QUALITY FUNCION DEPLOYMENT

Document Sample
QUALITY FUNCION DEPLOYMENT Powered By Docstoc
					        QUALITY FUNCION DEPLOYMENT
                   Joanna Czerska


QFD – z ang. Quality Funcion Deployment – Rozwinięcie Funkcji Jakości

  QFD to metoda polegająca na przełożeniu wymagań klienta na techniczną specyfikację
wyrobu (charakterystykę, bądź atrybuty) czyli ustaleniu czynników warunkujących
dopasowanie wyrobu do potrzeb klienta.

Główną cechą QFD jest skupienie na potrzebach wyrażanych przez rynek poprzez ustalenie
aktualnych wartości postrzeganych przez klienta (określanych mianem „głosu klienta”).QFD
jest efektywnym programem pracy multidyscyplinarnych zespołów wykorzystujących
matrycę zwaną „Domem Jakości” umożliwiającą usystematyzowanie informacji i
doświadczeń klienta w celu podjęcia decyzji związanych z produkcją wyrobu. Przykładowy
„Dom Jakości” przedstawia rysunek 1.
    Dom jakości służy przełożeniu zbioru wymagań klienta, potrzeb rynku na
odpowiednią liczbę uszeregowanych czynników technicznych, które pozwolą na
zaprojektowanie nowego wyrobu. W literaturze można spotkać wiele odmiennych form
matrycy i ich możliwości interpretacji danych. Jednak przyjmuje się, że „Dom Jakości”
składa się z sześciu podstawowych komponentów (rysunek 2):
1. Wymagania klienta (jak) – zestrukturyzowana lista wymagań klienta uzyskanych w
  drodze badań marketingowych.
2. Wymagania techniczne (co) – zestrukturyzowany zbiór powiązanych i mierzalnych
  charakterystyk produktu.
3. Matryca planowa – ilustruje odczucia klienta obserwowane w trakcie badań. Zawiera
  relatywne wartości - wagi poszczególnych wymagań klienta, oraz ocenę analizowanego
  przedsiębiorstwa i jego konkurencji w odniesieniu do potrzeb klienta.
4. Matryca współzależności – ilustruje związek dostrzegany przez analityków pomiędzy
  wymaganiami technicznymi, a tymi stawianymi przez klienta. Przyjmuje się tu pewną
  skalę pomiaru opisywaną symbolami lub figurami. Wypełnienie tej części „Domu
  jakości” wymaga znacznego zaangażowania ze strony analityków i jest czasochłonne. W
  celu zredukowania liczby danych do analizy należy skoncentrować się na kluczowych
  relacjach i zminimalizować liczbę pożądanych własności technicznych.
5. Matryca korelacji technicznych (dach) – wykorzystuje się w celu zdefiniowania
  miejsca wzajemnych powiązań poszczególnych własności technicznych (zarówno in plus
  jak in minus) projektowanego wyrobu. Matryca ta może dostarczyć możliwości
  innowacyjnych.
6. Techniczne priorytety, wzorce i cele – wykorzystywane do: określenia priorytetów dla
  poszczególnych wymagań technicznych wyznaczonych w matrycy, pomiaru technicznej
  zgodności porównywanych produktów i stopnia trudności dla rozwoju każdego z nich.
  Finalnymi danymi otrzymywanymi w analizie matrycy jest zbiór docelowych wartości
  technicznych jaki mają zostać osiągnięte przez projekt (zgodny z wymaganiami klienta).
                                                                                                                                  dobrze
                                                                          
                                                                                                                                  umiarkowanie
                                                                                                                                   słabo
                                                                                              
                                                                                                                                  bardzo źle
udoskonalić ( tak,  nie)                                                                                  
                                                                                                    detale
                                                     wykonanie                  zakres                                                    ocena klienta
                                                                                                   techniczne
                                  skala ważności wg klienta

                                                zgodność ze standardami SE
                         JAK                                                                                                    nasza firma
                                                                                              grubość impregnacji                                                                                                                 liczba kół zębatych
                                                                                     liczba rozmiarów                                                                                                         liczba zamków
                                                                                                                              firma A
                                                                          liczba kolorów
                                                                    udźwig
                                                                waga
                                                                                                                              firma B


              CO
                                                                                                                            1   2    3     4  5

                      łatwość założenia      2
             użyteczność
                      komfort zawieszania      5
czynniki wpływające na
                    dopasowanie do zmiennych
 satysfakcję klienta
                                     1
                        warunków
                     dostępność kół zębatych     3
                      nie ogranicza ruchów     5
              wykonanie
                         niska waga       3
                       bezpieczeństwo       5
                         atrakcyjność      2
                    trudność organizacyjna
                                                   2             4    3      3          5           2         3          1
                     (5=trudny, 1=łatwy)
                                                  100%                                                                    80kN
                                                                                                4mm
                                                                150g
                       wartość                                                                                                       silny - 9
                                                                          4

                                                                                     5                                                                                                         1

                                                                                                                   3
                                                                                                                                  umiarkowany - 4
                    nasza firma            5
 inżynieryjna
                                                                                                                                  słaby -1
                                     4
   ocena
                    firma A              3
                                     2
                    firma B              1
                                                                                                108
                                                  45

                                                                67

                                                                    57

                                                                          18

                                                                                     52                                                                                                         72

                                                                                                                   30
                         wynik

                    wartość względna (%)                   10               15   12      4          12         24          16          7                                  rysunek 1. Przykładowy „Dom Jakości”
                              matryca korelacji
                              technicznych


                                  wymagania
                                  techniczne/projektowe

                                  matryca planowa
  wymagania klienta
                                  odczucia klienta
                                nadawanie priorytetów
       matryca                      porównanie wzorców
   współzależności                     cele techniczne

              rysunek 2. Komponenty „Domu Jakości”


Zastosowanie metody QFD może przynieść następujące korzyści:
- 33% redukcja czasu wdrożenia produktu na rynek,
- 50% redukcja zmian w projekcie produktu,
- 50% zmniejszenie kosztów projektowania i wytwarzania,
- wzrost jakości,
- wzrost satysfakcji klienta.
- 200% wzrost produktywności

  Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu metoda QFD jest narzędziem rozwijającym
inżynierię współbieżną i wspomagającym ją. Jest systematycznym podejściem do przełożenia
wymagań klienta na techniczne warunki budowy wyrobu. Jednocześnie, jak pisano przy
okazji omawiania CE, same warunki techniczne opisujące produkt nie pozwolą na
zbudowanie wyrobu gotowego w pełni satysfakcjonującego klienta. Tymi elementami będą
także planowanie procesu i produkcji. Sekwencję działań wykorzystuje też w uproszczony
sposób metoda QFD (por. rys. 3).
         1
       wymagania
       projektowe           2
                    charakterystyka             3
                      części
 wymagania
                                       parametry          4
  klienta
                                       procesu
                                                   wymagania
             projektowe
             wymagania
                                                   produkcyjne
                              charakterystyka
                                części
                                             parametry
                                             procesu
  planowanie produktu
               rozwinięcie produktu
                                planowanie procesu
                                              planowanie produkcji
                    rysunek 3. Sekwencja „Domów Jakości”


1. Planowanie produktu przekłada zidentyfikowane oczekiwania klienta na wymagania
  projektowe.
2. Rozwinięcie projektu przekłada wymagania projektowe na charakterystyki części
  składowych produktu.
3. Planowanie procesu przekłada charakterystyki podzespołów na podstawowe parametry
  procesów (operacje technologiczne).
4. Planowanie produkcji przekłada cechy operacji na specyfikacje produkcyjne.
5. Dalsze domy jakości mogą być wprowadzone w razie potrzeby np. dla opisania wymagań
  instalacyjnych.


Literatura:
[1] Lowe A.J., Ridgway K., „Quality Function Deployment”, University of Sheffield,
  Sheffield, England, 2000.
[2] Kleniewski A., Badania i analiza potrzeb klienta – QFD, Problemy jakości 5/95.
[3] Liśniecka K, Pater S., QFD narzędziem strategicznego planowania jakości produktu,
  Problemy jakości 3/97.
[4] Piotrowski M., QFD – projektowanie sterowane przez klienta, Problemy jakości 3/95\
    prof. na

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:52
posted:6/7/2012
language:
pages:4