CEW 08 Introduction to Robotic by 7K12OTua

VIEWS: 99 PAGES: 7

									                                                     1
CEW-08: Introduction to Robotics (แนะนำระบบหุ่นยนต์)

วัตถุประสงค์ของกำรทดลอง
           ี
    เพื่อศึกษาวิธการควบคุม และติดต่อกับหุ่นยนต์ Robo-Box ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กำรทดลอง
              ั
    ชุด Robo-Box ของ บริษท Innovative Experiment, โปรแกรม Cricket Logo และ เครื่องคอมพิวเตอร์

    ้ ้
ควำมรูเบืองต้น
ส่วนที่ 1 ชุด Robo-Box
ส่วนประกอบหลักของ Robo-Box คือ
  1. i-Box เป็ น microcontroller board สามารถทางานตามโปรแกรมทีกาหนดได้ โดยประกอบด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
                                  ่
     และวงจรประกอบ โดยมีโปรแกรม เพื่อแปลภาษาโลโก้ ให้เป็ นการทางาน
ส่วนประกอบของ i-Box คือ
    อินพุตพอร์ต สีดา 5 พอร์ต (SENSOR0 – SENSOR4) สาหรับเซ็นเซอร์
    อินพุตพอร์ต สีขาว 4 พอร์ต (IN 0 – 3) สาหรับ สวิทช์
    เอาท์พุตพอร์ต สีขาว 2 พอร์ต (OUT-1, OUT-2)
    เอาท์พุตพอร์ต สีขาว/ดา 4 พอร์ต (DIRECT, INVERT) สาหรับมอเตอร์ A และ B
      ่      ่
    ปุมควบคุม 2 ปุมได้แก่
     -     ่        ่       ่
         ปุม On-Off - ปุม Run/Stop เริมหรือหยุดรันโปรแกรม
2
      LED บอกสถานะภาพ ได้แก่
           สีแดง ON จะสว่างถ้าป้อนไฟให้ i-box ทางาน, สีเหลือง SEND จะกระพริบตามการส่งข้อมูล
           สีเขียว RUN จะสว่างเมื่อ i-box กาลังทางานตามโปรแกรม
 นอกจากนี้แล้ว ยังมีลาโพงเล็กๆอยู่ภายใน ลาโพงนี้สามารถให้กาเนิดชุดเสียงต่างๆได้
    2. ตัวส่งอิ นฟรำเรด (UCON-700) เป็ นตัวเชื่อมโยงแบบไร้สายให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับกล่อง i-Box
ผ่านอินฟราเรด โดยต่อ UCON-700 กับ USB port ของเครื่องคอมพิวเตอร์
    3. อุปกรณ์ประกอบเป็ นหุ่นยนต์ ได้แก่ มอเตอร์, ลูกล้อ, แผ่นอลูมเิ นียมสาหรับต่อ, เซ็นเซอร์แบบต่างๆ
เซ็นเซอร์ประกอบด้วย
                     ่      ่
       เซ็นเซอร์สวิทช์ เมื่อกด จะมีคา voltage ทีขา data เป็ น 0 Volt เมื่อไม่ถูกกด จะมีค่า 5 volt
             ิ
       เซ็นเซอร์อนฟาเรด แบบแสงสะท้อน จะมี LED ส่งแสงอินฟาเรด เมื่อแสงสะท้อนเข้าตัวรับค่า จะมี voltage 0-5 volt
 ้
ขึนกับความเข้มแสงทีรบได้ ่ั
ส่วนที่ 2 Cricket LOGO
            ่     ่          ่    ่ ่ ั
      เป็ นภาษาทีใช้ในการสังงาน หุ่นยนต์ โดยเพิมเติมคาสังทีให้กบภาษาโลโก้ โดยมีโปรแกรม Cricket LOGO เป็ น editor
          ั
และส่งข้อมูลให้กบหุ่นยนต์ ภาษา cricket logo มีโครงสร้างดังนี้
1. Procedure จะประกอบด้วย
to procedure_name                      to start
                               a, on
procedure body                        wait 10
                               a, off
end                             end


         การเรียกใช้ procedure สามารถเรียกโดยชื่อ เช่น start
        ่
2. กำรสังงำนมอเตอร์ จะประกอบ ด้วย มอเตอร์ a และ b การสังงานโดยชื่อ a, b, และใช้ ab, จะหมายถึงทังสองตัว
                                     ่                    ้
ตามด้วยคาสัง่ on, off, onfor ระยะเวลา หน่วยเป็ น 1/10 วินาที (หรือ 1/100 วินาที แล้วแต่รุ่น), brake, thisway, thatway, rd
(หมุนกลับทาง) และ setpower 1-8
เช่น a, on a, off a, thisway a, thatway a, onfor 10 a, setpower 3
         b, on ab, on
         ต้องมีช่องว่ำงหลังจำก “,” เสมอ
      ่
3. คำสังหน่ วงเวลำ
                                  ่
         คาสัง่ wait ระยะเวลา เป็ นการรอตามระยะเวลาทีกาหนด หน่วยเป็ น 1/10 วินาที (หรือ 1/100 วินาที แล้วแต่รุ่น) เช่น
wait 10
    ่
4. คำสังเกี่ยวกับเสียง
         คาสัง่ beep ให้ ลาโพงส่งเสียง
                                      ่ ่ี           ่
         คาสัง่ note ความถี ่ ระยะเวลา ให้ลาโพงส่งเสียงตามความถีทกาหนด เป็ นระยะเวลาทีกาหนด โดยความถี่
กาหนดเป็ นตัวเลขหรือตัวอักษรตามตาราง เช่น note 100 50
     ่
5. คำสังเกี่ยวกับ อิ นพุตพอร์ต
         สาหรับ IN 0 – 3 สามารถ อ่านค่าได้ โดยใช้คาสัง่ in ช่อง หรือ switch ช่อง ให้ค่าเป็ นจริง ถ้ามีการกด switch เช่น
 in 0 หรือ switch 0
         สาหรับ sensor 0 – 4 ใช้คาสัง่ sensor ช่อง จะทาการอ่านค่าของ sensor มีค่าระหว่าง 0 – 1024 เช่น sensor 0
       ่
6. คำสังเกี่ยวกับ อิ นฟำเรด
         คาสัง่ send ค่า เป็ นการส่งค่าจาก controller กลับมาที่ โปรแกรม cricket logo หรือ ส่งให้กบหุนยนต์ตวอื่น
                                                     ั ่    ั
7. กำรคำนวน
         การคานวณ สามารถคานวณ +, - , * , / และ %
         การเปรียบเทียบ สามารถ เปรียบเทียบโดย เครื่องหมาย =, >, <
                                                         3
    การคานวณทางตรรกะ สามารถคานวณ and, or, not, xor
    มี function สาหรับการคานวณ เช่น abs, random
8. ประโยคควบคุม
    loop [ โปรแกรม ]              ทางานซ้า
              ้
    repeat จานวนครัง [ โปรแกรม ]                    ้ ่
                          ทางานซ้า ตามจานวนครังทีกาหนด
       ่
    if เงือนไข [ โปรแกรม ]           ถ้าเงื่อนไขเป็ นจริง ทางานตามโปรแกรม
         ่
    ifelse เงือนไข [ โปรแกรม1 ] [โปรแกรม2] ถ้าเงื่อนไขเป็ นจริง ทางานตามโปรแกรม1
                     เป็ นเท็จ ทางานโปรแกรม 2
            ่
    waituntil [ เงือนไข ]                         ่
                          ทาการตรวจสอบ จนกระทังเงื่อนไขเป็ นจริง
    stop                                     ่   ่
                          จบการทางานของ procedure กลับสูโปรแกรม ทีเรียก

              ่ ่         ื
ภาษา Cricket logo ยังมีคาสังอืนๆ อ่านได้จากคู่มอ

   โปรแกรม logo จะทำงำนทีละคำสัง เมื่อเสร็จสิ้ น จะทำงำนคำสังถัดไป กำรตรวจสอบเงือนไข
                 ่              ่          ่
            ่
จะตรวจสอบสถำนะขณะที่คำสังทำงำน จะประมวลผลและทำงำนตำมผลของเงื่อนไขทันที

กำรทดลอง
                                  ่        ่ี  ู
  1. ประกอบหุ่นยนต์ เพื่อใช้ประกอบตลอดการทดลองนี้ตามคาอธิบายทีให้ไว้ หุ่นยนต์ทสร้างอาจมีรปร่างหน้าตาดังรูปที่ 1
   ต่อสายมอเตอร์เข้ากับ Direct ของ Motor A และ Motor B (หรือ ช่องต่อสีขาวที่ A และ B)
                  รูปที ่ 1 ตัวอย่างหุ่นยนต์ ทีใ่ ช้ประกอบการทดลอง
  2. ต่ออุปกรณ์ ติดต่อระหว่างหุ่นยนต์ กับ คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี 2.1 หรือ 2.2 ตามรุ่นของหุ่นยนต์
                                     ้
    2.1 ต่อตัวส่งอินฟราเรด (UCON-700) เข้ากับ USB port และ ชีไปยัง หัวรับส่ง อินฟราเรด ของหุ่นยนต์

                              ่ ่
    2.2 หรือ ต่อ ตัวแปลง USB เป็ น RS 232 (UCON-232S) ทีชอง USB ของคอมพิวเตอร์ และ ต่อ สาย RS232 เข้ากับ
     ่
    ทีต่อ ของหุ่นยนต์

                                             ้   ั
  3. เปิ ดโปรแกรม Cricket LOGO เลือก Serial Port ที่ COM 4**** (หมายเหตุ Serial Port ขึนอยู่กบการต่ออุปกรณ์)
4
                                            ้
  4. หัดเขียนโปรแกรมโดยให้หุ่นยนต์เดินหน้าเป็ นเวลา 4 วินาทีแล้วถอยหลัง 4 วินาที จากนันให้หยุด โดยใช้ Cricket
    LOGO ดังรูปที่ 2
                                              ั
                รูปที ่ 2 หน้าตาของCricket LOGO ทีใ่ ช้ในการเขียนโปรแกรมให้กบหุ่นยนต์
**** หมำยเหตุ เพิ่ มคำสัง set power 1 หลังบรรทัด to start
หลังจาก เขียนโปรแกรมเสร็จ กด download (LED สีเหลืองของ UCON-700 และ LED สีเหลืองของ i-box จะกระพริบ)
                        ่                     ่      ่
หลังจาก download เสร็จ พิมพ์ start ทีช่อง Command Center กด enter หุ่นยนต์จะเริมทางาน หรือ กดปุม RUN ที่ i-box
        ่
procedure ทีอยู่ในช่อง Run this จะถูกเรียกใช้งาน โดย LED สีเขียว ของ i-box จะสว่าง และดับลงเมื่อจบการทางาน
คาสัง่ thisway และ thatway เป็ นการกาหนดทิศทางการหมุนของล้อ
                          ้
            ถ้ำไม่พบว่ำมีอะไรเกิ ดขึน ให้ทดลองเปลี่ยนค่ำ 40 เป็ น 400
               ่          ้     ่             ้              ้
   5. เขียนโปรแกรมทีทาให้โรบอตเลียวเป็ นรูปสีเ่ หลียม โดยให้หุ่นยนต์ เดินหน้า เลียว 90 องศา เดินหน้าอีกที แล้วเลียว 90
                                ่     ้
      องศา และทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบเป็ นรูปสีเ่ หลียม การเลียว ทาได้โดยการให้
            ั               ั
      มอเตอร์ตวหนึ่งหมุนอีกตัวหนึ่งอยู่กบที่ หรือ ให้มอเตอร์หมุนในทิศทางกลับทางกัน ตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 และ 2
                            ่
      ดังนี้ สังเกตความแตกต่างของการสังให้ โรบอตเคลื่อนที่ จากคาสัง onfor และ การใช้ on ร่วมกับ wait
         โปรแกรมที่ 1                  โปรแกรมที่ 2
       to start                   to start
         setpower 1                   setpower 1
         ab, on                  loop [
         loop [                     a, onfor 2
         a, off                     ab, onfor 5
         wait 3                      ]
         a, on                  end
         wait 5
         ]
       end
                                                             5

               ั         ้
  6. ปรับแต่งหุนยนต์ให้ได้ดง รูปที่ 3 โดยติดตังเซ็นเซอร์สวิสช์ เข้ากับช่อง in 0 และ in 1 ของกล่อง i-Box
                             to start
                              setpower 1
                              ab, thisway
                              ab, on
                              loop [
                                if ( (in 0) or (in 1) ) [ab, brake ]
                               ]
                             End

          ี่ ั
รูปที ่ 3 หุ่นยนต์ทดดแปลงแล้ว

โปรแกรมควบคุมการทางาน โดยอ่านค่าจากเซนเซอร์ จะให้หุ่นยนต์ เคลื่อนไปข้างหน้าไปเรื่อยๆ
    ่ ่
จนกระทังชนสิงกีดขวางแล้วจึงให้หยุด ตามโปรแกรมดังนี้
                       ่
  7. ดัดแปลงโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์หลบสิงกีดขวางกัน                     ่      ่
                                       โดยเมื่อไรก็ตามทีหุ่นยนต์ชนสิงกีดขวาง
                                     ่        ่
    ให้ถอยหลังออกมาเล็กน้อยแล้วจึงให้เลียวและวิงต่อไป ข้อสังเกต คำสัง loop จะไม่มีคำสังออกจำก loop
                      ้   ่
       ้        ั                    ่ ิ
  8. ติดตังเซ็นเซอร์แสงใต้ตวหุ่นยนต์ และต่อสายสัญญาณเข้ากับ i-box ทีอนพุต sensor 0 และ sensor 1 ดังรูปที่ 4
                                 ี่ ิ ้
                   รูปที ่ 4 ลักษณะของหุ่นยนต์ทตดตังเซ็นเซอร์แสง
to start             ** ต้องใช้เสำพลำสติ กรองแผงวงจร
repeat 5 [
 wait 10            ถ้ำยึดโดยตรงกับฐำนอลูมิเนี ยมจะทำให้เกิ ดลัดวงจร **
 send (sensor 0)        ทดสอบการอ่านค่าของ sensor โดยโปรแกรมดังนี้
 note 100 50
 send (sensor 1)                                       ่ ่
                 อ่านค่าจาก ช่อง Cricket Monitor เพื่อดูว่า สีดา และ สีขาว มีคาทีอ่านได้จากเซ็นเซอร์เท่าไร
 note 200 50
]
                                       ้           ่ ั
                 (ต้องให้ UCON-700 รับข้อมูลจาก i-box ได้ดวย โดยหัน อินฟาเรดทีใช้รบส่งให้ตรงกัน)
end               วางหุ่นยนต์บนกระดาษสีขาวและดา

                ิ่    ่
  9. เขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์วงไปหยุดทีเส้นสีดา ดังนี้
 โปรแกรมที่ 1                        โปรแกรมที่ 2
 to start                          to start
   loop [                           ab, on
      ab, on                         waituntil [ ( (sensor 0) > xxx )
     if (( (sensor 0) > xxx )                    or ( ( sensor 1) > xxx) ]
        or ( ( sensor 1) > xxx))              ab, brake
       [ ab, brake                     beep
        beep                      end
    ]
   ]
 end
6
                                               ่
    ค่ำ xxx เป็ นค่ำตัวเลขที่ได้จำกข้อก่อนหน้ ำ ที่แสดงสถำนะ สีดำ ฟังเสียงที่เกิ ด ใช้ เครืองหมำย > หรือ <
ตำมสมควร
                   ิ่         ้
  10. เขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์วงไปตามเส้นทึบบทพืน แนวคิดสาหรับการโปรแกรมตามภาพ ก็คอ     ื
     ั                         ้
พยายามให้หวเซ็นเซอร์อยู่ระหว่างเส้น ถ้าตัวหนึ่งทับเส้น ให้เลียวคืน                ั
                                        ให้ เซ็นเซอร์อยู่ทบเส้น
                                                     ้
                                        ถ้าตัวใดออกนอกเส้น ให้เลียวคืน
                                    7
                 รายงานผลการทดลอง
               CEW-05: Introduction to Robotics

ชื่อ สกุล                            รหัส

ชื่อ สกุล                            รหัส

ชื่อ สกุล                            รหัส


โปรแกรม หุ่นยนต์เดินตามเส้น

								
To top