living in uae

Document Sample
living in uae Powered By Docstoc
					        ้   ่          ี่
   ข้ อมูลพืนฐานทีจาเป็ นสาหรั บผู้ทจะเข้ ามาพานักในรั ฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
               ----------------------------------------------

            ่
1. การเตรียมตัวเพือการเดินทาง
      1.1 การขอรับการตรวจลงตรา
           ้
          ผูที่จะเดินทางมาพานักต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า
โดยนายจ้างหรื อสปอนเซอร์
     ้
จะเป็ นผูดาเนินการขอรับการตรวลงตราจาก Naturalization and Residence Directorate
อาบูดาบี
(ดูรายละเอียด คลิ๊กจากหน้าหลัก (หัวข้อวีซ่าและข้อแนะนาการเดินทาง))
 ้
ผูที่จะเดินทางมาทางานจะได้รับการตรวจลงตราประเภท Employment Visa
      ้                  ่ ้
สาหรับผูที่จะนาภรรยาและบุตรมาพานักอยูดวยสามารถเป็ นสปอนเซอร์ ขอ Residence Visa
ให้แก่ภรรยาและบุตรได้หลังจากที่ตนเองได้รับใบอนุ ญาทางาน Labour Card
และอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ Residence Permit แล้ว
      1.2 การติดต่อที่เรี ยนให้บุตร
          โดยทัวไปชาวต่างชาติจะต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชนเท่านั้น
             ่
อาบูดาบีมีโรงเรี ยนนานาชาติหลายแห่ง และมีหลายหลักสู ตร โดยทัวไปภาคการศึกษาจะแบ่งเป็ น
                                   ่
ก.ย. – ธ.ค. / ม.ค.-เม.ย. / เม.ย.- ก.ค.
          การสมัครสามารถทาได้ในช่วงที่เดินทางมาถึง
       ่ ั
โดยขึ้นอยูกบแต่ละสถาบันการศึกษา
                        ั
โดยทัวไปจะมีการทดสอบโดยนัดวันให้นกเรี ยนทาข้อสอบเข้า
    ่
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา เอกสารที่ควรเตรี ยม ได้แก่
ใบรายงานผลการเรี ยนล่าสุ ดจากสถานศึกษาเดิม (ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การไทย
กระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจาประเทศไทย)
                       ้         ั
สาเนาหนังสื อเดินทางของนักเรี ยนและผูปกครอง สาเนาสู ติบตร รู ปถ่าย
ประวัติการฉี ดวัคซีนและประวัติทางการแพทย์ และ Transfer certificate
      1.3 การเตรี ยมของใช้ส่วนตัว (เครื่ องแต่งกาย ยา เครื่ องประดับบ้าน เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ฯลฯ)
          ข้าวของเครื่ องใช้ในชี วตประจาวันต่างๆ สามารถหาซื้ อได้ง่ายในยูเออี
                      ิ
  ้
ผูที่จะเดินทางมาพานักควรเตรี ยมยารักษาโรคที่จาเป็ น
เนื่องจากส่ วนใหญ่การซื้ อยาจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ยูเออีใช้ไฟฟ้ า 220 โวลต์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากประเทศไทยสามารถนามาใช้ที่ยเู ออีได้ อย่างไรก็ดี
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในยูเออีไม่ได้มีราคาแพง เมื่อเทียบกับข้าวของเครื่ องใช้อื่นๆ
ที่ราคาจะแพงกว่าประเทศไทย
             ้
      1.4 เอกสารที่ตองจัดเตรี ยมก่อนการเดินทาง
          เอกสารส่ วนตัว อาทิ ใบขับขี่ เอกสารการศึกษา บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
      1.5 การจัดส่ งของใช้ส่วนตัวไปจากประเทศไทย (ทางอากาศ / ทางเรื อ)
                    ั
          สามารถจัดส่ งได้ท้ งทางอากาศและทางเรื อ โดยสายการบิน Etihad
ซึ่งมีเที่ยวบินตรงกรุ งเทพฯ – อาบูดาบี หรื อสายการบินที่บินเข้าอาบูดาบีได้แก่ Gulf Air และ
                   ั          ั        ่
Qatar Airways ทั้งนี้ อาจใช้บริ ษทชิปปิ้ ง ซึ่ งจะมีบริ ษทตัวแทนที่อยูปลายทางดาเนิ นการต่อให้
โดยส่ งของมาในชื่ อของตัวเอง และส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Airwaybill หรื อ Bill of Landing /
                 ั       ่        ั       ั
Invoice / Packing List ให้บริ ษทตัวแทนที่อยูปลายทาง (กรณี จดส่ งโดยบริ ษทชิปปิ้ ง
    ั              ้
บริ ษทตัวแทนปลายทางจะเป็ นผูออก Clearance Certificateให้)
เพื่อนาไปออกของจากสนามบินหรื อท่าเรื อ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมออกของและภาษี
      1.6 การเตรี ยมเงินสาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในช่วงแรก
          การนาดร๊ าฟเข้าบัญชีธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงควรนาเงินสดหรื อ
travellers’ cheque ติดตัวมาด้วย (เป็ นสกุลดอลลาร์ หรื อยูโร)
โดยสามารถแลกเป็ นเงินท้องถิ่นได้ตามเคาน์เตอร์ รับแลกเงินซึ่ งมีอยูทวไป่ ั่
      ั
ซึ่ งจะได้อตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร
และบัตรเครดิตสามารถใช้ได้ตามห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาเก็ตในยูเออี

       ิ
2. การดารงชีวตประจาวัน
    2.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                 ั ่
     ยูเออีเป็ นประเทศที่จดได้วามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสู งมากประเทศหนึ่ง
มีเหตุอาชญากรรมน้อยมาก
     2.2 สภาพทัวไปในประเทศ
             ่
                                           ่
           ยูเออีเป็ นประเทศมุสลิมสายกลาง มีชาวต่างชาติอาศัยและทางานอยูมาก (2 ใน 3)
ทั้งจากประเทศตะวันตกและเอเชีย จึงเป็ นสังคมที่มีความหลากหลาย แม้ยเู ออีจะเป็ นประเทศมุสลิม
แต่ก็เปิ ดกว้างในด้านสังคมและการดารงชีวตสาหรับคนที่อาศัยอยูในยูเออี
                        ิ           ่
(มีคนไทยในรัฐอาบูดาบีประมาณ 5,000 คน          จากทั้งหมด 12,000 คนในยูเออี)
                           ั ่
           เนื่องจากยูเออีเป็ นประเทศที่ต้ งอยูในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ส่ วนใหญ่อากาศจึงร้อน มีฝนตกน้อยมาก ส่ วนใหญ่จะตกในช่วงฤดูหนาว
โดยอากาศร้อนจัดช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. อุณหภูมิประมาณ 47-50 องศาเซลเซี ยสและช่วงหน้าหนาว
(พ.ย. – มี.ค.) อากาศจะเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส
     2.3 การเดินทางสัญจรภายในประเทศ เครื อข่ายการคมนาคม การสื่ อสารไปรษณี ย ์
          กรุ งอาบูดาบีเป็ นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
การเดินทางในเมืองจึงใช้เวลาไม่นานนัก
โดยส่ วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรื อแท็กซี่ ที่มีบริ การจานวนมาก
(แต่ในเวลาเร่ งด่วนก็มีความต้องการมากเช่นกัน)ไม่มีรถโดยสารประจาทางในกรุ งอาบูดาบี
                                     ้
แต่มีรถประจาทางระหว่างรัฐอาบูดาบีและเมืองสาคัญๆ อาทิ ดูไบ ชาร์จาห์ และอัล เอน
ในยูเออีมีสนามบินระหว่างประเทศทั้ง 7 รัฐแต่ที่เป็ นสนามบินหลักมีเพียงสองแห่ง คือ รัฐอาบูดาบี
และดูไบ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการบินสาหรับภูมิภาคนี้ ดวย   ้
                                   ั
          ยูเออีเป็ นประเทศที่มีเครื อข่ายโทรคมนาคมที่ดีท้ งในและระหว่างประเทศ
      ั              ั                    ้
ส่ วนใหญ่ยงเป็ นการผูกขาดโดยบริ ษทของรัฐ (Etisalat) ให้บริ การทั้งโทรศัพท์บาน มือถือ
และอินเตอร์ เน็ต การใช้โทรศัพท์ภายในรัฐเดียวกันจะไม่คิดค่าโทร
และมีช่วงเวลาที่คิดอัตราพิเศษสาหรับโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
             ้                ั
(ทั้งจากโทรศัพท์บานและมือถือ) คือ ทุกวันศุกร์ ท้ งวัน และระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.
และ21.00 -07.00 ของทุกวัน อัตราค่าโทรศัพท์ไปประเทศไทยนาทีละประมาณ 14 บาท
(ช่วงเวลาพิเศษ) และ 20 บาท (ช่วงเวลาปกติ)
                   ั ่    ั
โทรศัพท์มือถือเป็ นที่นิยมใช้กนทัวไปมีท้ งระบบเติมเงิน และระบบเรี ยกเก็บค่าบริ การภายหลัง
                       ั
โทรศัพท์สาธารณะส่ วนใหญ่จะต้องใช้บตรโทรศัพท์ ซึ่ งมีขายตามร้านขายของชาและร้านค้าทัวไป   ่
                          ์          ้
          ในยูเออีไม่มีการส่ งไปรษณี ยตามบ้าน แต่จะส่ งตามตูไปรษณี ย ์ ณ
ที่ทาการไปรษณี ยต่างๆ ผูใช้บริ การสามารถเช่าตูไปรษณี ย ์
           ์     ้            ้
หรื อใช้ตูไปรษณี ยของบริ ษทที่ตนเองทางานอยู่
     ้      ์      ั
         ์                 ์     ั
การส่ งไปรษณี ยสามารถใช้บริ การของไปรษณี ยยเู ออีหรื อบริ ษทจัดส่ งของและจดหมายด่วนเอกชน
ทัวไป เช่น DHL FEDEX ARAMEXเป็ นต้น
  ่
     2.4 การจับจ่ายใช้สอย
              ้                         ้
          มีหางสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่หลายแห่งในอาบูดาบี และมีหางร้านอื่นๆ ทัวไป ่
                      ่
ร้านที่ขายของเฉพาะเหมือนกันมักจะอยูในย่านเดียวกัน เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า โทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ เป็ นต้น
สาหรับของใช้ประจาวันทัวไปสามารถซื้ อได้ตามห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตซึ่ งกระจายอ
                 ่
 ่ ั่
ยูทวไป บางแห่งเปิ ดบริ การ 24 ชัวโมง ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ อาทิ Abu Dhabi Co-
                    ่
operative, Carrefour, Lulu Hyper Market, Spinneys, Emirates General Market,
Choitram Supermarket เป็ นต้น
           ั            ่
นอกจากนี้ ตามอาคารที่พกอาศัยจะมีร้านขายของชาอยูในบริ เวณใกล้เคียง

     เนื้อหมูหรื ออาหารที่มีหมูเป็ นส่ วนประกอบจะซื้ อได้จากซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตที่ได้รับอนุ ญาตใ
ห้จาน่ายเท่านั้น ซึ่ งมีสองแห่งในอาบูดาบี คือ Spinneys และ Choitram Supermarket
     เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ซ้ื อได้ตามร้านที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่าย
  ้
ผูซ้ื อจะต้องมีใบอนุ ญาตจึงจะสามารถซื้ อได้ โดยมีการจากัดมูลค่าการซื้ อต่อเดือนประมาณ 10
เปอร์เซ็นของเงินเดือน
ซึ่ งสามารถขอทาใบอนุญาตซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ที่สานักงานตารวจสันติบาล
     2.5 อาหาร (แหล่งซื้ ออาหารไทย)
           มีร้านขายของชา 2-3 แห่ง คือร้าน Tropical Trading และ Queen Saba
ที่มีสินค้าสาหรับประกอบอาหารไทยจาหน่าย แต่ไม่ได้มีในปริ มาณที่มากหรื อหลากหลาย
โดยเป็ นร้านที่จาหน่ายสิ นค้าจากเอเชีย เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซีย สาหรับข้าวสาร
และซ้อสบางอย่าง เช่น น้ าปลา น้ ามันหอย สามารถหาได้ใน ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตทัวไป     ่
บางอย่างหากไม่สามารถหาซื้ อในอาบูดาบีได้
อาจหาซื้ อได้จากร้านไทยในดูไบ สาหรับร้านอาหารไทยในกรุ งอาบูดาบีมี 5 แห่ง
              ่
ส่ วนใหญ่เป็ นร้านที่อยูในโรงแรม
     2.6 การรักษาพยาบาลและมาตรฐานด้านสาธารณสุ ข
               ั
           ยูเออีจดว่ามีการรักษาพยาบาลและมาตรฐานด้านสาธารณสุ ขค่อนข้างดี
มีบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศตะวันตก เอเชีย และอาหรับประเทศอื่นๆ
ตามกฎหมายแรงงานยูเออีกาหนดให้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าประกันสุ ขภาพของลูกจ้าง
ภรรยาและบุตร 3 คนของลูกจ้างด้วย
ซึ่ งสามารถนาบัตรประกันสุ ขภาพไปใช้บริ การตามโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
หรื อตามศูนย์อนามัยตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้บริ การของบัตรประกันสุ ขภาพ
     2.7 แหล่งบันเทิง สวนสาธารณะ สโมสรกีฬา
                            ่
           อาบูดาบีมีสวนสาธารณะกระจายอยูหลายแห่ง
ในวันหยุดสุ ดสัปดาห์โดยเฉพาะวันศุกร์คนนิยมที่จะพาครอบครัวออกมาปิ กนิกตามสวนสาธารณะ
มีสโมสรกีฬาซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นของโรงแรม จะต้องสมัครเป็ นสมาชิก
หรื อเสี ยค่าใช้บริ การเป็ นครั้งไป และมีสโมสรสาหรับสตรี โดยเฉพาะด้วย

      แหล่งบันเทิงหรื อร้านอาหารที่มีการเสิ ร์ฟเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องเป็ นร้านที่ได้รับอนุญ
                 ่
าต ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นร้านที่อยูภายในโรงแรม
     2.8 วัดและสถานที่ประกอบศาสนกิจ ชุมชนชาวไทย
             ั
         ไม่มีวดไทยในยูเออี
                  ั
แต่บางครั้งชุมชนชาวไทยและศรี ลงกาจะมีการนิมนต์พระสงฆ์หรื อจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น
การนังสมาธิ บ้างในบางโอกาส ในกรุ งอาบูดาบีมีโบสถ์ศาสนาคริ สต์นิกายต่างๆ
    ่
อยู่ ในกรุ งอาบูดาบี
     2.9 ธนาคาร การโอนเงิน การฝากเงิน การขอบัตรเครดิต
         สามารถขอเปิ ดบัญชีธนาคารได้ดวยตนเอง ้
      ั        ้                        ั
หรื อบริ ษทนายจ้างเป็ นผูดาเนินการเปิ ดบัญชี เนื่ องจากบางหน่วยงานหรื อบริ ษทมีการจ่ายเงินเดือนโ
ดยผ่านธนาคาร โดยสามารถเลือกเปิ ดบัญชีเงินท้องถิ่นหรื อเป็ นดอลลาร์ สหรัฐได้
                                  ั
และการขอบัตรเครดิตสามารถทาได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเปิ ดบัญชีกบทางธนาคารแล้ว
และหลายแห่งไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปี
         ยูเออีให้มีการโอนเงินได้เสรี
เคาน์เตอร์ รับแลกเปลี่ยนเงินส่ วนใหญ่จะมีบริ การโอนเงินไปต่างประเทศ
                      ั
โดยจะคิดอัตราเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ และได้อตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร
การโอนเงินกลับประเทศไทยจะเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 25 ดีแรห์ม
   ่
ไม่วาจะโอนเงินจานวนเท่าใด
     2.10 โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อต่างๆ
         มีสถานีโทรทัศน์ทองถิ่นซึ่ งสามารถรับชมได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
                   ้
แต่สาหรับช่องท้องถิ่นที่เป็ นภาษาอังกฤษจะต้องติดตั้งจานดาวเทียม
           ั
หรื อหากอาคารที่พกอาศัยมีจานดาวเทียมให้ ผูเ้ ช่าจะต้องซื้ อเครื่ องถอดรหัสสัญญาณ
ซึ่งนอกจากจะสามารถรับช่องท้องถิ่นได้แล้ว ยังมีช่องต่างประเทศอื่นๆ รวมทั้งช่อง Thai TV
            ้
Global Network ได้ดวย แต่หากต้องการรับช่องภาษาอังกฤษที่หลากหลายขึ้น
สามารถสมัครติดตั้งรายการโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็ นสมาชิก ซึ่ งมีให้เลือกทั้งเคเบิ้ล
และจานดาวเทียม โดยมี package รายการต่างๆ ให้เลือก
สาหรับวิทยุส่วนใหญ่จะเป็ นภาษาอาหรับ แต่จะมีบางช่องที่เป็ นช่องภาษาอังกฤษ
                 ้
         มีหนังสื อพิมพ์ทองถิ่นภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ
และมีนิตยสารประเภทไลฟ์ สไตล์ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
นิตยสารและวารสารต่างประเทศมีจาหน่ายตามร้านหนังสื อและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตชั้นนา
แต่ราคาจะสู งกว่าราคาหน้าปก บางครั้ง 2-3 เท่า
2.11 การใช้ภาษาอังกฤษของบุคคลระดับต่างๆ ในท้องถิ่น
         เนื่องจากมีชาวต่างชาติอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
ภาษาอังกฤษจึงสามารถใช้เป็ นภาษาสื่ อสาร ในชีวิตประจาวันได้ ป้ ายต่างๆ
มีการบอกเป็ นภาษาอาหรับและอังกฤษ แต่บางครั้ง เช่น คนขับรถแท็กซี่
                                  ั
ไม่สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ แต่หากสามารถบอกจุดหมายที่เป็ นที่รู้จกก็จะสามารถเข้าใจได้

         ่ ั
3. การจัดหาทีพกอาศัย
               ั
      3.1 ลักษณะที่พกอาศัยและสภาพแวดล้อมโดยทัวไป    ่
           อาบูดาบีเป็ นเมืองขนาดค่อนข้างเล็ก
แต่กาลังมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีชาวต่างชาติอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
           ั
ความต้องการที่พกอาศัยจึงมีสูง
      ั                      ั     ั
ทาให้ที่พกอาศัยในอาบูดาบีข้ ึนราคาอย่างรวดเร็ ว ที่พกอาศัยมีท้ งที่เป็ นบ้าน และ serviced
apartment ซึ่งจะมีราคาสู งมาก
                                 ่            ั
ที่คนส่ วนใหญ่อาศัยจึงจะเป็ นลักษณะอพาร์ ทเม้นต์ซ่ ึ งบางครั้งอยูในอาคารสานักงานและที่พกอาศัย
รวมกัน บางแห่งจะมีสระว่ายน้ าหรื อห้องออกกาลังกาย หรื อที่จอดรถส่ วนกลางให้
              ั
      3.2 ทาเลที่ต้ งและการเดินทาง
           การเดินทางภายในตัวเมืองอาบูดาบีไม่ไกลกันมากนัก
และสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรื อแท็กซี่ ได้สะดวก ดังนั้น
        ั     ่                ั
การเลือกที่พกจึงอยูที่ความพอใจของแต่ละคน อาคารที่พกส่ วนใหญ่จะไม่มีช้ นจอดรถ ั
    ู้                              ู้
ทาให้ผอาศัยประสบปั ญหาเรื่ องที่จอดรถ บางอาคารที่มีที่จอดรถให้ผอาศัยอาจคิดค่าเช่าเพิ่มสู งขึ้น
      3.3 วิธีหาบ้านพัก
                 ้
           ส่ วนใหญ่ตองใช้บริ การผ่านนายหน้า
            ั
เนื่องจากอาคารที่พกบางแห่งจะไม่ให้เข้าชมหากไม่มีนายหน้า
โดยนายหน้าจะพาชมห้องพักจนกว่าจะได้ห้องที่เป็ นที่พอใจ
      3.4 อัตราค่าเช่า

                   ้        ั           ั
      โดยทัวไปนายจ้างจะเป็ นผูรับผิดชอบจัดที่พกให้พนักงานหรื อบางบริ ษทอาจให้เป็ นเงินแท
          ่
     ั              ั
นค่าที่พกแล้วให้พนักงานจัดหาที่พกเองตามที่พอใจ อัตราค่าเช่าบ้านพักส่ วนใหญ่คิดเป็ นรายปี
        ่ ั     ั
ราคาขึ้นอยูกบทาเลที่ต้ งและความเก่า-ใหม่ของตึก
               ั
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นห้องที่ยงไม่ได้ตกแต่งไม่มีเฟอร์ นิเจอร์
และกฎหมาย ยูเออีกาหนดให้ข้ ึนค่าเช่าได้ปีละ 7 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้ค่าเช่าบ้านจะเพิ่มสู งขึ้นทุกปี
      3.5 การทาสัญญาและค่านายหน้า
           ส่ วนใหญ่นายหน้าจะคิดค่าบริ การประมาณร้อยละ 5 ของอัตราค่าเช่าบ้านพัก
การทาสัญญาเช่าบ้านพัก หากพอใจและคิดว่าจะอยูเ่ กินกว่า 1 ปี ก็อาจขอทาสัญญาครั้งละ 2 ปี
แต่จ่ายเป็ นรายปี ก็ได้ เพื่อชะลอการขึ้นราคาของบ้านพัก
     3.6 การขอติดตั้งโทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่นๆ
         เมื่อทาสัญญาเช่าบ้านเรี ยบร้อยแล้ว
สามารถนาสาเนาสัญญาเช่าบ้านกับเอกสารแสดงตัวไปติดต่อหน่วยงานด้านประปาและไฟฟ้ าอาบูด
าบี เพื่อให้ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้ าและน้ าประปาภายใต้ชื่อของผูเ้ ช่าบ้าน
เช่นเดียวกับการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต
คือต้องนาสาเนาสัญญาเช่าบ้านกับเอกสารแสดงตัวไปติดต่อองค์การสื่ อสารยูเออี (Etisalat)

                       ่
4. สถานศึกษาระดับต่ างๆ และสถานบันทีสอนภาษาท้องถิ่น
      4.1 โรงเรี ยน
           ยูเออีมีโรงเรี ยนนานาชาติจานวนมาก
ชาวต่างชาติสามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติเอกชน ซึ่ งมีหลายหลักสู ตร
โดยทัวไปภาคการศึกษาแรก (ฤดูใบไม้ร่วง) เริ่ มเดือนกันยายน – ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2
     ่
(ฤดูใบไม้ผลิ) เริ่ มเดือนมกราคม – เมษายน
           ระดับอนุบาล ยูเออีมีโรงเรี ยนอนุบาลหลายแห่ง
                                      ่
มีหลักสู ตรก่อนวัยเรี ยนทั้งแบบอังกฤษ และอเมริ กา เวลาเรี ยนส่ วนใหญ่จะอยูระหว่าง 8.30 – 13.00
น.
           ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
                         ่
การรับนักเรี ยนจะพิจารณาจากผลการเรี ยนที่ผานมา และ มีการให้ทาข้อสอบเข้า
                     ั
โรงเรี ยนนานาชาติหลายแห่งจะให้นกเรี ยนเรี ยนภาษาอาหรับด้วย
ขณะที่บางแห่งจะไม่เน้นภาษาอาหรับ
      4.2 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
              ั
           ปั จจุบนมีสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
ชาวต่างชาติจึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในยูเออีมากขึ้น
จากเดิมที่จะเดินทางกลับประเทศหรื อไปศึกษาต่อที่ประเทศอื่น
สถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติได้แก่ Abu Dhabi University, Ajman University – Abu
Dhabi Branch, Ajman University – Al Ain Branch,     Centre of Excellence for Applied
Research & Training, UAE University
           นอกจากนี้ ยังมี Dubai Knowledge Village & Academic City ในดูไบ
        ั
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ Middle sex University, University of
Wollongong, European University College Brussels, Mahatma Ghandi University, Islamic Azad
University เป็ นต้น และบางแห่งมีหลักสู ตรนอกเวลาราชการ และ e-learning
      4.3 สถาบันที่สอนภาษาท้องถิ่นให้ชาวต่างประเทศ
                              ้
        British Council มีหลักสู ตรภาษาอาหรับสาหรับผูสนใจทัวไป
                                 ่
     ั
นอกจากนี้ยงมีโรงเรี ยนสอนภาษาขนาดเล็กที่สอนภาษาอาหรับสาหรับชาวต่างชาติ

5. รถยนต์
    5.1 การซื้ อรถยนต์
         รถยนต์ในยูเออีมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณร้อยละ 30
                ั
ส่ วนใหญ่จะซื้ อรถยนต์จากบริ ษทตัวแทนท้องถิ่นทัวไป  ่
    5.2 การนาเข้ารถยนต์
         การนาเข้าสามารถทาได้เหมือนการส่ งของมาทางเรื อ
                 ั
หรื อหากต้องการนาเข้าผ่านบริ ษทตัวแทนท้องถิ่นก็สามารถทาได้
โดยจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนียมและภาษีตามปกติ
    5.3 การทาประกันรถยนต์
                          ั
         สามารถเลือกซื้ อประกันจากบริ ษทประกันต่างๆ ได้ โดยการทาประกันชั้นหนึ่ง
รถยนต์จะ ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ซึ่ งหากเกิน 5 ปี จะต้องทาประกันชั้น 3 เท่านั้น ประกันมีอายุ 13
เดือน
    5.4 การทาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
                        ั
         โดยจะต้องมีหนังสื อจากบริ ษทนายจ้างหรื อสปอนเซอร์ถึงสานักงานจราจร
เพื่อขอทาใบขับขี่ ใบขับขี่มีอายุครั้งละ 10 ปี
หากมีใบขับขี่ของไทยสามารถนาใบขับขี่มาแปลเป็ นภาษาอาหรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูต
เพื่อนาไปเป็ นเอกสารประกอบการขอทาใบขับขี่ยเู ออีได้โดยสามารถลดขั้นตอนการสอบภาคปฎิบติ      ั
                                  ิ
บางอย่างได้ (ดูรายละเอียด คลิ๊กจากหน้าหลัก หัวข้อ แนะนาการใช้ชีวตในยูเออี)
         5.5 การขายรถยนต์
         เมื่อสามารถตกลงซื้ อขายรถยนต์แล้ว ต้องส่ งเอกสารรถยนต์
สาเนาหนังสื อเดินทาง
บัตรประจาตัว สาเนาใบขับขี่ของผูซ้ื อและผูขาย พร้อมหนังสื อขอโอนรถยนต์ให้กบผูซ้ื อ
                  ้     ้                 ั ้
                         ้    ้
ไปติดต่อดาเนินการ ที่สานักงานจราจร ทั้งนี้ ผูซ้ื อจะเป็ นผูรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทะเบียน
ป้ ายใหม่ และค่าประกันรถยนต์ในชื่อของผูซ้ื อ แต่หากมีค่าปรับจากการขับขี่ผิดกฎจราจรของผูขาย
                      ้                        ้
  ้
ผูขายต้องรับผิดชอบก่อนการโอนรถยนต์

              ---------------------------------------------------
                          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งอาบูดาบี
                                 8 มิถุนายน 2551
        ข้ อแนะนาในการทาใบอนุญาตขับรถยนต์ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
      ี่ ี
(สาหรับผู้ทมใบอนุญาตขับรถยนต์ ของไทย)
  1.นาใบอนุญาตขับรถยนต์ของไทยมาแปลเป็ นภาษาอารบิค ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  2.นาเอกสารไปเปิ ดแฟ้ มประวัติที่ Muroor Road Trafic Police Station
     -รู ปถ่าย 4 ใบ
  - หนังสื อเดินทางและวีซ่าตัวจริ ง พร้อมสาเนา
  - ใบรับรองตาแหน่งงานและเงินเดือนจากบริ ษทนายจ้าง  ั
     -ใบอนุญาตขับรถยนต์ของไทย ตัวจริ ง พร้อมสาเนา
                                 ่
  - คาแปลภาษาอารบิคของใบอนุญาตขับรถยนต์ของไทย ที่ผานการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
  - ค่าใช้จ่ายในการเปิ ดไฟล์ 100 ดีแรมห์ และค่าตรวจสายตา 20 ดีแรมห์
  3. หลังจากเปิ ดแฟ้ มประวัติแล้วจะได้เอกสาร 2 อย่าง คือ
  - บัตรประจาตัวสี เขียว
  - กระดาษสี เขียวเพื่อใช้ในการสอบ มีกาหนดวันและเวลาวันสอบเอาไว้
  4. เมื่อได้เอกสารทั้ง 2 แล้วให้ไปสมัครเรี ยนขับรถยนต์ที่ Driving School พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - เอกสารบัตรประจาตัวสี เขียว พร้อม กระดาษสี เขียวที่มีกาหนดวันสอบ
  - รู ปถ่าย 4 ใบ
     -หนังสื อเดินทางและวีซ่าตัวจริ ง พร้อมสาเนา
  - สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของไทย
  - สาเนาคาแปลภาษาอารบิคของใบอนุญาตขับรถยนต์ของไทย
  - แบบฟอร์มการสมัครเรี ยน
  - ค่าสมัครเรี ยน 780 ดีแรมห์
  5. เมื่อสมัครเรี ยนแล้วจะมีกาหนดวันเรี ยนไว้ 4 วัน วันละ 2.30 ชัวโมง และจะได้รับหนังสื อการขับรถ 1 เล่ม
                                  ่
  6. หลังจากเรี ยนครบทั้ง 4 วันแล้ว สามารถเลือกวันสอบภาคทฤษฏีในวันถัดไปได้เลย
  7. ใช้เวลาสอบ 30 นาที จานวน 35 ข้อ และต้องสอบให้ได้ 29 ข้อขึ้นไปจึงจะผ่าน
  8. เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถรอรับ Certificate ได้เลย
  9. เมื่อได้ Certificate แล้วสามารถ เข้ารับการสอบภาคปฏิบติ  ั
   ตามที่กาหนดไว้ในกระดาษสี เขียวที่ได้รับได้เลย ที่ Muroor Road Traffic Police Station
   โดยต้องนาเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย
  - หนังสื อเดินทางและวีซ่าตัวจริ ง พร้อมสาเนา
  - บัตรประจาตัวสอบสี เขียว และกระดาษนัดวันและเวลาสอบ
              ่
  - Certificate ที่ผานการสอบภาคทฤษฏี
  - ค่าสอบขับรถ 40 ดีแรมห์
  10. สอบขับรถบนถนนใหญ่ โดยมีตารวจ 2 คนนังไปด้วย  ่
  11. เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถมารับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันถัดไป
     ค่าใช้จ่ายในการรับใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 ดีแรมห์

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:6/7/2012
language:Thai
pages:10