ubnd t�nh kha�nh ho�a co�ng ho�a xa� ho�i chu� ngh�a ... - DOC by 8Hp08vI3

VIEWS: 16 PAGES: 4

									 UBND TỈNH KHÁNH HÒA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 265 /QĐ-SGDĐT          Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2012

                  QUYẾT ĐỊNH
        V/v thành lập đội tuyển lớp 5 và đội tuyển lớp 9 tham dự
      cuộc thi giải Toán qua Internet cấp toàn quốc năm học 2011-2012
                dành cho học sinh phổ thông

      GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

   Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
   Căn cứ Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành thể lệ cuộc thi giải Toán qua Internet dành
cho học sinh phổ thông;
    Căn cứ công văn số 1474/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán và Olympic Tiếng Anh
cấp toàn quốc qua Internet;
   Căn cứ kết quả cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh;
   Xét đề nghị của các Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học,

                  QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Nay thành lập Đội tuyển lớp 5 có 37 học sinh và Đội tuyển lớp 9 có 40
học sinh tham dự giải Toán qua Internet cấp toàn quốc năm học 2011-2012 dành cho học
sinh phổ thông (danh sách đính kèm).

    Điều 2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo có học sinh dự thi có trách nhiệm bồi
dưỡng để các em đạt kết quả tốt ở vòng thi cấp toàn quốc được tổ chức vào ngày
20,21/4/2012.

   Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung
học, Kế hoạch-Tài chính, các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có học sinh dự thi và
các học sinh có tên trong Điều 1 thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:                            Q. GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;                           (đã kí)
- Ban tổ chức cấp QG;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.                        Lê Tuấn Tứ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

    DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN LỚP 5 VÀ ĐỘI TUYỂN LỚP 9
    DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TOÀN QUỐC
             Năm học 2011-2012
     (Kèm theo Quyết định số 265 /QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2012
      của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa)

A. ĐỘI TUYỂN LỚP 5: (có 37 học sinh)

STT      Họ và tên     Ngày sinh   Số ID    Trường tiểu học
 1  Vũ Ngọc Linh Chi      30/08/2001  8895863  Cam Phúc Bắc 2 - CR
 2  Trần Hoàng Duy       10/18/2001  2607038   số 2 Ninh Hiệp - NH
 3  Nguyễn Tấn Đạt       14/01/2001  9039930  Cam Phúc Bắc 2 - CR
 4  Trần Văn Hiếu       22/04/2001  11259430   Cam Phú - CR
 5  Nguyễn Thị Thanh Hoa     2001    9353475  Cam Hòa 1 - Cam Lâm
 6  Phạm Xuân Hòa       05/01/2001  10674470  Cam Nghĩa 1 - CR
 7  Trần Hữu Hoàng       24/6/2001  8957959   Cam Nghĩa 1 - CR
 8  Trần Thanh Huyền      26/4/2001  8646377   Cam Lộc 2 - CR
 9  Nguyễn Thị Khánh Linh   27/08/2001  5601066  Cam Phúc Bắc 2 - CR
10  Nguyễn Xuân Luân      07/11/2001  3476673   Vĩnh Nguyên 1 - NT
11  Nguyễn Hoàng Mai      08/11/2001  11514593   Vĩnh Thạnh - NT
12  Nguyễn Khắc Mạnh      03/05/2001  8527872  Cam Phúc Nam - CR
13  Cai Gia Minh        13/02/2001  5675605   Cam Lộc 2 - CR
14  Lê Trương Nguyên      04/7/2001  5939043   Vĩnh Nguyên 1 - NT
15  Nguyễn Khắc Trung Nguyên  26/11/2001  9440729   Cam Lộc 2 - CR
16  Nguyễn Hoàng Phương Nhi  23/05/2001  5631217  Cam Phúc Bắc 2 - CR
17  Đoàn Thị Quỳnh Như     04/02/2001  5605749  Cam Phúc Bắc 2 - CR
18  Phan Đức Nhuận       28/03/2001  9614166   Diên Sơn 2 - DK
19  Châu Thị Như Nhung     18/11/2001  7097046  Cam Phúc Bắc 2 - CR
20  Kiều Tấn Phát       14/03/2001  5785150   Thị trấn Diên Khánh
21  Nguyễn Xuân Phú      01/02/2001  5673986    Vĩnh Hiệp - NT
22  Lê Hoàng Phúc       20/6/2001  5605129   Phước Tân 1 - NT
23  Dương Triệu Phước     13/01/2001  9065793   Cam Lộc 2 - CR
24  Đỗ Hữu Quân        17/6/2001  9189977   Cam Lộc 2 - CR
25  Trần Minh Quân       20/08/2001  2445027    Ninh Đa - NH
26  Huỳnh Nhật Quang      13/03/2001  5636242  Cam Phúc Bắc 2 - CR
27  Lê Anh Quốc        17/01/2001  8649075   Cam Nghĩa 2 - CR
28  Nguyễn Thanh Thượng
   Quyền           01/08/2001  9930186   số 3 Ninh Hiệp - NH
29  Ngô Trịnh Như Quỳnh    30/08/2001  6021723  Cam Phúc Bắc 2 - CR
30  Trần Thị Diễm Quỳnh    09/11/2001  5615057  Cam Phúc Bắc 2 - CR
31  Nguyễn Anh Tài      04/12/2001  6677457   Phước Tân 1 - NT
32  Trần Quốc Thắng      09/02/2001  10408938   Cam An Nam - CL
33  Đỗ Xuân Thanh       29/10/2001  9706465   Ba Ngòi - Cam Ranh
34  Nguyễn Thị Mỹ Tiên    27/01/2001  6031228  Cam Phúc Bắc 2 - CR
35  Nguyễn Thủy Tiên     30/04/2001  9364245  Cam Phúc Bắc 2 - CR
36  Nguyễn Hoàng Minh Trung  19/03/2001  10198565   Cam Đức 1 - CL
37  Nguyễn Phan Bão Tuyết   12/01/2001  5629111  Cam Phúc Bắc 2 - CR

B. ĐỘI TUYỂN LỚP 9: (có 40 học sinh)

STT      Họ và tên     Năm sinh   Số ID     Trường THCS
 1  Mai Lê Xuân Ánh       1997    823625  Nguyễn Hiền - NT
 2  Đặng Duy Bách        1997    8659713  Âu Cơ - Nha Trang
 3  Võ Bình Khánh Châu     1997    5855556  Thái Nguyên - NT
 4  Hoàng Trọng Nguyên
   Chương           1997    10725767  Lê Hồng Phong - CR
 5  Hoàng Trọng Đại       1997    10711837  Thái Nguyên - NT
 6  Hoàng Nhật Đông       1997    10809096  Lê Hồng Phong - CR
 7  Hoàng Ngọc Thiên Hà     1997    4918295  Nguyễn Hiền - NT
 8  Ngô Hoàng Anh Hoa      1997    9560835  Đống Đa - Vạn Ninh
 9  Tran Gia Khang       1997    6076085  Thái Nguyên - NT
10  Chu Đình Khoa        1997    3240113  Thái Nguyên - NT
11                           Nguyễn Thị Minh Khai -
   Hồ Minh Khôi        1997    501270  CR
12  Nguyễn Đình Lâm       1997    4949370  Thái Nguyên - NT
13  Nguyễn Hoàng Linh      1997    10815480  Nguyễn Hiền - NT
14  Nguyễn Ngọc Tuệ Minh    1997    8647142  Âu Cơ - Nha Trang
15  Phan Trọng Nghĩa      1997    6077080  Văn Lang - Vạn Ninh
16  Trần Anh Nguyên       1997    6944494  Nguyễn Hiền - NT
17  Lê Phú Nhân         1997    8963003  Trần Nhân Tông - DK
18  Huỳnh Bá Nhẫn        1997    10570950  Đinh Tiên Hoàng - NH
19  Trần Thị Quỳnh Như     1997    5507006  Trần Phú - Cam Ranh
20  Lê Hoàng Phương       1997    10798676  Hùng Vương - NH
21  Lương Quang        1997   10828823  Thái Nguyên - NT
22  Võ Minh Quý        1997   2386521   Nguyễn Hiền - NT
23  Phan Thị Như Quỳnh    1997   11013322  Mai Xuân Thưởng - NT
24  Trần Anh Tâm       1997   10496706  Nguyễn Hiền - NT
25  Nguyễn Đức Thành     1997   8634689   Thái Nguyên - NT
26  Nguyễn Phước Thông    1997   1754165   Lê Hồng Phong - CR
27  Nguyễn Thành Tiến     1997   8648467   Âu Cơ - Nha Trang
28  Lê Thị Hiếu Toàn     1997   5635117   Phan Chu Trinh - CR
29  Nguyễn Hữu Triều     1997   10669745  Đinh Tiên Hoàng - NH
30  Trần Minh Trí       1997   5628594   Trịnh Phong - DK
31  Lương Võ Xuân Trọng    1997   10777797  Nguyễn Hiền - NT
32  Nguyễn Minh Tuấn     1997   5848099   Mạc Đĩnh Chi - DK
33  Trần Thanh Tùng      1997   10705551  Nguyễn Hiền - NT
34  Đỗ Thị Xuân Uyên     1997   5967409   Trần Phú - Cam Ranh
35  Nguyễn Phương Uyên    1997   454694   Đinh Tiên Hoàng - NH
36  Huỳnh Lê Thanh Hiền Vân  1997   4452443   Ngô Quyền - DK
37  Traần Lê Hồng Vân     1997   9537392   Trần Đại Nghĩa - DK
38  Trần Hoàng Xuân Viên   1997   8953938   Phạm Hồng Thái - NH
39  Nguyễn Hồ Tường Vy    1997   9607512   Âu Cơ - Nha Trang
40  Trần Huyền Thục Vy    1997   5655211   Lê Thánh Tôn - CL

                Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2012
                      Q. GIÁM ĐỐC
                        (đã kí)
                         Lê Tuấn Tứ

								
To top