???? ???? ????????? CQI by e82EC4n

VIEWS: 358 PAGES: 19

									        รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี

       (หลังการ Pre-survey วันที่ 28-29 เม.ย. 54)

ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองค์กร

 1. ด้านการนาองค์กร

   1.1 ทีมนาได้ทบทวนเพื่อให้การชี้นาเชิงกลยุทธ์ชัดเจนขึ้น
โดยจัดประชุมทบทวนบริบทขององค์กรที่เพิ่มบทบาท ของ รพ.ทหาร
ที่รับส่งต่อจาก รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมและค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ทาให้มีการกาหนดเข็มมุ่งเพิ่มมากขึ้น
มีจุดแข็งในการป้องกันโรคลมร้อน ปัญหาของ รพ.
คือเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
จึงมีการถ่ายทอดให้มีเข็มมุ่งเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในทีมนาทาง
คลินิกและหน่วยงานต่างๆ มีการวิเคราะห์ SWOT บริบท กาหนดให้

Military Medicine เป็น Core Competency ขององค์กร
ทบทวนจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานและที
มงานสาคัญต่างๆ ให้มีทิศทางการดาเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง
สู่เป้าหมายเดียวกัน เช่น
ดาเนินการทบทวนทิศทางและโครงร่างองค์กรหลังการเยี่ยมสารวจเพื่อเ
ตรียมความพร้อม โดยในวันที่ 4 พ.ค. 54 และ วันที่ 9 พ.ค. 54
ทาการทบทวนโครงร่างองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ CLT และผู้แทนหน่วยงานที่ทางานเชื่อมโยงกับชุมชน
ได้มีการปรับปรุงจุดเน้นให้สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของ
รพ.ค่ายสุรนารี อย่างชัดเจน ในวันที่ 14 ก.ค. 54
คณะกรรมการบริหาร ทาการทบทวนทิศทางองค์กรและจุดเน้นทีมนา
มีการปรับยุทธศาสตร์โดยกาหนดจุดเน้น คือ 1.
                                   1
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
เน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตาม Patient

safety goals 2.พัฒนาระบบการดูแลกาลังพลทหารและครอบครัว
และผู้บาดเจ็บในพื้นที่ 3. พัฒนาระบบการส่งต่อ
ได้มีการสื่อสารลงสู่ทีมนาทางคลินิก
และทีมระบบงานสาคัญเพื่อให้ทบทวนความครอบคลุมและจุดเน้นที่สาคั
ญ ในวันที่ 21 ก.ค. 54
ทีมนาสื่อสารเชื่อมโยงจุดเน้นลงสู่ทีมนาทางคลินิก
และทีมระบบงานสาคัญ
มีการติดตามความสอดคล้องของจุดเน้นทีมนาทางคลินิก
ระบบงานสาคัญตลอดจนหน่วยงานต่างๆ

   1.2
ทีมนามีการสร้างบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพให้เพิ่ม
มากขึ้น มีการจัดบริหารตารางการประชุม
ให้มีห้วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาเดียวกัน เช่น
การจัดประชุมขององค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และ กองทันตกรรม
การประชุมของ CLT ต่างๆ
ให้แพทย์มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ
การส่งเสริมแพทย์ Junior staff
มาเป็นคณะกรรมการองค์กรแพทย์และผลักดันการทางานขององค์กรแ
พทย์ และเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ อื่นๆ
โดยให้แพทย์เป็นประธานและเลขา
การส่งเสริมให้การประชุมองค์กรแพทย์ออกมาในแนวทางสร้างสรรค์ทา
ให้แพทย์รุ่นใหม่มีการแสดงออกทางความคิดเห็น
มีการนาเสนอผลงานทางการพัฒนาคุณภาพ การจัดเวทีเสนอผลงาน
CQI การจัดกิจกรรมเรื่องเล่าดีๆ ประกวดภาพถ่าย
                                   2
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
ในแนวคิดการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ   1.3
ทีมนามีการปรับการกาหนดตัวชี้วัดขององค์กรให้ครอบคลุมทั้งมิติรักษา
พยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคสาคัญตามบริบทที่กาหน
ด โดยทีมนากาหนดจุดเน้นที่สาคัญขององค์กร
ถ่ายทอดสู่ทีมนาทางคลินิกเพื่อดาเนินการตามนโยบาย
มีการทบทวนกลุ่มโรคที่สาคัญของทีมนาทางคลินิกแต่ละด้านพร้อมทั้ง
กาหนดเป้าหมายและประเด็นคุณภาพที่สาคัญในแต่ละกลุ่มโรค
ครอบคลุมมิติด้านการรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพ
ตลอดจนทบทวนการสื่อสารเป้าหมาย ประเด็นคุณภาพ และ
Treatment goal
ที่สอดคล้องไปยังทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภา
พ เพื่อให้เกิด Ultimated outcome

   1.4 ทีมนาได้มีการนาค่านิยมหลักของโรงพยาบาล
และค่านิยมเพื่อการพัฒนาให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
เช่นการทางานเป็นทีม (Teamwork)
โดยมีเวทีเพื่อให้สหสาขาได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากก
ารทางานร่วมกัน

   ทีมนามีการแสดงถึงจุดมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
โดยการทบทวนผลดาเนินการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่งให้ผลลัพธ์ไม่ได้
ตามเป้าหมาย
เช่นมีการทบทวนระบบการส่งต่อโดยมีการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใ

                                   3
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
จ (Management by fact)
กาหนดให้ทีมนาทางคลินิกทบทวนและปรับปรุงระบบ
ส่งให้ผลลัพธ์ของระบบการส่งต่อผู้ป่วยดีขึ้น อัตราการส่งต่อลดลง

   ทีมนาให้นโยบายในเรื่องการกากับดูแล
การติดตามผลการดาเนินการโดยการ Tracing
เพื่อตามรอยกระบวนการที่สาคัญ ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
โดยมีการทบทวนและกาหนดวิธีการ Tracing ในระบบสาคัญต่างๆ เช่น
ระบบยาที่ต้องการความร่วมมือหรือความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพข
องวิชาชีพต่างๆ โดยใช้ Drug Profile หรือการ Tracing

ในระบบงานที่ต้องการความเชื่อมโยงกันเช่น ระบบงาน IC / ENV HR
หรือ อาชีวอนามัยเป็นต้น เช่น
การบูรณาการงานควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่

   การส่งเสริมให้ทีมนาระดับต่างๆเรียนรู้และเชื่อมโยงงานต่างๆได้อ
ย่างเป็นระบบ เช่น
การทบทวนเรื่องการลดระยะเวลารอคอยในกลุ่มผู้ใช้บริการที่เข้าระบบ
นัด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
ไม่สามารถแก้ได้ที่จุดบริการใดเพียงจุดเดียว ต้องมีการทบทวนร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และลดกระบวนงานที่ไม่จาเป็น
ทีมงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
จึงมีการนาเข้าทบทวนร่วมกันกับคณะกรรมการดูแลผู้ป่วย OPD (PTC

OPD) ทั้งนี้โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
และให้มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง                                   4
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
   1.5 ทีมนาได้กาหนดให้ทีมนาทางคลินิก
และทีมงานระบบคุณภาพด้านต่างๆ
สามารถกาหนดนโยบายที่สาคัญอันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบงานสาคั
ญ และผ่านการเห็นชอบจากทีมนา ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ตลอดจนการกากับติดตามการดาเนินตามนโยบาย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
และมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อทีมนาในวาระการติดตามผลการ
ดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน
เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานของทีม
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการให้ทีมนาช่วยสนับสนุน
ตลอดจนใช้กลยุทธ์เชิงรุกการเยี่ยมเยือนหน่วยงาน (โครงการ CEO
เยี่ยมเยือน) เพื่อเสริมพลัง กระตุ้น ชี้นา
และสร้างขวัญกาลังใจให้กับทีมงานและหน่วยงานต่างๆ
ในการดาเนินงานตามหลักการแนวคิด 3 P
และสร้างความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการป้องกันความเสี่ยง
และพบอัตราความพึงพอใจของกาลังพลต่อ โครงการ CEO เยี่ยมเยือน
คิดเป็น 96.8 %

   1.6 ทีมนาได้ชี้นา และสนับสนุนให้ทีมนาทางคลินิก
ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนมีการบูรณาการแนวคิดด้านการสร้างเสริม
สุขภาพเข้าสู่งานประจา
หรือการเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ
เป็นผลให้มีการทบทวนการดาเนินงานต่างๆ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่งานประจาเช่น
มีการวางแผนและการดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกลุ่มทีมนาทางคลินิกด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม
                                   5
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
กุมารเวชกรรม และกระดูกและข้อ
โดยทีมนาให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน

   ส่งเสริมให้มีการทบทวนและดาเนินการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ในบุคลากร ตลอดจนชุมชนกาลังพลทหารที่เป็นภารกิจหลักขององค์กร
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
มีการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นโรคลมร้อน โรคหูดับ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค


   ส่งเสริมให้มีการดูแลบุคลากรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การทางาน โดยมีทีมงานด้านอา
ชีวอนามัย
ทบทวนและกาหนดแนวทางในการดูแลและป้องกันในแต่ละกลุ่มงาน


        ู้ ่
  2. ด้านสิทธิผปวย
    ส่งเสริมทีมนาตลอดจนบุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องสิทธิผู้ป่ว
ย จากการให้นโยบายเรื่องการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
ทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับองค์กรแพทย์ได้ทบทวนแนว
ทางในการดูแลและการป้องกันและรักษาความลับของผู้ป่วย
เช่นกลุ่มผู้ป่วย HIV positive / ผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ /
การติดป้ายชื่อผู้ป่วยในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ /
จัดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานใช้ฉีดยา เป็นต้น


 3. การวัดและวิเคราะห์
    ทีมนามีการทบทวนถึงตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมา
ยตามพันธกิจร่วมกับข้อมูลจากคณะทางานการวัด
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

                                   6
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
และมีการกาหนดการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยมีวาระการติดตามที่ชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.
ตลอดจนการรายงานตามวงรอบ 6 – 9 - 12 เดือน

ตอนที่ 2 ระบบงานสาคัญของโรงพยาบาล

 1. การประเมินตนเอง
   ทาความเข้าใจเรื่องโดยคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
   และทาการทบทวนประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินตนเอง SA
   2011 ร่วมกับมาตรฐาน รพ.
   ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 2. ทีมนาทางคลินิก มีการทบทวน
   2.1 Clinical population ที่เป็นบริบทของ

     รพ.ทหารบกและกลุ่มที่เป็น Population ทางด้านนั้น

   2.2 จัดทาและปรับปรุง Clinical tracer ในกลุ่มโรคที่สาคัญ

     ตลอดจนมีการกาหนด treatment goal
     ในแต่ละกลุ่มโรคและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหน่วยงานหรื
     อทีมงานต่างๆ
   2.3 ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ครบกระบวนการดูแลตั้งแ
     ต่แรกรับจนกระทั่งจาหน่ายกลับบ้าน ไปยังในชุมชน
     โดยมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนที่ดูแลต่อเนื่อง
     และการสร้างเสริมสุขภาพประชากรในพื้นที่
     ในกลุ่มผู้มีสุขภาพดีหรือกลุ่มเสี่ยง
     เช่นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดระดับคลอเลสเตอร
     อลและไตรกลีเซอไรด์ในกลุ่มกาลังพล กองทัพภาคที่ 2
     เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

                                   7
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
   2.4 ทีมนาทางคลินิกได้มีการกาหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านก
     ารจัดการความเจ็บปวด
     เช่นทีมนาด้านศัลยกรรมมีการกาหนด
     แนวทางการให้ยาบรรเทาปวดทางหลอดเลือดดาในห้องพักฟื้
     น การให้ยาแก้ปวดแก่ผู้ป่วยระหว่างรอคลอด
     หรือแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้
     าย (Palliative care) รพ.ค่ายสุรนารี
   2.5 การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเชิงรุก เช่นทีมทันตกรรม
     มีการร่วมดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสาคัญร่วมกับ CLT สูติ
     ,อายุรกรรม และออร์โธปิดิกส์
     ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยในและกลุ่มผู้ป่วยนอก
     เกิดผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
     ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป


           ่
 3. การบริหารความเสียง
   3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือทีมงานต่างๆมีความเข้าใจในเรื่องค
     วามเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
     สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานตนเอง
     ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงต่างๆ
     ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้า ทุกหน่วยงานจัดทา Risk

     Profile
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการกาหนดประเภทหรือโ
     ปรแกรมความเสี่ยงเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
     การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
     โดยมีการสร้างความตระหนักในการเขียนรายงานอุบัติการณ์
                                   8
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
     ทั้ง miss และ near-miss
     ร่วมกันปรับปรุงแบบบันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่สะดวกต่อก
     ารเก็บข้อมูลในทุกหน่วยงานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโ
     ดยแบ่งเป็นความเสี่ยงด้าน Clinic และ Non-Clinic
   3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสร้างความชัดเจนในเรื่องประ
     เภทความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
     และสื่อสารให้บุคลากรทุกคนใน รพ.รับทราบ
   3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการกาหนดความชัดเจน
     ในการรายงานกรณีที่เป็นเหตุการณ์พึงสังวร (Sentinel

     Event)ทั้งความเสี่ยงด้านคลินิกและด้านทั่วไป
     เพื่อให้มีความไวต่อการแก้สถานการณ์และป้องกันความรุนแร
     ง
   3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการค้นหาความเ
     สี่ยงได้จากช่องทางต่างๆ เช่น
     ให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบการเขียนรายงานอุบั
     ติการณ์ ไม่จาเป็นต้องรายงานตามแบบรายงานเท่านั้น
     สามารถเขียนลงกล่องรับข้อเสนอแนะ ทางระบบ intranet
     หรือทางโทรศัพท์ กรณีความเสี่ยงทางคลินิก
     สามารถค้นหาความเสี่ยงจากการเยี่ยมสารวจเช่น risk

     round / ENV round หรือ CEO เยี่ยมเยือน
   3.5 คณะกรรมบริหารความเสี่ยงมีการติดตามนโยบายความเสี่ยง
     ด้านยา ผ่านการกากับดูแลของคณะกรรมการระบบยา
     มีการติดตามผลการดาเนินงานสม่าเสมอทุกเดือน


                                   9
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
     โดยแยกประเภทของการจัดการระบบยาในแต่ละวิชาชีพที่ชัด
     เจน มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพมากขึ้น
   3.6 มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง
     โดยกาหนดจากเป้าหมายเพื่อมีวัฒนธรรมความปลอดภัย
     สาหรับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อม
     มีการกาหนดจุดเน้นโดยใช้ SIMPLE
     เป็นกรอบในการกาหนดจุดเน้น
   3.7 คณะกรรมการความเสี่ยงได้กาหนดนโยบาย
     และส่งเสริมแนวทางการทบทวนการรายงาน Occurrence

     report และการทบทวน case

     ที่มีปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มความรุนแรงระดับ GHI ควรมีการทา

     RCA
   3.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงที่เกิด
     ขึ้นสม่าเสมอ
     ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
     ทั้งด้านคลินิกและด้านทั่วไป
     เพื่อสามารถกาหนดมาตรการที่สาคัญเพื่อป้องกันการเกิดซ้า
     หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
     เช่นมีการกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยจากบุคคลต้อง
     สงสัยภายในโรงพยาบาล เป็นต้น


 4. ระบบการจัดการด้านยา
   4.1 คณะกรรมการระบบยามีการทบทวน
     ปรับปรุงระบบการกระจายยาของผู้ป่วยในให้มีความชัดเจนใ

                                   10
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
     นการใช้ Patient medication profile ตามมาตรฐาน
     สาหรับไว้มองภาพรวมในการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางย
     า โดยพัฒนาการใช้โปรแกรม Drug profile ในหอผู้ป่วย
     จากทั้งหมด 12 หอผู้ป่วย ดาเนินการนาร่องได้ 2 หอผู้ป่วย
     คือหอผู้ป่วย ฉ.ก.5 ชาย / และหอผู้ป่วย
     402เมื่อสามารถพัฒนาระบบ IT ได้ดี

     สามารถพัฒนาการใช้โปรแกรม Drug profile
     ให้ครอบคลุมทุกหอผู้ป่วย
   4.2 คณะกรรมการระบบยาร่วมกันทบทวนระบบบริการยาของผู้ป่
     วยในให้รัดกุม มีระบบ Independent check
     โดยมีการกาหนดแนวทางชัดเจน เช่น ก่อนบริหารยา
     ผู้บริหารยา ตรวจสอบยากับคาสั่งแพทย์ In-charge Nurse

     รับคาสั่งลงใน Med Sheet Member

     เตรียมยาโดยการตรวจสอบกับ Order , Double Check

     โดยพยาบาลอีก 1 คนผู้บริหารยาลงชื่อและเวลาใน Med

     sheet ตามเวลาที่ให้จริง (real time)

   4.3 มีการทบทวน วางระบบ Drug reconcile ของผู้ป่วยใน
     จากแนวทางเดิมที่มีความซ้าซ้อนเช่น
     ในเรื่องการซักประวัติแรกรับ
     สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกวิชาชีพที่เป็นข้อ
     มูลเดียวกัน เพื่อลดขั้นตอนการทางานและความสะดวก
     ปลอดภัยของผู้ป่วย โดยความร่วมมือของ 3 วิชาชีพ                                   11
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
   4.4 ทบทวนระบบยาด้านต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็
      นการทางานร่วมกันของ สหวิชาชีพ เช่นมีการปรับรายการ
      HAD ที่ครอบคลุม การทบทวน Fatal DI

      ดาเนินการพิจารณาคู่ยา DI การทบทวนระบบ ADR
      เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับและสื่อสารให้ทั่วถึง
      ทุกวิชาชีพ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
      สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 5. องค์กรแพทย์
   5.1
    มีนโยบายในการกาหนดให้แพทย์ทุกท่านเป็นกรรมการทีมนา
    ทางคลินิกในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง
    และร่วมกันทบทวนกาหนดแนวทางที่เป็นนโยบายด้านการรักษ
    าสาขานั้นๆ และมีการสื่อสารกับสหวิชาชีพอื่น เช่น พยาบาล
    เภสัชกร นักโภชนากรหรือนักกายภาพเป็นต้น
    การสื่อสารและทบทวนแนวทางปฏิบัติจะกาหนดโดยการสื่อสา
    รด้วยวาจา
    การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรจากทางเวชระเบียน
    การสื่อสารและทบทวนในวาระประชุมประจาเดือนละ 1 ครั้ง
    การสื่อสารจากการ review case ร่วมกัน
    ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายคือคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
   5.2 ทีมนามีการกระตุ้น
    ส่งเสริมให้แพทย์ได้แสดงบทบาทของการเป็นหัวหน้าทีมนาทา
    งคลินิก
    ร่วมกับการทางานสหสาขาเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน

                                   12
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
    ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย
    โดยการใช้กลยุทธ์สร้างความตระหนักจากการประชุมองค์กรแ
    พทย์อย่างสม่าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง
    ให้อานาจในการดูแลตามสายการบังคับบัญชา
    เสริมพลังให้กับหัวหน้าทุกระดับ
    ส่งเสริมให้แพทย์มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการพัฒนาคุณภา
    พระบบต่างๆ


                 ้
 6. การป้องกันและควบคุมการติดเชือ
   คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
   ทบทวนร่วมกับหน่วยงานในการปรับ Zoning
   เส้นทางและพื้นที่ในการแบ่งเขตสะอาดและไม่สะอาด
   ในหน่วยงานต่างๆเช่น ห้องคลอด แผนก
   ทันตกรรม และห้องผ่าตัด และหน่วยจ่ายกลาง
   มีการกาหนดแบ่งแยกขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน
   การล้างทาความสะอาด
   การจัดเก็บเครื่องมือที่สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
   การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องนึ่งโดยการทา Spore test
   ทุกวัน มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเก็บเครื่องมือ


 7. ระบบเวชระเบียน
   มีระบบการกากับดูแลนโยบายด้านการบันทึกทางเวชระเบียนในรู
   ปแบบของคณะกรรมการเวชระเบียน
   ที่เป็นตัวแทนจากสาขาต่างๆ
   โดยกาหนดระบบการทบทวนเวชระเบียนเดือนละ 1 ครั้ง
   และการทบทวนเวชระเบียนโดยผู้เชี่ยวชาญกว่าที่หน่วยงานห้องฉุ
                                   13
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
   กเฉิน ผลการประเมิน
   ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอยู่ในระดับประมาณ 70 %
   คณะกรรมการได้สรุปปัญหาจากการบันทึกเวชระเบียนเพื่อ
   feedback ไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป
   ในส่วนของการปรับปรุงแบบบันทึกเพื่อให้มีความเมาะสมเช่น
   การปรับปรุงใบเซ็นยินยอม และการปรับปรุงใบรับรองสุขภาพ
   เป็นต้น


 8. การสร้างเสริมสุขภาพ
   8.1 หน่วยงานต่างๆ มีการประเมินผู้ป่วยอย่างครอบคลุมองค์รวม
     โดยใช้วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
     ทาให้ได้มาซึ่งปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคน
     สามารถนาไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมและดูแ
     ลได้ต่อเนื่อง
   8.2 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้ง
     ส่วนของผู้ให้และรับบริการ โดย หัวหน้าพาทา
     เช่นระบบการ Conference เรื่องเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ระบบการเผยแพร่ประสบการณ์หรือการเรียนรู้
     จากเวทีนาเสนอผลงานต่างๆ
     เวทีทบทวนบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบงาน
     จากโรงพยาบาลเครือข่าย (รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
     และรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)
                                   14
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
              ่
 ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ปวย
 การเข้าถึงบริการ
 มีการปรับปรุงระบบการคัดกรองผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินที่เอื้อต่อ
 การบริการกลุ่มผู้ป่วยที่วิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วนจะได้รับการประเมินและ
 ดูแลรักษาเป็นอันดับแรก

 1. เปิดห้องตรวจ GP เพิ่มเติมเพื่อตรวจกลุ่มผู้ป่วยระดับ Non Urgent
   ตั้งแต่เวลา 2000-2400 น.บริเวณข้างห้องฉุกเฉิน
 2. มีการปรับการจาแนกประเภทผู้ป่วยตามอาการจากเดิม 3
   ระดับเป็น 5 ระดับ เป็นระดับที่ 1-5 เรียงตามลาดับดังนี้ ระดับที่ 1
   Resuscitate ระดับที่ 2 Emergency ระดับที่ 3 Urgent ระดับที่ 4

   Late Urgent และระดับที่ 5 Non Urgent

 3. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการ Triage

 รวมทั้งการคัดกรองและให้การดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กร
 ะจายเชื้อ
 เช่นการปรับปรุงเช่นมีการปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางและห้องสาหรับ
 รับใหม่ผู้ป่วยห้องคลอดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

       ้ ่
 การประเมินผูปวย
 มีการปรับปรุงระบบการประเมินเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันโด
 ยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
 โดยคณะกรรมการระบบยาให้นโยบายชัดเจนเรื่องความปลอดภัยต่อ
 ผู้ป่วยสูงสุดในระบบการบริหารยาให้เป็นรูปสหสาขาวิชาชีพ
 ทั้งแพทย์ – เภสัชกร – พยาบาล เช่น ระบบการทา Drug Profile

 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย, การวางระบบ Drug reconcile

                                     15
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
 ร่วมกันของ 3
 วิชาชีพเพื่อลดความซ้าซ้อนและเกิดความสะดวกเชื่อมโยงระหว่างทีม
 การดูแลรักษา

         ้ ่
 การวางแผนดูแลผูปวย
 มีการปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันกา
 หนดเป้าหมายชัดเจน (Treatment goal)
 ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่มร่วมกัน เช่น

 - ในกลุ่ม CLT กุมารเวชกรรมได้มีการกาหนด Treatment goal
    ่
   ทีชัดเจนแก่ทีมที่ดูแลรักษาร่วมกันในแต่ละขั้นตอนในกลุ่มโรค
   Dengue Hemorrhagic Fever, Febrile Convulsion และ

   Pneumonia เป็นต้น
 - มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
   เช่นออกแนวทางการดูแลผู้ป่วย Lower GI Bleed
   โดยมีการทบทวนแนวทางที่ชัดเจนระหว่างทีมศัลยกรรมและอายุร
   กรรม ตลอดจนแนวทางการ consult
   เมื่อผู้ป่วยมาด้วยอาการเลือดออกจากระบบทางเดินอาหาร
   เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันและจุดมุ่งหมายร่วมกัน

          ้ ่
 การวางแผนจาหน่ายผูปวย
 มีการทบทวนเป้าหมายของการวางแผนจาหน่ายโดยทีมสหสาขาวิชา
 ชีพปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
 โดยมีการประเมินร่วมกันและให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม เช่น

 - ทีมนาทางคลินิกอายุรกรรมมีการทบทวนว่านอกจากจะให้การดูแ
   ลต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบ้านในกลุ่มที่ได้กาหนดไว้แล้ว

                                   16
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
   จะต้องประเมินในกลุ่มอื่นๆที่อาจจะต้องดูแลต่อเนื่องได้เช่น
   ในกลุ่มผู้ป่วย Stroke, COPD, และ Asthma เป็นต้น
   ทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพต่างๆเช่น
   นักกายภาพบาบัด เภสัชกรและแพทย์เป็นต้น
 - มีการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจนในการดูแลต่อเนื่องเช่น
   การกาหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน
   เพื่อให้ทีมดูแลต่อเนื่องสามารถกาหนดเป้าหมายได้สอดคล้องกับที
   มนาทางคลินิก

         ้ ่    ่
 การบริการกลุ่มผูปวยความเสียงสูง
 มีการทบทวนกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น

 - กลุ่มผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะ Sepsis ,Acute MI
   ได้มีแนวทางการเฝ้าระวังและติดตามการดูแลในรูปแบบของ
   Specific Clinical Risk
   พัฒนาบทบาทของแพทย์ในการติดตามและประเมินผลการรักษา
   พัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลผู้ดุแล กาหนดใช้
   Weaning protocol และยังมีโอกาสพัฒนาในการใช้ Early Goal

   Directed Therapy และ Sepsis Management Bundle

   ผลลัพธ์ทาให้อัตราตายจากภาวะ Sepsis และ Acute MI ลดลง

 - การทบทวนกลุ่มผู้ป่วย Refer

   อย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้งศูนย์ Refer
   รวบรวมข้อมูลสาคัญนาเข้ามาเชื่อมโยงกับทีมนาทางคลินิกด้านต่า
   งๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ                                   17
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
   มีการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
   ผลลัพธ์ทาให้อัตราการ Refer ลดลง

 - ทีมนาทางคลินิกต่างๆมีการกาหนดกลุ่มของ Clinical population

   ที่ชัดเจนและร่วมกันกาหนดแนวทางการดูแล เป้าหมาย (Clinical

   outcome) ที่ชัดเจน
   เช่นการกาหนดบทบาทที่ชัดเจนของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดู
   แลผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่วมกัน
 - การทบทวนกลุ่มที่ต้องทาการ CPR
   ทาให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลในการทางา
   น การมีแบบจาลองเหตุการณ์ของการทาการกู้ชีวิต การกาหนด
   Early warning sign
   ผลการประเมินประสิทธิภาพของการทาการกูชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ตอนที่ 4 ผลการดาเนินการขององค์กร
   การติดตามผลลัพธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ทั้งในระดับองค์กร
ระดับหน่วยงาน ได้กระทาทบทวนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
โดยคณะทางานการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
คณะกรรมการสารสนเทศ โดยมีการนาเสนอต่อทีมนา ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถนาข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งตัวชี้วัดระดับ รพ. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานขององค์กรทั้ง 7 ด้าน
โดยใช้กรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกี
ยรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (HA&HPH / SPA)                                   18
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54
 - มีการทบทวนตัวชี้วัดผลการดาเนินงานขององค์กรทั้ง 7 ด้าน
   ร่วมกันระหว่างทีมผู้ที่เกี่ยวข้องคือคณะทางานด้านการวัดวิเคราะ
   ห์ คณะกรรมการสารสนเทศ
   หัวหน้าหน่วยงานและทีมงานระบบงานสาคัญ
   เพื่อสรุปตัวชี้วัดที่สาคัญและมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรทั้ง 7
   ด้าน
 - ประเมินตนเองด้านผลลัพธ์การนาองค์กร
   โดยให้ทีมงานหรือเจ้าของตัวชี้วัดนั้นๆ
   มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ร่วมกับคณะทางานด้านการวัดวิเคราะห์
   และคณะกรรมการสารสนเทศ
   โดยใช้กรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพ
   ระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (HA&HPH / SPA)
                                   19
รายงานความก้าวหน้า รพ.ค่ายสุรนารี หลังการ Presurvey 28-29 เม.ย.54 /
3 พ.ย. 54

								
To top