model islm

Document Sample
model islm Powered By Docstoc
					 MAKROEKONOMIAMODEL IS-LM
                        Model ISLM

DEFINICJA Model ISLM to model opisujący równowagę w
 gospodarce na rynku dóbr i na rynku pieniądza.

 Model wyprowadza się w sposób analityczny
 (równania) i graficzny (krzywe w układzie
 współrzędnych).

 Graficznie, krzywe IS i LM konstruuje i analizuje
 się w układzie współrzędnych wyznaczonych
 przez dochód i stopę procentową.

 MAKROEKONOMIA                     2
                      Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR (1)
 Krzywa IS to zbiór punktów, obrazujących
 różne kombinacje wytwarzanego w
 gospodarce dochodu i stopy procentowej,
 przy których rynek dóbr znajduje się w stanie
 równowagi.

 Punkty leżące poza krzywą IS oznaczają
 stany nierównowagi rynku dóbr gospodarki.


 MAKROEKONOMIA                   3
                              Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – GRAFICZNIE (1)


 Aby wyprowadzić graficznie krzywą IS, potrzebne
 są następujące zależności (wykresy):
 1. długookresowa funkcja oszczędności

 S         45°
                   Ponieważ długookresowa
                   skłonność do oszczędzania
                   (s) jest mniejsza niż 100%
               S(Y)  (np. 20%), to kąt nachylenia
                   funkcji będzie mniejszy niż
                   45°. Funkcja opisana jest
                   równaniem S(Y) = s · Y, na
                   przykład S(Y) = 0,2 · Y

             Y
 MAKROEKONOMIA                           4
                         Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – GRAFICZNIE (2)


 2. warunek równowagi na rynku dóbr
 S         45°
               Warunek równowagi
               (równość inwestycji i
               oszczędności) jest
               obrazowany na wykresie
               przez linię 45°.
             I
 MAKROEKONOMIA                      5
                         Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – GRAFICZNIE (3)


 3. zależność inwestycji od stopy procentowej
 r             Wraz ze wzrostem stopy
               procentowej inwestycje
      I(r)       maleją, a przy tym maleje
               ich wrażliwość na zmiany
               stopy procentowej.
               (Więcej: w prezentacji
               dotyczącej równowagi na
               rynku dóbr inwestycyjnych)
            I
 MAKROEKONOMIA                      6
                       Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – GRAFICZNIE (4)


 Składamy wszystkie trzy zależności...    zależność inwestycji  tu otrzymamy
    od stopy procentowej   krzywą IS
    warunek równowagi     funkcja
     na rynku dóbr     oszczędności
 MAKROEKONOMIA                    7
                        Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – GRAFICZNIE (5)


  r             r
      I(r)          IS             I            Y
 S         45°  S        45°                         S(Y)
             I            Y
 MAKROEKONOMIA                      8
                             Model ISLM

  KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – GRAFICZNIE (6)

                 Przesunięcie krzywej IS w
                 prawo (1) rozumiemy jako
r                 wzrost popytu (ekspansywna
                 polityka fiskalna).
        IS’  AD<AS
                 Przesunięcie krzywej IS w lewo
                 (2) rozumiemy jako spadek
    IS   (2         popytu (restrykcyjna polityka
        )         fiskalna).

                 Stąd, wszystkie punkty
            (1     powyżej krzywej IS oznaczają
   AD>AS       )     przewagę podaży nad popytem
               Y  (bo aby je osiągnąć trzeba
                 zwiększyć popyt), zaś pod
                 krzywą nadwyżkę popytu.

   MAKROEKONOMIA                         9
                           Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – ANALITYCZNIE (1)


 Aby wyprowadzić analitycznie krzywą IS, potrzebne
 są następujące zależności (równania):

 tożsamość dochodu    Y = C + I + G + NX
 funkcja konsumpcji    C(Y) = Ca + c·(1-t)·Y
 funkcja inwestycji    I(r) = Ia + b(r)·r
 wydatki rządowe     G = Ga
 funkcja eksportu netto  NX(Y,r) = NXa– m·Y – n·r

 Podstawiając zależności do pierwszego równania oraz
 oznaczając ADa = Ca + Ia + Ga + NXa otrzymujemy...


 MAKROEKONOMIA                       10
                           Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – ANALITYCZNIE (2)
 ... równanie krzywej IS (zależność pomiędzy stopą
 procentową i dochodem):


              1      AD a
      r Y          Y 
           α  b  n   b n


 gdzie  jest mnożnikiem wydatków autonomicznych.
 MAKROEKONOMIA                       11
                      Model ISLM

KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA (1)
 Krzywa LM to zbiór punktów, obrazujących
 różne kombinacje wytwarzanego w
 gospodarce dochodu i stopy procentowej,
 przy których rynek pieniądza znajduje się w
 stanie równowagi.

 Punkty leżące poza krzywą LM oznaczają
 stany nierównowagi rynku pieniądza.


 MAKROEKONOMIA                  12
                            Model ISLM

KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA – GRAFICZNIE (1)


 Aby wyprowadzić graficznie krzywą LM,
 potrzebne są następujące zależności (wykresy):
 1. funkcja popytu na pieniądz transakcyjny

 MT        45°
                 Wraz ze wzrostem dochodu
                 popyt na pieniądz transak-
                 cyjny rośnie, na ogół jednak
             MT(Y)  w tempie wolniejszym niż
                 sam dochód (współczynnik
                 kierunkowy jest mniejszy
                 niż 1), np. MT(Y) = 0,2 ·Y


             Y
 MAKROEKONOMIA                         13
                               Model ISLM

KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA – GRAFICZNIE (2)


 2. równowaga popytu na pieniądz (transakcyjny i
 spekulacyjny) i podaży pieniądza (L)
                   Linia (L) oznacza podaż
                   pieniądza. Jeżeli ma zachodzić
 MT                  równowaga, to popyt na
                   pieniądz ogółem musi równać
      1             się podaży, czyli MT + MS = L.
 180
                   Zależność ta jest obrazowana
                   przez funkcję liniową (dla
         L1     L2    danego L) nachyloną pod
 50                 kątem 45° jak na rysunku.
                   Wzrost podaży pieniądza
           45°       oznacza przesunięcie krzywej
    20    150         w prawo (1).
                 MS
 MAKROEKONOMIA                             14
                         Model ISLM

KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA – GRAFICZNIE (3)


 3. zależność popytu (inwestycji) spekulacyjnego
 od stopy procentowej


               Wraz ze wzrostem stopy
 r             procentowej popyt
               spekulacyjny na pieniądz
      I(r)       maleje podobnie jak w
               przypadku inwestycji w
               ogóle.
               (Zobacz prezentację
               dotyczącą równowagi na
               rynku dóbr inwestycyjnych)
           MS
 MAKROEKONOMIA                      15
                           Model ISLM

KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA – GRAFICZNIE (4)


 Składamy wszystkie trzy zależności...    popyt spekulacyjny   tu otrzymamy
    a stopa procentowa    krzywą LM
    warunek równowagi    funkcja popytu na
    na rynku pieniądza  pieniądz transakcyjny
 MAKROEKONOMIA                       16
                         Model ISLM

KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA – GRAFICZNIE (5)


  r              r
      I(r)
                  LM             MS            Y
 MT         45°  MT        45°                         MT(Y)
             MS            Y
 MAKROEKONOMIA                      17
                                 Model ISLM

  KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA – GRAFICZNIE (6)


                    Przesunięcie krzywej LM w prawo
r                   (1) rozumiemy jako wzrost realnej
                    podaży pieniądza (ekspansywna
     L>M        (2     polityka monetarna).

         LM     )     Przesunięcie krzywej LM w lewo
                    (2) rozumiemy jako spadek realnej
                    podaży pieniądza (restrykcyjna
                    polityka monetarna).
               LM’    Stąd, wszystkie punkty powyżej
        (1           krzywej LM oznaczają przewagę
                    popytu nad podażą na pieniądz (bo
         )           aby je osiągnąć trzeba zwiększyć
           L<M       podaż pieniądza), zaś pod krzywą
                  Y  nadwyżkę podaży.
   MAKROEKONOMIA                             18
                           Model ISLM

KRZYWA LM – RYNEK PIENIĄDZA – ANALITYCZNIE (1) Aby wyprowadzić analitycznie krzywą LM, potrzebna
 jest następująca zależność (równanie):

          M = (k ·Y - h ·r) ·P
 gdzie

 k - współczynnik wrażliwości popytu transakcyjnego na
 zmiany dochodu
 h - współczynnik wrażliwości popytu spekulacyjnego na
 zmiany stopy procentowej
 P - poziom cen MAKROEKONOMIA                        19
                        Model ISLM

KRZYWA IS – RYNEK DÓBR – ANALITYCZNIE (2)
 Przekształcając otrzymujemy równanie krzywej LM
 (zależność pomiędzy stopą procentową i dochodem):


             k   1 M
         r Y    Y  
             h   h P

 gdzie M/P oznacza realną podaż pieniądza.
 MAKROEKONOMIA                     20
                                  Model ISLM

ROZWIĄZANIE UKŁADU IS-LM Traktując równania IS i LM jako układ możemy
 wyznaczyć dochód i stopę procentową odpowiednio
 dla równowagi w gospodarce jako:


                                  M
 Y            h  AD a             (b  n) 
  h    k  (b  n)       h    k  (b  n)       P


                    M
              k  AD a 
          r         P
            h    k  (b  n)


 MAKROEKONOMIA                               21
                                  Model ISLM

ROZWIĄZANIE UKŁADU IS-LM


 Bardzo istotne jest zwłaszcza równanie dochodu,
 które pozwala stwierdzić o skuteczności polityki
 fiskalnej i monetarnej, jeśli zapiszemy je jako:

                                     M
 Y             h  AD a             (b  n)  
   h    k  (b  n)        h    k  (b  n)        P


     mnożnik fiskalny         mnożnik monetarny
 Współczynniki mówiące o wpływie zmian popytu
 autonomicznego (skuteczność polityki fiskalnej) oraz
 zmian podaży pieniądza (skuteczność polityki
 monetarnej) określa się odpowiednio jako mnożnik
 fiskalny i mnożnik monetarny.

 MAKROEKONOMIA                                22
                              Model ISLM

MODEL IS-LM r                  Punkt przecięcia się
                   krzywych IS i LM wyznacza
                   taki poziom dochodu i stopy
                   procentowej, przy których
         IS’         osiągana jest jednocześnie
                   równowaga na rynku dóbr
                   (zagregowany popyt równa
              LM’    się zagregowanej podaży)
                   oraz na rynku pieniądza
r*                  (popyt na pieniądz równa się
                   podaży pieniądza).


                 Y

            Y*
   MAKROEKONOMIA                          23
                               Model ISLM

POLITYKA FISKALNA W MODELU IS-LM


                    (1) Efektem towarzyszącym
 r      1             ekspansywnej polityce
                    fiskalnej - poza wzrostem
            IS1       dochodu - jest wzrost stopy
                    procentowej oraz tzw. efekt
         IS          wypierania (crowding-out),
                    polegający na zmniejszeniu w
                    strukturze dochodu udziału
r1               LM    popytu sektora prywatnego
                    (przez wzrost stopy
r*                   procentowej), a zwiększenie
                2    udziału sektora publicznego.
                    (2) Analogicznie, restrykcyjna
                  Y  polityka fiskalna prowadzi do
                    zmniejszenia dochodu i stopy
                    procentowej.
            Y* Y1
   MAKROEKONOMIA                            24
                                 Model ISLM

POLITYKA MONETARNA W MODELU IS-LM


                      (1) Efektem towarzyszącym
 r                     ekspansywnej polityce
                      monetarnej - poza wzrostem
                      dochodu - jest spadek stopy
                 1     procentowej.
         IS
              LM0       (2) Analogicznie, restrykcyjna
                      polityka monetarna prowadzi
                   LM1  do zmniejszenia dochodu i
                      podwyższenia poziomu stóp
                      procentowych.
r*
r1       2
                    Y
           Y*   Y1
   MAKROEKONOMIA                              25
                                Model ISLM

POLITYKA FISKALNA I MONETARNA W MODELU IS-LM (1) r                      Odpowiednia kombinacja
     1   IS1
                       ekspansywnej polityki
                       fiskalnej (1) i monetarnej
                  2     (2) może prowadzić do
       IS
            LM0         wzrostu dochodu przy nie
                       zmienionym poziomie stóp
                    LM1  procentowych.


r*

                    Y
          Y*     Y1
 MAKROEKONOMIA                              26
                           Model ISLM

POLITYKA FISKALNA I MONETARNA W MODELU IS-LM (1)


 Łatwo sprawdzić na wykresie modelu IS-LM, że efekt
 polityki fiskalnej (wzrost dochodu) jest tym większy
 im bardziej płaska jest krzywa LM. Jednocześnie
 zmiany stopy procentowej są wtedy względnie
 niewielkie. Mówimy wtedy, że polityka fiskalna jest
 relatywnie bardziej skuteczna.
 Analogicznie, skuteczność polityki monetarnej
 rośnie tym bardziej, im bardziej płaska jest krzywa
 IS. Zmiany stóp procentowych są względnie małe, a
 zmiany dochodu duże.
 Oznacza to, że polityka fiskalna i monetarna są ze
 sobą powiązane.

 MAKROEKONOMIA                        27
                                   Model ISLM

POLITYKA FISKALNA I MONETARNA W MODELU IS-LM (2)

      IS1      LM
r   IS           LM1    Ekspansja monetarna w warunkach
             1        niepełnego wykorzystania możliwości
      2
                     produkcyjnych (Y<YP)
                     (1) Ekspansja monetarna powoduje
                     przesunięcie krzywej LM w prawo
                     (2) Prowadzi to do zwiększenia
                 Y   popytu: przesuwają się krzywe AD i IS
                     w prawo
P          LAS
   AD            SAS1   (3) W reakcji na wzrost popytu
                     zwiększa się podaż, więc przesuwa
             3
      2              się również krzywa krótkookresowej
                     podaży (SAS), osiągnięty zostaje
                     poziom dochodu niższy od
  SAS            AD1    potencjalnego, wyznaczonego przez
                     podaż długookresową (LAS)
                   Y
          YP
  MAKROEKONOMIA                               28
                                    Model ISLM

POLITYKA FISKALNA I MONETARNA W MODELU IS-LM (3)

      IS1    LM2   LM
r                     Ekspansja monetarna w warunkach
    IS            LM1    pełnego wykorzystania możliwości
      2
                      produkcyjnych (Y=YP)
            3
                      (1) Ekspansja monetarna powoduje
                      przesunięcie krzywej LM w prawo, co
                      prowadzi to do zwiększenia popytu (2).
    1
                      Nie jest możliwe zwiększenie podaży,
                    Y  ponieważ już osiągnęła ona wielkość
P         LAS SAS1         maksymalną. Prowadzi to więc do
   AD                  zwiększenia poziomu cen, a przez to
      2        4       daje efekt zmniejszenia realnej podaży
                      pieniądza (M/P).
                      Oznacza to restrykcję monetarną i
                  AD1   przesuwa LM w lewo (3), co
  SAS
                      podwyższa stopę procentową i obniża
                    Y  podaż SAS (4).
         YP
  MAKROEKONOMIA                                29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:103
posted:6/7/2012
language:Polish
pages:29