Chuyen nganh Hai quan by HC12060804234

VIEWS: 0 PAGES: 5

									7.2.4. CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN

PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 46 Tín chỉ
   Mã môn học                      Số tín  Ghi chú
TT    (HP)          CÁC HỌC PHẦN        chỉ
           Phần bắt buộc             38
 1  MLP001105    Triết học Mác- Lê nin          4
 2  PEC002105    Kinh tế chính trị (hp 1)        3
 3  PEC003105    Kinh tế chính trị (hp 2)        3
 4  SSO004105    Chủ nghĩa Xã hội khoa học        3
 5  VPH005105    Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam     3
 6  HVE006105    Tư tưởng Hồ Chí Minh          3
 7  BFL007105    Ngoại ngữ cơ bản 1           3
 8  BFL008105    Ngoại ngữ cơ bản 2           4
 9  AMA009105    Toán cao cấp (hp 1)           2
10  AMA010105    Toán cao cấp (hp 2)           2
11  PAS011105    Lý thuyết xác suất và thống kê toán   3
12  GLA012105    Pháp luật đại cương           2
13  GCO013105    Tin học đại cương            3
           Phần tự chọn (8 Tín chỉ)        8
14  ETH014005    Lịch sử các Học thuyết kinh tế     2
15  SOC015005    Xã hội học               2
16  PAM016005    Quản lý hành chính công         2
17  EEC017005    Kinh tế môi trường           2
18  DEC018005    Kinh tế phát triển           2
19  IEC019005    Kinh tế quốc tế             2

 PHẦN KIẾN THỨC GDTC & GDQP
20  AED020105    Giáo dục thể chất (150 tiết)
21  MED021105    Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Kiến thức cơ sở khối ngành: 6 Tín chỉ
22  MAE022105    Kinh tế vĩ mô              3
23  MIE023105    Kinh tế vi mô              3

Kiến thức cơ sở ngành: 24 Tín chỉ
24  ELA024105    Pháp luật kinh tế            3
25  QEC025105    Kinh tế lượng              3
26  SPR026105    Nguyên lý thống kê           3
27  APR027105    Nguyên lý kế toán            3
28  FAM028105    Tài chính tiền tệ            4
29  ACO029105    Tin học ứng dụng            2
30  SFL030105    Ngoại ngữ chuyên ngành 1        3
31  SFL031105    Ngoại ngữ chuyên ngành 2        3

Kiến thức ngành: 19 Tín chỉ
32  CFI032105    Tài chính doanh nghiệp           3
33  IFI033105    Tài chính quốc tế              3
34  AVA034105    Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế   3
35  SBM035105    Quản trị ngân hàng thương mại        2
36  SMI036105    Trị giá hải quan              2
37  TAX037105    Thuế                    2
38  INS038105    Bảo hiểm                  2
39  MSI039105    Khoa học quản lý              2
Kiến thức chuyên ngành (CN): 13 Tín chỉ
           Phần bắt buộc                11
40  GCU040105    Tổng quan về hải quan            3
41  CGC041105    Kiểm tra giám sát hải quan hàng hoá     3
           xuất nhập khẩu thương mại
42  NGC042105    Kiểm tra giám sát hải quan hàng hoá     2
           xuất nhập khẩu phi thương mại
43  TMC043105    Kiểm tra giám sát hải quan phương tiện   1
           vận tải
44  CAC044105    Kiểm tra sau thông quan           2
           Phần tự chọn (2 Tín chỉ)          2
45  TAA045005    Kế toán thuế xuất nhập khẩu         2
46  CCO046005    Kiểm soát hải quan             2
Kiến thức bổ trợ: 11 Tín chỉ
           Phần bắt buộc                9
47  GSI047105    Khoa học hàng hoá              2
48  GSO048105    Phân loại và xuất xứ hàng hoá        2
49  FAC049105    Kế toán tài chính 1             2
50  FAC050105    Kế toán tài chính 2             1
51  GAU051105    Kiểm toán căn bản              2
           Phần tự chọn (2 Tín chỉ)          2
52  SMI052005    Thị trường chứng khoán và đầu tư      2
           chứng khoán
53  MMO053005    Mô hình toán kinh tế            2
54  CFA054005    Phân tích tài chính doanh nghiệp      2
55  ECC055005    Kiểm tra giám sát HQ (giảng bằng tiếng   2
           Anh)

THỰC TẬP CUỐI KHOÁ, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP: 10 Tín chỉ
56  SPR 056105   Thực tập cuối khoá             4
57  THE 057105   Luận văn tốt nghiệp             6

Tổng cộng toàn khoá: 129 Tín chỉ
Ghi chú: 129 TC (Bắt buộc: 117 TC, Tự chọn: 12 TC) không kể GDTC&GDQP.
Mã môn: Phần chữ: viết tắt tên môn; 3 chữ số đầu: số thứ tự môn; chữ số thứ tư: bắt
buộc hoặc tự chọn; hai chữ số cuối: mã chuyên ngành.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (phân chia theo các học kỳ)
                                 Học Kỳ
                       Số tín
TT          Môn học
                       chỉ
                           1  2  3  4  5  6  7  8
 I   Giáo dục đại cương           46
    Phần bắt buộc             38
 1   Triết học Mác- Lê nin          4   2  2
 2   Kinh tế chính trị (hp 1)        3   3
 3   Kinh tế chính trị (hp 2)        3     3
 4   Chủ nghĩa Xã hội khoa học        3         3
 5   Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam     3   3
 6   Tư tưởng Hồ Chí Minh          3         3
 7   Ngoại ngữ cơ bản 1           3     3
 8   Ngoại ngữ cơ bản 2           4       4
 9   Toán cao cấp (hp 1)           2   2
10   Toán cao cấp (hp 2)           2     2
11   Lý thuyết xác suất và thống kê toán   3       3
12   Pháp luật đại cương           2     2
13   Tin học đại cương            3     3
    Phần tự chọn (8 Tín chỉ)        8
14   Lịch sử các Học thuyết kinh tế     2       2
15   Xã hội học               2       2
16   Quản lý hành chính công         2       2
17   Kinh tế môi trường           2         2
18   Kinh tế phát triển           2         2
19   Kinh tế quốc tế             2       2
    Kiến thức GDQP&GDTC
20   Giáo dục thể chất (150 tiết)            x  x  x  x  x
21   Giáo dục quốc phòng (165 tiết)         x      x
II   Giáo dục chuyên nghiệp
II.1  Cơ sở khối ngành            6
 22  Kinh tế vĩ mô              3     3
 23  Kinh tế vi mô              3       3
II.2  Kiến thức cơ sở ngành         24
 24  Pháp luật kinh tế            3                3
 25  Kinh tế lượng              3           3
 26  Nguyên lý thống kê           3       3
 27  Nguyên lý kế toán            3           3
 28  Tài chính tiền tệ            4         4
 29  Tin học ứng dụng            2                2
                                 Học Kỳ
                       Số tín
TT         Môn học
                       chỉ
                           1  2  3  4  5  6  7  8
30   Ngoại ngữ chuyên ngành 1        3         3
31   Ngoại ngữ chuyên ngành 2        3           3
II.3  Kiến thức ngành            19
 32  Tài chính doanh nghiệp         3           3
 33  Tài chính quốc tế            3              3
 34  Quản trị tác nghiệp thương mại quốc   3
                                      3
    tế
 35  Quản trị ngân hàng thương mại      2           2
 36  Trị giá hải quan            2              2
 37  Thuế                  2              2
 38  Bảo hiểm                2                2
 39  Khoa học quản lý            2         2
II.4  Kiến thức chuyên ngành         13
    Phần bắt buộc             12
40   Tổng quan về hải quan          3           3
41   Kiểm tra giám sát hải quan hàng hoá   3
                                      3
    xuất nhập khẩu thương mại
42   Kiểm tra giám sát hải quan hàng hoá   2
                                        2
    xuất nhập khẩu phi thương mại
43   Kiểm tra giám sát hải quan phương    1
                                        1
    tiện vận tải
44   Kiểm tra sau thông quan         2                2
    Phần tự chọn (2 Tín chỉ)        2
 45  Kế toán thuế xuất nhập khẩu       2                2
 46  Kiểm soát hải quan           2                2
II.5  Kiến thức bổ trợ            11
    Phần bắt buộc              9
47   Khoa học hàng hoá            2           2
48   Phân loại và xuất xứ hàng hoá      2              2
49   Kế toán tài chính 1           2              2
50   Kế toán tài chính 2           2              2
51   Kiểm toán căn bản            2                2
    Phần tự chọn (2 Tín chỉ)        2
52   Thị trường CK và đầu tư CK       2              2
53   Mô hình toán kinh tế          2           2
54   Phân tích tài chính doanh nghiệp    2                2
55   Kiểm tra giám sát HQ (giảng bằng    2
                                        2
    tiếng Anh)
III  Thực tập cuối khóa, Luận văn TN    10
56   Thực tập cuối khoá           4                  4
                                 Học Kỳ
                     Số tín
TT         Môn học
                      chỉ
                          1  2  3  4  5  6  7  8
57  Luận văn tốt nghiệp          6                     6
IV  Tổng cộng ( I + II + III): tín chỉ  129   10  18  19  17  18  19  18  10

								
To top