Forma e Aplikacionit

Document Sample
Forma e Aplikacionit Powered By Docstoc
					                                                              Form. MAP-SHCK-03
                                                              Obraz. MJU-CSK-03
                   REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTIT
                  REPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENT
                    REPUBLIKA KOSOVA – URED PREDSEDNIKA

                         KËRKESA PËR PUNËSIM
                         ZAHTEV ZA ZAPOSLENJE

Titulli i vendit të punës/Naziv radnog mesta

Numri i referencës/Broj radnog mesta


Ju lutemi përgjigjuni në çdo pyetje qartë dhe plotësisht dhe plotësoni me ngjyrë të kaltër ose të zezë. Aplikacioni
duhet të nënshkruhet. Molimo vas da na vako pitanje odgovorite potpuno. Pišite čitko, plavim ili crnim
mastilom. Aplikacija mora biti potisana.Emri/Ime                             Mbiemri/Prezime

Data e lindjes/Datum rodjenja                  Gjinia/Pol             M         F  
Vendi lindjes dhe komuna/Mesto rodjenja i opština

Nr. personal i letërnjoftimit/Lični broj lične karte
             I/e pa martuar        I/e martuar        I/e shkurorëzuar      I/e ve
Gjendja martesore
Bračno stanje                                                        
             Neoženjen/a          Oženjen/Udata       Razvenden/a         Udovac/ica
Adresa e tanishme/Adresa stanovanja
Adresa e përhershme, nëse ndryshon nga e
tanishmja/Stalna adresa ako nije ista sa sadašnjom
Numri i telefonit/Broj telefona                 E-mail
A dëshironi të deklaroheni për përkatësinë etnike, nëse            Po - Da             Jo - Ne
përgjigja është “Po” shënoni cila është përkatësia e juaj                           
Da li hoćete da se izjavite o etničkoj pripadnosti, ako je
odgovor “Da”, recite koja je vaša etnička pripadnost

SHKOLLIMI – Jepni detaje të plota, titujt e saktë të gradave shkencore/OBRAZOVANJE – Potpuni naziv i stepen
Universitetit/Univerzitet
Emri dhe vendi i Institucionit      Vijimi/Pohadjanje    Titujt, nderimet akademike       Drejtimi i studimeve
Ime i mesto Institucije        Prej-Od     Deri-Do  Diplome, akademska priznanja        Odsek studija
Shkolla e mesme ose shkollim tjetër – Srednja škola ili drugo srednje obrazovanje
Emri dhe vendi i Institucionit      Vijimi/Pohadjanje           Çertifikata ose diploma e fituar
Ime i mesto Institucije        Prej-Od     Deri-Do          Dobijeni certifikati ili diplome
Shkollimi ose trajnimet tjera profesionale/Obrazovanje i ostale profesionalne kvalifikacije

Emri dhe vendi i Institucionit                              Çertifikata ose diploma e fituar
                Lloji/Vrsta             Prej/Od  Deri/Do
Ime i mesto Institucije                                  Dobijene diplome ili certifikati
Përvoja e punës (duke filluar nga ajo e fundit), të jepen detaje të plota dhe të qarta. Radno iskustvo (početi sa zadnjim),
iznesite potpune i jasne podatke.
Titulli i vendit të punës
Naziv radnog mesta

   Prej/Od        Deri/Do               Emri i mbikëqyrësit – Ime nadzornika


Emri i punëdhënësit
Ime poslodavca
Numri dhe lloji i personelit nën mbikëqyrje
Broj i vrsta zaposlenih pod nadzorom
Arsyet e largimit nga vendi i punës
Razlog za napuštanje radnog mestaPërshkrimi i detyrave të punës
Opis radnih zadataka
Titulli i vendit të punës
Naziv radnog mesta

   Prej/Od        Deri/Do               Emri i mbikëqyrësit – Ime nadzornika


Emri i punëdhënësit
Ime poslodavca
Numri dhe lloji i personelit nën mbikëqyrje
Broj i vrsta zaposlenih pod nadzorom
Arsyet e largimit nga vendi i punës
Razlog za napuštanje radnog mestaPërshkrimi i detyrave të punës
Opis radnih zadatakaPërdorë letër tjetër nëse ka nevojë/Ako je potrebno upotrebite dodatne papire
Titulli i vendit të punës
Naziv radnog mesta

   Prej/Od           Deri/Do                 Emri i mbikëqyrësit – Ime nadzornika


Emri i punëdhënësit
Ime poslodavca
Numri dhe lloji i personelit nën mbikëqyrje
Broj i vrsta zaposlenih pod nadzorom
Arsyet e largimit nga vendi i punës
Razlog za napuštanje radnog mestaPërshkrimi i detyrave të punës
Opis radnih zadataka
A keni qenë ndonjëherë të dënuar më tepër se gjashtë muaj               Po – Da           Jo – Ne
Da li ste bili osudjivani više od šest meseci                                    


Njohja e gjuhëve – Cila është gjuha e juaj amtare:
Znanje vezika – Koji je vaš maternji jezik:          __________________________________
               Lexim-Čitate        Shkrim/Pišete      Në të folur/Pričate   Kuptoj/Razumete
  Gjuhët tjera
              Mirë    Jo mirë    Mirë    Jo mirë    Mirë     Jo mirë  Mirë       Jo mirë
  Drugi jezici
              Dobro    Teško     Dobro    Teško     Dobro     Teško  Dobro       Teško
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

Aftësitë me kompjuter/Rad na računaru
         Word                      Excel           Baza e të dhënave/Baze podataka
 Themelore     Mirë     Sheklqyeshëm   Themelore    Mirë    Sheklqyeshëm  Themelore   Mirë     Sheklqyeshëm
  Osnovno     Dobro      Odlično    Osnovno    Dobro     Odlično   Osnovno   Dobro      Odlično
                                                            
Programe tjera/Drugi programi
Shënoni detajet e aftësive tjera të cilat i keni dhe mund të shërbejnë për postin e aplikuar.
Navedite podatke o drugim veštiname koje imate i koje mogu koristiti za traženo radno mesto.
Shënoni arsyet për aplikim në pozitën përkatëse, pritjet nga vendi i punës dhe qëllimet e karrierës
Navedite razlog za odredjenu poziciju, očekivanja od radnog mesta i ciljeve karijere

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________REFERENCAT: Shënoni dy persona të cilët e njohin karakterin dhe kualifikimet e juaja. Të mos jenë të afërm apo mbikëqyrës
nga puna juaj e kaluar.
PREPORUKE: Navedite dve osobe koje znaju za vaš karakter i kvalifikacije. Da nisu u srodstvu niti pretpostavljeni, iz
prethodnog radnog mesta.
     Emri i plotë/Puno ime                Adresa                Profesioni/Zanimanje
Garantoj se kam dhënë informacione të vërteta, korrekte dhe komplete në këtë formular.
Potvrdjujem da sam dao/dala istinite, tačne i potpune informacije.


 ______________________                                      ____ /____ /________
   Nënshkrimi-Potpis                                          Data -DatumShënim: Kandidatët duhet të sigurojnë fotokopjet e dokumenteve sipas konkursit dhe të sjellin origjinalet e tyre për verifikim
me rastin e intervistës:
Zapis: Kandidati trebaju podneti fotokopiju traženih dokumenata po konkursu, i sa sobom poneti originale dokumenata za
verifikaciju prilikom intervjuisanja:

   1.  Dëshmi të kualifikimeve shkollore – Dokaz o obrazovnim kvalifikacijama
   2.  Dëshmi mbi përvojën e punës – Dokaz o radnom iskustvu
   3.  Letër rekomandimet – Preporuke
   4.  Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës – Kopije iz dva zadnja izveštaja za procenu rada
   5.  Dokumentin e identifikimit – Lična karta
Kërkesa e kompletuar duhet të mbyllet në kuvertë dhe të dërgohet në adresën/Kompletan zahtev zatvoriti u
           kovertu i poslati na adresu: Nndërtesa e Kuvendit, Zyra N-400

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:6/7/2012
language:
pages:4