PLAN FOR HALV脜RSPROSJEKT VEKE 1-17 Intro World of warcraft .rtf

Document Sample
PLAN FOR HALV脜RSPROSJEKT VEKE 1-17 Intro World of warcraft .rtf Powered By Docstoc
					         PLAN FOR HALVÅRSPROSJEKT
                  VEKE 1-17
Intro
World of warcraft er eit MMORPG(massive muliplayer online role playing game). Det
vil seie at det er eit spel der du må ha tilgang til internett for å spele det. Det er eit
spel som gjer at fleire tusen spelarar kan sele i lag på warcraft "verda" å gjere
oppdrag,drepe, uforske og oppleve ting i lag. Spelet er basert på den evig kampen
mellom det gode og det onde, The Alliance og The Horde, der det er 4 raser på
kvar side.
Sjå http://www.worldofwarcraft.com/

Oppgåvebeskriving
Eg skal utvikle ei webløysing for eit Guild(community) som spelar World of
Warcraft, og er eit guild som baserar seg på å drepe andre spelarar. Dette blir kalt eit
PVP(player versus player) guild.

Guildet Tear, som eg skal utvikle eit webside for spelar for The Horde, som er den
"onde" delen av verda. Innhaldet på sida skal handle om kva guildet er og står for,
og litt generell informasjon om spelet. All denne informasjonen må utviklast i
samband med guildet, ein må hente in informasjon frå dei. Dette gjerast via IRC og
mail. Dei held til på #tear.wow @ irc.quakenet.org

 Det som eg har planar om å lage av informasjon om guildet og spelet er:

*Main site  - News, oppdaterings vennleg side
*The Horde - Members
*Guild rules - Reglar for guildet, oppførsel, krav og ansvar
*Allies/Foes - Der eg listar opp allierte og fiendar som guildet har i spelet.
*Chatbox   - Ei lita chattebox der folk kan slenge inn det dei ønskjer
*Info     - Generell info om guildet, kva, kor, korleis, kvifor, kontakt
*Media    - Side for bilde galleri, filmstreaming(den skal utviklast vidare
     etter prosjektet er ferdigt, tek det ikkje med i tidplanen.)
*Forum    - Forum for diskusjon om spelet(raser, oppdrag og taktikker
     osv) og diskusjon om ting som hender i guildet (kommende
kamper, ønsker, forslag, viktige nyheiter osv)
*Login - Ein plass der administratorane for sida kan logge seg inn å
adde news og moderere forumet.


Eg skal utvikle eit design som spelar på det onde, the horde i world of warcraft
spelet, sidan guildet spelar for den sida av spelet.! Igjen for inspirasjon sjå:
           http://www.worldofwarcraft.com/
           http://frodo.hiof.no/~fredrock/axemen/

Skisse kjem som vedlegg: Vedlegg nr.1.

Ein annan faktor som kjem til å spele ei viktig rolle på denne sida er bilete. Det skal
brukast bilete og illustrasonar som kjem frå spelet. Dette blir veldig viktig for å skape
liv å bevegelse i sida. Bruke bilete som er kontrastar frå bakgrunnsfargen. Alle desse
kan ein enten låne frå blizzard.com som gir alle fansider tilgang til ein database av
biletet og illustrasjonar så lenge ein referear til blizzard nederst på sida.

Sida skal vere oppbygd etter eit oppdaterings vennlegt system, med eit lite forum. Eg
skal også prøve å få sida litt interaktiv ved å leggje inn ulike funksjonar, som forum.
Sida skal få fleire php-funksjonar etterkvart, og dette skal bli ei side som skal brukast
lenge etter dette prosjeketet er ferdig, det er eit ekte oppdrag. Men eg tek ikkje
høgde for så mykje i dette prosjektet fordi eg må ta hensyn til at læringsprosessen
tek tid.

Avsendar:       Guildet "Tear"
Bodskap:        "For the horde!"  (Uttrykk for som world of warcraft
                      spelarar kjenner til, står for at vi
                  spelar for the horde rett og slett.
               Fagspråk)
Mål:         Å skape eit interaktivt webcommunity for guildet, som
       skal bli utvikla vidare, med ulike funksjonar og events
    som skal bidra til å få ein eksponentiell vekst i
    communityen.

Meta-målgruppa:    World of warcraft spelarar i guildet
Del-målgruppe:     World of warcraft spelarar utenfor guildet
Medium:        Web

Avsendars image og Id :
Identiteten vår er at vi eigentleg er ein kjernegjeng, som er vennlege, men vi vil fram
stå som ein fryktlaus horde guild. Som drep alt som truar eller utfordrar oss, dette er
altså imaget vårt.

Læreplanmål som eg skal fordjupe meg i er følgande:
2.1 Kunne gjennomføre moderne produksjonprosessar som følgjer av ny teknologi, nytt
verktøy og nye teknikker.

2.1 kjenne de viktigste lover og forskrifter som regulerer medienes virksomhet

2a kunne begrunne egne valg i en designprosess fra idé til ferdig produkt

2b kunne begrunne egne valg av uttrykk og funksjonelle virkemidler i forhold til
målgrupper

2c kunne bruke komposisjonsprinsipper bevisst i design

2d  kunne arbeide strukturert og etter yrkesfaglige standarder i prosessen fra ide til ferdig
produkt

Målformulering:
Mitt sitt hovudmål er å lage ei community-side som omfavnar målgruppa, og skapar
den effekten at medlemmane i guildet tek i bruk communityen. Medan eg har
undermål å lære meir innan php og ulike webløysingar, og innan community
oppbygging. (Korleis holde sida attraktiv og oppdatert. Dette heng litt i saman med
php)

Læremåte:
For å då oppnå hovudmålet må vi sjølvsagt lage ein god plan og er villig til å bruke
fritida til å lære om dei ulike emna. (PS! har sjølvsagt allereide begynt)

Php og mysql tutorials, både i videoform og webform, teke sikt på å lære store delar
av dette på fritida, og bruke det i skuletida til utvikle sidene. Dette grunna at dette
kjem til å bli eit litt stort prosjekt, men det blir også noko som eg har lyst til å lærer og
kjem til å ha stor bruk for i framtida. Dette er noko som eg har hatt planar om å lære
leeeeenge!

Eg skal observere av kva som er populært på andre kjente sider når det gjeld
community oppbygging og kva ein gjer for å halde det vedlike. For å skaffe meg
kunnskapar om kva slags funkasjonar som er "trendy" og "inn" akkurat no, men også
sjekke kva som alltid blir ein suksess.

Inann community oppbygging skal eg lese på nettet om andre suksessfulle
community oppbyggarar, og lese litt om kva dei har gjort for å få det til. Skal også
låne ei bok på høgskule i volda om dette emnet.

Eg skal og flette inn min kunnskap om dataspel, design og dei folka som spelar
denne typen spel, for å oppnå målet mitt. Dette passar bra sidan eg faktisk har
særemne i norsk om akkurat dataspel, og kvifor folk spelar dei. Eg kjem til å bruke
det eg finn ut i norsk, i prosessen til dette prosjektet, slik at eg på best mogleg måte
når fram til målgruppa som er dataspelarar.

Samtale med ein som har laga eit suksessfullt community, som har vokse og blitt
populært, gjerne eit community som har noko med dataspel å gjer.

Lærerstoff:
Php:
-www.3dbuzz.com       - tutorials på video
-www.phpdeveloper.com     - tutorials på web
-www.php.net         - php scripting info
-www.phpbb.com        - php forum løysing

Har til nå, lest mykje om php, basics. Kjem til å holde på med læringsprosessen i
romjula slik at eg har all den kunnskapen eg treng når sjølve prosjektet startar.

Community oppbygging:
-http://www.naima.com/community/
-http://*.nettaviser.* om emnet
-Høgskule bok om community oppbygging, gruppe komm.

Har lest det som er på linken over, og skal til å lese bøker frå høgskulen.

Ressursar
Av ressursar har eg kunnskap om web design, kommunikasjon, virkemiddel og litt
php. Har då også lærarane som støtte spelarar om det skulle vere noko, men når
det gjeld php står eg på egne bein.


Utstyr:
- Mac (Design, web og tekst)
- PC`en heime
- Fotoapparat
- Videokamera
- Lyd utstyr

Kva manglar vi:
Kunnskap : Eg manglar litt php kunnskap
      -Dette eg skal lære

Utstyr :   Php, mysql støtte på MAC`en min
       - få admin rettigheite så legg eg inn, er opensource

       Domene/Server
       -Skal kjøpast, guildet spleisar

Tid
Eg har frå Juleferien til første veka i Mai på å utvikle ferdig guild sida.
Rapportskriving skal skje i veke 16-17

Tidsplan: (temp)
-Går for en flying start, der eg tek meg av utforminga i romjula.
-Før jul skal eg også samle inn og lese alt av littertatur innan alle emna.

Veke 1 : oppklpping
Veke 2 : oppbygging av template, html
Veke 3 : Fritida: Template ferdig
Veke 4 : Fritida: Oppbygginga av struktur
Veke 5 : Fritida: Leggje til eit innloggings system (php, mysql)
Veke 6 : News script på hovedsida (php, mysql)
Veke 7 : Forum, skreddarsy
Veke 8 : FERIE - Testing av php og mysql - Alt skal fungere her
Veke 9 : Leggje til alt av informasjon og bilete på html sidene
Veke 10: Newyork
Veke 11: Newyork
Veke 12: FERIE
Veke 13: Newyork
Veke 14: Newyork
Veke 15: Testing - debugging - ferdiggjering
Veke 16: Raportskriving
Veke 17: Innlevering/Deadline - Siste finish påslutt raporten


Idemylding:
- Samtale med guildet og få kartlagt alt som folk ønskjer skal vere me av innhald og
ønske om stil sida gå i. Så idémyldre i form av at eg teiknar skisser, opptil fleire.
Vidare skal eg bearbeider(må tilpasse den php) dei og kom fram til ei endeleg
skisse som vi skal lage eit design av.


Suksesskriteria:
Karakteren 5 eller høgre og at guildet blir nøgd med produktet.

Risikovurdering:
Fallgruver som vår eg kan dette ned i er sjukdom og tekniske feil/problem som eg
støyter på under vegs i arbeidsprosessen, som t.d. at macen vår ”tek natta” og
informasjon går tapt. Dette kan eg førebygge ved å ta regelmessig backup av
område/arbeidsmappa mi.

Eit anna døme er at eg får eit problem i php som eg ikkje forstår. Då lyt eg søkje
hjelp på nette eller med fagfolk, noko som ikkje er noko problem idag sidan internett
gjer dette så lett mogleg.

Sjukdom er vel noko som vi kan gjere lite med. Eg har lite fråvær og møter opp på
skulen om så sant eg kan gå, så det skal nok gå bra me fråvær.

Det eg må vere ekstra påpasselege på er å holde framdrifta i gong, å heile tida jobbe
hardt, slik vi når deadlinen vår. Strukturering er viktig!

Oppgåve og ansvarsfordeling:
ME ME AND MORE ME!

*OBS! Skrive logg kvar veke!

Deadline:
Websida har deadline fredagen 5. mai første veka i Mai.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/8/2012
language:
pages:5
liningnvp liningnvp http://
About