CHUONG TR�NH GI�O D?C �?I H?C by OsUueH6

VIEWS: 14 PAGES: 30

									       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
         (Hệ thống tín chỉ)
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo:  Công nghệ thực phẩm
Mã ngành:     52540101
Loại hình đào tạo: Chính quy
         TP. HCM, năm 2010
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM         CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

     (Ban hành theo Quyết định số 632/ QĐ-ĐKC ngày 22 tháng 7 năm 2010
       của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM)


Tên chương trình:    Công nghệ thực phẩm
Trình độ đào tạo:    Đại học
Ngành đào tạo:      Công nghệ thực phẩm
Mã ngành:        52540101
Loại hình đào tạo:    Chính quy


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
   1.1. Mục tiêu chung
   -  Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân;
     có khả năng tự học suốt đời, có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức
     khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   -  Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững
     chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao
     với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có
     khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những
     vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
   1.2. Mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra
 Mục tiêu chương trình GD (PEOs)          Đầu ra của chương trình (POs)
1. Kiến thức
 -  Có kiến thức khoa học cơ bản       Có hiểu biết vững chắc về khoa học tự nhiên,
   vững vàng.                khoa học xã hội và nhân văn;
                        Có hiểu biết về lý luận chính trị; có kiến thức cơ
                        bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng
                        và Nhà nước;
 -  Nắm vững các kiến thức về         Có kiến thức về đ c điểm các loại nguyên liệu
   nguyên liệu thực phẩm, qui trình     thực phẩm, sự biến đổi hoá học, hoá lý, sinh học
   chế biến thực phẩm, đánh giá chất     dưới tác động của những điều kiện chế biến và
   lượng thực phẩm, vệ sinh an toàn     bảo quản khác nhau;
   thực phẩm và tính toán chế độ
   dinh dưỡng.                Nắm vững các quy trình công nghệ sản xuất, chế
                        biến thực phẩm như công nghệ lương thực, thịt,


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              2
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

 Mục tiêu chương trình GD (PEOs)          Đầu ra của chương trình (POs)
                       thu sản, trứng, sữa, đường, bánh k o, rau quả,
                       dầu mỡ, trà, cà phê, cao cao, rượu bia, nước giải
                       khát
                       Nắm vững kiến thức và phương pháp tính toán,
                       phân tích, đánh giá dinh dưỡng người, xây dựng
                       khầu phần và chế độ dinh dưỡng ph hợp cho đối
                       tượng có nhu cầu.
                       Có kiến thức về các loại ngộ độc thực phẩm và
                       phương pháp thực hiện trong công tác đảm bảo vệ
                       sinh an toàn thực phẩm.
                       Được trang bị kiến thức về bản chất các quá trình
                       và thiết bị cơ học, nhiệt lạnh và truyền khối trong
                       công nghệ thực phẩm. Hiểu biết nguyên lý hoạt
                       động của các thiết bị cơ bản trong công nghệ thực
                       phẩm, nguyên tắc thiết kế nhà máy thực phẩm.
                       Nắm vững các phương pháp cơ bản trong phân
                       tích, đánh giá chất lượng thực phẩm. Được trang
                       bị các kiến thức về các hệ thống quản lý chất
                       lượng như I O, GMP, HACCP
                       Có kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp,
                       quản lý sản xuất, hiểu được vai trò và nhiệm vụ
                       của nhà quản lý, các công cụ h trợ các chức năng
                       quản lý như hoạch định, tổ chức, điều hành và
                       kiểm soát.
                       Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 400
                       điểm.
 -  Có năng lực chuyên môn và năng
   lực ngoại ngữ để tự học suốt đời.    Có trình độ Tin học tương đương trình độ B; s
                       dụng được các phần mềm h trợ kỹ thuật trong v
 -  Có kiến thức công nghệ thông tin     kỹ thuật AutoCAD, các phần mềm h trợ trong
   phục vụ công việc và đời sống.      x lý và phân tích thống kê dữ liệu thực nghiệm
                       R, P    ;

2. Kỹ năng
 -  Có kỹ năng thực hành nghề         dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị trong
   nghiệp thành thạo về công nghệ      phòng thí nghiệm; các kỹ thuật cơ bản trong
   chế biến thực phẩm, phân tích      phòng thí nghiệm như pha chế hoá chất, đo lường,
   đánh giá chất lượng thực phẩm.      chưng cất, chiết, kết tinh, keo tụ, lọc, ly tâm và
                       chuẩn độ.
 -  Có năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng
   dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ     S dụng được các kỹ thuật cơ bản trong phân
   thuật, kỹ năng và công cụ hiện      tích, đánh giá chất lượng thực phẩm, xác định các
   đại để giải quyết những vấn đề      chỉ tiêu cảm quan, hoá học, hoá sinh, vi sinh.
   thực tế thuộc chuyên ngành được     Thực hành các quy trình công nghệ sản xuất chế
   đào tạo.                 biến các sản phẩm thực phẩm thông dụng.
                       Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có
                       phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và
                       giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              3
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

 Mục tiêu chương trình GD (PEOs)          Đầu ra của chương trình (POs)
                        thuộc chuyên ngành được đào tạo.
 -  Có kỹ năng giao tiếp và làm việc      Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên
   theo nhóm; có khả năng thích ứng      môn bằng tiếng Anh.
   cao với môi trường kinh tế - xã
                        Có kỹ năng về giao tiếp và truyền thông, có kỹ
   hội.
                        năng làm việc nhóm, diễn thuyết trước công
                        chúng, kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành, khả
                        năng hội nhập trong môi trường quốc tế.

3. Thái độ
 -  Có phẩm chất chính trị, đạo đức,      Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và
   có ý thức phục vụ nhân dân;        các qui định của tổ chức làm việc;

 -  Có thái độ và đạo đức nghề         Có ý thức k luật, có tinh thần trách nhiệm cao,
   nghiệp đúng đắn.              tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công
                        việc;
                        Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp;
                        Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.
                        Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học
                        tập nâng cao trình độ.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau
  khi tốt nghiệp
 inh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại    Có khả năng làm cán bộ kỹ thuật, kế hoạch, quản
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản      lý sản xuất, quản lý chất lượng, đảm bảo chất
xuất, kinh doanh, nghiên cứu, quản lý,     lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại các
đào tạo   thuộc lĩnh vực công nghệ      đơn vị sản xuất thực phẩm ho c quản lý chất
thực phẩm.                   lượng thực phẩm.
                        Có khả năng kinh doanh sản phẩm thực phẩm,
                        thiết bị, hoá chất, phụ gia và bao bì thực phẩm.
                        Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng.
                        Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại
                        học, viện nghiên cứu; chuyên viên tại các phòng
                        thí nghiệm.2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 128 tín chỉ
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
  Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành.
5. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỂU KIỆN TỐT NGHIỆP
5.1 Quy trình đào tạo
  Theo Qui chế học vụ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, được xây
dựng dựa trên nền tảng của Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín

ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              4
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ
chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ
trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.2 Điều kiện tốt nghiệp
  -   Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự ho c
     không đang trong thời gian bị k luật mức đình chỉ học tập;
  -   Tích lũy đủ 128 tín chỉ;
  -   Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,00 tr lên;
  -   Điểm đồ án tốt nghiệp ho c điểm của các học phần chuyên môn thay thế đạt từ
     điểm C tr lên;
  -   Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;
  -   Có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ sau:
      Chứng chỉ TOEIC (từ 350 điểm tr lên);
      Chứng chỉ TOEFL-iBT (từ 40 điểm tr lên)/ TOEFL-PBT (từ 380 điểm tr
      lên);
      Chứng chỉ IELT (4.0 điểm tr lên);
      Chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ B.
  -   Có chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ B.
6. THANG ĐIỂM
                                    Thang điểm 4
         Xếp loại          Thang điểm 10
                                  Điểm chữ   Điểm số
           Giỏi           8,5  10       A         4,0
                        7,8  8,4       B+        3,5
           Khá
                        7,0  7,7       B         3,0
    Đạt
                        6,3  6,9       C+        2,5
 (được tích lũy)   Trung bình
                        5,5  6,2       C         2,0
                        4,8  5,4       D+        1,5
           Trung bình yếu
                        4,0  4,7       D         1,0
                        3,0  3,9       F+        0,5
  Không đạt     Kém
                        0,0  2,9       F        0,0

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
        MÃ MÔN                            KHỐI LƯỢNG
 STT                   TÊN HỌC PHẦN
        HỌC                              (tín chỉ)
7.1             Khối kiến thức giáo dục đại cương          51
7.1.1            Lý luận chính trị                  10
        21025001   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
7.1.1.1                                      5
               Lênin
7.1.1.2    21022002   Tư tư ng Hồ Chí Minh                 2
7.1.1.3    21023003   Đường lối CM của Đảng C VN              3
7.1.2            Khoa học Xã hội và nhân văn              8
                        Bắt buộc              4
7.1.2.1    20122022   Pháp luật đại cương                  2


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               5
                                     Mẫu CTĐT tín chỉ

       MÃ MÔN                           KHỐI LƯỢNG
 STT                   TÊN HỌC PHẦN
        HỌC                             (tín chỉ)
7.1.2.2   20422002    Giao tiếp và truyền thông             2
                         Tự chọn            4
7.1.2.3   20122028    Con người & môi trường              2
7.1.2.4   20122027    Nhập môn xã hội học                2
7.1.2.5   20552008    Quản trị học                   2
7.1.2.6   20472020    Văn hóa ẩm thực                  2
7.1.2.7   20552086    Lịch s văn minh thế giới             2
7.1.3            Ngoại ngữ                     9
7.1.3.1   20323036    Tiếng Anh 1                    3
7.1.3.2   20323037    Tiếng Anh 2                    3
7.1.3.3   20322038    Tiếng Anh 3                    3
               Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công
7.1.4                                     24
               nghệ - Môi trường
                         Bắt buộc           24
7.1.4.1   20133004    Toán B1 - Đại số                 3
7.1.4.2   20133005    Toán B2 - Giải Tích                3
7.1.4.3   20133010    Xác suất Thống Kê (A,B)              3
7.1.4.4   20132025    Vật lý B1                     2
7.1.4.5   20132026    Vật lý B2                     2
7.1.4.6   20132017    Hoá đại cương                   2
7.1.4.7   20132018    Hoá hữu cơ                    2
7.1.4.8   20422004    Thí nghiệm Hóa Đại cương & Hữu cơ         1
7.1.4.9   20433001     inh học B                    3
7.1.4.10   21133101    Tin học đại cương                 3
7.1.5            Giáo dục thể chất                 3
7.1.5.1   20112024    Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền)        3*
7.1.6     GDQP      Giáo dục quốc phòng              165 tiết *
7.2             Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp      77
               Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm
7.2.1                                     45
               ngành
                         Bắt buộc           41
7.2.1.1   20442001    Hoá lý                       2
7.2.1.2   20442002    Hoá phân tích                   2
7.2.1.3   20472024    Thiết kế công nghệ & nhà máy thực phẩm       2
7.2.1.4   20442005    V kỹ thuật                     2
7.2.1.5   20441025    Thực hành v kỹ thuật                1
7.2.1.6   20442006    Hóa học thực phẩm                 2
7.2.1.7   20442007    Hóa sinh học thực phẩm               2
7.2.1.8   20442021    Thí nghiệm Hóa học & Hóa sinh thực phẩm      2
7.2.1.9   20442008    Vi sinh vật học thực phẩm             2
7.2.1.10   20442009    Dinh dưỡng                     2
7.2.1.11   20442010    An toàn thực phẩm                 2
7.2.1.12   20441022    Thực hành vi sinh & An toàn thực phẩm       1
7.2.1.13   20443011    Phân tích thực phẩm                3
7.2.1.14   20442023    Thực hành phân tích thực phẩm           2
7.2.1.15   20443013    Kỹ thuật thực phẩm 1                3
7.2.1.16   20443014    Kỹ thuật thực phẩm 2                3
7.2.1.17   20442015    Kỹ thuật thực phẩm 3                2


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                             6
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

       MÃ MÔN                             KHỐI LƯỢNG
 STT                    TÊN HỌC PHẦN
        HỌC                              (tín chỉ)
7.2.1.18   20441016    Đồ án kỹ thuật thực phẩm               1
7.2.1.19   20442017    Kỹ thuật bao bì thực phẩm               2
7.2.1.20   20442019    Quy hoạch và x lý số liệu thực nghiệm         2
       20441024    Thực hành quy hoạch & x lý số liệu thực
7.2.1.21                                      1
               nghiệm
                         Tự chọn              4
7.2.1.22    20472021   Kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động        2
7.2.1.23    20472028   Quản trị doanh nghiệp                 2
7.2.1.24    20472026   Kỹ thuật sản xuất sạch hơn               2
7.2.2            Khối kiến thức của ngành và chuyên ngành       24
                        Bắt buộc              20
7.2.2.1    20472002   Công nghệ sau thu hoạch                2
7.2.2.2    20472005   Công nghệ chế biến rau quả               2
7.2.2.3    20472007   Công nghệ chế biến thịt & thủy sản           2
7.2.2.4    20472008   Công nghệ chế biến sữa, trứng             2
7.2.2.5    20472011   Công nghệ sinh học thực phẩm              2
7.2.2.6    20472012   Thực hành công nghệ thực phẩm 1            2
7.2.2.7    20472013   Thực hành công nghệ thực phẩm 2            2
7.2.2.8    20473016   Phát triển sản phẩm thực phẩm             3
7.2.2.9    20471014   Đồ án công nghệ thực phẩm               1
7.2.2.10    20442018   Quản lý chất lượng thực phẩm              2
                         Tự chọn              4
7.2.2.11    20472006   Công nghệ sản xuất đồ uống               2
7.2.2.12    20472034   Công nghệ sản xuất trà, cà phê, cacao         2
7.2.2.13    20472009   Công nghệ sản xuất dầu mỡ               2
7.2.2.14    20472003   Công nghệ chế biến lương thực             2
7.2.2.15    20472004   Công nghệ sản xuất đường, bánh k o           2
               Thực tập tốt nghiệp / Đồ án tốt nghiệp hoặc
7.2.4                                        8
               môn học thay thế
7.2.4.1    20472018   Thực tập sản xuất và tốt nghiệp            2
7.2.4.2    20470019   Đồ án tốt nghiệp                    6
        20473027   Marketing thực phẩm (học phần thay thế
7.2.4.3                                       3
               ĐATN)
7.2.4.4    20473017   Công tác kỹ sư (học phần thay thế ĐATN)        3


8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến)
Học kỳ 1
                    Số   Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
TT    Mã MH   Tên học phần    tín   số       Thảo BT TH/ Đồ       Ghi chú
                    chỉ      LT BT
                        tiêt      luận lớn TN      án
    21025001   Những nguyên
           lý của chủ
 1         nghĩa Mác Lê    5   75
 2    20323036  Tiếng Anh 1     3   45   35  10
 3    20133004  Toán B1       3   45   35  10
 4    20132025  Vật lý B1      2   30   20  10


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               7
                                      Mẫu CTĐT tín chỉ

                   Số   Tổng    Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
TT   Mã MH    Tên học phần   tín   số       Thảo BT TH/ Đồ       Ghi chú
                   chỉ      LT BT
                       tiêt       luận lớn TN      án
 5   2013217   Hoá đại cương   2   30   20  10
 6  20132018   Hóa hữu cơ     2   30   20  10
          Giao tiếp và
 7  20422002   truyền thông    2   35   20  5   10
          TỔNG       19
          Giáo dục thể    3
 8  20112024   chất


Học kỳ 2
                   Số   Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
TT   Mã MH    Tên học phần   tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
                   chỉ      LT BT
                       tiêt      luận lớn TN      án
   21022002   Tư tư ng Hồ
 1         Chí Minh      2   30
          Tin học đại
 2  21133101   cương       3   45   30  15
 3  20323037   Tiếng Anh 2    3   45   35  10
 4  20133005   Toán B2      3   45   35  10
 5  20132026   Vật lý B2     2   30   20  10
          Thí nghiệm
          Hoá đại cương
 6  20421004   & hữu cơ      1   30               30
 7  20433001   inh học      3   45   40   5
   20122022   Pháp luật đại
 8         cương        2   35   20  5   10
          TỔNG        19
          Giáo dục quốc   165
 9   GDQP    phòng-an ninh   tiết


Học kỳ 3
                   Số   Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH            tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
             phần            LT BT
                   chỉ   tiêt      luận lớn TN      án
           Đường lối
           cách mạng
           của Đảng
           cộng sản Việt
 1   21023003   Nam       3   45
           Xác suất
 2   20133010   thống kê     3   45   35  10
 3          Tiếng Anh 3   3   45   35  10
 4   20442001   Hóa lý      2   30   20  10ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                             8
                                      Mẫu CTĐT tín chỉ

                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH            tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
             phần           LT BT
                   chỉ  tiêt      luận lớn TN      án
           Hoá học thực
 5   20442006   phẩm       2   30   20  10
           Môn tự chọn
 6          đại cương 1   2   30   25    5
           Môn tự chọn
 7          đại cương 2   2   30   25    5
           Kỹ thuật thực
 8   20443013   phẩm 1      3   45   35  10
           TỔNG       20


Học kỳ 4
                   Số  Tổng    Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH             tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
            phần            LT BT
                   chỉ  tiêt       luận lớn TN      án
 1  20442009   Dinh dưỡng    2   30   25  5                20442006
          Hoá sinh học
 2   20442007   thực phẩm    2   30   25  5                20442006
          Thí nghiệm
          Hoá học và
          Hoá sinh thực                            20442006,
 3  20442021   phẩm       2   60               60      20442007
          Vi sinh vật
          học thực
 4  20442008   phẩm       2   35   20   5   10           20442006
 5  20442005   V kỹ thuật    2   30   30
          Thực hành v
 6  20441025   kỹ thuật     1   30               30
          Công nghệ
 7  20472002   sau thu hoạch  2   35   20   5   10
 8  20442002   Hóa phân tích  2   30   20  10
          Kỹ thuật thực
 9  20443014   phẩm 2      3   45   35  10               20443013
          TỔNG       18


Học kỳ 5
                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH             tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
            phần            LT BT
                   chỉ  tiêt      luận lớn TN      án
          An toàn thực
 1   20442010   phẩm       2   35   20  5    10           20442008
          Thực hành Vi
          sinh & An
          toàn thực
 2  20441022   phẩm       1   30               30      20442008


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                             9
                                      Mẫu CTĐT tín chỉ

                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH             tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
            phần            LT BT
                   chỉ  tiêt      luận lớn TN      án
          Công nghệ
          chế biến rau
 3   20472005   quả       2   35   25     10
          Công nghệ
          chế biến sữa,
 4  20472008   trứng      2   35   25     10
          Công nghệ
          sinh học thực
 5  20472011   phẩm       2   35   25     10
          Công nghệ
          chế biến thịt
 6  20472007   & thủy sản    2   35   25     10
          Kỹ thuật thực
 7  20442015   phẩm 3      2   30   25  5               20443014
          Quy hoạch &
          x lý số liệu
 8  20442019   thực nghiệm   2   30   25  5
          Thực hành
          Quy hoạch &
          x lý số liệu
 9  20441024   thực nghiệm    1   30               30
          TỔNG       16


Học kỳ 6


                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH             tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
            phần            LT BT
                   chỉ  tiêt      luận lớn TN      án
          Kỹ thuật bao                            20442007,
 1   20442017   bì thực phẩm   2   35   20   5  10            20442008
          Môn tự chọn
 2         cơ s ngành 1   2   30   25   5
          Môn tự chọn
 3         cơ s ngành 2   2   30   25   5
          Quản lý chất
          lượng thực
 4   20442018   phẩm       2   35   25     10
          Phân tích thực
 5   20443011   phẩm       3   50   35   5  10            20442008
          Thực hành
          Công nghệ                              20472005,
 6  20472012   thực phẩm 1   2   60               60      20472008
          Thiết kế công
          nghệ & nhà
          máy thực
 7  20472024   phẩm       2   30   20  10

ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                            10
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH             tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
            phần            LT BT
                   chỉ  tiêt      luận lớn TN      án
          Đồ án kỹ
          thuật thực
 8  20441016   phẩm        1   45                  45  20442015
          TỔNG       16


Học kỳ 7
                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH             tín   số       Thảo BT TH/ Đồ       Ghi chú
            phần            LT BT
                   chỉ  tiêt       luận lớn TN      án
          Thực hành
          phân tích thực
 1  20442023   phẩm       2   60               60      20443011
          Thực hành
          công nghệ                               20472002,2
 2  20472013   thực phẩm 2    2   60               60      0472004
          Đồ án Công
          nghệ thực
 3  20471014   phẩm       1   45                  45  20472024
          Môn tự chọn
          chuyên ngành
 4         1         2   35   25     10
          Môn tự chọn
          chuyên ngành
 5         2         2   35   25     10
          Thực tập sản
          xuất & tốt
          nghiệp (4
 6   20472018   tuần)       2   90
          TỔNG       11


Học kỳ 8
                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH             tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
             phần            LT BT
                   chỉ  tiêt      luận lớn TN      án
           Phát triển sản
           phẩm thực
 1   20473016   phẩm       3   55   30  5   20
           Đồ án tốt
 2   20470019   nghiệp      6   270
           Các học phần
           thay thế
           ĐATN
    20473027   Marketing
                    3
 3          thực phẩm        50   35  5   10


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                             11
                                      Mẫu CTĐT tín chỉ

                   Số  Tổng   Phân bổ số giờ tín chỉ thực tế
            Tên học
TT   Mã MH            tín   số       Thảo BT TH/ Đồ        Ghi chú
             phần           LT BT
                   chỉ  tiêt      luận lớn TN      án
    20473017   Công tác kỹ
                   3
 4          sư           50   35  5   10
           TỔNG       9


9. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN
TT  Tên học phần                                    Số TC
9.1  Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
   Ngoài 1 chương m đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một
   số vấn đề chung của môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành
   3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về
   thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3
                                              5
   chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa
   Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương,
   trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa
   Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực
   và triển vọng.
9.2  Tư tưởng Hồ Chí Minh
   Ngoài chương m đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ
   s , quá trình hình thành và phát triển tư tư ng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến     2
   chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tư ng Hồ Chí Minh theo mục
   tiêu môn học.
9.3  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
   Ngoài chương m đầu, nội dung môn học gồm 8 chương:
   Chương I: ự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
   của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương
   III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-
   1975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền    3
   kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ
   thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề
   xã hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại.
    Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản
   có hệ thống về đường lối của Đảng, đ c biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
9.4  Tiếng Anh 1
   - Áp dụng cho sinh viên năm thứ nhất học vào học kỳ 1. Chương trình bắt đầu từ
   trình độ ơ-Trung cấp. Trong suốt học phần sinh viên được luyện 4 kỹ năng nghe-
                                              3
   nói-đọc-viết tuy nhiên 2 kỹ năng nghe-nói s được chú trọng nhiều hơn nhằm từng
   bước giúp sinh viên tiếp cận với các tình huống giao tiếp trong đời sống và công
   việc, đồng thời củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng.
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                            12
                                        Mẫu CTĐT tín chỉ

TT  Tên học phần                                     Số TC
9.5  Tiếng Anh 2
   - Áp dụng cho sinh viên năm thứ nhất học vào học kỳ 2. Chương trình tiếp theo
   Tiếng Anh 1. inh viên được luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ trình độ trung cấp, trong
   học phần này sinh viên s được tiếp cận với các chủ đề giao tiếp và kiến thức ngữ    3
   pháp, từ vựng trình độ nâng cao.
   - Riêng đối với hệ Cao đẳng sinh viên s được luyện thêm kỹ năng làm bài thi
   TOEIC để giúp sinh viên có thể thi lấy chứng chỉ TOEIC trước khi ra trường.
9.6  Tiếng Anh 3
   - Áp dụng cho sinh viên năm thứ hai hệ Đại học, học vào học kỳ 3. Chương trình
   tiếp theo Tiếng Anh 1&2. inh viên được tiếp cận với kỹ năng và ngôn ngữ của
   tiếng Anh trình độ trên trung cấp đ c biệt là tiếng Anh trong công việc hàng ngày    3
   ( thông báo, quảng cáo, thư tín, chỉ dẫn, biểu đồ....), được thực hành các kỹ năng
   làm bài thi TOEIC để có thể tham dự thi lấy chứng chỉ TOEIC 400 điểm trước khi
   ra trường.
9.7  Giáo dục thể chất
   Cung cấp cho sinh viên nền tảng lý luận chung về môn học. Trang bị cho sinh viên
                                               *
   những kỹ thuật cơ bản của môn học, các kỹ thuật nâng cao, các chiến thuật, các bài
   tập phát triển thể lực.
9.8  Giáo dục quốc phòng
                                              165 tiết
   Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 của
                                               *
   Bộ trư ng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9.9  Toán B1
   Giới hạn và liên tục hàm một biến, phép tính vi-tích phân của hàm một biến, ma     3
   trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính.
9.10 Toán B2
                                               3
   Phép tính vi phân hàm nhiều biến, tích phân kép, phương trình vi phân.
9.11 Xác suất Thống Kê
   Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của một biến cố; biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác
   suất, các đ c trưng số của biến ngẫu nhiên, luật số lớn; biến ngẫu nhiên nhiều     3
   chiều; mẫu và các đ c trưng mẫu, các phân phối xác suất của các đ c trưng mẫu;
   ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; lý thuyết tương quan và hồi qui.
9.12 Vật lý B1
   Vật lý đại cương B1 hay Cơ - Nhiệt đại cương được chuẩn bị nhằm mục đích trang
   bị kiến thức, giúp sinh viên nắm được các hiện tượng, định luật trong cơ cổ điển,
                                               2
   bao gồm: Động học, động lực học, các định luật bảo toàn trong cơ học, cơ vật rắn.
   Tiếp đến là các thuyết và các nguyên lý trong nhiệt động học: khí lý tư ng, nguyên
   lý thứ nhất và thứ hai nhiệt động học.
9.13 Vật lý B2
   Nội dung của học phần cung cấp kiến thức cơ bản về trường điện, trường từ, hiện
                                               2
   tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ, hệ phương trình Maxwell và các ứng dụng
   vào thực tế.
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              13
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                      Số TC
9.14 Hoá đại cương
      Cấu tạo nguyên t và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; các lý
      thuyết về cấu tạo phân t và cấu tạo chất.
                                               2
      Các quy luật nhiệt động lực, quy luật về động hóa học, quy luật về phản ứng
      oxi hóa kh và các quá trình điện hóa, các quá trình hóa học trong dung
      dịch.
9.15 Hoá hữu cơ
      Đồng phân: đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể.
      Hiệu ứng điện t : hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp, hiệu ứng không
      gian.
      Danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của các
      hidrocacbon: ankan, anken, ankin, ankadien
      Alcol - Phenol: khái niệm, danh pháp, tính chất hóa học, điều chế và ứng
                                               2
      dụng.
      Hợp chất carbonyl: khái niệm, danh pháp, tính chất hóa học, điều chế và
      ứng dụng.
      Axit carboxylic: khái niệm, danh pháp, tính chất hóa học, điều chế và ứng
      dụng.
      Amin - muối điazoni: khái niệm, danh pháp, tính chất hóa học và điều
      chế
9.16 Thí nghiệm hóa đại cương & hữu cơ
   Thực hành các bài thí nghiệm liên quan đến kiến thức hóa đại cương như nhiệt
   động học, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, dung dịch và tổng hợp hợp chất hữu
   cơ. Môn học giúp người học làm quen với các thao tác s dụng các dụng cụ trong
   phòng thí nghiệm, tách chất rắn bằng phương pháp kết tinh lại, pha chế dung dịch,   1
   cân bằng hóa học, nhận biết các chất. Môn học củng cố, bổ sung cũng như làm sáng
   tỏ các bài giảng lý thuyết Hóa hữu cơ   một số nội dung như: các phương pháp
   tinh chế hợp chất hữu cơ, khảo sát các thông số ảnh hư ng đến phản ứng sulfo hóa,
   nitro hóa,
9.17 Sinh học
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức sinh học cơ bản về phân loại sinh giới, cấu
   tạo, chức năng và họat động của tế bào. Môn này là môn tiên quyết của các môn     3
   học Hóa sinh, Vi sinh đại cương, inh lý động thực vật, Tài nguyên và đa dạng sinh
   học, inh thái.
9.18 Tin học đại cương

      - Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về tin học
      như: hệ điều hành indows, Intenet, kỹ thuật soạn thảo văn bản trên máy tính,
                                               3
      powerpoint, excel.
      - Kỹ năng: giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về tin học phục vụ cho
      việc x lý, báo cáo.
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                             14
                                        Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                        Số TC
9.19 Pháp luật đại cương
   Môn pháp luật Việt Nam đại cương bao gồm những kiến thức cơ bản, mang tính
   chất đại cương về lý luận nhà nước và pháp luật và về các khoa học pháp lý chuyên
   ngành (khoa học về các ngành luật), trong đó trọng tâm là những vấn đề về nhà
   nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9.20 Giao tiếp và truyền thông
   Một số lý luận về tiến trình truyền thông và giao tiếp, các nguyên tắc và một số kỹ
   năng trong giao tiếp, thuyết trình và nói chuyện trước đám đông, vận dụng vào thực
   tiễn. Hướng dẫn tổ chức và tham gia các hoạt động truyền thông – giao tiếp thực tế
   bên ngoài nhà trường.
      Phần 1: Sinh viên làm quen và nắm được những vấn đề chung về truyền         2
      thông giao tiếp.
      Phần 2: Sinh viên vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong đời sống, trong công
      việc và một số vấn đề chung về thuyết trình.
      Phần 3: Sinh viên s biết cách trình bày, diễn đạt, biết trả lời phỏng vấn, biết
      dự đoán các tình huống nảy sinh khi thuyết trình trước đám đông.
9.21 Con người và môi trường
   Cung cấp những hiểu biết cơ bản về tài nguyên môi trường, về quan hệ tương tác
   giữa yêu cầu bảo tồn tài nguyên môi trường với nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội
   và các chương trình hành động vì sự phát triển bền vững. Giới thiệu các dạng tài     2
   nguyên môi trường tự nhiên (không khí, nước, đất, sinh học và khoáng sản), các
   vấn đề môi trường liên quan đến sự phát triển dân số, đến quá trình đô thị hóa và
   công nghiệp hóa.
9.22 Nhập môn xã hội học
   Môn học gồm 3 phần chính với Phần đầu tìm hiểu khái niệm, đối tượng, chức năng
   của Xã hội học, khái quát lịch s hình thành Xã hội học. Phần hai giới thiệu một số
   các khái niệm và phạm tr cơ bản của Xã hội học. Phần ba trình bày một số các
   chuyên ngành Xã hội học.                                 2
   Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có kiến thức và hiểu biết cơ bản về các quy
   luật khách quan của các quá trình phát triển xã hội, về bản chất của hiện thực xã
   hội, về mối tác động qua lại giữa con người và xã hội, xác định rõ nguồn gốc của
   các quá trình và hiện tượng xã hội.
9.23 Quản trị học
   Môn học này nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản chung về quản trị, các chức
   năng chính về quản trị như: họach định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm sóat các họat
   động đã đề ra nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Công việc quản trị có thể     2
   nhận thấy khắp mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống, ngành nghề - từ việc
   quản lý thời gian, công việc cho chính bản than mình đến việc tổ chức, điều hành
   công việc cho một nhóm người và cao hơn là quản lý tố chức.
9.24 Cơ sở văn hóa Việt Nam
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa (khái niệm, bản chất,
   chức năng, quy luật phát triển) và văn hóa Việt Nam (quá trình hình thành, phát      2
   triển và các thành tố của văn hóa Việt Nam; những vấn đề về xây dựng nền văn hóa
   Việt Nam trong giai đoạn hiện nay).


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               15
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                      Số TC
9.25 Lịch sử văn minh thế giới
   Cung cấp những hiểu biết cơ bản về LỊCH SỬ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI.
   Trong đó làm rõ đ c trưng riêng và tính phong phú, đa dạng của các nền văn minh
   trên thế giới; những đóng góp to lớn của nó cho sự phát triển không ngừng và thịnh   2
   vượng của xã hội loài người. Rút ra nguyên nhân phát triển, hạn chế và những bài
   học kinh nghiệm nhằm vận dụng vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp
   hóa ,hiện đại hóa nước ta hiện nay.
9.26 Hoá lý
   Là một phần kiến thức khoa học chuyên môn trung gian giữa vật lý và hóa học.
   Môn học này s dụng thành tựu của vật lý để nghiên cứu các hệ thống hóa học.
   Môn học giới thiệu phần nhiệt động hóa học, áp dụng các định luật của nhiệt động    2
   học để trả lời các câu hỏi về chiều hướng và hạn độ của các quá trình hóa học, quá
   trình lý hóa (ví dụ xác định điểm cân bằng hóa học và sự cân bằng pha). Ngoài ra
   môn học còn giới thiệu về các hiện tượng trên bề m t phân chia giữa các pha.
9.27 Hoá phân tích
   Giới thiệu các phương pháp định lượng thuộc nhóm phương pháp phân tích hoá
   học bao gồm phương pháp khối lượng và phương pháp thể tích (phương pháp
   chuẩn độ acid – bazơ, phương pháp chuẩn độ oxy hoá kh , phương pháp chuẩn độ
   tạo tủa, và phương pháp chuẩn độ tạo phức). Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu
   cho sinh viên một vài phương pháp định lượng đơn giản thuộc nhóm phương pháp      2
   dụng cụ như phương pháp chuẩn độ điện thế, phương pháp quan phổ hấp thu thấy
   được. Những kiến thức cơ bản: Cơ s lý thuyết của phân tích định lượng, phân tích
   định tính. Bao gồm: Nhập môn phân tích, kỹ thuật phân tích thể tích, sự cân bằng
   trong dung dịch điện ly, phản ứng tạo phức, phản ứng oxi hóa kh .

9.28 Kỹ thuật điện – điện tử
   Kỹ thuật điện: các khái niệm cơ bản, phân tích an toàn trong lưới điện, các biện
   pháp an toàn bảo vệ chống điện giật, bảo vệ an toàn khi điện áp cao xâm nhập điện
   áp thấp, đề phòng tĩnh điện, an toàn khi làm việc trường điện từ tần số cao, bảo
   vệ chống sét. Kỹ thuật điện t : cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu
                                               3
   tạo và hoạt động của các liên kiện điện t như điện tr , tụ điện, cuộn cảm, diode,
   transistor lưỡng cựx (B T), transistor hiệu ứng trường (FET), các linh kiện quang
   bán dẫn, các linh kiện công suất như CR, DIAC, TRIAC... các mạch điện t trong
   các ứng dụng kỹ thuật như khuyếch đại B T, khuyếch đại vi sai, khuyếch đại thuật
   toán (Opam), mạch số ...
9.29 Vẽ kỹ thuật
    êu cầu và cách thức trình bày bản v kỹ thuật, các phương án biểu diễn hình
   chiếu, hình không gian lên bản v kỹ thuật. Cách đọc bản v kỹ thuật. Nghiên cứu
   cách biểu diễn các vật thể, các chi tiết máy bằng phép chiếu thẳng góc và phép
   chiếu trục. Giúp cho sinh viên đọc được các bản v hay khi nhìn vào bản v có thể    2
   hình dung ra vật thể tương ứng trong không gian. Giúp sinh viên nắm được cách v
   quy ước các chi tiết máy thường d ng biết đọc, lắp các bản v chi tiết và biết đọc
   bản v lắp, các bộ phận máy và các máy móc cơ khí cũng như các sơ đồ điện.
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                             16
                                        Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                        Số TC
9.30 Thực hành vẽ kỹ thuật
   Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khả năng phân tích, sắp xếp trình
   tự thực hiện một bản v kỹ thuật có độ khó vừa phải. Giúp sinh viên thực hành các     1
   kỹ năng để thực hiện được bản v kỹ thuật trên máy tính. Môn học cung cấp cho
   sinh viên phương pháp thực hiện một bản v kỹ thuật bằng phần mềm AutoCAD

9.31 Hóa học thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức : Nước, hoạt độ của nước, vai trò của nước đối với cấu trúc,
   chất lượng thực phẩm ; Thành phần hóa học cơ bản: protein, glucid, lipid, vitamin,
   khoáng, hợp chất phenol thực vật, hợp chất tạo màu, tạo vị và cấu trúc cho sản
   phẩm thực phẩm; Các phản ứng hóa học xảy ra trong thực phẩm: thủy phân, phân
   hủy, tổng hợp, oxy hóa kh , tr ng hợp,... liên quan đến chất lượng thực phẩm trong    2
   quá trình chế biến và bảo quản. Gồm thành phần hóa học của thực phẩm như
   protein, glucid, lipid, vitamin, muối khoáng và nước, cũng như khả năng chuyển
   hóa các thành phần ấy khi chế biến và bảo quản để có biện pháp s dụng hiệu quả
   hơn. Bản chất sinh hóa và lý giải công nghệ lên men thực phẩm, công nghệ chế
   biến và bảo quản rau quả, .

9.32 Hóa sinh học thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về: Enzym và vai trò trong trao đổi chất. đồng hoá và dị
   hoá. Những biến đổi của các hợp chất chính có trong thực phẩm (protein, glucid,
   lipid, axit nucleic ....) trong quá trình cơ thể sống và trong bảo quản chế biến thực
   phẩm ứng dụng của các quá trình biến đổi này để sản xuất sản phẩm thực phẩm
                                                2
   theo hướng có lợi. Gồm thành phần hoá học của hệ thống sống và nguyên lý các
   quá trình chuyển hoá các chất trong cơ thể sống: protein và hoạt tính xúc tác, các
   chất cung cấp năng lượng cho cơ thể và quá trình chuyển hoá chúng, axit nucleic và
   quá trình truyền thông tin di truyền trong hệ thống sống, hoocmon, cơ chế phân t
   điều hoà các quá trình trao đổi chất.
9.33 Thí nghiệm Hóa học & Hóa sinh thực phẩm
   Thực hành các phép th định tính, định lượng; khảo sát các tính chất đ c trưng của
   các thành phần protein, gluxit, lipid, enzym và vitamin. Giúp sinh viên hiểu sâu và
   tiến hành thực tế về các phản ứng của protein cụ thể: Biure, Ninhidrin Giúp sinh
   viên biết phương pháp vô cơ hoá mẫu để xác định được lượng đạm của một sản        2
   phẩm thực phẩm cụ thể bằng phương pháp đơn giản Bao gồm: Định tính Protein -
   Định lượng Protein, định tính Glucid, xác định đường kh , đường tổng bằng
   phương pháp Bertrand, định tính Lipid - Định lượng Lipid, định lượng Vitamin C
   bằng phương pháp hoá học, xác định hoạt độ của một số enzyme.

9.34 Vi sinh vật học thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về: Phân loại và đánh giá các hệ vi sinh vật thường g p
   trong nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm ; ứng dụng các hệ vi sinh vật có lợi và hạn
   chế các vi sinh vật có hại trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Môn học
   cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình thái, sinh lý vi sinh vật. Vi
                                                2
   sinh vật học đại cương gồm dinh dưỡng, sinh trư ng và phát triển vi sinh vật, trao
   đổi chất và trao đổi năng lượng vi sinh vật, di truyền học vi sinh vật. Vi sinh vật
   thực phẩm gồm vi sinh vật – động lực của quá trình lên men trong công nghệ thực
   phẩm, vi sinh vật tác - nhân gây hư hỏng thực phẩm và công nghệ thực phẩm.ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               17
                                         Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                         Số TC
9.35 Dinh dưỡng
   Bao gồm các kiến thức về: Cơ s hoá sinh học dinh dưỡng và nhu cầu các chất dinh
   dưỡng ; các hệ thống đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn ; nhu cầu dinh dưỡng
   cộng đồng. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết về nhu cầu và tính cân
   đối giữa các chất dinh dưỡng trong thức ăn con người. Tìm hiểu nhu cầu năng
   lượng, nhu cầu và sự cân đối các thành phần dinh dưỡng bao gồm Protein, Lipid,       2
   Glucid, Vitamin, Muối khoáng, chất xơ trong dinh dưỡng người; sự tiêu hoá và
   hấp thu các chất dinh dưỡng bộ máy tiêu hoá người; dinh dưỡng trong mối liên
   hệ tới tình trạng sức khỏe của cơ thể, dinh dưỡng theo vòng đời, dinh dưỡng bệnh
   lý; nguyên tắc xây dựng khẩu phần, thực đơn, tính toán giá trị dinh dưỡng.

9.36 An toàn thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về: Các loại độc tố thường g p trong quá trình thu nhận, sơ
                                                 2
   chế, bảo quản, chế biến thực phẩm; các biện pháp hạn chế và x lý độc tố trong
   thực phẩm ; x lý các tình trạng ngộ độc thực phẩm.
9.37 Thực hành Vi sinh & An toàn thực phẩm
   Thực hành các bước chuẩn bị môi trường nuôi cấy, các kỹ thuật cấy giống, giữ
   giống, nhân giống vi sinh vật. Quan sát hình thái vi sinh vật. Kiểm nghiệm một số
   vi sinh vật gây bệnh thường g p trong thực phẩm. inh viên phải thuần thục những
   kỹ năng cơ bản và bắt buộc. inh viên s được quan sát nhận biết được hình dạng
   vi sinh vật các độ phóng đại của kính hiển vi, s đếm được tế bào vi sinh vật bằng      1
   buồng đếm Bao gồm: Chuẩn bị môi trường, kỹ thuật gieo cấy, nuôi và quan sát sự
   phát triển của vi sinh vật, phân lập vi sinh vật thuần khiết, quan sát vi khuẩn, quan
   sát nấm men và quan sát nấm mốc, xác định Escherichia coli, xác định Coliform,
   xác định tổng vi khuẩn hiếu khí, xác định tổng nấm men – tổng nấm mốc.

9.38 Phân tích thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về: Phương pháp lấy mẫu và x lý mẫu; các phương pháp          3
   phân tích dụng cụ: định tính, định lượng cơ bản về thành phần hóa học, tính chất
   hóa lý của các loại thực phẩm.
9.39 Thực hành phân tích thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về: Cơ s tâm lý và tâm sinh lý của các phép th cảm quan
                                                 2
   và thị hiếu người tiêu d ng; x lý số liệu thống kê; phương pháp điều tra và đánh
   giá thị hiếu và cảm quan
9.40 Kỹ thuật thực phẩm 1
   Bao gồm các kiến thức về: Các quá trình và thiết bị trong thực phẩm có có liên
   quan mật thiết đến quá trình vật lý; khái quát về các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật
   cũng như hệ đơn vị, thứ nguyên s dụng trong các quá trình kỹ thuật thực phẩm;
   cân bằng vật chất và năng lượng trong tính toán các quá trình chế biến thực phẩm;
   cơ học lưu chất: các quá trình cơ học và cơ học lưu chất xảy ra và sự biến đổi tính     3
   chất của lưu chất; các máy móc, thiết bị, phương tiện thực hiện các quá trình cơ học
   lưu chất: lắng, lọc, ly tâm, các hệ thống bơm, quạt,...; cơ học vật liệu rời: tính chất
   vật lý, quá trình và thiết bị vận chuyển, nghiền nhỏ, phân cỡ vật liệu rời; truyền
   nhiệt: các nguyên lý và phương thức truyền nhiệt trong quá trình chế biến, bảo
   quản thực phẩm, các thiết bị truyền nhiệt cơ bản.
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                                18
                                         Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                        Số TC
9.41 Kỹ thuật thực phẩm 2
   Bao gồm các kiến thức về: Các quá trình và thiết bị trong thực phẩm có liên quan
                                                 3
   mật thiết đến các quá trình hóa lý - hóa học; các quá trình truyền chất, biến đổi pha,
   tách chiết, thủy phân, phân hủy, tổng hợp, oxy hóa kh
9.42 Kỹ thuật thực phẩm 3
   Bao gồm các kiến thức về: Các quá trình và thiết bị sinh học; kỹ thuật lên men:
                                                 2
   truyền thống, hiện đại; sinh tổng hợp enzyme; kỹ thuật s dụng các chế phẩm
   enzyme
9.43 Đồ án kỹ thuật thực phẩm
   Hướng dẫn sinh viên tập thiết kế các quá trình và thiết bị trong công nghệ thực
   phẩm. Thực hiện đồ án môn học quá trình thiết bị, sinh viên ngành kỹ thuật môi
   trường làm quen với công việc tính toán thiết kế một thiết bị cụ thể trong hệ thống
   x lý chất thải: khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp. Trong     2
   đó, sinh viên được rèn luyện khả năng ứng dụng các kiến thức được học từ các môn
   học khác trong một công trình cụ thể. Trong đồ án môn học, sinh viên cần tính toán
   công nghệ và thiết kế thiết bị chính, tính toán các thiết bị phụ; ước tính giá thành
   của công trình.
9.44 Kỹ thuật bao bì thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về chức năng bao bì, phân loại bao bì theo vật liệu; đ c tính,
   cấu tạo, công dụng, phương pháp đóng bao bì cho thực phẩm đối với các loại bao
   bì: giấy, thu tinh, kim loại, plastic. Định nghĩa, phân loại, chức năng của bao bì
   thực phẩm là đảm bảo và xác thực chất lượng của nguyên liệu ho c sản phẩm thực
   phẩm, những yếu tố tạo nên chức năng bao bì như loại vật liệu, đ c tính vật liệu      2
   đáp ứng yêu cầu bảo quản các loại nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm, cấu trúc
   các lớp vật liệu và cấu tạo hình dạng bao bì, phương pháp và trang thiết bị chiết rót,
   đóng kín bao bì, quy định về nội dung ghi nhãn, ký mã trong quản lý và thương mại
   quốc tế, những hư hỏng và nguyên nhân, vệ sinh an toàn bao bì thực phẩm

9.45 Quản lý chất lượng thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về: Khái niệm chung về chất lượng, đánh giá, kiểm tra, định
   lượng và quản lý chất lượng thực phẩm ; các hoạt động quản lý chất lượng thực
   phẩm ; hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và quốc tế ; các phương pháp
   đảm bảo chất lượng thực phẩm. Môn học được cấu trúc b i các phần: Chất lượng
   của sản phẩm thực phẩm, chất lượng cảm quan đối với thực phẩm., tính khách quan      2
   và vai trò giác quan con người, phân loại các phương pháp đánh giá cảm quan, mục
   tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc, áp dụng và x lý số liệu, tổ chức, quản lý việc đánh giá
   cảm quan, chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, công cụ và phương pháp
   quản lý chất lượng.

9.46 Văn hoá ẩm thực
   Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những phong tục tập quán
   trong việc ăn uống của các dân tộc khác nhau, bản sắc dân tộc thể hiện qua loại
   thực phẩm và cách thức ăn uống. Môn học giới thiệu về một nền văn hóa ẩm thực       2
   mang đầy chất Việt, vô c ng đ c sắc và phong phú của các món ăn, cách chế biến
   bảo quản, cách trình bày, và triết lý nhân sinh, tôn giáo trong văn hóa ẩm thực của
   m i dân tộc m i thời đại.ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               19
                                        Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                        Số TC
9.47 Công nghệ sản xuất đồ uống
   Bao gồm các kiến thức về các loại nguyên liệu s dụng trong sản xuất đồ uống;
   công nghệ sản xuất các sản phẩm đồ uống: syrup, nước giải khát pha chế, rượu
   m i, vodka, bia, rượu vang, cognac. Công nghệ sản xuất đồ uống là môn học cung
   cấp cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm những kiến thức thực tế về nguyên       2
   liệu, quy trình sản xuất, các thiết bị và sản phẩm, theo từng quy trình s có sản
   phẩm khác nhau. Bao gồm: Nguyên liệu khai thác, kỹ thuận sản xuất nước giải khát
   có gas, kỹ thuận sản xuất nước giải khát không gas, các hiện tượng hư hỏng trong
   sản xuất nước giải khát
9.48 Công nghệ sản xuất trà, cà phê, cacao
   Tìm hiểu về nguyên liệu trà, cà phê, ca cao: thực trạng nguồn nguyên liệu, đ c
   điểm thực vật, thành phần hoá học của nguyên liệu; tìm hiểu quá trình thu hoạch và
   sau thu hoạch của nguyên liệu trà, cà phê, ca cao; tìm hiểu các quy trình công nghệ
   chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu trà, cà phê, ca cao: trà xanh, trà, đen, trà hoà
   tan, cà phê rang xay, cà phê hoà tan, bột ca cao, chocolate. Đ c điểm sinh học,      2
   thành phần hóa học, tính chất công nghệ, quá trình thu hoạch và chế biến sau thu
   hoạch hạt cà phê, công nghệ chế biến cà phê rang, cà phê rang xay, cà phê hòa tan.
   Đ c điểm sinh học, thành phần hóa học, tính chất công nghệ, quá trình thu hoạch và
   chế biến sau thu hoạch chè, công nghệ chế biến chè đen, chè xanh.

9.49 Công nghệ sản xuất dầu mỡ
   Bao gồm các nội dung về hóa học dầu mỡ, các nguồn cung cấp dầu mỡ, công nghệ
   khai thác và tinh luyện dầu mỡ, công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm từ dầu
   mỡ. Công nghệ sản xuất dầu mỡ là môn học cung cấp cho sinh viên ngành công
   nghệ thực phẩm những kiến thức chuyên môn về chất béo (về đ c điểm của các        2
   nguồn nguyên liệu dầu béo, về một số sản phẩm từ chất béo, về quy trình sản xuất,
   về ứng dụng và về cách bảo quản các sản phẩm dầu béo ). Bao gồm: Cơ s hoá
   sinh học chất béo, nguyên liệu khai thác, kỹ thuật khai thác, kỹ thuật tinh luyện, kỹ
   thuật chế biến, quản lý chất lượng, các sản phẩm công nghiệp từ dầu béo Axit béo

9.50 Công nghệ chế biến lương thực
   Nội dung chính của môn học gồm 2 phần: Bảo quản lương thực: thành phần, các
   tính chất lý hóa, sinh hóa của lương thực và các yếu tố ảnh hư ng đến các tính chất
   đó, các phương pháp bảo quản, kho bảo quản. Công nghệ chế biến lương thực: Bao
   gồm các kiến thức về: Cấu tạo, thành phần, tính chất và của các hạt ngũ cốc chính     2
   như lúa mì, lúa gạo, ngô, đại mạch, yến mạch, cao lương, kê; tính chất của tinh bột
   và những đ c tính công nghệ của bột ngũ cốc; qui trình công nghệ chế biến một số
   sản phẩm ngũ cốc chính: công nghệ sản xuất gạo, công nghệ sản xuất bột, công
   nghệ sản xuất bánh mì, công nghệ sản xuất mì sợi và mì ăn liền.
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               20
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                       Số TC
9.51 Công nghệ sau thu hoạch                                 2
   Bao gồm các kiến thức về: Các dạng hư hỏng của nguyên liệu thực phẩm trong quá
   trình x lý và bảo quản sau thu hoạch; các phương pháp x lý và bảo quản nguyên
   liệu tươi; các công nghệ chế biến sau thu hoạch. Môn học giới thiệu cho các bạn
   sinh viên ngành Công Nghệ Hóa – Thực phẩm về các biến đổi vật lý, hóa học, sinh
   học, hóa lý và hóa sinh của các thành phần của nguyên liệu (thực vật, động vật)
   trong quá trình bảo quản, các kỹ thuật và thiết bị bảo quản sau thu hoạch nhằm mục
   đích cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến thực phẩm ho c cung cấp sản phẩm
   tươi sống cho người tiêu d ng.

9.52 Công nghệ sản xuất đường, bánh k o
   Công nghệ sản xuất đường: bao gồm các kiến thức về quy trình công nghệ sản xuất
   ra đường thành phẩm từ mía và những vấn đề liên quan thường g p trong thực tế
   sản xuất. Công nghệ sản xuất bánh k o: các thành phần nguyên liệu s dụng trong
   sản xuất bánh k o, vai trò và ảnh hư ng của chúng đối với quy trình sản xuất và
   chất lượng sản phẩm. Quy trình công nghệ sản xuất, bao gồm các công đoạn sản      2
   xuất, mục đích, yêu cầu của công đoạn, biến đổi của vật liệu trong quá trình. Thiết
   bị sản xuất bao gồm các thiết bị thực hiện s dụng trong từng công đoạn. Quy trình
   sản xuất một số sản phẩm bánh k o phổ biến: đ c điểm sản phẩm, quy trình sản
   xuất, yêu cầu chất lượng sản phẩm.

9.53 Công nghệ chế biến rau quả
   Bao gồm các kiến thức về quy trình và thiết bị sản xuất các sản phẩm khác nhau từ
   nguyên liệu rau và quả; tính chất của nguyên liệu và các biến đổi của nguyên liệu
   trong quá trình chế biến, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu các biến đổi
   bất lợi để tạo ra sản phẩm có chất lượng theo yêu cầu. Giới thiệu đ c điểm, tính    2
   chất nguyên liệu rau quả nhiệt đới được d ng để chế biến công nghiệp, các dạng
   của sản phẩm chế biến từ rau quả và các nguyên tắc cơ bản trong chế biến rau quả.
   Những thành tựu mới trong công nghệ chế biến rau quả. Nguyên tắc cơ bản trong
   các phương án công nghiệp chế biến rau quả.

9.54 Công nghệ chế biến thịt & thủy sản
   Môn học gồm tính chất hóa sinh học của nguyên liệu thịt, cá, hệ thống về phương
   pháp giết mổ gia súc, cấu tạo và chức năng của thịt trong vai trò s dụng làm thực
   phẩm. Quy trình và thiết bị chế biến thịt, cá; Đa dạng hoá các sản phẩm từ thịt, cá
   (sấy, xông khói, đóng hộp, patê, surimi, xúc xích...). Các công nghệ bảo quản chế
   biến thịt tươi và các sản phẩm thịt truyền thống và sản phẩm thịt dạng phương Tây    2
    qui mô vừa, nhỏ và công nghiệp. Các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm về
   thịt và sản phẩm thịt. Nguyên lý hoạt động của các loại may móc thiết bị s dụng
   trong chế biến thịt. Những kiến thức về sự biến đổi của các thành phần, tính chất
   nguyên liệu thủy sản trong kỹ thuật chế biến và bảo quản như muối khô
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              21
                                        Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                       Số TC
9.55 Công nghệ chế biến sữa, trứng
   Môn học giới thiệu tính chất hóa sinh học của nguyên liệu trứng, sữa; Quy trình và
   thiết bị chế biến trứng, sữa; Đa dạng hoá các sản phẩm thực phẩm từ sữa, trứng và
   gia cầm (các loại yaourt, sữa tươi tiệt tr ng, kefir, trứng muối, bột trứng sấy, các
   dạng thức ăn nhanh, elly gà..). Môn học giới thiệu cho các bạn sinh viên ngành      2
   Công Nghệ Hóa – Thực phẩm về thành phần và tính chất của sữa, các phương pháp
   bảo quản sữa, phân loại sản phẩm và qui trình chế biến (sữa tươi, sữa cô đ c, bột
   sữa, các sản phẩm lên men, kem sữa, bơ và các sản phẩm khác), máy – thiết bị, các
   phương pháp kiểm tra các quá trình công nghệ và chất lượng sản phẩm.

9.56 Công nghệ sinh học thực phẩm
   Bao gồm các kiến thức về: Khái niệm về công nghệ sinh học áp dụng trong thực
   phẩm; kiến thức cơ s về công nghệ sinh học; áp dụng công nghệ sinh học vào thực
   phẩm; công nghệ sản xuất rượu bia và các loại đồ uống lên men; công nghệ sản
   xuất các chế phẩm sinh học, công nghệ tế bào, công nghệ gen. Đề cập đến các nội
   dung cơ bản trong ứng dụng của công nghệ sinh học trong thực phẩm là động học      2
   enzyme; động học tế bào và các vấn đề liên quan, giới thiệu hai ứng dụng cơ bản
   của công nghệ sinh học trong thực phẩm là kỹ thuật enzyme và kỹ thuật lên men.
   Trong m i kỹ thuật, các vấn đề được nhấn mạnh bao gồm: động lực học cơ bản,
   các điều kiện sản xuất, kỹ thuật thu hồi sản phẩm và ứng dụng cuả chúng trong
   thực phẩm.
9.57 Thực hành công nghệ thực phẩm 1
   Môn thí nghiệm công nghệ thực phẩm 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về
   nguyên liệu, sản phẩm, các biến đổi chính và các thiết bị chính trong quy trình sản
   xuất thực tế các sản phẩm thực phẩm. Các chuyên đề thí nghiệm: công nghệ sản
   xuất đồ uống bao gồm chế biến rượu vang, rượu nếp than, nước yến ngân nhĩ, nước
   rong biển đóng chai, sữa đậu nành; công nghệ chế biến rau quả gồm kim chi, rau      2
   quả muối chua, mứt quả đông, nước quả trong, quả nước đường; công nghệ sản
   xuất trà, cà phê, ca cao gồm nước trà xanh đóng chai, đánh giá chất lượng cà phê
   nhân, sản xuất cà phê nhân rang ,công nghệ chế biến sữa gồm sữa chua uống,
   phô mai tươi

9.58 Thực hành công nghệ thực phẩm 2
   Môn thí nghiệm công nghệ thực phẩm 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về
   nguyên liệu, sản phẩm, các biến đổi chính và các thiết bị chính trong quy trình sản
   xuất thực tế các sản phẩm thực phẩm. Các chuyên đề thí nghiệm: công nghệ chế
   biến thịt, thủy sản gồm đồ hộp thịt nghiền, cá sốt cà đóng hộp, nghêu đóng hộp,     2
   mắm tôm chua, chà bông cá ngừ, cá viên chiên, giò thủ; công nghệ sản xuất dầu mỡ
   gồm dầu tinh luyện, mayonaise, bơ đậu phộng, kem bơ; công nghệ sản xuất bánh
   k o gồm sản xuất k o mềm, k o cứng, bánh biscuit xốp, bánh biscuit dai, bánh su,
   bánh bông lan
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              22
                                        Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                       Số TC
9.59 Phát triển sản phẩm thực phẩm
   Môn học nhằm giúp sinh viên nhận định được tình hình sản xuất thực phẩm và nhu
   cầu thực phẩm hiện tại và trong tương lai; sinh viên có khả năng vận dụng lý thuyết
   để phát triển sản phẩm từ các ý tư ng của nhóm. Môn học đề cập đến các vấn đề:
   Chu kỳ phát triển của sản phẩm, những nhân tố ảnh hư ng đến sự thành công hay      3
   thất bại của sản phẩm mới, các bước cần phải tuân thủ trong quy trình phát triển sản
   phẩm, phương hướng đa dạng hóa làm phong phú và tăng giá trị của sản phẩm thực
   phẩm. Môn học cũng giúp sinh viên phát sinh và chọn lọc ý tư ng khả thi để phát
   triển và áp dụng trong tiến hành tạo thành một sản phẩm thực phẩm thực tế.

9.60 Đồ án công nghệ thực phẩm
   Hướng dẫn cho sinh viên tập thiết kế một số công đoạn trong một quy trình công
                                                1
   nghệ chế biến thực phẩm, cụ thể như: thiết kế công nghệ, máy và thiết bị, nhà
   xư ng, điện, hơi, nước,..
9.61 Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

   Môn học trang bị những kiến thức căn bản về phân tích đơn biến, đa biến, phân tích
   phương sai, phân tích tương quan và hồi quy. Giới thiệu trình tự các bước khi tiến
   hành bố trí thí nghiệm, hướng dẫn s dụng phần mềm thống kê để x lý và phân
   tích các kết quả của thực nghiệm. Môn học cung cấp cho các học viên những kiến      2
   thức về Quy hoạch tuyến tính và quy hoạch thực nghiệm: kiến thức tổng quan về
   tối ưu trong kỹ thuật và kinh tế, biết những phương pháp giải bài toán tối ưu, biết
   cách tổ chức nghiên cứu bằng thực nghiệm: lập dự án thí nghiệm và x lý các số
   liệu thí nghiệm
9.62 Thực hành Quy hoạch & xử lý số liệu thực nghiệm
   Thực hành trên máy tính cách s dụng các phần mềm x lý thống kê.             1

9.63 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm
   Đại cương về thiết kế, phân loại thiết kế, tổ chức công tác thiết kế, các tiêu chuẩn
   d ng trong công tác thiết kế. Các nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy,
   trình tự thực hiện, phương pháp đánh giá. Thiết lấp m t bằng nhà máy, bao gồm
                                                2
   phân loại m t bằng nhà máy, các công trình bên trong nhà máy, các nguyên tắc
   thiết lập m t bằng nhà máy, một số phương án bố trí m t bằng nhà máy, các chỉ
   tiêu kinh tế kỹ thuật để đánh giá. Thiết kế công nghệ, bao gồm các nguyên tắc tính
   cân bằng vật chất, tính toán và lựa chọn thiết bị. Tính tiêu hao điện, nước.
9.64 Kỹ thuật sản xuất sạch hơn
   Môn học này đưa ra khái niệm về “sản xuất sạch hơn” và những biện pháp thực
   hiện như: cắt giảm chất thải và khí thải, sản xuất tiết kiệm năng lượng và nguyên    2
   liệu, tái s dụng vật liệu làm bao bì Đồng thời, sinh viên cũng s được học cách
   tính toán thiết kế các thiết bị trong quy trình “sản xuất sạch hơn”.
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              23
                                         Mẫu CTĐT tín chỉ

TT Tên học phần                                        Số TC
9.65 Mark ting thực phẩm                                     2
   Môn học này cung cấp những kiến thức căn bản về tiếp thị và những kiến thức khác
   có liên quan đến việc tiếp thị một sản phẩm thực phẩm ra thị trường: hoạt động của
   hệ thống thực phẩm; vận chuyển, quảng cáo và bán lẻ các sản phẩm thực phẩm; cấu
   trúc, cách thức vận hành và hoạt động của nhà máy và nền công nghiệp tiếp thị
   thực phẩm; quy định pháp luật về tiếp thị thực phẩm Môn học cung cấp các kiến
   thức về thị trường tiếp thị, hành vi mua hàng của khách hàng, phân khúc thị trường,
   định vị sản phẩm, phân tích các đối thủ cạnh tranh cũng như xây dựng các chiến
   lược sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị.
9.66 Kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động
   Bao gồm đại cương về kỹ thuật đo và điều chỉnh tự động, các phương pháp và thiết
   bị đo các đại lượng không điện trong công nghệ thực phẩm. Hệ thống điều chỉnh tự
   động các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm, x lý phân tích và đánh giá kết
   quả đo trong công nghệ thực phẩm. Cơ bản về đo lường điện, nguyên lý hoạt động
                                                 2
   của các thiết bị đo, sai số trong đo lường và đơn vị đo lường quốc tế, đo điện áp và
   dòng điện, đo tổng tr , PP d ng vonke và Ampe kế, cầu đo một chiều và xoay
   chiều tần số thấp, Đo công suất, Dao động ký. Biết cách phân tích và đánh giá chất
   lượng hoạt động của các thiết bị tự động. Hiểu và biết cách lực chọn, áp dụng các
   phương pháp điều khiển thích hợp khi thiết kế các thiết bị ho c quá trình yêu cầu.
9.67 Quản trị doanh nghiệp
   Bao gồm các kiến thức về: Những khái niệm cơ bản về quản lý doanh nghiệp thực
   phẩm; quản trị doanh nghiệp thực phẩm bao gồm: tổ chức, nhân sự, lập kế hoạch
   sản xuất, tồn trữ, tiếp thị, lưu thông phân phối và thu hồi các sản phẩm công nghiệp
   thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và hiệu quả kinh tế. Môn học cung         2
   cấp những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Nội dung
   chính bao gồm: tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, công tác quản trị các nguồn
   lực (nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, vốn ...) và công tác kiểm tra đánh
   giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
9.68 Thực tập tốt nghiệp
   Qua đợt thực tập này, sinh viên phải biết được vai trò của người kỹ sư tương lai
   trong việc điều hành và quản lý một đơn vị sản xuất: phải nắm được các nguyên
   lý vận hành thiết bị sản xuất, vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các vấn đề
   trong quy trình sản xuất,                                 2
   Ngoài thời gian đi thực tế tại các công ty, xí nghiệp, sinh viên phải tập trung nghiên
   cứu, vận dụng những kiến thức của các môn học vào học tập và lao động thực tế tại
   nhà máy.
9.69 Đồ án tốt nghiệp
    inh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu ho c khảo sát ho c tổng quan tài liệu,
                                                 6
   dưới sự hướng dẫn của giáo viên. au đó sinh viên s bảo vệ trước hội đồng chấm
   đồ án.
9.70 Công tác kỹ sư
   Môn học nhằm giúp sinh viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của
   người kỹ sư khi làm việc trong một đơn vị sản xuất thực phẩm. Nội dung môn học       3
   trang bị cho sinh viên kỹ năng ghi chép, kỹ năng đối thoại, kỹ năng thuyết trình và
   điều khiển cuộc họp, thực hành nghề nghiệp và soạn thảo văn bản xí nghiệp.


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               24
                                        Mẫu CTĐT tín chỉ10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
    10.1 Danh sách giảng viên

                  Năm   Văn bằng cao nhất,     Môn học / học phần
STT       Họ và tên
                  sinh    ngành đào tạo        sẽ giảng dạy
1     Nguyễn Thị Ngọc Anh       Thạc sĩ, Điện công     Kỹ thuật điện – điện t
                      nghiệp
2     Ngô Cao Cường      1975  Tiến sĩ, Điện công nghiệp  Kỹ thuật điện
3     Phạm Thị Hải Quỳnh    1972  Thạc sĩ, Công nghệ thực   Dinh dưỡng
                      phẩm
4     Lê Vân Anh        1974  Thạc sĩ, Công nghệ thực   Hóa học thực phẩm
                      phẩm            Công nghệ chế biến dầu
                                    mỡ
                                    Công nghệ chế biến rau
                                    quả
5     Nguyễn Thị Thu Huyền   1980  Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sản xuất đồ
                      phẩm            uống
                                    Công nghệ sản xuất nước
                                    chấm, gia vị
6     Trần Thị Ngọc Mai    1979  Thạc sĩ, Công nghệ sinh   Vi sinh vật học thực
                      học             phẩm
                                    Hóa sinh thực phẩm
7     Huỳnh Quang Phước    1979  Thạc sĩ, Công nghệ sinh   Thí nghiệm hóa đại
                      học             cương và hữu cơ
  8   Phạm Hoàng        1983  Kỹ sư, Công nghệ thực    Quản lý chất lượng thực
                      phẩm            phẩm
                                    Công nghệ chế biến trà,
                                    cà phê, ca cao
  9   Nguyễn Thị Thu Hà    1984  Kỹ sư, Công nghệ thực    Công nghệ chế biến sữa,
                      phẩm            trứng
                                    Công nghệ chế biến thịt
                                    & thủy sản
                                    Công nghệ sau thu hoạch
 10    Huỳnh Phương Quyên    1980  Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sau thu hoạch
                      phẩm            Công nghệ chế biến
                                    lương thực
 11    Trần Thị Cúc Phương   1980  Kỹ sư, Công nghệ thực    Quản lý chất lượng thực
                      phẩm            phẩm
                                    Công nghệ sản xuất
                                    đường bánh k o
 12    Trần Ngọc Cẩm Thanh   1983  Thạc sĩ, Công nghệ sinh    inh học đại cương
                      học             Thực hành công nghệ
                                    thực phẩm 1

    10.2 Danh sách giảng viên cộng tác viên

                  Năm   Văn bằng cao nhất,     Môn học / học phần
STT       Họ và tên
                  sinh    ngành đào tạo        sẽ giảng dạy
1     Nguyễn Văn Nghĩa        Kỹ sư, Cơ khí        An toàn lao động


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                               25
                                    Mẫu CTĐT tín chỉ

2   Hà Thanh Phú         Kỹ sư, Cơ khí        An toàn lao động
3   Trương Thị Mỹ Linh      Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sau thu hoạch
                  phẩm
4   Nguyễn Hữu Nam        Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sau thu hoạch
                  phẩm
5   Lương Hồng Quang       Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sau thu hoạch
                  phẩm
6   Lê Văn Tán          Tiến sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sau thu hoạch
                  phẩm
7   Phạm Trí Thông        Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sau thu hoạch
                  phẩm
8   Võ Quang Ngọc Dung      Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sản xuất
                  phẩm            đường bánh k o
9   Hồ Xuân Hương     1964  Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sản xuất
                  phẩm            đường bánh k o
10  Nguyễn Kính      1945  Tiến sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ sản xuất
                  phẩm            đường bánh k o
11  Tôn Nữ Minh Nguyệt   1963  Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ chế biến rau
                  phẩm            quả
                                Hóa học thực phẩm
13  Vương Thị Việt Hoa   1953  Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ vi sinh thực
                  phẩm            phẩm
14  Lê Chiến Phương        Tiến sĩ, Công nghệ sinh   Công nghệ vi sinh thực
                  học             phẩm
15  Võ Trọng Cang     1961  Thạc sĩ, Cơ khí       V kỹ thuật
16  Huỳnh Khánh Duy    1979  Thạc sĩ, Hóa hữu cơ     Hóa học đại cương và
                                hữu cơ
17  Hoàng Kim Anh     1970  Tiến sĩ, Công nghệ thực   Hóa học thực phẩm
                  phẩm
18  Nguyễn Thị Ngọc Thảo  1980  Thạc sĩ, Hóa hữu cơ     Hóa hữu cơ
19  Nguyễn Công Thanh       Kỹ sư, Hóa lý        Kỹ thuật phòng thí
                                nghiệm
20  Nguyễn Thị Thu Vân   1956  Thạc sĩ, Kỹ thuật hóa học  Hóa phân tích
21  Lê Thanh Hải      1979  Thạc sĩ, Công nghệ sinh   Hóa sinh học thực phẩm
                  học
22  B i Thị Minh Thủy   1952  Thạc sĩ, Nữ công gia    Hóa sinh học thực phẩm
                  chánh
23  Ngô Đại Nghiệp        Tiến sĩ, Công nghệ sinh   Hóa sinh học thực phẩm
                  học
24  Trần Thị Bích Lam       GVC. Tiến sĩ, Công nghệ   Hóa sinh học thực phẩm
                  thực phẩm
25  Đống Thị Anh Đào    1961  Phó giáo sư, Tiến sĩ,    Kỹ thuật bao bì thực
                  Công nghệ thực phẩm     phẩm
26  Lê Thị Hồng Ánh    1975  Thạc sĩ, Công nghệ thực   An toàn thực phẩm
                  phẩm            Công nghệ chế biến sữa,
                                trứng
27  Vũ Đình Báu      1978  C nhân, Quản lý chất    Quản lý chất lượng thực
                  lượng thực phẩm       phẩm
28  Phan Ngô Hoang     1969  Thạc sĩ, inh học       inh học
29  Trương Thanh Long       Tiến sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ chế biến thịt
                  phẩm            & thủy sản


ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                          26
                                          Mẫu CTĐT tín chỉ

30    Hoàng Minh Nam      1955   GVC. Thạc sĩ, Máy &     Kỹ thuật thực phẩm
                      thiết bị
31    Trương Thế Quang     1959   Thạc sĩ, Công nghệ thực   Công nghệ chế biến trà,
                      phẩm             cà phê, ca cao
32    Trần Thị Thu Trà     1971   GVC. Thạc sĩ, Công nghệ   Công nghệ chế biến trà,
                      thực phẩm          cà phê, ca cao
                                    Công nghệ chế biến
                                    lương thực
33    Phan Thị Hồng Liên        Thạc sĩ, Công nghệ thực   CN chế biến lương thực
                      phẩm
34    Nguyễn Thị Nguyên         Kỹ sư, Công nghệ thực    Thực hành công nghệ
                      phẩm             thực phẩm
35    Lê Thị Thanh Hương        C nhân, Công nghệ sinh    Thực hành vi sinh & an
                      học             toàn thực phẩm


11. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

   11.1 Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính

TT    Nhóm môn học              Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
    Các môn học á    Phòng thí nghiệm Hoá học được trang bị tủ sấy, tủ ấm, nồi cách
    học   á  á     thu , bể ổn nhiệt, máy đo PH, lò nung, tủ hút khí độc, máy ly tâm,
 1
    ph n t ch       máy khuấy từ, bình hút ẩm, các dụng cụ thu tinh     có thể c ng lúc
               phục vụ thí nghiệm cho khoảng 50 sinh viên
    Môn học óa sinh    Phòng thí nghiệm Hoá sinh được trang bị tủ sấy, tủ ấm, nồi cách
    thực ph m       thu , bể ổn nhiệt, máy đo PH, lò nung, tủ hút khí độc, bộ K eldahl, bộ
 2
                oxhlet, chiết quang kế, dụng cụ thu tinh   có thể c ng lúc phục
               vụ thí nghiệm cho khoảng 50 sinh viên
    Môn học i sinh    Phòng thí nghiệm Vi sinh được trang bị tủ sấy, tủ ấm, nồi cách
    thực ph m       thu , bể ổn nhiệt, máy đo PH, lò nung, tủ hút khí độc, kính hiển vi,
 3              kính hiển vi chụp hình, tủ cấy vi sinh, nồi hấp tiệt tr ng, các dụng cụ
               thu tinh   có thể c ng lúc phục vụ thí nghiệm cho khoảng 50 sinh
               viên
    Các môn học C ng   Phòng thực hành Công nghệ thực phẩm được trang bị thiết bị sấy
    nghệ thực ph m    phun, sấy nhiệt độ thấp (sấy lạnh), thanh tr ng, tiệt tr ng, máy ghép
    C ng nghệ chế biến  mí, rót và đóng nắp chai, đóng gói chân không, chiên chân không,
 4
    thịt cá t ứng s a   xông khói, nhào trộn, lò nướng, máy cán, máy cắt, trao đổi ion, ly
     au u         tâm lọc, máy nghiền, máy ép thu lực, máy ép đ n có thể c ng lúc
               phục vụ thí nghiệm cho khoảng 60 sinh viên

   11.2 Internet

Nhà trường có hệ thống Internet hiện đại đủ khả năng phục vụ giảng dạy giảng viên và học tập
của sinh viên. Thực tế nhà trường đã d ng hệ thống Internet từ nhiều năm qua vào công tác đào
tạo, quản lý tài chính của nhà trường. Trang thiết bị Internet của nhà trường như sau:

 1   Chuẩn kết nối Internet:                            Cáp Quang
 2   Tốc độ kết nối Internet:                      Mbps    6Mbps\2Mbps
 3   Mạng i-Fi phục vụ CB, GV và V (khu vực có mạng i-Fi) :            Toàn trường
 4   Các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, giảng dạy và     Bộ    04

ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                                27
                                            Mẫu CTĐT tín chỉ
      NCKH
  5   Trang Web: www.hutech.edu.vn

    11.3 Thư viện
              Các nội dung                    Số lượng
STT
 1    Thư viện truyền thống                          1
 2    Thư viện điện t                             1
 3    Tổng diện tích (m2)                          422
 4    Diện tích phòng đọc (m2)                        250
 5     ố phòng đọc                              3
 6     ố lượng máy chủ ( erver)                        4
 7     ố lượng máy trạm                           38
 8     ố lượng máy tính để người s dụng truy cập tại             32
     phòng đọc
 9    Hệ thống thiết bị số hoá                       Đã có
10    Kết nối liên thư viện                        Đã kết nối
11    Tổng số bản sách, tài liệu điện t                   8000
     Ph n nhóm the t nh chất
     - ách, tài liệu Tiếng nước ngoài         : 7500
     - Giáo trình                   : 200
     - ách tham khảo                  : 7800
     - Băng, đĩa, CD-Rom, tranh ảnh, bản đồ      : 800
     - Tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo khoa học,
                              : 2000
     báo cáo thực tập,
     Ph n nhóm the chuyên ngành đà tạ
     - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh         500
     - Chuyên ngành Công nghệ thông tin        6900
     - Chuyên ngành Cơ khí tự động, Điện điện t    1000
     - Chuyên ngành Kỹ thuật Công trình        300
     - Chuyên ngành Môi trường- inh học        300
12    Tổng số cán bộ thư viện                         4
     - Kỹ sư CNTT                   :1
     - Đại học thư viện                :2
13    Phần mềm thư viện
     - Phần mềm A                   : Library information systems
     - Phần mềm B                   : Sharepoint
14    Tiêu chuẩn thư viện đang áp dụng         Dublin core


    11.4 Giá t ình tập bài gi ng

STT    Tên giáo trình, tập bài giảng Tên tác giả         Nhà xuất bản  Năm xuất bản
1     Giáo trình Triết học Mác –                Bộ Giáo Dục & 2004
      Lênin                           Đào Tạo, NXB
                                   Chính trị quốc
                                   gia
2     Giáo trình Tư tư ng Hồ Chí                Bộ Giáo Dục & 2004
      Minh 2004                         Đào Tạo, NXB
                                   Chính trị quốc
                                   gia
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                                  28
                                    Mẫu CTĐT tín chỉ

STT  Tên giáo trình, tập bài giảng Tên tác giả  Nhà xuất bản     Năm xuất bản
3   Giáo trình Lịch s Đảng cộng         Bộ Giáo Dục &    2004
    sản Việt Nam                 Đào Tạo, NXB
                          Chính trị quốc
                          gia
4   Pháp luật đại cương             Đại học Luật Hà   2005
                          Nội, NXB Chính
                          trị quốc gia
5   Toán cao cấp tập 1, tập 2,   Lê Thị Thiên NXB Chính trị     2005
                   Hương     quốc gia
6   Vật lý đại cương        Lê Duyên Bình NXB Giáo dục     2005

7   Phân tích định lượng      Nguyễn Thị Thu  NXB Đại học    2004
                   Vân       quốc gia
                            Tp.HCM
8   Bài tập Hóa phân tích     Nguyễn Thị Thu  NXB Đại học    2001
                   Vân       Bách khoa
                            Tp.HCM
9   Hoá học thực phẩm       Lê Ngọc Tú    NXB Khoa Học   2003
                            Kỹ Thuật, Hà
                            Nội
10   Hóa học thực phẩm       Hoàng Kim Anh  NXB Khoa Học   2008
                            Kỹ Thuật
11   Vi sinh vật học        Nguyễn Lân    NXB Giáo Dục   1998
                   Dũng
12   Vi sinh vật học và an toàn vệ Lương Đức     NXB Nông     2000
    sinh thực phẩm        Phẩm       Nghiệp, Hà Nội

13   Hóa học đại cương       Nguyễn Đình   NXB Đại học    2000
                   Soa       quốc gia
                            Tp.HCM
14   inh học tập 1, tập 2     Nguyễn Bá,    NXB Đại học    1997
                   Nguyễn Mộng   quốc gia
                   Hùng       Tp.HCM
15   inh học đại cương       Phạm Thành Hổ  NXB Đại học    2002
                            quốc gia
                            Tp.HCM
16   V kỹ thuật           Vũ Tiến Đạt   NXB Giáo dục

17   V cơ khí            Vũ Tiến Đạt   NXB Đại học
                            Bách khoa,
                            Tp.HCM
18   Quản lý chất lượng trong công Hà Duyên Tư    NXB Khoa Học   2006
    nghiệp thực phẩm                Kỹ Thuật, Hà
                            Nội
19   Vệ sinh và an toàn thực phẩm  Nguyễn Đức    NXB ại học    1998
                   Lượng, Phạm   quốc gia
                   Minh Tâm
20   Công nghệ sau thu hoạch và chế Nguyễn Văn    NXB Khoa Học   1996
    biến rau quả          Tiếp, Quách   Kỹ Thuật
                   Đỉnh, Nguyễn
                   Văn Thoa

ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                           29
                                       Mẫu CTĐT tín chỉ

STT  Tên giáo trình, tập bài giảng   Tên tác giảNhà xuất bản        Năm xuất bản
21   Công nghệ bảo quản và chế biến        NXB Khoa Học
                     PG .T Lê Văn             2008
    rau quả              Tán    Kỹ Thuật
22   Công nghệ bảo quản và chế biến        NXB ại học
                     Trần Thị Thu             2007
    lương thực tập 1, tập 2      Trà    quốc gia
                          Tp.HCM
23   Kỹ thuật chế biến lương thực tập B i Đức Hợi NXB Khoa Học        2006
    1                      Kỹ Thuật
24   Giáo trình công nghệ sản xuất Trần Mạnh H ng NXB Nông          2000
    đường mía                  nghiệp, Hà nội

25   Kỹ thuật sản xuất k o       Hồ Hữu Long     NXB Khoa Học   1993
                               Kỹ Thuật, Hà
                               Nội
26   Công nghệ sản xuất các sản Lê Văn Việt        NXB ại học    2004
    phẩm từ sữa        Mẫn            quốc gia
                               Tp.HCM
27   Công nghệ sản xuất thức uống   Lê Văn Việt     NXB ại học    2006
                     Mẫn         quốc gia
                               Tp.HCM
28   Dinh dưỡng và an toàn thực              NXB học
    phẩm
29   Kỹ thuật bao bì thực phẩm Đống Thị Anh        NXB ại học    2005
                 Đào            quốc gia
                               Tp.HCM

12. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
   Các học phần được giảng dạy theo Đề cương chi tiết học phần./.


                                    HIỆU TRƯỞNG


                                     (Đã ký)                                PGS. TSKH. Hồ Đắc Lộc
ĐHCQ – Công nghệ thực phẩm                              30

								
To top