Fish Lipids by 6YjVy5t0

VIEWS: 37 PAGES: 37

									FISH OILS
 01254523
                                 ภาคต้น/2553
                                    มก.1
           แผนการสอน Course Syllabus

1. คณะ ประมง           ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง

2. รหัสวิชา 254523        ชื่อวิชา (ไทย)   น ้ำมันปลำ
  จำนวน 3 หน่วยกิต             (อังกฤษ) Fish Oils

3. เนือหารายวิชา (Course description)
   ้
    องค์ประกอบของน ้ำมันปลำ กำรวิเครำะห์ปริมำณและชนิดขององค์ประกอบ
  ในน ้ำมันปลำโดยวิธีตำงๆ กำรวิเครำะห์ปริมำณและชนิดของกรดไขมัน และการ
            ่
  พัฒนาผลิตภัณ ฑ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี กำรเสื่อมคุณภำพของน ้ำมัน
        ้
  ปลำและกำรปองกัน อุตสำหกรรมกำรผลิตน ้ำมันปลำ กำรใช้ ประโยชน์น ้ำมันปลำ
  โภชนศำสตร์ของน ้ำมันปลำ น ้ำมันปลำกับสุขภำพ
4. วัตถุประสงค์ ของวิชา

   1. ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับน ้ำมันปลำทำงด้ำนโภชนศำสตร์ กำรผลิต
   และกำรใช้ ประโยชน์
   2. ให้ ฝึกวิเครำะห์ทำงด้ำนปริมำณและคุณภำพโดยวิธีกำรอย่ำงง่ำย
   และกำรใช้ เครื่องมือพิเศษ
   3. ให้ ควำมรู้และแนวคิดในกำรใช้ ประโยชน์และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยใช้
          ั
   เทคโนโลยีที่ทนสมัย
5. หัวข้ อวิชา (Course outline)
  1. บทนำ
  2. องค์ประกอบของน ้ำมันปลำ
  3. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบน ้ำมันปลำ
  4. กำรวิเครำะห์ปริมำณและชนิดของกรดไขมัน
  5. กำรเสื่อมคุณภำพของน ้ำมันปลำ
       ้
  6. กำรปองกันกำรเสื่อมคุณภำพและกำรใช้ สำรกันหืน
  7. กำรผลิตน ้ำมันปลำเป็ นอุตสำหกรรม
  8. กำรใช้ ประโยชน์ในอุตสำหกรรมและกำรประยุก ต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อำหำร
  9. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยใช้ เทคโนโลยีชีว ภำพและชีวเคมี
  10. โภชนศำสตร์น ้ำมันปลำ
  11. น ้ำมันปลำกับสุขภำพ
6. วิธีการสอนและระบบการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง
   กำรบรรยำยประกอบข้ อซักถำม กำรอภิปรำยในหัวข้ อสำคัญหรือน่ำสนใจ
                               ้    ั ิ
มีกำรศึกษำค้นคว้ ำข้ อมูลด้วยตนเองและทำรำยงำน กำรรำยงำนหน้ ำชัน กำรปฏิบตกำร
               ั
กำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจย กำรวำงแผนกำรทดลอง รวบรวมผลกำรทดลองวิเครำะห์
วิจำรณ์ กำรสรุปผลและกำรนำเสนอ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

       ื
7. อุปกรณ์ ส่อการสอน
   White board แผ่นใส เครื่องฉำยภำพข้ ำมศีรษะ V.D.O. สไลด์ คอมพิวเตอร์พร้ อม
   อุปกรณ์ประกอบ LCD projector เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ เอกสำรผลงำนวิจยที่ ั
   น่ำสนใจเกี่ยวกับน ้ำมันปลำ ตัวอย่ำงน ้ำมันปลำและผลิตภัณฑ์จำกน ้ำมันปลำ
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

                           จำนวนเปอร์เซ็นต์
 8.1 กำรศึกษำค้นคว้ ำด้วยตนเองและด้วยกระบวนกำรวิจย
                         ั
           ้
    /รำยงำนหน้ ำชัน                   20
  8.2 กำรสอบ
    - กำรสอบกลำงภำค                   25
    - กำรสอบปลำยภำค                   25
  8.3 กำรรำยงำนผลกำรทดลองและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่       30
9. การประเมินผลการเรียน
        ั
    ใช้ วิธีตดเกรดจำกคะแนนรวม

10. การให้ โอกาสนอกเวลาเรียนแก่ นิสิตเข้ าพบและให้ คาแนะนา ในด้ านการเรียน
               ุ
   รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกล พบได้ที่ห้อง 701, 501 Email : ffiswcw@ku.ac.th
ทุกวัน จ อ พฤ เวลำ 16:30-18:30 น. โทรศัพท์ 02-942-8363, 02-942-8644-5 ภำยใน
4092-3
   ผศ.ดร.เยำวภำ ไหวพริบ พบได้ที่ห้อง . 713, 803 Email : ffisypw@ku.ac.th

   ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้ที่ห้อง 711 Email : ffiswak@ku.ac.th
   ดร.จุฑำ มุกดำสนิท พบได้ที่ห้อง 702 Email : ffisjum@ku.ac.th
        12. กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเรียน
                  บรรยาย วันพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น.
สัปดาห์ ที่     วัน/เดือน/ปี                  เนื้ อหา                     อาจารย์ผู ้สอน
   1      10 มิ.ย. 53    แนะนาวิชา หนังสืออ่านประกอบ การประเมิน                    ุ
                                                วันชัย วรวัฒนเมธีกล
                   บทนา
   2      17 มิ.ย. 53    การวิเ คราะห์ ปริมาณน้ ามันปลาและองค์ประกอบของน้ ามันปลา           ุ
                                                วันชัย วรวัฒนเมธีกล
   3      24 มิ.ย. 53    การผลิตน้ ามันปลาเป็ นอุตสาหกรรม                       ุ
                                                วันชัย วรวัฒนเมธีกล
   4      1 ก.ค. 53     การทาน้ ามันปลาให้บริสุ ทธิ์                         ุ
                                                วันชัย วรวัฒนเมธีกล
   5      8 ก.ค. 53     การวิเ คราะห์ ปริมาณของกรดไขมัน              จุฑา มุกดาสนิ ท
   6      15 ก.ค. 53     การวิเ คราะห์ ชนิ ดของกรดไขมัน               จุฑา มุกดาสนิ ท
   7      20-23 ก.ค. 53   รับปริญญา
   8      29ก.ค. 53                      ี
                   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีชวภาพและชีวเคมี      วรรณวิมล คล้ายประดิ ษฐ์
   9      31ก.ค. -8 ส.ค.               สอบกลางภาค
         53
  10      12 ส.ค. 53              วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  11       19ส.ค. 53                      ี
                   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีชวภาพและชีวเคมี      วรรณวิมล คล้ายประดิ ษฐ์
  12       26 ส.ค. 53     การเสื่อมคุณภาพของน้ ามันปลา                เยาวภา ไหวพริบ
  13       2 ก.ย. 53     การป้ องกันการเสื่อมคุณภาพและการใช้สารกันหื น       เยาวภา ไหวพริบ
  14       9 ก.ย. 53     โภชนศาสตร์น้ ามันปลา                    เยาวภา ไหวพริบ
  15       16 ก.ย. 53     น้ ามันปลากับสุขภาพ                    เยาวภา ไหวพริบ
  16      23 ก.ย. 53     น้ ามันปลากับสุขภาพ (ต่ อ )                เยาวภา ไหวพริบ
 17      27 ก.ย.- 8 ต.ค. 53   สอบปลายภาค
             ั
           ปฏิบติการ          วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
สัปดาห์ ที่      วัน/เดือน/ปี                   เนื้ อหา              อาจารย์ผู ้สอน
   1      10 มิ.ย. 53     แนะนาวิชา หนังสืออ่านประกอบ การประเมิน                    ุ
                                                 วันชัย วรวัฒนเมธีกล
                   บทนา
   2      17 มิ.ย. 53     การวิเ คราะห์ ปริมาณน้ ามันปลาและองค์ประกอบของน้ ามันปลา           ุ
                                                 วันชัย วรวัฒนเมธีกล
   3      24 มิ.ย. 53     การผลิตน้ ามันปลาเป็ นอุตสาหกรรม                       ุ
                                                 วันชัย วรวัฒนเมธีกล
   4       1 ก.ค. 53     การทาน้ ามันปลาให้บริสุ ทธิ์                         ุ
                                                 วันชัย วรวัฒนเมธีกล
   5      8 ก.ค. 53      การวิเ คราะห์ ปริมาณของกรดไขมัน              จุฑา มุกดาสนิ ท
   6      15 ก.ค. 53     การวิเ คราะห์ ชนิ ดของกรดไขมัน               จุฑา มุกดาสนิ ท
   7      20-23 ก.ค. 53    รับปริญญา
   8      29ก.ค. 53                      ี
                   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีชวภาพและชีวเคมี      วรรณวิมล คล้ายประดิ ษฐ์
   9      31ก.ค. -8 ส.ค. 53                 สอบกลางภาค
   10      12 ส.ค. 53                 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  11       19ส.ค. 53                      ี
                   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีชวภาพและชีวเคมี      วรรณวิมล คล้ายประดิ ษฐ์
  12       26 ส.ค. 53     การเสื่อมคุณภาพของน้ ามันปลา                เยาวภา ไหวพริบ
  13       2 ก.ย. 53      การป้ องกันการเสื่อมคุณภาพและการใช้สารกันหื น       เยาวภา ไหวพริบ
  14       9 ก.ย. 53      โภชนศาสตร์น้ ามันปลา                    เยาวภา ไหวพริบ
  15       16 ก.ย. 53     น้ ามันปลากับสุขภาพ                    เยาวภา ไหวพริบ
   16      23 ก.ย. 53     น้ ามันปลากับสุขภาพ (ต่ อ )                เยาวภา ไหวพริบ
17      27 ก.ย.- 8 ต.ค. 53   สอบปลายภาค
13. คณะผู้สอน
1. รศ.ดร.วัน ชัย วรวัฒนเมธีก ุล   35%
2. ผศ.ดรงเยำวภำ ไหวพริบ       25 %
3. ดร. วรรณวิมล คล้ ำยประดิษฐ์   20%
4 ดร. ดร.จุฑา มุกดาสนิท.     20%


                  (ลงนำม)..............................................( ผู้รำยงำน )
                       (นำยวันชัย วรวัฒนเมธีกล)       ุ
                                ุ
                       วันที่ 9 มิถนำยน 2553
 1. บทนำ
 2. องค์ประกอบของน้ำมันปลำ

 3. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของน้ำมันปลำ

 4. กำรผลิตน้ำมันปลำเป็ นอุตสำหกรรม

 5. กำรทำน้ำมันปลำให้บริสทธ์ ิ
              ุ
 1. บทนำ
What different about fish
oil and fish liver oil ?
What is omega-3 and
 Example ?
How important is omega-
 3 to human health?
   ความแตกต่างระหว่างน้ ามันตับปลาและน้ ามันปลา
      ความแตกต่างระหว่างน้ ามันตับปลาและน้ ามันปลามีหลายประการ สามารถแยกได้
      ดังนี้
   ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างน้ ามันตับปลาและน้ ามันปลา
                                     น้ามันตับปลา           น้ามันปลา
1.    ชนิ ดของปลาที่ ใช้เป็ นวัตถุ ดิบ           ี
                          ปลาทะเลที่ มการสะสมไขมันไว้               ี
                                                ปลาทะเลที่ มการสะสมไขมันไว้
               ในตับในปริ มาณสูง เช่น ปลาฉลาม                    ั
                                       ในส่วนต่างๆที่ ไม่ใช่ตบใน
               ปลาคอด เป็ นต้น                       ่
                                  ปริ มาณสูง เช่น ปลาทู นา ซาร์ดีน เป็ นต้น
2.    ส่วนของปลาที่ ใช้เป็ นวัตถุ ดิบ      ส่วนของตับหรื อส่วนเครื่ องในปนตับ       ส่วนเนื้ อ หัว หรื อเศษเหลื อต่างๆ
3.    วิธีการผลิ ต            มีหลายวิธี แต่จะมีข้ ันตอนการ      มีหลายวิธี แต่จะไม่มีข้ ันตอนการ
               เพิ่มปริ มาณของวิตามินเอ           เพิ่มปริ มาณของวิตามินเอ
               (concentration vitamin A)
4.    ปริ มาณของวิตามิน เอ และดี        มีปริ มาณค่อนข้างสูง          มีปริ มาณค่อนข้างต่ า
5.    ปริ มาณของกรดไขมัน           มีปริ มาณค่อนข้างต่ า         มีปริ มาณค่อนข้างสูง
คาร์บอนจานวนคี่ และกรดไขมันไม่อิมตัว
                ่
       Contents

1.  Introduction
2.  Lipid Content and Distribution in
   Fish Body
3.  Composition of lipid: The Lipid
   Classes
  1.Introduction
  มนุษย์มีการบริ โภคปลามานานแล้ว เนื่องจากปลาเป็ นแหล่งของสารอาหารที่
  สาคัญ เช่น โปรตีน วิต ามินเอ วิต ามินดี วิต ามิ นบี แคลเซีย ม ฟอสฟอรั ส
  ไอโอดีน ซิลีเนี ย ม ฟลูอ อไรด์ นอกจากนี้ ยัง มีไ ขมันซึ่ง เป็ นประโยชน์ต่ อ
  ร่ างกาย
  มนุษย์บริ โภคปลามากกว่า 1,000 ชนิ ด ซึ่ง ประมาณ 350 ชนิ ด เป็ นปลาที่มี
  มูลค่าทางเศรษฐกิจ
  1.Introduction
                ั                    ้
  คาว่า “ผลิตภัณ ฑ์ประมง” ใช้กบทั้งสัตว์ทะเลและสัตว์น้ าจืด เช่น ปลา กุง หมึก
  และหอย ยกเว้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล และกบ (EC Directive
  91/493/EEC)
  มนุษย์บริ โภคปลาน้ าจืดและปลาทะเลจากการจับตามธรรมชาติเป็ นหลัก
                              ั   ั่
  ปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของปลาที่จบได้ทวโลก ซึ่ง
  เป็ นปลาน้ าจืดส่วนใหญ่
  ส่วนที่บริ โภคได้ของปลาประกอบไปด้วย ส่วนของเนื้อ ไข่ และตับ
History
   ● Fishmeal has been used for thousands of years by many
cultures.
   ● In northern countries, fish oil was used as a fuel in oil
lamps. The Norwegians produced fish oil as early as 800 AD, using
by-products as fertilizer and animal feed.
   ● Sun-dried fish as animal food is mentioned in the travels of
Marco Polo in the 14th century. In Japan , fishmeal and fish oil
have always been basic staple commodities
   ● In the early 1800's, menhaden were caught in the USA for
fish oil production:
     o Rock-weighted process was used to press oil from
cooked fish
     o The residue (fishmeal) was used mainly for fertilizer
   ● In the 1850's, a mechanical screw press was developed to
press oil, later replaced with hydraulic presses.
  ● Fish oil became used as a basic
chemical ingredient in paints, lubricants,
tanning, soap, printing ink, and for other
industrial uses.
  ● Fish oil, and especially fat-soluble
vitamins, were primary products until the
development of the industrial synthesis of
vitamins, the production of petroleum-
based lubricants, and the large-scale
farming of oilseeds for edible oils in the
1950's.
2.Lipid Content and Distribution in Fish Body
  ปริ มาณไขมันในปลาสามารถผันแปรได้ในช่วงกว้างตั้งแต่ 0.3 - 45% w/w
  ในทางตรงกันข้าม สัตว์น้ ามีเปลือก เช่น กุ้ง หอย หรื อ หมึก มัก จะมีป ริ ม าณ
  ไขมันเพียง 1 - 2% เท่านั้น
       ึ
  โปแลนด์ซ่งเป็ นประเทศที่มีก ารบริ โ ภคปลาไขมันสู ง ได้มีก ารจัด แบ่ง ปลา
  ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ ปลาไขมันต่า (มีไขมันต่า กว่า 2%) ปลาไขมันปานกลาง
  (มีไขมันอยู่ระหว่าง 2-7%) ปลาที่มีไ ขมัน (มีไ ขมันอยู่ร ะหว่า ง 7-15%) และ
  ปลาไขมันสูง (มีไขมันมากกว่า 15%) ดังตารางที่ 12.1
Lipid Content and Distribution in Fish Body

  แต่การจาแนกดังกล่าวแตกต่างจากการจาแนกของ Lambertsen (1978) ซึ่งแบ่ง
  ปลาเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
  ปลาไขมันต่ามาก (มีไขมันน้อยกว่า 2%) เช่น ปลา cod, haddock, shellfish
  ปลาไขมันต่า (มีไขมันอยู่ระหว่าง 2-4%) เช่น ปลา sole, halibut, flounder
  ปลาไขมันปานกลาง (มีไขมันอยู่ระหว่าง 4-8%) เช่น ปลา salmon ธรรมชาติ
  ปลาไขมันสู ง (มีไ ขมันมากกว่า 8%) เช่น ปลา herring, mackerel, sablefish,
  salmon เลี้ยง
  Lipid Content and Distribution in Fish Body
  ปั ญหาในการจาแนกชนิดของปลาไขมันสูงคือ ปริ มาณไขมันมีค วามผันแปรใน
  ช่วงกว้างมาก ซึ่งขึ้นกับฤดูกาล เช่น
  ปริ ม าณไขมันในปลา mackerel สามารถผันแปรได้ต้ ัง แต่ 4 จนถึง 30% และ
  ตั้งแต่ 2 จนถึง 25% ในปลา herring
  โดยพบหลักฐานว่าการผันแปรของปริ มาณไขมันเป็ นผลเนื่องมาจาก การอพยพ
  ย้ายถิ่น ฤดูหาอาหาร หรื อฤดูผสมพันธุ์
  ปริ ม าณไขมันทั้ง หมดในอาหารมีค วามสาคัญ ต่อ ปลาและสัต ว์น้ า มีเปลือ กที่
  เพาะเลี้ยง
  เพราะว่าไขมันในอาหารเป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญ
   Lipid Content and Distribution in Fish Body

  ดังนั้นสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จึงมักจะถูกให้กินอาหารที่มีพลัง งาน
            ่
  สูงหรื อไขมันสูงเพือเร่ งการเจริ ญเติบโต
  ในเนื้อของสัตว์น้ าเหล่านั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีปริ มาณไขมันที่สูง กว่า สัต ว์น้ า
  ตามธรรมชาติ
  ซึ่งบางครั้งอาจมีปริ มาณไขมันสูงกว่าถึง 2 เท่า
  ด้วยปั จจัยต่างๆเหล่านี้เป็ นเหตุผลให้ ปลาบางชนิดอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ตาม
  ตารางที่ 12.1 ได้ม ากกว่า หนึ่ ง กลุ่ม ดัง นั้นตารางนี้ จึง ควรใช้เ พีย งแค่ เป็ น
  แนวทางเท่านั้น
   Lipid Content and Distribution in Fish Body
  ไขมันหลักในปลาแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับปลาแต่ละสายพันธุ์
                ิ
  ไขมันจะถูกสะสมอยู่ตามใต้ผวหนัง ช่องท้อง กล้ามเนื้อ ตับ และหัว
  ปริ มาณไขมันจะกระจายตัวอยู่ตามกล้ามเนื้อและมีปริ มาณลดลงตั้ง แต่หัวจนไป
  ถึงหาง
  ปริ มาณไขมันในกล้ามเนื้อดามักจะมีสูงกว่าในกล้ามเนื้อขาวหลายเท่า
  กล้ามเนื้อดามีหน้าที่ในการท ากิจกรรมที่เกิด ขึ้นอย่า งรวดเร็ ว เช่น การว่า ยน้ า
  อย่างรวดเร็ วในทันที
  ในขณะที่กล้ามเนื้อขาวใช้ในการทรงตัวและช่วยสนันสนุนในการว่ายน้ า
  ด้วยเหตุผลนี้ในปลาบางกลุ่มที่เป็ นปลาอพยพ เช่น ปลาทูน่า , herring, mackerel,
  sprat, anchovy และ sardine จะมีปริ มาณกล้ามเนื้อดาที่มากและมีปริ มาณไขมันที่
               ั      ้
  สูงกว่าปลาคอด ซึ่งปกติมกจะเคลื่อนที่ชากว่า
  Lipid Content and Distribution in Fish Body
  ปลาไขมันต่ามักจะมีกล้ามเนื้อขาวเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีกล้ามเนื้อดาประมาณ 10%
  หนังปลามีปริ มาณไขมันสูงกว่าในกล้ามเนื้อ
  ไขมันในหนังของปลาไขมันต่ามีประมาณ 0.2 - 3.9 % w/w
  แต่ในหนังของปลาไขมันสูงจะมีปริ มาณไขมันที่สูงกว่า โดยอาจมีมากถึง 50 %
  เมื่อพิจารณาถึงปริ มาณไขมันในอวัยวะส่วนที่กินได้อื่นๆ เช่น ไข่และตับ
  พบว่าปลาคอดมีปริ มาณไข่สูงถึง 27 % ของน้ าหนักตัว และมีไขมันอยู่ 0.3 - 1.5 %
  สาหรับตับมีน้ าหนัก 4 – 9 % ของน้ าหนักตัว ซึ่งอาจมีปริ มาณไขมันสูงถึง 70 %
  ปลาหลายชนิดมีปริ มาณไขมันในส่วนเครื่ องในสูงกว่าในส่ วนของเนื้ อ ยกเว้นปลา
  sprat ตามตารางที่ 12.2
3.Composition of lipid:The Lipid Classes
ประเภทของไขมัน
  1. ไขมันธรรมดา (Simple lipid)
    - Fats, Oils = ester of 3 fatty acids and glycerol
(triacylglycerol)
    - Waxes = ester of fatty acid and high wt. (C>16)
monohydric alcohol
   2 . ไขมันประกอบ (Compound lipid)
   2.1 Phospholipid หรื อ Phosphoglyceride
   2.2 Glycolipid หรื อ Cerebrosides
     2.3 lipoprotein
    ุ ั
  3. อนพนธ์ ไขมัน (Derived lipid)
    Hormones, Steroid, Vitamin A D E K
Ketone bodies, Eicosanoids
Classes of lipids in fish
   Triglycerides
   Phospholipids
    Lecithin (Phosphatidyl cholines)

    Cephalin (Phosphatidyl
    ethanolamines)
   Wax esters (Depot fat)
   Diacyl glyceryl ethers ( high in
   Unsaponifiable fraction)
   Hydrocarbons
    Squalene
  3.Composition of lipid: The Lipid Classes
  ไขมันในเนื้ อ ปลาประกอบด้วย phospholipids , triacylglycerols
  (TAG) และ sterols เป็ นส่ วนใหญ่
  ส่ วนน้อย คือ glycolipids และ sulfolipid
  ปลาเศรษฐกิจส่ วนใหญ่สะสมไขมันในรู ป TAG
  ปริ มาณไขมันทั้งหมดในเนื้อปลา Baltic herring มี TAG 51 – 88 %,
  phospholipids 11.8 – 39 %, cholesterol 3.9 - 8.8 %, FFA ~ 7%
                            ั
  ปลา Baltic sprat มีองค์ประกอบของไขมันที่คล้ายกน โดยปริ มาณ
  TAG จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อมากขึ้น
  Composition of lipid: The Lipid Classes

  phospholipids เป็ นไขมันหลักชนิดหนึ่งที่พบในปลา
  ปลา cod มี phospholipids สู งถึง 90 % ของไขมันทั้งหมด ในขณะที่
  TAG มีเพียง 1% เท่านั้น
  ปริ มาณของ structural lipid เช่น phospholipids จะผันแปรอยู่ในช่วง
  0.3 - 0.5 % ของน้ าหนักเนื้อปลา โดยมีปริ มาณไม่เกิน 1%
  phospholipids เป็ นไขมันหลักในปลาของประเทศออสเตรเลีย และ
  ในหอย และในกุ ้ง ดังตารางที่ 12.3
  ในทางตรงก ันข้าม ปลามีแนวโน้มที่จะเก็บไขมันในรู ปของ TAG
     Composition of lipid: The Lipid Classes
  Polar lipids ในปลาประกอบด้ ว ย phosphatidylcholine (PC) ประมาณ 60%,
  phosphatidylethanolamine (PE) ป ร ะ มา ณ 2 0 %, phosphatidylserine แ ล ะ
  sphingomyelin
          ั
  ปกติในปลาจะมีอตราส่วนของ PC:PE เป็ น 2-3 : 1
            ั
  แต่ในปลา bream มีอตราส่วนที่ต่ากว่านั้น คือ 1.3-1.9 : 1
  อัตราส่วน PC:PE ประมาณ 2:1 พบในกล้ามเนื้อขาวและกล้ามเนื้อดาของปลา trout
  แต่ในปลา cod พบอัตราส่วนของ PC:PE ที่แตกต่างกันคือ 3.5 :1 ในเนื้อขาว และ 2.7 :1
  ในเนื้อดา
  ปริมาณ phospholipid ในสัตว์ที่ ไม่มีกระดู กสันหลังมีป ริ มาณ PC น้อยกว่าในสัต ว์ที่ มี
  กระดูกสันหลัง
  Phospholipids ใน krill มี PC ประมาณ 30.7 - 71.0 % และ มี PE ประมาณ 10 – 31 %
    Composition of lipid: The Lipid Classes
  ปริ มาณ sterol ในปลามีค่อนข้างคงที่ อยู่ในช่วง 40 ถึง 60 mg/100g เนื้อปลา
  ในไข่ปลามีปริ มาณ sterol 250 - 650 mg/100g
  ในน้ ามันตับปลามีปริ มาณ sterol 480 – 1,150 mg/100 g
  95% ของ total sterol ในปลาคือคลอเลสเตอรอล
  สัตว์น้ ามีเปลือกจะมีปริ มาณ total sterol มากกว่าปลาดังตารางที่ 12.3
                 ้
  ปริ มาณ sterol ที่สูง พบใน กุ ง หมึก กล้วย หมึกสาย หอยเชลล์ หอยนางรม
  หอยเป๋ าฮื้อ
                         ็
  คลอเลสเตอรอลจัดเป็ น sterol ชนิดหลัก แต่กพบ sterol ชนิดอื่นๆ เช่นก ัน
     Composition of lipid: The Lipid Classes

  wax esters เป็ นองค์ประกอบหลักในเนื้อ ในตับของสัตว์น้ าบางชนิด
  สัตว์ทะเลแถบ Antarctic จะสะสมไขมันในรู ปของ wax esters
  wax esters เป็ นไขมันที่มีความคงตัวมากและเหมาะสมที่จะถูกเก็บไว้เป็ น
  พลังงาน
  wax esters จะช่วยในการลอยตัวด้วย และจะพบปริ มาณมากในปลาน้ าลึก
  ในตับปลาฉลามจะมีปริ มาณ glycerol ether และ hydrocarbons ที่สูงซึ่งจะช่วย
  ในการลอยตัวได้ดวย ้
  ผลิตภัณฑ์หลายชนิดประเภท nutraceutical และ cleaning product ทามาจาก
  wax esters, glycerol ether, และ squalene จากปลา
4. การวิเคราะห์ องค์ประกอบของน้ำมันปลำ
  4.1 General Procedures for Extraction


  4.2 Fractionation of Extracted Lipid
        - TLC
        - Column chromatography
4.1 General Procedures for Extraction
 จุดม่ ุงหมาย
 วิธีการสกัด
- Rendering
- Pressing or Expelling
- Solvent extraction
   การเลือกตัวทาละลาย
      ความปลอดภัย
      ความบริ สุทธิ์
          ั
      ความมีข้ว

								
To top