???? ? ??? ?? ? Fast casual restaurant by MLV6i9x

VIEWS: 7 PAGES: 5

									                    ั   ิ
                  บริษทโชคดีอนเตอร์ ฟู้ด จำกัด

1. ข้ อมูลธุรกิจ

ชื่อกิจกำร              ั
                บริ ษท โชคดีอินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
ตรำสิ นค้ ำ/ยีห้อ
       ่         โชคดีติ่มซำ
ประเภทธุรกิจ          Fast casual restaurant
ลักษณะสิ นค้ ำและบริกำร     ติ่มซำ บักกุดเต๋ ชำกังฟู

จำนวนสำขำทั้งหมด                     17         แห่ง
                ในกรุ งเทพฯ        16         แห่ง
                ในต่ำงจังหวัด       1          แห่ง (จังหวัดนครปฐม)

จุดเด่ นของกิจกำร
-     Dimsum Specialist มีมำกกว่ำ 50 เมนู ซึ่งเป็ นสู ตรเฉพำะ
     - Bemi-Self service บริ กำรตนเองโดยลูกค้ำมีส่วนร่ วมในกำรเลือกเมนูที่ตองกำร
                                        ้
-     Bok Kut the อำหำรบำรุ งสุ ขภำพที่หำทำนยำกในเมืองไทย
-     Gong Fu Cha กำรดื่ม กำรชงชำในกรรมวิธีแบบกังฟู


     ่
2. ชื่อ-ทีอยู่ผ้ ูให้ ข้อมูล

คุณฐำนันท์ ชวศิริฤทธิกล
ตำแหน่ งในกิจกำร        Acting Operation & Marking Manager
    ่
สถำนทีติดต่ อ
                เลขที่ 49/1-4 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
                โทรศัพท์ 0-2611-5785-6 มือถือ 086-313-2033 โทรสำร 02-611-5247
                Website : www.chokdeedim.com


                                   ้
                             ฝ่ ำยพัฒนำผูประกอบกำรและองค์ควำมรู้ (ส่วนคลังข้อมูลธุรกิจ)
ประวัติควำมเป็ นมำของกิจกำร
     ร้ำนโชคดีติ่มซำ สำขำบรรทัดทอง (จุฬำซอย 12) เกิดขึ้นเมื่อปี 2543 โดยคุณธีรภพ ศิรประภำธรรม
ด้วยแนวคิดในกำรนำเสนอติ่มซำรู ปแบบใหม่เป็ นเจ้ำแรกในกรุ งเทพฯ นันคือ ติ่มซำนึ่งสด
                                   ่
พร้อมด้วยบักกุดเต๋ ที่แสนอร่ อย ที่เป็ นสู ตรลับที่ตกทอดกันมำเฉพำะคนในตระกูลเท่ำนั้น
จำกแนวคิดดังกล่ำวปรำกฏว่ำมีผลตอบรับในทำงที่ดีอย่ำงมำก
ลูกค้ำได้มีโอกำสแวะเวียนมำรับประทำนที่ร้ำนจนกลำยเป็ นลูกค้ำประจำ
และมีกำรบอกต่อกันอย่ำงกว้ำงขวำงทัวทุกสำรทิศ จึงตำมลิ้มลองติ่มซำที่ร้ำนโชคดีติ่มซำ
                    ่

นโยบำย และปรัชญำกำรบริหำรงำน
   Our dimsum is made fresh by hand,with love right here in 0ur kitchen

 ้
เปำหมำย
    โชคดีติ่มซำ เป็ น Fast casual restaurant ที่มีคุณภำพมำตรฐำนเหมือนกันทุกร้ำนในระดับสำกล
               ่
มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ องอยูในหัวใจ
และเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้ชีวตประจำวันของไทยและเป็ นที่ภำคภูมิใจของคนไทย
                ิ

4. ข้ อมูลกำรลงทุน

คุณสมบัติของผู้ร่วมธุรกิจ (Franchisee)
         ้
  1. ต้องเป็ นผูที่มีจิตใจหนักแน่น
  2. มีใจรักในงำนบริ กำร
  3. มีควำมพร้อมด้ำนเงินทุนและสถำนที่
  4. เป็ นลูกค้ำที่มีควำมเหนียวแน่นของร้ำนโชคดีติ่มซำ
                 ั
  5. เชื่อมันและพร้อมที่จะปฏิบติตำมระบบแฟรนไชส์ ของโชคดีติ่มซำ
       ่
                                ้
                          ฝ่ ำยพัฒนำผูประกอบกำรและองค์ควำมรู ้ (ส่วนคลังข้อมูลธุรกิจ)
รู ปแบบกำรลงทุน
 -    ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำในกำรใช้ชื่อโชคดีติ่มซำ      655,000 บำท
 -    ค่ำรอยัลลิต้ ี                    5% ของยอดขำยต่อเนื่ อง
 -    ค่ำ Marketing free                  1% ของยอดขำยต่อเนื่ อง
 -    ค่ำทำกำรสำรวจ ค่ำธรรมเนี ยม
          สำหรับกรุ งเทพฯ        5,000 บำท
          ต่ำงจังหวัด          10,000 บำท
         ั
    ( ค่ำที่พกและค่ำธรรมเนียม หรื อมีกำรเซ็นสัญญำค่ำธรรมเนียมที่จะถูกหักออกจำกค่ำแฟรนไชส์)
 -    ค่ำตกแต่งสถำนที่และตกแต่งร้ำนและอุปกรณ์เครื่ องครัว ภำยในร้ำนรวมค่ำเครื่ องแคชเชียร์ เป็ นเงิน
2,500,000 บำท สำหรับ 80 ที่นง  ั่
 -    ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนกำรค้ำและค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสัญญำ
อนุญำตให้ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำทรัพย์สินทำงปั ญญำ ตลอดจนค่ำอำกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

ระยะเวลำสั ญญำ          5      ปี
จำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น       3,155,000    บำท
    แบ่งเป็ น
 -    เงินลงทุนด้ำนสถำนที่พร้อมตกแต่ง       1,500,000      บำท
 -    เงินลงทุนด้ำนอุปกรณ์             1,000,000      บำท
                             ั่
    (ระบุรำยละเอียดอุปกรณ์ และ รำคำ) (สำหรับ 80 ที่นง)
ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ (Franchise Fee)         655,000       บำท
เงินทุนหมุนเวียนบำท / เดือน              200,000       บำท

         ี่
สิ ทธิประโยชน์ ทผ้ ูร่วมธุรกิจได้ รับ
   1. สิ ทธิ ในกำรใช้ชื่อและรู ปแบบของร้ำน โชคดีติ่มซำ
   2. ให้กำรช่วยเหลือในกำรออกแบบและตกแต่งร้ำน
   3. ให้กำรช่วยเหลือในกำรจัดวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ
   4. สิ ทธิ ในกำรซื้ อเครื่ องปรุ งมำผสม
   5. ได้รับกำรฝึ กอบรมพนักงำนแฟรนไชส์
   6. ให้ยมเอกสำรคู่มือกำรจัดร้ำน รวมทั้งสู ตร ต้นทุน อำหำรและเครื่ องดื่ม
       ื
                                    ้
                              ฝ่ ำยพัฒนำผูประกอบกำรและองค์ควำมรู้ (ส่วนคลังข้อมูลธุรกิจ)
                     ่
5. ตัวอย่ ำงผู้ร่วมธุรกิจ (Franchisee) ทีประสบควำมสำเร็จ

1. คุณวิโรจน์ อรุ ณศิริโชค
เลขที่ 726-728 ศูนย์กำรค้ำแฮปปี้ แลนด์ แขวงคลองตัน เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-7342995        มือถือ 081-906-4323    โทรสำร 02-7342562
      ้
ฝ่ ำยพัฒนำผูประกอบกำรและองค์ควำมรู้ (ส่วนคลังข้อมูลธุรกิจ)

								
To top