Aparell circulatori by Z7awsy19

VIEWS: 8 PAGES: 14

									Aparell circulatori
       El medi intern
• Què és?

• Qui o què constitueix el medi intern?

• Quina funció té?
Descriu i compara
 La sang
 La limfa
 Compara
Vasos sanguinis(I)
   Imatges(una de cada classe)
       Vasos sanguinis (II)
         Artèries
 FUNCIONS
Descriu què fan         Venes
          Capil·lars
          Composició
          (imatges)
Plaquetes
Glòbuls vermells    Glòbuls blancs
          Funcions

Plaquetes       Plasma
Glòbuls vermells    Glòbuls blancs
Cal afegir els noms
Artèria o vena
  Perquè?
Comenta aquesta imatge
   Què hi ha? Què representa?
 Comenta
i assenyala
    Moviments del cor
Cerca tres vídeos sobre la sístole i sobra la diàstole,
indica que hi ha, quina durada tenen i escriu l’adreça
Web on es troben.
             Malaltíes
Malatía      Descripcó
Arteriosclerosi

Infart

Angina de pit

Leucèmia
   Tenir cura de l’aparell circulatori
Feu una mena de Pòster per indicar el què podem fer per tenir cura d’aquest
aparell (ex: menjar pocs greixos animals)

								
To top