Varieties and Distribution of wu long tea 1 North Fujian Wu

Document Sample
Varieties and Distribution of wu long tea 1 North Fujian Wu Powered By Docstoc
					        Varieties and Distribution of wu long tea
           North Fujian Wu-long (from north Fujian Province, China)

           Wu Yi rock tea
    1       Shui Xian (Narcissus)
           Da Hong Pao
           Rou Gui (cinnamon)

           South Fujian Wu-long (from south Fujian Province, China)

           Tie Guan Yin (Ti Kuan Yin or Iron Goddess)
      2     Qi Lan (Orchid)
           Shui Xian (Narcissus)
           Huang Jin Gui

           Taiwan Wu-long , or Formosa Oolong tea (from Taiwan)
      3     Wu Dong
           Bao Zhong

           Guangdong Wu-long (from Guangdong Province, China)

      4     Phoenix Dan Cong
           Phoenix Narcissus
           Ling Tou Dan Cong


           Classification of wu long tea
From : Wu Long Tea / http://www.wu-long-tea.org/Varieties.htm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:6/7/2012
language:
pages:1