?? ? ??? ???????? ???????? ? qad by 0l2Mu8eZ

VIEWS: 5 PAGES: 2

									                       โรงเรี ยนรุ่ งเรื องอุปถัมภ์ สำนักงำนเขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร
      ป ระจำเดือน พฤศจิ กำยน 2553
                                            ศูนย์ สำธำรณสุข 8 (บุญรอด)
* 4 พ.ย. 53 ศูนย์สาธารณสุข 8
                                            ตรวจรั กษำนักเรี ยนที่ มีเหำ
(บุญรอด) ตรวจรักษานักเรี ยนที่มีเหา
     ั
ตั้งแต่ช้ นอนุบาล – ม.3
* 7 พ.ย. 53
แจกค่าอุปกรณ์การเรี ยนตามนโยบายกท
ม. ชั้นอนุบาล- ม.3                   นำงนวลตำ กำญจนะวงศ์
10 พ.ย. 53 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล             ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน
ช่วยตัดผมนักเรี ยนที่ไว้ทรงผมผิดระเบีย    อำนวยควำมสะดวกผู้ปกครองในกำร
บ                      แจกเงินค่ ำอุปกรณ์ กำรเรี ยนตำมนโย
* 11 พ.ย.53 ครู และนักเรี ยนแกนา                    บำยกทม.
QAD จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด                              ตัดผมนักเรี ยนที่ ไว้ ทรงผมผิดระเบียบ
* 12 พ.ย. 53                                      โดยได้ รับควำมอนุเครำะห์ ช่ำงตัดผม
กิจกรรมโครงการออกกาลังกายได้ทรวด                            จำกศูนย์ ฝึกอำชี พวัดธรรมมงคล
           ุ
ทรงงามเพื่อเด็กไทยไร้พง
* 16 – 18
         ่
กิจกรรมโครงการอยูค่ายคุณธรรม –
จริ ยธรรมต้านยาเสพติด แบ่งเป็ น 3 รุ่ นๆ                   ครู
1 วัน รุ่ นที่ 1 นักเรี ยนชั้นอนุบาล – ป.3  นักเรี ยนแกนนำต้ ำนยำเสพติด(QAD)
รุ่ นที่ 2 นักเรี ยนชั้นป.4 – 6 รุ่ นที่ 3  จัดกิจกรรมให้ ควำมรู้ และกำรป้ องกัน
นักเรี ยนชั้นม.1 – 3                  ตนให้ พ้นภัยจำกยำเสพติด
* 17 พ.ย. 53
          ่
คณะอาสากาชาดตรวจเยียมครู และนักเรี                           พิธีเปิ ดโครงกำรออกกำลังกำยได้ ทรว
ยนแกนนา QAD                                                   ุ
                                            ดทรงงำมเพื่อเด็กไทยไร้ พง
  กิจกรรม เข้ ำค่ ำยคุณธรรม                            คณะอำสำกำชำดตรวจเยี่ยมครู และนักเรี ยนแกน
  จริ ยธรรมต้ ำนยำเสพติด 3 รุ่ นๆ 1 วัน                      นำต้ ำนยำเสพติด(QAD)
  ตั้งแต่ ชั้นอนุบำล-ม.3
                     โรงเรี ยนรุ่ งเรื องอุปถัมภ์ สำนักงำนเขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร
     ป ระจำเดือน พฤศจิ กำยน 2553
                                            พระอำจำรย์ จำกวัดบำงนำในติวเข้ ม
* 22 – 23 พ.ย. 53
                                            เตรี ยมควำมพร้ อมนักเรี ยนชั้น ป.6 – ม.3
พระอาจารย์จากวัดบางนาใน
                                            เพื่อสอบนักธรรมตรี โท เอก
สอนธรรมนักเรี ยน ป.6 – ม.3
เพื่อเตรี ยมตัวสอบนักธรรมตรี โท เอก
* 25 พ.ย. 53
พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวัน วชิรราลึก ลูกเสื อสารอง
                      พิธีถวำยพวงมำลำและถวำยรำชสดุดี
ลูกเสื อสามัญ
                              เนื่องในวันวชิ รรำลึก
ลูกเสื อและเนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
บาเพ็ญประโยชน์
ทาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยนและชุม
                                            ลูกเสื อสำรอง ลูกเสื อสำมัญ
ชนรอบโรงเรี ยน
                                            และลูกเสื อเนตรนำรี สำมัญรุ่ นใหญ่
* 26 พ.ย. 53 นักเรี ยนชั้น ป.6 – ม.3
                                            บำเพ็ญประโยชน์
สอบนักธรรมตรี โท เอก ณ
                                            ทำควำมสะอำดบริ เวณชุมชนรอบโรงเรี
สนามสอบธรรมศึกษาสานักเรี ยนวัดบา
                                            ยน ถวำยเป็ นพระรำชกุศล ร.6
งนาใน โรงเรี ยนรุ่ งเรื องอุปถัมภ์
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร          นักเรี ยนชั้น ป.6 – ม.3 สอบนักธรรมตรี
* 29 พ.ย. 53                             โท เอก ณ
โรงเรี ยนรุ่ งเรื องอุปถัมภ์ประชุมคณะกร  สนำมสอบธรรมศึกษำสำนักเรี ยนวัดบำ
รมการสถานศึกษาและกรรมการเครื อข่า          งนำใน ร.ร.รุ่ งเรื องอุปถัมภ์
  ้
ยผูปกครอง ครั้งที่ 1 ปี การศึกษา 2553
                                         ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำละกร
                                         รมกำรเครื อข่ ำยผู้ปกครอง ครั้ งที่ 1
                                         ปี กำรศึกษำ 2553

								
To top