7 Key Skills for Insurance Selling by abujai

VIEWS: 6 PAGES: 11

									        ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
          ‫در فرَش بیمً‬
                                      ‫َبسایت آمُزشی‬
                                       ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                     ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫رَی ایه خُاٌد ثُد کهً در سمهیهه‬    ‫بیشتریه درآمذٌا را بً جیب بسویذ‬       ‫از سری‬
‫ثبسی تجدیل ثً یک اططُري ػُیه..‬    ‫فزَع ثیمً ٌ. یک ٌىهز اطهت َ‬         ‫محصُالت‬
                   ‫ٌ. یک عکه.. سیهزا چهیهشی را ثهً‬      ‫آمُزش بازاریابی‬
‫لجل اس ایىکً کبرم را در ایهه تهیه.‬                          ‫بیمً‬
                   ‫مؼتزی میفهزَػهیهد کهً لهبثهل‬
‫تمبم کى.، مب ثٍتزیه تی. در ػهُت‬   ‫دیديػدن یب لبثل لمض وهیهظهت.‬
‫سدن، پهبص دادن، ثهکهُکهً کهزدن،‬   ‫رَود فزَع مؤثز دارای چىد ثهشهغ‬       ‫ایه مذـُل تُطن‬
‫دَیدن َ گزفته تُپ در لیگ فُتجهبل‬   ‫اؿکی اطت. تُاوبیی ػهمهب ثهزای‬        ‫َثظبیت آمُسػی‬

‫مکی خُاٌی. ثُد. مب مهُری ثهبسی‬     ‫ه ه ه‬    ‫هه‬     ‫ه هه‬
                   ‫تؼ هش هی هؾ َ ط هپ هض م هدی هزی هت‬     ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                   ‫ٌزکدام اس مٍبرتٌبی ٌهفهتهگهبوهً‬        ‫گزدیدي اطت.‬
‫خُاٌی. کزد کً دزیف دهتهی اگهز‬                          ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
                     ‫ه‬    ‫ه‬   ‫ه هه‬     ‫ه‬
                   ‫ف هزَع، ع هبم هک هی ك هزَری ث هزای‬
‫ثداود کً مب میخُاٌی. در سمهیهه‬    ‫کظت ثیؼتزیه درآمد مهمهکهه اس‬
                                          ‫دریبفت طبیز‬
                                        ‫مذـُالت رایگبن در‬
‫چکبر کىی.، ثبس ٌ. تهُان مهتهُلهف‬            ‫جبوت ػمبطت.‬        ‫سمیىً آمُسع‬
‫کزدن مب را وداػتً ثبػهد. مهب ثهً‬                         ‫ثبساریبثی َ فزَع‬

‫یک اططُري در سمیه ثبسی تهجهدیهل‬   ‫ٌىگبمی کً َیىض لمجبردی( ‪Vince‬‬        ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                   ‫‪ )Lombardi‬ثًعىُان مهزثهی تهیه.‬        ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
           ‫خُاٌی. ػد.‬
                   ‫‪( Green Bay Packers‬یههکههی اس‬       ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


                   ‫تی.ٌبی معزَف در َرسع راگهجهی‬         ‫مزاجعً ومبیید.‬
                   ‫در امزیکب) اوتشبة گزدید، ثًعهىهُان‬
                   ‫اَلیه کبر، اس خُدع پزطید کً چً‬
                                          ‫وُیظىدي:‬
                   ‫تغییزاتی را ثبید ایجبد کىد؟ آیب ثهبیهد‬    ‫دبمد عظگزی‬
                   ‫ثبسیکىبن را تغییز دٌد؟ آیب ثبید رَوهد‬
                   ‫ثبسی را تغییز دٌد؟ یهب اؿه ب ثهبیهد‬
                   ‫رَود تمزیىبت َ آمُسعٌب را عهُف‬        ‫تبریخ اوتؼبر:‬

                   ‫کىد؟ اَ ثبید چطُر ایه تی. را ثعد اس‬      ‫فزَردیه 1390‬
                     ‫ه‬   ‫ه ه ه‬    ‫هه هه‬
                   ‫ی هک ط هک هظ هک هً ػ هک هظ هتٌ هبی‬ ‫ه‬
                   ‫پؼتطز ٌ. َ طبلٌبی ثد ثهزای‬         ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬

                      ‫فُتجبل ایه تی.، ادیب میکزد؟‬     ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
                                         ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
                                        ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
    ‫بً یک اسطُري تبذیل شُیذ‬    ‫لمجبردی در پبطخ ثً ایه طهؤاالت‬        ‫کپیثزداری یب الدام‬
                                        ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫ایه اؿل ثزای ػمب ویش ثً خهُثهی‬     ‫ایىگُوً جهُاة داد: " مهه ٌهیه‬           ‫دارد.‬
‫لبثل اجزا َ کبرثزدی اطت. َظیفهً‬   ‫چیشی را تغییز وشُاٌه. داد. مهب اس‬
‫ػمب ایه اطت کً ثً یک اططهُري‬     ‫ٌمبن تی.، ٌمبن ثبسیکىبن َ ٌمهبن‬
‫در کبر فزَع ثیمً تجهدیهل گهزدیهد.‬  ‫طیظهته. تهمهزیهىهی اطهتهفهبدي‬
 ‫ػزَع آن ٌ. ثب ػىبطبیی ٌفت‬      ‫خُاٌی. کزد. امب تمبم تمزکش مب ثز‬        ‫صفحً 1‬
          ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
             ‫در فرَش بیمً‬
                                         ‫َبسایت آمُزشی‬
                                          ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                        ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫َ درآمدتبن میکزد، کدام اطهت؟"‬           ‫ه‬  ‫ه‬      ‫ه‬   ‫ه ه‬
                       ‫ثهش هغ ك هزَری در رَو هد ف هزَع‬      ‫از سری‬
‫ایه یکی اس مهٍه.تهزیهه طهؤاالتهی‬       ‫دزفًای اطت َ طپض ایجبد یهک‬       ‫محصُالت‬
‫اطت کً ثبید اس خُدتبن ثپزطیهد َ‬        ‫ثزوبمًریشی مدَن ثهزای ثهبال ثهزدن‬   ‫آمُزش بازاریابی‬
                                             ‫بیمً‬
        ‫ثً آن جُاة دٌید.‬        ‫ططخ مٍبرتٌبی ػمب در ٌزکدام‬
                                 ‫اس ایه سمیىًٌب.‬
‫ٌىهگهبمهی کهً ایهه طهؤال را اس‬                            ‫ایه مذـُل تُطن‬
‫خُدتبن میپزطید، معمهُال ب جهُاة‬        ‫ثٍتزیه فهزَػهىهدگهبن مهُجهُد در‬     ‫َثظبیت آمُسػی‬
‫آن ثً ؿُرت آوی ثهً هٌهه ػهمهب‬         ‫ؿىعت ثیمً، سمهبوهی اؿه ب َجهُد‬     ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                                            ‫گزدیدي اطت.‬
   ‫ه‬    ‫ه‬    ‫ه‬    ‫ه‬
‫مهیرط هد. اگ هز در مهُرد ج هُاة،‬     ‫ه‬  ‫وداػتىد َ دتی ومیداوظتىد کهً‬
                                           ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
‫مطمئه ویظتید، كزَری اطت کهً‬          ‫چىیه ػغکی َجُد دارد! امهب آوهٍهب‬      ‫دریبفت طبیز‬
‫آن را ثً طهزعهت پهیهدا کهىهیهد. اس‬      ‫ثً یهکهجهبري ػهزَع کهزدوهد. آوهٍهب‬   ‫مذـُالت رایگبن در‬
‫مدیهزتهبن ثهپهزطهیهد. اس ثهٍهتهزیهه‬      ‫خُدػبن را متعٍد کهزدوهد کهً در‬      ‫سمیىً آمُسع‬
‫مؼههتههزیههبنتههبن ثههپههزطههیههد. اس‬     ‫ٌزکدام اس مٍبرتٌبی ٌهفهتگهبوهً‬     ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
‫امههزافههیههبوههتههبن ثههپههزطههیههد. اگههز‬  ‫فزَع تجدیل ثً ثٍتزیه ػُوهد کهً‬     ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                                            ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
‫میخُاٌید در سمیىً مٍهبرتهی کهً‬        ‫ٌمیه، عبمل اؿکی مهُفهمهیهت در‬
‫در آن كعیف ٌظتید ثٍجُدی ایجبد‬              ‫فزَع مذظُة میػُد.‬      ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


‫کىید َ وٍبیت پهتهبوظهیهل را ثهزای‬                           ‫مزاجعً ومبیید.‬

  ‫کظت ثیؼتزیه درآمد، آساد کىید‬       ‫ثًمبوىد سوهجهیهزی کهً اس طهمهت‬
                         ‫ه‬  ‫ه‬   ‫هه ه‬   ‫ه هه ه ه‬
                       ‫كهعهیهفتهزیهه د هکهمهً خهُد پ هبري‬     ‫وُیظىدي:‬
                       ‫میػُد، آن مهٍهبرتهی را کهً ثهً‬      ‫دبمد عظگزی‬
                         ‫ه ه‬   ‫ه ه ه‬   ‫ه ه‬   ‫ه ه ه‬
                       ‫ثهدتهزیهه ػهکهل مهمهکهه اوهج هبم‬
                       ‫میدٌید، ٌمبوىد طدی اطت ثهز‬
                              ‫ّ‬
                                            ‫تبریخ اوتؼبر:‬
                       ‫طز راي تعداد فزَعٌبی ػهمهب َ‬
                       ‫ممدار پُلی کً ثًدطت میآَریهد.‬       ‫فزَردیه 1390‬
                       ‫ثب ثٍجُد ثهشهؼهیهدن ثهً یهک تهک‬
‫ثبید كعیفتزیهه مهٍهبرت خهُد را‬        ‫مٍبرت، آن مٍبرتی کً ثیهؼهتهزیهه‬     ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
                                           ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
     ‫ثًدلت ػىبطبیی کىید.‬         ‫کمک را ثً ػمب مهیکهىهد، ػهمهب‬      ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
                       ‫میتُاوید ططخ فهزَع َ درآمهد‬      ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
                                            ‫کپیثزداری یب الدام‬
‫ٌفت مٍارت کلیذی در فرَش بیمً‬         ‫خُد را طزیعتز اس ٌز سمبن دیهگهزی‬   ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫در ٌههز کههدام اس مههٍههبرتٌههبی‬       ‫افشایغ دٌید. در ایىجب یهک طهؤال‬         ‫دارد.‬

‫ٌفتگبوً فزَع ثیمً، ثً خهُدتهبن‬        ‫ککیدی مطزح مهیػهُد:" آن تهک‬
‫اس ثیه 0 تب 10 ومزي ثهدٌهیهد. یهک‬       ‫مٍبرتی کً اگهز در اوهجهبم آن ثهً‬
‫ومزي یک معىبیغ ایهه اطهت کهً‬         ‫ددعبلی میرطیدید، ثهیهؼهتهزیهه‬
  ‫ػمب در آن سمیىً خیکی كعیف‬         ‫کمک را ثزای دَ ثزاثز ػدن فزَع‬        ‫صفحً 2‬
          ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
            ‫در فرَش بیمً‬
                                        ‫َبسایت آمُزشی‬
                                         ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                       ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫لطفبب ثً یبد داػهتهً ثهبػهیهد کهً‬     ‫ٌظتید َ یک ومزي 10 مهعهىهبیهغ‬       ‫از سری‬
‫معىبی ایه دزف ایه وهیهظهت کهً‬       ‫ایه اطت کً ػمب در آن سمهیهىهً‬      ‫محصُالت‬
‫ػمب ثب مزدم جذاثی کهً مهمهکهه‬       ‫مٍبرت ثظیبر ثبالیی دارید. امب ثبیهد‬  ‫آمُزش بازاریابی‬
                                            ‫بیمً‬
‫اطههت یههک سمههبوههی در آیههىههدي‬     ‫ثب خُدتبن ؿبدق ثهبػهیهد. اگهز در‬
‫ثیمًوبمًای را اس ػمهب ثهشهزوهد یهب‬     ‫راثطً ثب درطتی جُاثتبن مطهمهئهه‬
‫وشزود َلت ؿزف کىیهد َ ثهب آوهٍهب‬      ‫ویظتید، امتیبسات ػشهـهیتهبن را‬     ‫ایه مذـُل تُطن‬
   ‫هه‬    ‫هه ه‬   ‫ه هه‬
‫دهزف ث هشوهیهد. تهجهدی هل مؼهت هزی‬ ‫ه‬   ‫ثً ٌهمهزاي مهدیهز فهزَعتهبن، یهب‬     ‫َثظبیت آمُسػی‬
‫ادتمبلی ثً خزیدار وهیهبسمهىهد ایهه‬     ‫ػشؾ دیگزی کً دمهیهمهت را در‬       ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                                           ‫گزدیدي اطت.‬
‫اطت کً ػمهب َلهت ثهیهؼهتهز َ‬        ‫راثطً ثب تهُاوهبیهیٌهبی ػهمهب در‬
                                          ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
‫ثیؼتزی را ثب مزدمی ثگذراوید کهً‬      ‫سمیىً فزَع میداود، مزَر کهىهیهد.‬      ‫دریبفت طبیز‬
    ‫ه‬     ‫ه‬    ‫ه‬     ‫ه‬
 ‫ت هُان خههزی هد َ پ هزداخههت م هجههک ه‬  ‫ومطهً ػهزَع ثهٍهجهُد ػهشهـهی‬      ‫مذـُالت رایگبن در‬
‫ثههیههمههًوههبمههًای را کههً ػههمههب‬    ‫ٌىگبمی اطت کهً ػهمهب درثهبري‬        ‫سمیىً آمُسع‬
‫میفزَػید در مدت سمبوی کُتهبي،‬       ‫ٌزگُوً ثهٍهجهُدی کهً مهیتهُاوهد‬     ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
            ‫داػتً ثبػىد.‬    ‫ثیؼتزیه میشان تأثیز را ثهز فهزَع‬     ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                                           ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
                      ‫ػمب داػتً ثبػد، ثهب خهُدتهبن َ‬
‫یهک و هم هزي 10 در ای هه سم هی هى هً،‬
  ‫ههه‬    ‫ه‬      ‫ه ه‬   ‫ه‬        ‫دیگزان کبم ب ؿبدق ثبػید.‬    ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


‫معىبیغ ایه اطت کً تمبمی َلت‬                             ‫مزاجعً ومبیید.‬
                      ‫هه ه ه‬       ‫ه ه‬    ‫ه ه‬
                      ‫مهٍهارت شهم هاري 1: شهى هاسهای هی‬
‫ػمب پز اطت. ٌز طهبعهت اس ٌهز‬
                               ‫مشتریان بالقُي‬
‫رَس ػمب! َ ػمب آوهمهدر مؼهتهزی‬
                      ‫اَلیه مٍهبرت کهکهیهدی در فهزَع‬       ‫وُیظىدي:‬
‫ادتمبلی دارید کً ومیتُاوید دتی‬                            ‫دبمد عظگزی‬
                      ‫ثیمً، عجبرت اطت اس ػهىهبطهبیهی‬
‫یک مؼتزی ادهتهمهبلهی دیهگهز را‬
                      ‫مؼتزیبن ادتمبلی. ایه مظهئهکهً،‬
‫اكبفً کىید. ػمب مهمهکهه اطهت‬
                      ‫تعییهکىىدي میشان تُاوبیی ػمب در‬      ‫تبریخ اوتؼبر:‬
‫دتی یک مىؼی مشـُؽ داػتً‬
                      ‫رَ در رَ ػههدن ثههب مؼههتههزیههبن‬
‫ثبػید ثزای وگٍهداری اس لهیهظهت‬                            ‫فزَردیه 1390‬
‫اػشبؿی کً ثً ؿذجت ثب ػمهب َ‬
‫خزید اس ػمب مؼتبق ٌظتىد. اگهز‬                            ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
                                          ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
‫َكعیت امزَس ػمب دلیمهبب ٌهمهیهه‬                           ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
 ‫اطت، ثً خُدتبن ومزي 10 ثدٌید.‬                          ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
                                           ‫کپیثزداری یب الدام‬
                                         ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫یک ومزي یک ثً معىبی ایهه اطهت‬                                ‫دارد.‬

‫کً ػمب اوظبوی تىهٍهب ٌظهتهیهد.‬
                      ‫ادتمبلی َاجد ػزایطی اطت کهً‬
‫ػمب گُػً دفتزتبن وؼهظهتهًایهد‬
                      ‫در یک پهزَطهً سمهبوهی مهعهمهُل،‬
‫ٌمبوىد یهک تهعهمهیهزکهبر ‪MayTag‬‬
                       ‫ثیمًوبمً ػمب را خُاٌىد خزید.‬
  ‫(مبرکی اس مبػیهلجبطؼُیی ثب‬                               ‫صفحً 3‬
         ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
           ‫در فرَش بیمً‬
                                       ‫َبسایت آمُزشی‬
                                        ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                      ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫دَمیه مٍبرت کهکهیهدی در فهزَع‬     ‫ثب کیفیت فُقالعبدي ثبالطهت کهً‬        ‫از سری‬
‫ثیمً، ثزلزار کزدن تفبٌ.، اعتمبد َ‬    ‫تمزیجبب ٌیچُلت خزاة ومیػُد!).‬       ‫محصُالت‬
‫اعتجبر اطت. مزدم اس ػمهب خهزیهد‬                         ‫آمُزش بازاریابی‬
                                            ‫بیمً‬
‫وشُاٌىد کزد مگز سمبوی کً ػهمهب‬
‫را دَطت ثدارود، ثً ػمب اعهتهمهبد‬
‫کىىد َ متمبعد ػهدي ثهبػهىهد کهً‬                          ‫ایه مذـُل تُطن‬
‫ػمب دَطت آوٍب ٌظتید َ ثً وفهع‬                           ‫َثظبیت آمُسػی‬
‫آوٍب عمل میکىید. یک ومزي 10 در‬                          ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                                           ‫گزدیدي اطت.‬
‫ایه سمیىً معىبیغ ایه اطهت کهً‬
                                          ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
‫ػههمههب یههک ػههشههؾ مهه ههجههت،‬                           ‫دریبفت طبیز‬
‫خُعمؼزة، پزاوزژی َ ثًخـُؽ‬                             ‫مذـُالت رایگبن در‬
‫ثب یک خُوهگهزمهی خهبؽ َ دارای‬     ‫ػههمههب ثههً ٌههیههچههکههض تههمههبص‬      ‫سمیىً آمُسع‬
‫دض ٌمدلی ػشـی میثبػید.‬         ‫ومیگیزید َ ٌیچکض ٌ. ثب ػهمهب‬        ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
‫ای ههه خـهههُؿهههی ههبت ثهههً مهههزس‬
         ‫ه‬       ‫ه‬   ‫تمبطهی وهمهیگهیهزد. ػهمهب ثهً‬        ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                                           ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
‫ػگفتاوگیشی ػمب را در مُاجهٍهً‬     ‫ادتمبل سیهبد مهمهدار سیهبدی چهبی‬
‫ثب تمزیجبب ٌز ػشـی کهً مه لهبت‬     ‫میوُػید، رَسوبمً میخُاوید، در‬       ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


   ‫میکىید ثً ٌدفتبن میرطبود.‬     ‫ایىتزوت ثهبسی مهیکهىهیهد َ َلهت‬       ‫مزاجعً ومبیید.‬

                        ‫هه ه‬           ‫ه‬
                    ‫سی هبدی را ثههب دَط هت هبوههت هبن چههت‬
 ‫مٍارت شماري 3: شىاسایی دقهیه‬     ‫میکىید. اگز ایىچىیه ٌظتهیهد ثهً‬        ‫وُیظىدي:‬
             ‫ویازٌا‬           ‫خُدتبن ومزي 0 ثدٌید.‬      ‫دبمد عظگزی‬
‫طُمیه مٍبرت ککیهدی در فهزَع‬
‫ثیمً، ػىبطبیی دلیهك وهیهبسٌهبی‬     ‫ایىکً در راثهطهً ثهب ػهىهبطهبیهی‬
‫مؼتزی مهیثهبػهد. ثهشر تهزیهه‬      ‫مؼتزی ادتمبلی ثً خهُدتهبن یهک‬         ‫تبریخ اوتؼبر:‬
‫اػتجبٌی کً ػمب میتهُاوهیهد در‬     ‫ومزي ثدٌید ثظیهبر طهبدي اطهت.‬         ‫فزَردیه 1390‬
‫ٌىگبم م لبت یب ؿهذهجهت ثهب یهک‬     ‫کبفی اطت کً مذبطجً کىید چىد‬
‫مؼتزی ثبلمُي جدید مزتکت ػُید‬      ‫درؿد اس سمبنتبن را در ٌهز رَس ثهب‬      ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
‫ایه اطت کً پیغ خهُدتهبن فهکهز‬     ‫مؼتزیبن ادتمبلی اس لهجهل آمهبدي‬
                                         ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
                                          ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
‫میکىید کً دردهبل دهبكهز ػهمهب‬     ‫ػدي ؿزف میکىید. اگز ایه عهدد‬       ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
‫میداوید کهً ایهه مؼهتهزی چهً‬      ‫ثزاثز 10% اطت ثً خُدتبن ومزي 0‬
                                          ‫کپیثزداری یب الدام‬
                                         ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫ویبسٌبیی دارد، چً خُاطتًٌهبیهی‬     ‫ثدٌید، اگز 10% اطت ثً خُدتهبن‬            ‫دارد.‬
‫دارد َ دبكز اطت کً چً مجکهغهی‬               ‫0 ثدٌید َ ... .‬
‫را ثزای ثزآَردي کزدن ایه ویهبسٌهب َ‬
‫خُاطهتهًٌهب پهزداخهت کهىهد. ٌهز‬    ‫مٍارت شهمهاري 2: بهرقهرار کهردن‬
  ‫مؼتزی ادتمبلی، مىذـزثًفزد،‬            ‫تفاٌم، اعتماد َ اعتبار‬        ‫صفحً 4‬
          ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
             ‫در فرَش بیمً‬
                                         ‫َبسایت آمُزشی‬
                                          ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                        ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫ٌ. ثزای مؼتزی ادتمبلی َ ٌه.‬         ‫خبؽ َ متفبَت اس ثمیً مؼتهزیهبن‬        ‫از سری‬
‫ثزای ػمب ثظیبر َاكخ اطهت کهً‬        ‫ادتمبلهی دیهگهز اطهت. اَ دارای‬       ‫محصُالت‬
‫مؼتزی ادتهمهبلهی مهیتهُاوهد اس‬       ‫ویهبسٌهب، خهُاطهتهًٌهب، امهیهدٌهب،‬    ‫آمُزش بازاریابی‬
                                              ‫بیمً‬
‫ثیمًوبمًای کً ػمب میفزَػهیهد‬
‫اطتفبدي کىد، اس آن طهُد ثهجهزد َ‬
        ‫ثٍبیغ را ثپزداسد.‬                           ‫ایه مذـُل تُطن‬
                                            ‫َثظبیت آمُسػی‬
 ‫ه‬   ‫ه‬   ‫ه‬    ‫ه ه ه ه‬
‫اگهز ػ هم هب و هم هزي ی هک ث هً رَو هد‬ ‫ه‬                       ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                                             ‫گزدیدي اطت.‬
‫ػههىههبطههبیههی وههیههبسٌههب ثههدٌههیههد،‬
                                            ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
‫معىیاع ایه خُاٌد ثُد کً رَوهد‬                               ‫دریبفت طبیز‬
‫ػههمههب در لههجههبل ٌههز مؼههتههزی‬                          ‫مذـُالت رایگبن در‬
‫ادتمبلی، رَودی تـبدفهی اطهت.‬        ‫تزصٌهب َ امهیهبل خهبؽ خهُدع‬         ‫سمیىً آمُسع‬
‫ػمب ٌز طؤالی را کً ثً هٌىهتهبن‬       ‫اطت. در وشظتیه مزدکً گفتگُی‬        ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
‫ثزطد میپزطید َ ٌز چهیهشی کهً‬        ‫خُد ثب مؼتزی ادتهمهبلهی، تهىهٍهب‬      ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                                             ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
‫ثز طز سثبوتبن ثیبید میگُیید. ثزای‬      ‫تمزکش ػهمهب ثهبیهد ثهز پهزطهیهدن‬
‫ػمب ٌز مکبلمً فزَع، دک. یهک‬         ‫طؤاالت ٌدفمىد َ طهپهض گهُع‬        ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


 ‫مبجزاجُیی تبسي را دارد. ػمب ٌیه‬      ‫دادن طبعیبوً ثبػهد تهب ثهً وهیهبس‬      ‫مزاجعً ومبیید.‬

‫ایديای درثبري اتفبلبتی کً میافتهد‬      ‫َالعی مؼتزی پی ثجزیهد. در ٌهز‬
‫ودارید، یب ایىکً اؿ ب چطُر َكعیهت‬      ‫ػزایطهی یهک وهیهبس َالهعهی ثهً‬        ‫وُیظىدي:‬
‫مُجُد را ثٍجُد ثجشؼید. عه مهت‬        ‫ثیمًوبمًای کً ػمب میفزَػهیهد‬        ‫دبمد عظگزی‬
‫یهههک فهههزَػهههىهههدي دهههزفهههًای،‬    ‫در لکت َ هٌه مؼتزی ادتهمهبلهی‬
‫"آمبديطبسی" اطت. اَ راجعثً ٌهز‬          ‫َجُد دارد کً ثبید آن را ثیبثید.‬
                                             ‫تبریخ اوتؼبر:‬
‫ثشغ اس مکبلمً فزَع خُدع، اس‬
‫لجل فکز کزدي َ آمهبدي اطهت. اَ‬          ‫هه ه‬       ‫ه ه‬   ‫ه‬
                      ‫ی هک و هم هزي 10 در ػ هى هبط هبیههی‬     ‫فزَردیه 1390‬
‫ٌی چیش را ثً ػهبوهض َ الهجهبل،‬       ‫ویبسٌبی مؼتزی مهعهىهیاع ایهه‬
‫َاگذار ومیکىد. دهبل ثهز اطهبص‬        ‫خُاٌد ثُد کً ػمب یک مجهمهُعهً‬       ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
                                           ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
‫تُكیذبت گفتً ػدي ثهً خهُدتهبن‬        ‫دلیك اس طؤاالتی دارید کً اس ککهی‬      ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
‫ثزای طُمیه مٍبرت ککیدی فزَع‬         ‫ثً جشئی تمظی.ثهىهدی ػهدياوهد،‬      ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
                                            ‫کپیثزداری یب الدام‬
‫یعىی ػىبطبیی ویبسٌب یک امتهیهبس‬       ‫کً یک ثً یک آوٍب را اس مؼهتهزی‬      ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫ثدٌید َ در ایهثبري فکز کهىهیهد کهً‬     ‫ادتمبلی خُد مهیپهزطهیهد تهب ثهً‬           ‫دارد.‬

‫چطُر میتُاوید در ایه سمیىً، ثٍتز‬      ‫َكُح مؼشؾ ػُد کً مؼهتهزی‬
                 ‫ػُید.‬   ‫ادتمبلی، ثهً ثهیهمهًوهبمهًای کهً‬
                           ‫میفزَػید ویبسمىد اطت.‬
                        ‫در پبیبن رَود پزطغٌبی خُد،‬          ‫صفحً 5‬
        ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
           ‫در فرَش بیمً‬
                                       ‫َبسایت آمُزشی‬
                                        ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                      ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬ ‫اس مزف دیگز، ومزي یک در مهٍهبرت‬       ‫مٍارت شماري 4: بروامً ارائً‬       ‫از سری‬
 ‫ثزوبمً ارائً معىبیغ ایه اطت کهً‬   ‫چٍبرمیه مٍبرت ککیدی در فهزَع‬         ‫محصُالت‬
 ‫ػمب ثً طمت جکظبت فهزَع اس‬      ‫ثیهمهً، ثهزوهبمهً ارائهً اطهت. در‬     ‫آمُزش بازاریابی‬
                   ‫دمیمت، در ٌمیه مهزدهکهً اطهت‬           ‫بیمً‬
 ‫لجل آمبدي وؼدي گبم ثزمیداریهد َ‬
 ‫ٌزآوچً را ثًمُر اتفبلی ثز سثبنتبن‬  ‫کً فزَع ثً مؼتهزی ادهتهمهبلهی‬
‫میآید میگُیید. ػهمهب یهب اؿه ب‬      ‫ه‬
                   ‫اوههجههبم مههیػههُد. تههمههبمههی‬      ‫ایه مذـُل تُطن‬
 ‫آمبديطبسی وکزدياید یب ثظیبر که.‬   ‫لظههمههتٌههبی ثههزوههبمههً ارائههً‬      ‫َثظبیت آمُسػی‬
                   ‫میثبیظت اس لجل ثً دلت ثهزوهبمهً‬       ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                   ‫ریشی ػدي ثبػد. ٌی چیشی وجبید‬          ‫گزدیدي اطت.‬
                                          ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
                      ‫ه‬           ‫ه‬
                   ‫ثهً ػهبوهض َاگهذار گهزدد. ثهزای‬
                                           ‫دریبفت طبیز‬
                   ‫مطمئه ػدن اس ایىکً ثزوبمً ارائهً‬      ‫مذـُالت رایگبن در‬
                       ‫ه‬  ‫ه ه‬    ‫ه ه ه ه ه‬
                   ‫ػ هم هب اث هزث هش هغ، ل هبث هل ث هبَر َ‬    ‫سمیىً آمُسع‬
                   ‫متمبعدکىىدي ثبػد ثبیهد ٌهزگهُوهً‬       ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
                        ‫ت ع السم را ثًعمل آَرید.‬      ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                                           ‫ثیمًمبرکتیىگ‬

‫ایه کبر را کزدياید َ ثب طزیع َ ثکىد‬  ‫یک ومزي 10 در مٍبرت ثزوبمً ارائهً‬      ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


‫دزف سدن کهً دهبؿهل اكهطهزاة‬      ‫معىبیغ ایه اطت کً ػمب اس لجهل‬         ‫مزاجعً ومبیید.‬

‫ػمبطت، یک ت ع کبم ب ثیٍهُدي‬      ‫ثً دلت راجعثً ثزوبمهً ارائهً خهُد‬
‫ثهزای مهت همهبع هدطهبسی مؼهت هزی‬
  ‫هه‬     ‫ه‬  ‫هه ه ه‬    ‫ه‬  ‫فکز کزدياید، آمبديطبسی کزدياید َ‬
                                           ‫وُیظىدي:‬
‫ادتمبلی اوجبم میدٌید َ اوهتهرهبر‬   ‫تمزیه کزدياید. ػمب ثبید ثًوهزمهی‬       ‫دبمد عظگزی‬
‫دارید کً اَ اس ػمب خزید کىد چهُن‬   ‫َ ثًمُر یکىُاخت اس یک مزدکً ثهً‬
‫پیغ خُدتبن فکز کزدياید کهً یهک‬    ‫مزدکً ثعدی دزکت کىیهد، طهؤال‬
  ‫هه‬
‫رَوهد فهزَع دهزفهًای را دوهجهبل‬
        ‫ه ه‬    ‫ه‬     ‫کىید، وؼبن دٌید کً ثهیهمهًوهبمهً‬        ‫تبریخ اوتؼبر:‬

‫میکىید! در پبیبن گفتگُی ػهمهب،‬    ‫ػمب چً کبری را ثهزای مؼهتهزی‬          ‫فزَردیه 1390‬
‫مؼتزی، وگبٌی ٌمزاي ثب ممداری‬     ‫اوههجههبم مههیدٌههد َ مؼههتههزی‬
‫طزدرگمی ثهً ػهمهب مهیاوهداسد،‬     ‫ادتمبلی، چطُر میتُاود ثیؼتزیه‬        ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬

‫طههزع را تههکههبن مههیدٌههد َ‬     ‫مههىههفههعههت را اس لههذت داػههتههه‬     ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
                                          ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
‫مههیگههُیههد: "خههُة اطههت! ایههه‬   ‫ثیمًوبمًای کً ػمب میفزَػهیهد‬        ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬

‫ؿذجتٍب خیکی جهبلهت ثهُد. َلهی‬     ‫ثجزد. در پبیبن ثزوبمً ارائً خُد، اگهز‬     ‫کپیثزداری یب الدام‬
                                         ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫ثگذارید راجعثً آن ثهیهؼهتهز فهکهز‬   ‫ػمب یک فزَػىدي خُة ثهبػهیهد،‬             ‫دارد.‬

‫کى.." امب دمیمت ایهه اطهت کهً‬     ‫مؼتزی ادتمبلهی ثهًمهُر کهبمهل‬
‫ٌیچکض ثیؼتز فهکهز وهمهیکهىهد.‬     ‫متمهبعهد ػهدي َ آمهبدي خهزیهدن‬
‫ٌیچکض ثعد اس رفته ػمب راجعثهً‬     ‫اطت، دتی ثدَن ایىهکهً راجهعثهً‬
    ‫ثیمًوبمً ػمب فکز ومیکىد.‬       ‫لیمت طؤالی پزطیدي ثبػد!‬           ‫صفحً 6‬
        ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
          ‫در فرَش بیمً‬
                                    ‫َبسایت آمُزشی‬
                                     ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                   ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫ػزَع ثً دادن جُاةٌبیهی لهُی،‬     ‫عجبرت: "میخُاٌ. ثیهؼهتهز فهکهز‬      ‫از سری‬
‫تمزیهػدي َ متهمهبعهدکهىهىهدي ثهً‬   ‫کى." یک رَع مؤدثبوً ثهزای ایهه‬     ‫محصُالت‬
   ‫اعتزاكبت مؼتزی میکىىد.‬     ‫اطت کً اس ػمب ثشُاٌىد آوهجهب را‬    ‫آمُزش بازاریابی‬
                                         ‫بیمً‬
                   ‫تزک کىید. ثً مذق وبپدیهد ػهدن‬
 ‫در ممیبص 0 تب 10، ػمب َلتی در‬    ‫ػمب، مؼتزی ادتمبلی فهزامهُع‬
 ‫پبطشگُیی ثً اعتزاكبت، ومزي 10‬    ‫میکىد کهً ػهمهب دهتهی َجهُد‬      ‫ایه مذـُل تُطن‬
 ‫خُاٌید گزفت کً جُاثٍبی اس پیغ‬    ‫داػتًاید! اَلیه کبری کً اَ ثعد اس‬    ‫َثظبیت آمُسػی‬
 ‫آمبدي ػدي ػمهب آوهمهدر َاكهخ َ‬   ‫ایىکً ػمب اس هٌىغ ثیزَن رفهتهیهد‬    ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                                        ‫گزدیدي اطت.‬
 ‫متمزکش ثبػىد کً ثًمذق ایهىهکهً‬   ‫اوجهبم مهیدٌهد ایهه اطهت کهً‬
                                       ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
‫آن جُاةٌب را دادید، مؼتزی فهُراب‬   ‫کبتبلُ ٌب َ ثزگًٌبی فزَع ػمهب‬       ‫دریبفت طبیز‬
 ‫ممبَمت خُد را کىبر گذاػتً َ راي‬   ‫را ثً درَن ططل کبغذ اتبلغ پزت‬     ‫مذـُالت رایگبن در‬
 ‫را ثزای خزید ثبس کىد. وهمهزي 0 در‬             ‫خُاٌد کزد!‬     ‫سمیىً آمُسع‬
 ‫ایه سمیىً معىبیغ ایه خُاٌد ثهُد‬                       ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
 ‫کً ػمهب در مهمهبثهل اعهتهزاكهبت‬   ‫مٍارت شماري 5: پاسخهوهُیهی بهً‬     ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                        ‫اعتراضات؛ بً شکل مؤثر‬      ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
 ‫دریبفتی، جُاثٍبی ثیفکهز َ آوهی‬
 ‫میدٌید َ ٌزآوچً کهً مؼهتهزی‬     ‫پىجمیه مٍبرت ککیهدی در فهزَع‬      ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


 ‫ثًعىُان یک ممبَمت مهجهیهعهی در‬   ‫ثیمً، پبطشگُیی ثً اعتزاكبت ثهً‬      ‫مزاجعً ومبیید.‬

 ‫ثزاثز فزَع اس خُد ثزَس مهیدٌهد،‬   ‫ػککی مؤثز اطت. ٌی فهزَػهی‬
 ‫طجت عـجبویت َ ججًٍگیزی ػمب‬     ‫ثدَن اعتزاكبت اتفبق وهمهیافهتهد.‬
                                        ‫وُیظىدي:‬
             ‫میػُد.‬   ‫اعتزاف وؼبندٌىدي میل مؼتهزی‬
                                       ‫دبمد عظگزی‬
                   ‫ثً خزید اطت. تمبم فهزَػهىهدگهبن‬
‫ثزخی مهُالهع ػهمهب ثهزافهزَخهتهً‬
                                        ‫تبریخ اوتؼبر:‬
‫میػُید َ ثب مؼتزی ػهزَع ثهً‬
‫ثذث کزدن میکىید. ثزخی مهُالهع‬                         ‫فزَردیه 1390‬
‫ویش تُاوبییٌبی خُدتبن َ کیفیت َ‬
‫وُع خدمبت ثیهمهًای خهُد را سیهز‬                       ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
                                      ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
‫طؤال مهیثهزیهد َ ایهه دردهبلهی‬                        ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
 ‫ه‬        ‫ه‬
‫اطهت کهً ثهیهمهًوهبمهًای را کهً‬                      ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
                                       ‫کپیثزداری یب الدام‬
‫میفزَػید در ثٍتزیه جهبیهگهبي اس‬                      ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫ورز کیفیت َ وهُع خهدمهبتدٌهی‬     ‫ثزتز، اس لجل ثًدلت درثبري ٌزگهُوهً‬        ‫دارد.‬

‫اطت. اگهز ػهمهب تهعهداد سیهبدی‬    ‫اعتزاكی کً مؼتهزی ادهتهمهبلهی‬
‫اعتزاف دریبفت کىید، ممکه اطت‬     ‫ممکه اطت ثًعىُان دلیکی ثهزای‬
‫ثًککی لید فزَع کزدن را ثهشوهیهد.‬   ‫خزید وکزدن در آن لذهرهً داػهتهً‬
‫ادظبص عدم پذیزع کً وبػی اس‬        ‫ثبػد فکز کزدياود. طپض آوٍب‬        ‫صفحً 7‬
         ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
           ‫در فرَش بیمً‬
                                      ‫َبسایت آمُزشی‬
                                       ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                     ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫درخُاطت مهىهبطهت را در سمهبن‬      ‫اعتزاكبت اطت، اَلیه دلهیهل رٌهب‬      ‫از سری‬
       ‫مىبطت مطزح کىید.‬     ‫کههزدن ػههغههل فههزَػههىههدگههی َ‬    ‫محصُالت‬
                    ‫مشـُؿبب فزَػىدگی ثیمً در دویهب‬     ‫آمُزش بازاریابی‬
                                          ‫بیمً‬
                    ‫اطههت. سیههزا در فههزَع ثههیههمههً،‬
                    ‫ثیؼتزیه دهجه. اعهتهزاكهبت را اس‬
                    ‫جبوت مؼتزی دریبفت میکىید کً‬       ‫ایه مذـُل تُطن‬
                    ‫ثبید ثً ٌمً آوٍب پهبطهخٌهبیهی اس‬     ‫َثظبیت آمُسػی‬
                    ‫لجل آمبدي ػدي َ متهمهبعهدکهىهىهدي‬    ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                                         ‫گزدیدي اطت.‬
                    ‫ثدٌید َ اگز جش ایه ثهبػهد راي ثهً‬
                                        ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
                            ‫جبیی وشُاٌید ثزد.‬     ‫دریبفت طبیز‬
                                        ‫مذـُالت رایگبن در‬
                    ‫مٍارت شماري 6: وسدیک شهذن بهً‬       ‫سمیىً آمُسع‬
                                ‫فرَش‬       ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
‫یک ومزي یک در ایه سمیىً معىبیغ‬     ‫ػؼمیه مٍبرت ککیدی در فهزَع‬        ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬

‫ایه اطت کً ػهمهب ثهً اوهتهٍهبی‬     ‫ثیمً، وهشدیهک ػهدن ثهً فهزَع‬        ‫ثیمًمبرکتیىگ‬

‫فزَع رطیدياید، ػمب دزکت ثهً‬      ‫اطت. در َرسع مذجُة گکف، یهک‬       ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


‫طمت یک َكعیت ویمً تهزطهىهبک‬      ‫مهه ههل مههعههزَف َجههُد دارد کههً‬    ‫مزاجعً ومبیید.‬

‫را ػزَع کزدياید. كزثبن لهکهجهتهبن‬   ‫میگُید: "ػمب كزثً اَل را ثهزای‬
‫افشایغ مییبثد. ػمهب ػهزَع ثهً‬     ‫"ومبیغ ثً مزدم" مهیسوهیهد، امهب‬
                                          ‫وُیظىدي:‬
‫عزق ریهشهتهه مهیکهىهیهد. ػهمهب‬     ‫كزثً اؿکهی را ثهزای پهُل!" یهک‬
                                         ‫دبمد عظگزی‬
‫ادظبص عـجی ثُدن َ اكهطهزاة‬       ‫ومزي 10 ثهزای وهشدیهکػهدن ثهً‬
‫میکىید. ػمب ادظبص میکىهیهد‬       ‫فزَع معىبیغ ایه اطت کً ػمب‬
‫مبوىد مُػی کً ثً تهکهً افهتهبدي،‬    ‫ثًدلت فکز کزدي ثبػید کً چهطهُر‬       ‫تبریخ اوتؼبر:‬

   ‫ه‬       ‫ه هه ه‬
      ‫ه‬
‫لهبدر ث هً پ هی هؼ هزَی ی هب پظ هزَی‬
                 ‫ه‬    ‫هه‬     ‫ه هه‬
                    ‫اس رايٌهبی مهشهتهکهف َ مهتهىهُع،‬
                                 ‫ه‬        ‫فزَردیه 1390‬
‫ویظتید. مؼتزی ثبال رفته طهطهخ‬     ‫تمبكبی طفبرع ثهدٌهیهد. ػهمهب‬
‫اطههتههزص َ اكههطههزاة ػههمههب را‬    ‫ه‬
                    ‫مهیداوهیهد کهً چهطهُر اس ایهىهکهً‬    ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬

‫ادظبص میکىید َ ایىجبطت کهً‬       ‫مؼتزی ػمب را ػىبختً َ اس ػمب‬      ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
                                        ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
‫یک اتفبق خیکی ثد میافتد؛ َ آن‬     ‫خُػغ آمدي مطمهئهه ػهُیهد َ‬       ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬

‫ایهىهکهً مؼهتهزی ثهًعهىهُان ی هک‬
  ‫ه‬   ‫ه هه‬    ‫هه‬    ‫هه ه‬   ‫ٌمچىیه ایىکً میداوید مؼهتهزی‬       ‫کپیثزداری یب الدام‬
                                       ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫وتیجًگیهزی، ػهزَع ثهً عـهجهی‬      ‫چً میخُاٌد، چً ویبسٌبیهی دارد‬           ‫دارد.‬

‫ػدن میکىد، دطتٍهبیهغ را ثهً‬      ‫َ ایىکً میتُاود ثیمًوبمً ػمهب را‬
‫ٌ. گزي میسوهد، ثهً یهک دهبلهت‬     ‫داػتً ثبػد. َ ایهىهکهً مؼهتهزی‬
‫تدافعی میرَد. اَ آمهبدي دفهبع اس‬    ‫دیگز ٌیچگُوهً اعهتهزاف اكهبفهی‬
  ‫کیف پُلغ در ممبثل درخُاطت‬         ‫ودارد َ ػمب میداوید چطُر‬        ‫صفحً 8‬
          ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
            ‫در فرَش بیمً‬
                                         ‫َبسایت آمُزشی‬
                                          ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                        ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫کً ممکه اطت ثً ثیمًوبمًای کً‬        ‫ػمبطت، ثً ٌزدبل ایه اتهفهبلهی‬         ‫از سری‬
‫میفزَػید ع لً داػتً ثهبػهىهد‬        ‫اطت کً میافتد. طزاوجبم، ػمهب‬        ‫محصُالت‬
‫را ثً ػمب ثدٌىد، مزدم ویش درٌب را‬     ‫جمکًای ػجیً ثً ایه را خهُاٌهیهد‬      ‫آمُزش بازاریابی‬
                                              ‫بیمً‬
‫میگؼبیىد، تمبصٌهبی تهکهفهىهی‬        ‫گفت: "خت! ػهمهب مهیخهُاٌهیهد‬
‫میگیزود َ ٌهز رَس ػهمهب را ثهً‬       ‫چًکبر کىید؟!" َ مؼتزی در پبطخ‬
‫مؼههتههزیههبن آیههىههديتههبن مههعههزفههی‬  ‫ثً ػمب خُاٌد گفت: "خت! اجهبسي‬       ‫ایه مذـُل تُطن‬
               ‫میکىىد.‬      ‫ثدٌید در ایه ثبري فکز کى.!".‬     ‫َثظبیت آمُسػی‬
                                           ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                      ‫مشهتهریهان‬ ‫مٍارت شماري 7: جهب‬        ‫گزدیدي اطت.‬
                      ‫جذیذ از طری معرفهی مشهتهریهان‬        ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
                                  ‫راضی‬         ‫دریبفت طبیز‬
                                           ‫مذـُالت رایگبن در‬
                      ‫ٌفتمیه مٍبرت ککیدی در فهزَع‬
                                             ‫سمیىً آمُسع‬
                      ‫ثیمً، جذة مؼهتهزیهبن جهدیهد اس‬       ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
                      ‫مزیك معزفهی مؼهتهزیهبن راكهی‬        ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                      ‫اطت. ثزای ایىهکهً ثهً جهمهع 10‬        ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
                      ‫درؿد ثبالیی سمهیهىهً کهبری خهُد‬
‫اگز ػمب یک ومزي 10 در ایه سمیىهً‬                           ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬

                      ‫ثزطید، ػمب ثبیهد مهٍهبرت ایهجهبد‬       ‫مزاجعً ومبیید.‬
‫داریههد یههعههىههی آوههمههدر مؼههغههُل‬
                      ‫فزَع ثً مؼتزیبن جدید اس مزیهك‬
‫جُاثگُیی ثً مؼتهزیهبن مهعهزفهی‬
                      ‫مؼتزیبن لجکهیتهبن را در طهطهخ‬
‫ػدي جدید ٌظتید کً ٌیچگهُوهً‬                                ‫وُیظىدي:‬
                      ‫ثهههبالیهههی گظهههتهههزع دٌهههیهههد.‬
‫فزؿهت َ َلهت اكهبفهی دیهگهزی‬                              ‫دبمد عظگزی‬
                      ‫خُػجشتبوً ایه مٍبرت ثهًخهُثهی‬
‫ودارید. ػمب آومدر مزاجهعهًکهىهىهدي‬
                      ‫لههبثههل یههبدگههیههزی اطههت. تههمههبم‬
‫دارید کً ثً ادتمبل خیکی سیبد ویهبس‬
                      ‫فزَػىدگبن ططخ ثبال در سمهیهىهً‬        ‫تبریخ اوتؼبر:‬
‫ثً یک دطتیبر یب مهىهؼهی فهزَع‬
                      ‫ثیهمهً، در تهمهبكهب اس مؼهتهزیهبن‬
‫دارید کً دفتزچً لزار م لهبتٌهبی‬                             ‫فزَردیه 1390‬
                      ‫فعکیػبن ثزای معزفی مؼتزیهبن‬
      ‫ػمب را مزتت وگبي دارد.‬
                      ‫دیگز، ثهً یهک ٌهىهزمهىهد تهجهدیهل‬      ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
                      ‫ػدياود. یک ومزي 10 در داػهتهه‬       ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
   ‫هه ه‬    ‫هه ه‬    ‫ه ه ه‬
‫ػ هم هب ی هک ل هی هظ هت او هت هر هبر اس‬                        ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
                      ‫فزَع سوجیزَار ثدیه معىبطت کهً‬
‫مؼتزیبوی دارید کً میشُاٌهىهد اس‬                           ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
                      ‫ػمب چیشی دارید ثهًوهبم "سوهجهیهزي‬      ‫کپیثزداری یب الدام‬
‫ػمب خزید کىىد، الجهتهً اگهز َلهت‬
                      ‫م یی" مؼتزیبن جدید اس طهُی‬        ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫خبلی ثزای آوٍب داػتً ثبػهیهد. اس‬                                ‫دارد.‬
                      ‫مؼتزیبن راكی. ثهًدلهیهل ایهىهکهً‬
‫اَل ؿجخ تب آخز ػت، ػمب دردهبل‬
                      ‫ػمب ثًخُثی مهزالهت مؼهتهزیهبن‬
‫تمبص گزفته ثهب مؼهتهزیٌهبیهی‬
                      ‫فعکی خُد ٌظتید َ مزتجبب اس آوهٍهب‬
‫ٌظتید کً مؼتبق ثهً خهزیهد اس‬
                       ‫میخُاٌید تب وبم طبیز اػشبؿی‬
  ‫ػمب ٌظتىد َ مىترزود تب ػمب‬                                ‫صفحً 9‬
         ‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
            ‫در فرَش بیمً‬
                                         ‫َبسایت آمُزشی‬
                                          ‫بیمًمارکتیىگ‬
                                        ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬‫سمههیههىههً آن مههٍههبرت ثههًخـههُؽ‬    ‫یک رل. ثً آوٍب اع م کىهیهد تهب در‬       ‫از سری‬
‫میتزطید، ثًخبمز داػتً ثبػیهد‬        ‫ه ه‬     ‫ه‬   ‫ه‬  ‫ه ه ه‬
                     ‫چ هک ث هبو هک هیػ هبن ث هزای ػ هم هب‬‫ه‬    ‫محصُالت‬
                         ‫ثىُیظىد! ایه یعىی ومزي 10.‬     ‫آمُزش بازاریابی‬
     ‫ه‬  ‫ه‬    ‫ه‬  ‫ه‬  ‫ه‬
‫ک هً ک هً ٌ همههً ای هه م هٍههبرتٌههب‬                           ‫بیمً‬
                     ‫یک ومزي 0 در ایه سمیىً معهىهبیهغ‬
‫یبدگزفتىی ٌظتىد. ٌمیىطهُر کهً‬
                     ‫ایه اطت کً ػمهب ثهًوهدرت یهک‬
‫یبد میگیزید َ در آن مٍبرت خهجهزي‬     ‫فزَع مجدد یهب مهزاجهعهً جهدیهد‬       ‫ایه مذـُل تُطن‬
‫میػُید، تمبم تزصٌبی ػمب اس‬           ‫ه ه‬    ‫ه ه‬   ‫ه هه‬
                     ‫داریهد. یهکهجهبر کهً ثهً اػهشهبؽ‬ ‫ه‬     ‫َثظبیت آمُسػی‬

   ‫ثیه میرَود َ جبی خُد را ثً‬     ‫ثیمًای را میفزَػید، ثًطهزعهت‬        ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
                                            ‫گزدیدي اطت.‬
                     ‫آوٍب را فزامُع میکىید َ وبم آوهٍهب‬
                                           ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
                     ‫را ثً فهزامهُػهی مهیطهپهبریهد َ‬        ‫دریبفت طبیز‬
                     ‫ثًدوجبل پیدا کهزدن مؼهتهزیٌهبی‬       ‫مذـُالت رایگبن در‬
                     ‫جدید میرَید. ػمب ومیداوید کهً‬         ‫سمیىً آمُسع‬
                     ‫چطُر اس مؼتزی فعکیتبن تهمهبكهب‬       ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
                     ‫کىید تب مؼتزیبن جدیدی ثً ػهمهب‬       ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                                            ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
                     ‫معزفی کىد َ یب َدؼهت داریهد اس‬
                     ‫ایىکً تمبكبیتبن رد ػُد. ثىهبثهزایهه‬    ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬


                     ‫ػمب ثً مؼتزی خُاٌهیهد گهفهت:‬         ‫مزاجعً ومبیید.‬

                     ‫"آیب کض دیگزی را مهیػهىهبطهیهد‬
                     ‫کً ػبید ثً ایه ثهیهمهًوهبمهً وهیهبس‬      ‫وُیظىدي:‬
                     ‫داػتً ثهبػهد؟"، َ مؼهتهزی در‬         ‫دبمد عظگزی‬
‫اعتمبد، جزأت َ یک وهُع ادظهبص‬
                     ‫جُاة ػمب خهُاٌهد گهفهت: "وهً!‬
‫لدرت ػشـی میدٌىد. ٌهمهیهه‬         ‫دردبل دبكز کً وً! ثگذارید کهمهی‬
‫امزَس تـمی. ثگیزید کً طبل آیىهدي‬                            ‫تبریخ اوتؼبر:‬
                             ‫در ایه ثبري فکز کى.!".‬
‫را ثظیهبر خهُة ثظهبسیهد َ آن را‬                             ‫فزَردیه 1390‬
                        ‫سخه آخر: فرصتی برای بٍبُد‬
  ‫ه‬   ‫ه ه ه‬   ‫ه ه‬     ‫هه ه‬
‫تهجهدی هل ثهً پهزدرآمهدت هزیهه ط هبل‬
                                           ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
‫سودگیتبن کهىهیهد. ٌهمهیهه امهزَس‬     ‫ٌزجب کً کهمهتهزیهه وهمهزي را ثهً‬      ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬

‫تـمی. ثگیزید کً تهجهدیهل ثهً یهک‬     ‫خُدتبن دادياید یک فزؿهت عهبلهی‬       ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
                                          ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
                     ‫َجُد دارد ثزای ایجبد یهک ثهٍهجهُد‬
‫فُق طتبري فزَع ثیمً ػهُیهد َ‬                              ‫کپیثزداری یب الدام‬
                     ‫طزیع در وتبیج فزَع ػمب. مهٍه.‬       ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
‫ٌههزگههش ثههٍههجههُدثههشههؼههیههدن ثههً‬  ‫ویظت کً چمدر عـجی ٌظهتهیهد،‬
                                                ‫دارد.‬

   ‫مٍبرتٌبیتبن را متُلف وکىید.‬     ‫مٍ. ویظت کهً چهمهدر اس ثهبثهت‬
                        ‫ػکظتخُردن یب رد ػدن در‬
                                              ‫صفحً 11‬
‫ٌفت مٍارت کلیذی‬
 ‫در فرَش بیمً‬
                     ‫َبسایت آمُزشی‬
                      ‫بیمًمارکتیىگ‬
                    ‫‪Www.BimehMarketing.com‬‬    ‫در پبیبن، ایه مهطهکهت را یهبدآَری‬    ‫از سری‬
                        ‫محصُالت‬
    ‫میکىی. کً كعیهفتهزیهه مهٍهبرت‬
                       ‫آمُزش بازاریابی‬
    ‫ککیهدی ػهمهب مهیهشان َ طهطهخ‬        ‫بیمً‬
    ‫درآمدتبن را تىری. میکىد. ٌمبوىهد‬
    ‫یک سوجیز کً اس طمت كعیفتهزیهه‬     ‫ایه مذـُل تُطن‬
    ‫دکمًاع پبري مهیػهُد، آن تهک‬      ‫َثظبیت آمُسػی‬
                       ‫ثیمًمبرکتیىگ تُلید‬
    ‫مٍبرتی کهً ثهً ثهدتهزیهه ػهکهل‬
                         ‫گزدیدي اطت.‬
    ‫اوجبمغ میدٌید، تعهیهیههکهىهىهدي‬    ‫درؿُرت تمبیل ثً‬
    ‫ایههه اطههت کههً چههمههدر فههزَع‬     ‫دریبفت طبیز‬
                       ‫مذـُالت رایگبن در‬
    ‫میکىید َ چمدر درآمهد خهُاٌهیهد‬      ‫سمیىً آمُسع‬
                 ‫داػت.‬     ‫ثبساریبثی َ فزَع‬
                        ‫ثیمً، ثً َثظبیت‬
                         ‫ثیمًمبرکتیىگ‬
                       ‫‪Www.bimehmarketing.com‬‬
           ‫با آرزَی مُفقیت‬
                        ‫مزاجعً ومبیید.‬
             ‫حامذ عسوری‬
      ‫‪www.bimehmarketing.com‬‬        ‫وُیظىدي:‬
                        ‫دبمد عظگزی‬                         ‫تبریخ اوتؼبر:‬

                         ‫فزَردیه 1390‬


                        ‫ایه مذـُل ثً ؿُرت‬
                       ‫رایگبن در اختیبر اعلبی‬
                        ‫طبیت ثیمًمبرکتیىگ‬
                       ‫لزار گزفتً اطت. ٌزگُوً‬
                        ‫کپیثزداری یب الدام‬
                       ‫ثً فزَع آن پیگزد لبوُوی‬
                            ‫دارد.‬
                          ‫صفحً 11‬

								
To top