53394c ec18fdf0b2c829a2c52fba3f17810d88

Document Sample
53394c ec18fdf0b2c829a2c52fba3f17810d88 Powered By Docstoc
					Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola La Ginesta
C/. Les Garrigues, s/n
43882 Segur de Calafell
Tel.: 977 16 47 23
Fax 977 16 08 57
e3010098@xtec.cat
Curs: 2011 –2012
              COMUNITAT EDUCATIVA
La comunitat educativa entén que l’educació consisteix en el desenvolupament
natural, progressiu i sistemàtic de totes les capacitats dels alumnes, en ordre a la
construcció de la pròpia personalitat i a la comprensió crítica i la transformació de la
realitat que l’envolta, en el marc d’un projecte comú i integrador i d’una escola oberta
a tothom que estimula un esperit crític basat en la responsabilitat, la solidaritat, la
tolerància i el respecte a la natura i a qualsevol creença religiosa, cultura i raça.


La nostra escola es defineix com a:

 Aconfessional

 Catalana

 Oberta a tothom
                      2
               NIVELLS IMPARTITS
Els nivells impartits són:

 Educació Infantil:

 Parvulari 3 anys.
 Parvulari 4 anys.
 Parvulari 5 anys.

 Ensenyament Primari:

 Cicle Inicial:
  1r. curs.
  2n. curs.

  Cicle Mitjà:
  1r. curs.
  2n. curs.

  Cicle Superior:
  1r. curs.
  2n. Curs.
                   3
            ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


Les activitats extraescolars són promogudes per l’AMPA de l’escola, qui n’és la
responsable.

Aquest any l'AMPA oferirà les següents activitats extraescolars:
   Taekwondo.
   Anglès.
   Multiesport
   Hi-hop.
   Pintura.
   Patinatge.
   Diveresport.
   Servei d'acollida matinal de 8:00 a 9:00 h del matí (Sempre i quan hi hagi un
   nombre mínim de 10 nens o nenes per oferir el servei).
Nota: Aquesta relació d’activitats extraescolars és susceptible de canvis en base al
sondeig que realitza l'AMPA a les famílies de l’escola durant el mes de setembre.            NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICATots els ensenyaments són impartits en llengua catalana, llevat de la llengua
castellana i de la llengua anglesa.

Tots els dossiers i la majoria dels llibres que es fan servir com a material dels
alumnes, són en català i les explicacions que es fan, també ho són.
D’altra banda, el català és el medi de comunicació normal en la documentació
interna i externa: comunicats als pares i mares, en els rètols repartits en l’escola, així
com en les actuacions administratives (informes, notes, arxiu, etc.).

La llengua catalana és també el vehicle d’expressió de qualsevol tipus de reunió o
trobada en el centre.

El català constitueix l’element bàsic de comunicació. Es té cura que així sigui,
principalment en els cursos més baixos, com és l’Educació Infantil i el Cicle Inicial de
l’Ensenyament Primari, perquè molts alumnes són castellanoparlants i, d’aquesta
manera l’assoliment del català és més efectiu si des de l’entrada a l’escola se’ls
introdueix en aquesta llengua.
                      4
          TRACTAMENT A LA DIVERSITAT
Com ajuda i tractament a la diversitat, ens plantegem el següent:

Nens/es amb dificultat a l’àrea de Llengua i/o Matemàtiques

   Detecció del problema per part del/de la tutor/a.
   Estudi i diagnòstic de l’estat de desenvolupament de l’alumne/a a partir de
tècniques i activitats de medició i interpretació específiques que permeten conèixer
les possibles diferències o dificultats en el procés de maduració personal.
   Reunió orientativa dels pares amb el/la tutor/a i amb l’equip de suport.
   Actuació conjunta de l’equip de suport amb el/la tutor/a del curs, i/o pares de
l’alumne/a per a dur a terme els acords presos per tal de donar resposta a la
problemàtica diagnosticada.

L’equip de suport està integrat pels següents professionals:

  Professors/es de Pedagogia Terapèutica.
  Professors/es de reforç.
  L’E.A.P. (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).

S’han creat uns desdoblaments des de 2n. fins a 6è. de primària a nivell de llengua
catalana i uns grups flexibles per treballar el LECTOGRUP que tot en conjunt servirà
per a millorar l’eficàcia lectora dins de l’àrea de llengua catalana.
                     5
        ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERNLes persones que en el centre exerciran les funcions dels diferents òrgans
unipersonals de direcció i d’altres càrrecs de coordinació, d’acord amb el que
estableix el N.O.F.C. (Normes d’organització i funcionament del centre), seran les
següents:

 Director/a: Manel Pancorbo Serrano.
 Cap d’Estudis: Sofia Garcia Blanco.
 Secretari/a: Berta Rosich Santero.

Coordinadors/es.:
 Educació Infantil: Isabel Arias López.
 Cicle Inicial: Carme Caballo Narvaez.
 Cicle Mitjà: Noemí Carreras Casany.
 Cicle Superior: Fran Chanzá Navarro.             ÒRGANS COL· LEGIATSEquip directiu:
  Manel Pancorbo Serrano.
  Sofia Garcia Blanco.
  Berta Rosich Santero.

Consell Escolar:

 President/a:
  Manel Pancorbo Serrano.

 Representants dels mestres:
  Isabel Arias López.
  Carme Caballo Narvaez
  Noemí Carreras Casany.
  Fran Chanzá Navarrro.
                      6
 Cristina Masegosa Huete.

Representants dels pares:
 Ester Forés Oliva.
 Mª Antonietta Chirigoni.
 Mª José Quesada Cobo.
 Mercè Sierra Sánchez.
 Raquel Castrillo Nomdedeu.
 Ana Mª Artero Jiménez

Representant dels PAS:
 Francisco Montes Romero.

Representant municipal:
 Lluïsa Rodríguez Cortés
                7
             PROFESSORS TUTORS Educació Infantil:
  P3 A: Lídia Canals Serramià.
  P3 B: Cristina Martínez Gálvez
  P4 A: Isabel Arias López.
  P4 B: Irene Fernández González.
  P4 C: Raquel Vives Roca.
  P5 A: Olga Arroyo Pons.
  P5 B: Inma Alonso Egea.


Cicle Inicial:
  1r. A: Mª Jesús Calvo Pastor.
  1r. B: Toni Castell Beltrán.
  2n. A: Mª Elena Ferrando Soria.
  2n. B: Sara Romero Orenga.

Cicle Mitjà:
  3r. A: Juanjo Garcia Puchol.
  3r. B: Anna Balañà Prats.
  4t. A: Noemí Carreras Casany.
  4t. B: Natàlia Flix Escartin

Cicle Superior:
  5è. A: Fran Chanzá Navarro.
  5è. B: Mª Pilar Tudela López.
  6è. A: Cristina Masegosa Huete.
                   8
           PROFESSORS ESPECIALISTES Aula de Suport:
  Imma Trueba Larramona (Professora d’Educació Especial).
  Saray Serrado Balaguer (Professora d’Educació Especial).
  Berta Rosich Santero (Professora de reforç d’Educació Infantil).
  Laura Savall Aubia (Professora de reforç d’Educació Infantil).
  Sofia Garcia Blanco (Professora de reforç d’Educació Primària).
  Carme Caballo Narvaez (Professora de reforç d’Educació Primària).

Educació Física:
  Fran Chanzá Navarro.
  Mª Pilar Altur Talens.


 Música:
  Alícia Fuertes Villanueva.

 Anglès:
  Arnau Boj Arqué.
  Gemma Callau López

 Religió:
  Eduard Cohen Ferdinand

T.E.I (Tècnica d’educació infantil):
  Elisabet Pérez Bermudo
                    9
                HORARI ESCOLAR
 Matí:
   Educació Infantil:
     Entrada: 09:00 hores.
     Sortida: 12:30 hores.
   Ensenyament Primari:
     Entrada: 09:00 hores.
     Sortida: 12:30 hores.


 Tarda:
   Entrada: 15:00 hores.
   Sortida: 16:30 hores.

 Visita de pares i mares amb les mestres-tutores i els mestres-tutors .
  El dia d’entrevista amb les professores-tutores i els professors-tutors és el dimarts
de 12:30 a 13:30 hores per Educació Infantil i per Educació Primària.
  S’ha de concertar l’entrevista prèviament amb el/la tutor/a dels vostres fills.

 Horari de direcció:
  De dilluns a dijous: De 15:00 a 16:30 hores.


 Horari de secretaria:
  Dilluns, dijous i divendres: De 09:00 a 13:00 hores.
.
                     10
              CALENDARI ESCOLAR Professorat:
  De l' 1 de setembre de 2011 al 28 de juny de 2012.

 Alumnat:
  Del 12 de setembre de 2011 al 22 de juny de 2012.

 Horari lectiu (matí i tarda):
   Del 12 de setembre de 2011 al 22 de juny de 2012.

 Vacances:
   Nadal: Del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, ambdós inclosos.
  Setmana Santa: Del 31 de març al 9 d’abril de 2012, ambdós inclosos.

 Dies festius:
  12 d’octubre de 2011 (Dia de la Hispanitat).
  01 de novembre de 2011 (Festivitat de Tots Sants).
  06 de desembre de 2011 (Dia de la Constitució).
  08 de desembre de 2011 (Dia de la Immaculada).

 Dies de lliure disposició:
   31 d’octubre de 2011 (No lectiu).
   09 de desembre de 2011 (No lectiu).
   20 de febrer de 2012 (No lectiu).
   30 d’abril de 2012 (No lectiu).
   28 de maig de 2012 (No lectiu).
 Dies de festa local:
  29 de setembre de 2011 (Festa local).
  29 de juny de 2012 (Festa local).
                      11
         CALENDARI DE REUNIONS DE CURS
 Educació Infantil:
  P3 : 02 de setembre de 2011.
  P4 : 03 de setembre de 2011.
  P5 : 06 de setembre de 2011.

 Cicle Inicial:
  1r. : 07 de setembre de 2011.
  2n.: 10 d’octubre de 2011.


 Cicle Mitjà:
  3r.: 13 d’octubre de 2011.
  4t.: 11 d’octubre de 2011.


 Cicle Superior:
  5è.: 6 d’octubre de 2011.
  6è.: 6 d’octubre de 2011.
                  12
          NORMATIVA GENERAL DEL CENTRE L’entrada a les instal·lacions interiors del centre es farà puntualment a les 09:00
hores i a les 15:00 hores. Abans, cap alumne no podrà entrar en el recinte escolar.

 L’entrada d’accés es tancarà definitivament després de les 09:05 h. I de les 15:05
hores.

 Durant l’esbarjo i un cop finalitzada la jornada escolar, tots els alumnes seran fora
de l’edifici, excepte els dels menjador, que romandrà en tot moment, des de les
12:30 h del migdia fins a les 15:00 hores, a l’interior del recinte. Si per raó de
qualsevol activitat els alumnes haguessin de romandre en ell, serà sempre amb
l’autorització i vigilància d’un professor/a.

 L’entrada a les aules serà a les 09:00 h i a les 15:00 hores i les sortides a les 12:30
h per Educació Infantil i per Educació Primària i a les 16:30 h, respectivament. Cada
classe sortirà amb el corresponent mestre/a, procurant la màxima correcció i
comportament dels alumnes.

 Les portes del recinte escolar restaran tancades al llarg de tot l’horari lectiu.

 Els pares i mares o persones que acompanyen els nens i nenes procuraran no
parlar amb el/la mestre/a a les hores d’entrada, puix que entorpeix la dinàmica del
moment.

 Durant les hores de classes s’ha de procurar no portar coses als alumnes (material
escolar, claus, entrepans, etc.).

 Les faltes d’assistència dels alumnes seran justificades mitjançant notificació
escrita per part dels pares o tutor en el transcurs de l’absència o el primer dia
d’assistència de l’alumne/a a classe, prèviament s’ha de comunicar l’absència
telefònicament al centre.
                      13
 Els dies de controls o avaluacions no es pot faltar, llevat d’una causa major.

 D’altra banda, un nen o nena que estigui malalt/a no ha de venir a l’escola, pels
inconvenients que això comporta i per respecte als altres companys.
 Els alumnes que hagin patit una malaltia llarga i/o infecciosa hauran de portar un
justificant mèdic donant-los d’alta.


 Els alumnes es presentaran a cada sessió o activitat escolar en correctes
condicions de neteja. De no ser així serà informada la família per tal que es posi
remei.

 No es pot sortir de l’escola durant les hores de classe. Si un alumne ha d’absentar-
se per qualsevol circumstància haurà de portar l’autorització signada pels pares (El
model es recull a secretaria).

 Les circulars i notificacions que s’envien als pares, s’han de llegir i en cas que
s’hagi de donar resposta a l’escola, es farà el més aviat possible.

 Abans de sortir de casa, els nois i noies consultaran l’horari de classes i portaran el
material necessari, sense oblidar res (llibres, llibretes, estris...).

 No és permès als alumnes l’entrada de bicicletes o qualsevol altre tipus de vehicle
dins el recinte escolar.

 No és permès portar bambes amb ”tacos”, mòbils, MP3, MP4 ni cap tipus de jocs
(videoconsola, pilotes de cuir ...) llevat del prèviament autoritzat pel professorat per
una activitat escolar determinada.

 Els alumnes i professors col·laboraran en mantenir les classes i el recinte escolar
en perfecte estat de neteja, respectant les instal·lacions, serveis, jardins i tot tipus de
material que pertanyi a l’escola.

 Quan es castigui un alumne o una alumna o grup d’alumnes a romandre a classe,
quedarà un/a professor/a responsable al seu càrrec.

 Els deures són una feina complementària que s’ha de fer i presentar; cosa que
reflecteix el treball individual dels discents.

 Els dies d’Educació Física han de portar la roba esportiva adequada; és a dir,
xandall, bambes, etc.

 Els nens i nenes d’Educació Infantil han de portar la bata.
                      14
 És un deure de tots els alumnes respectar el material escolar comunitari (cadires,
taules, llibres, instal·lacions, etc.) i el dels seus companys i companyes.

 El material deteriorat intencionadament serà restituït pel seu valor en diners.

 L’alumne o alumna que no pagui la quota de material i no vulgui portar tot el
material necessari per a desenvolupar l'activitat escolar normal no podrà assistir a
les sortides i colònies que l’escola organitzi.
 Quan un/a alumne/a utilitzi la discriminació, la violència i els maltractaments envers
els seus companys i companyes, serà sancionat (Se li aplicaran les normes
d’organització i funcionament del centre - N.O.F.C.-).

 Els pares i mares heu de procurar no parlar malament dels mestres davant dels
vostres fills/es; ja que els nens i nenes necessiten tenir unes pautes clares i
entenedores de l’àmbit escolar i familiar; per la qual cosa heu d’inculcar-los valors de
respecte, tolerància, autoestima i solidaritat envers els companys, els mestres i
qualsevol ésser humà. D’aquesta manera estarem tots treballant per una educació
en la diversitat escolar, familiar i social.

 Pels aniversaris no s’han de portar bosses de llaminadures; puix que el centre té
com a norma no repartir-les. Si voleu que facin alguna celebració, us preguem que
sigui coca o alguna cosa de pastisseria.

 En cas que s’hagi de prendre algun medicament, cal que es porti
l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal i la recepta mèdica o
l’informe del pediatra o consti la dosi i l’hora que s’ha de donar.

 A l’escola no es realitzaran activitats que no estiguin relacionades amb
l’ensenyament. I qualsevol activitat que es realitzi en hores extraescolars hauran de
tenir el consentiment del consell escolar.

 Si qualsevol entitat, relacionada o no amb aquest centre, vol realitzar alguna tasca
dins d’aquest, haurà de sol·licitar del consell escolar l’oportuna autorització segons la
normativa vigent.

 Normes de convivència
 El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic
de l’alumnat implica les obligacions següents:
  a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
    ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els
    membres de la comunitat educativa.
  b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement,
    raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
  c) Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d’acord amb la
    legislació vigent.
                      15
  d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal-
    lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part
    integrant de l’activitat escolar.
  e) Complir el reglament de règim interior del centre.
  f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del
    personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que
    lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi el
    reglament de règim interior del centre i la legislació vigent.
  g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat
    educativa, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa,
    de la tutoria i orientació i de la convivència en el centre.
  h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de
    l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.
 Drets i deures de tots els pares
 Drets:
 a) Vetllar pel compliment dels drets dels seus fills.
 b) Elegir els seus representants i participar activament en els òrgans de govern del
   centre.

 Deures:
 a) Conèixer i complir les normes d’organització i funcionament del centre.
 b) Facilitar i col·laborar en el compliment de deures dels seus fills.
 c) Facilitar als seus fills els medis necessaris per a dur a terme les activitats i
  tasques assenyalades del professorat.
 d) Comunicar o justificar per escrit al professor/a - tutor/a, les faltes d’assistència
  dels seus fills.
 e) Facilitar la seva col·laboració al professor/a - tutor/a quan aquest la sol·liciti.
 f) Vigilar i controlar les activitats escolars dels seus fills.
 g) Tenir en compte les citacions del centre, procurant entrevistar-se periòdicament
  amb els professors/es en les hores establertes.
 h) Respectar el personal docent i no docent del centre així com els alumnes.
                      16
       OBJECTIUS GENERALS CURS 2011 – 2012
 Educació Infantil:
  El currículum del segon cicle d’educació infantil presenta una estructuració del
desenvolupament e les capacitats que ha d’assolir l’alumnat organitzant-les en
quatre eixos:
   Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
   Aprendre a pensar i a comunicar.
   Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
   Aprendre a conviure i habitar el món.
   Adquirir i assolir els hàbits adequats a l’edat.
   Fomentar la relació en el grup.
   Dur a terme el procés d’immersió per tal d’assegurar una bona normalització
lingüística.
   Ensenyar actituds de respecte cap als altres, tant professorat i personal del
centre com als companys i companyes.
   Potenciar l’actitud de respecte envers l’escola (mobiliari, material didàctic,
instal·lacions, etc.).

 Educació Primària:
  En el desplegament del currículum es consideren especialment rellevants els
aspectes següents:
   el desenvolupament de l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la
   independència personal en un entorn d’igualtat de drets i d’oportunitats entre
   dones i homes,
   el desenvolupament de la llengua oral,
   l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura,
   l’estímul de la lectura per a l’enfortiment de la comprensió lectora,
   el desenvolupament de l’expressió escrita,
   el desenvolupament de competències matemàtiques,
   la potenciació de les llengües estrangeres.
                    17
   Adquirir i desenvolupar actituds de respecte, comportament cívic i ètic per a la
bona convivència.
   Aconseguir hàbits que permetin desenvolupar el concepte de l’autoestima.
   Desenvolupar i refermar la capacitat d’atenció i adquisició d’un hàbit d’estudi i
treball.
   Potenciar l’actitud de respecte envers l’escola (mobiliari, material didàctic,
instal·lacions, etc.) i envers els companys.

              SERVEI DE MENJADOR
Aquest servei es dóna des de les 12:30 hores del migdia fins a les 15:00 hores de la
tarda.
El nostre servei pretén, no només donar de dinar als alumnes, que tots els
comensals gaudeixin d’ell, tinguin un procés de formació en quant als hàbits de
correcció en el menjar, d’ordre i d’higiene personal.

Els hàbits que pretenem assolir i que s’han de continuar a casa són els següents:
 Rentar-se les mans abans de menjar.
 No treure el menjar del plat.
 Fer un ús adequat de la forquilla, el ganivet i la cullera.
 Vigilar que no caigui menjar a terra.
 No parlar amb la boca plena.
 A la taula hem d’expressar-nos amb un to baix per tal d’afavorir un ambient relaxat
i agradable.
 Han de romandre asseguts tota l’estona que duri el dinar, excepte quan hi hagi
quelcom indispensable.
 Adreçar-se a les monitores amb educació i respecte per a sol·licitar quelcom dels
seus serveis.


 NORMES DEL MENJADOR

  Els comensals que utilitzin el menjador de manera fixa, cal que portin els estris
següents:
   Bossa amb el nom i una beta per penjar-la.
   Una bata per al menjador (Des de P3 fins a P5).
   Un paquet de tovalloletes (Des de P3 fins a P5).
   Una muda pels alumnes de P3 per canviar-los en cas de necessitat.

 Requisits:
                     18
   La bata es prendran el divendres per ésser tornades netes el dilluns.
 En cas que s’hagi de prendre algun medicament, cal que es porti
l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal i la recepta mèdica o
l’informe del pediatra o consti la dosi i l’hora que s’ha de donar.
 Consideracions importants:
   Els comensals que són fixos pagaran el preu de 6,05 €.
   Els comensals que són eventuals o esporàdics pagaran el preu de 6,25 €
   Els comensals fixos hauran de domiciliar el pagament del rebut, el qual es
cobrarà per l’entitat bancària que designi l’empresa de càtering.
   Els comensals fixos que no vinguin un dia per la raó que sigui al menjador i no
el comuniquin per telèfon se li cobrarà igualment el dinar i, l’hauran de fer en el
període de temps que va des de les 9:00 fins a les 10:00 hores del matí.
   Durant els tres primers dies de faltes justificades del menjador es retornarà el
50% (3,025 €) i a partir del quart dia s’abonarà el preu del dinar sencer. (Nota:
només es considerarà falta justificada si s’ha avisat al menjador a primera hora
del matí i després han portat un document on s'indiqui el motiu de la baixa i els
dies totals que ha faltat de manera consecutiva).
   Els comensals eventuals hauran de portar el tiquet cada dia que es faci ús del
servei del Menjador i, l’hauran de fer en el període de temps que va des de les 9 fins
a les 9:30 hores del matí.
   No s’avançaran tiquets a les monitores per tal d’evitar tasques de control
innecessàries, la qual cosa no serà incompatible amb que se’n comprin el nombre
desitjat.
                     19
Nota: El telèfon de contacte amb el servei de menjador és: 607 517 634. Aquest
nombre telefònic s’haurà d’utilitzar per a poder recollir a un/a alumne/a a l’hora del
menjador, ja que no hi ha servei de consergeria de 13:00 a 15:00 hores.
          Telèfons d’interés:

           Escola La Ginesta       977 16 47 23.

           Ajuntament        977 69 90 09.

           CAP de Segur de Calafell    977 16 44 08.
                     20
Escola La Ginesta
Carrer Les Garrigues, s/n.
43882 Segur de Calafell
Tel.: 977 16 47 23
Fax: 977 16 08 57
e3010098@xtec.cat
     21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:6/8/2012
language:
pages:21