communicatie met centra schooljaar 2011 2012 by 0co00L2

VIEWS: 6 PAGES: 7

									 Aandachtspunten voor de start van
   het schooljaar 2011-2012

                               -

                       Personeel
                       [voorlopige versie – 6 juli 2011]
                                          1
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Afdeling Volwassenenonderwijs
In dit overzichtsdocument willen wij als afdeling volwassenenonderwijs u op de hoogte
brengen van de belangrijkste wijzigingen aan de personeelsregelgeving voor het schooljaar
2011-2012.

Dit document zal tegen eind augustus verder bijgewerkt worden. Over sommige punten kan
op het ogenblik van het publiceren van dit document, 6 juli 2011, immers nog niet
gecommuniceerd worden, aangezien de onderhandelingen hierover nog niet officieel zijn
afgerond.Inhoud:

  1.  Nieuwe definitief modulaire opleidingen en impact op het personeel
  2.  Loopbaanonderbreking
  3.  VVP wegens ziekte
  4.  Vakantieregeling administratief personeel
  5.  Aanvragen nuttige ervaring
                                            2
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Afdeling Volwassenenonderwijs
1. Nieuwe definitief modulaire opleidingen en impact op het
  personeel
1.1. Welke opleidingen?

Met ingang van 1 september 2011 krijgen opnieuw een aantal opleidingen een definitief
modulaire structuur. Het betreft de opleidingen:

            1. Klavierinstrumentenbouwer – hersteller
            2. Tokkelinstrumentenbouwer - hersteller
            3. Strijkinstrumentenbouwer–hersteller
            4. Schoenhersteller
            5. Schoenmaker - ontwerper
            6. Marokijnbewerker
            7. Uurwerkmaker
            8. Polyvalent onderhoudsmedewerker
            9. Farmaceutisch - technisch assistent
            10. Procesoperator chemie
            11. Installateur warmtepompen
            12. Reclame –en decoratieschilder
            13. Fotograaf
            14. Florist
            15. Florist - medewerker
            16. Interculturele medewerker
            17. Logistiek assistent
            18. Verzorgende
            19. Zorgkundige
            20. Telefonist - receptionist
            21. Medisch administratief bediende
            22. Secretariaatsmedewerker
            23. Boekhoudkundig bediende

Voor meer info i.v.m. opleidingsprofielen kan u de omzendbrief hierover raadplegen.

Op het vlak van de personeelsregelgeving betekent dit dat er, net zoals vorig schooljaar,
ambtshalve en individuele concordanties zullen voorzien worden naar deze nieuwe definitief
modulaire opleidingen. Deze concordanties dienen te garanderen dat het personeelslid zijn
opgebouwde rechten in de vroegere lineaire of voorlopig modulaire opleidingen behoudt.


1.2. Ambtshalve concordantie

Bij een ambtshalve concordantie wordt de overdracht van de rechten en plichten die
gekoppeld zijn aan een vak, automatisch overgedragen naar een opleiding of module. Het gaat
hier om een ingreep die de administratie centraal uitvoert voor iedereen die rechten en
plichten heeft voor een bepaald vak. In bijlage 1 van de omzendbrief over concordanties zal
de lijst opgenomen worden met opleidingen waarvoor deze ambtshalve concordanties zullen

                                             3
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Afdeling Volwassenenonderwijs
plaatsvinden op 1 september 2011. U hoeft hiervoor als centrum dan ook geen verdere
stappen te ondernemen.

In afwachting van de aanpassing van de omzendbrief vindt u de lijst met ambsthalve
concordanties terug op de website van Volwassenenonderwijs (zie onderaan voor
concordanties met ingang van 1 september 2011).


1.3. Individuele concordantie

Bij een individuele concordantie wordt de overdracht van de rechten en plichten die
gekoppeld zijn aan een vak, naar een opleiding of module per individueel personeelslid
bepaald. Dat kan dus betekenen dat sommige personeelsleden helemaal geen individuele
concordantie zullen (moeten) toegekend krijgen, andere personeelsleden misschien één
individuele concordantie en nog andere personeelsleden meerdere individuele concordanties.
In bijlage 2 van de omzendbrief zal de lijst opgenomen worden met opleidingen waar een
individuele concordantie mogelijk is op 1 september 2011.

Individuele concordanties moeten aan het werkstation meegedeeld worden ten laatste op 15
september 2011 of uiterlijk vijftien kalenderdagen nadat uw centrum de modulaire opleiding
op basis van een goedgekeurd opleidingsprofiel start.

Indien het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van het centrum of indien u als
centrum nalaat een beslissing te nemen, heeft het personeelslid de mogelijkheid beroep aan te
tekenen (zie bijlage 4 van de omzendbrief).

In afwachting van de aanpassing van de omzendbrief vindt u de lijst met individuele
concordanties terug op de website van Volwassenenonderwijs (zie onderaan voor
concordanties met ingang van 1 september 2011).
   Omzendbrief VWO/2010/02(cvo) van 17 mei 2010 m.b.t. Ambtshalve en individuele
   concordanties met ingang van 1 september 2010 in het ambt van leraar secundair
   volwassenenonderwijs in Opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een
   opleidingsprofiel goedgekeurd heeft

   Op de Wetwijs-pagina’s vindt u een overzicht van alle toepasselijke regelgeving.
                                              4
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Afdeling Volwassenenonderwijs
2. Loopbaanonderbreking
Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in CAO IX, zijn er met ingang van 1 september
twee belangrijke aanpassingen aan de regeling betreffende de loopbaanonderbreking. Het is
vanaf 1 september mogelijk om:

     - een loopbaanonderbreking op te nemen voor een vijfde
     - het opnemen van het ouderschapsverlof te spreiden in twee periodes

U kan alle noodzakelijke informatie hierover terugvinden in de volledig herwerkte
omzendbrief over de loopbaanonderbreking.

Wij vestigen nog eens de aandacht op het feit dat het modulaire stelsel geen invloed kan
hebben op de regeling van de loopbaanonderbreking. U dient er als centrum voor te zorgen
dat het personeelslid op jaarbasis zijn nog uit te oefenen opdracht kan blijven uitoefenen.

     Voorbeeld:
     Een personeelslid aangesteld voor 20/20 neemt een loopbaanonderbreking op voor een
     vijfde. Dit personeelslid dient nog 16/20 te presteren op jaarbasis (= 8 000 / 10 000).
     Het feit dat dit personeelslid modules op basis van 3 lestijden per week geeft, kan
     hierop geen invloed hebben.
         Noot: de berekening van de nog te presteren uren is omstandig uitgelegd in de
         omzendbrief. Wanneer er naar het aantal / 10 000sten wordt verwezen kan u
         gebruik maken van de ponderatietabel.
   Omzendbrief PERS/2011/05 van 15 juni 2011 m.b.t. Personeelsleden van het
   onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd
   door de Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking

   Op de Wetwijs-pagina’s vindt u een overzicht van alle toepasselijke regelgeving.
3. VVP wegens ziekte
Op het moment van het opmaken van deze brochure waren de onderhandelingen m.b.t. de
aanpassing van het stelsel “Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte” nog aan de
gang. Tegen de start van het nieuwe schooljaar zal dit hoofdstuk aangevuld worden.
                                               5
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Afdeling Volwassenenonderwijs
4. Vakantieregeling administratief personeel
Sinds1 januari 2011 heeft het administratief personeel een jaarlijkse vakantieregeling die alle
schoolvakanties omvat. Binnen die schoolvakanties kan een schoolbestuur weliswaar
gedurende maximaal 12 werkdagen, waarvan maximum 10 dagen in de zomervakantie,
beroep doen op deze personeelsleden.

Deze regeling geldt zowel voor vast benoemde als voor tijdelijke personeelsleden, met de
beperking dat ze voor tijdelijke personeelsleden slechts van toepassing is binnen de duur van
hun aanstelling.

Er dient nog opgemerkt te worden dat u als centrum een (permanente) afwijking op de
vakantieregeling kan aanvragen. Dit is enkel mogelijk na onderhandelingen in het Lokaal
Onderhandelingscomité (LOC) en na goedkeuring door de minister (zie artikel 8septies BVR
21/09/2007).
   Omzendbrief PERS/2011/01 van 31 maart 2011 m.b.t. vakantieregeling voor de
   administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief
   personeel
5. Aanvragen nuttige ervaring
Bij de start van het schooljaar 2010-2011 werd in de omzendbrief betreffende de erkenning
van diensten als nuttige ervaring een bijlage 5 gevoegd met daarin een reeks van clusters op
basis waarvan de aanvragen konden ingediend worden voor de definitief modulaire
opleidingen in het volwassenenonderwijs. Deze clustering werd ingevoerd met het oog op een
planlastvermindering bij de centra, gezien het grote aantal opleidingen en modules.

Echter, door de praktische onwerkbaarheid en de juridische problemen die deze clustering met
zich meebrachten, vroegen wij u in maart 2011 om de rest van het schooljaar de aanvragen in
te dienen per opleiding (wanneer de bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau liggen) of
per module (indien de bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau liggen). Hiervoor bezorgde
de afdeling volwassenenonderwijs de centra een overzicht van de opleidingen met bijhorend
de aanduiding op welk niveau de bekwaamheidsbewijzen liggen.

Deze werkwijze zal ook tijdens het schooljaar 2011-2012 toegepast worden. Tegen de start
van het schooljaar zal de bijlage 5 uit de omzendbrief verwijderd worden en in de plaats een


                                               6
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Afdeling Volwassenenonderwijs
overzichtsdocument komen waarin alle opleidingen zijn opgenomen met de aanduiding op
welk niveau de bekwaamheidsbewijzen liggen.

Om de aanvragen vlot te laten verlopen vragen wij u als centrum om per aanvraag ook steeds
goed na te kijken welke eventuele vervolgmodules een persoon mogelijk zal geven, zodanig
dat niet steeds nieuwe aanvragen moeten ingediend worden.
   Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17 oktober 1997 m.b.t. de erkenning van
   diensten als nuttige ervaring
                                            7
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Afdeling Volwassenenonderwijs

								
To top