v�z k�zels�ge tengerpart by JcI076ti

VIEWS: 4 PAGES: 41

									Kohászat, vegyipar, könnyűipar és
   élelmiszeripar földrajza
                  1
  a. Vaskohászat és acélgyártás
  Dinamikája:
  1950-60 között csaknem megkétszereződött
  1970 óta alig nőtt, a mennyiségi növekedés
  helyett minőségi változások
                     2
  Energiahordozók
  › faszén - erdők közelébe, ki is irtották az erdőket
   (Anglia, Szászorzág, Vesztfália, Ural)
  › kokszolható szén (a kohászati kombinátok fele a
   kokszolható feketekőszénre települt)
 vasérc (kezdetben a szén és az érc együttes
 előfordulása, majd szállítási lehetőségek
 bővülésével az érc szerepe csökkent, mivel
 kisebb az igényelt tömeg)
 optimális a kettő együttes előfordulása
 szállítási lehetőség
  › olcsó vízi út, tengeri kikötők
  fogyasztópiac
  › az ócskavas miatt is
                            3
  az egyes tényezők súlyát a műszaki-technológiai
  tényezők szabják meg
  › energiahordozók változása
  › ócskavas felhasználhatósága a Siemens-Martin eljárásban
   a fogyasztópiacok másodlagos kohászati központokká váltak
  › gyenge minőségű ércek hasznosítását lehetővé tevő Thomas-
   féle eljárás
     újabb körzetek csatlakozása
  › elektro-acélgyártás - olcsó vizienergia bekapcsolása a
   hőenergia helyett
  › oxigén konverteres eljárás - gyors, kis munkaerő-igényű
  Területi elhelyezkedés
  › depressziós területek (“rozsda-övezetek”):
   felhasználási igény változása
   technológiaváltás

                                4
  Fajtái:
  › elsődleges alumínium: ércekből
   másodlagos alumínium: hulladékból
  Telepítő tényezők:
  › 1. fázis: timföldgyártás
   nyersanyagkitermelés közvetlen közelébe
   2. fázis: fémalumínium előállítása
   villamosenergia


                        5
  Dinamizmusa:
  › a II.világháború után rendkívül dinamikus
  › az olajárrobbanás, ill. az energiaárak
   növekedése visszaveti
    stagnálás: Hollandia, Németország
    fejlődés: Ausztrália, Brazília, Kanada
  területi eloszlásának jellemzői
  › a legkoncentráltabb iparágak egyike, néhány cég
   tartja kézben
  › nagyfokú nemzetközi integrálódás
                         6
7
8
  Fajtái:
  › elsődleges réz: ércekből (60%)
  › másodlagos réz: hulladékból (40%)
  Telepítő tényezők:
  › 1. fázis: dúsítás és kohósítás
   nyersanyagkitermelés közvetlen közelébe
  › 2. fázis: finomítás, elektrolit réz előállítása
   villamosenergia                            9
 ősidőktől ismert és elterjedt
 az alumínium térhódítása után visszaszorult
 az olajárrobbanás, ill. az energiaárak
 növekedése még inkább visszaveti
 a legújabb időkben keresettsége ismét nő, de
 elsősorban a másodlagos réz felhasználása
 növekszik                      10
11
12
13
 Feladata: termelési eszközöket állít elő
 (gyártás és javítás)
 Termékei
  ›  gép- és gépi berendezések
  ›  közlekedési eszközök
  ›  villamosgép és - készülékek
  ›  híradás- és vákuumtechnikai eszközök
  ›  műszerek
  ›  fémtömegcikkek

                        14
  1.korszak: a kialakulás időszaka (18.sz.vége, 19.sz. eleje)
  › vezető ágazat: textilgépgyártás
  › telepítő tényezők: döntően nyersanyagokra
  › centrumok: Anglia (Birgmingham), Skócia (Glasgow), Flandria,
  2.korszak: intenzív specializáció időszaka (századforduló)
  › vezető ágazat: szerszámgépgyártás, közlekedési eszközök
   gyártása (mozdony, hajó, majd gépkocsi)
  › telepítő tényezők: a nyersanyag mellett:
      fogyasztópiac
      útvonalak találkozása
      szakmunkások
      általános technikai felkészültség
  › centrumok: London, Szentpétervár, Budapest, Berlin, Hamburg,
   New York
  3.korszak: regionális specializáció
  › Svájc: elektrotechnikai cikkek, óra
  › Olaszország: finommechanikai és irodagépek
  › Svédország: golyóscsapágy, háztartási cikkek
  4.korszak: hadászati igények kielégítése (II.világháború)
  › vezető ágazat: repülőgépgyártás, elektrotechnika,
   híradástechnika, műszeripar
                                 15
 5.korszak: területi szétszóródás és kooperáció
 (II.világháború végétől a 80-as évekig)
 területi kiegyenlítődés, korábban lemaradott
 területek extenzív iparosítása
 nemzetközi munkamegosztás átrendeződése
 fejlett országok:
  › vezető ágazat: szellemi és anyagi tőkeigényes ágazatok
  › leépül: nehézgépgyártás, közlekedési eszközök gyártása
  › felfelé ível: mikroelektrotechnika, híradástechnika
  telepítő tényezők:
  ›  fogyasztópiac
  ›  elektrotechnikai hagyományok
  ›  szakmunkások
  ›  általános technikai felkészültség
  centrumok: München, Augsburg, Stuttgart,
  Hamburg, London, Manchaster, Newcastle, Párizs.
  gyengén fejlett országok:
  › vezető ágazat: anyag és munkaerőigényes ágazatok

                            16
17
18
  6.korszak: nemzetközi verseny éleződése
  (80-as évektől)
  › egyes fejlődő országok kirobbanó
   modernizálódása, megjelenése a
   legmodernebb gépipari ágazatok
   piacán
                     19
  Feladata: természetes és mesterséges alapanyagokból
  kémiai átalakítás útján új kémiai és fizikai tulajdonságokkal
  rendelkező termékeket állít elő
  Termékei: sósav, kénsav, szóda, festékek, lakkok, műanyagok,
  műgyanták, műtrágyafélék, műgumi, műszóda, gyógyszerek,
  kozmetikai cikkek, tartósítószerek, mosószerek stb. (több mint
  50 ágazata van)
  Felosztása:
  nyersanyag szerint
  › szerves vegyipar:
     nyersanyagai szerves anyagok: mezőgazdasági eredetű anyagok, fa,
     zsírok, olajok, petrolkémiai anyagok, szén
  › szervetlen vegyipar:
     nyersanyagai ásványi anyagok: kén, pirit, foszfor, kálisó, klór, jód,
     nitrogén
  előállított termékek szerint:
  › nehézvegyipar - alapanyagokat és félkésztermékeket állít elő
  › könnyű vegyipar - fogyasztási cikkeket állít elő                                      20
21
  az egyetlen iparág, mely termékeit anyagátalakítással nyeri
  sokféle nyersanyagot dolgoz fel, a hulladékokat is
  hasznosítani tudja
  nagy a felhasznált anyagok érték növekedése
  a termelés zárt ciklusban, speciális berendezésekben történik,
  magasfokú automatizálás lehetséges
  a berendezések hamar tönkremennek
  a termelésen belül a munkabérhányad alacsony
  a nehéz fizikai munka helyett a folyamatok felügyelete,
  szabályozása döntő
  termékeit gyorsan állítja elő, magas a termelékenység
  veszélyes iparág, környezetre, egészségre ártalmas
  nagy szellemi tőkeigénye, komoly tudományos hátteret
  feltételez
  magas a tőkekoncentráció, a legmonopolisztikusabb iparág
  magas a területi koncentráció, a világtermelés 80%-át 8
  ország adja
                              22
  ókor: empirikus alapon - balzsamok, kozmetikumok, festékek,
  gyógyszerek
  középkor: az egyház hatására visszafejlődés, csak háziipari
  jellegű
  találmányok sora közvetve vagy közvetlenül a vegyipar
  fejlődésére hat
  › gőzgép feltalálása - igény nagytömegű vegyi anyagokra a
    textiliparban (hamuzsír - 1775: szódagyártás)
  ›  1798: szénlepárlógyár - nagyüzemi kénsavgyártás, szénvegyészet
  ›  1863: dinamit feltalálása
  ›  nátronlúg és klór elektrokémiai előállítása
  ›  indigó, műanyagok, műselyemgyártás
  ma a legdinamikusabb iparágak egyike
  Multiplikátor hatás                                23
  Feladata: fogyasztási cikkek előállítása
  Ágazatai
  › textilipar
      pamutipar
      gyapjúipar
      lenipar
      kenderipar
      jutaipar
      selyemipar, műszálgyártás
      szizálfeldolgozás
      kötszövőipar
  textilruházati ipar
  bőr-szőrme-cipőipar
  fa-papír-cellulóz ipar
  nyomdaipar
  kézmű- és háziipar
  kisipari szolgáltatások (mosás, festés, vegytisztítás,
  vegyes javítás)                  24
  viszonylag kicsi a tőkeigénye
  gyors a tőke körforgása
  emberi munkaerőigénye általában magas
  alacsony színvonalú munkaerőt is
  hasznosítani tud
  magas női munkaerő aránya
  a legalacsonyabb a bérszínvonal
  gyakori a többműszakos termelés

                   25
 strukturális eltolódás: textilipar aránya csökken, a
 fa-papír-cellulóz- bútor és textil-ruházati iparé nő
 a tömeggyártás mellett a kisszériás termékek
 jelentősége is nő
 a természetes alapanyagok ismét előtérbe
 kerülnek
                          26
27
  Élelmiszergazdaság: az emberi vagy állati
  táplálékul szolgáló mezőgazdasági és
  szintetikus alapanyagok megtermelését,
  felvásárlását, élelemmé való feldolgozását és a
  fogyasztóhoz való eljuttatását magába foglaló
  gazdasági tevékenységek összessége.
  Élelmiszeripar: túlnyomórészt mezőgazdasági,
  kisebb mértékben vegyipari alapanyagok
  feldolgozása emberi és állati fogyasztásra
  alkalmas termékekké

                       28
  egyes ágazatai egyidősek a mezőgazdasági kultúrák termesztésével
  kezdetben csak önellátásra termelt, kis volumenű és egyenletes
  földrajzi eloszlású volt
  az önálló iparággá szerveződés ágazatonként más időpontban
  ment végbe
  ›  malomipar - múlt század második harmada
  ›  dohányipar, cukoripar múlt század vége
  ›  konzervipar, hűtőipar, baromfiipar - századunk eleje
  ›  takarmánykeverő-ipar 80-as évek
 a feldolgozottsági fok egyre nő
 a szezonális hatást jórészt kiküszöbölték
 a húsiparban a sertéstenyésztés 3-4 éves, a vágómarha-tenyésztés
 6-10 éves ciklikussága tükröződik (a
 hullámzás készletekkel tompítható)
 egyre szélesebb körű integrációk a jellemzők
 legdinamikusabb ágazatai:
  ›  baromfiipar
  ›  tartósító ipar
  ›  hűtőipar                                29
30
31
  kereslet:
  ›  szabadidő
  ›  szabad rendelkezésű jövedelem
  ›  személyi közlekedési eszközök
  ›  motivációk
  kínálat
  ›  vonzerők
  ›  közlekedési lehetőségek
  ›  szálláshelyek
  ›  étkezési lehetőségek
  ›  programok
  ›  kiegészítő szolgáltatások
  AZ IDEGENFORGALOM KÖRNYEZETE

                    32
 a résztvevők származási helye szerint:
 az utazás célja szerint:
 szociológiai tartalom szerint
 a hely igénybevétele szerint:
 résztvevők száma és egymáshoz való
 kapcsolódása szerint:
 szállásigény szerint:
 stb.


                    33
 társadalmi környezet
 gazdasági környezet
 tudományos és műszaki tényezők
 kulturális tényezők
 demográfiai tényezők
 egyéb tényezők
                  34
  egyre inkább előtérbe kerül az egyéni, azon
  belül az aktív turizmus, nő a well-ness
  szolgáltatások (lovaglás, kerékpározás,
  gyaloglás, konditerem, úszás, szauna) iránti
  kereslet
  › földrajzi helytől kevésbé függ, az infrastrukturális
   telepítő tényezők hatása megerősödik
  › kevésbé szezonális
 az idősek jelentik a legdinamikusabb
 célcsoportot
 a turizmus integrált rendszerré válik
                           35
 10 év alatt az utazók 50%-kal, a
 bevételek több mint kétszeresére nőttek
 a világturizmusban
 Európában a forgalom 2/3-a (németek,
 skandinávok, hollandok - Európa utazó
 nemzetei + franciák, angolok)
 + amerikaiak, japánok                   36
37
  természeti tényezők:
  › mérsékelt és szubtrópusi öv
  › hegyvidékek Alpok, Kárpátok, Himalája
  › strandolásra alkalmas víz közelsége tengerpart: Spanyolország,
   Görögország
  › gyógyvizek, gyógyforrások Karlovy Vary, Wiesbaden, Vichy, Bad Ischl
  › napsugárzás tengerpart: Costa Brava
  › havas napok síturizmus: Svájc, Ausztria
  › erdősültség, vadvilág - nemzeti parkok, parkerdők: Zselic, Gemenc
  › természeti ritkaságok, érdekességek
     vulkánok (Vezúv, Etna, Stromboli), éjféli nap (Lappföld, Baltikum),
     gleccserek (Aletsch, Rhone),
     barlangok (Postojna, Dobsina), fjordok (Hardanger, Sogne, Trondheim),
     vízesések (Rajna, Niagara),
     gejzírek (Izland, Yellowstone Park, Új-Zéland), reliktum növényzetet őrző
     tájrészletek (Lappföld), szép
     tájak, kilátópontok (Lomnici csúcs, Dél-Tiroli dolomitok, Jungfrau, Neckar-
     völgye)


                                       38
  kulturális tényezők
  › történelmi nevezetességek: csatamezők: Waterloo,
    Verdun
  ›  építészeti emlékek: gótikus székesegyházak: Köln, Párizs,
    kastélyok: Loire-völgye
  ›  ipari műemlékek: gyár: Manchester, bánya: Salgótarján
  ›  vallási emlékek, zarándokhelyek : Lourdes, Máriapócs
  ›  gasztronómia, bor: borút: Villány-Siklós
  ›  kulturális intézmények, események: Cannes, Rió de Janeiro
  ›  speciális termékek: csipke: Brüsszel, facipő: Hollandia
  ›  ritkaságok, érdekességek
     településkép, etnikai sajátosságok, népszokások, művészeti
     alkotások


                                39
40
41

								
To top