???? SQL ????????? ?? ???????? ?? by b7CWM77

VIEWS: 49 PAGES: 19

									     Език SQL
Оператори за описание на данни
       DDL

    Базови таблици
   Виртуални таблици
             Съдържание

  Оператор CREATE TABLE
    • Типове данни в Oracle
    • Ограничения за цялостност
   Оператор DROP TABLE
   Оператор ALTER TABLE
   Обект SEQUENCE
   Виртуални таблици
   Синоними


Бази данни, М. Филипова        2
          Оператор CREATE TABLE
CREATE TABLE име-на-таблица
( име-колона тип [DEFAULT значение][NOT NULL]
 [ ограничение-за-цялостност-за-колоната ]
[, ...]
[, ограничение-за-цялостност-за-таблицата ]
[, ...]
);
 Описание на колона
  -  Име на колоната
  -  Тип на данните
  -  Значение по премълчаване – DEFAULT
  -  Ограничение, забраняващо неопределено значение – NOT NULL.
  -  Ограничения за цялостност, отнасящи се само до описваната колона.
 ограничение-за-цялостност-за-таблицата
  “Пълната” форма при задаване на ограничения за цялостност, отнасящи
  се до всички описани вече колони.
Бази данни, М. Филипова                         3
Типове данни в Oracle
CHAR(n [BYTE|CHAR])
   Символен низ с фиксирана дължина n (1<=n<=2000)
VARCHAR2(m [BYTE|CHAR])
   Символен низ с променлива дължина максимум m
   (1<= m <=4000)
NUMBER(p[,s])
   Число с p десетични цифри и s след десетичната точка
   (1<=p<=38, -84<=s<=127)
DATE        Дата
TIMESTAMP     Дата и време
INTERVAL YEAR(n) TO MONTH
   Период от време в години и месеци
INTERVAL DAY (d) TO SECOND(f)
   Период от време в дни, часове, минути, секунди
Бази данни, М. Филипова                   4
Ограничения за цялостност
Ограничения за цялостност за колона
[ CONSTRAINT име-на-ограничение ]
{ {UNIQUE | PRIMARY KEY}
| REFERENCES име-таблица-pk (име-колона-pk)
   [ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]
| CHECK ( условие ) }
Ограничения за цялостност за таблица
[ CONSTRAINT име-на-ограничение ]
{{UNIQUE | PRIMARY KEY} (име-колона-pk [,...])
| FOREIGN KEY (име-колона-fk [,...])
  REFERENCES име-таблица-pk (име-колона-pk [,...])
 [ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]
| CHECK ( условие ) }

Бази данни, М. Филипова                5
           Оператор DROP TABLE
DROP TABLE име-на-таблица
 [CASCADE CONSTRAINTS];
 Унищожава таблица
  – данните в таблицата
  – ограниченията за цялостност върху таблицата
  – други обекти в БД, свързани с таблицата – синоними,
   индекси
 CASCADE CONSTRAINTS - Автоматично се унищожават и
 всички ограничения за външен ключ, свързани с първичния
 (възможен) ключ на таблицата.
 Ако унищожаваната таблица се използва в определението на
 view, то става невалидно (не може да се използва, докато не
 се създаде отново).

Бази данни, М. Филипова                   6
           Оператор ALTER TABLE
ALTER TABLE име-на-таблица
{
 ADD фраза
|DROP фраза
|MODIFY фраза
|MODIFY CONSTRAINT фраза
};
 Добавя колона или ограничение за цялостност.
 Унищожава колона или ограничение за цялостност.
 Изменя описанието на колона
  –  Изменя типа на данните на колона.
  –  Добавя или изменя значение по премълчаване за колона.
  –  Разрешава или забранява значение NULL за колона.
  –  Добавя ограничение за цялостност за колоната.
Бази данни, М. Филипова                     7
Добавяне, унищожаване и изменение на колона
ADD (име-нова-колона тип [DEFAULT значение]
   [NOT NULL]
   [ограничение-за-цялостност-за-колоната]
[,...])
DROP (име-колона [, ...])[CASCADE CONSTRAINTS]
MODIFY (име-колона [тип] [DEFAULT значение]
   [[NOT] NULL]
   [ограничение-за-цялостност-за-колоната]
[,...])
RENAME COLUMN старо-име TO ново-име
 DROP – Унищожават се индекси по колоната, ограничения за колоната.
 CASCADE CONSTRAINTS - Ако има външен ключ, свързан с колоната
 или ограничение CHECK с няколко колони (иначе - грешка).
 MODIFY – Всяка от характеристиките, която не е зададена, не се променя.

Бази данни, М. Филипова                        8
Добавяне, унищожаване на ограничение за цялостност
ADD ограничение-за-цялостност-за-таблица
 [,...]
DROP CONSTRAINT име-на-ограничение [CASCADE]
MODIFY CONSTRAINT име-на-ограничение
  {ENABLE[VALIDATE|NOVALIDATE] | DISABLE}
RENAME CONSTRAINT старо-име TO ново-име
 DROP CONSTRAINT
 CASCADE - Ако се унищожава ограничение за първичен
 (възможен) ключ, с който има свързан външен ключ.
Бази данни, М. Филипова                9
Пример – описание на БД-служители
CREATE TABLE dep
( dno NUMBER(4) CONSTRAINT dep_pk PRIMARY KEY,
  dname VARCHAR2(30) NOT NULL UNIQUE,
  budget NUMBER(7,2) NOT NULL,
  mgr NUMBER(6)
);
CREATE TABLE emp
( eno NUMBER(6) CONSTRAINT emp_pk PRIMARY KEY,
  ename VARCHAR2(50) NOT NULL,
  sal NUMBER(6,2) DEFAULT 0 NOT NULL,
  job VARCHAR2(20),
  addr VARCHAR2(50),
  dno NUMBER(4),
  CONSTRAINT dno_fk FOREIGN KEY (dno) REFERENCES dep(dno)
);
Бази данни, М. Филипова                 10
Пример (прод.)
CREATE TABLE project
( pno NUMBER(4) CONSTRAINT pro_pk PRIMARY KEY,
  pname VARCHAR2(30) NOT NULL,
  description VARCHAR2(100)
);
CREATE TABLE emp_pro
( eno NUMBER(6),
  pno NUMBER(4) ,
  ptime INTERVAL YEAR TO MONTH,
  CONSTRAINT ep_pk PRIMARY KEY(eno, pno),
  CONSTRAINT eno_fk FOREIGN KEY (eno)
    REFERENCES emp(eno),
  CONSTRAINT pno_fk FOREIGN KEY (pno)
    REFERENCES project(pno)
);


Бази данни, М. Филипова             11
Пример (прод.)
ALTER TABLE dep
 MODIFY (budget NUMBER(10,2) DEFAULT 0);
ALTER TABLE dep
 ADD CONSTRAINT budget_chk CHECK (budget >= 0);
ALTER TABLE emp
 ADD (comm NUMBER(7,2) DEFAULT 0 NOT NULL,
   email VARCHAR2(25));
ALTER TABLE emp
 ADD CONSTRAINT sal_chk CHECK (sal + comm < 5000);
ALTER TABLE emp
 DROP (comm) CASCADE CONSTRAINTS;
ALTER TABLE dep DROP UNIQUE (dname);
ALTER TABLE dep
 ADD CONSTRAINT dname_chk CHECK (dname = UPPER(dname));

Бази данни, М. Филипова                12
             Обект SEQUENCE
CREATE SEQUENCE име-sequence
 [ INCREMENT BY стъпка ]
 [ MAXVALUE максимум | NOMAXVALUE ]
 [ MINVALUE минимум | NOMINVALUE ]
 [ START WITH начално-значение ];
DROP SEQUENCE име-sequence;
ALTER SEQUENCE име-sequence
 [ INCREMENT BY стъпка ]
 [ MAXVALUE максимум | NOMAXVALUE ]
 [ MINVALUE минимум | NOMINVALUE ];
 Изменя стъпката за изменение на значението.
 Добавя или отменя максимално и минимално значение.
Бази данни, М. Филипова                13
Примери

CREATE SEQUENCE emp_seq
 START WITH 100
 INCREMENT BY 1;
ALTER SEQUENCE emp_seq MAXVALUE 2000;
CREATE SEQUENCE dep_seq INCREMENT BY 1;

INSERT INTO dep (dno, dname, budget)
 VALUES (dep_seq.nextval, 'Катедра ИС', 1400);
INSERT INTO emp (eno, ename, job, sal, dno)
 VALUES (emp_seq.nextval , 'Асен Петров', 'ас.', 400,
 dep_seq.currval);

Бази данни, М. Филипова                 14
          Виртуални таблици (Views)
CREATE [OR REPLACE] VIEW име-view
 [(списък-имена-на-колони)]
 AS оператор-select
 [WITH CHECK OPTION];
 OR REPLACE – Да се измени дефиницията на съществуващо view като се
 избегне drop/create.
 WITH CHECK OPTION - не позволява да се изпълни оператор INSERT
 или UPDATE чрез име-view, който нарушава условието в CREATE
 VIEW.
DROP VIEW име-view;
 Не се унищожават други views, определени над име-view, а стават
 невалидни.
ALTER VIEW име-view COMPILE;
 Ако няма грешки, име-view става валидно.
 Когато базовите таблици в определението на име-view са изменяни с
 ALTER TABLE, така се проверява дали то е валидно.
 Не променя дефиницията на име-view.
Бази данни, М. Филипова                        15
         Използване на виртуални таблици
Виртуална таблица е напълно обновяема
– Не съдържа ключовата дума DISTINCT.
– Във фразата FROM има само едно име на таблица.
– В целевия списък няма изрази или агрегатни функции.
– Условието в WHERE не съдържа подзаявка.
– Няма групиране – фрази GROUP BY и HAVING.
– Не съдържа UNION, INTERSECT, MINUS.

Виртуална таблица е частично обновяема
– Ако има изрази в целевия списък - ограничен UPDATE.
– Ако има съединение, в някои случаи може частични
 обновявания.

Бази данни, М. Филипова                 16
Примери

CREATE VIEW vemp1
 AS SELECT eno, ename, sal, job, addr, dno
 FROM emp
 WHERE dno = 1
 WITH CHECK OPTION;
CREATE VIEW vemp
 AS SELECT eno, ename, job, addr
 FROM emp;
CREATE VIEW vpay (nom, name, ysal)
 AS SELECT eno, ename, sal*12
 FROM emp;
Бази данни, М. Филипова           17
Примери

CREATE VIEW vemp_dep (eno, ename, dno,dname)
 AS SELECT e.eno, e.ename, d.dno, d.dname
 FROM emp e, dep d
 WHERE e.dno = d.dno;
CREATE VIEW vdep (dno, losal, hisal, avgsal)
 AS SELECT dno, MIN(sal), MAX(sal), AVG(sal)
 FROM emp
 GROUP BY dno;Бази данни, М. Филипова            18
             Синоними
 CREATE [PUBLIC] SYNONYM синоним
 FOR { име-таблица | име-sequence };
 DROP [PUBLIC] SYNONYM синоним;
Бази данни, М. Филипова         19

								
To top