�IAULIU MIESTO SAVIVALDYBES �VIETIMO CENTRO by 2R206m

VIEWS: 18 PAGES: 7

									                                PATVIRTINTA
                                Šiaulių miesto savivaldybės
                                Švietimo centro direktoriaus
                                2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-7
             ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO
                  2012 METŲ BALANDŽIO MĖNESIO
              KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ PLANAS
 Diena    Laikas       Renginio pavadinimas            Vieta       Atsakingas
                                    Šiaulių miesto
                                     savivaldybės    Švietimo centro
 2–26    17.20 val.  Beginner lygmens anglų kalbos kursai     Švietimo centras    metodininkė
                                    (Pakalnės g. 6a,   Laima Katilienė
                                     25 auditorija)
                                    Šiaulių miesto
                                               Švietimo centro
                                     savivaldybės
              Elementary lygmens anglų kalbos                  metodininkė
 2–26    17.30 val.                        Švietimo centras
                     kursai                         Jolanta
                                    (Pakalnės g. 6a,
                                               Lembertienė
                                     30 auditorija)
                                    Šiaulių miesto
                                               Švietimo centro
                                     savivaldybės
             Prie-Intermediate lygmens anglų kalbos               metodininkė
 2–30    17.30 val.                        Švietimo centras
                     kursai                         Jolanta
                                    (Pakalnės g. 6a,
                                               Lembertienė
                                     25 auditorija)
                                    Šiaulių miesto
                                     savivaldybės    Švietimo centro
              Intermediate lygmens anglų kalbos
 2–26    18.00 val.                        Švietimo centras    metodininkė
                     kursai
                                    (Pakalnės g. 6a,   Laima Katilienė
                                     31 auditorija)
                                    Šiaulių miesto
                                               Švietimo centro
                                     savivaldybės
                 Vokiečių kalbos kursai                   metodininkė
 2–26    16.30 val.                        Švietimo centras
                  (pažengusių grupė)                      Lolita
                                    (Pakalnės g. 6a)
                                               Lukoševičienė
                                     28 auditorija
                                               Švietimo centro
               Seminaras Šiaulių universiteto      Šiaulių universiteto
                                               metodininkė
  2    10.00 val.    gimnazijos bendruomenei           gimnazija
                                                 Jolanta
             „Ugdymo kokybės vadyba pamokoje“        (Dainų g. 33)
                                               Lembertienė
                                               Švietimo centro
                Šiaulių miesto socialinių      Šiaulių „Saulėtekio“
                                               metodininkė
  2    10.00 val.  pedagogų metodinio būrelio tarybos       gimnazija
                                                 Jolanta
                  narių susirinkimas          (Lieporių g. 2)
                                               Lembertienė

              Kursai mokytojams, kurie atestuosis     Šiaulių miesto
             pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams,    savivaldybės    Švietimo centro
2, 3, 4 ir
       10.00 val.    kurie pretenduos įgyti aukštesnę     Švietimo centras    metodininkė
 12, 13
                 kvalifikacinę kategoriją       (Pakalnės g. 6a)   Laima Katilienė
              „Specialioji pedagogika ir specialioji    25 auditorija
                    psichologija“

                 Seminaras ikimokyklinio ir
               priešmokyklinio ugdymo įstaigų                 Švietimo centro
                                   Šiaulių l/d „Salduvė“
  3    9.00 val.      pedagogams, vadovams                    metodininkė
                                    (Vilniaus g. 38d)
                 „Pažinimo kompetencijos                   Laima Katilienė
                  ugdymo metodai“


             96d90a85-3079-4142-8d29-0f56964b2b42.doc                 1 psl. iš 7
                                              Švietimo centro
           Respublikinė teorinė-praktinė konferencija   Šiaulių Salduvės
                                              metodininkė
 3   10.00 val.   „Socialinio, emocinio ir akademinio       progimnazija
                                                Jolanta
              ugdymo dermė mokykloje“         (K. Kalinausko g. 19)
                                              Lembertienė
               Seminaras ikimokyklinio ir
             priešmokyklinio ugdymo įstaigų       Šiaulių miesto    Švietimo centro
 4    9.00 val.      pedagogams, vadovams           l/d „Salduvė“    metodininkė
               „Pažinimo kompetencijos         (Vilniaus g. 38d)   Laima Katilienė
                ugdymo metodai“
             Respublikinė metodinė-praktinė       Šiaulių Rėkyvos    Švietimo centro
 4   10.00 val.         konferencija            progimnazija     metodininkė
              „Gabiųjų mokinių ugdymas“          (Poilsio g. 1)   Laima Katilienė
                                   Šiaulių Centro
            Respublikinė apskritojo stalo diskusija               Švietimo centro
                                   pradinė mokykla
 4   10.00 val.    „Literatūrinio tautinio paveldo                  metodininkė
                                  (A. Mickevičiaus g.
            puoselėjimas pradinėje mokykloje“                  Laima Katilienė
                                       9)
               Seminaras ikimokyklinio ir
             priešmokyklinio ugdymo įstaigų
           pedagogams, pradinių klasių mokytojams,     Šiaulių Gegužių
                                              Švietimo centro
            mokytojams praktikams, neturintiems      progimnazija
 4   12.00 val.                                     metodininkė
             dailės ir technologijų išsilavinimo    (Dariaus ir Girėno g.
                                              Laima Katilienė
            „Vaikų kūrybiškumo skatinimas.           22)
            Dailės ir technologijų raiškos būdų
                   įvairinimas“
           Kursai mokytojams, mokyklų vadovams,
            jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių
                                   Šiaulių miesto
           vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir              Švietimo centro
                                    savivaldybės
             atestuotiems mokytojams, kurie                  metodininkė
 4   13.30 val.                          Švietimo centras
               pretenduos įgyti aukštesnę                    Jolanta
                                   (Pakalnės g. 6a,
               kvalifikacinę kategoriją,                   Lembertienė
                                     28 aud.)
           „Kompiuterinio raštingumo pagrindai.
                Technologinė dalis”
                                   Šiaulių Lieporių   Švietimo centro
              Seminaras Šiaulių Lieporių
                                    gimnazija      metodininkė
5, 11  10.00 val.     gimnazijos bendruomenei
                                  (V. Grinkevičiaus g.    Jolanta
           „Ugdymo kokybės vadyba pamokoje“
                                      22)       Lembertienė
                    Seminaras
           ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo      Šiaulių l/d    Švietimo centro
 5   12.00 val.        įstaigų pedagogams          „Žirniukas“     metodininkė
           „Ugdytinių kūrybiškumą skatinančios      (Valančiaus g. 31a)  Laima Katilienė
                 dailės technologijos“
           Istorijos, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos,   Šiaulių Simono    Švietimo centro
 6   10.00 val.     dailės mokytojų konferencija      Daukanto gimnazija    metodininkė
               „Požiūriai, mintys, idėjos“      (S. Daukanto g. 71)   Laima Katilienė
                                   Šiaulių miesto
                                              Švietimo centro
                Šiaulių miesto             savivaldybės
                                              metodininkė
 6   10.00 val.  mokyklų logopedų metodinio būrelio      Švietimo centras
                                                Jolanta
                 susirinkimas            (Pakalnės g. 6a,
                                              Lembertienė
                                   25 auditorija)
              Seminaras politinių partijų ir
           organizacijų atstovams, kitiems asmenims,
                                   Šiaulių miesto
           pageidaujantiems įgyti žinių apie paramos               Švietimo centro
                                    savivaldybės
              gavimo (skyrimo) pasikeitimus,                  metodininkė
 6   14.00 val.                          Švietimo centras
            „Paramos skyrimo organizacijoms ir                   Jolanta
                                   (Pakalnės g. 6a,
           politinėms partijoms aktualūs klausimai                Lembertienė
                                    25 auditorija)
             bei gyventojų pajamų mokesčio
              įstatymo taikymo aktualijos“

           96d90a85-3079-4142-8d29-0f56964b2b42.doc                   2 psl. iš 7
         Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų
                                Šiaulių lopšelis –   Švietimo centro
              pedagogams, vadovams
11  9.30 val.                        darželis „Žiogelis“   metodininkė
           „Žaidimo metodas kūno kultūros
                                 (Dainų g. 11)    Laima Katilienė
           užsiėmimuose vaikų darželyje“
           Seminaras Šiaulių Centro pradinės     Šiaulių Centro
                                           Švietimo centro
              mokyklos bendruomenei        pradinė mokykla
11  10.00 val.                                    metodininkė
         „Pavyzdžio galia. Ką keisti savyje, kad   (A. Mickevičiaus g.
                                           Laima Katilienė
             apie mane galvotų kitaip“          9)
         Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų
                               Šiaulių „Romuvos“    Švietimo centro
               mokytojų ir mokinių
11  13.00 val.                         progimnazija     metodininkė
            metodinė-praktinė konferencija
                                 (Dainų g. 13)    Laima Katilienė
             „IKT mokymosi veikloje“
            Seminaras istorijos mokytojams      Šiaulių miesto
                                           Švietimo centro
           „Ugdymo turinio planavimas ir       savivaldybės
                                            metodininkė
11  13.00 val.   optimalus mokomosios medžiagos       Švietimo centras
                                             Jolanta
          panaudojimas istorijos pamokose      (Pakalnės g. 6a,
                                            Lembertienė
                7-10 klasėse“          25 auditorija)
         Kursai mokytojams, mokyklų vadovams,
          jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių
                                Šiaulių miesto
         vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir              Švietimo centro
                                 savivaldybės
             atestuotiems mokytojams,                   metodininkė
11  14.00 val.                        Švietimo centras
           kurie pretenduos įgyti aukštesnę                  Jolanta
                                (Pakalnės g. 6a,
              kvalifikacinę kategoriją,                  Lembertienė
                                 28 auditorija)
         „Mokytojų kompiuterinio raštingumo
            programos edukacinė dalis“
                 Seminaras
           Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos                 Švietimo centro
                               Šiaulių „Romuvos“
            pradinio ugdymo mokytojams                   metodininkė
12  12.00 val.                         progimnazija
         „Efektyvus IKT naudojimas pradinio                   Jolanta
                                 (Dainų g. 13)
         ugdymo pamokoje skatinant mokinių                  Lembertienė
                 motyvaciją“
            Seminaras Dainų progimnazijos
                                 Šiaulių Dainų    Švietimo centro
                bendruomenei
12  13.00 val.                         progimnazija     metodininkė
          „Pamokos kokybė ir jos matavimo
                                 (Dainų g. 45)    Laima Katilienė
                 parametrai“
          Respublikinė 8–12 klasių mokinių ir
                                Šiaulių profesinio   Švietimo centro
         mokytojų metodinė-praktinė konferencija
13  12.00 val.                         rengimo centras    metodininkė
             „Naujos technologijos –
                                 (Gardino g. 4)    Laima Katilienė
             gamtos mokslai visiems“
                                Šiaulių Jovaro    Švietimo centro
         Tarptautinė mokinių ir mokytojų vakaronė
13  17.30 val.                         progimnazija      metodininkė
                „Naktigonė“
                                (Vytauto g. 132)    Laima Katilienė
             Seminaras ikimokyklinio ir
                                Šiaulių valstybinė
            priešmokyklinio ugdymo įstaigų                 Švietimo centro
                                kolegija, Sveikatos
          pedagogams, socialiniams pedagogams,                metodininkė
16  9.00 val.                        priežiūros fakultetas
           sveikatos priežiūros specialistams                  Lolita
                               (M. K. Čiurlionio g.
          „Integruotas požiūris į gyvenseną ir               Lukoševičienė
                                   16a)
               žmonių sveikatą“
                                           Švietimo centro
           Matematikos mokytojų, dirbančių      Šiaulių J. Janonio
                                            metodininkė
16  15.00 val.  pagrindinėse mokyklose ir progimnazijose,    gimnazija
                                             Jolanta
                susirinkimas           (Tilžės g.137)
                                            Lembertienė
           Šiaulių miesto specialiųjų pedagogų
              apskritojo stalo diskusija     Šiaulių logopedinė   Švietimo centro
17  10.00 val.    „Komandinio darbo ypatumai         mokykla       metodininkė
           tenkinant mokinių specialiuosius     (Vytauto g. 235)    Laima Katilienė
              ugdimosi poreikius“

         96d90a85-3079-4142-8d29-0f56964b2b42.doc                  3 psl. iš 7
                                 Šiaulių miesto
                                            Švietimo centro
         Seminaras pradinio ugdymo mokytojams       savivaldybės
                                             metodininkė
17  13.00 val.   „Ugdymo turinio integravimas        Švietimo centras
                                              Jolanta
              pradinėse klasėse“          (Pakalnės g. 6a,
                                             Lembertienė
                                  25 auditorija)
                                Šiaulių universitetas
            Respublikinė metodinė-praktinė
                                Socialinės gerovės ir  Švietimo centro
                 konferencija
18  9.30 val.                          negalės studijų    metodininkė
         „Sveikatos stiprinimas fiziniu aktyvumu
                                fakultetas II aukštas  Laima Katilienė
           ikimokyklinio ugdymo įstaigose“
                                (S. Daukanto g. 71)
         Šiaulių regiono gamtos ir tiksliųjų mokslų
                                Šiaulių universitetas,
         projektų, mokslinių ir kūrybinių mokinių               Švietimo centro
                                  biblioteka,
18  10.00 val.   darbų pristatymo konferencija skirta                metodininkė
                                 konferencijų salė
              Žemės mėnesiui paminėti                   Laima Katilienė
                                 (Vytauto g. 84)
            „Žmogaus poveikis gamtai“

          Seminaras kūno kultūros pedagogams,
                                 Šiaulių miesto
            pradinio ugdymo pedagogams,                   Švietimo centro
                                  savivaldybės
          visiems besidomintiems šiuo sportu                  metodininkė
18  13.00 val.                         Švietimo centras
         „Šiaurietiškojo ėjimo pritaikymas kūno                   Lolita
                                 (Pakalnės g. 6a)
           kultūros ir neformalaus ugdymo                   Lukoševičienė
                                  25 auditorija
                pamokose“

           Seminaras UAB „Šiaulių vandenys“
                                            Švietimo centro
                bendruomenei           UAB „Šiaulių
19  13.00 val.                                     metodininkė
           „Klientų aptarnavimo standartas.       vandenys“
                                            Laima Katilienė
            Streso ir konfliktų valdymas“

             Seminaras ikimokyklinio ir
                                 Šiaulių miesto
            priešmokyklinio ugdymo įstaigų                  Švietimo centro
                                  savivaldybės
         pedagogams, socialiniams pedagogams ir                 metodininkė
23  12.00 val.                         Švietimo centras
             socialiniams darbuotojams                     Lolita
                                 (Pakalnės g. 6a)
          „Netinkamo vaikų elgesio korekcijos                 Lukoševičienė
                                  25 auditorija)
           būdai socialinių įgūdžių ugdymo
                  aspektu“
           Seminaras matematikos mokytojams                  Švietimo centro
                                 Šiaulių Juliaus
           „Probleminių uždavinių sprendimo                  metodininkė
23  13.00 val.                         Janonio gimnazija
            metodika rengiant mokinius                      Lolita
                                 (Tilžės g. 137)
               matematikos VBE“                      Lukoševičienė
                  Seminaras
         ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo      Šiaulių l/d     Švietimo centro
24  9.30 val.        įstaigų pedagogams          „Kregždutė“      metodininkė
             „Krepšinis vaikų darželyje.      (P. Cvirkos g. 60)   Laima Katilienė
              Judrūs žaidimai lauke“
             Seminaras įstaigų vadovams,
                                 Šiaulių miesto
              personalo specialistams
                                  savivaldybės     Švietimo centro
            „Įstaigos lygmens dokumentai,
                                 Švietimo centras    metodininkė
24  11.00 val.    kuriuose reglamentuojami darbo
                                 (Pakalnės g. 6a)      Lolita
               teisiniai santykiai:
                                  25 auditorija)    Lukoševičienė
           rengimo tikslai, principai ir eiga,
            praktinė dokumentų analizė“
             Seminaras ikimokyklinio ir
            priešmokyklinio ugdymo įstaigų
                                            Švietimo centro
              pedagogams, vadovams        Šiaulių l/d „Dainelė“
25  10.00 val.                                     metodininkė
             „Vaikų ugdymas naudojant         (Dainų g. 28)
                                            Laima Katilienė
            informacines komunikacines
                 technologijas“

         96d90a85-3079-4142-8d29-0f56964b2b42.doc                   4 psl. iš 7
               Seminaras dailės mokytojams       Šiaulių miesto
              „Darbas su moderniu vadovėlių       savivaldybės     Švietimo centro
25    12.00 val.  komplektu „Dailės studija“ 5–6 klasėms    Švietimo centras    metodininkė
            ir USB atmintinė mokytojams „Šaltinių    (Pakalnės g. 6a,    Laima Katilienė
                    knyga“            25 auditorija)
              Seminaras profesijos mokytojams
                                  Šiaulių profesinio   Švietimo centro
              „Darbas kompiuterine grafikos
25    13.00 val.                         rengimo centras    metodininkė
               programa CorelDraw 11, jos
                                    (Gardino g )    Laima Katilienė
            panaudojimas profesiniams mokyme“
                Seminaras ikimokyklinio ir
              priešmokyklinio ugdymo įstaigų                 Švietimo centro
                                  Šiaulių l/d „Žibutė“
26     9,30 val.         pedagogams                      metodininkė
                                   (Ežero g. 6a)
             „Teatralizuoti žaidimai ugdant vaikų               Laima Katilienė
                  kūrybiškumą“
               Tarptautinė metodinė-praktinė
                   konferencija
                                  Šiaulių Medelyno    Švietimo centro
              „Tarpkultūrinio dialogo patirtys
26    10.00 val.                        pagrindinė mokykla    metodininkė
            mokykloje. Tolerancijos ir kūrybiškumo
                                   (Birutės g. 40)   Laima Katilienė
             skatinimas bendradarbiaujant (Let‘s
                   creeducate!“
                                   Šiaulių miesto
             Seminaras lietuvių kalbos mokytojams               Švietimo centro
                                   savivaldybės
            „Aktyvus mokymasis per lietuvių kalbos                metodininkė
30    13.00 val.                        Švietimo centras
              pamokas su „Šok“ mokymo(si)“                    Jolanta
                                  (Pakalnės g. 6a,
                   komplektais“                      Lembertienė
                                   25 auditorija)

      ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE ORGANIZUOJAMŲ
     DALYKINIŲ OLIMPIADŲ 2011–2012 M. M. BALANDŽIO MĖNESIO GRAFIKAS

Eil.          Olimpiada           Olimpiados      Olimpiados organizavimo
Nr.                        organizavimo data,        vieta
                            laikas
 1.   Šiaulių miesto 5–6 klasių mokinių      2012-04-17
                                      „Juventos“ progimnazija
     lietuvių kalbos olimpiada           13.00 val.
 2.   Šiaulių miesto 7–8 klasių mokinių      2012-04-17
                                       Gegužių progimnazija
     lietuvių kalbos olimpiada           13.00 val.
 3.   Šiaulių miesto 9–10 klasių mokinių      2012-04-17
                                       „Saulėtekio“ gimnazija
     ekonomikos olimpiada             13.00 val.
 4.   Šiaulių miesto 5–6 klasių mokinių      2012-04-18
                                        Dainų progimnazija
     Jaunučių dailės olimpiada           14.00 val.
 5.   Šiaulių miesto 8 klasių mokinių mažoji    2012-04-18
                                       Gytarių progimnazija
     chemijos olimpiada              15.00 val.
6.    Šiaulių miesto ir rajono 5–12 klasių
                           2012-04-20
     mokinių Vyskupo Motiejaus Valančiaus                  Moksleivių namai
                           15.00 val.
     skaitymų konkursas
7.    Šiaulių miesto 3 klasių mokinių       2012-04-25      Tėvo Benedikto Andruškos
     matematikos olimpiada            12.00 val.        pradinė mokykla
8.    Šiaulių miesto 7–9 klasių mokinių      2012-04-25
                                        Lieporių gimnazija
     istorijos olimpiada             12.00 val.

       Organizuojami anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, rusų pradedantiesiems ir
   pažengusiems kalbos kursai. Užsienio kalbų kursų trukmė - 80 val.
       Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983 arba el. p.
   sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Laimą Katilienę.

      Renkama grupė į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Mokyklos vadybos pagrindai“.

            96d90a85-3079-4142-8d29-0f56964b2b42.doc                   5 psl. iš 7
    Remdamiesi Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų
ir jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais,
patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1521 (10
punktas) bei kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklos vadybos pagrindai“, patvirtinta
Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2165, organizuojame 200
valandų apimties kvalifikacijos tobulinimo kursus „Mokyklos vadybos pagrindai“.
    Ši tęstinė programa skirta naujai paskirtiems ir neatestuotiems mokyklų vadovams, jų
pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams ir kitiems švietimo
vadybininkams. Pagal šią programą išklausyti kursai padės vadovui (švietimo vadybininkui) įgyti
vadovavimo pagrindinėms šiuolaikinės vadybinės veiklos sritims kompetenciją.
    Programos vykdymo trukmė - 4 sesijos, 17 dienų, 200 val. Iš jų: 48 val. teorija, 88 val.
praktiniai darbai, darbas grupėse, 64 val. savarankiško darbo (pasirengimas seminarams, namų
užduočių atlikimas).
    Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Laimą Katilienę.

    Renkama grupė į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Specialioji pedagogika ir specialioji
psichologija“. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programa skirta mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie
pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų
vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už specialiosios pedagoginės pagalbos
organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo
kompetenciją.
    Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Laimą Katilienę.

    Renkamos grupės į kvalifikacijos tobulinimo edukologinės ir technologinės dalies kursus.
Šios programos skirtos mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie
pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
    Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Jolantą Lembertienę.

    Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras siūlo konsultacijas „Interaktyvios lentos
panaudojimo galimybės ugdymo proceso tobulinimui“. Konsultacijas ves kvalifikuoti
lektoriai Jūsų įstaigoje.
    Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Jolantą Lembertienę.

     Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras yra ECDL testavimo centras. Kviečiame
mokytis ECDL START ir ECDL BASIC programų ir laikyti ECDL testus (START 4 testai,
BASIC 7 testai).
     Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Jolantą Lembertienę.

     Renkama grupė (mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, kurie atestuosis
pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją) į kvalifikacijos
tobulinimo kursus „Lietuvių kalbos kultūra“.
     Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 524491 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Lolitą Lukoševičienę.

     Renkama grupė į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Ankstyvasis užsienio kalbos
mokymas“. Programa skirta užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokytojo kvalifikaciją
turintiems mokytojams dirbti pradinėse klasėse.

         96d90a85-3079-4142-8d29-0f56964b2b42.doc                6 psl. iš 7
     Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 524491 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt į Švietimo centro metodininkę Lolitą Lukoševičienę.
         96d90a85-3079-4142-8d29-0f56964b2b42.doc              7 psl. iš 7

								
To top