Te�n Co�ng ty by 8Hp08vI3

VIEWS: 38 PAGES: 2

									                                                                          Số Ref:

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        THƯ XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ /
                    GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU KÈM THEO
                    BỘ CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT KHẨU (CÓ TRUY ĐÒI)
          Kính gửi :          NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) – CHI NHÁNH ………………………..

Tên đơn vị:.......................................................................................................................................................................................
Địa chỉ : ......................................................................................................................... Điện thoại: ................................................
Họ tên người đại diện hữu quyền:..............................................................................Chức vụ: ....................................................

Chúng tôi gửi kèm theo đây bộ chứng từ hàng giao hàng sau:
Số L/C: .........................................................................................................................................................................................
Số hóa đơn: ..................................................................................................................................................................................
Trị giá: .........................................................................................................................................................................................
Trị giá đòi tiền/nhờ thu: ...............................................................................................................................................................
Người trả tiền: ..............................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................
Tên hàng hóa (bằng tiếng Việt): ................................................................................................................................................
Số lượng chứng từ (Documents):
     Loại chứng từ:                    Số lượng                 Loại chứng từ                     Số lượng
 Bill of exchange               [ ] bản chính; [ ] bản sao  Cert. of weight                          [ ] bản chính; [ ] bản sao
 B/L(AWB)                   [ ] bản chính; [ ] bản sao  Inspection Cert.                          [ ] bản chính; [ ] bản sao
 Com. Invoice                 [ ] bản chính; [ ] bản sao  Ben’s certificate                         [ ] bản chính; [ ] bản sao
 Packing list                 [ ] bản chính; [ ] bản sao  ......................…..                     [ ] bản chính; [ ] bản sao
 Cert. of origin               [ ] bản chính; [ ] bản sao  ......................…..                     [ ] bản chính; [ ] bản sao
 Cert. of Insurance              [ ] bản chính; [ ] bản sao  ......................…..                     [ ] bản chính; [ ] bản sao
Tình trạng bộ chứng từ:
 Hoàn toàn phù hợp
 Có điều khoản không phù hợp như sau: ..............................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................................................

Phương thức thanh toán
 L/C trả ngay                                         Nhờ thu trả ngay (D/P)
 L/C trả chậm……… ngày kể từ ngày ………………….....  Nhờ thu trả chậm (D/A)…….. ngày kể từ ngày ………….
Ngân hàng phát hành L/C: .........................................................Ngân hàng thu hộ: .....................................................................................
……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
Địa chỉ: .....................................................................................Địa chỉ: .....................................................................................................
……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
………………………………………………………………. ………………………………………………………………..

                                                   Chuyển tiền bằng điện (T/T)
Ngân hàng nhận chứng từ (theo L/C):……………………….                           Đơn vị nhận chứng từ:………………………………………..
…………………………………………………………….....                                    ………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………........                                Địa chỉ:…………………………………………………….....
………………………………………………………………..                                     ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..                                     ………………………………………………………………..
Phương thức gửi chứng từ:
 Dịch vụ phát chuyển nhanh
 Thư bảo đảm
Chỉ thị về phí:
Phí trong nước do                    Đơn vị thụ hưởng chịu                     Đơn vị thanh toán chịu
Phí nước ngoài do                    Đơn vị thụ hưởng chịu                     Đơn vị thanh toán chịu, không thể bỏ qua
Chỉ dẫn thanh toán:
Đề nghị Ngân hàng ghi có vào tài khoản của chúng tôi số: .....................................................................tại Quý Ngân hàng.

QF - B.02/TTQT - 01.11                                                                                   1/2
 Trường hợp chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ hàng xuất:
  Căn cứ theo Hợp đồng ……………….………………………….……số:…………………….ngày: .................................
  ký giữa Ngân hàng Á Châu và: .............................................................................................................................................
  -   Đề nghị ACB cho chúng tôi chiết khấu có truy đòi theo nội dung dưới đây:
     + Số tiền chiết khấu : ......................................................................................................................................................
     + Bằng chữ : ...................................................................................................................................................................
     + Thời hạn: ......................................................................................................................................................................
     + Mục đích sử dụng : .......................................................................................................................................................
     + Phương thức giải ngân: Ghi có vào tài khoản số : .......................................... tại :…………………………………

  -   Chúng tôi cam kết:
     + Đồng ý cho ACB trích tiền từ tài khoản của chúng tôi để thu nợ và các khoản phí có liên quan sau khi nhận được
      thanh toán của bộ chứng từ từ ngân hàng nước ngoài.
     + Chấp hành Luật các công cụ chuyển nhượng, Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của Ngân
      hàng Nhà nước, của ACB và các điều khoản trong Hợp đồng nêu trên.
Cam kết chung:
-  Chúng tôi ủy quyền cho ACB chọn đơn vị chuyển phát để gửi chứng từ và cam kết không qui trách nhiệm cho ACB đối
  với việc chậm trễ, mất chứng từ trên đường vận chuyển hay các rủi ro phát sinh khác liên quan đến việc chọn đơn vị
  chuyển phát này.
-  Đề nghị ACB gửi thu hộ hối phiếu/bộ chứng từ, chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm mọi rủi ro phát sinh từ bộ chứng từ
  này và không qui trách nhiệm cho ACB trong trường hợp không nhận được tiền từ ngân hàng phát hành/ngân hàng thu
  hộ/ người mua hàng vì bất cứ lý do gì.
-  Ủy quyền cho ACB được trích tài khoản ngoại tệ/ tiền đồng của chúng tôi tại ACB để thu các phí liên quan.
-  Việc thực hiện nhờ thu, thư tín dụng này tuân thủ Quy tắc quốc tế về nhờ thu (URC 522), Quy tắc thống nhất về tín dụng
  chứng từ (UCP phiên bản 600 hoặc phiên bản khác quy định trong L/C) do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành
  và các quy định pháp luật của Việt nam.
-  Chúng tôi cam kết việc xuất khẩu hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông/Bà ...................................................................................... Điện thoại số ........................................
Chứng từ trên được giao lúc………..ngày ...…….tháng ..…….. năm....…….cho Ông/Bà: ............................................................
                                                                 Ngày……….tháng………năm 20....
     NGƯỜI NHẬN                                                               GIÁM ĐỐC
    (Ký và ghi rõ họ tên)
QF - B.02/TTQT - 01.11                                                                               2/2

								
To top