�nemli Toprak �zellikleri

Document Sample
�nemli Toprak �zellikleri Powered By Docstoc
					   Önemli Toprak Özellikleri
Topraklar;
 - oluşum koşulları ve süreçleri, kullanım
 ve yönetim teknikleri gibi faktörlere bağlı
 olarak özelliklerini kazanırlar.
 -- Bazı toprak özellikleri binlerce yıl gibi
 uzun zaman dilimleri içerisinde ortaya
 çıkar veya değişirken,
 -- bazı toprak özellikleri çok daha kısa
 süreler içerisinde şekillenir veya
 değişirler.
Önemli fiziksel
özellikler
    Tane büyüklük dağılımı
       (=tekstür)
•  Toprağın inorganik katı kısmı çok değişik irilikteki tanelerden oluşur.
  Teknik anlamda üzerinde analizlerin yapıldığı toprak kütlesi 2 mm den
  küçük zerrelerden oluşur.
•  Toprağı oluşturan bu 2 mm den küçük eşdeğer çapa sahip zerreler ise
  Kum, Silt (Mil) ve Kil adı verilen üç büyüklük grubuna ayrılır.
•  Bir toprak kütlesi içerisindeki kum, silt ve kil iriliğindeki zerrelerin bir
  birine göre oransal dağılımı ise tane büyüklük dağılımı, tekstür veya
  bünye adıyla tanımlanır. Çok basit bir karışımı ifade ediyor gibi
  görünse de toprak tekstürü doğrudan veya dolaylı olarak tüm toprak
  özellikleri etkilediği için iyi bilinmesi gerekir.
•  Yine doğal koşullarda hiçbir toprak kütlesinin pür kum, silt veya kil
  olamıyacağı da belirtilmelidir. Zira aksi toprak değildir.
•  Topraklar kum, silt ve kil içeriklerine göre tekstür sınıflarına ayrılarak
  ifade edilir.
Tekstür sınıfı, Tekstür üçgeni

       Tekstür     Alt grubu    Tekstür sınıfı
        grubu
      Kumlu topraklar    Kaba         Kum,
       (Hafif bünyeli)   tekstürlü    Tınlı kum

                         Kaba kumlu tın
                Orta kaba
                          Kumlu tın
                tekstürlü
                         İnce kumlu tın
                         Çok ince kumlu
       Tınlı topraklar
                Orta tekstürlü        tın
       (Orta bünyeli)
                         Tın, Siltli tın, Silt
                         Killi tın, Kumlu
                 Orta ince
                         killi tın, Siltli killi
                 tekstürlü
                              tın
                        Kumlu kil, Siltli kil
       Killi topraklar  İnce tekstürlü
                        Kil
       (Ağır bünyeli)   topraklar
                         Tekstür=bünye
• Bu zerrelerin oransal büyüklükleri
 incelendiğinde birbirinden çok faklı
 oldukları oldukları görülür. Bunlardan
 kum zerreleri elle kolayca hissedilip
  gözle görülebilirken, silt ve özellikle kil
  zerrelerinin gözle görülmesi veya tek tane
 olarak hissedilmeleri mümkün değildir.
 Zira kil zerreleri iki mikrondan daha
 küçük eşdeğer çapa sahip
 parçacıklardır ve mikroskop altında
 katmanlı bir yapıya sahip oldukları
 görülür.
• Toprak tekstürü laboratuvar
 koşullarında bazı kantitatif yöntemlerle
 belirlenebilir. Bununla birlikte söz
 konusu zerrelerin kuru ve ıslak iken
 elde bıraktığı his kontrol edilerek el ile
 de kalitatif belirlemeler yapılabilir.
   Bünyenin (tekstür) Önemi
• Bir toprak kütlesi içerisindeki kum(2-0.5 mm), silt (0.5-
 0.002 mm) ve kil (0.002 mm den küçük) gruplarının
 toprak sistemindeki etkileri ve görevleri oldukça farklıdır.
• Her yetiştirme koşulu ve bitki için uygun olacak bir ideal
 karışım oranı verilemese de bitkisel üretim açısından bu
 üç fraksiyonunda belli oranlarda bulunduğu orta tekstürlü
 (tın, killi tın) topraklar daha çok tercih edilir. Bununla
 birlikte farklı koşullarda ve farklı bitkiler tarafından farklı
 toprak tekstürleri tercih edilebilir veya bazı bitkiler
 bünyesel farklılık bakımından oldukça geniş bir aralıkta
 kolayca yetiştirilebilirken, bazı bitkiler özellikle belli bünye
 sınıflarını tercih etmektedirler.
• Bünyenin önemini kavrayabilmek için, büyüklük
 gruplarının görevlerine bakmak gerekir.
   Bünye gruplarının görevleri
• Kum;
    - Toprağın iskeletidir. Fiziksel toprak özelliklerinde
 etkilidir. Fakat toprağın kimyasal özellikleri ve verimliliğine
 doğrudan katkısı yoktur.
• Silt (Mil);
    - kum ve kil arasında geçiş niteliğindeki özelliklere
 sahiptir. Daha çok fiziksel özelliklere etki eder.
• Kil;
    - Toprağın fiziksel ve özellikle kimyasal özellikleri
 üzerine oldukça etkili olan, aktif gruptur. Toprağın su tutma
 ve iletmesinden, topraktaki organik madde ayrışmasına
 kadar fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok özellik toprağın
 kil fraksiyonu tarafından yönlendirilir.
  Bünye ve diğer bazı toprak
      özellikleri
• Su ve hava iletkenliği
• Su tutma ve drenaj
• Toprak sıcaklığı
• Sıkışma, sertlik, gözeneklilik
• Bitki besin elementi durumları katyon değişim
 kapasitesi
• pH ve tamponlama kapasitesi
• Organik madde
• Tuzluluk-alkalilik
• Verimlilik-üretkenlik
    Toprak strüktürü (=Yapı)
• Topraktaki kum, silt ve kil zerrelerinin ve diğer bazı
 bağlayıcıların değişik şekil ve büyüklükte bir araya gelerek
 oluşturdukları fiziksel yapıdır.
• Doğal koşullar altında bütün yüzeysel topraklar bu şekilde
 bir kümeleşme eğilimindedir. Fakat, kültür altına alınan
 topraklarda bu tür bir kümleşme olumsuz etkilenmektedir.
• Halbuki toprak zerrelerinin kümeleşmesi ile oluşan yapı,
 levha strüktür tipi hariç, toprakta hava ve su iletkenliğini,
 bitki köklerinin gelişimimi, su ve besin elementi alımını,
 havalanmayı ve dolayısıyla üretkenliği etkiler.
• Bitkisel üretimde yüzey topraklarına özel önem vermemizin
 bir nedeni de, üst topraklardaki strüktür oluşumudur.
Strüktür tipleri
         Toprağın su tutması
  Tarla kapasitesi, solma noktası, doygunluk
• Su toprakta gözenekler içerisinde tutulur.
 Topraktaki iri gözenekler, suyun ve
 havanın hareketinde rol alırken, orta
 gözenekler suyun yerçekimine karşı
 toprak sisteminde tutularak bitkilerin
 faydalanmasına sunar. Küçük
 gözeneklerde tutulan su ise çok büyük
 kuvvetlerle tutulduğundan bitkiler bu
 sudan yararlanamazlar.
• Toprakta yerçekimine karşı tutulan su
 miktarı Tarla kapasitesi olarak
 tanımlanır ve bitkilerin faydalanabildiği
 suyun üst sınırını oluşturur.
• Bitkilerin geriye dönmeyecek şekilde
 solmaya başladıkları andaki toprak su
 miktarı ise solma noktası olarak
 tanımlanır. Bu iki değer arasındaki fark
 ise faydalı su kapasitesi olarak
 tanımlanır.
            Faydalı nem kapasitesi
                        Önemi, ilişkileri
•  Sulama uygulamalarındaki en önemli parametredir.
•  Topraktaki bitki için depolanabilecek su miktarını ifade eder.
•  Yüksek olması, sulama aralığını artırır.
•  Organik madde miktarı faydalı su kapasitesini artırırken, kil miktarı, TK
  ve DSN nı birlikte artırdığından FNK ne olumlu etkisi azdır.
•  Yine killi topraklar çok fazla su tutmalarına rağmen, küçük gözenek
  yapısına sahip olmaları ve bu gözeneklerdeki suyun oldukça yüksek
  emiş değerlerinde tutulması nedeniyle FNK değerleri düşüktür.
•  Orta bünyeli (tınlı) toprakların FNK değerleri yüksektir.
•  Faydalı nem kapasitesini artırmak için en geçerli temel yöntem
  toprakların gözenek geometrisini değiştirmektir. Toprak işleme, organik
  gübre ve toprak düzenleyiciler kullanma, perlit, pomza ve zeolit gibi
  gözenekliliği artırıcı malzemelerin kullanımı bu amaca hizmet eder.
•  Toprakların su tutma kapasitesini artırmak için yapılacak işlemler farklı
  topraklar için değişiklik gösterir.
 Bazı tekstür sınıfları için nem
sabiteleri ve faydalı nem kapasitesi
        değerleri
Tekstür   Tarla   Solma   Faydalı
 sınıfı  kapasitesi  noktası   nem
                 kapasitesi
Kum     10     3      7
Tın     27     10     17
Kil     33     21     12
         Toprak rengi
• Toprak rengi, toprakların en kolay belirlenebilen özelliğidir.
• Birçok toprak özelliği ve toprağın oluşumu hakkında önemli ip
 uçları verir. Fakat renge bakarak verilecek hükümler diğer bazı
 özelliklerle doğrulanması gerekir.
• Genel bir yaklaşım olarak;
  – Organik madde, koyu renkler (kahverengiden siyaha)
  – Kireç ve tuz, açık renkler,
  – Demir oksitler sarı-kırmızı renkler oluşturur.
• Benzer oluşum koşullarında koyu renkli topraklar daha üretken,
 açık renkli topraklar daha az üretkendirler
• Toprak renginin bölgesel farklılıkları da söz konusudur. Yağışlı
 bölge toprakları daha koyu renkli olurken, kurak bölgeler açık
 kahverengi renklere, Akdeniz kuşağı kırmızı renklere, uzun süre
 su etkisinde kalmış alanlar gri renklere sahiptirler. O anda fazla
 su görülmese bile profildeki renk lekeleri, drenaj bozukluğuna
 işaret eder.
   Porozite (Gözeneklilik)
Kütle yoğunluğu, Tane yoğunluğu,
 • Toprak porozitesi, toplam boşluk hacminin toplam
  toprak hacmine oranıdır.
 • Boşluklarla birlikte birim hacimde yer alan tanelerin
  ağırlığını ifade eden Kütle yoğunluğu ile boşluksuz
  birim hacimdeki katı tanelerin ağırlığını ifade eden
  tane yoğunluğu değerlerinden hesaplanır.
 • Toprak porozitesi, katı faz içinde yer alan tanelerin
  yoğunluğundan, büyüklüğünden, şekil ve
  dizilişlerinden etkilenen bir toprak özelliğidir. Bu
  durumda, toprağın tane yoğunluğu ve kütle
  yoğunluğu birlikte poroziteyi etkileyen faktörler içinde
  değerlendirilebilir.
       Porozitenin önemi
• Su hareketi, Su tutulması, Hava hareketi ve Bitki
 köklerinin gelişmesi gözenekler içerisinde gerçekleşir.
• Yine Toprağın işleme aletleri ve bitki köklerine karşı
 gösterdiği direnç gözeneklilik ile ilgili olarak değişir.
• Gözenek oranının azalması sıkışmanın göstergesidir.
• Gözenek oranının azalması yetersiz havalanma
 dolayısıyla bitki besin elementi alımını olumsuz etkiler.
• Toprak işleme, çapalama, organik madde ilavesi ve
 mikrobiyal aktivite gözenekliliği olumlu yönde etkiler
• Yoğun çiftlik trafiği ve mekanik yükler olumsuz etkiler
Önemli kimyasal özellikler
  pH (=Toprak reaksiyonu)
• Toprakla ilgili tüm çalışmalarda öncelikle
 belirlenen bir özelliktir.
• Toprak çözeltisinde bulunan H+ iyonları
 konsantrasyonun negatif logaritması
 alınarak hesaplandığından pH şeklinde
 gösterilir.
• Toprağın asitlik-bazlık durumunu ifade eder
• pH 0-14 arasında değişmekle beraber
 toprakta bu değer 4-10 arasında yer alır.
• Çoğu bitki için 6.0-7.0 arası optimum
 gelişme aralığıdır.
 Toprak reaksiyonu sınıfları
            Toprağın
Reaksiyonu    pH'sı    Reaksiyonu    pH sı
 Aşırı asit    <4.5     Nötr     6.6-7.3
 Çok kuvvetli   4.5-5.0  Hafif alkalin  7.4-7.8
   asit
 Kuvvetli asit   5.1-5.5  Orta derecede  7.9-8.4
                 alkalin
Orta derecede   5.6-6.0  Kuvvetli bazik  8.5-9.0
   asit
 Hafif asit    6.1-6.5  Çok kuvvetli   9.1<
                 bazik
  Toprak reaksiyonun önemi
• pH bitki besin elementlerinin
 elverişliliğini ve alımını
 etkiler. pH 6-7 arasında iken
 hemen tüm besin
 elementlerinin elverişliliği en
 yüksektir.
• pH asit ve alkali koşullara
 kaydıkça, bazı besin
 elementlerinin çözünürlüğü
 azalırken, bazılarının toksik
 düzeyde artması söz konusu
 olur
• Topraktaki mikrobiyal
 aktiviteyi belirler. Asit
 koşullarda mantarlar, nötr ve
 alkalin koşullarda bakteriler
 etkindir.
           pH nın önemi

• pH topraktaki aktif asitliğin bir ölçüsüdür. Bir diğer
 asitlik ise potansiyel asitlik olup ikisi sürekli denge
 halinde bulunur.
•
 Toprak çözeltisindeki        Toprak Kolloidlerinde
 H+ iyonları             Adsorbe edilmiş H+
 (Aktif asitlik)        )
             (Potansiyel Asitlik

• Toprak pH sına yapılan müdahalelerde potansiyel
 asitliğin dikkate alınması gerekir.
• Toprak pH sı toprak oluşum koşullarının ve kısmen
 de kulanım uygulamalarının sonucu ortaya çıkar. Bu
 nedenle kolaylıkla değiştirilemez.
• Toprak dışarıdan yapılan kimyasal ilaveleri ile pH
 değişikliklerine direnç gösterir. Buna toprağın
 tampon kapasitesi adı verilir.
            pH değişikliği
• Doğal koşullarda ve serbest karbonatlarca (kireç) zengin topraklarda
 pH yı düşürmek son derece zordur. Bununla birlikte toprak alkali
 karbonatları içermeyen bazı topraklarda bazı kimyasallar uygulanarak
 pH düşürülebilir. Bu amaçla en çok kullanılanlar, Kükürt, alüminyum
 sülfat ve sülfürik asittir. Bazı alkali toprakların ıslahında jips te yaygın
 kullanılır.
• Asit topraklarda pH yı yükseltmek için ise en pratik yol kireç materyalleri
 uygulamaktır. Kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat ve kalsiyum
 oksit sık kullanılır. Uzun süreli ve kalıcı olmasa da pH nın yükseltilmesi
 alkali topraklarda pH nın düşürülmesinden daha kolaydır.
• Toprak pH sını değiştirmek için uygulanacak kimyasal maddenin cinsi
 ve kimyasalın özellikleri ile toprakların asit ve baz nötralizasyon
 kapasitelerine ve diğer bazı toprak özelliklerine bağlıdır.
• Eğer toprakta serbest kalsiyum karbonat varsa toprak pH sı 7 nin altına
 düşmez. Bu tür değişiklikler asit bir toprağı alkali veya alkali bir toprağı
 asit yapmaktan çok, daha az asit veya daha az alkali yapmak için
 başvurulan bir yöntemdir.
Tınlı bir toprakta pH nın düşürülmesi için gerekli
   Alüminyum sülfat ve Kükürt miktarları.

          Uygulanacak Alüminyum sülfat, kg/da
 Mevcut               İstenilen pH
 pH      6,5    6.0         5,5   5,0  4,5
   8,0   880     1170      1610   2050  2340
   7,5   585     1025      1320   1760  2050
   7,0   290       585     1025   1465  1760
   6,5           290     730   1170  1320
   6,0                 290   730  1025
        Uygulanacak Kükürt, kg/da
   8,0   145       195     245   290  340
   7,5   98       145     195   245  290
   7,0   49       98     145   195  245
   6,5           49      98   145  195
      Tuzluluk ve Alkalilik
• Doğal koşullarda, kurak ve yarı kurak iklim koşullarında,
 topraktan su kaybının yüzeysel buharlaşma ile oluştuğu ve
 çözünebilir tuz yıkanmasının olmadığı topoğrafik yüzeylerde
 zamanla toprağın kolay çözünebilir tuz içeriği artar.
• Diğer taraftan yoğun tarım yapılan seralarda, aşırı gübreleme
 ve yanlış su yönetimi de toprakların tuzlulaşmasına neden olur.
• Ca, Mg, Na ve K gibi katyonların klorür ve sülfatları şeklinde
 biriken tuzlar bazı kritik değerlerin üzerine çıktığı zaman,
 bitkilerin kendi dirençlerine de bağlı olarak zararlı olmaya
 başlar.
• Eğer artan tuzlar içerisinde Na hakim ise veya zaman içinde
 hakim katyon haline gelirse tuzlulukla beraber veya ayrı olarak
 alkalilik problemi ortaya çıkar.
• Tuzluluk ve alkaliliğin teşhisi için pH, Elektriksel iletkenlik ( veya
 % tuz) ve değişebilir Na özellikleri belirlenir.
  Tuzlu-alkali toprakların
     özellikleri
 Kültür bitkilerinin gelişmesine zara verecek düzeyde
  çözünebilir tu, değişebilir sodyum veya her ikisini
 birden içeren toprak çoğu zaman çorak toprak olarak
             adlandırılır.
  Çorak     pH     Elektriksel  Değişebilir
toprak sınıfı       iletkenlik (EC) Sodyum yüzdesi
             mmhos/cm/25°
                 C
  Tuzlu    <8.5      >4       <15
  topraklar
  Alkali    >8.5      <4       >15
  topraklar
Tuzlu-alkali  8.5-     >4        >15
    Tuzluluğun ifadesi önemi
• Sadece tuz problemi olan        Tuzluluk   EC  % Tuz
 topraklar, içerdikleri tuz yüzdeleri  sınıfı
 veya tuzluluğun daha kolay       Tuzsuz    <4  <0,15
 ifadesi olan Elektriksel
                     Hafif tuzlu  4-8  0,15-
 Conductivity (EC) değerlerine               0,35
 göre şu şekilde sınıflandırılır.
                     Orta tuzlu  8-16 0,35-
• Birçok kültür bitkisi EC nin 4 ün             0,65
 altında olmasını ister. Bazı kültür  Çok tuzlu   16<  0,65<
 bitkileri ise tuzluluğa karşı son
 derece hassastır. Hafif tuzda bile
 önemli zarar görür.
  Tuzluluk ve alkaliliğin zararlı etkileri
•  Toprak çözeltisindeki tuz konsantrasyonun artması toprak
   çözeltisinin ozmotik basıncını artırır. Bu da toprakta su
   bulunmasına rağmen bitkinin suyu alamamasına hatta
   bitki köklerinden toprağa su geçişine neden olur.
•  Toprak çözeltisinin iyon dengesi bozulur. Yüksek pH
   düzeylerinde bazı bitki besin elementlerinin çözünürlüğü
   ve elverişliliği azalır.
•  Bazı tuzların iyonları bitkiler için toksik etki yapar (bor
   gibi).
•  Özellikle sodyum dispers edici etkisi nedeniyle toprak
   strüktürünün bozulmasına ve altta geçirimsiz bir katman
   oluşumuna neden olur.
•  Topraktaki olumsuz koşullar toprak canlılarını olumsuz
   yönde etkiler, buda dolaylı olarak toprağın kültür bitkileri
   için istenmeyen koşullara sahip olmasına yol açar.
     Toprak Organik Maddesi
•  Mineral toprakların organik madde içerikleri yaklaşık olarak % 0-20
  arasında değişir. Çoğu tarım toprağında bu değer %1-2 arasındadır.
  Yüzde 20 den fazla organik madde içeren topraklar organik toprak
  olarak adlandırılır.
•  Yağışlı bölge topraklarında, organik madde arzının yüksek,
  mineralizasyonun az olması nedeniyle organik madde içerikleri daha
  yüksektir. Kurak bölgelere doğru azalır.
•  Toprak organik maddesi az miktarlarda bulunmasına rağmen toprak
  özellikleri üzerinde önemli etkilere sahiptir.
•  Organik kolloidlerin su ve besin elementi tutma kapasitesi inorganik
  kolloidlere (killer) göre 2-4 kat daha fazladır.
•  Toprak organik maddesinde % 1lik artış bile toprağın fiziksel ve
  kimyasal özelliklerinde kolayca gözlenebilir farklılıklar yaratabilir.
•  Topraktaki mikrobiyal aktivite üzerine önemli etkileri vardır.
•  Toprak strüktürünün gelişmesini sağlar, toprağın yumuşak ve
  gözenekli bir yapı kazanmasına yardımcı olur.
Katyon Değişim Kapasitesi ve İyon
      Değişimi
•Toprakta bulunan elementler üç temel şekilde bulunur.
 - Kayaların yapısında
 - Kil ve organik kolloidler tarafından değişebilir olarak tutulmuş
  durumda
 - Toprak suyu içerisinde iyon halinde.

 Toprak kolloidleri tarafından toprak çözeltisi ile değiştirilebilir şekilde
  tutulan katyon miktarına, toprağın katyon değişim kapasitesi
  (KDK) adı verilir. Burada değişebilir durumda tutulan bu
  elementlerin tamamına yakını bitki besin elementi olduğundan
  KDK toprağın besin elementi tutma kapasitesi olarak
  düşünülebilir.
 Organik topraklar, organik madde içeriği yüksek topraklar ve killi
  topraklar sırasıyla KDK si yüksek olan topraklardır.
             KDK, iyon değişimi devam

• Topraktaki kolloidler ile bunların
 çevresindeki toprak çözeltisi
 arasında koşullara bağlı olarak bir
 değişim vardır. İyon değişim adı
 verdiğimiz bu olay bitki besin
 elementlerinin toprakta tutulması,
 depolanması ve gerektiğinde
 kullanılmasını sağlayan
 mekanizmanın da esasını oluşturur.
• Gübreleme veya ıslah amaçlı
 toprağa kimyasal ilavelerinden
 sonra, ilave edilen elementin toprak
 çözeltisindeki miktarı artacağından,
 bu elementlerin bir kısmı kolloidler
 üzerine geçer, eşdeğer miktarda
 diğer bir katyon ise çözeltiye döner.
• Bitkiler öncelikle çözeltideki iyonları
 kullanır. Azaldıkça , değişebilir
 durumda kilerden desteklenir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:84
posted:6/6/2012
language:Turkish
pages:30