Ban thu hoach cuoc van dong HCM by bwzPATb

VIEWS: 167 PAGES: 1

									CHI, ĐẢNG BỘ              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………………..                Hải Lăng, ngày 14 tháng 10 năm 2010

              BẢN THU HOẠCH

           QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CVĐ

 “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Họ và tên:

Ngày sinh:

Chức vụ:

Ngày vào Đảng:

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………… thuộc Đảng bộ ………………..

Qua 4 năm thực hiện CVĐ “học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, tôi tự liên hệ viết bản thu hoạch như sau:

  1. Nhận thức về tư tưởng tấm gương đạo đức Hò Chí Minh:

  2. Ý nghĩa, tầm quan trong cuộc vận động:

  3. Những kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

  4. Việc chưa làm được:

  5. Nguyên nhân chưa làm được:

  6. Những kiến nghị, đề xuất:

  7. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

  Nhận xét của cơ quan, chi bộ             Người viết thu hoạch

……………………………………………..………………..


……………………………………………..………………..


……………………………………………..………………..


……………………………………………..………………..


……………………………………………..………………..

								
To top