Task Achieving QC Story ??? ? ??? ? by HC12060721148

VIEWS: 279 PAGES: 17

									   กระบวนการบริ หารแผนยทธศาสตร์
               ุ
                      ั
โดยผสมผสานเกณฑ์ ตัดสินรางวัลคณภาพแห่ งชาติกบ
                ุ
  Task Achieving QC Story
     โดย คุณชยุต สุ วรรณพิมลกุล
             ้ั
        กรรมการผูจดการ
       ั
    บริ ษท เอส.เค.โพลีเมอร์ จากัด
         HOQ        CNS       Factors อื่น ๆ     เกณฑ์ TQA

                                           ปัจจุบันนี้ ทำเฉพำะเรื่อง
Vision Mission
                                            Customer Needs,
                                            Expectation &
                                            Opportunities

                            SASP
         Hoshin                       QM Story

                       TSNM
       QC Story                        แผนงานประจาปี

                    ่    ั
         การปรับปรุ งงานที่ทาอยูในปัจจุบน
                               แผนยุทธศำสตร์
                             KQI
                    QWP, WS

                            ั
                     กระบวนการปฏิบติงานประจาวัน
                        (ครอบคลุมทุกเรื่ อง)
   Criteria for Performance Excellence

1.Customer Needs, Expectation, Opportunities
2.การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี (พัฒนาเทคโนโลยี) เพื่ อความยั่งยืน
3.กฏหมายข้ อบังคับของทางราชการ/ทางการค้ า
  (ในและต่างประเทศ) ที่ มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
4.แนวโน้ มผลผลิตและราคาวัตถุดิบ
5.การพัฒนาระบบบริหาร
6.การพัฒนาผู้นา
7.ความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน
Task Achieving QM Story
           พนักงาน     จานวน      Return
           เขียนแผน     แผนงาน      (MB)    นวัตกรรม
   หน่ วยงาน   เดิม  ใหม่  เดิม   ใหม่  เดิม   ใหม่  เดิม  ใหม่
 Compounding     5   12   11    89   1    7.4   2   4.0
  Molding     2   17   7    68   1    4.4   4   10.0
  Finishing    1   7   9    72   1    4.4   2   6.0
 Engineering    2   9   8    94   2    4.0   3   5.0
   TQM      1   4   11    75   1    5.9   1   3.0
   QMR      1   4   7    42   0.2   0.9   2   5.0
   HRM      3   6   13    93   1.2   5.2   2   8.0
  Purchase     2   5   9    49   5    13.0  2   8.0
Sales & Marketing  2   11   36    100  10    24.8  2   6.0
  Finance     1   5   5    28   0,5   1.8   2   4.0
    MD      2   4   2    34   10    22.6  4   12.0
   รวม      22   84   118    744  32.4 94.56   26   71.0
คณะกรรมกำรประเมินคุณค่ำของแผนงำนประจำปี
 หัวข้ อในกำรพิจำรณำประเมินคุณค่ ำของแผนงำน
• มูลค่าเพิ่ม, สร้ างกาไรเพิ่ม, ประหยัดเพิ่ม (ROI)
  ้ ้     ั
• ตังเปาหมายได้ ชดเจน และท้ าทายบนความเป็ นไปได้
     ั                        ั
• แผนปฏิบติการมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติได้ สาเร็จ
                    ้
 ภายในกรอบเวลาที่กาหนด สอดคล้ องกับเปาหมาย และส่งผลต่อความสาเร็จ
 ของแนวทาง (กลยุทธ์)
                               ั
• เป็ นแผนงานที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนเป็ นอย่าง
         ่
 มากเพื่อนามาสูความสาเร็จของแผนงาน
  แนวทำง
   ในกำร
ปรับปรุงงำน
จำกควำมคิด
 ่
ทีหลำกหลำย
ปัญหำและอุปสรรคสำหรับพนักงำน
       ปั ญหา / อุปสรรค                  แนวทางแก้ ไข
พนักงานขาดความรู้ในเรื่ องการทา QM       อบรมเรื่ อง QM Story ให้ พนักงานอีกครัง   ้
Story                      พร้ อมทา Workshop ร่วมกัน
พนักงานไม่ทราบแหล่งที่มาของข้ อมูลจึงใช้                    ั
                        ได้ รับ คาชี ้แนะจาก กรรมการผู้จดการ ลูกค้ า
เวลานานและมีการแก้ ไขแผนงานมาก         และหัวหน้ างานในที่ประชุม
พนักงานส่วนใหญ่ไม่เคยวางแผนงานมาก่อน      ได้ รับการชี ้แนะให้ แผนออกมาดี จึงมีความ
เลยมีความกลัวอยู่บ้าง              ภาคภูมิใจและมีความกล้ าที่จะทาแผนในปี ต่อไป
มีความสับสนในเรื่ องการหาความรู้ หาข้ อมูลใน  ให้ คาชี ้แนะ และในปี ต่อไปจะมี Think Box
     ้
เรื่ องนัน ๆ ระหว่างการเขียนแผนเพื่อหาความรู้  เพื่อให้ พนักงานเขียนแผนใส่ในกล่อง
กับมีความรู้ก่อนจึงเขียนแผน
ไม่เข้ าใจวิธีการในการหาค่า R และ ROI      จัดให้ มีการอบรมก่อนการเขียนแผน จัดสัมมนา
เพื่อใช้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทาง        ระหว่างการเขียนแผน จัดให้ มีการถามตอบก่อน
                        การนาเสนอแผน
ปัญหำและอุปสรรคสำหรับหัวหน้ ำงำน

       ปั ญหา / อุปสรรค                  แนวทางแก้ ไข
หัวหน้ างานยังขาดทักษะในการให้ คาปรึกษา      จัดเวทีนาเสนอแผนของพนักงานทุกคน เพื่อรับ
       ู                                     ั
ชี ้แนะ ให้ ลกน้ องเขียนแผนได้ ดี (เขียนแผนไม่ดี ) คาปรึกษาและชี ้แนะจากกรรมการผู้จดการ และ
กับ comment แผนปรับปรุงแผนไม่ดี            ั                  ั
                          ผู้บงคับบัญชาต้ นสังกัด โดยเริ่ มจากผู้จดการ
                          ฝ่ ายจนถึงพนักงานทุกคนที่เขียนแผน
หัวหน้ างานยังไม่มีวิธีการในการตรวจวินิจฉัย    กาหนดแผนการฝึ กอบรมและ OJT ในปี
แผนงานตามรอบเวลา                  2549 ในเดือน ก.พ. 2549
บทสรุป
         วิธีการเดิม                    วิธีการใหม่
              ั
การวางแผนเป็ นเรื่ องของผู้จดการส่วนและฝ่ าย   การวางแผนเป็ นเรื่ องของ Officer ทุกคน
ทาแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกันแต่มีการพัฒนา       ใช้ ความสามารถเฉพาะตัวในการทาแผนมากขึ ้น
ความสามารถส่วนบุคคลไปได้ ช้า
        ั
แผนงานรวมไม่ชดเจน                 ได้ แผนโจมตีรายลูกค้ า และรายผลิตภัณฑ์
         ึ
พนักงานมีความรู้สกว่ามีงานมากมาย         มองเป็ นเรื่ องเดียวกัน มีความชัดเจนมากขึ ้น
  ั              ุ           ั
ผู้บงคับบัญชามีบทบาทในการให้ คณให้ โทษมาก ผู้บงคับบัญชาลดบทบาทการให้ คณให้ โทษ มา  ุ
                         เพิ่มบทบาทของการให้ คาปรึกษา และเป็ นพี่เลี ้ยง
งบประมาณลงทุนไม่แม่นยา              งบประมาณลงทุนแม่นยามากขึ ้น
งบประมาณค่าใช้ จ่ายใช้ ข้อมูลของปี ก่อนหน้ าเป็ น ใช้ ค่า Retrun ที่ได้ จากแผนงานประจาปี มา
บรรทัดฐาน                     เป็ นตัวปรับลดงบประมาณค่าใช้ จ่าย
บทสรุป (ต่ อ)
          วิธีการเดิม                  วิธีการใหม่
 ปรับเงินเดือนจากผลงานที่ผ่านมา (เป็ นการมอง  ปรับเงินเดือนจากแผนงานประจาปี (มองไป
 ย้ อนหลัง)                   ข้ างหน้ า)
               ั
 นาผลการประเมินผลการปฏิบติงานจาก        ปรับเงินเดือนจากคณะกรรมการประเมินแผน
   ั
 ผู้บงคับบัญชาโดยตรงคนเดียวเพื่อปรับเงินเดือน  (ลดความลาเอียง)
 (มีความลาเอียง)
 หัวข้ อที่ปรับปรุง Fix จากการทา        หัวข้ อปรับปรุงงานตามที่ต้องการทา (เป็ น
             ั
 Workshop ของผู้จดการส่วนและฝ่ าย        ความคิดนอกกรอบ)
         ูั
 แผนงานอยู่ที่ผ้ จดการส่วน และฝ่ ายที่เดียว   แผนงานอยู่ที่พนักงานทุกคน
 มีแผนงานเกิดขึ ้นเพียง 100 กว่าแผน       มีแผนงานเกิดขึ ้นถึง 700 กว่าแผน
 แผนงานครอบคลุม Customer Needs,         แผนงานสอดคล้ อง Factor ตามเกณฑ์
 Expectation, Opportunities           TQA หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์
สิ่ งที่จะทำต่ อไปในอนำคต
   1. การวางแผนยทธศาสตร์ โดยให้ แต่ ละหน่ วยงานจัดทา
         ุ
    QM Story ในทุกๆ Factor เอง

   2. กำรเขียนแผนงำนประจำปี จะลงไปถึงพนักงำนรำยวัน


   3. รวบกระบวนการจัดทา SASP และ QM Story
      ่
    เพือจัดแผนยทธศาสตร์
          ุ
www.skthai.com
    copyright by

 S.K. POLYMER CO., LTD.

								
To top