krojenja u zavisnosti od
karaktristika tkanina sa elastinom primenom računara
Projektovanje informacionog sistema škole stranih jezika – Podsistem
praćenja nastave i prijemne službe
Rad sa učenicima koji pokazuju posebno interesovanje za informatiku i
sa onima koji zaostaju u nastavi informatike
Predinvesticiona studija za izgradnju nove fabrike pivksog slada u IPP
»Grmeč« a.d. Krajišnik
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Poslovna strategija u savremenom poslovanju
Instalacija kablovskog distributivnog sistema (KDS) u Bijeljini –
CATV – optičko čvorište (OČ)2
Obrada nastavne teme: WEB SITE u IV razredu gimnazije
Obrada teme: Značaj računarstva i informatike u savremenom društvu
Obrazovni računarski softver iz matematike – KRUG I KRUŽNICA


Pregled i analiza softvera (računarskih programa) za elektronsko
praćenje nastave u osnovnoj školi
Primena savremenih softverskih alata za strukturnu analizu modela i
dobijanje optimalnog rešenja
Tipovi podataka i promenljive
Razvoj sistema za učenje na daljinu iz oblasti internet tehnologija
Projektovanje geometrijskih oblika u programima za vektorsku grafiku
Razvoj alata za transformaciju relacione baze podataka u objektnu bazu
podataka
Elektronska radna sveska iz matematike (PRIZMA I PIRAMIDA)
Softver za vrednovanje obrazovnog računarskog softvera
Distant Learning Web Management System – Self Assesment Module
Istraživanje vrste i uticaja informatičkih tehnologija na procese
reinženjeringa i na ishode tih procesa
Pretpostavke optimalnog modela organizovanja djelatnosti održavanja
željezničkih vozila u Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj
E-learning sistem za SQL

Primer: Preduzeće
Multimedijalna kompozicija nastavnih sadržaja geometrije za
elektronsko učenje u osnovnoj školi
Elektronska radna sveska iz geografije za sedmi razred osnovne škole –
AFRIKA
Model za evidenciju seminarskih i diplomskih radova
Tehnologija za sistemsku integraciju


Multimedijalna kompozicija nastavnih sadržaja geometrije za
elektronsko učenje u osnovnoj školi – OBLA TELA
Metoda vibro – akustične dijagnostike šinskih vozila
Projektovanje informacionog podsistema održavanja kao sastavnog dela
informacionog sistema preduzeća
Grafičko rešavanje linearnih jednačina u didaktičkom softveru za
osnovnu školu
Preoblikovanje organizacionog sistema zdravstvene ustanove na
principima reinženjeringa
3D modeliranje klipa u Auto CAD okruženju

CD uz rad
Analiza primene membranske tehnologije za pripremu vode za piće u
Zrenjaninu
Uloga nastavnika u upravljanju procesom nastave
ORS – Masa i gustina


Elektronska radna sveska iz matematike za osmi razred osnovne škole
GRAVITACIONO POLJE – Obrazovni računarski softver iz fizike za
VII razred


Elektronska radna sveska iz matematike za osmi razred osnovne škole -
VALJAK
Integralno obezbeđenje menadžerskih usluga u ciklusu poljoprivredne
proizvodnje


Primena ORS u nastavi informatike za I razred gimnazije ALGORITMI
Farmakološki priručnik
Elektronska radna sveska iz matematike (LOPTA)
Računarske komunikacije
Elektronska radna sveska iz matematike za 8 razred (KUPA)
Grafičko dizajniranje odnosa tačke, prave i ravi u didaktičkom softveru
za osnovnu školu
Administrativni modul u DISTANCE LEARNING SYSTEM-u
Modelovanje mehanizma prenosa toplote pri konvektivnom sušenju i
utvrđivanje numeričkih pokazatelja
E- learning za SQL

primer: DOBAVLJAČI
Primena programskog paketa Auto CAD u nastavi tehničkog
obrazovanja u osnovnoj školi
Uloga i značaj interneta kao sredstva promotivnog delovanja

        CD uz rad
Editovanje teksta
Učenje WORD-a na daljinu
Mogućnosti primene problemske nastave korišćenjem ORS-a


Održavanje nastavnog materijala u sistemu učenja na daljinu
Obrazovni računarski softver

PRIRODA I DRUŠTVO za III razred osnovne škole
Modeliranje stambenog objekta u Auto CAD okruženju
Znanje kao faktor unapređenja kvaliteta poslovanja
Obrazovno računarski softver iz matematike za 8. razred

(LINERANA FUNKCIJA)
ORS Let's play with the words
Informacioni sistem za upravljanje - FOTO STUDIO MANAGER
Modelovanje razdelnih čaura u Auto CAD okruženju

disketa uz rad
Modelovanje kaišnika u Auto CAD okruženju

       Cd uz rad
Interaktivno modeliranje dela benzinske pumpe u Auto CAD okruženju

         CD uz rad
Sistem lineranih jednačina sa dve nepoznate (radna sveska)
Obrazovni računarski softver iz fizike za 6. razred osnovne škole
(MERENJE)
Elementi inženjerske analize u MECHANICAL DESKTOP okruženju
Sterilizacija i sterilizatori u medicini i farmaciji
ORS za srpski jezik – PRIDEVI
ORS iz fizike

/zbirka zadataka za oblast SILA/
Primena programskog paketa Sdobe Photoshop za izradu internet
prezentacija
Sistemi za automatsko prepoznavanje zvuka i govora
Razvoj tehničke dijagnostike hidrauličnih pumpi i motora


Razvoj aplikacija za poslovanje knjižare na Internetu
Metode za digitalnu obradu slike
Informacioni sistem Laboratorije specijalističke poliklinike
ORS – Radna sveska iz geografije za V razred osnovne škole
Digitalno odrastanje
Neformalno – informatičko obrazovanje kadrova u funkciji
osposobljavanja za potrebe poljoprivredne proizvodnje
Algoritmi obučavanja VNM
Script jezik Lingo
Elektronska radna sveska iz geografije za sedmi razred osnovne škole

– Južna Amerika-
Analiza uticaja tehnološkog procesa na kvalitet izrade odeće od
pletenine
Metodologija istraživanja uticajnih faktora na efikasnost metalo-
prerađivačke industrije
Mesto i uloga informatike u srednjoškolskom obrazovanju učenika u
Republici Srpskoj
Informacioni sistem Odseka za izradu katastra nepokretnosti
Upravljanje nastavom matematike u razrednoj nastavi
Proračun zglobno-polužnih mehanizama u programu Mathcad

CD uz rad
ORS iz geografije –

»ZEMLJE BENELUXA«
ORS za I razred osnovne škole –

RODITELJSKI DOM
Neke mogućnosti projektovanja ORS u nastavi gramatike – OPISNI
PRIDEVI
Uticaj uvođenja CAD sistema u konstrukcionu pripremu na razvoj
odevnih proizvoda
E-learning: Projektovanje ORS-a (vežbe)
Model otvorene nastave u programskim sadržajima tehničkog
obrazovanja u osnovnim školama
Modelovanje ventila isplačne pumpe u »Mechanical Desktop«
okruženju

       CD uz rad
Teorija i praksa pri privatizaciji društvenog preduzeća – na primeru
»Elan« A-D- Srbobran
Obrazovni računarski softver iz matematike za prvi razred MERENJE
DUŽINA
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole – MOJA
PORODICA
Povezivanje DELPHI aplikacije sa bazom podataka
Mere zaštite potencijala katodne zaštite pomoću permanentne
referentne elektrode tip – CuCuSo4 ZAS. u elektrohemijskoj zaštiti
čeličnih konstrukcija od korozije
ORS – odmor i slobodno vreme u porodici
Tutorijal za Macromedia Director – rad sa zvukom i vremenom
Radna sveska iz geografija za 5-ti razred (ORS iz geografije za 5-ti
razred osnovne škole)
Primena softverskog alata VISIO u projektovanju IS-a
Grafika mrežnog planiranja
Semantičke mreže u procesiranju prirodnog jezika
Razvoj Web aplikacije troslojne athitekture za administrativni modul
DLWMS-a
Psihološko-didaktičke osnove planiranja i programiranja vaspitno-
obrazovnog rada u srednjim stručnim školama Republike Srpske
Određivanje pokazatelja pouzdanosti u fazi projektovanja hidrauličnih
sistema
Gajenje povrća u plastenicima
Informacioni sistem komercijalne službe preduzeća za proizvodnju
sokova
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole – AZBUKA
Web osnove i softversko inženjerstvo
Primena SQL-a u softverskom inženjerstvu
Obrada informatičkih sadržaja u sedmom razredu osnovne škole
Nastanak predmeta informatike
Predikatski računi i njihove primene
Obrazovni računarski softver – matematika (sabiranje tri broja)
Uticaj tehnike na razvoj civilizacije
Modeliranje vratila sa zupčanikom sa kosim zupcima u Mechanical
Desktop okruženju

        CD uz rad
Trodimenzionalno modeliranje cevne spojnice u Auto CAD okruženju
Realizacija H – norme u Matlab-u

       CD uz rad
Multimedijalna kompozicija nastavnih sadržaja matematike za
elektronsko učenje u 8. razredu osnovne škole

LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
Obrazovni računarski softver iz matematike

PARNI I NEPARNI BROJEVI
Modeliranje mašinskih zaptivki u Auto CAD okruženju
Modeliranje postolja ručne bušilice u Mechanical Desktop okruženju       CD uz rad
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole
Obrazovni računarski softver iz muzičke kulture
Obrazovni računarski softver iz predmeta SVET OKO NAS:

Kako izgledaju biljke i životinje
Projektovanje ORS-a za prvi razred osnovne škole

SVI U PORODICI RADIMO
ORS za prvi razred osnovne škole

UČIMO DA PIŠEMO
Obrazovni računarski softver iz matematike

RAZLAGANJE BROJEVA NA SABIRKE
Razvoj Web aplkacije u objektnom okruženju – proizvodnja i usluge

»Luka A.D. Bačka Palanka«
Primena DIRECT X tehnologije u izradi simulacije teleskopa
Generisanje i iscrtavanje fraktala u dvodimenzionalnoj i
trodimenzionalnoj grafici
Analiza efikasnosti parne turbine od 348,5 MW
Metodologija evaluacije eduativnih Web prezentacija
Grafičke komunikacije i mrežna podrška u projektovanju mehanizama
mašina

        CD uz rad
Matematička indukcija u deduktivnim sistemima logičkog
programiranja
Tutorijal za POWER DESIGNER 6.0


Softver za praćenje projekcija i prodaju karata u bioskopima
Kvalitet nastavnog modela Internet učionice za distantno obrazovanje
informatičkih sadržaja putem multimedijalnih Internet servisa
Informacioni sistem veleprodaje auto delova
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole –

OBLICI I NJIHOVI KVALITETI
Multimedjijalna prezentacija Carske bare


Optimizacija tehnološkog procesa strateški cilj kvaliteta poslovanja
Hardver kao savremena komunikaciona i informaciona tehnologija u
nastavi
Upravljanje problemskom nastavom fizike
Fakultetski Web/Wap servisi
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole

GODIŠNJA DOBA
ORS Matematika kroz igru – usvajanje novih pojmova u matematici za
1. razred osnovne škole
Obrazovni računarski softver za prvi razred – SKUP
Obrazovni računarski softver iz matematike za prvi razred

PRAVOUGAONIK, KVADRAG, KRUG, TROUGAO
Obrazovni računarski softver

NERVNI SISTEM
Istaknute ličnosti anglogonskog sveta
Obrada nastavne teme :

Računari kao multimedije PowerPoint u VIII razredu osnovne škole
Obrazovni računarski softver iz matematike :

OTKRIVANJE NEPOZNATOG BROJA
Projekat finansijske operative za potrebe državnih organa

- modul LIKVIDATURA
Metodički modeli strukovnog obrazovanja učenika u dizajniranju i
modelovanju tekstila i odeće
Uloga Interneta u promociji preduzeća

       CD uz rad
Solid modeliranje u Auto CAD okruženju

       CD uz rad
2005.godina

Tehnologija održavanja, dijagnostika i konstrukcija uljno-hidrauličkih
pumpi i pomoćnih pokretača kod kamiona
ORS iz matematike za prvi razred osnovne škole –

ZNAK PLUS, ZNAK JEDNAKOSTI
Inforamtičko obrazoanje za informatičko društvo
Savremene obrazovne tehnologije u nastavi tehničkog obrazovanja
Obrazovni računarski softver iz geografije za V razred osnovne škole
ORS iz predmeta Svet oko nas »RAZLIČITI POSLOVI, RAZLIČITA
NASELJA«
E-learning za Algoritme i strukture podataka u funkciji kvalitetnog
programiranja
Elementi razvoja inforamcionog sistema za elektronsko plaćanje
komunalnih usluga
Projektovanje informacionog sistema u funkciji povećanja
produktivnosti, na primeru preduzeća IGM »Jugobanat« a.d. – Banatski
Karlovac
Građevinsko preduzeće »Energoprojekt Visokogradnja a.d.« -
Menadžment sektorom mehanizacije i kontrola kvaliteta
Modelovanje klipa klip-lift sistema u Mechanical Desktop okruženju
Održavanje visokopritisne klipne pumpe »WOMA« 2252 P-30 u
»Fabrici sintetičkog kaučuka« - Elemir
Obrazovni računarski softver za vežbe iz DB-a »NORMALIZACIJA«
Metodičko-didaktička pitanja efikasnosti nastave informatike
Uticaj karakteristika šavova na izradu odeće od kuliranih pletenina
Renderovanje trodimenzionalnih objekata u Auto CAD okruženju

        CD uz rad
Strategija upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Rep. Srpskoj
Upravljanje i regulacija procesom učenja u programiranoj nastavi
Korišćenje udaljenih baza podataka u sistemima automatskog
rezonovanja
Razvoj klijent-server aplikacije za internističku ambulantu
Istraživanje atributa benčmarkinga koji determinišu poslovnu izvrsnost


Razvoj ravnih toplotnih sunčevih prijemnika sa aspekta povećanja
energetske efikasnosti
ORS za I razred osnovne škole iz predmeta SVET OKO NAS
Razvoj Internet informacionih sistema za usluge u železničkom
putničkom saobraćaju
Projektovanje obrazovnog računarskog softvera iz matematike za prvi
razred – DINARI I PARE
Model razvoja i upravljanja inovacionim procesima u privredi
Analiza mogućnosti za povećanje efikasnosti solarnih konvertora
upotrebom ultratankih premaza
Heurističi modeli nastave politehničkog obrazovanja u osposobljavanju
kadrova za potrebe civilne odbrane
Projektovanje jednopolnih električnih šema za elektropostrojenja u
VISIO PROFESSIONAL okruženju
Povećanje energetske efikasnosti solarnih kolektora u dinamičkim
uslovima rada
Uticaj upotrebe računara na podizanje efikasnosti nastave fizike u
gimnaziji
Virtuelna učionica za C++ programski jezik

        CD uz rad

       + PDF
Softverski paket za praćenje prodaje u poljoprivrednim apotekama
Modeliranje objekta stolne lampe u

Auto CAD okruženju

       CD uz rad
Obrazovni računarski softver za 2. razred osnovne škole

 ABECEDA
Informacioni sistem AD Zobnatica

CD uz rad
Modeliranje elemenata prenosnika u

Auto CAD okruženju

CD uz rad
Metodologija reinženjeringa privatizovanih preduzeća u procesu
tranzicije
Likovna početnica, vizuelne umetnosti –

oblikovanje u papiru i kartonu


Softver za osiguranje vozila
Solid modeliranje u SolidWorks okruženju

CD uz rad
Bajesov klasifikator tekstualnih dokumenata i njegova implementacija u
jeziku JAVA
Informacioni sistemi u funkciji efikasnije organizacije i upravljanja
školom
Obrazovni računarski softver tipa multimedije u funkciji unapređivanja
razredne nastave
Primena TAKAGI-SUGENO fazi modela kod obrnutog klatna
ORS iz predmeta :Svet oko nas

 – DELOVI DANA I SEDMICE -
ORS – Saobraćajna sredstva iz predmeta »Svet oko nas«
Razvoj Internet aplikacije u Delphi okruženju za učenje na daljinu uz
primenu HML tehnologije
ORS za predškolski uzrast:

PALČICA na engleskom jeziku
Obrazovno računarski softver:

bajka »BAMBI«
Metodička obrada sadržaja:

Istorijat toplotnih motora
Metodičko i organizaciono unapređenje kvaliteta univerzitetske nastave
u okviru razvoja integralnog softverskog sistema tehničkog fakulteta
MICROSOFT WORD u VII razredu osnovne škole
ORS za IV razred osnovne škole:

OSNOVNE I IZVEDENE BOJE
Obrazovni računarski softver za predškolski uzrast
Obrada nastavne teme WINDOWS XP u

nastavi računarstva i informatike u srednjim školama
Trodimenzionalno modeliranje vratila sa zučanikom sa pravim zupcima
u Auto CAD okruženju
Motivacija, motivatori i tehnike motivacije u nastavi informatike


Uloga tehničke kulture u ostvarivanju informatičke pismenosti viših
razrda osnovne škole

       CD uz rad
Metodska obrada programskog sadržaja nastave informatike i
računarsva u osnovnoj školi
Norme komparatora u fazi relacionim bazama podataka
Primena programa POWER POINT u realizaciji nastave tehničkog
obrazovanja
Modeli i modelovanje sistema upravljanja školom
Ljudi koji su promenili svet –

Nikola Tesla, Mihajlo Pupin«, Milutin Milanković i Mileva Ajnštajn
Razvoj informacionog sistema tehničkog sektora preduzeća za
proizvodnju elektrouređaja
Editovanje solid modela u Auto CAD okruženju

        CD uz rad
Modeliranje i vizualizacija Vučnog uređaja u SolidWorks okruženju
Obrazovni računarski softver iz fizike za šesti razred osnovne škole:
»SILA«
Robno knjigovodstvo STR »BIOŠPAJZ«
Modeliranje stone bušilice u Auto CAD okruženju
Izrada plana kvaliteta u preduzeću »Zastava metal« - Resavica
Elementi projektovanja Web aplikacija na primeru aplikacije za zubnu
ambulantu
Obrazovni računarski softver iz engleskog jezika »Glagolska vremena«
Obrazovni računarski softver

»VODA OKO NAS«
»Rational Rose 2001« kao podrška vizuelnom modelovanju
Informacioni podsistem fakulteta za praćenje rada asistenata
Nastavne metode u funkciji upravljanja, organizacije i racionalizacije
nastave osnovne škole
Softverski paket : Virtuelna on-line prodavnica računarske opreme
ORS za I razred osnovne škole iz predmeta SVET OKO NAS
Softver za praćenje rada studentskog doma
Izrada Web stranice pomoću HTML-a
MOSTOVI – kao objekti niskogradnje i metodički pristup u nastavi
tehničkog obrazovanja


Obrazovni računarski softver za predmet Svet oko nas:

»ŠTA I KAKO PREVOZIMO«
Elektronsko poslovanje kao faktor razvoja tehničkog održavanja
Faze razvoja obrazovno računarskog softvera na primeru nastavne
jedinice
Kompjuteri u novinarstvu
Primena HML vebservica u projektovanju informacionih sistema
Energetski bilans »Aktivnog« i »Pasivnog« masivnog solarnog zida u
realnim uslovima rada
Softver za praćenje otkupa iprodaje mleka u mini-mlekarama

      CD uz rad
ORS iz matematike

(DESETICA)
ORS iz poznavanja društva:

MANASTIRI – SEDIŠTA KULTURE
Efekti i ograničenja edukacije putem elektronskih medija
Koncept upravljanja ljudskim resursima na primeru Vazduhoplovno
tehničkog sektora Agencije za kontrolu letenja Srbije i Cerne gore
d.o.o.
Bazični elementi telekomunikacionog sistema u informacionom sistemu
»Telekom« Srbija
Razvoj modela vibracija tehničkih sistema
Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u preduzeću »COMING-
COMPUTER ENGINERING«
Unifikacija i sistematizacija modela za utvrđivanje optimalnog perioda
tehničke dijagnostike i njihova primena na grafičkim mašinama
Teorija i praksa procesa dizajniranja na primeru tafting tepiha
Sistem realizacije investicionih projekata u funkciji promena u
elektroprivredi
Razvoj Web aplikacije za organizaciju prakse studenata medicine u
bolnicama
Softverski paket za praćenje poslovanja apoteke
Informacioni sistem tehničke službe brodogradilišta
Upravljanje promenama i uloga u savremenim organizacijama
Modeliranje ručne dizalice u Auto CAD okruženju
Vizualizacija stambenog objekta u Auto CAD okruženju

       CD uz rad
Sistem upravljanja kvalitetom u preduzeću
»ENERGOMONTAŽA«A.D.
2006.god.
       Microsoft Visual Studio.NET kao osnova za razvoj
       softvera za obračun ličnih dohodaka u srednjoj školi
       Metode i standardi kompresije podataka
       Povećanje efikanosti gasnih kotlova snage 15-50 |kw|
korišćenjem gornje toplotne moći goriva
Uloga lične prodaje u integrisanoj marketing
komunikaciji
Dinamička Web prezentacija:

ŠETNJA ZRENJANINOM
Antropomorfni roboti i humanizacija ljudskog rada
Održavanje hidrauličnog sistema postrojenja za sušenje
uglja

CD uz rad
Optimizacija zaliha proizvoda podrškom programskog
paketa MATHCAD

CD uz rad
Uticaj tržišta rada i socijalnih partnera na razvoj,
poboljšanje i povećanje usluga koje nudi srednja škola
Modelovanje osovine u Auto CAD Mechanical
okruženju

CD uz rad
Modeliranje obrtnih tela u Auto CAD okruženju

CD uz rad
Kolekcija »IN-B« muški sportski solo sako

CD uz rad
Modeliranje rečne jahte u Auto CAD okruženju
Učenje na daljinu u zemljama tranzicije sa posebnim
osvrtom na visoko obrazovanje u AP Vojvodini
Poređenje klijent server arhitekture sa višeslojnom
arhitekturom u .NET okruženju
Primena informatike u nastavi tehničkog obrazovanja

CD uz rad


Razvoj višeslojnih aplikacija u .NET okruženju
Sinteza mernih sistema za monitoring rotornih bagera u
realnom vremenu
Dreamweaver kao alat za Web douajn
Osnovne funkcije ulazno/izlaznog podsistema
Istorijski razvoj koncepta operativnih sistema
Softver za evidenciju diplomskih radova na fakultetu


Konparacija operativnih sistema dostupnih na tržištu

CD uz rad
Softver za bolničko informacioni sistem – modul
porodilište
Multimedijalna prezentacija tekstilnog preduzeća
»ERITEX«
Primena koncepta odnosa s javnošću u visokoškolskim
organizacijama
Obrazovni računarski softver za nastavni predmet Srpski
jezik (PADEŽI) za 5. razred osnovne škole
Uticaj parametara zavarivanja na karakteristike žilavosti
zavarenih spojeva punjenom žicom opreme koja se
održava
Razvoj preduzetništva u funkciji smanjenja
nezaposlenosti u Srbiji u periodu tranzicionih promena
Vizuelizacija stambenog objekta u Auto CAD okruženju
Ugradnja i oblikovanje radnih mesta u tehnološkom
procesu izrade odeće
Uporedni bilans tehnoloških sistema sušenja u procesu
industrijske prerade žitarica, sa aspekta baznih
parametara rada
Dizajniranje internet sajta Sektora za ljudske resurse
Ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore
Istraživanje mogućnosti primene principa preduzetništva
u istraživačko – razvojnim jedinicama
Modeliranje elektromotra u CATIA okruženju

CD uz rad
Softverski paket za praćenje rada Kadrovske službe na
fakultetu
Modelovanje i dizajn informacionog sistema kadrovske
službe na fakultetu


Obrazovni računarski softver – Biologija za 8. razred –
organi za razmenu gasova – građa
Obrazovni računarski softver iz engleskog jezika
»SCHOOLS AND EDUCATION«
Softverski paket »Knjižara«
Energetski efekti energetski efikasnog objekta nove
koncepcije sa višim stepenom korišćenja sunčeve
energije
Efikasnost modela održavanja termoelektrana
Projektovanje obrazovno računarkog softvera u nastavi
biologije za VI razred osnovne škole

Tema: PTICE
Softverski paket za praćenje rada pozorišnog kluba

CD uz rad
Efekti i strategije razvoja CURRICULUMA nastave
tehnike u osnovnoškolskom obrazovanju
Razvoj i optimizacija procesa i sistema u preciznom
livenju primenom »Rapid Tooling« tehnologije
Efikasnost održvanja tehničkih sistema Željeznica
Republike Srpske

Projektovanje i razvoj M-COMERCE aplikacije
Grafičko modelovanje rada svetlosnih signala na
semaforizovanim raskrsnicama
Web 2.0 Koncept
IS za podršku upravljanjem proizvodnjom lateksa
Softverski paket za praćenje računarske opreme na
fakultetu
3D modeliranje pumpe za vodu u Auto CAD okruženju
Primena i praćenje sistema upravljanja kvalitetom u
poslovnoj organizaciji »ZORKA EXA«
Problemska metoda u nastavi informatike u ekonomskoj
školi
Podsistem obračuna zarade u preduzeću

CD uz rad
ORS iz predmeta Poznavanje prirode za IV razred
osnovne škole

/KRETANJE PTICA/
Kognitivne psihološke teorije u funkciji projektovanja
multimedijalnih obrazovnih računarskih softvera
Besplatni mali oglasi na Web-u


Vizuelizacija stambenog objekta u Auto CAD okruženju
Nove metode i pristupi u podsticanju tehnološkog
razvoja
Tehnologija proizvodnje krovnog crepa na bazi gline u
fabrici «IGK Polet« Novi Bečej
Informacioni sistem privatne ginekološke ordinacije
Računarski modeli i simulacija u funkciji efikasnije
nastave tehničkog obrazovanja
3D modeliranje sklopova leptirastog ventila u SOLID
EDGE okruženju

CD uz rad
3D modeliranje mašinskih delova leptirastog ventila u
SOLID EDGE okruženju

CD uz rad
Metode površinskog modeliranja u Auto CAD okruženju
Primena programa Power Point u realizaciji programa
nastave tehničkog obrazovanja
Primena HACCP metode u upravljanju sistemom
kvaliteta u fabrici »Pionir« d.o.o.

CD uz rad
Projektovanje modela u nastavi pomoću programa
SOLID WORKS
Komunikacija u distribuiranim sistemima


Karakteristike obrazovnog računarskog softvera u
nastavi fizike
Sistem kvaliteta u »PIK – Bečej« »Poljoprivreda« A.D.

CD uz rad
Kvalitet iu upravljanje poslovanjem u AD
»Metaloplastika – Galeb«
Uloga i značaj informacionog sistema u upravljanju
sistemom kvaliteta u preduzeću »HIGLO« AD
Hladnjača Horgoš
Istraživanje plasmana novog proizvoda motornog ulja na
tržište
Istraživanje uticaja stila menadžmenta na efikasnost
poslovanja
Poslovni inkubatori kao mogući model razvoja malih i
srednjih preduzeća
Restruktuiranje tekstilne industrije Srbije sa posebnim
osvrtom na menadžment ljudskih resursa
Menadžment ljudskih resursa u savremenom
preduzetništvu
Istraživanje uticaja strukture životnih ciljeva
preduzetnika na uspešno poslovanje preduzeća u
preduzetničkom inkubatoru
XML kao alat za razvoj elemenata korisničkog interfejsa
u informacionim sistemima
Obrazovno računarski softver iz biologije

BODLJOKOŠCI
Istraživanje profila menadžera u Republici Srbiji
Softverski paket komercijalne službe A:D: »Vršački
vinogradi«
Kreiranje internet prezentacije osiguravajućeg društva
Vizuelizacija lica
Kriptografski i steganografski postupci
Korišćenje nastavnog materijala iz oblasti tehnologije
održavanja uz pomoć softvera
Primena XML-a u izradi internet prezentacije
Softverski paket za finansijsko knjigovodstvo
Softverski paket za prodaju obuće
Razvoj sistema za termoviziju tehničkih sistema (PTP
metodom)
Softverski paket za predškolske ustanove
Metodska obrada nastavnog sadržaja »Računarstvo i
informatika« u I razredu Tehničke škole
Multimedije u nastavi muzičke kulture osnovnoškolskog
obrazovanja
Obrazovni računarski softver iz fizike «Sile trenja« za VII
razred
Obrazovni računarski softver

- Bolesti savremenog doba -
Predlog rešenja za smanjenje štetnog uticaja pepela i
šljake TENT – A i B na životnu sredinu Opštine
Obrenovac
Uloga statističke kontrole kvaliteta u upravljanju
kvalitetom
Modeliranje ručne prese u Auto CAD okruženju

CD uz rad
Rizik kao posledica emisije polutanata iz mega
termoenergetskih objekata
Softverski paket turističke agencije


Efekti i ograničenja upravljanja održavanjem na bazi
rizika
Dijagnostika motora sa unutrašnjim sagorevanjem
Modeliranje kučišta štampača programskim paketom
INVENTOR

CD uz rad
Alatke Photoshop-a


Metodička obrada nastavne teme Internet u II godini
gimnazije
Softverski paket za praćenje rada predškolske ustanove
Reinženjering poštanskog saobraćaja sa osvrtom na
»Pošte Srpske«
Multimedijalni sistemi u funkciji učenja na daljinu
Agenti na Internetu
Istraživanje uticaja menadžmenta na efikasno poslovanje
pomoću znanja
Uticaj pojave mehaničkih oscilacija na sigurnost
funkcionisanja sklopova u sistemu prenosa snage
tekstilnih mašina
Računar u funkciji evaluacije nastave tehničkog
obrazovanja
Primena ametoda analiza otkaza FTA, FMEA i FMECA
na složenom tehničkom sistemu
Softverski paket za vođenje škole fudbala


Optimizacija izbora tehnologija u preradi etilena u cilju
smanjenja rizika od postojeće tehnologije
Tehnologija navarivanja cilindričnih delova EPP
postupkom
Automatska dijagnostika stanja maziva kod mašina
alatki
Softver za evidenciju molbi studentske službe
Primena softverskih modela simulacionog tipa u nastavi
tehničkog obrazovanja
Web servis – Prodaja karata železnice
Proizvodnja i održavanje robota i robotizovanih mašina
u fabrikama budućnosti
Koncepcija, komponente i pravci razvoja profesionalne
orijentacije učenika osnovne škole


Šeme solarnih instalacija firme »Buderus«
Metode razvoja i primena XML Web servisa kao
podrška tradicionalnom obrazovnom procesu
Softverski paket veleprodaje namirnica sa podrškom za
Internet
Filteri u Adobe Photoshop-u
Informacioni sistem za upravljanje rezervnim delovima
Strategijski apsketi kreditiranja preduzeća

CD uz rad
Softver za praćenje rada agenata u direkcijama za
osiguranje

(Collaborator relationship manager 2006)
Slojevi u Adobe Photoshop-u
Primena koncepta poslovnog planiranja u preduzeću
IGM »Toza Marković« Kikinda
Dreamweaver i web prezentacije
Obrazovni računarski softver iz predmeta Svet oko nas –
treći razred osnovne škole »Priroda u kraju«
Principi i karakteristike multimedijalnog učenja i
dizajniranja
Saznajni, psihološki i kibernetski aspekti organizacije
časova u nastavi informatike
Vizuelizacija automobilske felne u Auto CAD i 3D
Studio MAX okruženju
Informacioni sistem Urgentnog centra


Razvoj kablovsko distributivnog sistema u Sremu
Koncept određivanja strukture program menadžmenta u
proizvodnji slenog proizvoda
Liderstvo – na primeru preduzeća NHBG ŽIKS-HARD
Edukacija ljudskih resursa u fotografskim radnjama u
cilju povećanja konkurentske prednosti na tržištu
Modeli transportnog problema u MathCad okruženju
Integralni softverski sistem za praćnje poljopriovrednih
resursa u regionu
Skript jezici u savremenim informacionim sistemima i
aplikacijama
Obrazovni računarski softver iz biologije za VII razred
osnovne škole

(Globalne promene)
Korišćenje otpadne čvrste biomase u energetske svrhe
Dijagnostika motornih vozila sa posebnim osvrtom na
elektronski kočni sistem
Primena HACCP metode upravljanja sistemom kvaliteta
u preduzeću «HIGLO« A.D. Hladnjača Horgoš

CD uz rad
Poboljšanje procesa realizacije proizvoda


Menadžment sistema kontrole radnog vremena
Sigurnost bežičnih lokalnih računarskih mreža (WLAN)
Pregled i primena širokopojasnih ADSL tehnologija u
informaciono-komunikacionim sistemima
Web servis za prodaju knjiga na fakultetu
Arhiviranje fajlova sa različitih medijuma primenom
XML-a
Princip rada i konstrukcija Nuklearne magnetne
rezonance
Strategija upravljanja investicijama pri odabiru putnih
prelaza za osiguranje na magistralnim prugama u
funkciji optimalnog izbora i podizanja stepena
bezbednosti saobraćaja
Grafika u Mathcad-u
Sigurnost i zaštita podataka kod Internet bankarstva
Modeliranje kompjuterskog stola u Auto CAD okruženju
Softverski paket za katalogizaciju knjiga u biblioteci
Razvoj menadžmenta


Analiza uticaja karakteristika džins tkanina na
konstrukcijsku pripremu proizvodnje odeće
Projektovanje Modula Content management sistema za
web aukciju zasnovan na PHP/MySQL tehnologiji
Unapređenje skladišne funkcije u DP »Potisje« Ada
Razvoj funkcije proizvodnje u preduzeću
Podmazivanje stalka univerzalne glodalice za izradu
cilindričnih zupčanika u standardnim i graničnim
uslovima rada
Razvoj funkcija za autentifikaciju korisnika i ažuriranje
sadržaja web prezentacije na primeru sajta narodnog
pozorišta »Toša Jovanović« Zrenjanin
Dijagnostika OTO motora
Kvalitet razvoja školskog menadžmenta primenom
EFQM-modela
Komparacija tehnologija za izradu Internet prezentacija
Osnovni principi dizajna i psihološki aspekti učenja u
multimedijalnim prezentacijama u nastavi

CD uz rad
Sigurnost Internet aplikacija

CD uz rad
WWW- koncepti i primena, Web tehnologije i Web
standardi
Izgrađivanje ličnog sitema rukovođenja i menadžmenta

CD uz rad
Metodska obrada nastavnog sadržaja »Osnove
informatike i računarstva« u VIII razredu osnovne škole
Mesto tehnološkog razvoja u održivom razvoju
Model za donošenje odluka u procesima prepoznavanja
tipa funkcija pouzdanosti brodskih postrojenja
Obnavljanje venaca monoblok točkova železničkih
vozila navarivanjem, s apsekta tehničke izvodljivosti,
pouzdanosti i ekonomske opravdanosti
Savremeni koncept poslovanja i unapređenja
obrazovanja stručnih kadrova u tekstilnoj industriji
Restruktuiranje Železnica Srbije
Uticaj motivacije na uspešnost ljudskih resursa u
privredi Srbije
Projektovanje obrazovnog računarskog softvera u
nastavi biologije za VIII razred osnovne škole – Građa
čovečjeg tela
Kolor modeli u Adobe Photoshop-u
Specijalni efekti u Adobe Photoshop-u
Modeliranje sklopa mehanizma za prosecanje u
Mechanical Desktop okruženju
Modeliranje tvrdog diska u Auto CAD okruženju


modeliranje hidraulične prese u Auto CAD okruženju
Istraživanje strukture ljudskih resursa u opštini Srbobran
Metode animacije u Mathcad-u
Metodologija istraživanja dijagnostike osnovnih delova
sistema za kočenje
Značaj ljudskih resursa u sprovođenju reinženjeringa u
preduzeću

Projektovanje vodene pumpe u MECHANICAL
DESKTOP okruženju
Veb servisi u razvoju klijent server aplikacije za podršku
radu distributivnih centara naftne industrije
Multimedijalni pristup interaktivnom učenju o
računarskim mrežama
Reinženjering poslovnih procesa uvođenjem
kompjuterski integrisane proizvodnju u a.d.
»Sombormlinu«
Održavanje obrtnih postolja elektromotornog voza
Efektivnost strateškog planiranja
Elektronsko poslovanje i istraživanje tržišta preko
Interneta
Strategije e- marketinga
Digitalna fotografija


Metodologija unapređenja društveno-poslovnih procesa
upotrebom reinženjeringa sa osvrtom na strategiju
razvoja informacionog društva u Srbiji
Istorijski razvoj mode i uticaj savremenih tehnologija u
dizajnu tekstila i odeće
CRM u bankarstvu
Uticaj tehničke opremljenosti konstrukcione pripreme na
razvoj odevnih proizvoda
Određivanje procesnih parametara tehnoloških operacija
izrade odeće
Email i Database marketing


Uloga menadžmenta u strateškom pozicioniranju i
planiranju razvoja savremenog preduzeća
Upravljanje ličnom prodajom u funkciji unapređenja
poslovanja preduzeća
Strategija razvoja CRM-a kao dela elektronskog
poslovanja u informatičkom sektoru
Uticaj metoda tehničke dijagnostike na pouzdanost rada
potrojenja u industriji prerade nafte
Elektronsko poslovanje u informacionoj ekonomiji
preduzeća
Obrazovni računarski softver za I razred osnovne škole –
Biljke i životinje šuma
Kompjuterski kriminal i zaštita podataka u računarskim
mrežama kod elektronskog poslovanja
Istraživanje upravljanja vremenom menadžera
Analiza energetske efikasnosti sistema za kogeneraciju
Reinženjering postupaka i sredstava rada za bravare
Reinženjering preduzeća »21. Oktobar« iz Kragujevca
Principi upravljanja čvrstim komunalnim otpadom na
teritoriji SO Bečej
Zaštita podataka u elektronskoj trgovini


3D modeliranje mobilnog telefona u AutoCAD
okruženju
Permanentno obrazovanje profesora tehnike i
informatike
Vaspitni efekti nastave tehničkog obrazovanja i
informatike u osnovnoj školi
Simulacioni modeli u funkciji efikasnije nastave
tehničkog obrazovanja
Primena modela u nastavi arhitekture i građevinarstva
Upravljanje modelima pomoću računara
Projektovanje ORS-a za VII razred osnovne škole:
»Osnovni delovi računara«
modelovanje elektronskih kola pomoću integrisanog
kola NE555
Uloga savremene mašinske pripreme u sistemu
tehničkog održavanja »Površinskih kopova – Kolubara«
Modeliranje odevnog predmeta u Auto CAD okruženju
Reinženjering zaštite od požara
Tehnologija održavanja mašina za pranje, sušenje i
peglanje rublja
Održavanje traktora IMT 539


Menadžerski pristup održavanja tehničkih sistema
Uticaj odlučivanja menadžera na uspešno poslovanje u
preduzeću
Grafika u medicini
Optimizacija deponijskog kompleksa čvrstog urbanog
otpada
Međuljudski odnosi u nastavi


Primena modela u nastavi tehničkog obrazovanja
Modeli upravljanja pomoću računara i mogućnosti
primene u nastavi
Web aplikacija za vođenje škole stranih jezika
Primena Markovljeve metode u ispitivanju pouzdanosti
Menadžersko upravljanje i odlučivanje u preduzeću
Psihološke karakteristike poslovne komunikacije
menadžera
Održavanje EEO (elektroenergetskih objekata) od 0,4 do
110 KV
Menadžment malih i srednjih preduzeća
Primena novih tehnologija u izradi televizijskih
prijemnika
Sistem upravljanja kvalitetom u JP PTT Saobraćaja
»Srbija«
Video nadzor preko računarske mreže
Reinženjering poslovnih procesa u preduzeću JAT –
Tehnika
Statistička kontrola kvaliteta u Beogradskom vodovodu i
kanalizaciji
Održavanje pumparnice za naftu na otpremnoj stanici
»Adorjan«
Selekcija kadrova pri zapošljavanju


Primena koncepta on-line kupovine u funkciji
unapređenja konkurentnosti domaćih preduzeća
Mapiranje procesa u funkciji poboljšanja kvaliteta
poslovanja
Obrada nastavne teme »Tehnička sredstva u
poljoprivredi« u VI razredu osnovne škole
Primena modela u nastavi tehničkog obrazovanja
Modeliranje jednostepenog reduktora u Auto CAD
okruženju
Metodski pristup obradi nastavne teme: Tehnička srestva
u poljoprivredi
Primena Internet resursa u nastavi tehničkog
obrazovanja
Softverski paket za robno knjigovodstvo


Projektovanje i implementacija softvera za podršku i
praćenje rada šahovskih klubova
Specifičnosti zahteva ISO/TS 16949:2002 u odnosu na
zahteve ISO 9001:2000
Arhitektura i građevinarstvo kao sadržaj slobodnih
tehničkih aktivnosti u osnovnoj školi
Obrada nastavne teme »Tehnička u sredstva u
građevinarstvu i mere zaštite na radu na građevini« u VI
razredu osnovne škole
Savremene tehnologije u nastavi tehničkog obrazovanja
Primena softverskih modela u nastavi tehničkog
obrazovanja
Softver za održavanje železničkih pružnih pragova
Mehatronički sistem za merenje osovinskog opterećenja
vozila
Organizacija preduzeća


Kreativnost i inovacije u savremenom rukovođenju u
preduzeću
Uloga lidera u savremenom poslovanju u menadžmentu
Softverski paket za maloprodaju i veleprodaju okova za
nameštaj
Razvoj korisničkih ekranskih formi u informacionim
sistemima sa posebnim osvrtom na widows okruženje
E-PR - Odnosi sa javnošću preko Interneta i primena na
Portalu Vlade Crne Gore
Upravljanje procesom planiranja i regrutovanja ljudskih
resursa
Upravljanje procesom napredovanja i ocena radne
sposobnosti
Model održavanja tehničkih sistema u AD »Panon« iz
Crvenke
Uticaj motivacije na uspešnos poslovanja preduzeća
Informacioni sistem kreditnog odeljenja banke (poslovi
studentskog kreditiranja)
Ilustrtativno-demonstrativne nastavne metode u službi
obrade nastavne teme »Računarske komunikacije« u
prvom razredu gimnazije
Projektovanje obrazovnog računarskog softvera za VII
razred geografije –

Obrada nastavne teme »Zanimljivosti svetskog mora«
Obrazovni računarski softver iz matematike – Tema:
Razlomci za 5. razred osnovne škole
Projektovanje objektno-relacione baze podataka na
primeru preduzeća za izdavačku delatnost
Komutacione funkcije u lokalnim računarskim mrežama
Problemi implementacije CRM rešenja u preduzećima
Preduzetništvo u učeničkom standardu sa aspekta
iskorišćenja postojećih resursa
Pouzdanost softvera
Računarski sistem
Računarski sistem
Elektronsko bankarstvo na Internetu i Intranetu
Ocenjivanje učenika srednje škole

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:565
posted:6/9/2012
language:Croatian
pages:98
Description: seminarski, maturski, diplomski, magistarski