PATOLOJ i1 by zb2FLFZN

VIEWS: 0 PAGES: 313

									     PATOLOJİ
“Pathos=hastalık” ve “logos=bilim”
 Patolojiye göre sağlık; hücre veya
organizmanın ortam şartlarına göre
 yapısal ve fonksiyonel değişime
      uğrayabilmesi
 Hastalık;
 Konjenital veya akkiz
 Nedeni bilinen ya da bilinmeyen
 Bir ya da birçok etkenle oluşan
 Organ, doku, hücre düzeyinde normal yapıyı
 bozan
 Makroskopik ve mikroskopik değişiklikler
 Şifa ya da ölümle sonuçlanabilen
 Patoloji:
 A- Genel (patolojik stimuluslara karşı oluşan
 temel hücresel ve doku cevaplarını)
 B- Özel (sistemik, özelleşmiş organların özel
 cevaplarını)
 Hastalıkların seyrinde izlenen 4 yol var:
 1- Nedenleri(etyoloji)
 2- Gelişme mekanizmaları(patogenez)
 3- Hücre ve organlarda yapısal
 değişiklikler(morfoloji)
 4- Morfolojik değişikliklerin fonksiyonel sonuçları
PATOLOJİ LABORATUARI
    Prof.Dr. Handan AKER
Patoloji laboratuarlarında
sert ve yumuşak dokuların hazırlanmasında
genel prensipler
  1. Dokuların tespiti
  2. Sert dokulardan inorganik maddelerin
    uzaklaştırılması
  3. Dokuların mikrotomda kesilebilecek hale
    getirilmesi
  4. Kesilen dokuların boyanması
  FİKZASYON
  (Tespit)

Canlıdan alınan dokunun canlıdaki halini
 koruyan yöntem
En çok kullanılan fikzatifler:
   Formaldehit (% 10)
   Etil alkol (% 80)
FİKZASYON
(Tespit)

   İyi bir fikzatif:
     Dokuyu büzmemeli
      Dokuyu şişirmemeli
      Dokuyu eritmemeli
FİKZASYON PRENSİPLERİ

Fikzatif hacmi doku hacminin en az 10
 katı olmalı
Doku kalınlığı 4-5 mm’yi geçmemeli
Fikzatif her yanda doku ile temas etmeli
FİKZASYON PRENSİPLERİ

Oda ısısı (20-25 C) tercih edilmeli
         0Tespit süresi 24-48 saat olmalı
Doku sertleştiğinden dar kaplara konmamalı
  FORMALİN

Formaldehit gazının sudaki % 40’lık çözeltisi
Ucuz, dokuları uzun süre koruyabilme
Histokimya ve immünohistokimya
 uygulanabilme
 FORMALİN

% 10’luk formalin
  1 hacim formalin
   9 hacim distile su
Asit nitelik kalsiyum veya magnezyum
 karbonat eklenerek nötralize edilebilir
FORMALİN

Fikzasyon hızı saatte 1 mm
Fikzasyon hızı ısıya ve konsantrasyona bağlı
 % 10’luk formalinle yeterli fikzasyon:
   Oda ısısında (20-25 0C) 48 saat
   35 0C de 24 saat
  FORMALİN

Tespit süresini kısaltmak için:
  60 0C etüv ya da mikrodalga fırınlar
Sert dokular uzun süre tesbit edilmemeli
  Organik bileşenler şişer
   Sert ve yumuşak dokular birbirinden
   ayrılır
 DEKALSİFİKASYON
 (Demineralizasyon)

Diş ve kemik gibi mineral içeren dokuların
 yumuşatılması
Prensip:
  Asitlerle kalsiyumun metalik tuz
   oluşturması
   Dokudaki kristalin eriyik haline
   geçmesi
DEKALSİFİKASYON
(Demineralizasyon)

Önce tespit !
Kemik testeresi ile dilimlenme
Dekalsifikasyon maddeleri ile reaksiyon:
  Kemik, dentin ve sement benzer
   yapıda
  Enamel erir ! (Boş alan !)
 DEKALSİFİKASYON SIVISI
Genellikle asit solüsyonlar kullanılır
İdeal solüsyon:

Kalsiyum tuzlarını tamamen uzaklaştırmalı
Hücrelere ve organik maddelere zarar
 vermemeli
Boyama reaksiyonlarını bozmamalı
DEKALSİFİKASYON

Süre:

Boyut ile doğru orantılı
Isı ile ters orantılı
   Yüksek ısı süreyi kısaltır
    Doku şişmesi ve erimesi !
  DEKALSİFİKASYON

Asitin özelliklerine bağlı
  Yüksek konsantrasyonda hızlı etki !
   Düşük konsantrasyon uzun etki 
   4N nitrik asitte, 200C’de tamamen
   erir
Karıştırma süreyi azaltır
 DEKALSİFİKASYON SIVILARI

İnorganik asitlerin % 1-40’lık solüsyonları
Asitler su ya da alkol ile sulandırılır
  Alkol dokuyu korur, süreyi uzatır
En çok kullanılanlar:
 Nitrik asit, formik asit, hidroklorik asit,
 triklorasetik asit
  DEKALSİFİKASYON PRENSİPLERİ


Solüsyon doku hacminin 50-100 katı olmalı
Sıvılar taze hazırlanmalı
Sıvılar her gün değiştirilmeli
DEKALSİFİKASYON PRENSİPLERİ

 Yumuşama her gün kontrol edilmeli
 Yumuşayan doku hemen çıkarılmalı
 Yumuşayan dokunun asidi giderilmeli
  % 5’lik sodyum sulfatta 12-24
   saat
   Akar suda 12-24 saat
   % 70’lik alkol !
NİTRİK ASİT

Hidroklorik asit ile karışımı hızlı etkili
Dokuda hasar !
% 10’luk nitrik asit:
 Küçük parçaların hızlı dekalsifikasyonu
Süre 48 saati aşmamalı
Dokular direkt % 70 alkole aktarılmalı
FORMİK ASİT

Nitrik aside göre daha yavaş etkili, daha az
 zararlı
% 5 veya % 10’luk solüsyonları iyi
Triklorasetik asit kombinasyonları
   Özellikle % 5’lik solüsyonu diş
   dekalsifikasyonunda tercih edilir
Diş içeren alveol kemik dekalsifikasyonu

4N sodyum asetat-hidroklorik asit tampon
 çözeltisi (pH 3.5)
Süre: dentin ve kemik demineralize
 oluncaya kadar
   Enamel genellikle korunur
   Dentin ve enamel genellikle
   ayrılır
   Mikrotomda önce enamel
   kesilirse ayrılma daha az
DEHİDRATASYON

Dokudaki suyun uzaklaştırılması
  Dokunun sertleşip kesilebilmesi için
  parafinin dokuya infiltre olması
  gerekir
   Parafin suda erimediğinden
   dokudaki su uzaklaştırılmalıdır
Genellikle etil alkol kullanılır
  Aseton, izopropil alkol
 DEHİDRATASYON

% 80, 90, 96, absolü alkol
  Kademeli dehidratasyon dokuya daha
   az zararlı
   Absolü alkolde fazla kalırsa doku çok
    sertleşir
Sıcaklık arttırılarak süre kısaltılabilir
Ksilole geçildiğinde bulanıklık olmazsa su
 alınmıştır
ŞEFFAFLANDIRMA
(De-alkolizasyon)

Dokudaki alkolün uzaklaştırılması
  Dokunun sertleşip kesilebilmesi
  için parafinin dokuya infiltre
  olması gerekir
   Alkolle parafin karışmadığından
   dokudaki alkol uzaklaştırılmalıdır
Bu amaçla kullanılan maddeler dokuyu
 saydamlaştırır
ŞEFFAFLANDIRMA
(De-alkolizasyon)

Ksilol en çok kullanılanıdır
  Toluen, benzen, kloroform
Suyu alınmış doku cam gibi olur
Su tam alınmamışsa doku beyazımtırak
 görünür, tekrar dehidrate edilmelidir
SERTLEŞTİRME
(İnklüzyon)

Dokunun gömme maddesi (Parafin) ile
 tamamen infiltre edilmesi gerekli
Doku ile gömme maddesi aynı yoğunlukla
 olmalı
   Yetersiz demineralizasyon,
   parçalanma !
Fikze edilmeyen taze dokuların hızla
 dondurulması (Frozen)
   Sert dokulara uygulanamaz
SERTLEŞTİRME
Genellikle parafin kullanılır
  Jelatin, selloidin, plastik
Parafin ısı ile erir, soğukla sertleşir
Ksilol-parafin karışımında 560C etüvde bir
 saat
Saf parafinde iki saat
  Etüv ısısı 600C geçmemeli
OTOMATİK DOKU TAKİBİ
  % 70 etil alkol  1 saat
  % 70 etil alkol  1 saat
  % 80 etil alkol  1 saat
  % 90 etil alkol  1 saat
  % 96 etil alkol  1 saat
  Absolü alkol   1 saat
  Absolü alkol   1 saat
  Ksilol      1 saat
  Ksilol      1 saat
  Ksilol      1 saat
  Parafin      1 saat
  Parafin      1 saat
  Parafin      1 saat
  Paratin      1 saat
  Toplam      14 saat
 BLOKLAMA

Parafinle infiltre edilen dokuların kesilmesi ve
 saklanabilmesi için parafin içine gömülerek
 bloklanması
Doku kalıp içine ısıtılmış pensetle alınmalı
Doku kabın alt kenarına paralel yerleştirilmeli
BLOKLAMA

Blok önce kendi halinde soğutulmalı
  Ani soğutma blokta kırılmaya yol
   açar
Soğuk suda soğutmaya devam edilmeli
Buz, buzluk kullanılabilir
KESİT

Mikrotom
  Rotari, kızaklı
  Kullanım deneyim gerektirir
4  kalınlıkta parafin kesit
35-400C de su havuzu
KESİT

Lam üzerine montaj
Etüv:
   Lamdaki suyun kurutulması
   Deparafinizasyon
Parafinden kurtarılamayan kesitler boya
 almaz
 KESİTLERİN BOYANMASI
Deparafinizasyon
   Ksilollerde üç kez onar dakika
   Saydamlaşmama: Kesitte su ve parafin
   varlığı
Hidrasyon
   Ksilolden kurtarmak ve boyanmasını
   sağlamak
   % 96, 90, 80, 70 etil alkolde üçer
   dakika
Boyanma
   Hematoksilen-Eozin
 KESİTLERİN BOYANMASI
Dehidrasyon
   Boyadan sonra suyun alınması
   % 70, 80, 90, 96, absolü alkolde üçer
    dakika
Şeffaflandırma
   Ksilolde 15-30 dakika
Montaj
   Kanada balsamı, entellan
BOYAMA

Amaç doku elemanlarının görünür hale gelmesi
Boya doku elemanlarının tümünü boyuyorsa
 GENEL BOYA
Boya doku elemanlarının özel yapılarını
 boyuyorsa SEÇİCİ BOYA
Bazik boyalarla farklı boyuyorsa
 METAKROMATİK BOYA
BOYALAR
 Asit boyalar:
   Dokuların bazik bileşenlerini boyar
   Asit boyalara afinitesi olan yapılar:
    asidofilik
    • Eozin
    • Sitoplazma
 Bazik boyalar:
   Dokuların asit bileşenlerini boyar
   Bazik boyalara afinitesi olan yapılar:
    bazofilik
    • Hematoksilen
    • Nükleus
 Rutin boyalar (HE)
 Histokimyasal boyalar(hücresel ürünleri gösterir,
 PAS, Alcien –Blue, Retikülin, Masson Trichrom,
 Van- Gieson, Mason fontana, Oil red, toluidin
 Blue, MGP...)
 İmmünhistokimyasal boyalar (doku ve hücrelerin
 immünoloji ve enzim histokimyası temellerine
 dayanarak boyanması)
İmmünhistokimyasal Boya Yöntemi
Patolojide ki kullanım alanları
1- Farklı tümör tiplerinin ayırıcı tanısında
2- İmmünopatolojik hastalıkların
 tanınmasında (Böbrek ve deri )
3- Östrojen ve progesteron reseptörlerinin
 tespitinde
4- Enfeksiyonlara yol açan m.o ların
 tanınmasın da ( CMV, hepatit B virüsü ...)
FROZEN SECTİON YÖNTEMİ
 Dokuların fiksatife konulmadan , vucuttan çıkarılır
 çıkarılmaz dondurulup kesilmesi işlemidir.
 15-20 dakika süren bir işlemdir
 Cryostat isimli aletle yapılır (-40 derece)
 Likit nitrojen ( -190 derece soğutur ve kas
 biyopsilerinde), isopentan soğutmalı likit nitrojen
 ve aerosol spreylerle de yapılmıştır.
 Amaçları;
  Malign tümörlerde operasyonun şeklini
   belirlemek
  Floresan inceleme
  Kas enzim reaksiyonları
    SİTOPATOLOJİ
Sitoloji; hücrenin normal görünüşü dışında ki
sapmaları inceler
İlk kez 1928 de ABD de Dr George Papanicalaou
ve Romanya da Dr Aurel Babes tarafından serviks
eksfolyatif sitolojisinde
Dr Papanicalaou, PAP tarama testini ilk kez
kullanmış va 1947 yılında dünya çapında 70
patoloğun katıldığı kursu düzenlemiş
Türkiye den bu kursa Prof Dr Osman Nuri AKER
katılmış
1980 li yıllardan beri sitoloji yerine
 sitopatoloji terimi tercih edilir
1960 lı yıllarda anatomik patolojiden farklı
 olarak özelleşmiş eğitim gerektirdiği
AMACI, hasta için minimal morbibite,
 güvenilir, hızlı, ekonomik tanı vermek
Uygulama Alanları
 Neoplazi tanısı ve taramasında
 Tümör tipinin tanınması ve tedavinin
 yönlendirilmesi
 Rezidüel lezyon ve inkomplet eksizyon tanısı
 Prognoz tayini ve takip
 İnflamatuvar lezyon tanısı ve etken m.o tanısı
 Jinekolojik sitolojik hormonal değerlendirme
 Baş-boyun(tiroid, meme…) bölgesi kistik
 lezyonların tedavisi
Sitolojik Materyal Tipleri
 1- Eksfolyasyon( dış ortamla bağlantısı olan hhb organ kavitesinden
  kendiliğinden dökülme)
 2- Ulaşılabilen yüzeylerden mekanik bası ile örnekleme
  Lavaj (yıkama, aspirasyon, parasentez)
  Fırçalama ( gis, akciğer, üriner trakt)
 3- Ulaşılabilen kitlelerden direkt,derinde ki organlardan
 görüntüleme yöntemleri ile İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
 (İİAS) ve stereotaksik biyopsi ve sürüntü
 4- İntraoperatif konsültasyon için İİAS (kc ve pankreas
 gibi organlarda kanama ve fistülizasyonu önlemek için)
Eksfolyatif Sitoloji
 1- Kadın-Genital Sistem
 2- Solunum Sistemi
 3- Vücut boşlukları sitolojisi
 Kadın Genital Sistem, 1943 yılında Papanicalou e
 Traut tarafından tanımlanmıştır
 PAP testi serviks CA nın erken tanısında tarama
 testi olarak kullanılır
 Sıklıkla uterus serviksi ve vajen, daha az sıklıkla
 tuba ve overlere ait, serviks posterior forniksine
 dökülmüş hücrelerin lam üzerine yayılması
 Temel görev, preinvaziv ve invaziv serviks CA
 nun tanısında tarama testi olarak
 Bunun dışında
  Benign atipi çeşitleri
  İnflamatuvar değişiklik
  Enfeksiyöz m.o
  Endokrin durum
  Neoplazm
 1940 larda Papanicalou Class 1 -5
 1970 lerde deskriptiv
 1988 de Bethesta rapor sistemi
 1991 ve 2001 de Bethesda yeniden düzenlenmiş
  Yeterlilik tanımlamaları
  ASCUS ve AGUS kavramları
  HPV analizi
  Endometrial hücreler ve hormonal değerler
  LGSIL/HGSIL ayrımı
Yeterlilik, iyi korunmuş ve iyi görüntülenen
 skuamoz hücrelerin lam üzerindeki
 hücrelererin %10 nundan fazlası
Yeterli endoservikal/transformasyon zon
 komponenti (herbiri en az 5 adet
 endoservikal hücre veya skuamoz
 metaplastik hücre içeren 2 hücre grubu
Solunum Sistemi
 3 farklı materyal
 (balgam, bronşial yıkama/fırçalama ve BAL)
 Tek bir balgamla tanı %61, 3 balgamda %89
 Santral yerleşimli ve büyük çaplı kitlelerin
 tanısında yardımcı
 Derin öksürtülerek alınan ve alt solunum yollarına
 ait hücreler içeren balgam yeterlidir
Vücut Boşlukları Sitolojisi
 Seröz membranları nemli tutan sıvı miktarının
 artışına EFFÜZYON denir.
  Seröz boşlukların efüzyon sitolojisi
  BOS
  İdrar
  Eklem sıvısı
 Primer amaç, malignitenin saptanması
 Yetersizliğin nedeni, hücresel komponentin azlığı
 ve hücrelerin kan-artıklar ile maskelenmesi
 Effüzyon;
  Transuda (fizyolojik-mekanik)
  Eksuda (iltihap-tümör)
 Malign plevral effüzyon;
  AKC/MEME/GİS//MEZOTELYOMA/ LENFOMA
 Malign Peritoneal effüzyon
  OVER/ MEME/ GİS
  Malign perikardial effüzyon
  AKC/ MEME/ LENFOMA/ SARKOM/
   MEZOTELYOMA
  ****Etyolojisi bilinmeyen effüzyonlarda kadında genital
   sistem, erkekte GİS malignitesi düşünülmeli
İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
 Enjektör ucuna ortalama 22 guage iğneler
 takılarak, bir dokudan iğnenin keskin ucu ve
 emme-basma hreketlerinin oluşturduğu negatif
 basınç ile hücre kopartma ve bu hücreleri lama
 yayarak değerlendirme işlemi
 İlk kez 1883 de Leyden akciğer dokusunda m.o
 ları görüntülemek için
 1886 da Menetrier AKC CA tanısı için
 1970 de güncelleşmiş
 1980 de core biyopsisi alternatif olarak çıkmış
 2 koşul sağlandığında İİAS ile doğruluk oranı
 %90-95
 1- doğru yerden yeterli sayıda hücre alma
 2- Örneklenen hücrelerden hazırlanan preparatın
 kalitesi
 Raporda;
  Benign
  Şüpheli, muhtemelen benign
  Şüpheli, muhtemelen malign
  Malign
Sitolojik Materyallerin
Fiksasyonu
1- Eksfolyatif sitoloji materyalleri,
A- Vajinal sitoloji preparatları,
İdeali hemen laboratuvara gönderilmesi
Bu sağlanamıyor ise en az %70 lik, ideali
 %95’lik etil alkol de 30 dakika tutup,
 havada kurutmak
Özel fiksatif spreyi püskürtmek
Hiçbirşey yok ise saç spreyi ve kolonya ile
B- Seröz boşluklar, balgam, bronş, idrar
İdeali alındıktan hemen sonra 1-2 saat
 içerisinde lab. Göndermek
Hemen gönderilemiyor ise eşit miktarda
 %50 lik alkol ilave edilmeli
Her iki şartta sağlanamıyor ise , buzdolabı
 kapağının iç rafında, yarım günü
 geçmeyecek şekilde bekletilebilinir
Boya Yöntemleri
Alkol fiksayonlu preparatlarda
 PAP
 Hematoksilen-eozin
 Sitokimyasal
 İmmünohistokimyasal
Havada kurutulan preparatlarda
 Giemza türevleri ( MGG, Wright, Diff-
  Quick)
Nükleer özellikleri en iyi gösteren boya
 PAP
Sitoplazmik özellikler, zemin özellikleri ve
 sekresyonları en iyi şekilde gösteren boya
 ise Giemza türevleridir
İdeal olanı, PAP ve Giemza türevi boyaları
 birlikte kullanılmalı ve değerlendirilmelidir
Sitolojik tanıda etken olan özellikler
 1- Nükleus morfolojisi
 2- Sitoplazmik özellikler
 3- Yapısal patern

 Normal/ Reaktif/ Dejenere/ Displastik/
  Neoplastik
Sitolojide Malignite Kriterleri
 1- Nükleer özellikler
  Kromatin paterni
  Nükleer membran
  Nükleol
  Mitotik aktivite
 2- Sitoplazmik özellikler
  Sitoplazma miktarının azalması (N/S oranını ↑)
  Anormal matürasyon ve differensiasyon
 3- Nükleus-sitoplazma ilişkisi
  N/S oranı
  Nükleus organizasyon polarizasyonu
 4- Hücreler arası ilişkiler
  Pleomorfizm
  Molding (hücrelerin birbirine bakan yüzlerinin
   düzleşmesi)
  Kalabalıklaşma ve üst üste binme
  Yapısal patern (asini, papilla, rozet, morul)
 5- Zemin özellikleri
  Temiz zemin (intraepitelyal lezyon ve metastatik CA)
  Kirli zemin (nekroz, inflamasyon ve eski kanama ie
   oluşur ve invaziv CA bulgusu)
HÜCRE PATOLOJİSİ
Hücrenin zedelenmeye verdiği cevaplar:
 A- Hücre adaptasyonları
 B- Reversibl(geri dönüşümlü) zedelenme
 C- İrreversibl (geri dönüşümsüz)
     – Nekroz (programsız)
     – Apopitozis (programlı)
 Adaptasyon; yaşamını sürdürebilen hücrede yeni
 bir denge kurulmasıdır
 Zedelenme; uyaranla adaptasyon sınırının aşılmış
 olmasıdır
 Zedelenmeye karşı hücreda mg değişiklikler
  Etkenin cinsine/ etkime süresine ve şiddetine
  Hücrenin cinsine, fonksiyonel durumuna,
   adaptasyon kabiliyetine bağlıdır
HÜCRE ZEDELENMESİNİN
NEDENLERİ
1- İskemi ve hipoksi
2- Fiziksel etkenler (travma, ısı, basınç,
 elektrik, radyasyon)
3- Kimyasal zedelenmeler
4- Mikrobiyolojik nedenler
5- İmmünolojik nedenler
6- Yaşlanma
I- İskemi veya hipoksi

 Hipoksi= Oksijen yetersizliği
 İskemi= Kanlanmanın kaybı
 arteryal akımın engellenmesi veya
  venöz drenajın azalmasına bağlı
 Hipoksi nedenleri
A- Kan akımında azalma veya durma
 Damar duvarında
 Damar lumenini tıkayan ekzojen veya
  endojen nedenlerle
 Arteryal vazokonstrüksiyon( Raynaud
  hastalığı)
B- Kanın oksijen taşıma kapasitesinde
 azalma
  Anemi
  CO zehirlenmesi
  Solunum ve dolaşım yetmezlikler
 C- Hücredeki oksidatif enzimlerin azalması
  ya da inaktivasyonu
  Siyanür zehirlenmesi
II-Fiziksel etkenler
A- TRAVMA
 Abrasion (sıyrık)
 Contusion (ezik, çürük)
 Laceratıon (yırtılma)
 Incition (kesi)
 Penetration (delici)
 Fracture (kırık)
B- ISI
 Düşük ısı: Hipotermi tüm vücudu etkiler ise
 hücrelerde nekrotik değişiklikler olmaksızın ölüm
 mg
  a-Lokal reaksiyonlar; zedelenme iki nedenle
  o.ç
     • İntrasellüler suyun kristalizasyonu(direkt)
     • Mikrodolaşımda ki değişiklikler(indirekt)
       – Siper ayağı / Gangren
 b-Sistemik reaksiyonlar
  Deri damarlarında vk
  Kan periferden çekildiği için Vücud ısısı
  düşer ve deri soluklaşır
  Periferik vd nedeniyle hiperemi
  Periferik kanın soğumasıyla vital
  organlarda metabolizma yavaşlar
  Dolaşım yetmezliğine bağlı ölüm mg
Fiziksel etkenler
 Yüksek ısı:
 Aşırı terleme sonucu tuz ve su kaybı
 Sıcak apopleksisi(beyinde ısı regülasyon merkezleri
 bozulur –şok-kanamalar-ölüm)
  a-Lokal reaksiyonlar
    Kapillerlerde vd ve permeabite artışı
    Ödem-deride veziküller
    Hücre düzeyinde metabolizma artışı, h. Zarı ve
     damar endotelinde hasar, enzim inaktivasyonu ve h.
     Koagülasyonu, kömürleşme
I. Derece yanık---ERİTEM
II. Derece yanık---VEZİKÜL (dermiste
 irreversibl zedelenme olmaksızın
 epidermiste zedelenme vardır)
III. Derece yanık---SKAR. Dermis ve deri
 eklerinde zedelenme vardır
 Sistemik reaksiyonlar:
 Yanığın derinliği kadar , yanan yüzeylerin yüzdesi
 önemlidir
 Vücut yüzeyinin %50 sini tutuyorsa coğu kez,
 %70 ni tutuyorsa genellikle fatal seyreder
Sonuçta; 1- Ağrının oluşturduğu nörojenik
 mekanizmalar
    2- Hipovolemik şok
    3- Enfeksiyon, sebsis, endotoksik şok
    4- Hemokonsantrasyon, hipotansiyon,
  sekonder şokun geliştirdiği sistemik anoksi
  sonmucu DİCmg
    5- İntravasküler hemolize bağlı “aşağı
  nefron sendromu”
    6- GIS de stress ülserler(Curling’s Ü.)
6- Sıcak ve zararlı gazların solunması
 sonucu akc parankiminde nekroz,
 eksüdasyon, ödem, atelektazi,
 bronkopnömoni, solunum yetersizliği ve
 ölüm mg
7- Yanık skarlarında deri kanserleri
8- Vücud ısısının 40 derece üzerine çıkması
 sonucu periferik vd ve göllenmeye bağlı DIC
 ve organ yetmezlikleri ve ölüm mg
Fiziksel etkenler
C-BASINÇ: 3 yoldan birisi ile zedelenme
 yapar
 Patlama
 Gaz embolisi
 Sistemik hipoksi
a-Patlama: Hücrede mekanik zedelenme
 yapar
 Hava ile iletim(basınç yönünde ki vücut
  yüzeyinde max. etki)
 Su ile iletim( immersiyon patlaması)
 Katı maddelerle iletim
 b- Gaz embolisi:
  Ani basınç düşmesi sonucu kanda ve dokularda
   oluşan gazların yaptığı etkilere bağlıdır
  Yüksek basınç kanda ve vücud sıvılarında
   bulunan 02, CO2 ve N gazlarının erimesine
   neden olur
  Normal basınca çıkıldığında eriyik haldeki
   gazlar kabarcıklar halini alıp damarlarda,
   interstisyel ve yağ dokusunda azot gaz kitleleri
   oluşturur.
 Azot gazı emboluslarının sebep olduğu hastalığa
 Dekompresyon (CAİSSON) hastalığı= vurgun
 denir.
     • Akut formunda;(küçük damarların akut obstr.
      bağlı) kas eklem ağrıları, akc yetmezliğii
      ve koma mg
      Kronik formunda(gaz embolusları sonucu oluşan
      iskemik nekrozlara bağlı) kemikler de aseptik
      nekrozlar ile serebral ve spinal felçler
 c- Sistemik hipoksi.
  Yüksek yerlerde parsiyel O2 basıncının
  düşüklüğü sonucu o.ç
  Uzun süre yaşayanlarda hipoksiye
  adaptasyon sonucu, polistemi, kemik ilği
  hiperplazileri, parmak uçlarında
  osteoartropati o.ç
Fiziksel etkenler
 D- ELEKTRİK:
 Akımın özelliği (alternatif ve düz akım),
  Alternatif akım daha tehlikeli
 Amper ve voltajı ( 200 volt üzeri öldürücü)
 Organizmada ki geçiş yolu ile süresi (normal nöral
 impulsları bozarak, özellikle beyin sapı veya kalpte)
 Dokuların (kalınlığı ve nem oranı) rezistansına bağlı etkiler
 o.ç (deri, kemik ve yağ dokusu dirençli)
 Etkilediği yüzeyin büyüklüğü
 Elektriği ileten aracıların durumu
 a- Lokal reaksiyonlar.
  Yüksek voltajlı akımlarda vücuda giriş ve çıkış yerinde
   nekrozlar
  Giriş yerinde deride hiperemi, ödem, yanıklar, çıkış
   lezyonları genellikle ayakta toprağa değen yerlerdedir
  Çıkış yerinde maden parçacıkları,
  Şiddetli akımlarda, deri altındaki damarlarda
   trombüsler ve mumifikasyon nekrozları, kaslarda
   yırtılma, kemiklerde kırık ve oftalmik bozukluklar o.ç
 b- Sistemik reaksiyonlar:
  Akımın geçiş yolu üzerinde kalp ya da sinir
   sisteminin bulunmasına bağlı ölümler, kalpte
   fibrilasyona ve sinirlerde myelin ve ganglion
   ganglion hücrelerinde dejenerasyona sebep olur
  Damar değişikliklerine bağlı MI ve kanamalar
  Nekroza bağlı parmak otoamputasyonları
  Kas lezyonlarına bağlı üriner semptomlar
Fiziksel etkenler
 D- RADYASYON:
 Bir taraftan tedavi amaçlı, diğer yandan hücre
 ölümü ve dejenerasyonları, mutasyonlar ve tümör
 oluşumuna neden olur
  Direkt etki (hedef teorisi, yüklü partiküller )
  İndirekt etki (X ve gama ışınları ile o.ç hücre
   suyunun hidrolizi ve serbest O2 radikallerinin
   oluşumu sonucudur)
 Radyasyonun hücreler üzerindeki etkisi;
 Radyasyonun dozuna/ çizgisel enerji
  transferine/ salınma oranına/ ortamdaki O2
  miktarına
 Hücrelerin onarım kabiliyetine
  ve radyosyona duyarlılığına bağlıdır
   Radyasyona duyarlılık mitotik aktiviteleri ile
  doğru,
   diferansiasyon dereceleri ile ters orantılıdır
A- RADYASYONUN HÜCRE VE
 DOKULAR ÜZERİNE ETKİSİ
 En hassas yapı nükleer DNA, en hassas
  evre ise DNA sentezini yapıldığı
  interfazdır (G2 mitozdan hemen önce, M
  mitotik faz, S sentez, G1 postmitotik faz)
İnterfaz devresinde oluşturduğu
 değişiklikler:
 Mitoz gecikmesi
 Mitotik ölüm
 Kromozom ve kromatit lezyonları
 Ani hücre ölümü
 Radyorezistan ve radyosensibl özelliklerine göre
 hücreler 5 gruba ayrılır
 1- Vejetatif intermitotik hücre:
   Radyosensibilitesi çok yüksek ve sık mitoz
 gösteren primitif hücrelerdir.
   Primitif germ hücreleri/ overlerdeki follikül
    hücreleri, blastik hemopoetik hücreler,
    epidermisin bazal tabakası, intestinal epitel
   Lenfositler matür hücre olmalarına rağmen
    bu gruptadır
 2- Diferansiye intermitotik hücre:
  1. Grup hücrelerden mg ve her bölünme
  ile daha diferansiye olan hücreler
  Promyelosit, myelosit, metamyelosit,
  primer ve sekonder spermosit ve
  spermatid
 3- Multipotent bağ dokusu hücreleri:
 Düzensiz olarak bölünen hücrelerdir
  Fibroblast, glial hücreler endotel h.
  İmmatür kemik ve kıkırdak h.
 4- Reversibl postmitotik hücreler:
 Mitoz potansiyeline sahip, ancak rejenerasyon
 hallerinde çoğalabilen, özel fonksiyon bakımından
 ileri derecede diferansiye olmuş, radyorezistan
 hücreler.
  Matür kıkırdak ve kemik
  Kc, böbrek, pankreas, endokrin bezler
 5- İrreversibl postmitotik hücreler:
 Diferansiasyonu tam olmakla beraber mitoz
 kabiliyetini yitirmiş hücreler
  Kas, ganglion, lökosit, eritrosit, spermatozoa
   gibi radyorezistan hücrelerdir
    Radyasyon hücrelerde reversibl/ irreversibl
    değişiklikler, anaplastik hücrelere benzer
    görünüm
    Damarlarda vd, endotel nekrozu ve
    proliferasyonu, trombüs, mediada
    hyalinizasyon
B- RADYASYONUN ORGAN VE
 SİSTEMLER ÜZEİNE ETKİSİ
 En çok etkilenenler;
 deri, hemopoetik ve lenfoid sistemler,
 gonadlar, akciğerler, gis ve beyin
 DERİ: Kronik radyodermatit, bazal ve
  yassı hücreli Ca, malign melanom, gözde
  katarakt
HEMOPOETİK VE LENFOİD SİSTEM:
 Lenfopeni
 Erken dönemde lökositoz, geç dönemde
 lökopeni ve trombositopeni
 Eritrositler radyorezistan olmakla
 beraber 3 hafta sonra anemi
GONADLAR:
 Genellikle sterilite o.ç
 Sertoli hücreleri ve interstisyel hücreler
 radyorezistanttır
 Overlerde germ h. ve granüloza h.
 sensitiv, uterus ve serviks radyorezistant
 AKCİĞERLER:
  Alveoler kapillerlerde hasara bağlı ödem, fibrin
  eksüdasyonu, hyalen membran
  İleri evrede alveol duvarında fibrozis ve damar
  duvar kalınlaşmaları
  GASTROİNTESTİNAL SİSTEM:
  Özofagus ve rektum kısmen radyorezistan
  BEYİN:
  Nöronlarda ve astrositlerde hasar m.g
C- RADYASYONUN GENEL VÜCUT
 REAKSİYONU:
 100-300 rad lık radyant enerji “Akut radyasyon
 sendromu”
 Letal değişiklikler 200 rad civarında başlar, 700
 rad da o.ç
 200-500 rad: hemopoetik sendrom
 500-1000 rad: gastrointestinal sendrom
 5000 rad üzeri: serebral sendrom
  Geçikmiş etkileri, mutasyonlar, fötal
   anomaliler ve kanser gelişimleri
III- Kimyasal Zedelenmeler
İki farklı mekanizma ile zedelenme oluşur
 CCl 4 gibi hedef hücrede serbest radikal
 HgCl gibi Hg nın hücre membranında ki
  sülfidril gruplarına bağlanması ve
  geçirgenliğin artışı
IV- Mikrobiyolojik etkenler
M.o ların lökositler tarafından fagositozu
 ve özellikle lökositlerden salınan reaktif
 türevlerle oluşturulan zedelenme
V- İmmünolojik reaksiyonlar
İmmün sistem vücudun savunmasına
 yardım etmekle birlikte
 İmmün reaksiyonlar hücre
  zedelenmesine sebep o.b
    • Anaflaktik reaksiyon
    • Otoimmün hastalıklar
VI-Yaşlanma
 İki yolla zedelenme oluşturur
 1- Yaşlılarda serbest radikal oluşumu
  fazladır
  Kc ve kalpte oluşan lipofussin pigmenti
 2- Toksik serbest radikallerin
  inaktivasyonunu sağlayan maddelerin
  aktivitesinde azalma ve serbest
  radikallerde rölatif artış
HÜCRE ZEDELENME
MEKANİZMALARI
 Zedeleyici uyarana hücresel cevap; zedelenmenin
 tipine, süresine ve şiddetine bağlıdır
 Zedeleyici uyaranların sonucu zedelenen hücrenin
 tipine, durumuna, uyum yeteneğine ve genetik
 yapısına bağlıdır
 Hücresel fonksiyon hücre ölümünden daha önce
 kaybolur, hücre zedelenmesinin morfolojik
 değişiklikleri sonra gelişir
Hücrede zedelenmeye duyarlı 4 h.i sistem
 Aerobik solunum (oksidatif fosf. ve ATP)
 Enzimlerin ve yapısal proteinlerin
  sentezi
 Membran bütünlüğünün (iyonik ve
  osmotik dengenin) korunması
 Hücrenin genetik yapısının korunması
Zedelenmede Genel Biyokimyasal
Mekanizmalar
 1- ATP azalması ( hücre osmoloritesinin sürdürülmesi,
 taşıma işlemleri, protein sentezi ve temel metabolik
 olaylar)
 2- Oksijen yokluğu veya reaktif oksijen
 türevlerinin oluşumu
 3- Kalsiyum homeostazının kaybı (iskemi veya
 toksinler hd Ca un hi ne girmesine, hi stoklardan Ca un
 serbesteşmesine neden olur, sonuçta fosfolipazlar,
 proteazlat, ATPaz ve endonükleazlar aktive olur)
 4- Plazma membran permeabilitesinde
 yetersizlikler
 (ATP sentezini kaybı veya Ca-aracılı fosfolipazlar ile olur
 ve normal metabolik aktiviteler için gerekli metabolitlerin
 konsantrsayon gradyentlerinin bozulmasına yol açar)
 5- Mitekondrial hasar
 (sitoplazmik Ca un, hi oksidatif stresin ve lipit yıkım
 ürünlerinin artması iç membranda ki mitekondrial
 geçirgenlik yeri olarak bilinin “yüksek iletimli kanallar”ın
 oluşumu ile sonlanır, ATP oluşumu önlenir ve sitokrom C
 sitozole sızarak apopitozisi başlatır)
Hücre zedelenmesi başlıca 3 yoldan biri
 üzerinden gerçekleşir
1- İskemik ve hipoksik zedelenme
2- Serbest radikalle oluşan hücre zedelenmesi
3- Kimyasal zedelenme
İskemik ve Hipoksik Zedelenme
 İskemi, hücre zedelenmesinin en sık nedenidir
 Hipokside glikolitik enerji üretimi devam eder
 iken, iskemi glikoliz için gerekli maddelerin
 salınmasına olanak sağlar.
 Sonuçta; iskemi dokuları hipoksinin
 zedelediğinden daha çabuk zedeler.
 Hipoksinin ilk etkisi hücrenin aerobik solunumu,
 yani mitekondrilerde ki oksidatif fosforilasyon
 üzerinedir ve ATP üretimi belirgin olarak azalır
 Hi de ATP azalması sonucu:
 1- Hücre membranında ki Na pompası bozulur,
 Hi de Na birikir ve bunu takiben suyun
 izoosmotik artışı sonucu “akut hücresel şişme”
 mg. Anaerobik solunuma bağlı olarak oluşan
 inorganik fosfatlar, laktik asit ve pürin
 nükleozitlerinin birikimi ile osmolorite daha da
 artar ve “ mikrovillüslerde kayıp”, “EPR de
 şişme” ve “hücre yüzeyinde kabarcıklar” mg
 2- Adenozin monofosfatta artma ve buna bağlı
 fosfofruktokinaz aktivitesindeki artış sonucu
 anaerobik glikoliz artar. Glikojenden ATP üretimi
 başlayacağından “hi glikojen depoları azalır”
 Artan glikolizde , fosfat esterlerinin hidrolizi ile
 laktik asit ve inorganik fosfatların birikimi sonucu
 “hi ph asidik” olur ve kromatin kümeleşmesi oç.
 3- Azalan pH ve ATP seviyeleri nedeniyle
 ribozomlar granüllü EPR dan ayrılır, polizomlar
 monozomlara dönüşür ve “hi protein sentezi
 azalır” ve hücrede yağlanma o.ç.
 Hipoksi düzelmez ise, mitekondriyal
 fonksiyonların daha kötüleşmesi ve membran
 permeabilitesinin artması daha fazla morfolojik
 bozulmaya neden olur
 Hücre iskeleti dağılır, mikrovillüsler kaybolur ve
 hücre yüzeyinde kabarcıklar oluşur.
İskemi/Reperfüzyon Zedelenmesi
 Kan akımının yeniden temini ile zedelenmiş olan hücreler
 henüz kendi iyonik çevrelerini düzeltmemiş iken yüksek
 konsantrasyonda ki Ca ile karşılaşır, artan hi Ca u hücre
 bütünlüğünün kaybına
 Yeniden kanlanma iltihabi hücrelerin lokal olarak yeniden
 gelmesine ve bunlardan salgılanan serbest radikaller
 aracılığıyla membran hasarı ve mitekondrial permeabilite
 geçişine
 Hasarlanmış, ancak henüz yaşayan hücrede serbest radikal
 oluşumu artar, aynı zamanda antioksidan mekanizmalar da
 olumsuz etkilenir.
  Serbest Radikalle Oluşan Hücre
        Hasarı
 Serbest radikallere bağlı hücre hasarının
 görüldüğü yerler:
  İskemi/reperfüzyon zedelenmesinde,
  Kimyasal ve radyasyon zedelenmesinde,
  O2 ve diğer gaz zehirlenmelerinde,
  Hücresel yaşlanma,
  Fagositik hücrelerle mikropların öldürülmesi,
  İltihabi hücre hasarı,
  Makrofajlar ile tümörün yok edilmesi
 Serbest radikal, en dış yörüngesinde tek sayıda
 elektron içeren, son derece reaktif ve stabil
 olmayan kimyasal maddelerdir.
  Bunlar kolayca hücrede ki organik ve
   inorganik bileşenler ile tepkimeye girer, nükleik
   asitler ve çeşitli membran molekülleri ile
   etkileşerek onları parçalar.
  Otokatalitik reaksiyonları başlatırlar
  Serbest radikaller ile reaksiyona giren
   moleküller sıra ile serbest radikallere dönüşerek
   hasar zincirini ilerletirler
Serbest Radikallerin Hi Oluşma
Yolları
 Başlıca sebest radikaller O2 türevleri ( süper oksit,
 hidrojen peroksit, hidroksil iyonu) ve karbon tetra klorür
 (CCl 4) gibi dış kaynaklı kimyasallardır
 1- Fizyolojik oksidasyon- redüksiyon mekanizmaları
 sırasında
  A- Normal solunum esnasında, mitekondrilerde su
   oluşturmak üzere O2 nin dört kez elektron alarak
   indirgenmesi
  B- Hi ksantin oksidaz gibi bazı oksidazların etkisi ile
   süperoksit radikalleri
  C- Bakır ve demir gibi değişimli metallerde hi
   reaksiyonlarda serbest elektron alıp vererek Fenton
   reaksiyonunda olduğu gibi serbest radikal oluşturur
 2- Çeşitli hücre tiplerinde normal olarak
 sentezlenen ve önemli bir kimyasal mediyatör olan
 nitrik oksit (NO) nitrit türevlerine dönüşerek
 serbest radikal olarak etki eder
 3- İyonize radyasyonun suyun hidrolizi sonucu
 oluşan OH ve H iyonları
 4- Ekzojen kimyasal maddelerin enzimatik
 metabolizması
 Serbest radikaller aracılığıyla gelişen hücre
 hasarında 3 temel reaksiyon önemlidir
 1- Membranların lipit peroksidasyonu
 Hücre ve orgonel membranlarındaki fosfolipitlerin
 doymamış yağ asitleri ile O2 türevi radikallerin
 etkileşimi sonucu lipid peroksidasyonu başlar,
 meydana gelen organik asitten yoksun radikaller
 ortamda ki O2 ile reaksiyona girerek peroksitleri
 oluşturur, bunlarda otokatalitik reaksiyonları
 başlatarak daha fazla doymamış yağ asidi kaybına
 neden olur.
 2- DNA parçalanması
 Serbest radikaller DNA da tek iplik kırılmaları
 oluşturur bunlar hücrede tümör oluşumu veya
 hücre ölümüne neden olur
 3- Proteinlerin çapraz bağlanmasına
 Serbest radikaller sülfidril aracılı protein çapraz
 bağları oluşturarak parçalanmanın artmasına veya
 enzimatik aktivitenin kaybına neden olur.
 Bu reaksiyonları sonlandıran veya inaktive eden sistemler
 2 grupta incelenir
 1- Endojen veya ekzojen antioksidanlar
  Vitamin E, sistein, glutatyon ve D-penisilamin gibi
   sülfidril içeren bileşikler
  Seruloplazmin ve transferrin gibi serum proteinleri
 2- Enzimler
  Süperoksit dismutaz
  Katalaz
  Glutatyon Peroksidaz
Kimyasal Zedelenme
 1- Bazı kimyasal maddeler önemli moleküler
 elemanlar veya hücresel organeller ile birleşerek
 direkt olarak etki ederler
   Civa klorür, kemoterapötikler ve bazı
   antibiyotikler hücre membran proteinlerinin
   sülfidril gruplarına bağlanarak ATP az bağımlı
   taşımanın engellenmesine ve membran
   geçirgenliğinin artmasına neden olurlar
 2- Aslında biyolojik olarak aktif olmayan, reaktif
 toksik metabolitlere çevrildikten sonra hedef hücreleri
 etkilerler (CCl 4 ve asetaminofen)
 Bu değişiklik kc ve diğer organların granülsüz EPR da
 P-450 fonksiyonlu oksidazlar ile gerçekleşir.
 Metabolitler protein ve lipitler ile direkt kovalen
 bağlantı kurarak membran hasarı ve hücre
 zedelenmesi yaparsa da asıl etki serbest radikaller
 üzerindendir
 CCL 4 serbest radikali olan CCl 3 e kc de dönüşür, bu
 otokatalitik membran fosfolipid peroksidasyonunu
 başlatarak EPR un hızla yıkımına neden olur,
 30 dakika içinde kc de protein sentezinde azalma
 olur, 2 saat sonra hücrelerde lipoprotein
 sentezleyememesine bağlı lipit birikimi ve yağlı
 değişme olur
 Bu olayları hücre membranında ki permeabilite
 artışına bağlı “hücresel şişme”, “hi ne yoğun Ca
 girişi” ve “mitekondri içinde fazla Ca varlığı”
 progressiv olarak hücre hasarı ve hücre ölümü ile
 sonlanır
HÜCRESEL ADAPTASYONLAR
 1-Fizyolojik adaptasyonlar
 2- Patolojik adaptasyonlar
 Patogenezinde:
 Spesifik hücresel reseptörlerin artması veya
 azalmasına
 Hedef hücre tarafından yeni protein sentezinin
 başlatılması (Isı şok proteinleri gibi bu proteinler
 hücreleri bazı zedelenme şekillerinden korur
Hücresel adaptasyonlarda
 1- Hücrelerin siklusu ve buna bağlı olarak
 kendilerini yenileyebilme güçleri cevaplar
2- Reseptör bağlama
3- Sinyal transdüksiyonu veya
4- Protein transkripsiyonu, translasyonu
 veya atılımı sonucu gerçekleşir
Başlıca adaptasyonlar:
1- Hücre sayısının artması veya hücrenin
 büyümesi ( HİPERPLAZİ/HİPERTROFİ)
2- Hücre sayısının azalması ve/veya
 hücrenin küçülmesi (ATROFİ)
3- Hücrenin değişmesi veya farklılaşması
 (METAPLAZİ) ile karakterli değişiklikler.
Her hücre ;
Çoğalma (proliferasyon)
Farklılaşma (differansiasyon)
Yaşlanma (senescence)
Ölüm (apopitozis)
Bu süreçlerde rol oynayan farklı proteinler
 vardır
Hücrelerin bölünme programlarını
 ayarlayan gen grubu aşağıda ki proteinleri
 sentezler:
A- Siklinler
B- Siklin bağlı kinaz enzimleri (cdk)
C- Siklin bağlı kinaz enzimi engelleyicileri
 (cdki)
Organizmada ki hücreler yenilenebilme
 güçlerine ve hücre siklusu ile ilişkilerine
 göre 3 gruba ayrılır
1- Sürekli bölünen hücreler (labil, deri,ağız
 boşluğu, sindirim kanalı, tükrük bezleri, pankreas, safra
 kanalı gibi salgı kanallarını döşeyen mukaza, serviks,
 vajen,uterus ve fallopian tüpleri ve üriner kanalı döşeyen
 epitel, dalak, lenfoid ve hematopoetik doku hücreleri)
2- Sessiz hücreler (stabil, kc, böbrek ve
 pankreas gibi parankimatöz organlar, damar
 endotel hücreleri, düz kas ve fibroblast gibi
 mezankimal hücreler)
3- Bölünmeyen (permanant, sinir hücreleri,
 iskelet ve kalp kası)
 Hücre büyümesi, hücre çoğalması veya inhibisyonunu
 sağlayan çevresel kimyasal faktörler ile kontrol altında
 tutulmaktadır.
 Bu faktörlerin başında hücreler tarafından yapılan ve
 serumda bulunan polipeptid büyüme faktörleri gelir
 Bu faktörler hücre yüzeyi veya nükleusunda bulunan
 reseptörlere bağlanır, bunlarda dimerizasyon oç ve
 kinazların aktivasyonu sonucu çok sayıda madde
 fosforilize edilir ve ras proteinleri, fosfolipaz –C ve raf-1
 gibi sinyallerin nükleusa iletilmesini sağlayan ikinci mesaj
 taşıyıcıları oluşur ve sonuçta nükleusta transkripsiyon
 faktörleri DNA yapımını başlatır
Hücre büyümesi hücre inhibisyonu ile
 kontrol edilir
Tümör supresör genlerin bazı kanserlerde
 kaybolması ????
İnhibisyon faktörleri:
 Transforme edici büyüme inhibitör faktörü-
 β (TGF- β), tümör nekroz faktör (TNF) ve
 sitokin interferon- β
HİPERPLAZİ VE HİPERTROFİ
 Gelişmesini tamamlamış ve normal büyüklüğe
 ulaşmış bir organ veya dokunun, normal gelişme
 dışında büyümesidir
 Organ büyümesi kendisini oluşturan hücrelerin
 sayısının artışına bağlı oluşursa HİPERPLAZİ,
 hücrelerin hacimlerinin artması sonucu oluşur ise
 HİPERTROFİ adını alır.
 Hipertrofi, hücresel şişmeye bağlı değil, hi de
 yapısal elemanların sentezinin artmasına bağlı
 gerçek bir büyümedir
 Hipertrofi yada hiperplazinin gelişimi, o organda
 ki hücrelerin yenilenebilme özelliklerine ve hücre
 sikluslarına bağlıdır
 Permanant hücrelerde doku büyümesi saf
 hipertrofi şeklinde olur iken, labil hücrelerde
 organ büyümelerinde hiperplazi önemli rol oynar
 Organ büyümesi yağ ve bağ dokusu artışına bağlı
 olur ise “pseudohipertrofi” denir.
 Hiperplazi veya hipertrofi, dengeleyici veya hormonal
 nedenlere bağlı ob ve fizyolojik veya patolojik olabilir
 1- Dengeleyici nedenler: Bir organda ki yapısal veya
 fonksiyonel bir eksikliğin, organın sağlam kısımlarının
 hipertrofi veya hiperfonksiyonu ile karşılanarak, mevcut
 yetersizliğin dengeye getirilmesi sağlanmaya çalışılır
 Genellikle bir organ veya doku üzerine yüklenen işin
 artması sonucu oç. En sık
 Kalp kası
 Sindirim sistemi düz kası
 Çift organlardan birinin çıkartılması
 Yara iyileşmesi
 HPV e bağlı siğillerde büyüme faktörlerinin etkisi ile
 hücre çoğalmaları görülür
 2- Hormonal nedenler ( sitoplazmadi ki
 reseptörler ile hormon tutulur, sinyaller nükleusa
 taşınarak protein sentezi ile ilgili genleri uyarır ve
 protein sentezi başlar)
 Normal gelişmesi ve fonksiyonu için hormonal
 stimulusa gerek duyan hedef organlarda ve içsalgı
 bezlerinde görülür
 Gebelik ve laktasyonda meme hiperplazisi
 Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium
 hiperplazisi
 Aşırı ACTH uyarısına bağlı sürrenal
 hiperplazisi,İyot eksikliğinde tiroksin noksanlığına
 bağlı TSH salgılanmasında ki artışa bağlı tiroid
 hiperplazisi
Hiperplazi ve hipertrofi bir sınırdan sonra
 artan yükü dengeleyemez ve yetersizlik
 oluşur
Hücre büyümesi hüce inhibisyonunu
 sağlayan faktörler ile dengede tutulur, bu da
 bunları tümörden ayıran önemli bir
 özelliktir
Atrofi
 Önceden normal yapıda olan hücre ya da
 dokuların hacminin azalması sonucu küçülmesidir
 Hücre hacminde veya hücre sayısında ya da her
 ikisindeki azalma sonucu oç
 Agenezi ( organ ya da dokunun konjenital bozukluk
 nedeni ile taslak halinde dahi oluşmaması)
 Aplazi ( taslağın normal organı oluşturacak biçimde
 gelişeşmemesi, tüme yakın yokluğu)
 Hipoplazi ( Esas yapı aynı kalmakla birlikte, normal
 büyüklüğe erişememesi)
Genel sebebi bir çok nedenle oluşabilen
 hücre beslenme yetersizliği,
 anabolik ve katabolik olaylar arasında
  negatif denge oluşumu
 hücrede progressif yıkım ve hücre
  kitlesinde azalma
 Hücrenin apopitozisle ortadan kalkışı
Atrofiye yol açan sebepler
1- İş yükü ve kan temininde azalma
2- Yetersiz beslenme
3- Endokrin stimülasyonun azalması
4- İnnervasyon kaybı
5- Yaşlanma
 Atrofiye uğramış hücrelerin yerini yağ ve bağ
 dokusu alarak hacmi sabit tutulmaya çalışılır
 Bazı organlarda özellikle kc ve kalp kasında
 sarımsı kahverengi pigment birikir (lipofussin) ve
 makroskopik görünümü nedeniyle kahverengi
 atrofiden bahsedilir
 Makroskopik olarak atrofik organlarda damarlar
 belirginleşir
 Atrofi uzun sürmüş ise parankimin yerini fibrozis
 alır ve fonksiyon kaybı ile sonlanır.
I- Fizyolojik Atrofi
 Puberte timus, menapoz sırasında uterus, over ve
 meme atrofisi
 İleri yaşlarda ki senil atrofinin fizyolojik veya
 patolojik atrofi olduğu bilinmemektedir. Burada
 arteriosklerozun yol açtığı iskemiye bağlı atrofi oç
 Mikroskobik olarak atrofiye uğrayan hücrede
 otofajik vakuollerde artış olur
 Otofajik vakuol içerisinde ki bazı hücre yıkıntıları
 (lipofussin) sindirilemez ve membrana bağlı artık
 cisimler olarak kalır.
II- Patolojik Atrofi:
 Genel ya da lokal ob
 Lokal atrofi nedenleri
 A- Fonksiyonel aktivitenin azalması (tembellik atrofisi)
 B- İskemik veya vasküler atrofi
 C- Basınç atrofisi
 D- Endokrin atrofi (Simmond hastalığı)
 E- Nörotrofik atrofi ( hem beslenme bozukluğu hem de
 inaktivite sonucu)
 F- Hiperaktivite-yorgunluk-tüketim atrofisi
 G- Toksik atrofi (uzun süreli enfeksiyöz veya tümöral
 olgularda)
Genel atrofi nedenleri,
 açlık,
 özofagusta tıkayıcı tümör,
 kronik ishal
 “anorexia nervoza”
Metaplazi
Diferansiye bir hücrenin yerini başka
 differansiye bir hücrenin almasıdır
Epitelyal veya mezenşimal ob
Metaplazi reversibl bir değişikliktir
Epitelyal Metaplazi
 1- Epiteli mekanik travma ve iltihap gibi uzun süreli kronik
 irritasyonların etkilemesi sonucu oluşur
 En sık rastlanan şekil, silindirik, pseudostratifiye silindirik
 ve değişici epitelin, dış etkilere daha dayanıklı çok katlı
 yassı epitele dönüşmesidir
 2- A avitaminozu (üsy, bronşlar ve ürüner traktta ÇKYE
 metaplazisi)
 3- Barret’s özofajitinde ÇKYE silindirik epitele dönüşür
 4- Bronşial asthma da bronşial silyalı epitelin goblet
 hücrelerine değişmesi sonucu gelişen müköz metaplazi
 Metaplazi genelde reversibl bir olaydır, vücudun
 korunma reaksiyonlarından biri olarak bilinir, dış
 tesirlere karşı dayanıksız hücrelerin yerini
 dayanıklı hücreler alır
 ANCAK, bakterilerin ve diğer zararlı cisimlerin
 tutulmasını sağlayan mukus ve titrek tüylerin
 ortadan kalkmasına yol açarak zararlı olduğu gibi,
 ileride gelişebilecek kanserlere de zemin hazırlar
 Önce hücrelerde proliferasyon, sonra değişik
 yönde differansiasyon olur
Mezanşimal metaplazi
 Fibröz bağ dokusu hücreleri osteoblast veya
 kondroblastlara dönüşebilir
 En sık görülen kemik dokusu metaplazisidir
 Kalsifikasyona uğrayan nekrotik dokularda,
 zedelene çizgili kasta
 Metaplazinin stem hücrelerin yeniden genetik
 programlanmasından oluştuğu düşünülmektedir
 Mezanşimal metaplazide proliferasyon sonucu
 oluşan hücrelerin başka yöne differansiasyonu
 yanı sıra hücrelerin direkt olarak değişmesi de
 ob.
  ZEDELENMEYE ORGANEL
   DÜZEYİNDE CEVAPLAR
    Lizozomal Katobolizma
Primer lizozomlar ( hidrolitik enzimler içeren
 membranlı orgoneller)
Sekonder lizozomlar= fagolizozom
 (Primer lizozom ile sindirilecek materyalin
 birleştirilmesi sonucu oluşur)
 Lizozomal katobolizma 2 yolla gerçekleşir
  Heterofaji
  Otofaji
Heterofaji
 Dış çevreden maddelerin alınma olayına
 endositoz,
 daha büyük taneciklerin alınmasına fagositoz,
 daha büyük eriyebilen makromoleküllerin
 alınmasına pinositoz denir
 Endositik vakuoller primer lizozomlar ile
 birleşerek sindirilir, bu olay her hücrede
 olabilmekle birlikte en sık fagositik özelliği olan
 hücrelerde görülür
Otofaji
 Hasarlanmış veya yaşlanmış organellerin ortadan
 kaldırılmasında ve hücresel diferansiasyonla
 birlikte olan hücresel yeniden yapılanmada sık
 görülen bir olaydır.
 Bunlar canlılığını kaybederek, sağlam
 sitoplazmadan ayrılan sitoplazma parçaları ve
 hücre içi organeller ER’ mun ribozomsuz
 bölgelerinden oluşturulan otofajik vakuoller içinde
 yer alır (otofagolizozom)
 Özellikle atrofik hücrelerde belirgindir.
 Lizozomlarda ki enzimler kh ve proteinleri
 tamamen sindirdiği halde, lipitleri parçalayamaz
 (rezidüel cisim)
 Lipofussin granülleri hi lipit peroksidasyonundan
 kaynaklanan sindirilemeyen maddeleri temsil
 eder.
 Karbon partikülleri ve dövme pigmentleri de
 makrofajların fagolizozomlarında dekatlarca
 kalabilir
Lizozomlar aynı zamanda hücrelerin
 tamamen metabolize edemedikleri
 maddeleri sakladıkları depolardır
Lizozomal depo hastalıkları, herediter
 enzim defektlerine bağlı olarak ara
 metabolitlerin lizozomlarda birikmesi
Granülsüz EPR uyarılması
(Hipertrofi)
 Barbütüratlar ve diğer bazı maddeler kc de ganülsüz ER de
 ki p-450 sistemi ile metabolize edilir,
 Bir süre sonra bu maddeler daha fazla enzim ve daha fazla
 granülsüz ER sentezini uyarır ve hücrenin ilaç
 detoksifikasyonuna katılımı daha etkili olur
 Bunu bir maddeyi detoksifiye etmeye adepte olmuş
 hücrenin, diğerlerinide metabolize etmede daha etkil
 olması izler
 (Alkol alan hastada fenobarbütal etkisini artırmak için
 fenobarbütürat dozunu artırmak gibi)
Mitekondrial değişiklikler
 Mitekondrial fonksiyon bozukluğunun akut hücre
 zedelenmesi ve ölümünde önemli rolü vardır
 Letal olmayan bazı patolojik durumlarda ise
 mitekondrilerin sayısında, boyutunda, şeklinde ve
 fonksiyonlarında değişiklik olur.
 Hücresel hipertrofide mitekondri sayısında artış,
 atrofide ise azalma vardır Beslenme yetersizlikleri
 ve alkolik kc de hepatositlerde ki mitekondrilerde
 aşırı büyüme ve anormal şekiller
 (megalomitekondriler)
Mitekondrial myopatiler( kalıtsal
 mitekondri metabolizma kusurları)
Böbrek, tiroid, tükrük bezi gibi organalarda
 görülen “onkositoma” olarak adlandırılan
 benign tümörlerde hümöral hücrelerde
 sayıca artmış ve büyümüş mitekondriler
 vardır
Hücre iskelet anormallikleri
Aktin ve myozin flamentleri
Mikrotübüller
İntermediyet flamentler
Kontraktil proteinler
 Hücre iskeleti;
 1- Orgonellerin ve moleküllerin hi nakilleri
 2- Temel hücre yapısının korunması
 3- Hücre-hücre ve hücre-ekstrrasellüler matriks
 sinyallerinin nükleusa taşınması
 4- Doku bütünlüğü için mekanik destek
 5- Hücre hareketliliği
 6- Fagositoz
 Hücre iskeletinin anormallikleri :
 Anormal hücresel görünüm ve fonksiyon
 Hi organellerin aberan hareketleri
 Kusurlu hücre hareketi
 Hi de fibriler materyalin birikintileri
 Düzensizlikler;
 Mikrotübül organizasyonu (Kartagener Sendromu
 ve immotil silya sendromu)
 Mikrotübüller lökosit göçü ve fagositoz için
 gereklidir ve mitotik ipliklern oluşumunu
 sağladığından mitoz da rol oynarlar
 (antikanser tedavisinde mikrotübüle bağlanan
 ilaçlar)
İntermediate filamentlerin birikimi bazı
 hücre zedelenmelerinde önemlidir ( Mallory
 cisimcikleri)
Alzheimer hastalığında beyinde bulunan
 nörofibriler yumaklar bozulan nöronal hücre
 iskeletinin yansımasıdır ve mikrotübül
 birlikteli proteinleri ve nöroflamentleri
 içerir.
Isı şok proteinleri (HSPs)
Protein kıvrılması,
Protein-protein komplekslerinin dağılması
Proteinlerin hi organellere taşınmasında rol
 oynarlar
Bu nedenle bunlar Şaperonlar olarak ta
 bilinir
 1- Yapısal olarak meydana gelebilir (Hsp 60 ve 90)
 VEYA
 2- Protein birikimi ve denatürasyonuna yol açan hücresel
 streslerden sonra artabilirler
 Zedeleyici uyarandan sonra oluşturulanlar
 fonksiyonların tamiri amacıyla yeniden kıvrılmalara
 neden olurlar (Hsp 70)
 Yeniden kıvrılma başarısız olursa, düzeltilemeyecek
 şekilde denatüre olan proteinler UBİQUİTİN
 molekülünün bağlanmasıyla ile etiketlenir ve lizozomal
 olmayan proteosomlar ile sitoplazmik yıkımlar için
 hedef olur
 Isı şok protein şaperonları MI ve nöronal iskemik
 zedelenmede oluşur
 Aynı anda her yerde bulunmaları ve öldürücü
 olmayan hücresel stress ortamında oldukça fazla
 bulunmaları zedelenmeye karşı hücresel
 adaptasyonda önemli olduklarını düşündürür.
 Ayrıca yanlış sarılmış veya yanlış tanzim edilmiş
 proteinlerin amiloidoz, Creutzfeldt-Jacob hastalığı
 ve Alzheimer hastalığının patogenizinde önemli ob
 düşünülmektedir
HÜCRE İÇİ MADDE
BİRİKİMLERİ
 Hi anormal birikimlerin meydana geldiği 3 genel yer vardır
 1- Normal bir madde normal veya artan oranda mg fakat
 metabolizmanın hızı maddeyi ortadan kaldırmak için
 yeterli değildir (Kc de yağlı değişme)
 2- Normal veya anormal endojen madde,
 metabolizmasında, bağlanmasında, naklinde veya
 sekresyonunda ki genetik veya edinsel bozukluktan dolayı
 birikir (depo hastalıkları, alfa-1 antitripsin yetmezliği)
 3-Ekzojen maddeyi parçalayacak enzimatik mekanizması
 veya taşıma yeteneği yoktur (Anormal ekzojen madde
 birikir )
Yağlı değişme
 Yağ metamorfozu=yağ dejenerasyonu= steatozis=
 parankimal yağ infiltrasyonu
  Parankim hücrelerinde lipidin anormal birikimidir
  Dejenerasyon ya da infiltrasyondan farklı olarak
   hücrenin yağ kapsamının görünür hale
   gelmesinden ziyade, yağ dokusu dışındaki
   dokularda parankim hücreleri içerisinde nötral
   yağın birikimidir
  Reversibl bir zedelenmenin göstergesi ise de
   nekrotik hücrelerin komşuluğunda da görülür
 Kc, kalp, kas ve böbrekte sıktır
 Kc e lipitler yağ dokusu ve diyetten gelir
 Lipitler yağ dokusundan yalnızca serbest yağ
 asitleri olarak, diyetten ise hem şilomikron hemde
 serbest yağ asitleri olarak gelir
 Kc de serbest yağ asitleri esterleşerek trigliseritleri
 mg, kolesterol oluşur, fosfolipidlerle birleşir veya
 mitekondride oksitleşerek keton cisimciklerini mg
 Kc de asetatlardan da bazı yağ asitleri sentezlenir
Kc den lipitlerin salgılanması “lipit tutucu
 proteinler= spesifik apoprotein molekülleri”
 ile birleşip lipoproteinleri oluşturmaları ile
 mümkündür
Kc de lipidlerin birikimi yağ asidi
 girişinden lipoprotein çıkışına kadar hhb
 basamaka ki hatadan ob.
 Trigliseritlerin aşırı birikimi:
 1- Serbest yağ asitlerinin hücreye aşırı miktarlarda
 girmesi ( açlık, kortikosteroid)
 2- Yağ asiti sentezinin artması
 3- Yağ asiti oksidasyonunun azalması
 4- Apoprotein sentezinin azalması (CCl 4, fosfor
 zehirlenmesi ve protein malnütrisyonu)
 5- Lipoprotein salgılanmasında bozukluk
 Yağlı kc in en sık sebebi
 A- Alkol
  Mitekondrial ve mikrozomal fonksiyonları bozar
 B- Protein malnütrisyonu ve CCl 4
  Protein sentezini azaltır
 C- DM ve şişmanlık
 D- Anemi ve starvasyon
  Periferik depolardan yağ asidi hareketini arttırır.
 E- Hipoksi yada anoksi
  Yağ asidi oksidayonunu engeller
Lipitler hücrede NŞA gösterilemediğinden
 “maskelenmiş yağ” olarak tanımlanır
Hhb hücrede ki yağ birikimi parankimal
 hücreler içinde berrak vakuoller olarak
 görülür
Hücrede ki berrak vakuollerin, su, glikojen,
 yağ olup olmadığına kara vermek için
 histokimyasal boyalar gereklidir.
 Hi de ki yağ, frozen kesitler yapılarak Sudan IV,
 Oil-Red gibi histokimyasal boyalar ile gösterilir
 Glikojende suda eridiği için alkol tespitinden
 sonra boya almaz ve ancak PAS boyası ile
 gösterilir
 Hi vakuollerinin yağ ya da glikojen olmadığı
 gösterilirse, içeriğin su olduğuna karar verilir
 KARACİĞER:
 Makroskopik; Ağır yağlanmada organ büyük, sarı
 renkli, yumuşak ve kenarları küntleşmiştir
 Mikroskopik; sitoplazmada farklı büyüklüklerde,
 erken dönemde nükleus çevresinde küçük berrak
 vakuoller şeklinde daha sonra birleşerek büyüyen
 vakuoller nukleusu kenara iter.
 Bazen komşu hücreler parçalanır ve yağ
 globüllerinin birleşmesi üzerine yağ kistleri mg.
 Kc lobüllerinde yağlanma farklı alanlarda olur
 Santral ( anemi, lösemi, CO zehirlenmesi, ağır
  enfeksiyonlar, kalp yetmezliğine bağlı pasif
  hiperemi ve anoksi)
 Periferal (alkolizm veya besinsel)
 Diffüz (mantar, fosfor, kloroform, CCl4, ilaç
  toksisiteleri)
 KALP: Yağlanma 2 şekilde o.ç
 1- Tekirleşme veya kaplan derisi şeklinde
  Uzun süren orta derecede ki hipokside o.ç
  Ağır anemilerde, endokart altında ve özellikle
   papiller kaslarda ki myofibrillerde
 2- Diffüz yağlanma
  Daha ağır hipoksik durumlarda ve Difteri
   myokarditinde (bakterinin ekzotoksini
   oksidasyon için kofaktör olan karnitinin
   metabolizmasını engeller)
BÖBREK:
Hipoksik nedenler, civa, fosfor ve CCl 4
 zehirlenmelerinde Tübüli kontirti
 hücrelerinde
Daha ciddi olgularda Bowman kapsülü ve
 glomerül kapiller endotelinde
 Organ soluk grimtrak esmer renkten,
  parlak sarı renge döner
 Hücrede zedelenme dışında da yağlı değişiklik o.b
 Köpük hücreleri (bazı iltihaplarda)
 Atherosklerozda (damar intimasında ki
  makrofajlarda ve düz kaslarda kolesterol
  esterleri ve yarıkları)
 Kolesterol yarıkları (esterlerin kristalleşerek
  doku takiplerinde erimesi)
 Ksantomlar (subepitelyal bağ dokusu ve
  tendonlarda)
Obezite (vücuttaki tüm yağ dokusunda nötral
 yağların birikerek vücut ağırlığının artması)
Adipozite ( yağ dokusunda lokal olarak yağın
 birikimi)
Yağ infiltrasyonu (parankimatöz organların
 stromasında yağ infiltrasyonudur, parankim
 hücrelerinde basıya bağlı atrofi ve dejenerasyon
 vardır)
Proteinler
Hücreye fazla protein alınması
Hücrelerin aşırı miktarlarda protein
 sentezlenmesinden olur
Nefrotik sendromda prox. Tübüllerde
Russel cisimleri (plazma hücrelerinde)
Mallory cisimleri (alkolik kc de)
Alzheimer hastalığında beyinde nörofibriler
 düğümler
Glikojen
 Glikojenin hi de aşırı depolanması glikoliz veya
 glikojen metabolizmasında ki anormallikler
 sonucu oç.
 DM da böbrek tüp epitelide, kardiyak miyozitler
 ve Langerhans hücrelerinin beta hücrelerinde hi de
 glikojen birikir.
 Glikojen sentezi veya yıkımında ki enzim
 kusurlarına bağlı olan glikojen depo hastalıkları ve
 glikojenazlar da yoğun depolanmaya sekonder
 olarak hücre zedelenmesi ve hücre ölümüne neden
 olur
Pigmentler
Ekzojen veya endojen kaynaklı ob.
En sık görülen ekzojen pigment karbondur
 ve lenf bezleri ve akciğer parankiminde
 antrakozis mg ağır şeklinde akc de
 fibroblastik reaksiyon ve amfizem oç ve
 kömür işçileri pnömokonyozu oç.
Endojen Pigmentler
Lipofussin
Melanin
Hemoglobin türevleri
Lipofussin (yıpranma pigment), sıvı içinde
 çözülmeyen, kahverengimsi sarı, granüler,
 hi maddedir
Kalp, kc ve beyin başta olmak üzere çeşitli
 dokularda yaş ve atrofi gereği birikir.
 Serbest radikaller aracılığıyla olan zedelenmelerde, organel
 membranlarında ki doymamış lipidlerinin peroksidasyona
 uğraması sonucu oluşan ve lizozamlarca sindirilemeyen
 lipit ve protein bileşiklerini temsil eder ve sindirilememiş
 organel artıkları olarak membrana asılı veziküller
 şeklindedir
 Makroskopik olarak organa kahverengi görünüm verdiği
 için “Brown atrofi” denir
 Mikroskopik olarak hücre için zedeleyici değildir, ancak
 daha önce oluşan serbest radikal zedelenmesinin
 belirleyicisi olduğu için önemlidir.
Melanin
Melanositlerde tirozinin
 dihidroksifenilalanine oksidasyonu
 sırasında oluşan kahverengi-siyah endojen
 bir pigmenttdir.
Tek kaynağı melanositler ise de deride
 bulunan bitişik keratinositlerde veya dermal
 makrofajlarda da toplanabilir.
UV ışınlarından koruyucudur
Hemosiderin
 Hemoglobin türevi sarı-kahverengi pigmenttir
 Lokal veya sistemik demir fazlalığında dokularda
 birikirler
 Demir+apoferritin= ferritin miçelleri
 Hemosiderin bu ferritin miçellerinin büyük
 kümeleridir.
 Bu pigment varlığı temelde patolojik bir süreci
 göstermekle birlikte, k.i, dalak, kc gibi yaygın
 eritrosit yıkımının olduğu organlarda
 makrofajlarda az miktarda bulunması normaldir.
Lokal demir ve hemosiderin birikimi, küçük
 kanama sonucu mg (çürük, kontüzyon)
kanama→eritrosit yıkımı→artıkların
 fagositozu→hemoglobinin lizozomlar ile
 katabolize edilmesi→hemosiderinde ki
 HEM demiri birikir
Hemoglobin (kırmızı-mavi)
 →biliverdin,biluribin ( yeşil-mavi)
 Demirin sistemik fazla yüklenmesi= Hemosiderozis
 Öncelikle kc, ki, dalak ve lenf bezlerinde fagositlerde
 İkincil olarak kc, kalp, pankreas ve endokrin organlarda
 birikir
 Hemosiderozis;
 1- Diyetteki demirin artan emilimi
 2- Demir kullanımının bozulması
 3- Hemolitik anemiler
 4- Transfüzyonlar
Hemosiderosizde organ fonksiyonları
 bozulmamasına rağmen, daha ağır formu
 olan hemokromatozis te kc de fibrozis, kalp
 yetmezliği ve DM u kapsayan doku
 zedelenmeleri görülür
Doku da demiri göstermek için “Prusya
 Mavisi” boyası kullanılır
Patolojik Kalsifikasyonlar
Fe, Mg ve diğer minerallerle birlikte kalsiyum
  tuzlarının anormal depolanmasıdır
1- Distrofik kalsifikasyon: Kalsiyum
  metabolizmasının ve kan kalsiyum seviyesinin
  normal olduğu durumlarda; ölmüş veya
  zedelenmiş dokularda ki kalsifikasyon
2- Metastatik kalsifikasyon: Kalsiyum metabolizma
  bozukluğunda (hiperkalsemi), normal dokularda
  görülen kalsifikasyon
Distrofik kalsifikasyon
 Her tip nekroz alanında görülebilir
 Aort ve büyük arterlerde lipit birikimi ile
 karakterli intimal zedelenme alanları olan ilerlemiş
 aterosklerozun ateromlarında
 Bu kalsifikasyon önceki bir hücre zedelenmesinin
 göstergesi ise de kendisi de fonksiyon
 bozukluğuna neden olur
 Aort kapaklarının distrofik kalsifikasyonu
 yaşlılarda kalsifiye aort darlığının önemli bir
 nedenidir
Morfolojik, kalsiyum tuzları makraskopik
 olarak ince, beyaz, granül veya yığınlar
 halinde görülür ve kumlu birikintiler
 şeklinde hissedilir
Mikroskopik olarak hi ve/veya hd bazofilik
 depolanmalar şeklindedir
Zamanla kalsifikasyon odağında heterotopik
 kemik dokusu gelişebilir.
Patogenezinde, herbiri hi veya hd olabilen
 çekirdek ve ilerleme dönemlerini kapsar,
 son ürün kalsiyum fosfat kristallerinin
 oluşumudur.
Başlangıçta hd da membrana bağlı
 veziküller şeklindedir ve bunların kaynağı
 dejenere hücrelerdir( kıkırdak ve kemikte
 matriks vezikülleri)
 Hi de kalsifikasyon, hi Ca u düzenleme yeteneğini
 kaybetmeden ölmüş veya ölmekte olan hücrelerin
 mitekondrilerinde başlar, sonra kristal şekilleri oluşur
 Başlangıçta membrana bitişik veziküller iken daha sonra
 kristal şekileri oluşur
 ( bu hd da Ca ve fosfat yoğunluğuna, mineral
 inhibitörlerin varlığına v e kollejenizasyonun derecesine
 bağımlıdır)
 Kollojen ve osteopontin kristal oluşum hızını artırır
Metastatik kalsifikasyon
 Hiperkalsemide oç ve bu 4 nedenle oluşur
 1- Primer paratiroid tümörleri veya PTH
 sentezleyen başka tümör varlığında
 2- Kemik yıkımının fazla olduğu durumlarda
 ( Paget’s hasatlığı, multipl myelom, lösemi ve
 diffüz kemik metastazları varlığında
 3- Vitamin D –bağımlı hastalıklar ve sarkoidoz
 4- Fosfat birikiminin sekonder hiperparatiroidizme
 neden olduğu böbrek yetmezliği
 Morfolojik olarak, distrofik kalsifikasyona benzer
 Kalsifikasyon vücutta yaygın olarak
 gelişebilmekle birlikte başlıca damarlar,
 böbrekler, akciğerler ve mide mukazasının
 interstisyel dokuları etkilenir
 Klinik bozukluklara neden olmamakla birlikte
 bazen solunum yetersizliği ve nefrokalsinozise
 neden ob
HYALEN DEĞİŞİM
Hyalen, HE boyalı kesitlerde hi veya hd da
 görülen, homojen pembe renk dğişimine
 verilen isimdir
Birçok nedenle ob, her durumda biriken
 madde farklı ob, fakat mikroskopik
 görünüm aynıdır
 Hi hyalenler; Mallory alkolik hyalen, Russel cisimleri,
 hyalen damlacıklar
 Hd hyalen, hi hyalende olduğu gibi farklı patogenetik
 mekanizmalar ve biriken farklı proteinler vardır.
  Amiloid
  Kronik hipertansiyon ve diyabette arteriol duvarında
   hyalinizasyon
  Alveol boşluklarında proteinöz madde (hyalen
   membran)
  Skar dokularında hyalinizasyon
REVERSİBL VE İRREVERSİBL
ZEDELENME
 Hücre zedelenmesinin moleküler
 mekanizmasında:
 1- Hücreyi zedeleyen ve ölümcül olmayan yollar
 2- Hücre içerisinde birçok makromolekül, enzim
 ve organeller arasında sıkı ilişki olduğundan
 primer bir zedelenmeyi sekonderden ayırt etmek
 güçtür
 3- İrreversibl hasarın meydana geldiği “geri
 dönüşü olmayan nokta” bilinmemektedir
Zedelenmeyi oluşturan ilk neden ne olursa
 olsun hücrede 4 sistem incinebilir
1- Membran bütünlüğü
2- Mitekondride aerobik solunum
3- Protein sentezi
4- Genetik yapı bütünlüğü
N.ş.a da hücre bunlardan hhb nin
 bozukluğunu tolere edebilir ve zedeleyici
 uyarı hafiflerse normale dönebilir.
Kalıcı ve aşırı zedelenme varlığın da
 hücrenin eşiği aşılarak irreversibl
 zedelenme oç.
Reversibl Zedelenme Morfolojisi
 Ultrastrüktürel değişiklikler
 1- Plazma membran değişiklikleri
  Mikrovillüsların kabarcıklanms, küntleşmesi veya
   bozulması ve hücreler arası bağların gevşemesi
 2- Mitekondrial değişiklikler
  Mitekondrilerde şişme ve fosfolipitten zengin şekilsiz
    yoğunlukların belirmesi
 3- EPR un genişlemesi
  Polizomların ve ribozomların ayrılması
 4- Nükleer değişiklikler
  Granüler ve fibriler elemanların dağılması
Reversibl zedelenme= dejenerasyon”
Öldürücü olmayan hücre zedelenmeleri
 sonucunda mg morfolojik değişikliklerdir
Işık mikroskobu seviyesinde 2 farklı şekilde
 o.ç
 Hücresel şişme
 Yağlı değişme
Hücresel şişme
 En sık , en hafif zedelenme
 1858 de virchow “bulanık şişme”, “Parankimatöz
 dejenerasyon” denmiş
 “Albüminöz dejenerasyon” sitoplazmanın bulanık,
 granüler, vakuollü görünümü nedeniyle
 “Hidropik veya vakuoler dejenerasyon”
 Temel olay hücre metabolizmasının bozulması
 sonucu hücrenin osmotik basıncının artması ve
 sıvı abs ile şişmesidir
  Enfeksiyonlar,otoentoksikasyonlar,ısı farklılıkları ve anoksiye
  neden olan etkenler sonucu o.ç
 Makroskopik; organ büyür (hücrelerde sıvı
 toplanasından), kapsülü gerilir, kesit yüzeyi
 bombeleşir, rengi solar (kapillerlerin basınç
 altında kalmasından)
 Suda haşlanmış görünümü
 Mikroskopik; hücrelerin büyüdüğü,sitoplazmanın
 bulanık, granüler (albüminöz dejenerasyon) ve
 vakuollü bir hal aldığı görülür
Eğer etkileyen olay daha şiddetli ise hi de
 Vakuoller (bunlar şişen ,parçalanan EPR
 parçalarıdır) o.ç
Vakuoller arasındaki sitoplazma retiküler
 manzarada ve hafif eozinofiliktir
Buna “hidropik veya vakuoler
 dejenerasyon” denir
İrreversibl zedelenme;
 Tüm membranlarda yaygın hasar
 Lizozomların şişmesi
 Mitekondrilerde vakuolizasyon ile birlikte olup
 ATP oluşum kapasitesinde azalma ile birliktedir
 Hd Ca u hi ne girer, hi Ca depoları serbest kalarak
 membranları, proteinleri, nükleik asitleri ve ATP
 yi parçalayan enzimlerin aktivasyonuna yol açar
İrreversibl zedelenmenin en erken
 ultrastrüktürel işaretlerinden birisi;
 Mitekondrial matrikste şekilsiz, Ca dan
  zengin yoğunlukların birikmesidir.
 Bundan sonra aşırı geçirgen
  membranlardan proteinlerin, esansiyel
  koenzimlerin ve ribonükleik asitlerin
  kaybı devam eder
Hücrelerden ATP için gerekli metabolitlerin
 sızması ile hi yüksek enerjili fosfatlar daha
 azalır.
Lizozomal membranların zedelenmesi
 enzimlerin sitoplazma içine sızmasına yol
 açar, asit hidrolazlar hi de oluşmuş asidik
 pH da aktifleşerek sitoplazmik ve nükleer
 elemanları parçalar.
Hücre ölümünden sonra hücresel elemanlar
 lizozomal enzimlerin etkisiyle sindirilmeye
 devam eder, potansiyel yıkıcı hücresel
 enzimler hd na yaygın olarak sızar
Ölü hücreler sonun da myelin şekiller
 olarak tanımlanan helezon şeklinde
 fosfolipid kitlelerine dönüşebilir.
 Bu fosfolipid kitleleri daha sonra ya diğer hücreler
 tarafından fagosite edilir, ya da yağ asitlerine
 parçalanır , bu yağ asitlerinin kalsifikasyonu Ca
 sabunlarının oluşumuna neden olur.
 Hi proteinlerinin parçalanmış hücre mebranından
 geçerek periferik dolaşıma sızması, kan serum
 örneklerinde dokuya özgül hücre zedelenmesi ve
 ölümünü göstermeyi sağladığından önemlidir
Örneğin kalp kası “kreatin kinaz”, kc ve
 safra yolları “alkalen fosfataz”,
 “SGOT(serum glutamik oksaloasetik
 transaminaz), LDH” kc , akc, pankreas ve
 böbrekteki irreversibl hasarı göstermesi
 açısından önemlidir
Sonuç olarak;
1- İrreversibl zedelenme en sonunda
 oksidatif fosforilasyonu ve dolayısıyla
 hayati ATP sentezini etkiler,
2- Membran hasarı letal zedelenmede kritik
 bir noktadır
3- Ca hücre ölümünde ki nihai morfolojik
 değişikliklerin potansiyel bir aracıdır.
İRREVERSİBL HÜCRE
ZEDELENMESİ
 A- Mitekondrial fonksiyon bozukluğunun geri
 döndürülmesindeki yetersizlik
  1- Özellikle mitekondrilerde membrana bağlı
  Ca’un mitekondri içine girmesi önemlidir
  ÇÜNKÜ; Ca oksidatif fosforilasyonun önemli
  bir inhibitörüdür
  2- Mitekondrilerde kristalarda dahil
  vakuolizasyon ve matriksde şekilsiz, Ca dan
  zengin amorf yoğunlaşmalar vardır
 B- Hücre membranlarının geniş hasarı
 (proteinlerin, RNA ve koenzimlerin, yüksek enerjil
 fosfatların hücre dışına kaçması)
 C- Lizozomların aşırı şişmesi ve geçirgenliği
 artmış membranlardan enzimlerin (RNA az, DNA
 az, proteaz, fosfotaz, ..) sitoplazmaya geçmesi ve
 aktive olması ile başta RNA, DNA ve glikojen
 olmak üzere hücreyi enzimatik sindirime uğratır
 2 olay irreversibiliteden sorumludur
  1- Membran fonksiyonlarında ağır hasar
  2- Mitekondirilerdeki fonksiyon bozukluğunun
   düzelememesi
  Hücre membranında ki en önemli değişiklik
   fosfolipidlerin kaybıdır
         Hem sentezinin azalması (membran fosfolipidlerinin OH
   radikalleri ile reaksiyona girmesi, mg organik asitten yoksun radikallerin
   ortamda ki O2 ile peroksitleri oluşturması ve oluşan peroksitlerin
   otokatalitik reaksiyonları başlatarak daha fazla doymamış yağ asidi
   kaybına sebep olması)
       Ca’a bağlı olarak aktive olan fosfolipazlar ile
   parçalanmanın artışı
İrreversibl zedelenmenin patogenezinde
 hücre membran hasarı ana faktördür
Hacım regülasyonunun kaybı
Hücre dışı moleküllere karşı permeabilite
 artımı
Ultrastrüktürel olarak göserilebilen plazma
 membran defektleri
Membran hasarının nedenleri zedelenmenin
 bazı şekillerinde rol oynar:
1- Membran fosfolipidlerinin ilerleyici
 kaybı
 İskemiye bağlı sitoplazmik Ca artışı
  (fosfolipaz aktivasyonu)
 ATP bağımlı reaçilasyonun veya
  fosfolipit sentezinin azalmasına sekonder
2- Hücre iskelet anormallikleri
Hi Ca seviyesinin artmasıyla aktive olan
 proteazlar hücre çatısına zarar verir
Bazı zedeleyiciler hücre membranının hücre
 iskeletinden ayrılmasına neden olarak
 membranı gerilmeye ve yırtılmaya hassas
 hale getirirler
3- Serbest oksijen radikalleri
Hücre membranı ve diğer hücre
 elemanlarına zarar verir
Bu radikaller özellikle
 “iskemi/reperfüzyon” zedelenme modelinde
 ortama dolaşımla gelen lökositler ile
 ortamda Ca seviyesinin artımı ile ilgilidir
4- Lipit yıkım ürünleri
Fosfolipit parçalanması sonucu iskemik
 hücrelerde biriken bu katabolik ürünler
 membranlar üzerinde deterjan etkisi yapar.
 ***Membran hasarının mekanizması ne olursa olsun
 sonuçta;
 Hi materyallerin yoğun sızıntısı ve Ca un bol miktarda hi
 ne girmesi ile sonlanır.
 Hücre ölümünden sonra, hücre ilerleyici bir şekilde
 enzimler tarafından parçalanmaya başlar ve sonunda
 hücrenin yerinde myelin şekiller halinde fosfolipit kitlesi
 kalır
 Bu kitle ya fagositik hücrelerce fagosite edilir, ya da yağ
 asitlerine ayrılır
 Y.a lerinin de kalsifikasyonu ile kalsiyum sabunları mg.
İRREVERSİBL HÜCRE
ZEDELENMESİ VE NEKROZ
 NEKROBİOZ: nekroz yapan etkenin hücreye etki
 yapmasından başlayarak nekroz oluşumuna kadar
 geçen süre içerisinde oluşan morfolojik
 değişikliklerdir
 NEKROZ: genellikle öldürücü zedelenmeye
 uğramış hücrelerde, enzimlerin progressif etkisi ile
 oluşmuş morfolojik değişikliktir
 (Fiksatife konulan doku ölü, fakat nekrotik
 değildir)
 OTOLİZ: Hücre ölümü sonunda, hücreden açığa
 çıkan enzimlerle hücrenin kendi kendini
 sindirmesidir.
 Nekroz; aynı zamanda canlıda gelişen otolizdir
 HETEROLİZ: Nekroz alanına gelen lökositlerin
 lizozomlarından kaynaklanan enzimlerin etkisi ile
 sindirim olması
 POSTMORTEM DEĞİŞİKLİK: Ölü bir
 organizmada meydana gelen otolizdir.
 Bu olayların gelişmesi için saatler gereklidir.
 Ani ölüme neden olan MI de hücrelerde ki
 değişiklikler ortaya çıkarılamaz
 Myokardial hücre ölümünden 20-40 dakika sonra
 ultrastrüktürel değişiklikler oç
 Hasarlı miyokarddan salına enzimlerin kanda
 tespiti 2 saat sonra mümkündür
 İrreversibl zedelenme oluştuktan 4-12 saat sonra
 nekrozun klasik histolojik özellikleri oç.
Nekroz;
 Yaşayan organizmanın ancak bir
  parçasında görülebilir
 Çevresinde iltihabi reaksiyon gelişir
 Mide, pankreas gibi organlarda
  lizozomlar fazla olduğu için otoliz hızlı,
  kc, kalp, böbrekte daha yavaş gelişir
Fizyolojik ölüm; canlıda meydana gelen,
 ancak nekroz olarak adlandırılmayan hücre
 ölümleridir.( epidermisin yenilenmesi, kan
 hücreleri)
APOPİTOZİS: canlıda hücrelerin tek ya da
 gruplar halinde, kendi kendilerini programlı
 şekilde yok ederek ortadan kalktıkları
 fizyolojik bir ölüm şeklidir.
NEKROZ
 Nekrozda iki temel olay vardır
 1- Hücrenin enzimatik sindirimi:
   Enzimler ölü hücrenin lizozomlarından
    kaynaklanıyorsa buna otoliz, o bölgede
    bulunan veya göç eden lökositlerin
    lizozomlarından kaynaklanıyorsa heteroliz
    denir
 2- Proteinlerin özelliklerinin değişmesi
  ( denatürasyonu).
 Nekrozun genel morfolijik
 özellikleri
 Makroskopik: Canlı dokunun saydamlığı kaybolur,
 opaklaşır, beyazımsı veya sarımsı renk alır.
 Mikroskopik: öncelikle sitoplazmada, sonra nükleusta
 değişiklikler m.g. Sitoplazmik olarak:
  1- Sitoplazmada HE ile eozinofili artar
   Ölü hücrede kısmen sitoplazma içinde ki niteliği
    bozulan proteinlere eozinle bağlanmanın artması,
    kısmen de bazik boyalar ile boyanmanın kaybına
    bağlı
   Bazofili normalde sitoplazmada ki RNA ile sağlanır
2- Glikojen kaybına bağlı olarak daha camsı,
 homojen görünümdedir
3- Sitoplazmada beliren vakuoller nedeniyle
 güve yeniği manzasarı
4- Sonuçta kısmen erimiş, granüllü,
 pıhtılaşmış, asidofilik sitoplazma o.ç. ve ölü
 hücrelerde Ca tuzlarının birikimine bağlı
 olarak doku sertleşebilir.
Nekrozda nükleusta ki morfolojik
değişiklikler
 Herbiri DNA nın spesifik olmayan yıkımı sonucudur
 1- En erken bulgu kromatinin nükleus membranı ve
 nükleolus etrafında kümelenmesi (reversibl)
 2- Piknoz (irreversibl, apopitozis de de görülür, nükller
 büzülme ve bazofilide artma, koagülasyon )
 3- Karyolizis (lizozomal kaynaklı DNA az etkisi
 (likefaksiyon)
 4- Karyoreksis ( piknotik nükleusun parçalanmasıdır, bir
 iki gün içinde ölü hücrde ki nükleus tamaman kaybolur)
 Nekroz tek hücrede ise normal hücrelerden ayrılır
 yuvarlak görünüm alır
 Birkaç hücreyi ilgilendiriyorsa değişik büyüklükte
 kitleler
 Nükleusun erimesi ve parçalanması ile kitleler
 diffüz olarak eozin ile boyalı asidofilik hal alır
 Ca tuzları çökerse yer yer bazofilik boyanma olur
NEKROZ ÇEŞİTLERİ
 1- Koagülasyon (pıhtılaşma)
 2- Kollikuasyon (likefaksiyon)
 3- Özel nekroz tipleri
  Kazeifikasyon
  Gangrenöz
  Yağ nekrozu
  Fibrinoid
  Gom
  Balmumu
Koagülasyon Nekrozu
 En sık görülen nekroz çeşididir.
 Yapısal ve enzimatik proteinlerin koagülasyonu
 ile karakterlidir
 Enzimatik proteinlerde denatüre olduğu için
 hücresel proteoliz gecikir.
 Makroskopik olarak doku haşlanmış et
 görünümlü, kuru ve donuktur
 Nekrozun yaşına bağlı olarak görünüm değişir
 Erken dönemde soluk, sert ve şişkin, ileri
 dönemde sarımsı ve yumaşak görünümlü
Mikroskopik olarak, hücre sınırı ve doku
 yapısının tanınmasına imkan sağlayacak
 şekilde hücrenin ana şekli korunur (buzlu
 camın arkasından bakar gibi)
Ancak nukleus ortadan kalkmış, hücre
 asidofilik ve opak bir hal almıştır
Hücre proteolizi gerçekleşemediği için ölü
 doku ancak heteroliz ile ortadan kalkar
Bu nekroz:
1- Kan akımının ani olarak kesilmesi
 durumlarında
 Kalp, böbrek, dalak enfarktüsleri gibi
  hipoksik/anoksik zedelenme
2- Tümörlerde
3- Formaldehit, civa ve asit toksisiteleri ve
 bazı bakteri toksinleri
Likefaksiyon Nekrozu
(Kollikuasyon veya Erime)
 Proteinlerin denatürasyonundan önce hidrolitik
 enzimlerin etkisi ile dokuda erimenin ön planda
 olduğu nekroz çeşidi
 Erimeyi sağlayan enzimler dokudan,
 makrofajlardan veya parazitler ve
 mikroorganizmalardan kaynaklanabilir.
 Erime primer veya önceden oluşan koagülasyon
 alanının proteolizine bağlı sekonder ob
Nekroz alanının bakteriler tarafından
 enfekte olması veya abseleşmesi halinde
 gerek bakterilere gerekse ortamda ki
 lökositlerin litik etkisine bağlı oç
(Tüberkülozda kavernler bu yolla oluşur)
 Likefaksiyon Nekrozunun görüldüğü olaylar
 1- SSS de iskemik zedelenme dahi olsa
 likefaksiyon nekrozu oç
 2- Pyojenik mo ların etkisiyle ortaya çıkan
 bakteriyal enfeksiyonlarda
 3- Mide mukozası ve pankreas gibi enzimlerden
 zengin dokularda
 4- Amiplerin içerdikleri kuvvetli hidrolitil
 enzimler sayesinde barsakta
 5- Alkalilerle zehirlenmede
Makroskopik olarak; ortası hücresel artıklar
 ve lökosiler içeren sıvı ile dolu olan nekroz
 alanı yumuşaktır
Zamanla sıvı rezorbe olarak kistik görünüm
 oç
Kist duvarında kapiller proliferasyon ve
 fagositik hücreler içeren gevşek bağ dokusu
Kazeifikasyon Nekrozu
(peynirleşme)
 Koagülasyon nekrozunun özel şeklidir
 Koagülasyon ve likefaksiyon biraradadır
 Tüberküloz için karakteristik olmakla birlikte,
 brucella, tularemi, ve mantar enfeksiyonları,
 sarkoidoz da görülebilir
 Nekroz gelişiminde tbc basilinde ki yüksek
 moleküllü lipoi maddelerin toksik etkisi rol oynar
 Makroskopik olarak yumuşak, kolay
 parçalanabilen ve dokudan kolaylıkla ayrılabilen,
 sarımtırak-gri beyaz renkli
Mikroskopik olarak, hücrelerin sınırları
 belirsiz ancak tam olarak eriyememesi
 sonucu amorf, granüler kitle şeklinde olup
 nekroz alanı granülomatöz bir reaksiyonla
 çevrilidir.
 Kazeöz materyalin uzun süre dokuda kalması, tbc
 basilinde ki kh ve fosfatit reaksiyonlarının, hücre
 sitoplazmasında ki hidrolitik enzimleri inh etmesi
 ya da parçalaması sonucu otolitik olayların kolay
 gelişmememsne bağlı
 Ayrıca nekroz çevresi normal dokuda damaralrın
 sınırlı gelişimi ve nekrozun fibrozis ile
 çevrelenmesi de nekrozun uzun süre dokuda
 kalmasını sağlar
Gangrenöz Nekroz
 Özellikle alt ekstremitelerde görülen, iskemik
 nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozodur
 Yaşlılarda ateroskleroza bağlı “senil gangren”
 Diyabetik kişilerde
 Çavdar mahmuzu zehirlenmelerinde
 Donmalarda
 Burger hastalığı(Tromboanjitis obliterans)
 Reynaud hastalığı
Gangrende koagülatif olaylar baskınsa doku
 su kaybederek kurur, buruşur, koyu kahve
 ya da siyah renge dönüşerek mumyaya
 benzer görünüm alır (Kuru gangren-
 mumyalaşma nekrozu)
 Komşu dokuda gelişen iltihabi reaksiyon sonucu
 ölü ve canlı dokunun kesin olarak ayrıldığı
 demarkasyon hattı oluşur.
 Yaş Gangren: Kuru gangrene bakteriyal
 enfeksiyon eklendiğinde dokuya likefaksiyon
 hakim olur. Saprofit m.o’ ların etkisi ile dokuda
 sulanma ve pütrefaksiyon sonucu kokuşma oluşur.
 Gazlı Gangren: Ölü dokuya Clostridium Welchii
 gibi anerobik m.o’ların bulaşmasıyla oluşur.
        Yağ Nekrozu

 İki şekilde olur:
1- Enzimatik yağ nekrozu:
Yağlar üzerine etkili enzimlerin açığa çıkması
  sonucu oluşur.
Akut pankreatitte görülür. Pankreas ve çevre yağ
  dokusunda özellikle karın içerisinde yağ
  dokularında nekroz oluşur.
Açığa çıkan aktifleşmiş lipazın kana karışması
  sonucu karın boşluğu dışında cilt altı gibi uzak
  bölgelerdeki yağ dokusunda da nekroz oluşabilir.
 Zedelenen hücreden açığa çıkan lipazın
 trigliseritleri hidrolize etmesi sonucu yağ asitleri
 ve gliserol meydana gelir.
 Yağ asitleri kalsiyumun etkisiyle sabunlaşır.
 Böylece yağ dokusunda tebeşir gibi sert beyaz,
 küçük nodüller belirir.
 Mikroskobik olarak yağ hücrelerinin sınırlarının
 kısmen seçilebildiği soluk, bazofilik, amorf madde
 içeren düzensiz alanlar ve çevrede iltihabi
 reaksiyon görülür.
2- Travmatik Yağ Nekrozu:
  Meme dokusunda, karın ve ekstremitelerde deri
  altı yağ dokusunda görülür.
 Travma sonucu hücrelerden açığa çıkan yağlar
  iltihabi reaksiyona yol açar.
 Lipo granülom olarak adlandırılan yabancı cisim
  dev hücreleriyle karakterli granülasyon dokusu
  oluşur.
 Nekroz alanının sert nodüller şeklinde
  hissedilmesi nedeniyle tümörle karışır.
     Fibrinoid Nekroz
Gerçek anlamda hücre ölümü olmayan
 ancak nekrotik hücreye ve fibrine benzer
 madde varlığında kullanılır.
Özellikle immünolojik olaylar sonucu
 damar duvarlarında görülür.
       Gom Nekrozu
 Sifilisin 3. döneminde görülen gomlarda gelişen
 kazeifikasyon ve koagülasyon nekrozlarının
 özelliklerini yansıtır.
 Nekroz alanı yuvarlak, içerdiği zengin damar
 ağına bağlı olarak elastik kıvamdadır.
 Mikroskobik olarak nekroz alanı içindeki damar
 siluetleri ve çevre dokuda granülasyon dokusu
 karakteristiktir.
      Balmumu Nekrozu
 Kaslarda ağrı, kanama ve yırtılmalara yol açan
 Zenker ya da hiyalen nekroz olarak ta tanımlanır.
 Difteri, tifo, tifüs, çiçek, pnömoni ve kızıl gibi
 bazı enfeksiyonlarda görülür.
 Özellikle rectus abdominis, diyafragma, kol, bacak
 ve omuz kaslarında, kalp kasında ve bazen larinks
 kaslarında görülür.
 Kaslar balmumunu andırır. Sarkoplasmik
 çizgilenme ve nükleuslar kaybolmuştur.
     Nekrozun Sonuçları
Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin
 rejenerasyon kabiliyetine, nekroz alanının
 büyüklüğüne ve organizmanın direncine
 bağlı olarak;
1- Tamamen kaybolabilir.
2- Kist ya da ülser gelişebilir.
3- Fibröz doku oluşur.
4- Distrofik kalsifikasyonlar oluşabilir.
  APOPİTOZİS (programlı hücre ölümü)


Nekrotik hücre ölümünde oluşan hücresel “cinayet” den ziyade
hücresel bir “intihardır”
Apopitozisn tarihçesi, ilk kez 1885 yılında Flemming’in
kromatolizisi tanımlaması ile başlamış, 1950 lerde lizozomların ve
1960 lı yıllarda serbest radikallerin keşfi ile hücre intiharı kavramı
ortaya çıkmış
1970 li yıllarda ise programlı hücre ölümü kavramı oç
Apopitozis ile ilgili ilk önmeli çalışma 1972 yılında Kerr
tarafından, atrofiye giden kc dokusunda hücrelerin farklı bir
morfoloji oluşturduktan sonra ortadan kalktığını tanımlamış
 1984 yılında Wyllie, apopitoziste görülen DNA
 kırıklarının karakteristik “merdiven paterni”
 gösterdiğini jel elektroforezinde tanımlamış
 1990 ların ikinci yarısında ise, apopitosiz
 mekanizmaların da ki “caspase” aktivasyonu ve
 apopitotik hücrelerin fagositozu ile ilgili
 mekanizmalar ve mitekondrial membran
 geçirgenliğinde ki değişiklikler
Apopitozisin görüldüğü patolojik ve
fizyolojik olaylar
 1- İmplantasyon, orgonogenezis ve gelişimsel involüsyonu
 kapsayan Embriyogenezis ve metamorfozis (başkalaşım)
 süresince
 2- Yetişkinlerde hormona bağımlı involüsyonlar (menepozda
  over follikülerinde atrezi, laktasyon sonrası meme regresyonu)
 3- Sürekli çoğalan aktif hücrelerde hücre sayısının
 azaltılması (fizyolojik ölüm) (barsak kript epiteli, hematolojik
  hücreler)
 4- Tümörlerde hücre ölümü (özellikle regresyon veya aktif
 çoğalma sırsında bulunan tümörlerde)
 5- Sitokin tükenmesinden sonra B ve T lenfositleri ile
 birlikte gelişen timusta otoreaktif T hücrelerinin ortadan
 kalkması gibi bazı immün hücrelerin ölümü
 6- Hormona bağımlı dokularda patolojik atrofi
 ( orşiektomi sonrası prostat atrofisi, glukokortikoid kullanımı sonucu timusta
  lenfosit kaybı)
 7- Parankimal organlarda duktus obstrüksiyonlarını
 takiben oluşan patolojik atrofiler (pankreas, parotis, böbrek)
 8- Sitotoksik T lenfositlerin yol açtığı hücre ölümü
  (graft-versus host)
 9- Bazı viral hastalıklarda ki hücre zedelenmesi
 (Councilman cisimleri)
 10- Nekroz oluşturabilecek düşük dozda etkili hafif
 ısı, radyasyon, sitotoksik antikanser ilaçlar ve hipoksi
 gibi bazı zedeleyici etkenlerin oluşturduğu hücre
 ölümü gibi olaylar
 Apopitozisin Morfolojik Özellikleri
 Işık mikroskobunda HE boyalı kesitlerde
   tek veya gruplar halinde
   yuvarlak veya oval,
   nükleer parçalar içerebilen,
   yoğun eozinofilik sitoplazma kitleleri şeklindedir.
 Pekçok yönden nekroza benzemekle birlikte bazı
 farklılıklar vardır.(Nekrozun aksine iltihabi hücre
 içermediği için ışık mikroskobunda tespiti güçtür)
 ****Hücrelerin fizyolojik apopitozise
 girmelerinde ki yetersizlik ;
  Aberan gelişime
  Tümör proliferasyonunun engellenememesine
  Otoimmün hastalıklara neden olur.
 Apopitozis en iyi elektron mikroskop ile izlenir ve
 burada ki bulguları:
 1- Hücre büzüşmesi: Hücre normal boyutuna göre
 küçülür, sitoplazma yoğunlaşır, organeller normal
 olup birbirine yaklaşır
 2- Kromatin yoğunlaşması: Apopitozisin en
 karakteristik bulgusudur. Kromatin en periferde,
 nükleer membran altında , iyi sınırlı, değişik
 büyüklükte ve şekilde yoğunlaşmış kitleler halinde
 kümeleşir. Nükleus iki veya daha fazla parçaya
 ayrılmış ob
 3- Sitoplazmik kabarcıklar ve apopitotik cisimlerin
 oluşumu: Apopitotik hücrelerin yüzeyinde önce
 kabarcıklar oluşur, sonra bunlar sitoplazma ve
 organeller içeren, membranla cevrili parçalara
 ayrılır, bu parçalarda nükleer parçalar da ob
 4- Apopitotik hücre veya cisimlerin fagositozu: Bu ya
 komşu parankimal hücre veya makrofajlar tarafından
 olur.   Apopitotik  cisimlerin  içinde  bulunan
 lizozomlarla hızla parçalanarak yeri komşu hücrenin
 migrasyonu ya da proliferasyonu ile doldurulur
Apopitoz Mekanizmaları
 1- Sinyalleşme:
 İç kaynaklı programlanmış olaylardan, büyüme
 faktörlerini yokluğu, özgül reseptör(Fas)-ligand
 etkileşimleri, sitotoksik T hücrelerinden enzimlerin
 salınması veya radyasyon gibi zedeleyici ajanlar gibi
 pekçok mekanizma ile tetiklenebilir
 Zardan geçen sinyaller, ya daha önce var olan ölüm
 programlarını önleyebilir veya ölüm dizisini
 başlatabilir ki bunlardan en önemlisi TNF-alfa
 familyasına aittir. Bunlar Fas yüzey moleküllerini
 kapsar
 Bu plazma membran reseptörleri bir hücre içi “ölüm
 bölgesi” protein dizisini paylaşır ki bunlar
 oligomerize olduğu zaman başlatıcı kaspazların
 aktivasyonu ve ölümle sonlanan enzim dizilerinin
 aktivasyonuna yol açar
 2- Kontrol ve integrasyon:
 Orijinal ölüm sinyalleri özgül proteinlerle
 gerçekleştirilir
 Bu proteinler, etkilerinin ya “kesinleşmesi” ya da
 “başarısızlıkla” sonlanması nedeniyle önemlidir
 Bu safha da 2 ana yol vardır.
 A- Ölüm sinyallerinin özgül adoptör proteinler ile
 infaz mekanizmalarına direkt iletilmesi
 B- Mitekondrial permeabilitenin BCL-2 protein
 familyasının üyeleri ile düzenlenmesi
 Mitekondrial membranın iç kısmında ki delikler
 membran potansiyelinin azalması ve organelde
 şişmeye, dıştaki membran permeabilitesinin artması
 apopitozisi tetikleyen sitokrom C nin sitoplazmaya
 salınımına neden olur.
 Serbestleşen sitokrom C nin bazı sitoplazmik
 proteinleri (Apaf-1, proapopitotik proteaz aktivatörü)
 aktive ettiği , hücreyi öldüren infazcı kaspaz
 aktivasyonunu tetiklediği ve proteolitik olayları
 başlattığı
 BCL-2 ;
 mitekondriyal permeabilite artışını engelleyerek ve
 Apaf-1 gibi proteinleri sabitleyerek kaspaz
 aktivasyonu inhibe etmek suretiyle apopitozisi inhibe
 eder
 BCL-2 ailesinin diğer üyeleri buna bağlanarak bunun
 antiapopitotik aktivitesini hafifletir
 Böylece BCL-XL apopitozisi inh ederken, BAX ve
 BAD apopitozisi artırıcı etki yapar
 3- İnfaz:
 Bu final yol birtakım sitoplazmik enzimlerin sentezi
 ve/veya aktivasyonu sonucu oluşan biyokimyasal
 olaylar dizisidir
 Kaspaz yeni tanımlanmış bir proteaz sınıfı ile protein
 yarıklanmasıdır.Kaspazların hhb nin aşırı varlığı
 apopitozise neden olur . Bu gibi bir veya daha fazla
 enzim aktivasyonunun hücre intiharı ile sonlanacak
 diğer proteazları aktive ettiği
 Transglutaminaz aktivasyonu ile yaygın protein
 çapraz bağlanmasının hücre iskelet proteinlerini
 kolay parçalanabilir şekle çevirir
 Ca ve Mg bağımlı endonükleaz aktivasyonu ile DNA
 yıkımı gerçekleşir
 Bu parçalanma apopitozis de “merdiven” bulgusu
 denilen 180-200 baz çifti katlarında gerçekleşirken,
 nekroz da gelişigüzel parçalanma şeklindedir.
 Merdiven bulgusu nekrozun erken döneminde de
 görülebileceğinden apopitozis için tanısal değildir
 4- Ölü hücrelerin ortadan kaldırılması:
 Apopitotik hücreler veya cisimciklerin komşu hücreler
 veya fagositler tarafından ortadan kaldırılmasını
 kolaylaştıran yüzey reseptörleri vardır
 Bu reseptörler apopitotik hücrenin iç sitoplazmik
 yüzünden dış yüze doğru fosfatidilserinin
 çevrilmesiyle olur
 Bu ve diğer değişiklikler iltihabi öncül mediyatörler
 salınmaksızın apopitotik hücrelerin erken tanınması
 ve fagositozunu sağlar
 Özet olarak apopitozis,
 Hücre ölümünün özel bir şeklidir
 Karakteristik kromatin kümelenmesi ve DNA
 parçalanması vardır
 Normal gelişim, organogenezis, immün fonksiyonlar
 ve doku gelişiminde ve patolojik olaylarda etkilidir
 Sitoplazmik Ca artışı ile endonükleaz aktivasyonunun
 DNA parçalanmasını sağlaması, transglutaminaz
 aktivasyonun volüm ve şekil değişikliklerine yol
 açması
 Apopitotik cisimlerin yüzeylerinde ki reseptörler ile
 fagositozu
 Bazen apopitozisin oluşumu için gen
 transkripsiyonları ve protein sentezi gereklidir
 Normalde BCL-2 onkogeni sitokinler ve hormonların
 neden olduğu apopitozisi inh ederek hücre yaşamını
 uzatır
 C-myc onkogeninin protein ürünleri hem apopitozisi
 hem de BCL-2 ile birlikte hücre büyümesini stimüle
 eder
 P-53 apopitozisi stimüle eder ancak bazı tümörlerde
 bunun mutasyonu veya yokluğunda apopitozis inh
 olur
 APOPİTOTİK İNDEKS. 10 Büyük büyütme alanında
 ki apopitotik hücrelerin diğer hücrelere oranıdır
 İndeksin azalması hücre çoğalmasını gösterir.
 Apopitozisde inflamatuvar cevabın olmamasının
 nedenleri:
 1- Burada memran hasarı olmadığı için hücre
 dışına çıkarak kemotaktik rolü oynayan madde
 salınımı yok
 2- Apopitotik cisimleri fagosite eden hücrelerden
 salınan sitokinler inflamatuvar yanıtın
 gerçekleşmesini inhibe ederler
 3- Apopitotik cisimlerin fagositozunun hızlı
 yapılması
Apopitozisin gösterilmesinde
kullanılan yöntemler
 1- Işık mikroskopik seviyede apopitotik indeks
 hesaplanması( ancak apopitozisin erken safhalarında ki hücreleri,
  nekrozun karyorektik hücrelerinden ayırmak güçtür, ayrıca apopitozisle
  lumene dökülen hücreleri morfolojileri değişeceği için tespit etmek güç ob)
 2- TUNEL ( tdt- mediated nick end labeling technique) ya da ISEL ( in
 sutu end labeling) gibi enzimatik in sutu işaretleme yöntemleri
 3- Monoklonal antikorların kullanılmasıyla uygulanan
 immünhistokimyasal boyama
 ( duyarlılığı diğer yöntemlere göre daha fazladır)
 4- Flow-cytometri
 5- Elektron mikroskopik inceleme

								
To top