????? ??? ???? ?? CPR

Document Sample
????? ??? ???? ?? CPR Powered By Docstoc
					             ‫دومين كنگره كشوري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه در‬
                 ‫جراحيهاي قلب توراكس و عروق‬
                       ‫صبح روز اول 23 ارديبهشت ماه 88‬

‫‪Substance use among Iranian cardiac surgery patients and its effects on short-term‬‬       ‫‪Rasoul Azarfarin‬‬
                     ‫‪outcome‬‬
 ‫‪Assessment of risk factors for respiratory failure after coronary artery bypasses‬‬        ‫ناصر همتی‬
                 ‫‪graft (CABG) surgery‬‬
 ‫‪Chest physiotherapy fails to prevent postoperative atelectasis in children after‬‬       ‫هایده هاشمی زاده‬
                   ‫‪cardiac surgery‬‬
               ‫تراکئوستومی و مراقبتهای پرستاری‬                  ‫یروین مظفری‬
                 ‫ایست قلبي ریوي در كودكان‬                   ‫عليرضا واحدپور‬
    ‫تاثير طب فشاري بر ميزان اضطراب و درد در بيماران تحت جراحي قلب و عروق‬           ‫محمد آقاجاني‬
‫:بررسی ميزان آگاهی و تأثير دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت بر ارتقاء آگاهی دانش آموزان مقطع‬    ‫رضا امامی ميبدی‬
                ‫متوسطه شهر یزد نسبت به. ‪CPR‬‬
               ‫اثرات‪ cabg‬بر اگسيژناسون شریانی‬                    ‫مهدی فتحی‬
    ‫‪Early cardiac complications of coronary artery bypass graft surgery‬‬             ‫‪Azar Tol‬‬
                  ‫‪lung transplantation‬‬                     ‫ليال سليمي نژاد‬
            ‫اثر‪ PEEP‬در کاهش خونریزی پس از جراحی قلب‬                 ‫‪Hamid zokaei‬‬
 ‫تاثير شدت هيپوترمي حين پمپ قلبي ریوي بر ميزان نياز به پروپوفول بر اساس ‪Bispectral Index‬‬     ‫اميد آقاداودي‬
           ‫در بيماران تحت عمل جراحي باي پاس عروق كرونر‬
           ‫بررسي علل ایست قلبي در بخش¬هاي مختلف جراحي‬                  ‫‪Iraj Salehi‬‬

                       ‫عصر روز اول 23 ارديبهشت ماه 88‬

       ‫عوارض بعد از جراحي قلب و ضرورت آشنایي پرستار با این عوارض‬              ‫فوزیه رفعتي‬
        ‫یافته های جدید در : ‪ CPR‬مقایسه دستور العمل 5002 ‪ CPR‬و0002‬             ‫راضيه امينی‬
         ‫اثر تزریق خون بر طول بستری بيماران در ‪ ICU‬جراحی قلب.‬              ‫‪Hamid zokaei‬‬
  ‫مراقبت های پرستاری دربای پاس عروق کرونر برحسب گرافت باشریان رادیال ویا ورید صافن‬       ‫زهرا دهقانی‬
    ‫بروز اختالالت مغزی در کودکان مبتال به بيماریهای مادرزادی قلبی بدنبال جراحی قلب‬      ‫یروین مظفری‬
             ‫کاردیوميوپاتی حاملگی(گزارش یک مورد نادر)‬                ‫حکيمه واحدپرست‬
‫مقایسه ميزان آگاهي پرسنل پرستاري ‪ ccu‬و ‪ icu‬در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در‬   ‫نظر غالمي‬
                  ‫مورد احياء قلبي ریوئ بالغين‬
   ‫‪Anesthesia Management in the parturient with Coronary Heart Disease‬‬            ‫سيمين آتش خوئی‬
      ‫عنوان:بررسی اثرات کوتاه مدت و دراز مدت استرتونومی بر مکانيک ریوی‬            ‫مهدی فتحی‬
                     ‫‪ CPR‬نوزادان‬                      ‫فهيمه صفاریه‬
  ‫‪The Effects of Fentanyl and Remifentanil on Cardiovascular Responses to‬‬           ‫عليرضا واحدپور‬
  ‫‪Tracheal Intubation in Patients Undergoing Cardiac Surgery 1Department of‬‬
  ‫‪Cardiac Anesthesia, Shahid Madani Hospital, Tabriz University of Medical‬‬
               ‫345-1140 ‪Sciences, Tabriz, Iran‬‬
           ‫تشدید حمالت تاکيکاردی پيوستگاهی )‪ (PJRT‬بدنبال بلع‬             ‫حسن سليمانپور‬
‫‪The anesthetic management of child with CHARGE syndrome for shunt operation‬‬           ‫هاشم جري نشين‬
                       ‫صبح روز دوم 23 ارديبهشت ماه 88‬

     ‫تجویز سولفات منيزیم براي تخفيف پاسخ هاي قلب – عروقي ناشي از لوله گذاري‬          ‫فهيمه صفاریه‬
       ‫فاکتور های پيش بينی کننده نارسایی قلبی در ‪ ICU‬بعد از جراحی عروق‬           ‫‪Hamid zokaei‬‬
            ‫اصول اخالقی احياء و تصميم در مورد پایان حيات‬                ‫حسن سليمانپور‬
 ‫‪The Addition of a Tramadol Infusion to Morphine Patient-Controlled Analgesia‬‬          ‫‪seyed mostafa alavi‬‬
           ‫)‪After Coronary Artery Bypass Graft (CABG‬‬
         ‫راهکارهایی جهت کاهش استرس والدین در جراحی قلب کودکان‬               ‫مطهره پيله ورزاده‬
         ‫بيهوشی برای جراحی تجربی قلب و عروق در مدل حيوانی گوسفند‬                ‫شهرام ربانی‬
     ‫پنوموني ناشي از وابستگي به دستگاه تنفس مصنوعي در بخشهاي مراقبتهاي ویژه‬           ‫‪Helen sepahi‬‬
‫تاثيرروشهای مختلف تهویه ریه حين پمپ قلبی- ریوی در جراحی باي پاس عروق کرونر بر پارامترهاي‬        ‫اميد آقاداودي‬
                   ‫تنفسی حوالي عمل‬
  ‫مراقبتهای ویژه در بيماریهای مزمن انسدادی راههای هوایی )‪ (COAD‬بدنبال جراحيهای قلب‬          ‫یروین مظفری‬
‫‪Women's Recovery from Sternotomy : examining long-term pain and discomfort‬‬              ‫هایده هاشمی زاده‬
            ‫‪following sternotomy and their predictors‬‬
              ‫اعتياد و مراقبتهای بيماران معتاد در.‪ICU‬‬                  ‫فریدون سبزی‬
             ‫‪Anaphylaxis during Cardiac Surgery‬‬                      ‫ناصر همتی‬

                       ‫عصر روز دوم 23 ارديبهشت ماه 88‬

            ‫تزریق پتيدین اینتراتکال در بيماری با نارسایی شدید قلبی‬          ‫مهریار تقوي گيالني‬
 ‫بررسی تاثير سرم گلوکز، انسولين و پتاسيم بر ميزان بروز فيبریالسيون دهليزی در جراحی عروق‬    ‫سعيد رضا نامی جهانبخش‬
                   ‫کرونر به روش بدون پمپ‬
          ‫‪Effect of Body Mass Index on Early Outcomes in‬‬                   ‫ناصر همتی‬
 ‫بررسی ریسک فاکتورهای بوجود آورنده عوارض ریوی پس از عمل جراحی بای پس شریان کرونر‬           ‫هایده هاشمی زاده‬
                 ‫نارسایی حاد کليه بدنبال جراحی قلب‬                   ‫یروین مظفری‬
                      ‫تهویة مکانيکی‬                       ‫حسن سليمانپور‬
            ‫كاربرد پيس ميكر سه حفره اي درنارسایي اختالالت قلبي‬               ‫‪Helen sepahi‬‬
          ‫‪Prevalent arrhythmias after CABG and management‬‬                  ‫محمد تقي ساربان‬
     ‫بررسي روشهاي نوین مراقبتهاي ویژه با در نظر گرفتن نوع جراحي قلب در كودكان‬          ‫محمدجواد رستم پور‬
 ‫گزارش یك مورد ‪ Persistent left superior vena cava‬و مرور اهميت آن از دیدگاه بيهوشي قلب‬         ‫اميد آقاداودي‬
‫عنوان : بررسی نتایج استفاده از روش تهویه غير تهاجمی )‪ (NIV‬در بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب‬      ‫‪Hamid zokaei‬‬
 ‫بيهوشي جراحي قلب بالغين بدون تجویز دوز نگهدارنده شل كننده عضالني ، كار آزمائي باليني اتفاقي‬     ‫عيسی بيله جانی‬
                        ‫شده‬

                      ‫صبح روز سوم 23 ارديبهشت ماه 88‬

‫جراحي هاي قلب و اقدامات قبل و بعد از جراحی قلب-آدرس: کرمانشاه بلوار شهيد بهشتی- ب امام علی ع‪ICU‬‬     ‫‪Helen sepahi‬‬
     ‫اثر متغيرهای مربوط به پمپ بر ميزان بيلی روبين روز سوم پس از جراحی قلب باز.‬           ‫فریدون سبزی‬
‫پاسخ همودیناميکي به لوله گذاري تراشه در بيماران با گرفتاري ایسکميک قلبي: مقایسه الرنگوسکوپ معمولي‬    ‫عيسی بيله جانی‬
                     ‫با گالیدسکوپ‬
       ‫رابطه متوسط جریان پمپ با متغيرهای قبل ، حين ، و پس از جراحی قلب باز.‬           ‫‪Hamid zokaei‬‬
 ‫‪Predict factors of Prolonged Mechanical Ventilation After On-pump Coronary artery‬‬            ‫ناصر همتی‬
                ‫‪Bypass Graf (CABG) surgery‬‬
                  ‫هایپوترمي در جراحي قلب‬                        ‫سحر سليماني‬
 Association of Noninvasive Ventilation With Nosocomial Infections and Survival in  Hamid zokaei
                 Cardiac surgery
         ‫ در اعمال جراحی قلب و مراقبتهای پرستاری‬IABP ‫کاربرد‬          ‫یروین مظفری‬
       ‫تاثيرآپروتنين بر کاهش عوارض زود رس پس از جراحی عروق کرونر‬        ‫صمد نوری زاد‬
Comparision Evaluation In Propofol Rquirement with and without BIS CABG Surgery   Ghasem Soltani
   A New Technology for Blood Conservation using Hemoconcentration          Ahmad
                                           Tajammolian
      ‫ در ارتباط با رژیم غذایی‬CABG ‫ميزان آگاهی بيماران تحت عمل جراحی‬       ‫زهره کالنی‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:79
posted:6/7/2012
language:
pages:3