geomechanicznych masywu skalnego naleza

Document Sample
geomechanicznych masywu skalnego naleza Powered By Docstoc
					1.Pierwotny stan naprężenia w górotworze Z pierwotnym stanem naprężenia mamy      =f(pz(H),px(H),a/r),) Z pośród wszystkich punktów na tarczy najbardziej istotne są  odprężonej można określić z zależności dla wyrobiska eliptycznego.
doczynienia w górotworze nienaruszonym działalnością górniczą, gdy górotwór jest    te które są na konturze wyrobiska, czyli dla r=a.Rozpatrujemy 2 przypadki gdy 1)px=0  Naprężenie poziome w stropie jest równe: σ x=-pz+(1+2*a/b)px=Rr czyli
naruszony pojawia siew wtórny stan naprężenia.                     ; pz≠0 mała głębokość 2) px≠0; pz≠0 duża głębokość .Przypadek dla r=a; a/r=1      a/b=1/2*[(pz/px)-1+(Rr/px)]. Uwzględniając że px=pz*1/(m-1)=λpz,
                                            otrzymuje się dla wszystkich punktów na konturze wyrobiska następujące wartości     Otrzymujemy:a/b=1/2[(m-1)(Rr/pz)+m-2] lub a/b=1/2[(1/λ)(1+Rr/pz)-1].
                                            naprężeń { r=0 ; t=pz(1+2cos2) + px(1-2cos2) ; =0}Naprężenia radialne na      Gdy na przekroju wyrobiska opisze się elipsę o stosunku półosi a/b jak we
                                            konturze czyli normalne do konturu wyrobiska bez obudowy są = 0. Naprężenia zaś     wzorze, wówczas wycinek elipsy zawarty między wierzchołkiem elipsy w
                                            normalne do konturu, dla wyrobiska nie obudowanego tez są = 0 tak jak naprężenia    stropem stanowi strefę, gdzie skała jest odprężona i może opadać do
Q= *F*H gdzie - ciężar obj. Skal nadległych F- pole przekroju.W celu wyznaczenia   styczne. Jedynie naprężenia obwodowe t są funkcją głębokości, kąta . Napr.w      wyrobiska: a=1/2[(m-1)(Rr/pz)+m-2]b lub a=1/2[(1/λ)(1+Rr/pz)-1]b.
składowych pierwotnego stanu naprężenia analizujemy elementarna cząstkę gorowtoru   stropie lub spągu wyrobiska (czyli dla =90 stopni lub =270 stopni) t= -pz+3x     Wysokość sklepienia ciśnień f zależy można obliczyć z zależności
w kształcie sześcianu znajdującego się na głębokości H pod powierzchnia Ziemi.     oznacza to że mogą wystąpić naprężenia sciskające,względnie rozciągające lub będą    geometrycznej f=a-W/2. Przyjmując, że b1/2*L wówczas półoś można
Załóżmy ze rozmiar Ziemi jest plaska a nad sześcianem jest slup skal nadległych    wynosiły 0 zalezy od współczynnika  oraz współczynnika rozporu bocznego. a) pz >   określić z zależności a=1/4[(m-1)(Rr/pz)+m-2]L lub a=1/4[(1/λ)(1+Rr/pz)-
poddanych działaniu sil ciężkości. Na cząstkę wywierane jest obciążenie Q. jego    3, px;m>4 lub <1/3 ; px=(1/(m-1))*pz=pz; b) pz = 3 px ; m=4 lub =1/3 ; t=0  1]L, przyjmując że pz=-H otrzymujemy: a=1/4[(1-m)(Rr/H)+m-2]L lub
składowe pierwotnego stanu naprężenia: a) pierwotne ciśnienie pionowe: pz= (Q/F)=   c) pz< 3 px ; m<4 lub >1/3. W 1 przyp. wystepuja napr. rozciągające chartka. Dla  a=1/4[(1/λ)(1-Rr/H)-1]L.Półoś a jest wprost proporcjonalne do szerokości
((*F*H)/F)= *H.Strop elementarnego sześcianu jest poddany działaniu ciśnienia, to  małej odległości,w 2 przyp.napr. obwodowe sa rowne 0,charakterystyczne dla       wyrobiska. Im szersze wyrobisko tym wyżej sięga strefa odprężona. Im
samo dzieje się ze spągiem,, ciśnienie pionowe w górotworze nienaruszonym       śr.głebokosci,w 3 przypad. naprężenie obwodowe będzie tego samego znaku co       skały są słabsze (mniejsze Rr) tym wyższa jest strefa odprężona. Gdy
nazywane jest 2.ciśnieniem pierwotnym. pz= -*H (ściskanie) Średni ciężar       cisnienie,czyli występują wtedy naprężenia ściskające charakterystyczne dla dużej    wyrobiska będzie stało bardzo długo to przyjmie ono kształt taki dla
objętościowy skal nadległych =2,5*10 N/m =25 kN/ m pz= -2,5*10
                     4  3      3 ;      4
                                            głębokości.Przekrój kołowy dla małej głębokości nie jest przekrojem korzystnym     którego: a/b=pz/px=m-1=1/λ. Gdy w stropie przekroczona zostanie
         4       6
*H. ∆pz=2,5*10 *100=2,5*10 Pa=2,5MPa; ∆pz/100m≈2,5MPab) pierwotne ciśnienie      występuje bowiem wtedy naprez. Rozciągające, bardziej korzystny dla dużej        wytrzymałość na rozciąganie Rr , a w ociosach Rc to wyrobiska przyjmie taki
poziome:                                        głębokości.W ociosach wyrobiska(=0 stopni lub =180) t=3pz-px, naprężenia       kształt, aby: σ x= σz=px+pz. Dla wyrównania naprężeń ściskających a=b/λ,
                                            obwodowe zawsze występują jako nprezenia ściskające px=0 to t=3pz; px=pz to      zakładając że bL/2 przyjmujemy: a=L/(2 λ). Jeżeli wyrobisko jest na małej
                                            t=2pz W ociosach występują wiec naprężenia pionowe o koncentracji: t= od 3pz do    głębokości to λ0,1 wówczas a5L 14.STAN NAPRĘŻENIA W
                                            2pz. Wykres rozkładu naprężeń w stropie o przekroju kołowym:              SĄSIEDZTWIE WYROBISKA SZYBOWEGO

Pod wpływem ciśnienia sześcian doznaje odkształcenia podłużnego czyli jego
wysokość zmniejsza się, a wydłużają krawędzie poziome. możliwe jest to podczas
jednoosiowego ściskania. W górotworze jednak obok elementarnego sześcianu są
podobne sześciany. Jeżeli przyjąć ze w kierunku poziomym górotwór jest jednorodny,                                               Szyby podobnie jak tunele mają nieduży przekrój poprzeczny. Dominującym
wówczas sąsiednie sześciany maja podobna tendencje do odkształcania. W rezultacie                                               ich wymiarem jest długość (głębokość). Problemy związane z wyrobiskami
                                            Dla px<(1/3)*pz, r=a; t= -pz+3px ; gdy px=(1/3)*pz to t=0; gdy px=0 to t= -pz
nie dochodzi do odkształcenia na boki.x=0 , y=0 , z ≠0 skoro nie dochodzi do                                                pionowymi można rozpatrywać jako zadanie płaskie (wycinając myślowo
odkształcenia elementów sześcianu oznacz to ze oprócz ciśnienia pionowego pz                                                  elementarną warstwę poziomą z otworem szybowym). Górotwór z
działają jeszcze ciśnienia poziome px i py. Dla górotworu odpowiadającemu prawu                                                pionowym szybem, czy otworem wiertniczym stanowi problem
Hookea x= [1/E [px-(py+pz)]]=0 jeżeli przyjmiemy ze odkształcenie ma być równe                                                przestrzenny. Obciążenie bowiem wzdłuż osi nie jest stałe, ciśnienie boczne
0 to px-(py+pz)=0. Zakładamy izotropie w pł. poziomej ,możemy przyjąć px=py {                                                 zmienia się z głębokością.
px-(py+pz)=0 ; px=py Z układu równań wynika ze ciśnienie poziome działające na    Gdy stan naprężeń wokół wyrobiska jest geostatyczny, czyli: px=py=pz=p, otrzymuje    --brzegi tarczy obciążone są składowymi poziomymi ciśnienia pierwotnego.
boczne ścianki elementu sześcianu wynosi :px=py=( /(1-))*pz ; px=py=((1/(1/)-                                                Ze względu na znaczny wymiar wyrobiska w kier osi pionowej w stosunku
                                            się rozwiązanie: t= p[1+(a/r) ]; t= p[1-(a/r) ]; =0
                                                           2        2

1)*pz; 1/= m ;px=py=(1/(m-1))*pz 3.Składowe pierwotnego trojosiowego stanu                                              ’    do wymiarów poprzecznych mamy do czynienia z płaskim stanem
                                            Rozpatrujemy przykł. gdy wyrobisko narażone jest na działanie ciśnienia wew. p
naprężenia: pz= -*H ; px=py=(1/(m-1))*pz ;Wprowadźmy pojecie 4.współczynnika                                                 odkształcenia z=0. Natomiast stan naprężenia sprowadza się do kołowo
rozporu bocznego : =(1/(m-1)) gdy wprowadzimy do pierwotnego stanu naprężenia                                                 symetrycznego. Dla układu wartości naprężeń: 1. obwodowe
                                                                                             2 2         2 2            2 2
otrzymujemy px=py=*pz ; =(px/pz) .Przy braku izotropii w płaszczyznach                                                    σt=px(1+a /r )=[-H/(m-1)](1+a /r ), 2. radialne σr= px(1-a /r )=[-H/(m-
                                                                                           2 2
                                                                                        1)](1-a /r ), 3. pionowe σz=υ(σr+σt).
poziomych: px=x*pz ; py=y*pz . Zapis ten pozwala ocenić stan naprężenia gdy
                                                                                  ’
                                            Wzory na naprężenia obwodowe i radialne przyjmują postać: t= p+(p-p )*(a/r) ; t=
                                                                                     2  Przyjmujemy, że na brzegu otworu nie działają od środka żadne siły
górotwór odpowiada nie tylko modelowi Hookea ale i innym modelom np.Dla
                                               ’    2
                                            p-(p-p )*(a/r) . Przemieszczenie radialne dla dowolnego pktu. określa zależność:    zewnętrzne. Warunki brzegowe: w odległości nieskończenie dużej od szybu
górotworu ziarnisto-sypkiego =tg (45-(/2)) dla =30 stopni 0,3 W tym
                  2
                                                                                        r→, σr=σt=px=py, W konturze szybu (r=a) istnieje możliwość odkształceń
przypadku ciśnienie poziome wynosi 30 % pierwotnego ciśnienia pionowego bo           2         ’
                                            Ur=((3*a )/(2*E*r))*(p-p ); gdy r=a Ur=((3*a)/(2*E))*(p-p )
                                                                           ’
                                                                                        σr=0
=(px/pz). 1) mała głębokość 0,1 m~12 ;px=*pz =0,1 pz 2) duża głębokość 1 ,
                                            11.ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ WOKÓŁ WYROBISKA O PRZEKROJU
m~2 ; px=*pz=1pz ; px=py=pz=p .Dla dużej głębokości mamy do czynienia ze
                                            PROSTOKĄTNYM
5.stanem geostatycznym ( ciśnienie we wszystkich kierunkach jest takie samo im
                                                                                        15.WYROBISKO TUNELOWE W GÓROTWORZE
bliżej powierzchni Ziemi zbliżamy się do jednoosiowego stanu ściskania
                                                                                        NIEJEDNORODNYM
                                            Na brzegach tarczy pierwotny stan naprężenia odpowiada modelowi
                                            Hooke’a. Zgodnie z rozwiązaniem podanym przez Savina i Morgajewskiego
                                            w sąsiedztwie wyrobiska o wysokości W i szerokości L ekstremalne
                                            wartości naprężeń pojawią się na konturze: -w ociosach σx=0 i σ z=(1+α)pz-       Zakładamy, że górotwór składa się z 2 warstw o modułach E1 i E2. Tunel
Pierwotny stan naprężeń można opisać 6.Tensorem naprężenia               px; -w stropie i spągu σx=(1+β)px-pz i σz=0; α,β to współ czynniki kształtu       wykonano w warstwie drugiej. Ma on przekrój kołowy o promieniu a.
                                            zależne od L/W                                     Grubość drugiej warstwy ponad wyrobiskiem wynosi h. N układ działa
                                            L/W     50:1  20:1    5:1    1:1    1:5     1:20  1:50     wszechstronne równomierne ciśnienie p. 1. zakładamy E1<E2 W tym
                                                                                        przypadku warstwa górna przenosi prawie w pełni ciśnienie wzdłuż linii
                                             α     17,0  4,00    2,00   0,84    0,2     0,02  0,01     granicznej na warstwę drugą niezależnie od grubości półki. Warstwę drugą
                                             β    0,01   0,02    0,2   0,84    2,00   4,00   17,0      można uważać za półpłaszczyznę z otworem kołowym. Wielkość naprężeń
W przypadku gdy uwzględnimy anizotropię px=x*pz , py=y*pz                                                          zależna jest w analizowanym rozwiązaniu od obciążenia p i współczynnika
                                            Wielkości naprężeń nie zależą od pola przekroju wyrobiska, lecz należą od                        2
                                            stosunku L/W. Nie projektuje się tuneli o L/W 50:1. Przekrój taki jest         n, n=[(a+h)/a]-pierw.{[(a+h)/a] -1}, Naprężenia poziome: -w punkcie A:
                                                                                             2 2    2 2  2
                                            bowiem bardzo niekorzystny, bo występują tam naprężenia rozciągające.          σx=[p/(1-n ) ]*[(1-n ) +16n ], -naprężenia w pkt. B i C obwodowe na brzegu
                                                                                                                   2   2 2
                                            Wyrobisko ma kształt poziomej szczeliny. Najlepiej byłoby wykonywać           otworu: σt=2p, w pkt D i E gdzie 0<<90, σt=2p[(1+n )/(1-n )] -naprężenia
                                            tunele o stosunku 1:50. Wtedy występują tylko naprężenia ściskające.          osiągają wartości ekstremalne. Szczególne przypadki: 1. n<0,318 max
W wielu rejonach kuli ziemskiej naprężenia w skalach są suma Tensorową naprężeń                                                naprężenia w pkt D i E –półka jest gruba, 2.n>0,318 max naprężenia w pkt
                                            Wyrobiska ma kształt pionowej szczeliny. W rzeczywistości projektuje się
geostatycznych i tektonicznych, powstaje wówczas trójosiowy stan naprężeń w którym                                               A- półka jest cienka. Zakładając, że a/n=2, n=(3/2)-pierw.[(9/4)-1]=0,39;
                                            wyrobiska o wymiarach pośrednich.Z analizy wzorów na σ x i σ z wynika, że
naprężenia główne są rożne i rożna jest orientacja ich osi. Występowanie naprężeń                                               pkt.A → σx=(P/0,72)*[0,72+2,4]=4,33*p; pkt.D i E → σ t=2p*[(1+0,15)/(1-
poziomych większych od pionowych jest charakterystyczne dla rejonów aktywnych     w ociosie pzpx dlatego σz to naprężenia ściskające.W stropie mogą wystąpić
                                            3 przypadki:1. gdy występuje σx wówczas mamy do czynienia z               0,15)]^2=3,64*p. Największe jest naprężenie w pkt. A gdzie wielkość jego
tektonicznie. Z badan wynika ze wartości naprężeń poziomych px mogą być większe                                                jest przeszło 4-krotnie większe od p. gdy stosunek (a/h) będzie wzrastał, tzn.
od wartości naprężeń pionowych pz nawet1,5-6 razy. Wartość współczynnika rozporu    naprężeniami rozciągającymi; 2. gdy σx=0, 3. gdy σx to naprężenia
                                            ściskające.Zależy to od stosunku pz do px oraz od współczynnika β. Dla         im cieńsza będzie półka tym napr.będą większe. 2. odmienny obraz
bocznego  w zależności od głębokości H zmienia się w granicach: = (100/H)+0,3 ;                                               otrzymamy, gdy E1>E2. Przy cienkiej półce skały mają zdolność
                                            małej głębokości i L/W=50:1 koncentracja naprężeń w ociosach jest 18-
= (1500/H)+0,5 czyli dla głębokości H=1000  zmienia się od 0,4 do 2.                                                     odkształcania się do wyrobiska. Warstwa górna mająca duży moduł spr. już
                                            krotnie większa od pz. Natomiast w stropie naprężenia poziome σ x= - pz czyli
                                            naprężeniom rozciągającym. Na większej głębokości, gdy pz =px naprężenia        przy małych odkształc. odpręży się w całości i wskutek tego ciśnienie
7.Pierwotny stan odkształcenia górotworuPierw. st. napr. jest stanem przestrzennym,                                              wywierane przez nią na półkę będzie minim. wlk.naprężeń w półce i będzie
                                            rozciągające zanikają. W ociosach wyrobiska prostokątnego zawsze
natomiast odkształcenia jest jednoosiowy tzn. ściskania odbywają się tylko w jednym                                              mała. Mniejsza niż w ukł. jednorodnym.
                                            występuje koncentracja naprężeń ściskających. Natomiast w stropie
kierunku(osi z) x= y=0; z≠0 wówczas tensor odkształcenia:              występuje naprężenie rozciągające.
Pierwotnemu trójosiowemu stanowi naprężeń w górotworze nienaruszonym, przy
braku możliwości odkształceń poziomych towarzyszy jednoosiowy stan odkształceń                                                 16.OBCIĄŻENIE CZYNNE (STATYCZNE) OBUDOWY TUNELU:
wartość pierwotnych odkształceń .poziomych określamy:z= [1/E [pz-(px+py)]] dla
górotworu Zwięzłego uwzględniając ze px=py=( /(1-))*pz otrzymuje się: z
=[1/E*((1--2 )/(1-)]*pz ; : z=[1/E*((m -m-2)/(m -m))*pz]Uwzględniając ze pz=-
        2              2     2
                                            Strop                   ocios
*H otrzymuje się odkształcenie pionowe pierwotne w górotworze nienaruszonym      Tunel o przekroju prostokątnym nie jest dobrym rozwiązaniem. Prostokąt         Podst.zadaniem stawianym przed mech.górotw. jest utrzymanie stateczności
z=(-/E) *((1--2 )/(1-))*H ; z=f(H)- funkcja głębokości ; =(H) Zależność
          2
                                            ma ostre naroża. Nie jest korzystne wykonywanie wyrobiska o dużym            wyrobisk, przez które rozumiemy zapewnienie wymaganych gabarytów
odkształcenia pionowego z od głębokości jest zależnością krzywoliniowa        stosunku wysokości do szerokości, należy więc projektować wyrobiska tak,        wyrobisk w całym okresie ich użytkowania. Spełnienie tego warunku
                                            aby σ x rozciągające były jak najmniejsze.                       możliwe jest przez właściwy dobór obudowy. Można tego dokonać poprzez
                                                                                        przyjęcie modelu zjawiska zachodzącego w górotworze w wyniku
8.Stan naprężenia górotworu w otoczeniu wyrobisk korytarzowych (tuneli)        12.ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ WOKÓŁ WYROBISKA O PRZEKROJU                     wykonania wyrobiska. W każdym przypadku należy określić wielkość
                                            ELIPTYCZNYM                                       obciążenia na obudowę które często nazywa się ciśnieniem górotworu. W
                                                                                        pierwszych pracach (rozwiązania) dotyczące obciążenia czynnego
                                                                                        przyjmowano że w stropie wyrobiska powst. naturalne sklepienie w
Wykonanie w górotworze wyrobiska (tunelu) powoduje zmianę pierwotnego stanu                                                  granicach którego skały są zniszczone, a ich ciężar określa się: Q=γ*F*1,
naprężenia i odkształcenia. Na odkrytych ścianach wyrobiska siły powierzchniowe są   Zgodnie z rozwiązaniem Hubera ekstremalne wartości naprężeń występują w         F=(2/3)*L*h-pole odc.elipsy=polu odcinka paraboli. Pierwotnie
równe 0, co jest powodem odkształcenia się górotworu w kierunku wolnej przestrzeni,  wierzchołkach elipsy. Dla I-I: σ x=-pz+(1+2*a/b)px, σz=0; dla II-II: σ x=0, σz=-    przyjmowano: Q=(2/3)*γ*l*h(h-wys.strzałki sklepienia).
odkształcenia te jednak mogą być ograniczone reakcją założonych w wyrobisku      px+(1+2*b/a)pz; Rozkład naprężeń w sąsiedztwie wyrobiska eliptycznego:
obudowy, uwzględniając głębokość można sądzić o znacznej koncentracji naprężeń                                                 17.METODA PROTODJAKONOWA:
pionowych jakie mogą wystąpić w ścianach bocznych tunelu. Naprężenia pionowe w
stropie i spągu wyrobiska w skutek odkształceń górotworu będą miały wartość
mniejsza od składowej pionowej ciśnienia pierwotnego. Składowe poziome naprężeń
panujących w górotworze w sąsiedztwie wyrobiska porównywalne sa ze składowymi     W zależności od stosunku a/b wyróżniamy różne kształty wyrobiska o
poziomymi ciśnienia pierwotnego. Wykazują tendencje odwrotne w ścianach bocznych    przekroju eliptycznym: 1. a/b małe                           Kształt sklepienia określa się z warunku równowagi linii ciśnienia, z sumy
(ociosach), charakterystyczny jest spadek naprężeń poziomych. W stropie i spągu    Naprężenia w stropie są rozciągające, a w ociosach występuje duża            momentów względem pkt.C : M=(T*y)-(1/2)*(q*x^2); y=(q*x^2)/(2*T
natomiast następuje ich koncentracja. Gdy w górotworze nienaruszonym poprzez      koncentracja naprężeń pionowych ściskających 2. a/b wzrasta, wtedy w          ),gdzie: T-siła osiowa w strzałce sklepienia, q-ciśn.pochodzące od ciężaru
wykonanie wyrobiska lokalnie naruszymy stan naprężenia ,to w skutek wykonania tego   stropie naprężenia rozciągające maleją, a w ociosach maleją też naprężenia       nadkładu, x,y-współrzędne. Sklepienie naturalne ma kształt paraboli 2-
wyrobiska, zaburzenia te nie rozprzestrzenią się w nieskończoność. Powyższe      ściskające, 3. a/b takie, że σx=0 zanikają naprężenia rozciągające w stropie,      stopnia. Oddział tego sklepienia można rozłożyć na skł.P i T(pozioma).
zagadnienie jest zasada de Saint Venata. Jeśli lokalnie zaburzymy istniejący np.    wówczas w ociosach naprężenia dalej maleją: σ x=-pz+(1+2*a/b)px=0,           Skł.pozioma powoduje przemieszcz.pkt.A w lewo czemu przeciwdziała
pierwotny stan naprężenia w górotworze, to skutki tego zaburzenia będą zanikały wraz  a/b=1/2[(pz/px)-1]. Uwzględniając px/pz=1/(m-1)=λ to a/b=(m-2)/2 lub          tarcie; μ*P, gdzie μ-wsp.tarcia wewn. μ=tg, P=q*a,z rzutu sił na kierunek
ze wzrostem odległości od miejsca zaburzenia. Na ogol w mechanice górotworu      a/b=1/2[(1/ λ)-1]. Dla wartości a/b=(m-2)/2 w stropie zanikają naprężenia        poziomy wynika że równowaga w pkt.A sklepienia wystąpi gdy: T+τ*h=
przyjmuje się ze skutki zaburzenia zanikają w odległości równej około 5krotnym     rozciągające, 4.a/b dalej wzrasta                            μ*q*a → T=(q*a^2)/(2*h),gdzie τ-obciążenie równomiernie rozłożone
wymiarom wyrobiska czy tunelu.                             czyli elipsa wydłuża się w kierunku pionowym. W stropie zaczynają            skierowane w str.sklepienia; τ*h-siła charakt.opór przesuwu. Po
                                            wzrastać naprężenia ściskające poziome, natomiast w ociosach dalej maleją        podstawieniu: (q*a^2)/(2*h)+τ*h=μ*q*a; τ=(μ*q*a/h) – (q*a^2)/(2*h^2
                                            napr. Ściskające. 5.a/b takie, że σz w stopie i w ociosach są takie same: -       ),porównujemy I-pochodną równania względem h do zera,po rozwiązaniu: (a
Przez tunel w mechanice górotworu rozumie się wyrobisko o stacjonarnych ścianach    pz+(1+2*a/b)px=(1+2*b/a)pz-px, a/b=-pz/px=m-1=1/ λ.Przekrój eliptyczny         – μ*h)=0 →h=a/μ. Wysokość sklepienia naturalnego =się ilorazowi połowy
bocznych (ociosach) którego długość L (przekroju podłużnego) może przekroczyć     jest korzystny dla wyrobiska korytarzowych pod warunkiem dobrania            szerokości wyrobiska przez współ.tarcia. Metoda znajduje zastos. do
wymiar przekroju poprzecznego. 9.Redystrybucja naprężeń:                odpowiedniego stosunku a/b. Najkorzystniejsze przypadki to takie, gdy          ośrodków rozdrobnionych.Protodjakonow uogólnił też teorię do skał
                                            zanikają naprężenia rozciągające w stropie i spągu, a w ociosach występują       zwięzłych wprowadzając w miejsce wsp.tarcia WSKAŹNIK ZWIĘZŁOŚCI:
                                            jednakowe napr. Ściskające: gdy a/b=pz/px to σx= σz=px+pz.Najkorzystniejsze       f  0,1*Rc,gdzie Rc-wytrzym. doraźna skał na ściskanie[MPa].Obciążenie
                                            wartości naprężeń sąrówne sumie napr. Pierwotnych. Korzystne jest            pochodzące od ciężaru skał nadległych oddziaływujące na 1m dł.wyrobiska:
                                            wykonanie przekroju eliptycznego, bądź zbliżonego do eliptycznego, gdy         Q=(2/3)*2a*h*γ=(4/3)*γ*(a^2/μ),czyli obciąż.przypadające na jedne
Wnioski: można stwierdzić ze 1) w stropie i spągu następuje spadek naprężeń      a/b=(m-2)/2.Natomiast najkorzystniejszy przypadek gdy a/b=m-1.             odrzwia obudowy gdy krok obudowy(rozstaw) jest równy l i wynosi:
pionowych a na samej linii stropu i spągu nawet do 0 (następuje odprężenie) 2) w    Korzystne kształty elipsy w zależności od głębokości:1.mała głębokość          Q=(4/3)* γ*(a^2/μ)*l –nie ma nic o wł.ośrodka. Obciążenie obudowy
ociosach występuje wzrost naprężeń pionowych czyli koncentracja naprężeń, oraz     m12, dla a/b=(m-2)/2=5, dla a/b=m-1=11, 2. średnia głębokość m=4, dla         wzrasta z kwadratem szerokości wyrobiska nie można zwiększyć
spadek naprężeń poziomych na samych ociosach 3) w dostatecznie dużej odległości od   a/b=(m-2)/2=1(koło), dla a/b=m-1=3, 3. duża i b. dużą głęb. m=2, dla          wys.wyrobiska którą obudowa jest w stanie przenosić.
wyrobiska panuje stan pierwotny czyli tak jakby wyrobisko nie zostało wykonane.    a/b=(m-2)/2=0 dla a/b=m-1=1 (koło).Wielkość napr. W wyrobisku
W zasadzie górotwór z wyrobiskiem korytarzowym powinien być rozpatrywany jak      eliptycznym nie jest zależna od przekroju (wielkości), lecz od stosunku
układ przestrzenny, w uproszczeniu wystarczy rozważyć układ płaski, w przekroju    półosi elipsy. Przekroje o dużej szerokości są niekorzystne. Korzystne są        18.METODA SAŁUSTOWICZA:
prostopadłym do osi podłużnej wyrobiska. Przyjmując ze wyrobisko ma bardzo dużą    przekroje, w których wysokość jest większa od szerokości. Wówczas
długość w porównaniu z wymiarem przekroju poprzecznego. Z górotworu wycinamy      zanikają napr. Rozciągające tak niebezpieczne dla skał, a napr. Ściskające
wiec tarcze dostatecznie duża w stosunku do przekroju wyrobiska. W środku tarczy    osiągają umiarkowane wielkości niezależnie od wielkości przekroju.
usytuowany jest otwór odpowiadający przekrojowi poprzecznemu wyrobiska. Tarcza     13.TEORIA SKLEPIENIA CIŚNIEŃ
obciążona jest na krawędziach składowymi ciśnienia pierwotnego górotworu px,pz.                                                Na konturze wyr.prostokątnego opisana jest elipsa o stosunku półosi: a/b=n.
Rozpatrujemy wiec plaski stan odkształcenia 10.Stan naprężeń wokół wyrobiska o                                                 Przyjmuje on że przekrój strefy odprężonej jest odcinkiem paraboli. Ciężar
przekroju kołowym                                                                               strefy odpręż.przypadający na 1m dł.wyrobiska wynosi: Q=(2/3)*l*h*γ*s,
                                                                                        h=a – (W/2), dla wyznaczenia wartości a i b wykorzystuje się równ.na
                                                                                        stosunek półosi elipsy: (a/b)=(1/2)*[m – 2 + (m – 1)*(Rr/pz)] oraz równanie
                                            Zakładamy, że w górotworze wykonano o niekorzystnym kształcie czyli           elipsy: [(z^2)/(a^2)]+[(x^2)/(b^2)]=1. po podstawieniu wartości z=(W/2),
Przyjmujemy ze górotwór odpowiada modelowi Hookea, jest to sprężysta tarcza z     wydłużone w kierunku poziomym. Dopóki wyrobisko będzie nieobudowane           x=(l/2) ,h=(a/b),b=(a/h), uzyskuje się wzór na półoś a: a=pierw.{[(W/2)^2]+
otworem kołowym, dla takiego układu wykonujemy znane z teorii sprężystości       naprężenia pionowe w stropie σ z=0, a naprężenia poziome σx będą            (n^2)*[(l/2)^2]}.Znajomość wart.a pozwala określić wysokość strefy
związanie przez Kirscha. Naprężenia radialne:                     naprężeniami rozciągającymi. Ponieważ skały są mało odporne na             odprężanej - h, a następnie obc.na obudowę Q na 1m dług.wyrobiska.Z
                                            rozciąganie, dlatego naprężenia rozciągające często przekraczają granicę        analizy wzoru wynika,że obc.na obudowę uzależnione jest od głębokości, na
                                            wytrzymałości skał stropowych na rozciąganie. Dochodzi wówczas do            której znajduje się wyrobisko jak również wytrzymałości skały stropowej na
Obwodowe:                                       spękania skał co powoduje, że naprężenia poziome w stropie spadają do          rozciąganie oraz odwrotności współc.Poissona skały,ciężaru tej skały i
                                            zera, a w dostatecznie dużej odległości σ z=Rr.Wokół wyrobiska powstaje         wymiarów wyrobiska.
                                            więc strefa odprężona. Część skał opadnie do wyrobiska, które przyjmuje
Styczne:                                        optymalny kształt. Linia w stropie jest rysunkiem geometrycznych punktów,
                                            gdzie nie jest przekroczona granica wytrzymałości na rozciąganie. Strop
                                            pierwotnie płaski stanie się stropem w kształcie sklepienia, które nosi nazwę
                                            SKLEPIENIA CIŚNIEŃ.W wyrobisku o niekorzystnym kształcie dokonuje
Każda ze składowych naprężeń jest funkcja pz i px które zależą od głębokości.     się więc samoczynnie proces zmiany kształtu, co prowadzi do wystąpienia w
Względna odległość liczona jest w stosunku do promienia i współrzędnej .       otoczeniu wyrobiska strefy spękań(strefy odprężonej).Wysokość strefy
                                                                                          2
                                       25.CIŚNIENIE DEFORMACYJNE GÓROTWORU Przyczyną ciśnienia             (2GA+2ηdA/Dt) 1/r Z dotychczasowych rozważan wiadomo że naprężenie
19.METODA CYMBARIEWICZA:                           reformacyjnego jest przemieszczanie się cząstek górotworu będących na      na konturze wyłomu kołowego jest równe oddziaływaniu obudowy:
                                                                                              2           2
                                       konturze wyrobiska ku środkowi przekroju przy jednoczesnym            σr=a=p- (2GA+2ηdA/Dt) 1/a σr=a=μu=μA/a μ= E’d/a - sztywność
                                       przeciwstawianiu się tym przemieszczeniom przez założoną w wyrobisku       obudowyE’- moduł sprężystości materiału z której wykonano obudowę
                                                                                                                  2
                                       obudowę. Ciś. Def. Występuje w ośrodkach sprężystych lub sprężsto        d-szerokość pierścienia obudowya-promień wyrobiskaμA/a=p-2GA/a -
                                                                                  2           2          2
                                       plastycznych, dla rozpatrzenia oceny ciśnienia należy uwzględnić stan      2η/a dA/dt dA/dt =[pa -(2G-μa)A]/2η dA/=[pa -(2G-μa)A]/2η= dt/2η
                                                                                            2               2        -βt
Uwzględnił on oprócz obciążenia stropowego również ciśnienie boczne.     naprężeń i przemieszczeń górotworu właściwościach reologicznych.         po scałkowaniu ln[pa -(2G-μa)A]=(-2G+μa)/ 2η*t+c ,pa -(2G-μa)A=-ce
                                                                                             2          -βt,    2
Wdłg.niego oprócz strefy odprężanej w stropie powstaje strefa odprężana    Wielkość jego w dużym stopniu zależy od:- mała głębokość: wielkość        β=(2G+μa)/ 2η, A= pa /(2G+μa)-c/(2G+μa)*e μ=A/a= pa /(2G+μa)a-
                                                                                       -βt,              2        2
wokół ociosów.Kształt powst.sklepienia stanowi wycinek paraboli        ciśnienia deformującego jest niewielka, przy czym deformacja występuje      c/(2G+μa)a)*e dla t=0 i u=0,c/(2G+μa)a= pa /(2G+μa)a,c = pa
                                                                                           -βt  2       -βt
DEF,którego np. CEF=h=CE/tg. Obciążenie pionowe pochodzi od skał       prawie natychmiast po wykonaniu wyrobiska przed ustawieniem w nim        μ= pa/(2G+μa)(1- e ),A= pa /(2G+μa)(1- e ),Ciśnienie pierwotne na
zawartych w strefie górotworu A’GB’H, a obc.poziome po pł.poślizgu AD i    obudowy. Przyjmując, że ośrodek jest sprężysty lub sprężysto-plastyczny     obudowę równe jest wartości naprężenia radialnego na konturze wyrobiska
BE. Podstawa strefy odpręż.w stropie wynosi L=2a+2W*tg[45 –
                                0
                                       odkształcenia są natychmiastowe i ustają zanim w wyrobisku zostanie       σr=a=p0=μu Po uwzględnieniu wartości na u otrzymujemy p0=p
                                                                                         -βt           -βt          -βt
(/2)].obciążenie dla sklepienia w kształcie wycinka paraboli równe jest:   założona obudowa.- średnia głębokość: wstępuje tu opóźniona sprężystość     μa/(2G+μa)(1- e )p0=p μa/(1+2G /μa)(1- e )dla t=0     (1- e )=0
Q=(2/3)*l*h*γ. Dla sklepienia w kształcie Δ – z czym można się spotkać w   czy plastyczność, przemieszczenia rosną stopiowo w czasie, obudowa w tym     zatem ciśnienie na obudowę też jest równe 0 Wraz z upływem czasu
górotw.uwarstw. obciąż.na obudowę przypada na jedn.dług.wyrobiska i      przypadku poddana jest działaniu ciśnienia statycznego i reformacyjnego     ciśnienie to wzrasta, zmierzając asymptotycznie do wartości końcowej
wynosi: Q=(l/2)*h*γ; h=(a/2f),gdzie f-wsk.zwięzłości skały.Rozkład      przy czym osiąga ono wartości umiarkowane- duża głębokość: odkształcenia     p0max=p/(1+2G /μa)
ciśnienia bocznego zależy od wymiarów wyr.przy czym przy stropie:       rosną w sposób nieograniczony, zachowanie się górotworu odpowiada
           0
pxmin=γ*h’* tg^2[45 – (/2)]=λ*γ*h’, przy spągu; pxmax= γ*(h’+W)*       ośrodkowi spreżysto-plastyczno-lepkiemu, w których przemieszczenia
    0
tg^2[45 – (/2)]=λ*γ*(h’+W),średnia wart.obciążenia poziomego wynosi:     osiągają duże wartości. Również ciśnienie takiego ośrodka na obudowę       W ośrodku Kelvina pierwotne ciśnienie górotworu na obudowę wyrobiska
pxśr=(pxmin+pxmax)/2. W tej metodzie nie wzgl.się gł.posadowienia wyrobiska  osiąga duże wartości. Ciśnienie reformacyjne jest więc więc funkcją czasu a   wzrasta od 0 do wartości końcowej, która jest mniejsza od naprężeń
chociaż uwzględnia się zniszcz.skał wskutek przekroczenia ich wytrz.na    jego wielkość wzrasta od zera do pewnej wartości końcowej stopniowa wraz     pierwotnych. Wartość ta zależy od głębokości i sztywności obudowy. Jeśli
całym konturze wyrobiska. 20.METODA BIERBAUMERA:               z upływem czasu, zmiany w czasie zależne są więc od własności górotworu i    więc zastosujemy obudowę podatną zezwalającą na odkształcenia się
                                       charakterystyki obudowy Δa=u=3a/2E*(p-p0) dla wyrobiska o przekroju       górotworu wówczas ciśnienie to poważnie się zmniejszy.
                                       kołowym przemieszczenia dowolnego punktu obwodu określa powyższa         Parametr β jest w tym przypadku mniejszy. Dodatkowym czynnikiem
                                       zależność a- promień wyrobiska, E- mod. Spręzyst. Podłużnej, p- naprężenie    działającym korzystnie jest ustawienie obudowy po upływie pewnego czasu
                                       pierwotne w górotworze p=px=pl, p0- oddziaływanie obudowy na           od chwili wykonania wyrobiska. b) OŚRODEK MAXWELLA Zależność
                                                                                                                   o o    0
Według niego cieśn.stropowe dział.na obudowę równe jest ciężarowi słupa    górotwór(ciśnienie)Przyjmując, że p=px= py i że, v=0.5 ośrodek jest       pomiędzy naprężeniami a odkształceniami ma postać σt -σ=2η(εt -ε )-τ(σ t-
                                                                                 0       o o   0   0
skały o podst.równej szerokości wyrobiska i wysokości równej         nieściśliwy E=3G, G- m. spręż postaciowej U=a/2G(p-p0) » p0= p-2G/a*u      σ ) σr-σ=2η(εr -ε )-τ(σ r -σ ) τ – czas relaksacji naprężeń=η/G, Powyższe
odległ.wyr.od pow.ziemi : P=γ*H*l*1. NA pł.AB i CD dział.siły tarcia                                              równania wprowadzany do równania równowagi, dσr/dr+(σr+σt)/r=0
przeciw działania przesuwania się skał. Siły te są wynikiem dział.ciśnienia                                          uwzględniając, że εr=du/dr, εt=u/r, u=A/r, Całkę tego równania można
                                                                                                  3    2
poziomego w górotw. px=λ*pz; λ=1/(m-1); T=μ*λ*pzśr.*H; μ=tg;                                                 napisać w postaci:dσr/dr=4η/r *dA/dt-τ(d σr)/drdt, σr= B(t)+R(r)*T(t)
                                                                                                                      -ωt
pzśr.=(1/2)* μ*λ*γ.*(H^2); Według niego obciążenie obudowy jest równe     Im więcej pozwolimy górotworowi się odkształcić w kierunku wyrobiska       Postępując podobnie jak w przypadku ośrodka Kelvina,A= pa/μ(1- e )
                                                                                      -ωt        -ωt    η
ciśnieniu stropowemu pomniejszonemu o wielkość siły tarcia: Q=P – 2T;     tym obciążenie obudowy jest mniejsze, u=0 p0=A u=pa/2G p0=0 tj pkt B       u= p/μ(1- e ), p0=p(1- e ), ω=μa/(2 +τμa), Końcowe ciśnienie na obudowę
p=γ*V; Q= γ*H*l – μ*λ*γ*(H^2). Metoda ta uwzględnia wpływ głębokości     na rys DD1 –ozn obciążenie obudowy O D1 –ozn odkształcenie            w ośrodku Maxwella zawsze równe jest wartości naprężeń pierwotnych w
na wielkość ciśnienia na obudowę : Q=f(H),dla H=0→Q=0, dla H=(l/λμ)      obudowy(przemieszczenie górotworu)Nachylenie OD jest miarą sztywności      górotworze. Zastosowanie obudowy podatnej nie prowadzi tutaj do
→Q=0, dla H=[1/(2λμ)] →Q=(1/4)*(γ*l^2)/(λμ).Wynika z tego że teoria jest   obudowy, obudowa sztywna kąt nachylenia duży» p0 duże, u małe Przy        zmniejszenia tego ciśnienia powoduje ono jedynie powolniejszy przyrost
słuszna w zakresie głębokości: 0H[1/(2λμ)],przy czym max.obciążenie     obudowie bardziej podatnej odcinek )E obciążenie obudowy p0 jest mniejsze    tego ciśnienia.,Model Kelvina odpowiada takim skałą które charakteryzują
wynosi: Qmax=(1/4)*(γ*l^2)/(λμ).Wzór jest ważny gdy H nie jest dużo      ale odkształcenie obudowy i górotworu większe Przyjmujemy,że sztywność      się opóźnioną sprężystością. Model Maxwella zaś ośrodkom w których
większe od l – praktycznie H ok.25m. Na większej głębokości wystąpi      obudowy mającej kształt pierścienia kołowego charakteryzuje współczynnik     występuje zjawisko relaksacji. W skałach na ogół obserwuje się
                                           2
                                       μ= E’d/a E’- moduł sprężystości materiału z której wykonano obudowę       występowanie obu tych zjawisk równocześnie.WARUNKI TE SPEŁANIA
sklepienie ciśnień i wówczas : Q=(γ*l)/(2tg).21.METODA KŁECZKA:                                                                               0  0
                                       d-szerokość pierścienia obudowy a-promień wyrobiska Możemy napisać, że      c) OŚRODEK POYTINGA-THOMSONA σ=2Gε+2ηε +τσ , (σt- σ)+
                                                                                  0 0            o o       0 0          o o
                                       obc. Obudowy p0 to iloczyn sztywności i obciążenia p0=p/(1+2a/aμ)        τ(σ t-σ )= 2G(εt-ε)+ 2η(εt -ε ), (σr -σ)+ τ(σ r -σ )= 2G(εr-ε)+ 2η(εr -ε )
                                                                                                                    0   0
                                       Ciśnienie reformacyjne górotworu na obudowę zależy od: głębokośći,        Odejmując stronami powyższe równania otrzymamy: (σt - σr)+ τ(σ t-σr )=
                                                                                        o o
                                       2sztywności obudowy(v)(im obudowa sztywniejsza tym ciśnienie większe;      2G(εt-εr)+ 2η(εt -εr ), Przyjmując warunek nieściśliwości, wyznaczając
                                       od wartości odkształcenia górotworu jakie wystąpiło od wykonania         przemieszczenia jako funkcje czasu oraz wykorzystując równanie
Metoda łączy teorię Sałustowicza i Cymbariew. Oś pozioma elipsy
                                       wyrobiska do założenia obudowy; od modułu spręż. Postaciowej G; od        równowagi wewnętrznej otrzymujemy podstawowe równanie różniczkowe,
sklepienia ciśnień została powiększona w stos.do szerokości wyrobiska o
                                       promienia wyrobiska;Powyższe wnioski dotyczą sytuacji gdy ośrodek        które po scałkowaniu ma postać: σr= B(t)+R(r)*T(t), Po wyznaczeniu
dwa odcinki których wielkość zależy od wysokości wyrobiska:                                                                                    2
           0                            pozostaje stale w stanie sprężystym tzn. w żadnym jego pkt nie następuje     warunku brzegowego dla ,dla r»nieskoń σr=p, B(t)=p, R=-2δ/r ,
b=l+z*(W/2)*ctg[45 + (/2)], stosunek pół osi elipsy: (a/b)=(l/2)*[m-2+(m-                                                                            2
              0                         przekroczenie granicy wytrzymałości 26.GOROTWÓR JAKO               δ=(GA+ηA)/(T+τT), σr=μA/a, Wyznaczamy funkcje T, T= pa /2δ-μAa/2δ
1)*(Rr/pz)]; a={l+w*ctg[45 + (/2)]}*[(Rr+pz-px)/(2px)]wykorzystujemy
                                       OŚRODEK REOLOGICZNY                               Po wykonaniu odpowiednich operacji matematycznych uzyskujemy wartość
równanie elipsy: [(z^2)/(a^2)]+[(x^2)/(b^2)]=1; dla x=(l/2);                                                  naprężeń radialnych na obudowę wyrobiska: σr=paμ/(μa+2G)*(1- e ),
                                                                                                                     -βt
z=(a/2)*pierw.{1- (l/b)^2}; obciążenie stropu wyrobiska ze strony                                               β=/(μa+2G)/(2μ+τ μa), przemieszczenia na brzegu otworu określa zależność:
sklepienia: Q=*{l*[2 – (h/2)]+(2/3)*l*[(a/2) – z]}; Q=*l*{[(2+a)/3]-                                                          -βt
                                                                                ur=a= pa/(μa+2G)*(1- e ),Natomiast naprężenia w dowolnym pkt w
(W/2)}; obciążenie poziome w ociosach wyrobiska: a0=(λ/2)*{[(ab)-(b-                                                                        2 2
                                                                                odległości r od początku układu określa:,σr=p[1-a /r (1-α(1- e )],
                                                                                                                 -βt

1)*w]/4 – (2/3)*l*(2+a)} metoda opisuje obciąż.statyczne na obudowę                                                   2 2     -βt
                                                                                σt=p[1+a /r (1-α(1- e )],α=1/(1+2G/ μa),wzory
wyrobisk korytarz.a uwzględnia gł.występ.wys. oraz podstawowe parametry    W badaniach własności skał i zjawisk zachodzących w górotworze          σ r=
wytrzymał.skał. 22.METODA TERZAGHIEGO:                    wykorzystuje się zasady reologii czyli nauki zajmującej się przebiegiem     σ t=
                                       procesów odkształcenia się ciał po obciążeniu i zmianami naprężeń z       dla t=0 przyjmują taka samą wartość jak w ośrodku sprężystym
                                       uwzględnieniem czasu. Chcąc określić własności reologiczne oraz ocenić      gdy t»nieskoń naprężenia zmierzają asymptotycznie do wartości
                                                                                    2 2           2 2
                                       proces zniszczenia ośrodka skalnego należy określić zależności          σr=p[1-a /r (1-α)],σt=p[1+a /r (1-α)]
                                       -napręzenia-odkształcenia przy stałym czasie; -naprężenia-czas przy stałym
W teorii tej badana jest równowaga elem.górotworu znajdująca się w      odkształceniu; -odkształcenie-czas przy stałym naprężeniu; Najważniejszymi
sklepieniu wyrobiska prostokątn.posiadającego wymiar poziomy l i wymiar    przejawami właściwości reologicznych ośrodka skalnego są:- zjawisko
pionowy dz. Rozpatrywany element znajduje się w stanie równowagi pod     pełzania, - zjawisko relaksacji. a)ZJAWISKO PEŁZANIA               gdy r=a dla t=0 σr=0 σt=2p dla t=nieskoń σr=αp σt=2p- αp
działaniem następ.obciążeń: - obc.pionowe nad nadkładem  z*l; - rcja     Jest to zjawisko ciągłego wzrostu odkształceń z upływem czasu przy stałych    Przemieszczenia radialne na brzegu otworu dla t=0 u=0 dla t=nieskoń
podłoża (z + dz)*l; - ciężar własny l*γ*dz; - siły wewnętrzne spójności   naprężeniach                                   u=pa/( μa+2G)
f*dz; poziome siły parcia bocznego  x*dz. Jeżeli parcie boczne wyrażone
będzie za pomocą siły tarcia: T=x*dz*tg,to równanie równowagi i rzutów
sił w kier.pionowym ma postać:  x*l – (z+dx)*t+l*γ*dz-2fdz-
2xdz*tg=0;przy uwzględnieniu zależności między naprężeniem         Odcinek /12/ obrazuje odkształcenie , które wystąpiło po przyłożeniu
pionowym a poziomym oraz po przekształceniach: {(dx)/[(1/2)*l*γ-f-      obciążenia, odc/23/ przedstawia wzrost odkształcenia, które wystąpiło przy    d)WNIOSKI ODNOSZĄCE SIĘ DO CISNIENIA DEFORMACJI
λ*z*tg]}=(2dz/l); a po scałkowaniu i uwzględnieniu obciążenia nadkładu:   stałej wartości naprężenia czyli właściwe pełzanie, w chwili t2 zdjęto      ciśnienie reformacyjne wywierane przez górotwór na obudowę nie zależy
z={[(1/2)*l*γ-f]/(λtg)}*{1-e^[(2λtg/l)*z]}+{po *              obciążenie naprężenia spadły do zera jednakże wtedy następuje nagłe       wyłącznie od własności górotworu lecz od sposobu współdziałania obudowy
e^[(2λtg/l)*z]},obciążenie pochodzące ze strony stropu a przypadające na   zmniejszenie odkształcenia co pokazuje odc/34/ następnie rozpoczyna się     z górotworem; o ile w górotworze sztywnym można stosować obudowę
1m dł.wyrobiska: Q={l*[(1/2)*l*γ-f]/(λtg)}*{1-e^[(2λtg/l)*z]}+{po *l*    proces zmniejszania odkształceń asymptotycznie, aż do zera. Na krzywej      stosunkowo sztywną o tyle w górotworze odkształcalnym należy stosować
                                       pełzania można wyróżnić 3 stadia:I nieustalonego pełzania skały, II       obudowę podatną; Ciśnienie reformacyjne można skutecznie zmniejszyć
e^[(2λtg/l)*z]}. Wielkość po oznaczać może także ciśnienie spowodow.
                                       ustalonego pełzania skały przy stałym obciążeniu III wzrostu szybkości      dobierając odpowiedni rodzaj obudowy w zależności od własności
naporem wód podziemnych na poziomy z=0 jeżeli ciśnienie to nie występuje
                                       odkształcenia i zbliżającego się zniszczenia skały                górotworu; Skutecznym środkiem obniżenia ciśnienia reformacyjnego na
– po=0: Q={l*[(1/2)*l*γ-f]/(λtg)}*{1-e^[(2λtg/l)*z]}. Przyjmując że dla
                                                                                obudowę jest opóźnienie w jej założeniu w wyrobiskuW Górotworze
dużych głęb. składowa {1-e^[(2λtg/l)*z]}=0, a λ=l wówczas wzór                                                idealnie sprężystym wystarczy nawet małe opóźnienie aby spowodować
wykazuje duże podobieństwo do zależności Protodjakon. l/tg-strzałka                                              obniżenie ciśnienia reformacyjnego nawet do zera.5.Ciśnienie reformacyjne
sklepienia.                                  Całkowite odkształcenie skały w dowolnym przedziale czasu to ε= ε s+ε p εs-   można skutecznie zmniejszyć stosując przed założeniem obudowy sztywnej
                                       odkszt. Sprężyste, εp- odkszt. Pełzania Szybkość odkształcenia określa      ostatecznej obudowę tymczasową, podatną. Czas pozostawania obudowy
                                       zależność: Dε/dt=dεs/dt+dεp/dt [1/s] ponieważ ε s=σ/ε A szybkość pełzania    tymczasowej powinien być dłuższy im sztywniejszą obudowę mamy zamiar
23.METODA BIENIAWSKIEGO: Według niego wielkość sklepienia           dεp/dt=σ/η , η=E*t0 η-lepkość, dε/dt=1/E*dσ/dt+σ/E t0 Równanie pełzania,     ostatecznie zastosować
ciśnień nad wyrobiskiem może być określona za pomocą wzoru          gdy σ=const» dσ/dt» dε/dt= σ/E t.
uwzględniającego wskaźnik jakości górotworu: h=(100-RMR)*l/100,gdzie l-
szerokość wyrob., R MR – wskaźnik jakości górotworu. Wskaźnik ten opisuje   b)REKLAKSACJA NAPRĘŻEŃto spadek naprężeń z upływem czasu
jakość górotworu poprzez sumę mat.punktowych przypisanych poniższym      przy stałym odkształceniu
parametrom: -wytrz.na jednoosiowe ściskanie Rc; - wskaźnik stopnia
spękania nasypu skalnego RQD; - średnia odległości między pł.siatki spękań;
- stan pł.nieciągłości; - stopień zawodnienia masywu skalnego; - położenie  do rys odc/56/ przedstawia naprężenie σ0, które wystąpiło nagle gdy do
pł.nieciągłości.Dla zastos.w górnictwie uwgl.się ponadto sposób drążenia   próbki przyłożono obciążenie wywołujące odkształcenie, odc/67/
wyr., stan napr. wokół wyr., wpływ czasu istnienia wyr.Obciążenie na 1m    przedstawia spadek naprężeń zachodzących przy stałej wartości
wyr. wyznacza się podobnie jak w Protodjak., najczęściej jako :        odkształcenia czyli właściwą relaksacje naprężeńW chwili t4 nagle usunięto
Q=(2/3)*l*H*γ.24.KLASYFIKACJE GEOTECHNICZNE MASYWU              odkształcenie przez przyłożenie naprężenia o kierunku działania
SKALNEGO:Jakość górotworu może być określona za pomocą punktacji       przeciwnym do pierwotnego i wartości σ 0 , odc/78/ pomimo usunięcia
klasyf. geotechnicznych opartych na podst.danych geologicz.,         odkształcenia a więc powrotu próbki do pierwotnej postaci występuje w niej
geomechanicz., hydrogeolog.,geofizycz.i górniczych. Na podst.         pewne naprężenie o znaku przeciwnym do poprzedniego, tore następnie w
sumarycz.punktacji ocenianych cech wyznacza się klasy jakości         wyniku relaksacji maleje asymptotycznie do zera czas w którym naprężenie
górotworu,parametry stosowane w obl.stateczności wyrobisk i dobiera się    zmniejsza się nazywamy czasem relaksacjiPełzanie i relaksacja są
rodzaj obudowy do konkretnych warunków. Klasyf.używa się głównie do      zjawiskami tego samego reologicznego procesu odkształcenia skały, gdy
oceny przydatności masywu skalnego przy projektowaniu budownictwa       możliwe jest swobodne odkształcenie ujawnia się pełzanie; gdy
podziemnego i powierzchniowego. Podst.celem klasyfik.jest dostarczenie    odkształcenie jest ograniczone zachodzi relaksacja naprężeńZakładając, że
informacj czy ukł.górotwór-budowa podziemna jest długotrwała, stateczna.   ośrodek rzeczywisty ma cechy ciała sprężystego, lepkiego i plastycznego
                                       przyjęto dla każdej z tych cech pewne symbole:Właściwości sprężyste
                                       modeluje idealna sprężynaWłaściwości lepkie modeluje perforowany tłok
                                       poruszający się w cylindrze wypełnionym ciecząWłaściwości plastyczne
                                       modeluje suwakWYKORZYSTUJĄC ELEMENTARNE 27. MODELE
                                       REOLOGICZNE POPRZEZ ICH ŁĄCZENIE BUDUJE SIĘ
Do najbardziej znanych klasyfik.geomechanicznych masywu skalnego       SKOMPLIKOWANE MODELE CIAŁ RZECZYWISTYCH:
należą: RMR(Rock Mass Rating), Q (Rock Tuneling Quality Index). Z obu     a)    b)       c)     d)     e)
klasyfikacji uzyskuje się wartości ocen punktowych które można związać z
podst.parametrami ośrodka skalnego co jest korzystne w modelowaniu
numerycznym. Punktacja podst.w systemie RMR opiera się na
wymienionych wcześniej parametrach w oparciu o punktacje w RMR
opracowano empiryczne zależności podst.parametrów mechanicznych
wykorzyst.w modelowaniu analitycznym. Moduł sprężyst.podł:          a)ciało sprężyste Hook’a; b)ciecz lepka Newtona; c)ciało sprężysto lepkie
Em(GPa)=2RMR*100 dla RMR>58, Em(GPa)=10*[(RMR-10)/40]dla           Kalwina; d) ciało sprężysto lepkie Maxwella; e)ciało sprężysto lepkie
RMR<58. Wskaźnik RDQ- opisuje procentową zawartość odcinków rdzenia      Poytinga-Thomsona; Posługując się wyróżnionymi elementami, modelami
większą od dwukrotnej jego średnicy –lp, w stosunku do całkowitej       reologia przez ich łączenie buduje bardziej skomplikowane teoretyczne
dł.rdzenia l: RQD=(lp/l)*100%.                        modele ciał rzeczywistych. Łącząc dwa lub więcej elementów szeregowo
                                       zakłada się, że naprężenia we wszystkich połączonych elementach są
Wyrobisko korytarzowe z niego próbki i mamy: 1wytrzymałość próbek       jednakowe. Natomiast odkształcenia całego modelu są sumą odkształceń
skalnych 2Podzielność rdzenia wiertniczego 3Odstęp spękań 4Charakter     poszczególnych elementów. Jeżeli elementy połączone są równolegle to z
spękań 5Zawodnienie 6Orientacja szczelin w stosunku do obciążeń        kolei odkształcenia są takie same natomiast całkowite naprężenie jest sumą
Klasyfikacja Q Bartona wykorzystuje następującą zależność:          naprężeń panujących w poszczególnych elementach. Doświadczenia
Q=DQD/In* IR/I A*Iw/SRFEM=25logR, RQD – procentowy wskaźnik stopnia      wykazuję, że modelowi Kalwina odpowiadają takie skały jak piaskowce,
spękania górotworu, podzielnik rdzenia wiertniczego In – wskaźnik       Maxwell-sól kamienna, łupki ilaste. Układ modeli opisujący dokładniej ciała
systemów spękań IR – wskaźnik określający chropowatość powierzchni      rzeczywiste, a zatem i skały jest znacznie bardziej skomplikowany.
spękań I A - wskaźnik określający przeobrażenie płaszczyzn nieciągłości    28. WPŁYW CZASU NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CIŚNIENIA
Iw – wskaźnik dopływu wody SRF – wskaźnik stanu naprężenia          DEFORMACYJNEGO: a)OŚRODEK KELWINAW ośrodku Kelvina
Barton podał też zależność między wskaźnikiem Q a modułem E M=25logQ     zależność pomiędzy σ a ε określona jest równaniem:σ=Eε+ηdε/dt; Z tego
Uśrednione właściwości górotworu jakie uzyskuje się za pomocą              o                     o
                                       σ=Eε+ηε ,drugi człon prawej strony równania (ηε ) ozn. Że odkształcenie
klasyfikacji geotechnicznej wynikają z empirycznych ocen wielu cech      nie następuje od razu po obciążeniu. Zjawisko to nosi nazwę opóźnionej
górotworu. Posługiwanie się tymi klasyfikacjami wymaga doświadczenia i    sprężystości. W przypadku wyrobiska kołowego zależność pomiędzy
znajomości procesów zachodzących w górotworze. Klasyfikacja          naprężeniami i odkształceniami jest następująca:σr -σ=2G(εr-ε)+2η(εr -ε )
                                                                            o o

geotechniczne akceptowane są przez projektantów, pozwalają nam bowiem      o      o      o               o o
                                       εr = dεr/dt, ε = dε/dt, εt = dεt/dt σt -σ=2G(εt -ε)+2η(εt -ε ) Przemieszczenia
na częste zmiany konstrukcyjne obudowy w zależności od zmian         poszczególnych punktów mają kierunek radialny i są funkcjami
właściwości górotworu.                            współrzędnej τi czasu t. ze względu na przyjęty warunek nieściśliwośći
                                         o
                                       Ε=ε =0, εt+εr=0, u=A(t)/r Po scałkowaniu du/dr+u/r=0 Na podstawie
                                       równości poprzednich określamy odkształcenia i prędkości odkształceń:
                                                 2       2 εro 2           o
                                       εr= du/dr=- A(t)/r εt=u/r= A(t)/r =d u/drdt=-1/r*dA/dt, εt = 1/r
                                            2                            o, o
                                       u/dt=1/r *Da/dtPo podstawieniu wartości odkształceń εr, εt, εr εt do wzorów
                                                            2,             2
                                       otrzymujemy:σr=σ-(2GA+2ηdA/dt)1/r σt=σ-(2GA-2ηdA/dt)1/r Powyższe
                                       wartości podstawiamy do równania równowagi: dσ r/dr+(σr+σt)/r=0; i
                                                              3             3
                                       otrzymujemy: dσ/dr+2(2GA+2ηdA/Dt)1/r -2(2GA+2ηdA/Dt)1/r =0 dσ/dr=0
                                       σ=B(t) i B(t)jest funkcją zmiennej tnaprężenie radialne jest równe: σr= B(t)-
                                                  2
                                       (2GA+2ηdA/Dt) 1/r i tak, dla r»nieskoń σr=p, B(t)=p, σr=p-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:289
posted:6/7/2012
language:Polish
pages:2