Instruccions per a l�elaboraci� del projecte dels programes

Document Sample
Instruccions per a l�elaboraci� del projecte dels programes Powered By Docstoc
					         Guia per elaborar la memòria del projecte: Programes d’orientació i suport a la
         inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat. 2011.

         Ompliu, si us plau, en lletra Arial 11, interliniat simple, un màxim de 15 pàgines (8 si és a doble
         cara). En cas de projectes referits a més d’una línia (B1, B2, B3, B4) i/o més d’una demarcació
         territorial, es podrà ampliar fins a un màxim de 20 pàgines.

         1. Breu presentació de l’entitat: objecte social, col·lectiu o col·lectius a qui s’adreça,
         breu ressenya de la trajectòria històrica, nombre de persones treballadores, seu/s
         social/s, activitats principals.
         2. Identifiqueu el/s territori/s i punts d’actuació on s’ubicarà/n el/s programa/es, aportant
         dades que justifiquin la necessitat d’implementació del/s programa/es proposats.
         3. Definiu el/s col·lectiu/s i destinataris/àries objecte d'intervenció: nombre previst,
         característiques, potencialitats, necessitats i dificultats d'inserció. En cas de sol·licituds
         adreçades a més d’un col·lectiu (B1, B2, B3, B4), detalleu per a cadascun d’ells. Especifiqueu
         segons territori quan sigui rellevant.
         En el cas de la línia B3, persones amb discapacitat o malaltia mental:

            A) Indiqueu els tipus de discapacitats a qui s'adreça/cen el/s programa/es:

                               Nombre o % aproximat previst per cada
             Tipus de discapacitat        tipologia
             Intel·lectual
             Malaltia mental
             Paràlisi cerebral
             Física
             Sensorial auditiva
             Sensorial visual
             Altres específiques,
             indiqueu:
             TOTAL

            B) Especifiqueu si s’adreça a persones amb especials dificultats i el percentatge de
            persones beneficiàries amb discapacitat severa previst en relació al total de participants
            al programa (Segons s’estableix a l’article 27.4. de l’Ordre TRE/602/2010 de 22 de
            desembre, que modifica l’Ordre TRE/560/2009).
G146NCE-136-00
         4. Experiència acreditada de l’entitat i, si escau, de les entitats col·laboradores, en
         actuacions de suport o acompanyament a la inserció laboral i millora de l’ocupabilitat
         dels col·lectius i de les persones amb especials dificultats a les quals s’adreça el
                                                          1
         programa.

         4.1. Detalleu tipus de programes (accions formatives, itineraris, etc.), característiques
         bàsiques, l’any d’inici i total d’anys per cada tipologia de col·lectiu i projectes o programes.
         4.2. Indiqueu el nombre i percentatge d’insercions de persones ateses en projectes similars
         adreçats al/s mateix/os col·lectiu/s a partir del mes de gener de 2007 i fins desembre de 2010.
         Inseriu tantes fileres com calgui. Justifiqueu, si s’escau, aquests resultats.

                          Nombre de Nombre de persones         %
         Any    Projecte        persones   inserides al mercat de     d’inserció
                          participants treball per un període:     sobre el
                                ≥1 mes ≤ 6   ≥6       total de
                                mesos      mesos      participants
         5. Grau de compromís, adquirit per l’entitat sol·licitant, en relació a la inserció laboral en
         el mercat de treball de les persones a atendre.

         5.1. Indiqueu el percentatge d’inserció al mercat laboral previst en el projecte per al qual es
         sol·licita la subvenció, especificant – si procedeix – per col·lectius i punts d’actuació (ha de
         guardar coherència amb l’especificat en la sol·licitud presentada). Afegiu tantes files com sigui
         necessari. Justifiqueu, si s’escau, aquests resultats previstos.

         Línia d’actuació   Punt d’actuació      Núm. de        Percentatge
                                 persones       d’inserció laboral
                                 destinatàries     previst
         5.2. Indiqueu si disposeu d’una base de dades o cartera d’empreses i ofertes laborals, i acords
         establerts, en base a actuacions de sensibilització, prospecció i suport a la inserció a
         empreses realitzada en el marc de projectes anteriors. Inclogueu els següents indicadors (en
         cas d’empreses, agrupar per sector d’activitat i grandària de l’empresa):

            -   Nombre d’empreses que conformen la cartera o base de dades.
            -   Nombre d’ofertes de treball previstes vinculades a la base de dades d’empreses.
            -   Nombre d’empreses amb les quals existeix conveni de col·laboració.
            -   Nombre d’empreses amb les quals es preveu establir conveni de col·laboració.
G146NCE-136-00
            -   Nombre d’empreses amb les quals es preveu establir convenis de pràctiques no
               laborals.
            -   Nombre de persones que es preveu es beneficiïn dels convenis de pràctiques.
            -   Altres indicadors d’interès.

                                                          2
         6. Viabilitat tècnica i econòmica del programa sol·licitat.

         6.1. Definiu els objectius generals i específics del/s programa/es en relació amb les línies
         prioritàries de la convocatòria.

         6.2. Definiu la metodologia en funció dels objectius del projecte i del col·lectiu objecte
         d’intervenció (nombre de persones per persona tècnica, intensitat d’atenció a les persones,
         tècniques emprades, materials de suport emprats, etc.)

         6.3. Definiu com incorporeu de forma transversal accions relacionades amb el medi ambient.

         6.4. Enumereu i descriviu les accions a desenvolupar i la programació de cadascuna
         d’aquestes. Especifiqueu accions grupals i individuals. En el cas d’accions formatives, indiqueu
         contingut, durada, nombre de persones previstes per grup o altres concrecions rellevants.
         Justifiqueu, si s’escau, la necessitat i el cost de les accions.

         6.5. Expliqueu la previsió d’estratègies a aplicar en relació a l’empresa: sensibilització,
         tècniques d’apropament, prospecció i captació d’ofertes de treball, així com suport i seguiment
         a persones treballadores.

         6.6. Definiu el sistema d’avaluació del programa, incloent-hi indicadors quantitatius i
         qualitatius.

         6.7. Especifiqueu experiència i previsions quant a treball en xarxa. Indicar agents implicats,
         abast (local, comarcal...), circuïts i canals d’entrada i derivació de les persones beneficiàries, o
         d’altres concrecions rellevants.

         6.8. Reflectiu l’experiència i previsions de l’entitat en el tractament transversal de la igualtat
         d’oportunitats. Especifiqueu actuacions o criteris de treball previstos en aquest sentit.

         7. Adequació dels recursos materials, humans i organitzatius en funció dels col·lectius
          i programes sol·licitats

         7.1. Descriviu globalment nombre i característiques de les persones tècniques que es preveu
         dedicar al projecte, segons col·lectius i punts d’actuació, si s’escau: perfils professionals,
         experiència i preparació, vinculació amb l’entitat, tipus i durada del contracte, hores de
         dedicació, funcions a desenvolupar, distribució de tasques i altres concrecions rellevants en
         relació al projecte (el detall constarà en les corresponents fitxes de persona experta).

         7.2. Detalleu quins sistemes preveieu utilitzar de coordinació interna o entre les diferents àrees
         de l’entitat, si s’escau.

         7.3. En relació amb les instal·lacions on es realitzarà el programa:

            A) Descriviu breument les instal·lacions: adreça o adreces, entorn i facilitat d’accés
G146NCE-136-00
            (ubicació en medi urbà o no, transport...), metres quadrats totals, nombre de sales,
            aules o separació dels espais, destinació dels espais segons tipus d’activitat, i altres
            concrecions rellevants (Opcionalment, es podran adjuntar fotografies de les
            instal·lacions en annex al projecte, amb una màxim de 3 fulls).


                                                           3
            B) Declareu l’opció que correspongui en relació amb la capacitat de les aules:

               Menys de 2,5 metres quadrats per plaça
               De 2,51 a 3 m² per plaça
               Més de 3 m² per plaça

            C) Descriviu si l’entitat disposa d’aules informatitzades, o preparades per Formació
            tècnico-professional específica, de les quals en podrien disposar les persones usuàries
            del projecte proposat. Concretar nombre d’aules, nombre d’ordinadors o altre material o
            tecnologia rellevant en funció de la formació i activitat prevista en el projecte.

            D) Declareu l’opció que correspongui en relació amb la incorporació de mesures
            d’accessibilitat:

               Les instal·lacions de l’entitat disposen de rampes per facilitar
               l’accés
               Les instal·lacions de l’entitat disposen de lavabos adaptats
               Les instal·lacions de l’entitat disposen d’ascensors prou
               amples per cabre-hi cadires de rodes
               Altres mesures d’accessibilitat.
               Especificar:

         8. Caràcter innovador del projecte a desenvolupar.

         Expliqueu, si s’escau, mesures previstes amb caràcter innovador i justifiqueu la previsió de
         millores quant a ocupabilitat i impacte en la inserció laboral o altres dimensions rellevants del
         projecte. Especifiqueu, en cada cas i segons correspongui, quines mesures, amb quins
         suports, mitjans, finalitats, destinataris o altres concrecions rellevants.

         8.1. Mesures de difusió del programa.

         8.2. Desenvolupament de noves eines, tècniques o metodologies en l’atenció a les persones
         destinatàries.

         8.3. Nou material de suport per a les persones destinatàries.

         8.4. Foment d’una cultura de prevenció de riscos laborals i de salut laboral.

         8.5. Ús i mesures que facilitin l’accés a noves tecnologies de la informació i la comunicació
         (TIC), amb caràcter transversal en el desenvolupament del projecte.

         8.6. Noves metodologies per a l’apropament, prospecció i suport a empreses.

         8.7. Altres aportacions innovadores a destacar.
G146NCE-136-00
         Documentació que cal adjuntar:

         1. Per tal de concretar els recursos humans necessaris per dur a terme el programa, així com
         l'especialització i titulació de cada expert, anys d’experiència en prospecció i atenció directa,
                                                           4
         cal adjuntar la fitxa de persona experta de cadascuna de les persones que treballaran en el
         programa i de les persones que es contractaran un cop es posi en marxa el projecte (previsió
         perfil lloc de treball).

         2. Cal annexar també el cronograma del/s programa/es.         Signatura dels representant/s legal/s i segells de l’entitat sol·licitant i de les entitats sòcies, en
         cas d’haver-n’hi
         Lloc i data

         Protecció de dades: als efectes previstos a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
         de dades de caràcter personal, i al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21
         de desembre, s’informa a la persona interessada que les dades personals consignades en aquest document
         s’incorporaran al fitxer automatitzat del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de gestionar i tractar les
         dades corresponents. Així mateix, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes
         dades personals, en els termes previstos a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita, presentada al Servei
         d’Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona, o a la Direcció General de Relacions Laborals i
         Qualitat en el Treball, Sepúlveda 148-150, 08011 de Barcelona.
G146NCE-136-00
                                                                     5
         Fitxa de la persona experta
         Identificació de l’entitat
         Nom de l’entitat                           NIF/CIF


         Nom del projecte                   Nom de l’acció         Dades de la persona experta
         Nom i cognoms                                  NIF/NIE


         Càrrec


         Funcions


         Tasques que realitza
         Currículum
         Formació acadèmica
         Cursos, postgraus, màsters o altra formació acadèmica i/o ocupacional
         Experiència professional
         Altres dades que es considerin d’interès per ocupar aquest lloc de treball
G146NCE-136-00
         Signatura de la persona responsable i segell de l’entitat        Signatura de la persona experta


         Lloc i data
                                                              6
Cronograma del Projecte

Entitat Promotora:

Nom del projecte:                       Gen    Feb    Març    Abril   Maig   Juny    Juliol   Agost  Set  Oct  Nov  Des  Pressupost  Entitat Responsable
Nom del programa:          Línia1
                       111    111    111    111    111    111    111     111   111  111  111  111
Data, signatura i segell de les entitats
1. Línia: B1 (dones), B2 (joves), B3 (persones amb discapacitat o malaltia mental), B4 (persones en risc d’exclusió)
                                                                                             7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/8/2012
language:
pages:7